Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus"

Transkript

1 Forvaltningsrett Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

2 Hva er god saksbehandling? Treffe riktige avgjørelser På en hurtig og effektiv måte Som ivaretar alles interesser i saken Som trygger rettssikkerheten På en hensynsfull og faglig profesjonell måte

3 Hva er rettssikkerhet? Borgerne skal vernes mot urettmessige handlinger fra forvaltningen Legalitetsprinsippet Offentlig myndighet kan ikke gripe inn overfor enkeltpersoner uten å ha hjemmel i lov

4 Saksbehandlingsregler en rettssikkerhetsgaranti Treffe riktige avgjørelser Treffe avgjørelser som kan etterprøves Som er dokumenterte Som er klare og tydelige Muligheten til å ta til motmæle Enkeltvedtaksinstituttet er laget for å sikre dokumentasjon av prosesser og beslutninger fra kommunen/fylkeskommunen/stat Enkeltvedtaksinstituttet skal trygge rettssikkerheten

5 Saksbehandlingsregler en rettssikkerhetsgaranti Personelle regler Hvem som har myndighet til å bestemme hva? Prosessuelle regler Hvordan skal saksbehandlingen foregå? Materielle regler Hvordan treffe et innholdsmessig riktig vedtak? Vilkårene for at en rett er oppfylt/for å innvilge/avslå eller pålegge noen en plikt

6 Uskrevne regler - Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Uskrevne prinsipper, men noen kan også utledes av bestemmelser i forvaltningsloven (fvl.) Deles gjerne i to grupper: Krav til god forvaltningsskikk Grunnleggende prinsipper for forsvarlig behandling Alle som driver med saksbehandling må forholde seg til dem Kvalitetssikring av saksbehandlingen

7 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper God forvaltningsskikk Uskrevne krav til saksbehandlingen som supplerer forvaltningslovens regler Fremhever de hensyn rettsregler om saksbehandling bygger på Kan spille en viktig rolle ved tolking av skrevne regler Kan anvendes direkte brudd på uskrevne regler kan få kritikk fra overordnet organ/som/domstolene Krav til hensynsfullhet og kontradiksjon står sentralt De andre prinsippene er utslag av kravet til god forvaltningsskikk

8 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Forsvarlighetsprinsippet Grunnkrav til saksbehandlingen Avgjørelser skal være forsvarlige I dette ligger det at man ser på saken fra alle sider og avveier momenter mot hverandre på en forsvarlig måte Saklighetsprinsippet Krav til at saksbehandlende instans ikke legger vekt på forhold som er utenforliggende eller usaklige i vurderingen

9 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Forbud mot vilkårlige avgjørelser Avgjørelsen som er tatt må kunne være i samsvar med skjønnet i de ulike sakene Også viktig med tanke på likebehandling, slik at saker med relativt like faktiske forhold behandles likt Sterkt urimelige avgjørelser Avgjørelsen må ikke fremstå som sterkt urimelig. Forbud mot usaklig forskjellsbehandling Likhetsprinsippet Feilen er ikke ved den enkelte avgjørelse sett isolert, men når man sammenlikner avgjørelsen med en annen Det er derimot ikke et forbud mot saklig forskjellsbehandling

10 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Forholdmessighet Krav til forvaltningsavgjørelsers forholdsmessighet Bygger på proposjonalitetsbetraktninger Henger sammen med forbudet mot sterkt urimelige avgjørelser Følger av kravet til forholdsmessighet i EMK Særlig viktig å se hen til i skjønnsmessige avgjørelser

11 Skrevne regler Forvaltningsloven med forskrifter Særlov foran forvaltningsloven Barnehageloven med forskrifter Opplæringsloven med forskrifter Barnekonvensjonen Ratifisert av Norge og gjort til lov gjennom menneskrettsloven over norsk lov Artikkel 3 hensynet til barnets beste Artikkel 12 barnets rett til å bli hørt

12 Forholdet til særlov Dersom særlov stiller strengere krav enn forvaltningsloven skal særloven følges Dersom særloven stiller mindre strenge krav skal særloven følges Særlovene går alltid foran forvaltningsloven som er generell Noe annet der særloven er taus

13 Barnekonvensjonen art. 3 hensynet til barnets beste A primary consideration i alle saker som angår barn Objektive og subjektive vurderingstema som for eksempel: - barnets subjektive forhold - barnets rettigheter etter lovverket - hensynet til likebehandling Barnets eller barnets foreldres subjektive oppfatning er ikke avgjørende for definisjonen av hva som er barnets beste Men det må være vurdert, og må som et minimum skrifteliggjøres i saker hvor det er anført at et vedtak er i strid med BK art. 3. Anførslene og hensynene til barnet må være vurdert og forsvarlig veid opp mot andre prinsipper og momenter i saken

14 Forvaltningsloven Gir parten en rekke rettigheter Gir forvaltningen en rekke plikter Fvl. kan ikke fravikes uten særskilt hjemmel Trygger rettssikkerheten men fremmer også effektivitet Fvl. dreier seg i hovedsak om hvordan forvaltningen skal opptre og hvordan saksbehandlingen skal foregå (saksbehandlers oppskriftsbok)

15 Forvaltningslovens inndeling Forvaltningslovens kronologi Regler som skal anvendes av forvaltningsorganets eget tiltak 6 - Habilitet 13 - Taushetsplikt 16 - Forhåndsvarsling 17 - Utredningsplikt 24 Begrunnelsesplikt Regler den private parten selv må påberope 12 - Bruk av fullmektig Dokumentinnsyn 28 - Klage 36 - Dekning av saksomkostninger

16 Lovens område. Definisjoner fvl. kap. I

17 Definisjoner - hva er et enkeltvedtak? 2. (definisjoner). I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer;

18 Definisjoner - hvem er part? e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. For det første omfattes de personer som avgjørelsen retter seg mot. Dette er selvsagt den vedtaket pålegget, tillatelsen, dispensasjonen, bevillingen mv formelt er rettet til For det andre er person som saken ellers direkte gjelder, part. Nær tilknytning til saken ikke indirekte underordnet eller tilfeldig

19 Om ugildhet fvl. kap. II

20 Forvaltningslovens regler om habilitet Hvem har myndighet til å bestemme hva? I forvaltningsloven er det bare én bestemmelse som konkret sier noe om dette habilitetsbestemmelsene Uskrevne regler om at den ansatte kun har myndighet i henhold til delegasjon NB! Oppgaver kan videredelegeres, ikke ansvaret

21 Habilitet - fvl. 6 flg. Habilitetskravet er en del av prinsippet om upartiske avgjørelser Det skilles mellom automatisk og relativ inhabilitet Det er ikke vår subjektive oppfatning som er avgjørende

22 Habilitet - fvl. 6 flg. Den ansatte avgjør selv om han/hun er inhabil, jf. fvl. 8 andre ledd Oppnevning av stedfortreder, jf fvl. 9 Dersom en overordnet er inhabil, vil alle dennes underordnede også være inhabile

23 Almindelige regler om saksbehandlingen fvl. kap. III

24 Veiledningsplikt fvl. 11 Alminnelig veiledingsplikt Skille mellom når det veiledes generelt og når det veiledes i konkrete saker Det er viktig å ikke saksbehandle over telefon Man må huske hvilken rolle man har Formål sikre at parter og andre kan ivareta sin sak best mulig Kan tilpasses den enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet Av eget tiltak vurdere partens behov for veiledning

25 Veiledningsplikt fvl. 11 Kan de ikke skrive eller vegrer de seg for å skrive skal de få hjelp til å formulere en søknad/klage Kjenner de ikke til bestemmelsene på området skal de bli gjort kjent med sine rettigheter på området gjeldene lover og regler Kjenner de ikke til reglene for saksbehandling, herunder rett til enkeltvedtak og klageadgangen, skal de informeres om dette

26 Veiledningsplikt fvl. 11 De behøver ikke aktivt spørre om hjelp/informasjon. De kan ha krav på å få slik hjelp/informasjon dersom det er forhold ved saken eller parten som tilsier det Innvandrerbakgrunn med lite kunnskap om norsk lov Sosiale forhold som tilsier at her bør en undersøke om de kjenner til bestemmelsene på området og saksbehandlingsregler

27 Veiledningsplikt fvl. 11 Dersom parten spør, plikter forvaltningsorganet innen sitt saksområde å gi veiledning og informasjon om bestemmelsene på området og saksbehandlingsreglene Dette gjelder for alle forvaltningsorgan - Fylkesmannen, kommunen, fylkeskommunen, osv Henvender en part seg til feil forvaltningsorgan for informasjon plikter forvaltningsorganet, om mulig, å vise vedkommende til rett organ Vi er alle offentlige tjenestemenn

28 Taushetsplikt fvl. 13 flg Utgangspunktet er at offentlig forvaltning skal være gjennomsiktig saksdokumenter og opplysninger er i utgangspunktet offentlige (adgang til innsyn) med mindre det motsatte er sagt Dog viktige unntak ett av disse unntakene: Forbud mot å gi ut taushetsbelagte opplysninger

29 Taushetsplikt fvl. 13 flg noens personlige forhold, jf fvl 13 (1) nr 1 I vurderingen må en bl a legge vekt på om opplysningene alene eller sammen med andre kan skade eller utlevere en person, om opplysningene er gitt i tillit, og om utlevering kan skade tilliten til forvaltningen. Videre må en legge vekt på hvilken interesse allmennheten har i å gjøre seg kjent med opplysningene

30 Om saksforberedelsen ved enkeltvedtak fvl. kap. IV

31 Saksbehandlingstid og foreløpig svar fvl. 11a Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold Foreløpig svar I saker som gjelder enkeltvedtak: 1 måned

32 Varsel om enkeltvedtak fvl. 16 Forvaltningen har en selvstendig varslingsplikt til partene før det fattes vedtak Forvaltningen avgjør hvor langt ut i saksbehandlingsforløpet man skal være kommet før det sendes varsel, men uttaleretten må ikke saboteres Saker av særlig stor betydning skjerper kravet til varsling

33 Opplysning av saken fvl. 17 Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Forvaltningen har et selvstendig ansvar for sakens opplysning Plikten ligger på forvaltningsorganet og ikke parten Del av saksforberedelsen Saken skal være så godt opplyst som det er nødvendig hensett til sakstype og behovet for rask en avgjørelse Grundighet må veies opp mot raskhet og enkelhet

34 Opplysning av saken fvl. 17 Forvaltningsorganet må selv innhente opplysninger der det er nødvendig Organet kan veilede parten i hvilke opplysninger han/hun må legge frem eller foreta egne undersøkelser Det skal ikke komme overraskelser i ettertid Sammenhengen med barnekonvensjonen: Forvaltningsorganet skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn. Mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet Konsekvensen av manglende opplysning kan være at vedtaket blir ugyldig, jf fvl. 41

35 Opplysning av saken - eksempler fra praksis Godkjenningsvedtak Befaring kan her være en del av sakens opplysning Dispensasjonsvedtak Fra utdanningskravet: Må skaffe opplysninger om kompetansen til den det søkes dispensasjon for Fra pedagognormen: Krav til uttalelse fra SU, opplysninger om barnegruppens sammensetning og behov, ute- og innearealer, totalbemanning og samlet kompetanse hos personalet Spesialpedagogisk hjelp Må opplyses om barnet har et særlig behov Sakkyndig vurdering

36 Nærmere om partsrettigheter For saker som munner ut i enkeltvedtak etter fvl. 2 første ledd bokstav b, har loven en rekke regler i kap. IV-VI om partenes rettigheter I klagesak utvides rammen for dem som har partsrettigheter til også å gjelde andre med rettslig klageinteresse interesseorganisasjoner Mindreåriges partsrettigheter fylt 15 år rett til å motta varsel og til å uttale seg, jf. også barneloven 31, 32 og 33. Innsyn, forhåndsvarsel, underretning om vedtaket, klageadgang

37 Nærmere om partsrettigheter - innsyn i sakens dokumenter fvl. 18 Hva har en part innsyn i? Hovedregel fvl. 18 En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter for så vidt ikke annet følger av reglene i fvl. 18 til 19 Unntak En rekke unntak den viktigste for dere er 19 andre ledd b) En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. Taushetsplikten begrenser ikke partsinnsyn

38 Om vedtaket fvl. kap. V

39 Kravene til enkeltvedtak - fvl. kap. V 23 Skriftlighet 24 Begrunnet 25 Innholdet i begrunnelsen Begrunnelse betyr: 1. Henvisning til lovhjemmel 2. Beskrivelse av de faktiske forhold 3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn 4. Det skal opplyses om klageadgangen og fremgangsmåten ved klage

40 Formkravene til enkeltvedtak fvl. 23 Som hovedregel krav til skriftlighet, jf. fvl. 23: Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Parten skal underrettes om vedtaket snarest mulig Underretning skal som hovedregel gjøres skriftlig Unntak dersom det er særlig byrdefullt for forvaltningsorganet å gi skriftlig underretning eller dersom saken haster

41 Begrunnelse av enkeltvedtak fvl. 24 og 25 Et enkeltvedtak skal i utgangspunktet begrunnes samtidig med at vedtaket treffes Krav til særskilt begrunnelse ved vedtak om spesialpedagogisk hjelp der vedtak avviker fra sakkyndig vurdering

42 Begrunnelse av enkeltvedtak fvl. 24 og 25 Begrunnelsen skal inneholde: Regler vedtaket bygger på - om nødvendig gjengi bestemmelsenes innhold Faktiske forhold Hovedhensynene som har vært avgjørende Anførslene til søker/klager skal imøtegås Ikke gitt at søker/klager eier sannheten

43 Hvordan komme frem til riktig resultat i enkeltvedtak? Rettskildefaktorene: 1. Lover/forskrifter 2. Lovforarbeider 3. Rettspraksis 4. Forvaltningspraksis rundskriv/vedtak 5. Sedvanerett 6. Reelle hensyn

44 Forbehold i enkeltvedtak - den ulovfestede vilkårslæren Spørsmålet om forvaltningens adgang til å stille vilkår ved begunstigende vedtak rettspraksis har anerkjent en viss adgang etter den ulovfestede vilkårslæren Vilkårene må være rimelige og relevante og ha saklig sammenheng med lovens formål Den ulovfestede vilkårslæren er synliggjort i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd 9 Rundskriv F 05/2011 fra Kunnskapsdepartementet

45 Forbehold i enkeltvedtak - varigheten Varigheten av enkeltvedtaket bør fremgå av vedtaket For spesialpedagogisk hjelp er det ofte naturlig at vedtaket har samme varighet som barnehageårets lengde Kan ha lengre varighet enn barnehageåret der barnets behov er relativt statisk

46 Om klage og omgjøring fvl. kap. VI

47 Klage på enkeltvedtak - trinn for trinn fvl. 28 flg. Det kan klages på enkeltvedtak Hvem har klagerett? Fvl. 28 part eller annen med rettslig klageinteresse Klagefrist tre uker, jf. fvl. 29 Fristen regnes fra underretning om vedtaket har kommet frem til parten eller fra parten burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket Dersom klagen ikke er rettidig, kan den avvises, jf. fvl. 33 annet ledd. Men særlige regler om behandling av klage som kommer inn etter fristen i fvl. 31 NB! Et avvisningsvedtak er et nytt, selvstendig vedtak med klagerett

48 Klage på enkeltvedtak fvl. 28 flg. Formkrav til klagen? Fvl. 32 Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet av klager. Den skal videre nevne det vedtak det klages over, og den endring som ønskes Underinstansens behandling av klagen. Fvl. 33, annet ledd: Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Tilrettelegging av saken for klageinstansen. Fvl 33, fjerde ledd: Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.

49 Klage på enkeltvedtak fvl. 28 flg. Klageinstansens kompetanse. Fvl. 34 Klageinstansen kan avvise saken dersom vilkår for behandling ikke foreligger Klageinstansen kan prøve alle sider ved saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen skal vurdere de synspunkt klager kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klager Klageinstansen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen for helt eller delvis ny behandling Fire alternative utfall av behandling hos klageinstans Avvise, stadfeste, omgjøre eller oppheve

50 Omgjøring av enkeltvedtak uten klage fvl. 35 Hjemmel for å omgjøre eget vedtak uten at det er påklaget. Slik endring kan gjøres i tre tilfeller: Endringen er ikke til skade for noen vedtaket er rettet mot eller direkte tilgodeser Underretning har ikke kommet frem til vedkommende og vedtaket er heller ikke offentlig kunngjort Vedtaket må anses ugyldig Bestemmelsen suppleres av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf 35 siste ledd Omgjøringsadgangen kan også følge av annen lov eller av vedtaket selv, jf 35 siste ledd

51 Sakskostnader fvl. 36 Parten kan kreve dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å endre vedtaket til gunst, jf. fvl. 36

52 Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt virkning av vedtak og om ikrafttredelse fvl. kap. VIII

53 Utsatt virkning av enkeltvedtak - fvl. 42 En part kan be om at et vedtak ikke iverksettes Ikke rett til å få et slikt krav innvilget men rett til å få et avslag begrunnet Avveie hensynet til rask gjennomføring av vedtak opp mot ulempene interesseavveining

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET. Intern opplæring 31. mai 2017

JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET. Intern opplæring 31. mai 2017 JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET Intern opplæring 31. mai 2017 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

FORVALTNINGSDAGER 2018 DAG 4 KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN. Områdemøte 14. november 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORVALTNINGSDAGER 2018 DAG 4 KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN. Områdemøte 14. november 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORVALTNINGSDAGER 2018 DAG 4 KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN Områdemøte 14. november 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Behandling av klagesaker Fvl kap IV 2 3 Klagerett på enkeltvedtak

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den sak 6/06

REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den sak 6/06 INNHOLDSFORTEGNELSE REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den 22.02.06 sak 6/06 I II III IV V VI ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT OM KLAGERETT UNDERINSTANS - BEHANDLING

Detaljer

Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser.

Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser. Fatt enkeltvedtak Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.12.2015 Formålet med forvaltningslovens

Detaljer

TEMA FRA KLAGESAKER - ENKELTVEDTAK, KORRIGERING OG OMGJØRING. Saksbehandlersamling

TEMA FRA KLAGESAKER - ENKELTVEDTAK, KORRIGERING OG OMGJØRING. Saksbehandlersamling TEMA FRA KLAGESAKER - ENKELTVEDTAK, KORRIGERING OG OMGJØRING Saksbehandlersamling 12.06.13 1 Forvaltningsrettslige tema Når skal enkeltvedtak fattes? Når kan nytt vedtak fattes med hjemmel i forskriften

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 16.-17. april 2018 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 16.-17. april 2018 2 Forvaltningsloven II.

Detaljer

Nærskole og skolebytte

Nærskole og skolebytte Nærskole og skolebytte Regelverkssamling 31. januar 2017 Trine Andresen Mette Hallan Iris Margareta Binder Dagens opplegg: Gjennomgang av regelverket opplæringsloven Nærmere om saksbehandling forvaltningsloven

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Rådhusveien 24 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav 9. September 2014 Anette J. Mokleiv 1 Forvaltningsloven 2 - definisjoner 2 bokstav a og b: I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes

Detaljer

Prosjektplan. R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Prosjektplan. R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Prosjektplan Prosjekt: Kommune: R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Holtålen Bakgrunn Kontrollutvalget i Holtålen kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 2019 som er godkjent

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen Omgjøring Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er omgjøring? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av omgjøringsvedtak a. Når

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Kurs i samfunnsmedisin Saksbehandling, forvaltningsrett og offentlighet. Hanne Murstad, 9. november 2017

Kurs i samfunnsmedisin Saksbehandling, forvaltningsrett og offentlighet. Hanne Murstad, 9. november 2017 Kurs i samfunnsmedisin Saksbehandling, forvaltningsrett og offentlighet Hanne Murstad, 9. november 2017 Plan for dagen Forvaltningsrett - grunnprinsipper Forvaltningsloven oversikt, definisjoner Habilitet

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø Udir Fase 2: Skolens plikt til å fatte enkeltvedtak Rektors ansvar for å fatte enkeltvedtak

Retten til et godt psykososialt miljø Udir Fase 2: Skolens plikt til å fatte enkeltvedtak Rektors ansvar for å fatte enkeltvedtak Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010 5.2 Fase 2: Skolens plikt til å fatte enkeltvedtak Skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale

Detaljer

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning)

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning) Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Christoffer C. Eriksen. Alminnelig forvaltningsrett

Christoffer C. Eriksen. Alminnelig forvaltningsrett Christoffer C. Eriksen Alminnelig forvaltningsrett Oversikt over forelesningsrekken I. Omgjøring II. Inhabilitet III. Lovskravet IV. Skjønn V. Domstolskontroll VI. Ugyldighet og ansvar 1 I. OMGJØRING 2

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett. Omgjøring

Forelesning i forvaltningsrett. Omgjøring Forelesning i forvaltningsrett Omgjøring Høst 2017 Nikolai K. Winge Hvor er vi? Oversikt over forvaltningsretten, forvaltningens oppbygning og forvaltningsloven 14.08.: Forvaltning og forvaltningsrett.

Detaljer

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen?

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen? Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker hva forventer Fylkesmannen? Kommunens klagebehandling hva krever loven? - hva ønsker Fylkesmannen? Forvaltningsloven

Detaljer

Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse

Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse Professor Kirsten Sandberg Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2018 Oversikt over

Detaljer

Prosjektplan. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Prosjektplan. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Prosjektplan Prosjekt R61: Kommune: Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Rennebu Bakgrunn Kontrollutvalget i Rennebu kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 2019 som er godkjent

Detaljer

Forvaltningsrett. Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Forvaltningsrett. Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann Forvaltningsrett Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann Gode spørsmål Hvem, hva, hvordan, hvorfor, når Også vilkår og virkning 21.08.2017 2 Hva? Hva skal vi behandle? Saksbehandlingsregler Hva er saksbehandlingsregler?

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Forvaltningsrett. Innledning plassering/systematikk. Fvl. 35 første ledd belyst ved en «mini-lovkommentar» Forvaltningsrett Prosessuell («Hvordan»)

Forvaltningsrett. Innledning plassering/systematikk. Fvl. 35 første ledd belyst ved en «mini-lovkommentar» Forvaltningsrett Prosessuell («Hvordan») Forvaltningsrett omgjøring av forvaltningsvedtak Innledning plassering/systematikk - Instruksjons- og organisasjonsmyndighet - Delegasjon - Habilitet - Mv. Forvaltningsrett Prosessuell («Hvordan») - Vedtaksforberedelse

Detaljer

Klageinstansens adgang til å endre vedtak

Klageinstansens adgang til å endre vedtak Klageinstansens adgang til å endre vedtak Landskonferansen i plan- og bygningsrett Svolvær, 3. september 2009 Kyrre Grimstad Justisdepartementets lovavdeling 1 Innledning - Tema Lovavdelingen Kort om klagesaksbehandlingen

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

Manduksjon i forvaltningsrett høsten 2009 Advokat Viggo Bondi

Manduksjon i forvaltningsrett høsten 2009 Advokat Viggo Bondi 1. Et fugleperspektiv 2. Kort om opplegget 3. Saksbehandlingsreglene Manduksjon i forvaltningsrett høsten 2009 Advokat Viggo Bondi 3.0 Lovfestede og ulovfestede sakshandlingsregler fvl. 1 3.1 Hva er et

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

Forvaltning av verneområder. Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth

Forvaltning av verneområder. Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth Forvaltning av verneområder Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth Rettsvirkningene av vern Vedtas i statsråd ved kongelig resolusjon Forskriften regulerer inngrep og bruk av området Øvrige

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen Omgjøring Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er omgjøring? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av omgjøringsvedtak a. Når

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Forvaltningsrett. Klage,omgjering og grunnleggjande rettstryggleik

Forvaltningsrett. Klage,omgjering og grunnleggjande rettstryggleik Fjell kommune Kommuneadvokaten Forvaltningsrett Klage,omgjering og grunnleggjande rettstryggleik Lysbilder frå grunnkurs i forvaltningsrett, tilpassa til bruk i kommunestyret i Fjell kommune den 02.02.2012

Detaljer

Forvaltningsloven og sentrale begreper

Forvaltningsloven og sentrale begreper Professor Kirsten Sandberg Forvaltningsloven og sentrale begreper Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Høsten 2018 Oversikt over forelesningen Forvaltningslovens virkeområde Vedtak Enkeltvedtak og forskrift

Detaljer

Innhold. forord og takk introduksjon I a Introduksjon til forvaltningsretten I b Kilder og metode... 19

Innhold. forord og takk introduksjon I a Introduksjon til forvaltningsretten I b Kilder og metode... 19 Innhold forord og takk.... 13 introduksjon... 15 I a Introduksjon til forvaltningsretten.... 15 I b Kilder og metode... 19 kapittel 1 hva kan eller skal forvaltningen bestemme?.... 23 1.1 Innledning. Oversikt

Detaljer

Generelt om offentlig forvaltning og retten. Dag Wiese Schartum

Generelt om offentlig forvaltning og retten. Dag Wiese Schartum Generelt om offentlig forvaltning og retten Dag Wiese Schartum Gir mandat ved valg og påvirker gjennom andre demokratiske kanaler Lovvedtak mv. som etablerer plikter og gir rettigheter Tar initiativ til

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Likeverdig behandling. Regelverkssamling november 2013 rådgiver Mari L. Olberg Fylkesmannen i Hordaland

Likeverdig behandling. Regelverkssamling november 2013 rådgiver Mari L. Olberg Fylkesmannen i Hordaland Likeverdig behandling Regelverkssamling 27-28 november 2013 rådgiver Mari L. Olberg Fylkesmannen i Hordaland 1 Dagens program o Oversending av klagesaker o Presisering fra Utdanningsdirektoratet (Udir.)

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Vurdering av gyldighet av vedtak om deling av eiendommen Østre Stugguvollen - utvalgssak

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Vurdering av gyldighet av vedtak om deling av eiendommen Østre Stugguvollen - utvalgssak TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/001 Arkivsaksnr: 2013/26-35 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Vurdering av gyldighet av vedtak om deling

Detaljer

Klagesaker oversendt fra Norad og Fredskorpset. Retningslinjer for behandling i Utenriksdepartementet.

Klagesaker oversendt fra Norad og Fredskorpset. Retningslinjer for behandling i Utenriksdepartementet. Notat Til: Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning, Lisbeth Skuland, Ole Øveraas Via: Fra: Saksbehandler: Seksjon for tilskuddsforvaltning Carola Bjørklund, fagdirektør Dato: 14.01.2016 Saksnr.:

Detaljer

Klage og omgjøring. Forvaltningsrett januar Nikolai K. Winge

Klage og omgjøring. Forvaltningsrett januar Nikolai K. Winge Klage og omgjøring Forvaltningsrett - 16. januar 2018 Nikolai K. Winge Læringskrav: Klage og omgjøring Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet, varsling,

Detaljer

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Landskonferansen i plan og bygningsrett 2018 Partner/advokat Marianne Abeler, www.svw.no Hvorfor regler om sakskostnader? Rettssikkerhetshensyn Rettferdighet (mellom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Klage og omgjøring. Olav Haugen Moen Kommuneadvokaten i Oslo

Klage og omgjøring. Olav Haugen Moen Kommuneadvokaten i Oslo Klage og omgjøring Olav Haugen Moen Kommuneadvokaten i Oslo Innledning Forholdet mellom klage og omgjøring. Klager setter i gang prosessen. Klager har krav på ny vurdering. Forvaltningen setter i gang

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

HABILITET I ANSETTELSESSAKER

HABILITET I ANSETTELSESSAKER HABILITET I ANSETTELSESSAKER PK-nettverk 10. april 2019 Seniorrådgiver/ jurist Aminah Iqbal (Avdeling for personalstøtte) Forvaltningsloven (fvl) kap. II 6 Habilitetskrav 7 Foreløpig avgjørelse 8 Avgjørelse

Detaljer

Forord Forkortelser Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Etikk Kapittel 3 Forvaltningens oppgaver... 47

Forord Forkortelser Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Etikk Kapittel 3 Forvaltningens oppgaver... 47 Innholdsoversikt Innholdsfortegnelse 7 Forord 5 Forkortelser 6 Del 1 Innledning 19 Kapittel 1 Innledning 21 Kapittel 2 Etikk 30 Kapittel 3 Forvaltningens oppgaver 47 Del 2 Grunnprinsippene 75 Kapittel

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

Utredningsplikten. Reglene om klage

Utredningsplikten. Reglene om klage Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, H 2017 Utredningsplikten. Reglene om klage Utredningsplikten 1 Oversikt Fvl. 17 om sakens opplysning Hva omfatter utredningsplikten Hvor

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen. Norsk forening for gravplasskultur

Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen. Norsk forening for gravplasskultur Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen Norsk forening for gravplasskultur Saksbehandling Belyse saken godt og fra alle sider og bruke forvaltningens prinsipper Gode arbeidsvaner er rettsikkerhet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forvaltningsloven og sentrale begreper

Forvaltningsloven og sentrale begreper Professor Kirsten Sandberg Forvaltningsloven og sentrale begreper Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 14. August 2019 Oversikt over forelesningen Forvaltningslovens virkeområde Vedtak Enkeltvedtak og

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Skolen/skoleeier som saksbehandler av elevrettigheter

Skolen/skoleeier som saksbehandler av elevrettigheter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Skolen/skoleeier som saksbehandler av elevrettigheter Britannia hotell 20. Mai 2014 Rådgiver Lennart Soligard Overordnet forvaltningsrett Forvaltningsorgan (se fvl. 1) Et hvert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

L Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

L Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 11. (veiledningsplikt). Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen

Detaljer

DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 36 Advokat Anders Evjenth

DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 36 Advokat Anders Evjenth DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 36 Advokat Anders Evjenth Tlf: 90186418 E- post: ae@bull.no Oversikt Under hvilke omstendigheter har parten krav på dekning? Hva skal dekkes? Fra når skal

Detaljer

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den Vår dato: Vår ref: 01.03.2019 2018/934 Deres dato: Deres ref: 27.08.2018 17/1658-19 Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord Saksbehandler, innvalgstelefon Kristine Sørensen Ødegård, 77642119

Detaljer

Generelle forvaltningsrettslege utgangspunkt. KS Advokatene ved advokat Frode Lauareid

Generelle forvaltningsrettslege utgangspunkt. KS Advokatene ved advokat Frode Lauareid Generelle forvaltningsrettslege utgangspunkt KS Advokatene ved advokat Frode Lauareid Litt reklame 18 advokatar og tre sekretærar Fire faggrupper Arbeidsrett Forvaltningsrett Innkjøp og offentleg støtte

Detaljer

Forvaltningsloven og sentrale begreper

Forvaltningsloven og sentrale begreper Professor Kirsten Sandberg Forvaltningsloven og sentrale begreper Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2018 Oversikt over forelesningen Historikk og oversikt over loven Forvaltningslovens virkeområde

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeuter

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeuter Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeuter Tildeling av driftstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b). Publisert 04.01.2019 Generelt Tildeling av driftstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer