Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo"

Transkript

1 Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12

2 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : Prosjektnavn : TRØNDERLAM 2015 Prosjektleder Layout/redigering Referat : Leif Gunnar Aunsmo : Gunnar Nossum : Lammeproduksjon, Strategi Dato : November 2009 Antall sider : 30 Pris : 50, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Serviceboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon Telefaks

3 FORORD Trønderlam 2015 er handlingsplan for lammekjøttproduksjonen, i tråd med intensjonen i Handlingsplan Kjøttproduksjon i Trøndelag Visjonen i Trønderlam 2015 var å løfte økonomien i lammekjøttproduksjonen til å ligge 25 % over landsgjennomsnittet i Dette skulle gjøres gjennom kartlegging av nåsituasjonen, finne hva de beste gjør og gjøre dette overførbart til yrkesbrødre gjennom målretta kurs. Gjennom analyser over 3 år av ca 30 bruk med lammekjøttproduksjonen står en tilbake med bedre innsyn i økonomien på sauebruk. En ser svært store forskjeller mellom bruk innenfor samme geografiske områder og med samme økonomiske rammevilkår. Det er mer kostnadssida enn produksjonsinntektene som skiller brukene. Mjølkebruka i samme område oppnår 50 % større avling på den dyrka jorda si enn lammekjøttprodusentene, men det er enkeltbruk med sau som har et avlingsnivå som mjølkebruka. Dette reiser spørsmålet om sauebruka har den rette plantesammensettinga i enga i forhold til vår og høstbeiting i tillegg til to slåtter. Videre finner en at maskinkostnadene på bruk med sau er ekstremt høge sammenligna med mjølkebruka. Dette gjelder både målt pr. dekar og pr. fôrenhet. Bare på dette området er forbedringspotensialet stort nok til å nå visjonen i Trønderlam Det er i prosjektperioden utvikla to analysesystem bygd på Excel regneark. Ett for å komme fram til Dekningsbidrag pr. para søye og pr. da dyrka jord, og ett for å finne maskinkostnadene totalt og pr dekar dyrka jord. Dette er enkelt og raskt å gjennomføre, og vi oppfordrer mange til å ta i bruk dette analysesystemet. Vi oppfordrer lokallaga til å engasjere seg i dette, og slik være med på å virkeliggjøre visjonen i Trønderlam Vi er sikre på at et godt økonomisk resultat aldri vil komme, det må skapes, og det første en gjør i en slik prosess er å finne hvor en står. Styringsgruppa for Trønderlam 2015 vil takke BU i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Innovasjonen i begge fylka Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune gjennom Blilyst Mære Landbruksskole Nortura for regnskapsføring og bruk av møtelokaler for økonomisk støtte til gjennomføring av handlingsplanen for lammekjøttprodusentene i de to Trøndelagsfylkene. i

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD i iii 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Situasjonsanalyse ved oppstart av Trønderlam FRA FORPROSJEKT TIL HOVEDPROSJEKT Hovedmål Gjennomføring Prosjektorganisering Oversikt over kostnader og finansiering av hovedprosjektet for delt pr år og i hele prosjektperioden Prosjektstyring Finansiering 6 3. Delmål 1. Forbedre økonomien gjennom målretta og helhetlig bedriftsledelse Hva er gjort i Trønderlam Hvilke erfaringer har kommet fram gjennom analysene Hva gjør de beste Hvordan komme videre De andre delmåla i Trønderlam Utmarksbeite Markedssituasjonen Skog eller sau? Lokallaga, Trønderlam 2015 og tida som kommer Sauen som grunnlag for anna verdiskaping 17 Vedlegg 1: Økonomi i lammekjøttproduksjonen med spesiell vekt på grovfôrproduksjonen 19 Vedlegg 2 Hjelp til å finne økonomiske måltall: 23

6

7 1 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Trønderlam 2015 Trønderlam 2015 er handlingsplan for lammekjøttproduksjonen, i tråd med intensjonen i Handlingsplan Kjøttproduksjon i Trøndelag Handlingsplan for kjøttproduksjon i Trøndelag er utviklet i felleskap mellom organisasjoner, foredlingsbedriftene, landbruksforvaltningen og virkemiddelapparatet i de to Trøndelagsfylka. I denne handlingsplanen ble det lagt opp til at interessentene bak de enkelte kjøttslaga skulle utarbeide sin egen handlingsplan. Svineprodusentene var først på bana, og laga sin handlingsplan "Best på gris i 2010". Så kom sauenæringa med sin handlingsplan Trønderlam Situasjonsanalyse ved oppstart av Trønderlam 2015 Lammekjøttproduksjonen i de to Trøndelagsfylka er viktig for mange. Saueholdet i Sør-Trøndelag er vesentlig større enn i nordfylket. Oppdal er største sauekommunen i landet. For enkelte kommuner er lammekjøttproduksjonen største driftsgreina i landbruket. Saueholdet i Norge er prega av mange bruk, men med relativt små besetninger. Trøndelagsfylkene har hatt en vesentlig større gjennomsnittsbesetning enn landsgjennomsnittet. Trenden er at tallet på bruk med sau går ned, men gjennomsnittsbesetningen blir større. Dette tilsier at lammekjøttproduksjonen blir viktigere som økonomisk grunnlag for de bruka som driver med sau. Et sterkt sauehold er viktig for de bruka som driver denne produksjonen, det er viktig som råstoff i slakteriene, og det er et mål å opprettholdet markedsandelen i området. Videre har sauen en viktig oppgave for å hindre gjengroing både i og rundt den dyrka marka, men også i utmarka og fjellområdene. Sauen er viktig for å bevare et størst mulig biologisk mangfold i norsk natur. Med at bruka som driver lammekjøttproduksjonen blir større, vil økonomien i næringa være viktig for utviklinga. i saueholdet. Det var gjort lite av økonomiske analyser og økonomisk veiledning retta mot sauenæringa. Det materialet en har gjennom driftsgranskingene har vist at det er svært store forskjeller i økonomisk resultat mellom bruk som driver samme produksjon og under de samme økonomiske rammevilkår. Dette indikerer at det var en mulighet for de fleste til å løfte økonomien i lammekjøttproduksjonen innenfor de rammevilkårene som råder. En var klar over at lammekjøttprodusentene er ulike, og har ulike målsetninger for saueholdet sitt. Likevel er økonomisk resultat av den innsatsen som legges ned i lammekjøttproduksjonen viktig for de fleste som driver i saueholdet, og avgjørende for om en vil fortsette i framtida med denne produksjonen.

8

9 2. FRA FORPROSJEKT TIL HOVEDPROSJEKT Sauenæringa satte ned ei arbeidsgruppe som gjennom et forprosjekt kom med forslag til målsetting og tiltak for å oppfylle målsettinga i Handlingsplan Kjøttproduksjon I Trøndelag for lammekjøttproduksjonen. Arbeidsgruppa var sammensatt av to representanter fra hvert av de to fylkeslagene, en representant fra hver av Gildeslakteriene og KLF-slakteriene. Arbeidsgruppa bestod av: Harald Aune, Nord-Trøndelag sau- og geit Bernt Opheim, " Ola Arne Aune, Sør-Trøndelag sau- og geit John Olav Viggen, " Bjørn Wæhre, Gildeslakteriene Paul Myhrås, KLF-slakteriene Fylkesagronomene Kristian Wibe i N-Trøndelag og Brit Eldrid Barstad i S-Trøndelag har deltatt i prosjektet som observatører og med verdifull kompetanse i hele prosjektperioden. Arbeidsgruppa engasjerte Nord-Trøndelagsforskning/Trøndelag Forskning og Utvikling ved Leif Gunnar Aunsmo som sekretær for arbeidet i gruppa. Arbeidsgruppa utarbeidde et forslag til handlingsplan for lammekjøttproduksjonen i Trøndelag gjennom et 3-årig prosjekt; Trønderlam Forslaget til handlingsplan ble sendt til høring i lokallag og fylkeslag av Sau og Geit i de to Trøndelagsfylkene. Etter at en fikk finansiert prosjektet for 3 år, ble det starta opp med Trønderlam 2015 ut i året Arbeidsgruppa utarbeidde et forslag til handlingsplan for lammekjøttprodusentene, med visjon, ett hovedmål og 6 delmål med ulike tiltak på vegen fram mot Hovedmål Forbedre økonomien i trøndersk lammekjøttproduksjon til 25 % over landsgjennomsnittet. Produksjonen av lammekjøtt skal gjøres framtidsretta og bærekraftig for primærprodusenten. Dette skal sikre rekruttering, tilpassingsdyktighet og utvikling i regionen, i samsvar med endring i rammevilkår. Delmål 1. Forbedre økonomien gjennom målretta og helhetlig bedriftsledelse Tiltak A. Kartlegging av nåsituasjon, finne forbedringspotensialer Tiltak B. Tiltak C. Tiltak D. Kartlegging av hva de beste gjør Oppfølging og forbedring i egen besetning Utvikle målretta kurs

10 4 Delmål 2. Sikre tilgangen på utmarksbeite Tiltak A. Utarbeiding av beiteplan som arbeides inn i kommuneplanen i alle kommuner Tiltak B. Tiltak C. Tiltak D. Tiltak E. Auke og effektivisere organisert beitebruk Forbedre uttak av skadedyr. Når bestandsmålsetting er nådd, bør reguleringsavskyting rettes mot de verste skadegjørerne og de mest belasta skadeområda Være pådriver for utvikling av tekniske hjelpemidler for effektivitetsauke og tapsforebygging Ta i bruk og utvikle nye forebyggende tiltak tilpassa lokale forhold Delmål 3. Øke lammekjøttets relative andel av det norske kjøttmarkedet Tiltak A. Produsenten må tilpasse produksjonen slik at han produserer det råstoffet markedet til enhver tid etterspør Tiltak B. Tiltak C. Tiltak D. Tiltak E. Større tilgjengelig Nye produkter Forbedret markedsføring Arbeide for videreutvikling av nisje- og økologisk produksjon Delmål 4. Auke motivasjon, rekruttering og samarbeid Tiltak A. Ny giv i lokallagene Tiltak B. Tiltak C. Tiltak D. Kurs for potensielle og nye brukere, utvikle tilbud om fadderordning Videreutvikle eksiterende samarbeidsarenaer, og skape nye, både mellom primærprodusenter og mellom primærprodusentene og videre ledd i verdiskapingskjeda Bygge på at naturgrunnlag, interesser og målsetting er ulike. Enkeltprodusenten må stå i fokus Delmål 5. Sauen som ressurs i bevaring av kulturlandskapet Tiltak A. Bruk sauen aktivt for å hindre gjengroing av gammel kulturmark i utmark Tiltak B. Samarbeid med skogbruket i kampen mot gras og lauv i plantefelt på høg bonitet. Vurder forskningsoppgave Delmål 6. Sauen som grunnlag for anna verdiskaping Tiltak A. Hente inn oversikt over foretak med tilbud av Inn på tunet, Gården som pedagogisk ressurs, Grønn omsorg og anna. Formidle kontakt for kunnskap og erfaring

11 2.2 Gjennomføring Gjennomføring av handlingsplanen for lammekjøttproduksjonen skulle skje gjennom et hovedprosjekt med flere delprosjekt. Den utarbeidde handlingsplanen med hovedmål og delmål ble lagt i botn for prosjektet. En skulle være åpen for at det i prosjektperioden vil avdekkes nye ideer og behov, og at dette kan arbeides inn i handlingsplanen og med nye delprosjekter Prosjektorganisering Prosjektet ble organisert med en felles styringsgruppe og med en referansegruppe i hvert fylke. Referansegruppene ble etter hvert omorganisert som ei felles referansegruppe for begge fylkene. Styringsgruppa engasjerer prosjektleder, og er prosjektlederens overordna. Prosjektlederen fungerer som sekretær for styringsgruppa. Styringsgruppa har bestått av: Harald Aune, leder, NT Sau og Geit Bernt Ove Oppheim/Arnstein Berg, NT Sau og Geit Ola Arne Aune, ST Sau og Geit Jon Olav Viggen/Unni Anshus, ST Sau og Geit Bjørn Wæhre, Nortura Paul Myrås, Midt-Norge Slakteri Brit Eldrid Barstad og Kristian Wibe, har vært innkalla til møtene i styringsgruppa. De to har vært svært nyttige bidragsytere for styringsgruppa. Den felles styngsgruppa for de to fylkene ble satt sammen med 2 representanter fra hvert av fylkeslaga av sau- og geit, en representant fra Gildeslakteriene og en representant fra KLF-slakteriene. Referansegruppa ble satt sammen av to representanter fra hvert av de to fylkeslagene av sau- og geit og en representant fra FMLA fra hvert av de to fylkene. Referansegruppa skulle være evaluerende og rådgivende overfor styringsgruppa, og samtidig et bindeledd mellom prosjektet, næringa og FMLA. Referansegruppa har bestått av: Randi Lund, NT Sau og Geit Torfinn Sivertsen, NT Sau og Geit Kjell Erik Berntsen, ST Sau og Geit Stein Aasmund Ørstad ST Sau og Geit Brit Eldrid Barstad, FMLA ST Kristian Wibe, FMLA NT Styringsgruppa så det svært viktig at en i prosjektperioden hadde en prosjektleder for Trønderlam Styringsgruppa engasjerte Nord-Trøndelagsforskning/Trøndelag 5

12 6 Forskning og Utvikling ved Leif Gunnar Aunsmo også som prosjektleder videre etter at forprosjektet avslutta og et treårig prosjekt var finansiert. Prosjektet skulle gå over og På grunn av at det tok noe tid med å få finansieringa på plass, kom en noe sent ut i 2006, med følger at prosjektet har trekt noe ut i Oversikt over kostnader og finansiering av hovedprosjektet for delt pr år og i hele prosjektperioden Prosjektstyring Kostnader: 1.år 2. år 3. år 4.år Sum Prosjektleder, inkl. sosiale utgifter Reisekostnader prosjektleder, 2000 km a 3,- pr år Reise og møtekostnader styringsgruppe Reise møtekostnader referansegruppe. 2 møter pr gr Tilskott rapport Verran Radiobjellelag Til kurs på analyseprogram i lokallag Dekking av overforbruk i forprosjektet Egeninnsats fra slakteriene Sum kostnader prosjektstyring Finansiering Det er forutsatt at slakteriene finansierer sine representanter i styringsgruppa. Resten av budsjettet for styringsgruppa søkes finansiert av de samme 6 samarbeidspartene som finansierte forprosjektet, (BU i N. og S-Trøndelag, IN i N. og S-Trøndelag og Fylkeskommunene i N. og S-Trøndelag)

13 7 Finansieringsplan: 1.år 2. år 3. år Sum BU i Nord-Trøndelag IN Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune BU i Sør-Trøndelag IN Sør-Trøndelag Egeninnsats fra slakteriene Sum kostnader prosjektstyring

14

15 3. Delmål 1. Forbedre økonomien gjennom målretta og helhetlig bedriftsledelse Tiltak A. Tiltak B. Tiltak C. Tiltak D. Kartlegging av nåsituasjonen, finne forbedringspotensialer Kartlegging av hva de beste gjør Oppfølging og forbedring i egen besetning Utvikle målretta kurs Dette var det absolutt viktigste delmålet og visjonen var at en innen 2015 skulle bringe økonomien i trøndersk lammekjøttproduksjon til et nivå 25 % over gjennomsnittet for landet. Måltall økonomisk styring Et godt økonomisk resultat kommer aldri. Det må skapes gjennom hver dag å gjøre det meste rett, på rett måte og til rett tid. Skal en greie dette vil det være nødvendig å kjenne hvor en står, for å kunne gjøre tilpasninger som fører til forbedringer. Det er slik nødvendig å styre etter en plan og så sammenlikne planen med det oppnådde resultatet. En må slik ha klare økonomiske måltall i planen, og kunne sammenlikne resultatet mot disse måltalla hvert år, for å finne nye eller fortsatte forbedringsområder. Lammekjøttprodusentene er mangfoldige og har slik ulike målsettinger for sin produksjon og drift. Noen har sauene som en faktor for trivsel, kanskje i en overgang fra full drift til nedlegging av gårdsbruket. Andre kan ha sauen som kulturarbeider i skogplantefelt eller for å hindre gjengroing rundt dyrka jord og tun. Disse bruka har ei anna målsetting en de som har sauen som en del av den verdiskapinga som er ønskelig for å holde ei nødvendig inntekt som skal gi brukerfamilien den livsstandarden de ønsker. En må ta innover seg at bruka som driver med sau har ulike målsetninger for drifta, og da skal ikke alle drive likt. Likevel er en sikker på at for hovedtyngden av bruk med sau, er dette for å skape et inntektsgrunnlag som gjør det mulig å leve på den garden en har, og for disse bruka vil økonomien i lammekjøttproduksjonen være viktig Hva er gjort i Trønderlam 2015 I samarbeid med Blilyst ble det finansiert to grupper av brukere i Sør-Trøndelag og gjennom Samarbeid med BU og Mære Landbruksskole ble det finansiert ei tilsvarende gruppe i Nord-Trøndelag, der en har analysert bruka i tre år. Dette ble gjort for å kartlegge hvor de enkelte brukene stod, finne forbedringsområder, og tiltak for forbedringer og kartlegging av hva de beste gjør, for å finne overføringsverdier til andre bruk. Totalt var det med ca 30 bruk i de 3 gruppene. En del av bruk var plaga med til dels store rovdyrskader, noe som vanskeliggjorde sammenligninga mellom bruk og med de måltalla som ble brukt. Vi skal ikke sjå på dette analysematerialet som forskning og

16 10 med forskerens krav til dokumentasjon. Dette er erfaringstall fra en del besetninger, som når en ser bort fra rovdyrproblemet stort sett har de samme økonomiske rammevilkåra. Det ble trekt ut en rekke måltall som; avlingsnivå og variabel kostnad pr. fe grovfôr, maskinkostnader pr da og pr forenhet, Kraftfôrforbruk pr para søye, avdrått pr para søye i tall lam, kg slakt og klassifiseringsnivå. Videre produksjonsinntekter pr. para søye, eksklusive distriktstilskott og rovdyrerstatning, men rovdyrerstatning totalt og pr para søye ble registrert. En hadde slik bra sikkerhet for å komme fram til Dekningsbidrag (DB) pr. para søye. Dette er et viktig måltall for å sjå hvor godt en mestrer produksjonsgreina sauehold. DB er definert som produksjonsinntekter minus variable kostnader. I produksjonsinntektene er variable tilskott som varierer mellom geografiske områder og etter bruksstørrelse trekt ut (eks distriktstilskott kjøtt) og erstatning for rovdyrskade Hvilke erfaringer har kommet fram gjennom analysene I tiltak A skulle en kartlegge nåsituasjonen og finne forbedringspotensialer: Dette er gjort for alle bruka som var med på prosjektet. Prosjektet har gitt forbedra grunnlag for å kunne forbedre økonomien på bruk som driver med sau. Det har kommet fram 4 klare forhold i økonomien på sauebruka. Det er store forskjeller i økonomisk resultat fra bruk til bruk. Hvis en sammenliger Dekningsbidrag pr para søye, er det noen som oppnår bare det halve resultatet av det som var et gjennomsnitt, Samtidig var det bruk som låg med et resultat over det doble av gjennomsnittet. Det kom fram differanser i Dekningsbidrag pr para søye på godt over 1 000,- mellom ytterpunktene i analysematerialet. Det er et merkbart lågere avlingsnivå på bruk m sau enn bruk som driver med ku i samme geografiske område. I gjennomsnitt tar mjølkebruka over 50 % større avling enn sauebruka. Da ligger opptatt beite på dyrka marka vår og haust inne i avlingsnivået på sauebruka. Det var imidlertid bruk som driver med sau som oppnådde avlingsnivå på høgde med mjølebruka. Samtidig var det enkeltbruk med sau som låg ekstremt lågt i avlingsnivå. Det er ikke noe mål i seg sjøl å oppnå størst mulig avlingsnivå, hvis dyrka areal ikke er den knappe ressursen på garden. Målet bør være at en har avling nok. Når en finner lågt avlingsnivå kopla opp mot et kraftfôrforbruk på langt over 100 forenheter pr para søye, har en tydelig ikke avling nok, og det bør være et klart forbedringsområde å løfte avlingsnivået. (Les mer om dette i vedlegg 1.) Det låge avlingsnivået førte til store kraftfôrkostnader, høg variabel kostnad pr forenhet og ekstremt høge maskinkostnader målt både pr da, men spesielt pr. forenhet, og svakt økonomisk resultat. Svært høge maskinkostnader. Maskinkostnader kommer under gruppa faste kostnader, og har ikke utslag på oppnådd resultat målt i Dekningsbidrag. I analysene er innendørs mekaniseringa med i summen for maskinkostnader. For de brukene der innendørs mekanisering var utskilt i regnskapet, utgjorde innendørs mekanisering imidlertid en svært liten del av de totale

17 11 maskinkostnadene. I maskinkostnadene inngår avskriving og vedlikehold for traktor(er) og maskiner, maskinleie, diesel og olje samt ikke aktiveringspliktig maskiner og småutstyr. Summen av dette er redusert med halvparten av utført leiekjøring utenom eget bruk. I Driftsgranskingene for mjølkeproduksjonen, er det over flere år registrert en maskinkostnad på ca 400,- kr. pr da og ca 1,- kr. pr fe. I materialet som er brukt i analysene for de ca 30 sauebruka, finner en maskinkostnader i gjennomsnitt på ca 1 000,- kr., og målt pr. fe på ca 4 kr. Imidlertid finner en enkeltbruk som er nede på samme nivå som mjølkebruka i Driftsgranskningene. Maskinkostnader på sauebruka er en utfordring for de fleste og som det bør gripes fatt i. Potensialet til forbedringer her er så stort at bare på dette området vil målsettinga i Trønderlam 2015 om et økonomisk resultat 25 % over landsgjennomsnittet kunne oppfylles. Alle bør finne hva de har i maskinkostnader, og ut fra forholda på det enkelte bruket, må en finne tiltak som skal føre til forbedringer. For mange vil et omfattende organisert maskinsamarbeid være et alternativ. Det er på kostnadssida de fleste har mest å hente. Dette gjelder både variableog faste kostnader. Det er skilnader på produksjonsinntektene også, men her er variasjonen mindre. De fleste har et bra resultat på tall lam, slaktevekt og klassifisering. Det synes som mange har kjøpt seg produksjon med negativt økonomisk resultat Hva gjør de beste De som oppnår et økonomisk resultat langt over gjennomsnittet har en høg produksjon pr para søye målt i tall lam, høg slaktevekt og god klassifisering. ( mengdetall) Så greier de å kombinere dette med å ha låge både variable- og faste kostnader. Her finner en høgt avlingsnivå, låge variable kostnader pr forenhet grovfôr, nok grovfôr og tilsvarende lågt kraftfôrforbruk. De viser at de utøver bedriftsledelse på et solid plan og som omfatter alle deler av drifta. De gjør det meste rett, på rett tid og på rett måte. Kort sagt de er dyktige og mestrer den produksjonen de har. Når noen kan oppnå et økonomisk resultat langt over gjennomsnittet, viser dette at for svært mange bruk er det ikke gjeldende rammevilkår som er den effektive skranken for inntektsskaping. Dette gir de bruka som har et svakere økonomisk resultat, muligheter til å løfte sitt resultat. Et hvert forsøk på å forbedre det økonomiske resultatet på en gard, må starte med å finne hvor en står. En bør finne fram til flest mulige økonomiske måltall, finne det eller de områdene som klart viser forbedringsmuligheter, og så beskrive og gjennomføre nødvendige tiltak for å løfte det økonomiske resultatet. I dette arbeidet er det viktig at en klarer å slå fast hva som er den effektive skranken (knappe ressursen) på garden, og så starte prosessen med å få ei optimal utnytting av den knappe ressursen. Bruka har ikke like muligheter. Det er derfor viktig at en legger eget bruk, med de muligheter og begrensinger det har til grunn i dette arbeidet, og at en bruker nabobruk eller statistikk til støtte i vurderinga.

18 Hvordan komme videre Trønderlam 2015 har laga to enkle analysemetoder, en for å finne dekningsbidrag pr para søye og en for å finne maskinkostnadene på eget bruk. Analysene er bygd opp på Excel regneark, og alt datagrunnlag vil en finne på rapporten fra skatteregnskapet som kalles Resultat m. mengde. Dette er et enkelt og raskt å gjennomføre. En vil ganske fort kunne få fra med et tidsforbruk på ca 15 minutter for hver av de to analysene. Det er lagt med fyldigere beskrivelse og eksempel, samt hvor en henter opp regnearket i vedlegg 2 for Dekningsbidrag og vedlegg 3 for maskinkostnader. Styringsgruppa i Trønderlam 2015 har satt av ,- kr. til innføringskurs vinteren 2009/10 på disse analysene. Dette er tenkt gjennomført i samarbeid mellom fylkeslaga og lokallaga, eller i samarbeid mellom flere lokallag.

19 4. De andre delmåla i Trønderlam 2015 Delmålene 2-6 i Trønderlam var ikke finansiert i prosjektet, men var områder som er viktige for lammekjøttprodusentene. Her var tanken at Trønderlam 2015 skulle samarbeide med andre aktører som var engasjert på enkelte områder, og hvis det var stor interesse for enkeltiltak, skulle en være pådriver for å få finansiert enkeltprosjekt. Det er ikke gjort forsøk på å finansier opp noe nytt prosjekt, men Trønderlam 2015 har vært aktiv på en del områder i prosjektperioden Utmarksbeite Prosjektet skulle være pådriver for utvikling av tekniske hjelpemidler for effektivitetsauke og tapsforebygging Radiobjeller, elektroniske hjelpemidler for sporing av beitedyr i utmark. I Verran ble det i 2008 tatt i bruk radiobjeller i stort omfang. Det ble kjøpt inn radiobjeller, og disse ble satt på voksne sauer som ble sluppet til fjells. Dette er et hjelpemiddel som vil få stor betydning for beitebruk i utmark i åra framover, både fordi det forenkler tilsyn og heimsanking og er i stor grad til hjelp for dokumentasjon av tapsårsak. I Verran ble det stiftet et andelslag, Verran Radiobjellelag BA. Der er nesten alle beitebrukerne andelseiere. Det ble utarbeidet en rapport etter første års bruk. Trønderlam 2015 støtta denne rapporten med et tilskott på ,- kroner. Denne rapporten er å finne hos Trøndelag Forskning og Utvikling. se det vil også bli laget en ny rapport som vil bli ferdig i november Den vil også bli å finne på 4.2 Markedssituasjonen Markedssituasjonen har endra seg vesentlig i prosjektperioden fra en overskottsituasjon til at en nå ikke har en stor nok norsk produksjon av lammekjøtt. En underskottssituasjon er på mange måter positiv for produsentene. En vil kunne få ut avtaleprisen, og det er lettere å få en bedre målpris gjennom jordbruksoppgjøret. Når en har fått en situasjon med underdekking av norsk lammekjøtt, skyldes dette ikke at forbruket har økt, men at produksjonen har gått ned. Nedgangen er grunna i at det er mange bruk som avvikler lammekjøttproduksjonen. Jamvel om gjennomsnittbuskapen har blitt større, er dette ikke nok til å overta for de som slutter. Dette er ei bekymringsfull utvikling. Lammekjøttprodusentene taper relativt markesandel i det norske kjøttmarkedet, fagmiljøet svekkes og det blir færre til å ta felles tak i beiteområda.

20 14 Noe av avgangen skyldes nok rovviltproblematikk, men en ser et nålauge ved generasjonsskiftet. Neste generasjon finner ikke at lønnsomheten i lammekjøttproduksjonen er tilfredsstillende i forhold til utdanning og økonomiske muligheter i andre yrker. Denne gangen kan en ikke laste slakteriene for det økonomiske svake resultatet i lammekjøttproduksjonen. Nå må de som er produsenter sjøl ta et tak i den daglige drifta for å ta ut en bedre økonomi med de rammevilkåra som råder. Analysene fra Trønderlam 2015 viser at det er stort potensial for å bedre økonomien i næring innenfor de rammevilkåra en har. 4.3 Skog eller sau? Som ett av delmåla i Trønderlam 2015 var det skissert et samarbeid med skogbruket i kampen mot gras og lauv i plantefelt på høg bonitet, og at det skulle vurderes en forskningsoppgave på dette området. HiNT har over16 år hatt et forsøksfelt i Blomlia i Snåsa. I en kronikk i samband med Forskningsdagene i 2009 har Ulla-Britt Bøe, Per Odd Eggen og Hans Sletten fokusert på erfaringer fra dette feltet. Nedenfor er denne kronikken tatt inn her.

21 15

22 16

23 4.4 Lokallaga, Trønderlam 2015 og tida som kommer Trønderlam 2015 har hatt stor kontakt med lokallaga i prosjektperioden. Prosjektlederen har vært med på de 4 regionmøtene i Sør-Trøndelag i 2 år. Det har vært representant fra prosjektet som har orientert om framdrift på årsmøtet i begge fylkeslaga hvert år i prosjektperioden, og Trønderlam 2015 har arrangert regionale fagmøter med tema avlingsnivå, fôrkvalitet og varig eng i Oppdal, Selbu og på Mære Er fikk vi hjelp av Lars Nesheim, som er forsker på Bioforsk på Kvithamar, og som har vært med på mye forskning på disse områda. Videre har Trønderlam 2015 deltatt på en del fagmøter i lokallag i begge fylkene. Orientering om snaranalysene ligger ut på heimesida i begge fylkeslaga. Lokallaga er invitert til samarbeid med orientering/kurs på bruk av snaranalysene. Det er viktig at lokallagene nå griper fatt i dette. En er sikker på at det er nyttig veg å gå for å kunne forbedre økonomien i lammekjøttproduksjonen, og slik kanskje være med på å bremse farte i nedlegging av sauebruk Sauen som grunnlag for anna verdiskaping Trønderlam 2015 hadde Grønn omsorg eller Inn på tunet som et delmål det skulle arbeides med. I Verran startet 6 gårdbrukere i 2006 selskapet Inn på Tunet Verran BA. Gjennom dette selskapet selger gårdbrukerne opplevelse/læring med sauen som et av produkta til skoler, NAV og til helseomsorg. Dette selskapet har utviklet seg og har i dag andelseiere i 6 kommuner i fylket, med en omsetning på ca 1,5 million kr. Navnet er endret til Inn på tunet Trøndelag BA. Selskapet ble fra Samvirkesenteret tildelt prisen som Årets Samvirkeforetak for se

24

25 19 Vedlegg 1: Økonomi i lammekjøttproduksjonen med spesiell vekt på grovfôrproduksjonen Trønderlam 2015 er lammekjøttprodusentene sin handlingsplan, i tråd med intensjonen i Handlingsplan Kjøttproduksjon i Trøndelag Trønderlam 2015 har nå pågått som prosjekt i de to Trøndelagsfylkene i snart 3 år. Den viktigste målsettinga i prosjektet er å forbedre økonomien gjennom målretta og helhetlig bedriftsledelse Tiltak A. Tiltak B. Tiltak C. Tiltak D. Kartlegging av nåsituasjon, finne forbedringspotensialer Kartlegging av hva de beste gjør Oppfølging og forbedring i egen besetning Utvikle målretta kurs En har hatt 3 analysegrupper med i prosjektperioden, der det er gjort fullstendige driftsanalyser for ca 25 bruk over 3 år. Målet var å kartlegge hva de beste gjør, og prøve å overføre dette til andre bruk. Analysene viser at det er stor variasjon mellom enkeltbruk når det gjelder økonomisk resultat. Dekningsbidrag, eks. tilskott, varierer mellom 400 kr og kr pr vinterfora søye (vfs). Dette kan ikke på langt nær forklares med årsak i ulike rammevilkår. Det kommer tydelig fram at det ligger store muligheter for den enkelte bedriftsleder til å påvirke det økonomiske resultatet på egen gard. Det er her viktig at en er klar over at alle bruk ikke kan nå samme resultat, sjøl om det er samme jordbruksavtalen som ligger i botn. En ser at tilveksten på fjellbeite kan skille på over 4 kg pr. lam mellom ulike beiteområder. Skal dette tas igjen før lamma sendes til slakteriet, vil det utløse en kostnad som reduserer det økonomiske resultatet. En ser spend i bruk av kraftfôr pr. vfs fra 15 fe til 140 fe. Nok beite og grovfôr gir bedriftslederen handlingsrom Analysene viser at avlingsnivået på fulldyrka mark i gjennomsnitt er ca 50 % høgere på mjølkeproduksjonsbruk enn på bruk som driver med lammekjøttproduksjon. Da er beiting på dyrka areal vår og haust inkludert i avlingsnivået på bruk med sau. I et gjennomsnitt er det stor variasjon fra de som har et svært lågt avlingsnivå til de som har et avlingsnivå på høgde med mjølkebruka. Grovfôr utgjør mer enn 90 % av årsfôret i saueproduksjonen. Av dette er % vinterfôr i form av høy og surfôr og % er beitegras tatt opp på inn- og utmarksbeite. Hvor mye beiteopptaket på innmarka utgjør i forhold til opptaket på utmarks- og fjellbeite, kan variere mye med driftsopplegget og med forholda ellers. Men i alle tilfelle har utnyttinga av innmarka stor betydning for lønnsomheten i saueholdet, og det er en av de viktigste utfordringene for sauebrukerne. Det ligg trulig visse muligheter i en bedre utnyttelse av de ressursene en har tilgang på, som kan gi mindre kostnader. Men en må være forsiktig med å sette søkelyset bare

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer