Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød"

Transkript

1 Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Jeg viser til mailveksling vedrørende spørsmålet om hvorvidt Skogseid har partsrettigheter og dermed innsynsrett i sakens dokumenter. Vi har som avtalt foretatt en vurdering av dette. Vurderingen er søkt gjort så vidt generell at den forhåpentligvis kan danne grunnlag for liknende avklaringer i andre saker utvalget måtte få seg forelagt. I medhold av forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning av 8. juni 2007 skal saker som behandles i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskningsutvalget) behandles etter reglene i forvaltningsloven (fvl). Det følger forutsetningsvis av høringsbrevet til den gjeldende forskrift at forvaltningsloven skal gjelde fullt ut for behandling av sakene i Granskningsutvalget. Det innebærer at bestemmelsene som i utgangspunktet bare gjelder for behandling av enkeltvedtak i fvl kapitel IV-VI også gjelder for behandling av sakene i utvalget. Bestemmelsene om dokumentinnsyn i lovens kapitel IV kommer da til anvendelse. Det er sakens parter, jf. fvl 2 første ledd bokstav e) som har krav på innsyn i sakens dokumenter, jf. fvl 18. Spørsmålet blir etter dette om varsleren kan anses som part etter fvl 2 første ledd bokstav e). 2 PARTSBEGREPET I FVL 2 BOKSTAV E Part er i fvl 2 første ledd bokstav e) definert som den person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Ettersom en avgjørelse i saker vedrørende forskningsjuks som utgangspunkt ikke retter seg mot den som varsler, blir spørsmålet hvorvidt saken ellers direkte gjelder varsleren. Det er forutsatt i forarbeider og teori at dette begrepet ( ellers direkte gjelder ) skal ha et snevert anvendelsesområde.

2 Advokatfirmaet Hjort DA Side 2 av 5 Jan Fridthjof Bernt uttaler i kommentaren til fvl 2 i Norsk Lovkommentar, Gyldendal forlag: Part er også den som saken ellers direkte gjelder. Hvem dette er, må vurderes ut fra praksis og teori, med utgangspunkt i den problemstilling de aktuelle rettsregler reiser, og hvilke interesser som er relevante ved sakens avgjørelse. Hvem som skal regnes som part, må også i noen grad avhenge av hvilken type rettsregler partsbegrepet får betydning for, hvilke interesser som er sentrale ved den aktuelle type avgjørelse og om reelle hensyn ved den aktuelle sakstype og i det konkrete tilfelle taler for en vid eller snever ramme for hvem som skal regnes som part. I hvilken utstrekning den som et enkeltvedtak eller en annen individuell avgjørelse får eller kan få virkninger for, er part selv om avgjørelsen etter sin ordlyd ikke direkte er rettet til eller mot vedkommende, vil avhenge av i hvilken grad det ved avgjørelsen skal eller kan tas hensyn til vedkommendes interesser, og hvor direkte og hvor vesentlige virkninger det er tale om. Hans Petter Graver uttaler i Alminnelig forvaltningsrett, Universitetsforlaget, 3. utgave 2007 på side 415: Det som kan volde problemer, er avgrensningen av hva som ligger i den som saken ellers direkte gjelder. Forutsetningene etter forarbeidene og teorien er at man skal tolke loven forholdsvis snevert. Forvaltningskomiteen omtaler de hvis interesser berøres av saken, men ikke så direkte eller sterkt at de bør ha partsstilling (s. 155). Loven bruker ordet direkte, som innebærer at indirekte faktiske fordeler eller ulemper som følge av et vedtak, i utgangspunktet ikke kan være nok til å si at man er part. Det kan sies at vilkåret for at man skal falle inn under avgrensningen direkte gjelder, er at virkningen for ens rettsstilling er umiddelbar. Den som berøres indirekte, gjennom at han står i et rettslig eller faktisk forhold til en som får sin rettsstilling direkte berørt, faller i utgangspunktet utenfor avgrensningen. Lovavdelingen har uttalt seg om en lignende sak, jnr. 3073/72E. Dette er en gammel uttalelse, og dens rettskildemessige betydning må ikke overdrives. Sakens bakgrunn er beskrevet på følgende måte i uttalelsen: Klageren, Per Thaulow, var inntil slutten av mai d.å. adm. direktør i Nordsjø Farve og Lakkfabrikk A/S et halvt svenskeid selskap hvis affærer undersøkes av Industridepartementet i anledning mulige overtredelser av konsesjonslovgivningen. Undersøkelsene kom igang på grunnlag av anklager fremsatt av Thaulow og er i stor utstrekning gjennomført ved at han, de svenske aksjonærer og Norsjøs norske advokat har avgitt redegjørelser og kommentert hverandres ditto. I forståelse med advokaten fikk Thaulow kopier av stort sett alle sakens dokumenter.

3 Advokatfirmaet Hjort DA Side 3 av 5 Spørsmålet som var forelagt Lovavdelingen var hvorvidt varsleren kunne anses som part i saken, da han ønsket utlevert sakens dokumenter fra Industridepartementet. I en tidlig fase av saken fikk varsleren dokumentene fra selskapets advokat. Etter at selskapet fikk ny advokat, ville det ikke lenger utlevere dokumentene til Thaulow. På dette tidspunktet arbeidet Thaulow ikke lenger som daglig leder i selskapet. Lovavdelingen konkluderte med at han ikke hadde partsrettigheter og derfor ikke hadde krav på innsyn i sakens dokumenter i medhold av forvaltningsloven. Lovavdelingen uttalte følgende: Siden konsesjonssøknaden ble trukket tilbake i desember 1971 har Industridepartementets saksbehandling gått ut på å få klarlagt om det foreligger overtredelse av konsesjonslovgivningen, i første rekke fra de svenske aksjonærers side. Resultatet av disse undersøkelser, som overhodet ikke har rettet seg mot Thaulow, kunne eventuelt være anmeldelse til påtalemyndigheten, inndrivelse av tvangsmulkt, tilbakekalling av konsesjon eller krav om at aksjene måtte selges. Industridepartementet finner det for sitt vedkommende utvilsomt at selskapets direktør, som andre ansatte, ikke kan anses som part ved departementets behandling av en slik sak. Det samme må gjelde selv om han har opptrådt som en slags anmelder, gjennom sine anklager mot aksjonærene. Man peker i denne forbindelse på at det er offentlige interesser ikke private som tilsiktes vernet ved konsesjonslovens bestemmelser. At det i denne saken påpekes at det er offentlige interesser som søkes vernet gjennom undersøkelse av den sak det gjelder, er et moment som har overføringsverdi til vår sak. Det er ikke Skogseids interesser som begrunner sak i Granskningsutvalget, men offentlige interesser. Dette momentet taler for at Skogseid ikke har partsrettigheter i saken. Han er heller ikke fornærmet i saken, og det kan derfor ikke trekkes parallell til fornærmedes stilling i straffesaker. Utgangspunktet vil etter dette være at den som anmelder eller varsler om et lovbrudd ikke er part i egenskap av å være varsler, men at det må forelige andre omstendigheter for å gi partsrettigheter. Det forhold at Skogseid har varslet om mulig forskningsjuks gir han derfor neppe partsrettigheter isolert sett. Spørsmålet blir om det foreligger andre omstendigheter som kan tilsi at han får stilling som part i saken. Det som skiller vår sak fra saken Lovavdelingen uttalte seg om, er de etterfølgende forholdene som kan tilsi at Skogseid har en annen tilknytning til saken. Skogseid mener selv at arbeidsrettsaken i stor grad berører saken om påstått uredelighet i forskningen, jfr hans e-post av 6. februar d.å. Hvorvidt dette er tilfellet, vil kunne være av betydning for vurderingen av om han har partsrettigheter etter forvaltningsloven eller ikke. Dersom utfallet av saken om forskningsjuks vil kunne få direkte betydning for arbeidsrettssaken, taler gode grunner for å gi Skogstad partsrettigheter i granskningssaken, da det kan anføres at han har behov for å ivareta sine rettigheter ved å få innsyn i, og mulighet til å kommentere, de dokumenter som er kommet inn til Granskningsutvalget. Høringsnotatet til den gjeldende forskriften omhandler også partsbegrepet, jf. side 10 under punkt 8:

4 Advokatfirmaet Hjort DA Side 4 av 5 Det vil antakelig først og fremst være i saker for Granskningsutvalget og et ad hocutvalg at det kan oppstå vanskelige spørsmål om partsbegrepet, for eksempel i forhold til medforfattere. Ut fra det som er nevnt ovenfor, vil medforfattere i utgangspunktet ikke være parter, men dette kan endre seg underveis i prosessen. En annen sak er at en medforfatter kan ha rettslig interesse i avgjørelsen som fattes og således ha klagerett når en avgjørelse foreligger, uten å være part. Det er nærliggende å legge til grunn at medforfattere generelt vil ha nær tilknytning til en sak om påstått forskningsjuks. Ettersom man i høringsnotatet legger til grunn at en medforfatter som utgangspunkt ikke er part, taler gode grunner for at det skal mye til før en varsler får status som part. Dette selv om det foreligger slike andre omstendigheter som i vår sak. At varsleren vil kunne ha klagerett innebærer også at konsekvensene av å ikke ha partsrettigheter ikke er like omfattende. Spørsmålet om hvorvidt det skal gis innsyn i dokumentene eller ikke må forøvrig sees i forhold til reglene om meroffentlighet. Hans Petter Graver skriver i Alminnelig forvaltningsrett 2007 side 352 og 353: Reglene om taushetsplikt og innsynsrett dekker bare opp en del av de opplysninger som finnes i forvaltningen. Når det gjelder opplysninger som ikke går inn under taushetsreglene eller regler om innsynsrett, står forvaltningen fritt. Forvaltningen kan der det ikke er taushetsplikt gi rett til innsyn i disse opplysningene, men den kan også avslå. Tilsvarende innebærer fravær av innsynsrett rett for forvaltningen til å nekte innsyn. Nå har forvaltningen en generell plikt i offl. 2 tredje ledd til å vurdere om et dokument bør gjøres tilgjengelig, også der hvor det ikke foreligger innsynsrett etter loven. Forvaltningen har altså en plikt til å vurdere såkalt meroffentlighet. 3 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Status som anmelder eller varsler vil i utgangspunktet isolert sett ikke medføre at en får status som part i saken. Det må foreligge andre omstendigheter som i tilfelle fører til at man anses som part. Svaret på spørsmålet om hvorvidt Skogseid har partstilling i saken for Granskningsutvalget er etter dette tvilsomt. Vurderingen vil særlig kunne avhenge av begrunnelsen i oppsigelsessaken. Er oppsigelsen begrunnet i at han har kommet med påstander om forskningsjuks, har han sterkere interesse i resultatet av saken i Granskningsutvalget. Vi har imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon om oppsigelsesvedtaket til å vurdere dette spørsmålet nærmere. Som det fremgår ovenfor, vil Granskningsutvalget, uavhengig av hvorvidt Skogseid har krav på innsyn i dokumentene, kunne imøtekomme hans ønske om innsyn. Vi kan ikke se at de siste mottatte dokumentene fra Høyskolen har et slikt innhold at det skulle være betenkelig å la Skogseid motta en kopi. Det er imidlertid mulig at Granskningsutvalget på generell basis bør vurdere hvordan en skal forholde seg til spørsmål om innsyn, uavhengig av partsrettigheter.

5 Advokatfirmaet Hjort DA Side 5 av 5

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Datatilsynets referanse: 11/00291-19/MAB PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Personvernnemndas avgjørelse

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling.

Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling. Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling. av Carina Hugdal Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 A. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Inhabilitet 2. Advokat eller annen fullmektig 3. Alminnelige regler for saksbehandlingen

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK NOTAT Til Helse Møre og Romsdal HF v/styret Fra Advokatfirmaet Thommessen AS Dato 20. desember 2014 Ansvarlig advokat: Stein Kimsås-Otterbech LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Detaljer

Innsattes rett til åpen soning, frigang, permisjon og prøveløslatelse. av Kine Sarilla

Innsattes rett til åpen soning, frigang, permisjon og prøveløslatelse. av Kine Sarilla Innsattes rett til åpen soning, frigang, permisjon og prøveløslatelse. av Kine Sarilla Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 INNHOLD Forside..

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

VEDTAK I SAK 2014/13. Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen. Snarøyveien 30 1331 Fornebu

VEDTAK I SAK 2014/13. Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen. Snarøyveien 30 1331 Fornebu VEDTAK I SAK 2014/13 Klager: Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen Innklaget: Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 Fornebu Saken gjelder Krav om innsyn

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven

Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven Av advokat Henning A. Jakobsen og advokatfullmektig Gry Steen

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

HR-2006-1017-A Rt-2006-735

HR-2006-1017-A Rt-2006-735 HR-2006-1017-A Rt-2006-735 INSTANS: DATO: 2006-06-13 Norges Høyesterett Dom. DOKNR/PUBLISERT: HR-2006-1017-A Rt-2006-735 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Trygderett. Erstatningsrett. Hovedårsakslæren. En

Detaljer

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Rapport avgitt den 17. oktober 2008 av utvalg for forsvareretikk, nedsatt av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer