Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014"

Transkript

1 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring av vedtak, ugyldighet, utsa& iverkse&else 1

2 Plan for dagen Forvaltningsloven oversikt/definisjoner/virkeområde Ulovfestet forvaltningsre& Re& på veiledning Krav Kl saksbehandlingskd Habilitetsregler Saksbehandling enkeltvedtak Klage, omgjøring, ugyldighet Utsa& iverkse&else Saksomkostninger 2

3 3

4 Forvaltningsloven Hovedformål å styrke re&ssikkerheten og å verne mot uheldige og urikkge avgjørelser, men også et formål å le&e saksbehandlingen 4

5 Forvaltningsloven Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. Kapittel II. Om ugildhet. Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel V. Om vedtaket. Kapittel VI. Om klage og omgjøring. Kapittel VII. Om forskrifter. Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse. 5

6 Virkeområde Gjelder virksomhet som drives av forvaltningsorganer Hva er et forvaltningsorgan? Kommunen? Legevakten? Sykehuset? 6

7 Definisjoner vedtak en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; forskrift et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer; offentlig tjenestemann en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste; Part person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 7

8 Ulovfestet forvaltningsre& Ulovfestet forvaltningsre& Forvaltningsloven angir ikke u&ømmende hvilke krav som sklles Kl saksbehandling i det offentlige Utvidende tolkning av bestemmelser Prinsipper som er lagt Kl grunn som gjeldende av domstolen Eksempel fra domstol og ombudsmann 8

9 Veiledningsplikten Forvaltningsloven 11 formål å gi partene og andre interesserte adgang Kl å ivareta sine interesser Hvor langt går veiledningsplikten? 9

10 SaksbehandlingsKd Forvaltningsloven 11 a Forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold Hva betyr det? Foreløpig svar Hvis svar ikke kan gis innen en måned Eks. Helse SørØst 10

11 Muntlig konferanse og nedtegning av opplysninger Forvaltningsloven 11 d Utvidet anvendelsesområde Kdligere bare enkeltvedtak nå alle typer henvendelser En part skal gis adgang Kl muntlig konferanse Nye opplysninger eller anførsler av betydning skal nedtegnes eller protokolleres, Klsvarende ved iak&akelser 11

12 Inhabilitet Forvaltningsloven kapi&el II Formålet er todelt: hindre misbruk av kompetanse og hensynet Kl Klliten Kl forvaltningen Hvem kan bli inhabil? Hele kommunen? Ansa&e? Hvis overordnet er inhabil er også den underordnede inhabil? 12

13 Når er en tjenestemann inhabil? AllKd når tjenestemannen selv er part eller nær familie er part, 6 første ledd Skjønnsmessig vurdering 6 andre ledd, andre særegne forhold kan svekke Klliten Eks. Hva gjør kommunen ved inhabilitet? Klage på inhabilitet 13

14 Avgjørelsen om habilitet Hva gjør man ved inhabilitet? Innhabilitetsinnsigelse Tjenestemannen selv som avgjør Klage på inhabilitet Avgjørelsen ikke et enkeltvedtak, men kan vurderes av overordnet tjenestemann eller organ 14

15 Saksbehandling ved enkeltvedtak Hva er et enkeltvedtak? Bestemmende for re]gheter og plikter, fvl. 2 Krav Kl forhåndsvarsel fvl. 16 Sendes parter Unntak 15

16 Saksbehandling ved enkeltvedtak Forvaltningens utrednings- og informasjonsplikt En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fa&es, fvl. 17. Hva er godt nok? Informasjon Kl mindreårige Opplysninger som mo&as skal legges frem for parten Hvor går den prakkske grensen, når to parter løpende kommenterer den andres brev? 16

17 Saksbehandling ved enkeltvedtak Partsinnsyn, fvl 18 Re& Kl å gjøre seg kjent med sakens dokumenter Gjelder også mindreårige, men unntak for mindreårige under 15 år for opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt Sak fra barneverntjenesten Sandecord Sivilombudsmannens konklusjon Unntaket for interne saksforberedende dokumenter Unntak fra unntak fvl 18 d 17

18 Saksbehandling ved enkeltvedtak Krav Kl vedtak: Skrielighet Begrunnelse Unntak Krav Kl begrunnelsens innhold Lovbestemmelser FakKske forhold Hovedhensyn i skjønnsvurderingen 18

19 Saksbehandling ved enkeltvedtak Underretning om vedtaket 27 Selve vedtaket Opplysninger om klageadgang, klagefrist med mer Re&en Kl dokumenknnsyn Der det er behov for det gjelder også: Re& Kl utsa& gjennomføring Re& Kl fri& re&sråd Re& Kl veiledning Re& Kl å få Klkjent sakskostnader 19

20 Saksbehandling ved klage Klagebehandling Klagefrist Oversi]ng av klagefrist Krav Kl klagen Resultat av klagebehandling Stadfeste Omgjøre/endre Oppheve 20

21 Krav om utsa& iverkse&else Forvaltningsloven 42 Prosessuell avgjørelse, ikke et vedtak Kan beslu&es både av kommunen og av fylkesmannen Kravet kan fremlegges begge instanser Vurdering av vedtakets innhold (Endret avlastningssted, riving av verneverdig hus) og hensynet Kl andre parter 21

22 Dekning av saksomkostninger Forvaltningsloven 36 Når et vedtak blir endret til gunst Skal tilkjennes dekning av vesentlige og nødvendige kostnader Unntak: egen skyld, utenfor forvaltningens kontroll, andre særlige forhold 22

23 23

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub

Hva er et vedtak, og hvem er part i en sak? Av Marius Stub Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub Et "vedtak" er en forvaltningsavgjørelse som omfattes av 2 første ledd bokstav a Loven oppstiller fire vilkår: "avgjørelse" "som treffes under

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014 Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014 Virkemidler landbruk Fylkesvise bygdeutviklingsmidler Lån Tilskudd Rentestøtte Til investering i næring og bolig Kjøp av landbrukseiendom 2 UTTALELSEN

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING... 4 1.3 HØRING...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS Vår dato: 16.11. 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf. 78 96 24 01 sissel.mietinen(dffk.no GAMV1K rl! KOMMUNE S! W Gamvik kommune v/rådmann Svein Tønnessen Postboks 174 9770

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer