HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS"

Transkript

1 HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

2 Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen din eller ikke, vi synes det er stas at du vil jobbe sammen med oss. Hva og hvem er MMG? Max Marketing Gruppen er en samling selskaper som har kontor i Kristiansand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Porsgrunn og Oslo. Vi er totalt ca 350 ansatte i selskapet. I Norge er vi en betydelig aktør innenfor dialogmarkedsføring. Vi er bygget opp rundt 12 ulike selskaper, fra TM Husene, Respons-og Logstikkhuset, Adressehuset, Fiko og Digitalhuset. Alle disse driver med kundekontakt, enten når vi ringer ut til kunder eller kundene ringer inn til oss. Vi jobber også med tekniske løsninger for kontaktsenter, databasehåndtering og print, pakking og forsendelse av varer. I denne «hviteboka» vil vi forsøke å fortelle deg litt mer om hva vi er og hva vi ønsker å bli oppfattet som. Du må huske at å jobbe for MMG, betyr at du representerer en av våre oppdragsgivere overfor de menneskene du snakker med. Det vil stille krav til hvordan du opptrer. Videre har du noen forpliktelser overfor oss som arbeidsgiver, og vi har noen forpliktelser overfor deg som medarbeider. Vi vil forsøke å beskrive dette så godt som mulig i dette heftet. Lykke til som medarbeider i vår organisasjon. Vi vil gjøre deg god og vil at du skal lykkes. Din nærmeste leder har ansvar for at du finner deg til rette og det er denne lederen som er din kontaktperson i selskapet. Igjen, velkommen til oss i MMG. Vi gleder oss til fortsettelsen. Thor Einar Jacobsen Administrerende direktør

3 Hva skjer på dag 1? NÅR DU STARTER OPP DIN ARBEIDSDAG SKAL DU FÅ: Kleskode Foreløpig Ansettelseskontrakt Den forteller om arbeidsavtalen mellom deg og MMG samt hvordan du skal jobbe og til hvilken lønn. Produktboka Denne forteller deg alt du trenger å vite om MMG og datterselskapene, produktområdene vi jobber med og noen av våre kunder. Arbeidsplass og teknisk utstyr som behøves Alle medarbeiderne i MMG og datterselskaper skal kle seg på en måte som gjør at vi kan motta besøk fra oppdragsgivere eller potensielle kunder uten forvarsel. Treningstøy, joggebukse, shorts / bikini eller singlets (til herre) er ikke akseptert. Vi går ikke barbeint på jobb. Parfyme må brukes i begrenset omfang. Parfymer kan gi allergiske reaksjoner hos andre, skarpe eller intense dufter må unngås. Arbeidstid og fravær Arbeidstid avtales med nærmeste leder og er beskrevet i arbeidskontrakten. På TM Husene starter dagen kl 09:00. Det er ikke lurt å komme for sent. Oppstarten er viktig og den starter 09:00 uansett. Det er få grunner som aksepteres når det gjelder å komme for sent. Ettermiddagsskiftet starter på plassene kl. 16:00 og løper til kl. 21:00. Oppsigelse / sluttattest Arbeidsavtalen beskriver forholdet til når en oppsigelse skal leveres (tidspunkt), oppsigelsestid og opphold av arbeidsavtale. Sluttattest sendes arbeidstaker snarest etter arbeidsforholdet er opphørt. Opplæring fra nærmeste leder i arbeidsoppgavene Diverse informasjon Sjekkliste / Arbeidstidsavtale DU SKAL LEVERE TIL OSS: Personalia ( fødselsnummer, adresser etc) Lunsj Vi serverer et måltid mat, både midt på dagen og i forkant av ettermiddagsskiftet. Det er hyggelig å kunne spise sammen og ha en avslappende samtale rundt et måltid. Benytt deg gjerne av det. Dette tilbudet har en kostpris som trekkes fra lønnen. Du velger selv å være med i ordningen eller ikke. Nærmeste pårørende (kontaktperson) Velferdspermisjon Korte velferdspermisjoner kan innvilges med inntil 1 døgns varighet. Alt slikt fravær skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder på eget skjema. Mobilnummer / kontaktdata Ansettelseskontrakten vil også inneholde en taushetserklæring. Det betyr at du ikke kan snakke om oppdragsgivere eller MMGs forretningsanliggende utenfor bedriften. Du kan heller ikke omtale våre oppdragsgivere på sosiale medier. Ved brudd på taushetsforpliktelsen vil du bli tatt av oppdraget umiddelbart. I alvorlige tilfeller kan det medføre skriftlig advarsel eller avskjedigelse. Våre medarbeidere skal aldri uttale seg til media om forhold som berører våre oppdragsgivere. Om du blir kontaktet av media, skal nærmeste overordnede underrettes øyeblikkelig. UNDER 18 ÅR? Da kreves det at en av dine foresatte signerer ansettelseskontrakten sammen med deg. Når alle data er registrert på Økonomi, vil du motta en endelig Ansettelseskontrakt. Dersom en medarbeider ønsker å feire religiøde høytider utover det som er hellig- / fridager i Norge, søkes det velferdspermisjon med lønn. Medarbeidersamtaler Medarbeidersamtaler skal ta opp forhold som er viktige både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Medarbeidersamtalen skal vurdere arbeidsforhold, innsats, forbedringsmuligheter, videre-/ etterutdanning / kurs etc.

4 Sykefravær Ferie Jobbrelaterte reiser Alle kan bli syke og av den grunn ikke stiller på jobb. Du må sørge for å gi beskjed til din leder umiddelbart. Ta en telefon. Første dag på jobb etter fravær skal du skrive en egenmelding. Dersom du er syk i mer enn 3 dager kreves sykemelding fra lege. Sykemeldingen leveres eller sendes inn umiddelbart. Ferien gis i henhold til Ferielovens bestemmelser. Ansatte har rett til 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden Ansatte som ikke har full ferieopptjening i selskapet, kan frasi seg retten til å ta ut den del av ferien som ikke blir kompensert for i form av feriepenger. All reisevirksomhet skal være godkjent av nærmeste leder. Den som skal reise bestiller selv billetter og hotell. Alle reiser skal gjennomføres på en kostnadseffektiv måte, der vi balanserer kost / nytte ved ulike reisemåter. Alle medarbeidere skal forholde seg til inngåtte konsernavtaler hva gjelder hotell, leiebiler, flyselskaper, reisebyråer. Attestasjon skal følge farfar-prinsippet, dvs hvis for eksempel daglig leder er med på en tilsteling / aktivitet der utlegget betales av en annen ansatt, kan ikke daglig leder attestere for utlegget, da må hans nætmeste leder attestere. Fravær ved barns sykdom skal rapporteres på samme måte som ved egen sykdom. Melding skal gis til nærmeste leder umiddelbart og egenmelding skal leveres ved første arbeidsdag. Fravær ved barns sykdom gjelder fram til barnet er 12 år. Fravær over 3 dager krever attestasjon fra lege. Arbeidstaker kan ha fravær pga barns sykdom inntil 10 dager pr. år dersom man har omsorg for 1-2 barn og 15 dager pr. år dersom man har omsorg for minst 3 barn. Dersom man er alene om omsorgen, gjelder hhv 20 og 30 dager i løpet av ett år. Fødselspermisjon Folketrygdloven regulerer stønader ved fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning for å motta stønad at man har jobbet 6 mnd av de siste 10 mnd før permisjon tas ut. I tillegg er det et krav at man har hatt tilstrekkelig inntekt. Med unntak av lovbestemt ferie, skal fødselspengeperioden tas ut som en sammenhengende periode. Uttak av permisjon og dekningsgrad avtales med selskapets daglige leder. Generell permisjon Ønsker en arbeidstaker å søke permisjon fra sitt arbeid for en kortere eller lengre periode, er det daglig leder i selskapet som avgjør om permisjon kan innvilges. Bakgrunn for permisjon må være forankret i videreutdanning, spesielle omsorgsbehov i nær familie eller planlagte utenlandsopphold p.g.a. frivillig arbeid, ledsagers engasjement eller lignende. Rene velferdspermisjoner innvilges normalt sett ikke. Alle bilag og utlegg dokumenteres og det leveres reiseregning umiddelbart etter avsluttet reise. For stillinger hvor reiser er en del av jobbeskrivelsen, gjelder spesielle regler vedr. kjøregodtgjørelser etc. Reiseregninger honoreres kun dersom attestert regning er levert inn senest den 10de i måneden etter at reisen er foretatt. MMG forbeholder seg retten til å avvise krav på reiseutgifter ved for sent innkommen reiseregning. På reiser gjelder samme regler for oppførsel som når medarbeideren er i bedriften. Vi representerer MMG og opptrer i henhold til vårt regelverk. Brudd på eget regelverk, norsk lov eller stedlige lover kan medføre avskjedigelse. Utlegg Dersom en medarbeider krever dekning for utlegg i tjeneste, skal utleggsskjema utfylles og leveres til økonomiavdelingen umiddelbart. Utlegg må dokumenteres med bilag som vedlegges utleggsskjema. Det aksepteres ikke at private utgifter framkommer på bilagene. Utleggskjema skal kontrolleres og signeres av nærmeste leder og godkjennes av daglig leder. Bruk av selskapets IT-utstyr /sikkerhetsregler. Det er ikke adgang til å laste ned noe programvare fra nett som ikke er forhåndsgodkjent av vår ITK ansvarlig. Vi skal ikke distribuere videre innhold som kommer eksternt fra, uten å forsikre oss om at innholdet er virusfritt og har et innhold som ikke er i strid med våre verdier eller retningslinjer. Sosiale medier skal i arbeidstiden kun benyttes i sammenheng med utøvelse av arbeidet for MMG eller datterselskaper. Det er ikke tillatt å bruke arbeidsgivers utstyr eller software til private gjøremål, uten tillatelse fra overordnet. Når arbeidsplassen forlates skal du logge ut av alle programmer.

5 Lønn og feriepenger Lønnsutbetaling Lønn utbetales hver måned den 15de etterskuddsvis for opptjent lønn i foregående måned. Skattekort behøver ikke lenger leveres til arbeidsgiver, da vi henter inn skattekort automatisk fra Skatteetaten. Men det er din plikt å sørge for at skattetrekket er tilstrekkelig. Arbeidsgiver har ikke ansvar for at ditt skattetrekk er tilstrekkelig. Arbeidsgiver kan rette opp i feil foretatt på foregående lønnsutbetaling uten å informere på forhånd. All annen trekk skal avtales. Det er viktig å være oppmerksom på at fordeler som følge av arbeidskontrakten kan være skattepliktige. Det er også viktig å være klar over at gavekort som utdeles blir akkumulert over inntektsåret. Overstiger dette kr. 1000,- pr. år er det overskytende skattepliktig inntekt og det blir trukket skatt av beløpet. Alle inntekter forbundet med arbeid er skattepliktig. Ligningskontoret utsteder et skattekort ut fra forventet årsinntekt. Skattekort behøver ikke lenger leveres inn fysisk. Lønningskontoret henter inn skattekortet elektronisk fra Skattekontoret. Forventet årsinntekt gir forventet skatt for året. Denne skatten fordeles automatisk over 10 ½ mnd slik at feriepenger blir utbetalt uten fradrag for skatt og lønn utbetalt i desember har ½ skattetrekk. Feriepenger Man snakker om opptjeningsår og ferieår når det gjelder feriepenger. Grunnlaget for beregning av feriepenger er den inntekten du har hatt i året før ferieåret. Altså inntekten i 2013 danner beregningsgrunnlag for feriepengene i Feriepenger opptjenes i året før du tar ut ferie. Feriepenger som utbetales i ferieåret er ikke gjenstand for skattetrekk. Normalt vil feriepengene utbetales i en egen lønnskjøring i slutten av juni. Feriepengene utgjør pt. 10.2% av opptjeningen året før. Det dekker 4 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen noe høyere. Arbeidskontrakten skal inneholde opplysninger om feriepenger og antall feriedager pr. år. Er det hensiktsmessig å utbetale feriepenger i opptjeningsåret (ved opphør av arbeidsforholdet etc) vil det måtte trekkes skatt av feriepengene. Udokumenterte utlegg Dersom selskapet har betalt personlige utgifter for en ansatt, og man ikke klarer å inndrive disse pengene, vil utgiftene bli lagt til grunnlaget for skattbar inntekt og den ansatte må svare skatt av beløpet. Pensjon Det trekkes 2% av brutto lønn til en såkalt OTP / innskuddpensjonsfond for den enkelte ansatte. Dette forutsetter at medarbeideren er mellom 20 og 67 år og jobber mer enn 20% av fulltid. En medarbeider som slutter i løpet av de første 12 mnd etter innmelding i systemet, mister OTP-rettigheten og vil få innbetalt beløp refundert. MMG anbefaler for øvrig alle ansatte å tegne en egen privat pensjonsforsikring. Overtid For at en medarbeider skal kunne kreve overtidsbetaling eller at overtidstimer legges i en tidbank, kreves at overtid er pålagt av overordnede. Avspassering av opptjent overtid skal rapporteres til nærmeste leder i forkant av avspasseringen. I administrative stillinger er kjernetiden Den enkelte ansatte må selv beregne tilstedetid utover kjernetid og kunne dokumentere dette på ukentlig basis hvis påkrevd. HMS helse, miljø og sikkerhet MMG er opptatt av at du skal komme hjem fra jobb i like god form som da du kom på jobb. Vi er ikke en arbeidsplass som er eksponert for skader, men det er allikevel viktige ting å ta hensyn til: Sittestilling tilpasning av arbeidsplass Øvelser som løser opp stive muskler Smittespredning Sikkerhet til og fra jobb Bruk av musikk på arbeidsplassen Hvordan gå i trapper Sittestilling: Viktig at du før hver arbeidsøkt tilpasser stol og bordhøyde slik at belastningen blir minst mulig på armer og skuldre. Øvelser: Kjenner du at det begynner å stramme i muskulaturen, ta øvelser som tøyer ut. Viktig også å bruke pausetiden til å trekke litt frisk luft. Smittespredning: Er du smittebærer (forkjølelse, influensa el). Vær sikker på at du ikke sprer smitte til andre. Host i albukroken, bruk desinfeksjon og husk håndvask. Sikkerhet: Kjører du bil, bruk bilbelte. Bruker du sykkel skal du alltid bruke hjelm. Husk lys på sykkelen og refleks, også om du går til og fra jobb/buss. Bruk alltid handsfree i bilen. Musikk: Ta vare på hørselen. Ikke bruk øreplugger på for høy styrke. Og musikk må ikke forstyrre andre i arbeidsrommet.. Trapper: Begge hendene skal være ledige og kunne fange gelender om du faller eller snubler. Gå aldri med hendene i lommen eller begge hender fulle av saker og ting. Vår oppgave er å sørge for at det er tilstrekkelig lys og luft i arbeidsrommene. Videre at allergifremkallende elementer ikke finnes. Vi skal også sørge for at renholdet er av en god standard. HMS kan virke som pirk, men over tid vinner den organisasjonen som tar HMS på alvor og som retter seg etter fornuftige retningslinjer. Førstehjelp- og brannslukkingsutstyr Det er førstehjelpsutstyr og brannslukkingsutstyr på alle arbeidsområdene. Gjør deg kjent med hvor de befinner seg og hvordan de virker. Før det brenner LÆR DEG: Branninstruks Brannvernkontakt kan gi deg ytterligere informasjon og veiledning GJØR DEG KJENT MED: Hvor alle nødutganger og trapper er Hvor brannmeldere og slokkingsmateriell er Hvordan det brukes HUSK AT: Nødutganger aldri brukes som lagerplass Det må være fri adgang til trapper og korridorer

6 Brannfarlig avfall må ikke tømmes i papirkurven Elektriske apparater må brukes i samsvar med bruksanvisningen Dørlukkere må ikke frakobles Når det brenner: VARSLE Ved brann varsles brannvesenet over brannsentralen og over TELEFON 110 REDDE LIV Alt personell evakueres fra det brann- pg røyktruede området ut via nødutganger og trapper. BRUK IKKE HEIS! Brannvernkontakt plikter å melde fra til brannleder når alle på avdelingen er kommet ut. Gi straks beskjed til sentralbordet dersom brannvarsler aktiviseres uten grunn på ditt kontor. Databriller Arbeidsmiljøloven har bestemmelser i.h.t. databrille. Dersom arbeidsgiver skal dekke kostnadene til databrille for en ansatt og det ikke skal medføre skatteplikt for den ansatte, må det foreligge skriftlig dokumentasjon fra optiker eller øyelege. Øyeundersøkelse og tilpasning av databrille dekkes også. MMG godtar pris på innfatning på inntil kr 800,- eks. mva. Dersom det ønskes en dyrere innfatning kan den ansatte betale mellomlegget selv. Trening 50% av treningsavgift hos kjedebasert treningssenter dekkes av arbeidsgiver. MMG og hva vi vil Max Marketing Gruppen har en forretningsidè som sier: På oppdragsgivers ordre, å gjennomføre planlagt, styrt og kontrollert bruk av kunde- og persondatabaser til markedsføring av produkter eller tjenester gjennom dialog med sluttkunde ( B2B og B2C) på telefon, elektroniske medier og / eller «print». MMG tilbyr høykvalitets rådgiving, telefonitjenester, kundeservice, respons- og logistikk, kvalitetssikring og kundepleie. Vi skal være det naturlige førstevalget for kunder og ansatte innen dialogbasert markedsføring. Det er helt avgjørende for MMG at vi leverer våre tjenester med høy kvalitet og troverdighet. Våre oppdragsgivere skal oppleve at MMG kan sitt fag, jobber seriøst, etter lovverket og at vi har de dyktigste medarbeiderne i bransjen. Derfor er det viktig at du setter deg inn i de verdiene vi vil skal gjennomsyre vår bedrift: Motivasjon og mestring Vi vil at du skal lykkes. Derfor er det alltid viktig å gjøre hverandre gode. Støtte og coaching er en del av vår hverdag. Både positiv kritikk og korreksjoner er nødvendig. Sammen med respekt for hverandre, skaper vi vinnere. Vinnerkultur Det er viktig å dyrke vinnere. Vinnere driver organisasjonen framover og skaper resultater. Å ville være en vinner er den beste forutsetningen for å lykkes. Å sette seg tøffe mål og klare å oppnå målene skaper vinnerkultur, både hva gjelder felles mål og individuelle mål. Vi bruker en «payoff» som sier For oss er det personlig. I begrepet legges det mange føringer. Det viktigste er : Sentralbordet har ca 1,5 minutt til å melde falsk alarm til brannvesenet. NÅR ALARMEN GÅR: Familiefølelsen Som strekker seg lenger enn til internt bruk. Vi vil at også våre kunder skal få den følelsen av tilhørighet og samhold som ligger i begrepet. Skal samtalige straks forlate sine arbeidsplasser og gå ut. Samlingsplass er: Se oppslag på din arbeidsplass Ingen forlater området før Brannvernleder har gitt beskjed. Verneombudet er spesielt ansvarlig for å påse at bedriften og ansatte følger regelverket. Verneombud skal finnes på alle arbeidsplasser i MMG. Nærmeste leder vil kunne opplyse om hvem som er valgt verneombud på akkurat din arbeidsplass. Kvalitet Et absolutt krav om at vi opptrer i henhold til de retningslinjer som oppdragsgiver gir oss og som lovverket krever av oss. Vi tar aldri snarveier. Respekt Både overfor de menneskene vi har kontakt med på telefonen, men også respekt overfor våre oppdragsgivere, ledere og kolleger. I MMG er mangfold en tilgang..

7 R Arbdeidsreglement 1. Ansettelse - Ved ansettelse utleveres ansettelseskontrakt og arbeidsreglement. 2. Arbeidstid og pauser - Den effektive ordinære arbeidstid er 37.5 timer per uke. - Matpausen er satt til 30 minutter. Kjernetiden er 09:00-15:00, og avdelingene kan selv avtale arbeidstids bestemmelser med kjernetiden som utgangspunkt. 3. Ferie - Ferien avvikles etter den til enhver tid gjeldende feri elov, eventuelt gjeldende tariffavtale. 4. Utbetaling av lønn - Lønn utbetales per den 15.i hver måned etterskuddsvis. - Hva angår trekk i lønn og feriepenger vises til arbeidsmiljøloven Alminnelig orden - Ansatte skal holde lokaler og utstyr i orden, sørge for ryddig kjøkken og kantine. 6. Fravær - Fravær underrettes umiddelbart til nærmeste leder. 7. Taushetsplikt - Arbeidstaker er forpliktet til å bevare fullstendig taush et om forretnings- eller driftshemmeligheter eller annen informasjon av intern art om virksomheten. 8. Sikkerhet - Det er utarbeidet egen instruks for datasikkerhet i selskapet. 9. Forhold til oppdragsgivere - Oppdragsgivere forventer full konfidensialitet om deres prisstrategier, produktstrategier og omsetning. 10. Forhold til kunder / brukere - Arbeidstaker skal følge retningslinjer som følger appendix når oppdragsgiver krever dette. Dette f orelegges før oppstart av oppdraget. 11. Oppsigelse - Her vises det til arbeidsmiljøloven kapittel 15 (Opphør av arbeidsforhold) evt. individuelle avtale eller tariffavtale ved avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. 12. Avskjed - Virksomhetens leder eller den han gir fullmakt kan uten oppsigelsesfrist avskjedige en arbeidstaker, dersom vedkommende gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det vises for øvrig til arbeidsmiljøloven Policies MMG har følgende policies for medarbeidere: Lojalitet Den enkeltes plikt til lojalitet overfor selskapet handler grunnleggende om å unngå situasjoner der selskapets interesser kommer i konflikt med den enkeltes egeninteresse. Dersom slike interessekonflikter likevel oppstår, skal den enkelte umiddelbart underrette sin nærmeste overordnende om situasjonen. Kravet til lojalitet omfatter også en plikt for den enkelte til å informere sin nærmeste overordnede om forhold som er eller kan være skadelig for selskapet. Integritet Det skal ikke være tvil om den enkeltes integritet i omgang med forretningsforbindelser. Relasjoner skal ikke på noen måte være så tette at det kan reises tvil om det forretningsmessige forholdet. Tillit Selskapet har tillit til den enkeltes lojalitet og dømmekraft. Den enkelte skal avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom egne private forhold og de interesser som skal ivaretas i forhold til selskap og konsern. Den enkelte som opptrer på vegne av MMG eller døtre, skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Situasjoner og relasjoner som kan medføre konflikt mellom konsernets interesser og den enkeltes egeninteresse skal unngås. Disse regler er likevel ikke til hinder for at den enkelte kan motta oppmerksomhet og gaver i moderate former, begrenset oppad til en verdi av 500 kroner. Den enkelte som mottar slike gaver, skal informere nærmeste overordnede. Den enkelte skal ikke be om eller motta fordeler av noen art fra selskapets leverandører eller kunder. De reiser som den enkelte foretar i arbeidsmessig sammenheng, skal dekkes av MMG med mindre noe annet på forhånd er godkjent av konsernsjefen. Utlegg Dersom en medarbeider krever dekning for utlegg i tjeneste, skal utleggsskjema utfylles og leveres til økonomiavdelingen umiddelbart. Utlegg må dokumenteres med bilag som vedlegges utleggsskjema. Det aksepteres ikke at private utgifter framkommer på bilagene. Utleggskjema skal kontrolleres og signeres av nærmeste leder og godkjennes av daglig leder. Attestasjon skal følge farfar-prinsippet, dvs hvis for eksempel daglig leder er med på en tilsteling / aktivitet der utlegget betales av en annen ansatt, kan ikke daglig leder attestere for utlegget, da må hans nætmeste leder attestere. Sosiale tilstelninger Det enkelte selskap i MMG kan arrangere sosiale tilstelninger for sine medarbeidere. Det er viktig å merke seg at alkohol ikke skal serveres der det er medarbeidere under 18 år tilstede. Ved tilstelninger der alkohol serveres og tilstelningen er en del av selskapets virksomhet, er lederen ansvarlig for at alkoholserveringen foregår innenfor policy for selskapet. Leder er også ansvarlig for at det ikke oppstår situasjoner som kan stille selskapet eller konsernet i forlegenhet eller bidra til et dårlig omdømme. Dette gjelder uansett om selskapelighetene foregår privat eller på offentlige steder.

8 Sosiale medier Bruk av sosiale medier Medarbeidere i MMG skal tenke over at de i enkelte tilfeller også representerer selskapet eller en av våre oppdragsgivere, også i privat sammenheng. Det er viktig å ha et avklart og positivt forhold til hva som legges ut på sosiale medier der tilgangen er åpen for alle. Også sosiale medier som benyttes til internt bruk skal brukes med forstand. Vi aksepterer ikke mobbing, selektiv informasjon eller direkte angrep på personer eller selskaper på sosiale medier som drives av / under MMG paraplyen. Vi krever en åpen og ærlig dialog, der postinger og kommentarer fører et høvelig og akseptert språk. Vi ønsker også at bruk av bilder på sosiale medier tilpasses slik at man ikke skader eget eller selskapets omdømme. Ved bruk av konsernets materiell i publiseringen, skal profilhåndbokens retningslinjer benyttes.

9 Max Marketing Gruppen Personalhåndbok utgave Trykkeri: 07 Sør Design: Drivhuset

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer