Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk"

Transkript

1 Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement, Trygghet, Entreprenørskap, Ros, Nærhet og Integritet skal Eterni ta vare på oppdragsgiverne og medarbeiderne, og bidra til at hver enkelt medarbeider lykkes gjennom sitt daglige arbeid i Eterni eller hos oppdragsgiver. De etiske retningslinjer er uttrykk for Eterni sitt grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. Eterni skal opptre med aktsomhet og redelighet og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til Eterni`s profesjonalitet, integritet og omdømme. Retningslinjene er ikke uttømmende og dekker ikke alle de dilemmaer og etiske utfordringer du som medarbeider kan møte på. I tillegg til retningslinjene må vi alltid følge loven, opptre ærlig og med integritet i alle forhold og ta ansvar for egne handlinger. Vi må bruke god dømmekraft og unngå opptreden som kan virke upassende. Er du i tvil om hvordan du skal håndtere et etisk dilemma e.l, må du søke veiledning hos din overordnede i Eterni og/eller verneombudet i Eterni. Formålet med de etiske retningslinjer er å klargjøre Eterni sine forventninger når det gjelder personlig adferd slik at du utfører ditt arbeid på en etisk forsvarlig måte. I tillegg har Eterni forventning om at du utad opptrer på en slik måte at Eterni sitt omdømme ivaretas og styrkes. Som medarbeider i Eterni skal du følge deg trygg på at din arbeidsgiver støtter og forsvarer deg når du utfører ditt arbeid i tråd med retningslinjene. De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i Eterni på alle nivåer herunder for datterselskapene. Retningslinjene gjelder også på tjenestereiser, kurs og andre arrangementer. Det påligger alle som er omfattet av dem å gjøre seg kjent med retningslinjene, samt medvirke til at de blir etterlevet. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni skal utøve god rekrutteringsskikk, det vil si rekruttere og bemanne stillinger basert på kompetanse og selskapets eller oppdragsgivers behov for mangfold, mobilitet og læring. Kompetanse omfatter kunnskap, ferdigheter og holdninger. Ansettelsesprosessen i Eterni skal sikre at det rekrutteres kvalifiserte medarbeidere og at alle gjeldende lover og forskrifter etterleves. Det er forbudt å forskjellsbehandle medarbeidere i ansettelsesprosessen på grunnlag av hudfarge, nasjonalitet, etnisk tilhørighet, språk, religion eller annet livssyn, politisk syn og organisering, seksuell legning, funksjonshemming, kjønn eller alder. E t i s k e k o n s e r n r e t n i n g s l i n j e r Side 1

2 2 Forbud mot kandidathonorar I Eterni gjelder et forbud mot kandidathonorar. Dette innebærer at den som opptrer på vegne av Eterni i den hensikt å rekruttere medarbeidere for Eterni, ikke har anledning til å kreve eller motta betaling eller andre tjenester fra kandidater som ønsker å bli medarbeidere i Eterni. Dersom du som medarbeider har kommet i en slik situasjon at du har betalt honorar til den som har rekruttert deg, må du varsle overordnet leder i Eterni om dette. Varsling om slike forhold vil bidra til at slike kritikkverdige forhold kan rettes opp i. 3 God forretningsskikk Eterni skal utøve god forretningsskikk ovenfor oppdragsgiver. Dette innebærer blant annet gjensidig tillit, åpenhet og lojalitet i samarbeid med oppdragsgiver. Eterni skal ha også ha en gjennomsiktig kommunikasjon ved blant annet å oppgi forretningsbetingelsene på en utvetydig måte før oppdragsavtaler inngås. Eterni skal også utøve god forretningsskikk ovenfor konkurrenter. Dette innebærer blant annet at forbud mot prissamarbeid eller annen virksomhet som kan medføre en begrenset konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning og forbud mot negativ omtale av konkurrenter. Eterni skal heller ikke påta seg oppdrag med formål å undergrave arbeidskamp (streik, lockout, blokade). 4 Arbeidsmiljø og adferd Eterni skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø og det utføres systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. Eterni skal opprettholde og fremme medarbeidernes sikkerhet, helse, trivsel og funksjonsevne gjennom forebyggende arbeidsmiljø- og helsetiltak. Alle medarbeidere i Eterni skal behandles med respekt og omtanke. Som medarbeider skal du aktivt medvirke til utforming, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Du skal gjennomføre de tiltak som blir satt i verk for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø, og herunder bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Du må straks avbryte arbeidet og underrette overordnet leder og verneombud, og om nødvendig andre arbeidstakere, dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Du må straks underrette overordnet leder dersom du selv eller andre blir skadet i arbeidet, eller dersom du pådrar deg sykdom som du mener har grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. Som medarbeider skal du bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse, og du skal opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet i forhold til kolleger, oppdragsgivere og konkurrenter. Eterni aksepterer ingen form for trakassering, mobbing, diskriminering eller annen utilbørlig adferd ovenfor kolleger eller andre. Som medarbeider skal du derfor bidra til å forhindre at trakassering, mobbing, diskriminering eller annen utilbørlig adferd forekommer. Du skal E t i s k e k o n s e r n r e t n i n g s l i n j e r Side 2

3 sørge for at overordnet leder eller verneombud blir underrettet dersom du blir kjent med at det forekommer trakassering, mobbing, diskriminering eller annen utilbørlig adferd. Som medarbeider skal du også avstå fra å bruke Eterni`s og oppdragsgivers eiendeler på en måte som kan knyttes til gambling, pornografi, rasisme eller andre formål som kan oppfattes som støtende eller som er i strid med gjeldende lovgivning. 5 Rusmidler Som rusmidler anses alkohol og narkotiske rusmidler. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler i arbeidstiden. Fravær fra arbeidet som utelukkende skyldes påvirkning av rusmidler er ikke akseptert som fraværsgrunn med mindre fraværet i tillegg skyldes sykdom. Røykeloven skal overholdes. Alle medarbeidere har et ansvar for å reagere ved mistanke om at en kollega er påvirket av rusmidler. Overordnet leder i Eterni skal varsles. Anonym varsling er akseptert. Det er viktig å varsle dersom noen bruker rusmidler i arbeidstiden, er fraværende fra arbeid på grunn av rusmisbruk eller dersom noen ikke skjøtter sitt arbeid på grunn av rusavhengighet, slik at medarbeidere fra Eterni ikke får et dårlig omdømme. Det gjelder i arbeidstiden og på tjenestereiser. Overordnet leder med personalansvar har et ansvar for oppfølging og reaksjon av medarbeidere ved rusmisbruk. Ved mistanke om rusmisbruk hos en medarbeider skal leder påse at medarbeideren sendes hjem. Mistanke utgår fra lukt, adferd eller andre faktorer. Hvis medarbeideren nekter å følge ordren om å gå hjem, anses dette som tjenesteforsømmelse. For øvrig gjelder Eterni`s egne retningslinjer for håndtering av rusmisbruk. 6 Forbud mot å gi eller ta imot utilbørlige fordeler (korrupsjon) Korrupsjon er misbruk av tillit for å oppnå egne fordeler. Med fordeler omfattes penger, lån, personlige rabatter, gjenstander med økonomisk verdi, ytelser i form av arbeid eller tjenester med økonomisk verdi m.m. Mindre verdifulle gaver og tjenester i tilknytning til for eksempel jul, merkedager eller andre spesielle anledninger vil normalt ikke være omfattet. Også følgende fordeler er unntatt: leilighetsgaver til selskapet, profilgaver av ubetydelig verdi, rabatter som gjelder alle medarbeidere og takk for hjelpen-gaver av ubetydelig verdi. I Eterni er det forbud mot å gi eller tilby gaver og fordeler som kan oppfattes som utilbørlige for mottaker, eller som på andre måter kan tenkes å skade Eterni`s integritet og omdømme. I Eterni er det forbud mot å motta eller søke å oppnå fordeler og personlige gjenytelser for deg selv eller nærstående personer i anledning stilling eller oppdrag som er upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade Eterni`s integritet og omdømme. Som medarbeider i Eterni sier du nei takk til gaver eller andre goder og fordeler som tilbys deg med bakgrunn i ansettelsesforholdet i Eterni eller som kan oppfattes som eller ha til formål å påvirke hvordan du som medarbeider utøver jobben din (påvirkningshandel). Du sier også nei takk til gaver E t i s k e k o n s e r n r e t n i n g s l i n j e r Side 3

4 med betingelser eller forventning om gjenytelser, gaver gitt i det skjulte, levering av gaver til privat adresse og takk for hjelpen-gaver utover det som regnes som «vanlig». Korrupsjon og påvirkningshandel er straffbart i henhold til straffeloven. 7 Interessekonflikter Med interessekonflikt menes at det foreligger omstendigheter som kan føre til at du av andre oppfattes å legge vekt på annet enn Eterni`s eller oppdragsgivers interesser, slik at det foreligger en konflikt mellom din personlige interesse på den ene siden og Eterni`s eller oppdragsgivers interesser på den annen side. Som medarbeider skal du unngå situasjoner hvor det kan stilles spørsmål ved din lojalitet og integritet. Dette medfører at du skal avstå fra å påvirke eller treffe avgjørelser dersom du har økonomiske eller personlige interesser knyttet til avgjørelsen, eller det foreligger andre særlige forhold (for eksempel gjennom slektskap, nære personlige relasjoner, styreverv m.m) som kan være egnet til å svekke tilliten til din uavhengighet knyttet til avgjørelsen. 8 Varsling ved kritikkverdige forhold I Eterni er det aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk. Dersom du opplever eller observerer kritikkverdige forhold, må du varsle overordnet leder eller verneombud i Eterni. Med kritikkverdige forhold menes brudd på interne retningslinjer, brudd på lovverket eller andre forhold som du som medarbeider synes er kritikkverdig. Varsling om slike forhold vil bidra til at kritikkverdige forhold kan rettes opp i. 9 Taushetsplikt og personvern I Eterni har alle en plikt til å respektere taushetsplikten fordi fortrolighet er en viktig forutsetning for at våre oppdragsgivere kan ha tillit til Eterni`s virksomhet og medarbeidere i Eterni. Taushetsplikten skal sikre at fortrolig informasjon ikke blir misbrukt eller kommer på avveie. I Eterni har alle også en plikt til å respektere personvernet til alle medarbeidere, og bevare taushet om og oppbevare opplysninger om medarbeidere slik at opplysninger ikke blir misbrukt eller kommer på avveie. Medarbeidere som behandler personopplysninger skal opptre i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. I Eterni har du som medarbeider derfor plikt til å bevare konfidensialitet og taushet om opplysninger vedrørende Eterni`s og oppdragsgiveres forretnings- og driftsforhold som ikke er offentlig tilgjengelig informasjon. Dette betyr at du er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til fortrolige opplysninger. Med fortrolige opplysninger menes all informasjon som du har fått kjennskap til vedrørende Eterni`s eller oppdragsgivers virksomhet, og som ikke er offentlig kjent. Taushetsplikten gjelder også etter arbeidsforholdets avslutning. Som medarbeider kan du heller ikke bruke eller utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller i arbeid hos andre. E t i s k e k o n s e r n r e t n i n g s l i n j e r Side 4

5 Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for utlevering av informasjon dersom dette kreves av offentlig myndighet. 10 Overtredelse av retningslinjene Som medarbeider har du plikt til å holde deg oppdatert om og etterleve de etiske retningslinjene. Dersom du er usikker på om en handling er i strid med retningslinjene, kan du stille deg følgende spørsmål: a) Er handlingen lovlig? 2) Er handlingen i samsvar med ovennevnte retningslinjer (eller er handlingen i en gråsone)? 3) Vil jeg med glede lese om handlingen i avisen? 4) Vil handlingen stille meg og Eterni i et godt lys? Dersom svaret på noen av spørsmålene er «nei», skal du ikke gjennomføre handlingen. Du har plikt til å konferere med overordnet leder ved tvil om forståelsen av retningslinjene. Overtredelse av de etiske retningslinjene vil kunne medføre disiplinære reaksjoner i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed. E t i s k e k o n s e r n r e t n i n g s l i n j e r Side 5

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Standard for god gravferdskikk

Standard for god gravferdskikk Standard for god gravferdskikk 1 De nasjonale og regionale forbund av begravelsesbyråer samt eiere av begravelsesbyråer, som alle er medlemmer av EFFS (European Federation of Funeral Services), har vedtatt

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Retningslinjer for god tolkeskikk

Retningslinjer for god tolkeskikk Retningslinjer for god tolkeskikk Følgende retningslinjer for god tolkeskikk gjelder først og fremst for tolker som utfører virksomheten på grunnlag av en statsautorisasjon. Bestemmelsene bør imidlertid

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer