Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet"."

Transkript

1 Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer derfor til anvendelse. Det fremgår av fvl. 2 bokstav b at et enkeltvedtak er et "vedtak" som gjelder "en eller flere bestemte personer". Avgjørelsen retter seg mot kommunen som eier at huset. Kommunen er å anse som et privat rettssubjekt jf. fvl. 1 siste punktum, og er derfor å regne som en juridisk person. Vilkåret "en eller flere bestemte personer" er følgelig oppfylt. Spørsmålet er om det foreligger et "vedtak" jf. fvl. 2 bokstav a. Et "vedtak" er en "avgjørelse" som treffes under "utøving av offentlig myndighet" og som er "bestemmende for rettigheter eller plikter" til "private personer". Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet". Ettersom kommunen er et privat rettssubjekt jf. fvl. 1 siste punktum, er vilkåret "private personer" oppfylt. Spørsmålet er om avgjørelsen om å rive Haugenhuset er "bestemmende for rettigheter eller plikter" jf. fvl. 2 bokstav a. En naturlig tolkning av ordlyden til "bestemmende for rettigheter eller plikter" tilsier at det må foreligge et rettskrav. Lovforarbeidene er imidlertid klare på at denne tolkningen er for snever, og at vilkåret skal leses "bestemmende for rettsstillingen". Det fremgår av faktum at debatten om Haugenhuset vakte sterke følelser. Det ble også opprettet en organisasjon for å verne huset. At saken skapte så stort samfunnsengasjement trekker i retning av at avgjørelsen påvirker noens rettsstilling. Samtidig hadde huset stått ubebodd til forfall de siste tjue årene. Dette tyder på at huset ikke betydde noe særlig for innbyggerne i kommunen, og at avgjørelsen om å rivet huset ikke kan anses som "bestemmende for rettigheter eller plikter". I en dom fra 2011 ønsket en pasient å hindre at sin journal ble utlevert til NAV fra en lege som skulle kontrolleres. I dommen ble det uttalt at saken var mellom NAV og

2 legen. Opplysningene om mannen var beskyttet av taushetsplikt, og hans rettsstilling ble således ikke påvirket. Dommen fra 2011 har overføringsverdi fordi avgjørelsen om å rive Haugenhuset i utgangspunktet er en sak mellom Storevik kommune og kommunestyret. Dette trekker i retning av at avgjørelsen ikke var bestemmende for rettsstillingen til noen. Ettersom spørsmålet bare var til politisk behandling, tyder dette på at det ikke forelå et endelig vedtak om rivning. En prosessledende avgjørelse er ikke å regne som et enkeltvedtak jf. en dom fra barnevernet fra 2003 og NAV fra 2011, der en undersøkelsessak ikke ble regnet som enkeltvedtak. Etter en konkret helhetsvurdering, vil avgjørelsen ikke være "bestemmende for rettigheter eller plikter" ettersom den ikke påvirker noens rettsstilling, hvilket gjør at det ikke foreligger et enkeltvedtak jf. fvl. 2 bokstav b jf. bokstav a. Konklusjonen er at det ikke foreligger et enkeltvedtak. Spørsmål 2 Den overordnede problemstillingen er om Peder Ås var inhabil. Forvaltningsloven kommer til anvendelse jf. spørsmål 1. Det fremgår av fvl. 6 at en "offentlig tjenestemann" kan være inhabil til å "tilrettelegge for en avgjørelse" eller til å "treffe avgjørelse". Peder Ås var "ansatt i [...] kommunens tjeneste" og derfor en "offentlig tjenestemann" jf. fvl. 2 bokstav d. Videre var Ås i sin stilling med å "tilrettelegge for en avgjørelse" og å "treffe avgjørelse" Ingen av vilkårene i fvl. 6 første ledd gjør seg gjeldende. Peder Ås kan likevel være inhabil dersom det foreligger andre "særegne forhold" som er "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet".

3 En naturlig tolkning av ordlyden til "særegne forhold" tilsier at det må være et forhold utenom det vanlige, og at det foreligger en høy terskel. Sivilombudsmannen har imidlertid uttalt at forholdet ikke trenger å være unikt for å være "særegent". "[E]gnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet" tilsier ikke at tilliten må være svekket, bare at den objektivt sett har mulighet for å bli det. Spørsmålet er om Ås' stilling som både brannsjef og ansatt i Seksjon for saksbehandling og kontroll der rivningssøknaden for Haugenhuset kom våren 2016, er å regne som et "særegent forhold" som er "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Det fremgår av fvl. 6 at det skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære "særlig fordel, tap eller ulempe" for ham selv eller noen som han har nær tilknytning til. "Særlig" tilsier at graden av fordelen, tapet eller ulempen må være stor. Haugenhusets venner viser til at Ås hadde vært involvert på flere trinn i saken. I kommunestyret er det åpenbart positivt å fremme sine politiske meninger, og styret består av mange folk, men det samme gjelder ikke som ansatt i kommunen. Det er det viktigere å holde seg objektiv, og det er tvilsomt om han hadde grunnlag til det ettersom han fremmet og kom gjennom med sine meninger i kommunestyret. Dette trekker i retning av at det foreligger et "særegent forhold som er "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Samtidig skal ikke rollekombinasjoner i seg selv være nok til å utløse inhabilitet etter forvaltningsloven. Haugenhusets venner anfører at Ås hadde klare private interesser i saken som brannsjef. Peder Ås var ansatt i kommunen: 50% som brannsjef og 50% som saksbehandler, og det forelå en avtale der brannvesenet skulle bli tildelt fra kommunekassen for å utføre jobben på dugnad. Ås' tilknytning til brannvesenet taler det for at avgjørelsen om å rive huset kan innebære en "særlig fordel", og dermed er å anse som et "særegent forhold som er "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet".

4 Samtidig må det legges vekt på at det forelå objektive grunner til å rive huset, som at det hadde stått til forfall i tjue år. Haugenhusets venner besto av ikke mer enn 10 personer, og ettersom det var en debatt, er han åpenbart ikke alene om å synes at rivning er det beste alternativet. Dette trekker i retning av at det ikke foreligger et "særegent forhold" som er "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". I tillegg var Peder Ås var folkevalgt inn i kommunestyret for å representere sine meninger. Det fremgår av lovforarbeider at toleransen for at folkevalgte politikere har forhåndsbestemte meninger er større enn ved vanlige offentlige tjenestemenn. Dette trekker i retning av at Peder Ås ikke var inhabil. I Hegnar Hotell-dommen ble det imidlertid uttalt at dersom en offentlig tjenestemann kan anses å ha særegne interesser i en sak, er han inhabil, selv om det kan foreligge "ikke-inhabiliserende" grunner for meningene. Dette trekker i retning av at selv om Ås har objektive grunner for meningene sine, er han likevel inhabil dersom det foreligger forhold som taler for det. Haugenhusets venner viser til kommuneloven nr. 3 bokstav b, der det står at "kommunalt [...] ansatte" som har "medvirket ved tilretteleggelse av grunnlaget for en avgjørelse" eller "ved avgjørelse i samme sak", alltid skal anses som inhabile når saken behandles i "folkevalgt organ". I denne saken er det imidlertid ikke tale om å behandle saken i et "folkevalgt organ" etter å ha deltatt i behandlingen av samme sak som "kommunalt [...] ansatt(e)", men motsatt. Bestemmelsen er likevel grunnlag for å fremme en skepsis til rollekombinasjoner på disse trinnene. Uten å kunne ha avgjørende betydning trekker dette i retning av at Peder Ås er inhabil. Etter en konkret helhetsvurdering, med avgjørende vekt på Ås' tilknytning til brannvesenet og sin rollekombinasjon som både folkevalgt i kommunestyret og ansatt i kommunen, er det klart at Peder Ås må anses inhabil. Konklusjonen er at Peder Ås er inhabil. Spørsmål 3 Den overordnede problemstillingen er om Haugenhusets venner hadde rett til innsyn i notatet laget av Peder Ås.

5 Ettersom Haugenhusets venner ikke er "part" i saken, må spørsmålet løses etter Offentleglova 2006 (offl.). Hovedregelen er at "saksdokument" er åpne for innsyn. Det er klart at notatet er et "saksdokument" jf. offl. 4 andre ledd jf. første ledd, og utgangspunktet er derfor at Haugenhusets venner har rett til innsyn i notatet. Kommunen anfører imidlertid at notatet var et internt dokument. Det fremgår av offl. 14 at et organ kan gjøre unntak fra innsyn for dokumenter som organet har "utarbeidd for si eiga saksførebuing", altså dersom det er et organinternt dokument Spørsmålet er derfor om notatet som er laget på bakgrunn av samtalen han overhørte i butikken kan anses som et organinternt dokument jf. fvl. 14. Den naturlige tolkningen til ordlyden tilsier at det er et dokument som er laget for opplysning innad i organet, men at det ikke er avgjørende for sakens utfall. Dokumentet har ikke vært avgjørende for sakens utfall, hvilket taler fort at det er organinternt. Det må imidlertid legges vekt på dokumentets formål. Det fremgår av faktum at det sterke politiske ønsket om å bli kvitt huset overskygget nødvendigheten av å gjøre noe med dokumentet. Dette taler for at dokumentet ikke hadde til formål å bli ytterlige utredet, og taler klart for at det var organinternt. Selv om notatet ikke har blitt tillagt vekt i avgjørelsen, er det likevel klart et viktig dokument for saken, da det kunne ha endret sakens utfall. Dette trekker i retning av at notatet ikke er organinternt. Samtidig er det bare et notat av en overhørt samtale, og det er ikke tatt noen vurdering på hvorvidt de to lokale byggmestrene har rett eller ikke. Det fremgår ikke av faktum hvor godt byggmestrene kjente til huset og dermed hvilket grunnlag de hadde for sine uttalelser. Dette trekker i retning av at notatet ikke var viktig for saksutredningen og trekker i retning av at dokumentet var organinternt. En konkret helhetsvurdering med vekt på at det ikke var til formål å undersøke notatets innhold ytterligere, er det å anse som organinternt jf. offl. 14.

6 Det fremgår imidlertid av offl. 11 at selv om det er mulighet for å gjøre unntak fra innsyn, skal organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Dette bør gis dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Notatet er av offentlig interesse, og formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er "open og gjennomsiktig". Dette trekker i retning av å gi innsyn. Samtidig kan innsyn i notatet svekke tilliten til forvaltningen, ettersom de ikke har undersøkt saken nærmere. Dette trekker i retning av at det ikke bør gis innsyn. Innsyn føre til en grundigere utredning av saken, som i utgangspunktet skal være "så godt opplyst som mulig" jf. fvl. 17 første ledd. Dette vil sørge for at tilliten til forvaltningen likevel opprettholdes. Dette taler for at det burde gis innsyn. Etter en konkret helhetsvurdering må det legges vekt på hensynet til meroffentlighet, og at innsyn fører til grundigere saksutredning som i det store bildet vil styrke tilliten til forvaltningen, bør Haugenhusets venner ha rett til innsyn i notatet laget av Peder Ås på bakgrunn av samtalen han overhørte i butikken. Konklusjonen er at Haugenhusets venner har rett på innsyn. Spørsmål 4 Den overordnede problemstillingen var om begrunnelsen for vedtaket var i samsvar med forvaltningsloven 25 tredje ledd. Forvaltningsloven kommer til anvendelse jf. spørsmål 1. Ettersom det dreier seg om prosess mot et enkeltvedtak, kommer reglene i kapittel V til anvendelse jf. fvl. 3. Det fremgår av 25 tredje ledd at "de hovedhensyn som har vært avgjørende" ved utøving av forvaltningsmessig skjønn "bør" nevnes. En naturlig tolkning av ordlyden tilsier at det foreligger en oppfordring om å begrunne det som har vært lagt vekt i en avgjørelse.

7 Forarbeider og rettspraksis er imidlertid klare på at "bør" skal leses som "skal", og at hovedregelen er at hovedhensynene skal nevnes. I Isene-dommen mistet en bonde sitt livsgrunnlag ettersom staten brukte sin forkjøpsrett til å kjøpe jord som bonden hadde leid i lang tid. Det fremgår av denne dommen at dersom vedtaket er særlig inngripende, skal kravene til begrunnelsen skjerpes. Å rive et hus som ingen har antydet å ha et nært forhold til på tjue år kan ikke anses å være like inngripende som i for bonden i Isene. I Gausi-dommen ble statens forkjøpsrett brukt for noen naboeiendommer, og i denne dommen kommer det frem at også mindre inngripende saker kan få skjerpet begrunnelseskrav. Begrunnelsen skal avpasses etter hvor inngripende saken er. Spørsmålet er derfor om begrunnelsen, ut fra sin grad av inngripelse, er tilstrekkelig begrunnet. Kommunen anfører at begrunnelsen var god nok i en sak som ikke gjaldt inngrep mot private. At saken i utgangspunktet ikke gjelder private, og at "part" i saken finner begrunnelsen tilstrekkelig, taler for at avgjørelsen er begrunnet tilstrekkelig. Samtidig må det legges vekt på at saken vekket stort samfunnsengasjement. Dette tilsier at mange blir påvirket av saken og vil oppleve den som inngripende, selv om den ikke retter seg mot dem. Dette er et argument for at begrunnelsen ikke er tilstrekkelig. Det foreligger et effektivitetshensyn. I begrunnelsen er det nevnt de hensyn som har vært avgjørende, og avgjørelsen er således godt begrunnet. Det fremgår ikke av loven at det skal brukes tid og ressurser på å ramse opp de hensyn som ikke har vært avgjørende, hvilket taler for at avgjørelsen er tilstrekkelig begrunnet. Peder Ås har i sin begrunnelse i hovedsak kommet med vurderinger som taler for rivning. Begrunnelsen er ikke nyansert og diskutert "pro et contra". Det må åpenbart foreligge argumenter for å ikke rive huset som kunne vært nevnt uten for stor ressursbruk. At mange mennesker blir påvirket er uansett et argument for at det burde vært brukt mer tid og ressurser på utredning og videre begrunnelse av

8 vedtaket, for eksempel ved å ta notatet i saksmappa til følge. Dette taler for at begrunnelsen ikke er tilstrekkelig. En konkret helhetsvurdering, med vekt på at et stort antall mennesker blir berørt, og at saken burde vært sett fra flere side, da det åpenbart foreligger argumenter mot rivning også, er ikke begrunnelsen tilstrekkelig jf. fvl. 25 tredje ledd. Konklusjonen er at begrunnelsen for vedtaket ikke var i samsvar med forvaltningsloven 25 tredje ledd. Spørsmål 5 Den overordnede problemstillingen er om Haugenhusets venner hadde klagerett. Forvaltningsloven kommer til anvendelse jf. spørsmål 1. Avgjørelsen dreier seg om et enkeltvedtak jf fvl. 2 b jf a, og reglene i kapittel VI kommer derfor til anvendelse jf. fvl. 3. Det fremgår av fvl. 28 at enkeltvedtak kan påklages av "part" eller annen med "rettslig klageinteresse". Ettersom Haugenhusets venner klart ikke er "part" jf. fvl. 2 bokstav e, er spørsmålet om de har "rettslig klageinteresse". En naturlig tolkning av ordlyden tilsier at at det må foreligge en interesse i saken og den avgjørelse som blir fattet. Det fremgår av lovforarbeidene at bestemmelsen skal leses på bakgrunn av tvistemålsloven (tvl.) 54, som i dagens lov inngår i tvl Dette er fordi adgangen til å påklage et vedtak ikke skal være mindre enn søksmålsadgangen. Det fremgår av fvl. 1-3 at den som reiser saken må påvise et "reelt behov" som avgjøres ut fra en samlet vurdering av sakens aktualitet og partenes tilknytning til det. En naturlig ordlydstolkning av "reelt behov" tilsier at det må være en faktisk interesse i å prøve vedtaket på grunnlag av virkningen utfallet får.

9 Ettersom skjebnen til Haugenhuset skapte debatt i samfunnet og hadde betydning for mange, er det tydelig at saken er aktuell. Part i saken, kommunen, er fornøyd med utfallet. Dette er et argument for at saken likevel ikke er særlig aktuell. Samtidig på det at kommunen er part i saken settes i en særstilling, selv om de skal anses som privat rettssubjekt i denne typen saker. Kommunen handler på vegne av befolkningen, og at befolkningen er engasjerte og at ikke alle sider av saken er kommet frem, trekker i retning av at saken likevel er aktuell. At saken ikke påvirker noen av medlemmene direkte er et argument for at de ikke burde tilkjennes rettslig klageinteresse. I Alta-dommen, det Naturvernforbundet påklaget utbygging av Alta-vassdraget, ble det imidlertid uttalt at organisasjoner likevel, etter en konkret vurdering, kan tilkjennes rettslig klageinteresse, selv om ingen av medlemmene deres påvirkes direkte. I ettertid av Alta-dommen er det i tvl. 1-4 laget særskilte regler for søksmålsadgang for organisasjoner. Det fremgår av tvl. 1-4 (2) at foreninger og stiftelser kan reise søksmål, og spørsmålet blir om saken ligger innenfor "organisasjonens formål og naturlige virkeområde". En naturlig tolkning av ordlyden tilsier at søksmålsadgangen gjelder det organisasjonen har særlig interesse og saken faller innenfor det de i utgangspunktet har valgt å jobbe for. Kommunen viser til et særlig lavt medlemstall i organisasjonen. Organisasjonen har ikke mer enn 10 medlemmer, og det følger riktighet med at medlemstallet ikke er særlig høyt. Dette trekker i retning av at Haugenhusets venner ikke skal tilkjennes rettslig klageinteresse. Samtidig er det bare 3000 medlemmer i kommunen, og prosentvis er ikke nødvendigvis medlemstallet så lavt. Tidligere var det et større krav om representativitet, men det er i stor grad gått bort fra i dagens rett, og flere har i dag

10 adgang til å saksøke og påklage vedtak. Dette trekker i retning av at Haugenhusets venner skal tilkjennes rettslig klageinteresse. Kommunen viser til at foreningen var løst organisert. At organisasjonen mangler en del av momentene som er sentrale for å være en seriøs organisasjon trekker klart i retning av at de ikke burde tilkjennes rettslig klageinteresse. Samtidig ble Haugenhusets venner opprettet for kort tid siden, nettopp i forbindelse med debatten om rivningen. De har dermed hatt begrenser tid til å etablere seg, og tidspunkt for opprettelse og at Haugenhus- saken er den eneste de har jobbet med og uttalt seg om, viser at saken ligger innenfor deres formål. Dette trekker i retning av at de burde tilkjennes rettslig klageinteresse. En konkret helhetsvurdering, med vekt på at organisasjonens representativitet ikke lenger er like viktig, uttalelser fra rettspraksis og at Haugenhusets venner er opprettet spesielt for denne saken, er det åpenbart innenfor deres formål og virkeområde å påklage avgjørelsen etter fvl. 28. Konklusjonen er at Haugenhusets venner hadde klagerett.

Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak.

Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak. Eksamen i Forvaltningsrett I Mønsterbesvarelse fra 2017 SPØRSMÅL 1: Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak. Forvaltningsloven

Detaljer

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE I. Innledning. I det følgende gis det en kort orientering om habilitetsreglene som gjelder for ansatte og politikere

Detaljer

Oppgaven legger til grunn at forvaltningsloven gjelder for politiets saksbehandling. Spørsmålet løses på bagrunn av fvl. 17.

Oppgaven legger til grunn at forvaltningsloven gjelder for politiets saksbehandling. Spørsmålet løses på bagrunn av fvl. 17. Mønsterbesvarelse i forvaltningsrett I Skoleåret 2015/2016 Kandidatens navn: Hanna Haugtomt Spørsmål 1 Overordnet problemstilling er om det var en saksbehandlingsfeil at politiet nektet å utstede pass

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

Kommentert av: Ragnhild Martinsen, advokatfullmektig hos Schjødt

Kommentert av: Ragnhild Martinsen, advokatfullmektig hos Schjødt FORVALTNINGSRETT 1 2014 Skrevet av: Fredrik Kommentert av: Ragnhild Martinsen, advokatfullmektig hos Schjødt Spørsmål 1 Overordnet problemstilling er om en avgjørelse om å flytte Ås til et annet fengsel

Detaljer

Mønsterbesvarelse JUS111 Forvaltningsrett I Eksamen våren 2018

Mønsterbesvarelse JUS111 Forvaltningsrett I Eksamen våren 2018 Mønsterbesvarelse JUS111 Forvaltningsrett I Eksamen våren 2018 Kandidat: Helene Wahl Ikke kommentert Del I: Praktikum Spørsma l 1 Overordnet problemstilling er om Frank var inhabil til a fatte avgjørelse

Detaljer

Saksbehandler: Silje Marie Raad Dato: Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende rivetillatelse og erstatningsbolig

Saksbehandler: Silje Marie Raad Dato: Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende rivetillatelse og erstatningsbolig Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Øystein Amundsen Rustad Gård Stenerudveien 2 1430 Ås Saksbehandler: Silje Marie Raad Dato: 14.10.2014 Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende

Detaljer

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen 3 Marius Stub Inhabilitet Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret NOTAT Til: kommunestyret Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret 10.05.2017 I. Prinsippene: Et av prinsippene i et demokrati er at alle må og skal kunne påta seg verv (ombudsplikten,

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Den overordnede problemstillingen er om rektors avgjørelse om å nekte Peder å delta på leirskole er et enkeltvedtak.

Den overordnede problemstillingen er om rektors avgjørelse om å nekte Peder å delta på leirskole er et enkeltvedtak. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om rektors avgjørelse om å nekte Peder å delta på leirskole er et enkeltvedtak. Da Lillevik barneskole er et organ for kommune kommer lov om behandlingsmåten

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille Habilitetsreglene Eilif Nordahl 21. oktober 2019 Foto: Thor-Wiggo Skille Lovgrunnlaget Kommuneloven 11-10 Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Arna, gnr 275 bnr 2 - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , ang. rettslig klageinteresse

Arna, gnr 275 bnr 2 - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , ang. rettslig klageinteresse BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201222859-26 Emnekode: ESARK-5010 Saksbeh: TRHS Til: Seksjon Næring v/ Elin Sjødin Drange Kopi til: Fra: Etat for landbruk

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Inhabilitet for folkevalgte

Inhabilitet for folkevalgte Inhabilitet for folkevalgte Forum for kontroll og tilsyn Oslo 12. mars v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Inhabilitetsregler forvaltningsloven 6 kommuneloven 40 nr. 3 IKS-loven 15, aksjeloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Askøy kommune - gnr 24 bnr 13 søknad om dispensasjon fra LNF-formål bruksendring frå uthus til bolig

Askøy kommune - gnr 24 bnr 13 søknad om dispensasjon fra LNF-formål bruksendring frå uthus til bolig Saksbehandler, innvalgstelefon Sigurd Kolbjørn Berg, 5557 2372 Vår dato 28.08.2015 Deres dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/7740 423.1 Deres referanse 14/1262 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

Begrunnelse. Av Marius Stub

Begrunnelse. Av Marius Stub Begrunnelse Av Marius Stub 1. Innledning Hovedregelen er enkel: Enkeltvedtak skal begrunnes, jf. 24 1. Innledning Hvorfor har vi regler om begrunnelse? Verdi for parten Lettere å forsone seg med utfallet

Detaljer

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Kommuneloven og roller/habilitet Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Vedtekter for nasjonalparkstyret Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til anvendelse

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

Alminnelige krav til saksbehandlingen: Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse. Inhabilitet

Alminnelige krav til saksbehandlingen: Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse. Inhabilitet Professor Kirsten Sandberg Alminnelige krav til saksbehandlingen: Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse. Inhabilitet Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 15. august 2019 Oversikt over forelesningen

Detaljer

Åpne møter mulighet for å lukke møter. Habilitet

Åpne møter mulighet for å lukke møter. Habilitet Åpne møter mulighet for å lukke møter. Habilitet Avdelingsdirektør Siri Halvorsen Tema for foredraget 1. Åpne møter i kontrollutvalget 2. Habilitet Møteoffentlighet 3 Åpne møter i folkevalgte organer Møteprinsippet

Detaljer

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Forvaltningslovens anvendelse

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Habilitet Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Forvaltningsloven 6 (se side 8) Inhabil for nær tilknytning (til en part) i saken egnet til å svekke tilliten

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten - et utvalg

Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten - et utvalg Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten - et utvalg Fagdag 4. desember 2012 Professor Karl Harald Søvig Det juridiske fakultet, UiB Hva er juss? - kortversjonen 1 Tre sentrale spørsmål om taushetsplikt

Detaljer

Begrunnelse av enkeltvedtak

Begrunnelse av enkeltvedtak Begrunnelse av enkeltvedtak Landskonferansen i plan- og bygningsrett Tromsø, 3. september 2018 Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen Formål med foredraget To hovedemner: Begrunnelse av rettslige avgjørelser:

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Offentlighet i kommunale foretak

Offentlighet i kommunale foretak Offentlighet i kommunale foretak Kommuneadvokat Ingrid Juberg Moe Utgangspunktet dokumentinnsyn - Offentlighetsloven 1 Lovens formål: «Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Kommunelovens formålsparagraf. "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens formålsparagraf. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." Handler i praksis om rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven

Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven Vedtekter for nasjonalparkstyrene og verneområdestyret Kommuneloven kap. 6 så langt det passer Tilpasninger i vedtekten Kommuneloven 40 gjelder tilsvarende

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS

SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 32/19 den 25.04.2019. Behandling: Ordfører Hans Høistad, Ap, tok opp sin habilitet i forbindelse

Detaljer

Spørsmålet er om utvisningen av Ole for resten av timen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven.

Spørsmålet er om utvisningen av Ole for resten av timen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Forvaltningsrett 1 Eksamen høsten 2010 A-besvarelse 1) Spørsmålet er om utvisningen av Ole for resten av timen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Spørsmålet løses på bakgrunn av Forvaltningsloven

Detaljer

Sensorkommentarar til skuleeksamen i forvaltningsrett I, 20. januar 2017 endeleg versjon

Sensorkommentarar til skuleeksamen i forvaltningsrett I, 20. januar 2017 endeleg versjon Sensorkommentarar til skuleeksamen i forvaltningsrett I, 20. januar 2017 endeleg versjon Sensorkommentarane er utarbeidd i lys av punkt 1.4. i Instruks om opppgåvegjeving og sensur for mastergraden. Her

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

1 6 JUL 2000. I møtet fattet hovedutvalget for plan og areal etter det jeg har fått opplyst følgende avgjørelse:

1 6 JUL 2000. I møtet fattet hovedutvalget for plan og areal etter det jeg har fått opplyst følgende avgjørelse: Professor dr. juris GEIR WOXHOLTH Institutt for privatrett Universitetet i Oslo Vestfold Fylkeskommun W-' 1FOI_1) 1 Y1..K1-,S K0M v 11 Svend Foyns gate9 w k t l at ( CJ n 3126 TØNSBERG : S -F -0. 1 6 JUL

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst Juridisk avdeling Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

Tolkningsuttalelse - Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 4-3

Tolkningsuttalelse - Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 4-3 Alle landets fylkesmannsembeter Deres ref: Vår ref: 2017/58669-1 Arkivkode: 30 Dato: 08.01.2017 Tolkningsuttalelse - Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 4-3 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Forelesning i alminnelig forvaltningsrett. Forsvarlig forvaltning

Forelesning i alminnelig forvaltningsrett. Forsvarlig forvaltning Forelesning i alminnelig forvaltningsrett Forsvarlig forvaltning Høst 2018 Nikolai K. Winge Forsvarlig forvaltning: Veiledning Varsling Utredning Begrunnelse Inhabilitet Læringskravet: Opplegg i dag «Forvaltningslovens

Detaljer

Forvaltningsloven kommer til anvendelse da Hav kommune er et "organ for [...] kommune" jf. fvl. 1.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse da Hav kommune er et organ for [...] kommune jf. fvl. 1. Mønsterbesvarelse JUS111 Forvaltningsrett I Eksamen våren 2019 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Spørsmål 1 Overordnet problemstilling er hvorvidt Hav kommune hadde plikt til å varsle velforeningen om saken.

Detaljer

Partnerforum, 26. oktober 2011

Partnerforum, 26. oktober 2011 I hvilken grad har forvaltningsloven blitt endret i tråd med samfunnsutviklingen? Partnerforum, 26. oktober 2011 Kyrre Grimstad Spesialrådgiver, Stortinget Lovens bakgrunn Statens makt og betydning økte

Detaljer

HABILITET I ANSETTELSESSAKER

HABILITET I ANSETTELSESSAKER HABILITET I ANSETTELSESSAKER PK-nettverk 10. april 2019 Seniorrådgiver/ jurist Aminah Iqbal (Avdeling for personalstøtte) Forvaltningsloven (fvl) kap. II 6 Habilitetskrav 7 Foreløpig avgjørelse 8 Avgjørelse

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 ***

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 *** Fylkesmarmeni Troms RomssaFyl(kamanni Saksbehandlei Telefc n Vår dato Vår r(.f. Arkivkoie Kristine Sørens-m Ødegård 7764119 03.06 2013 2013/ 360-2 323 Deres dato Derez. ref. 02.0F.2013 201 3/1 38-5249/2013

Detaljer

Forvaltningsloven og sentrale begreper

Forvaltningsloven og sentrale begreper Professor Kirsten Sandberg Forvaltningsloven og sentrale begreper Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Høsten 2018 Oversikt over forelesningen Forvaltningslovens virkeområde Vedtak Enkeltvedtak og forskrift

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Foredrag på Partnerforums høstkonferanse

Foredrag på Partnerforums høstkonferanse Foredrag på Partnerforums høstkonferanse Blindern 9. november 2012 1 Grunnlovens 100, siste avsnitt: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale»

Detaljer

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet Deres ref.: 13/1523-14/HAHARV Vår dato: 24.02.2014 Vår ref.: 2013/10708 Arkivnr.: 323 Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland Att. Arvid Håheim, leder av politisk sekretariat Postadresse: Postboks 59

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll Sivilombudsmannen Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll FKAAS 7. April 2014 Sivilombudsmannen En person utnevnt av Stortinget Juridisk saksbehandling Ca. 3000 klager per år Få saker

Detaljer

VURDERING AV SPØRSMÅL OM

VURDERING AV SPØRSMÅL OM VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET OG PROTOKOLLERING Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Notat 05.08.15 2015-604/SØJ FORORD Dette notatet er et resultat av prosjektet «Vurdering av spørsmål om habilitet

Detaljer

Utredningsplikten. Reglene om klage

Utredningsplikten. Reglene om klage Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, H 2017 Utredningsplikten. Reglene om klage Utredningsplikten 1 Oversikt Fvl. 17 om sakens opplysning Hva omfatter utredningsplikten Hvor

Detaljer

Du mottar et innsynskrav

Du mottar et innsynskrav Innsyn Du mottar et innsynskrav Martine Kirkerud ringer til rektor Peder Ås. Hun er frustrert fordi hun mener skolen ikke har gjort det de skal i 9a saken som er opprettet på hennes sønn. Hun ber om innsyn

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 - JUS111 STUDIEÅRET

SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 - JUS111 STUDIEÅRET SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 - JUS111 STUDIEÅRET 2012-13 Generelt om oppgaven Kjernelitteraturen i kurset er Bernt/Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett (2. utg. 2010). To alternative lærebøker

Detaljer

Kurs i samfunnsmedisin Saksbehandling, forvaltningsrett og offentlighet. Hanne Murstad, 9. november 2017

Kurs i samfunnsmedisin Saksbehandling, forvaltningsrett og offentlighet. Hanne Murstad, 9. november 2017 Kurs i samfunnsmedisin Saksbehandling, forvaltningsrett og offentlighet Hanne Murstad, 9. november 2017 Plan for dagen Forvaltningsrett - grunnprinsipper Forvaltningsloven oversikt, definisjoner Habilitet

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 - JUS111 STUDIEÅRET

SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 - JUS111 STUDIEÅRET SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 - JUS111 STUDIEÅRET 2013-14 Generelt om oppgaven og veiledningen Kjernelitteraturen i kurset er Bernt/Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett (2. utg. 2010). To alternative

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - ANMODNING OM INNSYN FRA NORMAL NORGE

KLAGE PÅ AVSLAG - ANMODNING OM INNSYN FRA NORMAL NORGE Vest politidistrikt - Hordaland Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 201600011-8 Vår referanse: 201603048-4 047.2 Sted, Dato Oslo, 31.05.2017 KLAGE PÅ AVSLAG -

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Hva er påstanden: «Enok Ås dømmes til å fjerne grantreet» Ås: frifinnelse

Hva er påstanden: «Enok Ås dømmes til å fjerne grantreet» Ås: frifinnelse 1 Analyse på kladd (svært viktig): («Hva slags dyr er dette?» Robin: «Hva er greia?») Ett «hvem» og minst fire «hva», så ett «hvilke» Hvem er sakens parter? Olga Kirkerud mot Enok Ås To fysiske personer.

Detaljer

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning)

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning) Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

FORVALTNINGSRETT 1 (JUS111) STUDIEA RET 2015/2016 REVIDERT SENSORVEILEDNING

FORVALTNINGSRETT 1 (JUS111) STUDIEA RET 2015/2016 REVIDERT SENSORVEILEDNING FORVALTNINGSRETT 1 (JUS111) STUDIEA RET 2015/2016 REVIDERT SENSORVEILEDNING Generelt om oppgaven og veiledningen Kjernelitteraturen i kurset er Bernt/Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett (2. utg. 2010).

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Prosjektplan. R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Prosjektplan. R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Prosjektplan Prosjekt: Kommune: R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Holtålen Bakgrunn Kontrollutvalget i Holtålen kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 2019 som er godkjent

Detaljer

Forvaltningsloven og sentrale begreper

Forvaltningsloven og sentrale begreper Professor Kirsten Sandberg Forvaltningsloven og sentrale begreper Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 14. August 2019 Oversikt over forelesningen Forvaltningslovens virkeområde Vedtak Enkeltvedtak og

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Seminar i Utenriksdepartementet 24. november 2008 Gjennomgang ved lovrådgiver Magnus Hauge Greaker 1 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse

Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse Professor Kirsten Sandberg Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2018 Oversikt over

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Bjørn Berg, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Bjørn Berg, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Saken gjelder: Habilitet. Innklagede kunngjorde en konkurransepreget dialog for anskaffelse av velferdsteknologi til et kommunalt responssenter. Klager anførte at et medlem av anskaffelsens prosjektgruppe

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer