MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : Tid: Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 45/10 10/5 Referater og meldinger - Utvalg for næring, miljø og samferdsel 46/10 10/438 Skadefellingslag for bjørn i Klæbu 47/10 10/504 Prosjekt - "Best på Grovfor" - Søknad om økonomisk støtte. 48/10 10/559 Vedtakskontroll /10 08/370 Åpen post - Utvalg for næring, miljø og samferdsel Klæbu, Petter A. Hosen utvalgsleder

2 Sak 45/10 Referater og meldinger - Utvalg for næring, miljø og samferdsel Saksbehandler: Steinar Lianes 45/10 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling Utvalg for næring, miljø og samferdsel tar referater og meldinger til orientering. Vedlegg Rapport refereres fra dokumentjournal tom Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 2 av 9

3 Sak 46/10 Skadefellingslag for bjørn i Klæbu Saksbehandler: Wenche Aas Myhren 46/10 Utvalg for næring, miljø og samferdsel /10 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling 1. Utvalg for Næring, miljø og samferdsel som viltmyndighet godkjenner framlagte forslag til avtale mellom Klæbu kommune og skadefellingslag for bjørn ved dets leder. 2. Utvalg for Næring, miljø og samferdsel er postivt innstilt på å yte et tilskudd for å dekke dokumenterte kostnader til etablering av fellingslaget, iht. framlagte søknad fra leder i fellingslaget. 3. Rådmann gis fullmakt til å signere avtalen på vegne av Klæbu kommune. Det tas forbehold om ev.aksept fra formannskap vedr. budsjettmsessige konsekvenser, samt aksept og signering fra oppdragstaker. Utvalg for Næring, miljø og samferdsel vedtak Utvalg for Næring, miljø og samferdsel er positiv til å etablere et eget skadefellingslag for bjørn i Klæbu kommune, og ber rådmann utforme forslag til avtale med ansvarlig fellingsleder i fellingslaget som ved behov skal rykke ut og ha ansvar for å utføre praktiske oppgaver ved vedtak om ettersøk og felling av bjørn som blir gitt iht. viltlov og rovviltforskrift. 2. Fellingsleder skal ha ansvar for å administrere laget, holde kommunen med ajourført oversikt over alle deltakere, delta i ev.interkommunalt fellingslag mv. 3. Fellingslaget kan søke om dekning av kostnader til etablering av laget som ikke dekkes av skjønnsmidler / Fylkesmann. Utvalg for næring, miljø og samferdsel behandling Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedlegg 1. Fra skadefellingslaget v/gunnar Bostad: søknad om dekking av utgifter i forbindelse med skadefellingsforsøk på bjørn. 2. Forslag til avtale mellom Klæbu kommune fellingslaget ved leder Gunnar Bostad. 3. NMS-sak 39/10. Side 3 av 9

4 Sak 46/10 Saksopplysninger Etter vedtak i NMS-sak 39/10 framlegges med dette forslag til avtale med skadefellingslag for bjørn i Klæbu (vedlagt). Kommunens ansvar er først og fremst å informere om aktuelle ansvarlige i lokalt fellingslag, og koordinere statlig tilskudd som gis. Fellingslagets hovedoppgave er er mest mulig effektivt å ta ut bjørn som gjør skade (i hovedsak på husdyr), når fellingstillatelse er gitt av Fylkesmannen. Økonomiske og administrative konsekvenser NMS-utvalget har ønsket at Klæbu kommune fortsetter å delta i det interkommunale prosjekt, samt støtte til å etablere et lokalt fellingslag. Aktuelle kostnader som må dekkes: Egenandelen i interkom.prosjekt (iht.søknad om skjønnsmidler), som beløper seg på ca kr pr år så lenge staten bidrar i prosjektet. Etablering og drift av eget lokalt fellingslag i Klæbu, kan eksempelvis være: o egen radiokanal for laget (engangskostnad ca.kr.250 pr person). Det er antydet ønske om 10 medlemmer/ deltakere i laget noe som da vil medføre kostnad på kr.2500). o Forsikring (løpende kostnad). Fylkesmannen har uttalt at hver enkelt selv er ansvarlig for egen forsikring. Melhus kommune har valgt å opprette forsikring på egne fellingslagsmedlemmer fra Protector forsikring asa. Forsikring inntil kr gir forsikringspremien på ca.kr.520 pr medlem. Det er antydet ønske om 10 medlemmer/deltakere i laget i Klæbu, noe som da vil medføre en årlig kostnad på kr o Reise, bompenger osv. o Div.kostnader. Samlet anslås et behov på ca kr pr år for 2010 og ca kr for senere år. Finansiering fra stat ved ettersøk og felling (fellingsvedtak): I følge skriv fra MD skal midlene fra stat dekke kostnadene vedr. felling av bjørn. Man må forvente at tilskudd som følger det enkelte fellingsvedtak ( bestilling fra stat), vil dekke det vesentlige av driftskostnadene som fellingslaget dokumenterer gjennom sine oppdrag. Dermed er det i utg.pkt.noe usikkerhet knyttet til hva det er påregnelig at Klæbu kommune skal bidra med samlet sett. Konklusjon Rådmann anser at det er mest hensiktsmessig at fellingslaget selv sørger for forsikring og andre kostnader for medlemmene, og at Klæbu kommune yter tilskudd etter søknad til fellingslaget. Man anser ikke som aktuelt at kommunen er arbeidsgiver, men koordinerer og utbetaler tilskudd iht. oppdragsavtalen. Side 4 av 9

5 Sak 47/10 Prosjekt - "Best på Grovfor" - Søknad om økonomisk støtte. Saksbehandler: Wenche Aas Myhren 47/10 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling 1. Utvalg for Næring, miljø og samferdsel gir et tilsagn om et tilskudd fra næringsfondet oppad begrenset til kr til prosjekt Best på Grovfôr som omsøkt i henhold til søknad fra Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag (STLR). 2. Tilsagn gis av begrenset bevilgningsramme for 2010, tilsagn som ikke er benyttet innen faller tilbake til fondet. 3. Utvalg for Næring, miljø og samferdsel finner i 2010 rammene ikke rom for generelt driftstilskudd STLR utover dette, men vil komme tilbake til ev.innretting av støtte til STLR for Vedlegg 1. Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag: søknad om økonomisk støtte til prosjekt: Best på Grovfôr. 2. Prosjektbeskrivelse 3. Budsjett Saksopplysninger Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag (STLR) søker Klæbu kommune om kr ,- i prosjektmidler til prosjektet Best på Grovfôr (det vises til vedlagt prosjektsøknad). Prosjektet vil starte opp i januar 2011 forutsatt finansiering, og er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, Oppdal Landbruksrådgiving, Nortura og Tine Midt- Norge. Hensikten med prosjektet: Målsetningen med prosjektet er å bidra til at grovfôrprodusenter i Sør-Trøndelag produserer mer og bedre grovfôr som skal gi økt lønnsomhet på det enkelte bruk. Produsenten skal finne den optimale måten å dyrke grovfôr på, ut fra de ressursene som finnes på egen eiendom. Side 5 av 9

6 Sak 47/10 Grovfôr av god kvalitet er basisen for økonomien i husdyrholdet. Samtidig viser både erfaringer og avlingsregistreringer, at avlinger og fôrkvalitet varierer sterkt fra bruk til bruk. Kompetansebehovet i næringa er stort. Prosjektet tar utgangspunkt i forskjellige geografiske områder: Område 1: Meldal, Rindal, Orkdal. Område 2: Rennebu, Oppdal. Område 3: Selbu, Tydal, Malvik, Område 4: Holtålen, Midtre-Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu og Trondheim. Gårdbrukere fra andre kommuner enn de som er nevnt, er også velkomne til å delta på kurset. Gårdbrukere har ulike mål for driftsopplegg på sin eiendom, og hvilken rådgiving og kunnskap det er behov for, vil variere fra bruk til bruk, og fra kommune til kommune. Prosjektet Best på Grovfôr, skal følge opp den økte satsinga på mer melk og kjøtt som ble satt i gang i Ta sats! med mål om å få til mer og bedre grovfôr, for å gi økt lønnsomhet på det enkelte bruk. Fra ble et lignende prosjekt Godt grovfôr i praksis gjennomført på Fosen med veldig godt resultat. Prosjektet har også viktige delmål: Økt avlingsnivå Bedre grovfôrkvalitet og høgere grovfôropptak Flere arealer i god drift Bedre utnytting av beiter Bedre utnytting av husdyrgjødsla Bedre lønnsomhet i grovfôrproduksjonen Styrke fagmiljøet på grovfôr og skape økt interesse for grovfôrdyrking Nettverksbygging og gode møtearenaer for grovfôrdyrkere Målgruppe: Målgruppa er aktive grovfôrprodusenter i aktuelle områder. Kursopplegg og arrangement, vil bli holdt i og tilpasset disse områdene. Prosjektets tiltak og arrangement vil likevel være åpent for gårdbrukere i hele Sør-Trøndelag. Økonomi Finansiering av prosjektet er basert på: Egenandeler fra kursdeltakerne. Tilskudd fra Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Tilskudd fra Fylkeskommunen i Møre og Romsdal. BU-midler. Midler fra Bli lyst. Kommunale tilskudd. Egeninnsats fra prosjekteirne (30 %). Vurdering Nok og godt grovfôr er en svært viktig del av husdyrproduksjonen. Og dette prosjektet virker å ta opp mange aktuelle tema innenfor dette emnet. Finansiering av prosjektet er basert på 30 % egenandel fra prosjektets eiere foruten tilskudd fra ulike offentlige aktører, der tilskudd fra deltakende kommuner utgjør ca 13 % av prosjektets totale budsjettramme. Side 6 av 9

7 Sak 47/10 Prosjektet kan ha stor betydning for husdyrproduksjonen i kommunen, og også være med på å gi en bedre økonomi på det enkelte bruk. Side 7 av 9

8 Sak 48/10 Vedtakskontroll Saksbehandler: Steinar Lianes 48/10 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling Utvalg for næring, miljø og samferdsel tar orienteringen om de vedtak som ikke er iverksatt eller utsatt til orientering. Melding om dette sendes Kontrollutvalget til underretning. Vedlegg Oversikt over saker behandlet av Utvalg for næring, miljø og samferdsel, som ikke er iverksatt eller utsatt, med begrunnelse. Saksopplysninger I henhold til kommunestyresak 20/04 hvor det ble vedtatt innføring av vedtakskontroll, har rådmannen gjennomgått alle vedtak i Utvalg for næring, miljø og samferdsel for perioden , og utarbeidet rapport med behandlingsstatus. Rapporten er påført begrunnelse for ikke iverksatt/utsatt for de respektive sakene. I perioden har utvalget behandlet 114 saker hvorav 1 ikke er iverksatt se vedlegg. Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 8 av 9

9 Sak 49/10 Åpen post - Utvalg for næring, miljø og samferdsel Saksbehandler: Steinar Lianes 49/10 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Saker/Tema Det er ikke meldt inn saker under åpen post. Side 9 av 9

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer