Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012"

Transkript

1 Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

2 Den ledende Sparebanken på Vestlandet Personkunder Bedriftskunder Personkunder Bedriftskunder Investering i ny fysisk distribusjon og i nye markedsområder Høyt investeringsnivå i nye distribusjonskanaler Strategi om å reetablere produktplattform utenfor 1-alliansen under arbeid 4 produktselskaper som samlet bidrar positivt på bunnlinjen 2

3 Skift i overordnet fokus for kommende strategiperiode Reetablere driftsplattform utenfor Sparebank1-alliansen Reetablere produkt-plattform og investering i fysisk distribusjon og selvbetjeningsløsninger Prestasjon, videreutvikling og resultater kapitalisere på gjennomførte investeringer Økt investering i digitale kanaler 3

4 Strategisk fundament for SPV for perioden Sparebankmodellen Visjon Verdier Sparebankmodellen som et unikt konkurransefortrinn Sparebanken Vest skal være en drivkraft i utvikling av samfunns- og næringsliv på Vestlandet Nær vennlig dyktig - engasjert Strategisk målbilde Kundeløfte Tillit, enkelhet og lokalt engasjement fordi det gjør en forskjell Finansielt målbilde ROE lik risikofri rente etter skatt + risikopåslag på 8 % Must win battles Implementering av fire Must-Win-Battles i prosess Hovedmål MWB-tiltak 4

5 Kapitalisering på eksisterende kunder, mer selektiv vekst og effektivisering av drift skal videreutvikle lønnsomheten 1 Kapitalisere på bankens solide posisjon i PM Høy kvalitet i eksisterende portefølje opprettholde denne Potensial for mersalg på eksisterende kunder gunstig alderfordeling i porteføljen Høy PM-andel og solid portefølje gir tilgang til gunstig funding 2 Lavere og mer selektiv vekst i BM Økt SMB- satsning kapitalisere på bankens markedsposisjon Øke lønnsomheten i eksisterende portefølje gjennom reprising Vekst på forsikring, leasing og kapitalmarkedstjenester mot BM 3 Avkastning på investeringene i produktselskapene Fortsatt stort potensial for volumvekst i forsikring og leasing Høy kundelojalitet muliggjør lønnsom vekst på eksisterende kunder Understøttes av strammere og mer effektiv drift 5

6 Kapitalisering på eksisterende kunder, mer selektiv vekst og effektivisering av drift skal videreutvikle lønnsomheten 1 Kapitalisere på bankens solide posisjon i PM 2 Lavere og mer selektiv vekst i BM 3 Avkastning på investeringene i produktselskapene 6

7 Regionen gir banken tilgang til et attraktivt og solid kundegrunnlag i privatmarkedet Høyere gjennomsnittsinntekt på Vestlandet enn ellers i landet kombinert med lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnitt* Snitt bruttoinntekt / innbygger 7 * Statistikk per august 2012 Kilder: NAV, SSB

8 noe som har bidratt til at banken har en meget solid utlånsportefølje i PM God utlånsvekst med stabilt høy PM-andel av total portefølje. kombinert med en solid utlånsportefølje Andel PM 74% 73% 72% 70% 71% 70% Snitt observert PD boliglån * CAGR 12 % 8 Kilde: Pilar-III dokument pr Q3 SPV sammenligning med øvrige norske IRB-.banker *) Bank 2, og 4 oppgir kun observert PD for noe kortere tidsintervall (tilbake til 2008)

9 God kvalitet i porteføljen og høy PM-andel kan gi rom for ytterligere utnyttelse av OMF som gunstig fundingverktøy Høy andel av boliglånsporteføljen på lave LTV-verdier kombinert med solid restbalanse kan gi potensial for ytterligere overføring til boligkreditt 9 *) Tall pr Q SPV sammenlignet med andre norske regionbanker. Kilde: kvartalsrapporter

10 Aldersfordeling på PM porteføljen gir banken et godt utgangspunkt for økt salg på eksisterende kunder. ¼ av kundene i etablererfase gir potensial for vekst på eksisterende kunder Potensial for å øke produktbredden Potensial for å øke produktdybden Økt kundelønnsomhet 10

11 og som kombinert med høy kundelojalitet gir banken grunnlag for fortsatt lønnsom vekst med lav risiko Lavere kundeavgang* i PM hos SPV sammenlignet med markedet for øvrig** Gir grunnlag for kapitaleffektiv og lønnsom vekst med lav risiko Avgang i SPV på stabilt lavt nivå på tvers av aldersgrupper Lav kundeavgang understøtter også muligheten for banken å vokse på eksisterende kundemasse i etablerersegmentet Snitt markedet øvrig** Dette gjør banken noe mindre sårbar for fremtidig økt konkurranse innen privatmarked Vekst på eksisterende kunder gir grunnlag for fortsatt lønnsom vekst med høy kvalitet / lav risiko 11 *) Bytte av hovedbankforbindelse **)Kilde: Norsk Finansbarometer 2012

12 Kapitalisering på eksisterende kunder, mer selektiv lønnsom vekst og effektivisering av drift skal videreutvikle lønnsomhet 1 Kapitalisere på bankens solide posisjon i PM 2 Lavere og mer selektiv vekst i BM 3 Avkastning på investeringene i produktselskapene 12

13 Vestlandet en kapitalintensiv region i vekst Sparebankene av stor betydning for bedriftsutlån på Vestlandet Bedriftsutlån per landsdel og banktype (Mrd NOK og i %) Kommentarer Vestlandet nest største landsdel med 34% av totale bedriftsutlån Foruten Østviken har ingen andre landsdeler over 7% andel Innskuddsvolumet er tilsvarende konsentrert Vestlandet den regionen der sparebankene nominelt bidrar mest andelen utgjør ca 40% i regionen Både BM utlåns- og innskuddsveksten på Vestlandet har vært større enn landsgjennomsnitt de siste årene 13 Kilder: Den norske bedriftsbankboka 2011, SNF NHH

14 Veksten i BM segmentet har gitt god bransjediversifisering BM vekst målt mot K2 vekst Veksten har gitt en godt diversifisert BM portefølje 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % SPV 12 mnd SPV BM, 12-mnd K2 12 mnd K2, 12-mnd Potensial for forbedret avkastning får betydning for marginutvikling og rebalansering av porteføljen fremover 14

15 Enda mer spisset satsning mot SMB- segmentet fremover Øke lønnsomhet og kapitaleffektivisere porteføljen Historisk utvikling i volumandeler fordelt på engasjementstørrelse Risikojustert avkastning høyest i småkunde segmentet* Får betydning for fremtidig satsning i BM Små bedrifter RORAC 20 40% Tilfredsstillende lønnsomhet isolert sett Økte volumandeler fremover kan gi løft i total lønnsomhet i BM på Mellomstore bedrifter RORAC 0 15 % Bør være potensial for reprising for å øke lønnsomhet Selektiv vekst prioritering av vekst på eksisterende kunder Storkunde RORAC -5% 5 % Prisingen generelt i markedet på vei opp Styrt lavere vekst- prioritere egne kunder *) Kreditt RORAC for banken ila

16 Posisjonert for å lykkes med en mer fokusert SMB strategi Vestlandets bredeste distribusjonsnett Kjenner næringslivet lokalt Rådgivere som er tett på Komplett produktpalett blant annet gjennom tilknyttede selskap 16

17 Kapitalisering på eksisterende kunder, mer selektiv vekst og effektivisering av drift skal videreutvikle lønnsomheten 1 Kapitalisere på bankens solide posisjon i PM 2 Lavere og mer selektiv vekst i BM 3 Avkastning på investeringene i produktselskapene 17

18 Fra investering til avkastning i produktselskapene Utvikling i bankens totale resultatandel (MNOK) fra P *) Ordinært resultat ex engangsposter relatert til sikkerhetsavsetninger i Frende Skade Prognose etter skatt

19 Fortsatt stort potensial på kryssalg til eksisterende kunder bidrar til videre positiv utvikling i produktselskapene Produktdekningsgrad (%) SPV vs. beste bank i SPVs markedsområde* Kommentarer SPV Beste bank på Vestlandet Vekstpotensial hos SPV ift beste aktør i markedsområdet på alle strategisk viktige produkter +7% Forklares dels av livssyklusen på produktselskapene i SPV +8% +12% Ambisjon om å nå best dekningsgrad i markedsområdet innen 2015 på nevnte produkter Skal nås blant annet gjennom Egne utgående produktteam Økt oppfølging og benchmarking av aktivitet blant rådgivere Bedre selvbetjeningsløsninger Ambisjon om å passere 100 MNOK i provisjonsinntekter fra forsikring innen 2015 (mot 65 MNOK i år) 19 *)Dekningsgrad på antall kunder som har kjøpt produkt som også har banken som hovedbank. Differanse i prosentpoeng Kilde: Markedsundersøkelse gjennomført blant bankkunder på vestlandet i 2012

20 Overordnet målbilde Sparebanken Vest 2015 Kundeløfte Strategisk målbilde Finansielt målbilde Tillit, enkelhet og lokalt engasjement fordi det gjør en forskjell ROE lik risikofri rente etter skatt + 8 % risikopåslag 20

21 Finansielle mål, utbyttepolitikk og kapitalisering Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth Oslo 23.november 2012

22 Mål for egenkapitalavkastning uendret frem til 2015 ROE mål Kommentarer + 3 % Risikopåslag + 8 % Forventningsnivå på risikofri rente (1 år stat) etter skatt for tilsier mål om ROE på 9 9,5 % i perioden Fortsatt høy PM andel og moderat risikoprofil i BM gjennom størst vekst på SMB tilsier noe lavere risikopåslag for SPV enn sammenlignbare banker Bankens avkastningsmål er 3% høyere enn beregnet mål ihht CAPM* Risikofri rente e. skatt Avkastningsmål avledet (CAPM) Risikofri rente e. skatt Avkastningsmål SPV I år med lave tap bør ROE ligge noe over mål for banken Bankens avkastningsmål opprettholdes i perioden selv om veksten går ned, kapitaldekningen styrkes og underliggende risiko for investor går ned *) Ihht analyse gjennomført i 2010 av eksterne konsulenter 2

23 Skjerpede kapitalkrav gjør at målsatt utlånsvekst er lavere enn historisk vekst Vekstmål PM Vekstmål BM Samlet vekstmål Mål Mål Mål K2 (E) 2013 på K2 (E) 2013 K2 (E) 2013 CAGR* CAGR* CAGR* *) Gjennomsnittlig årlig netto utlånsvekst Q3 09 Q3 12 inkl ikke organisk vekst 3

24 Potensial for fortsatt økte utlånsmarginer Kompenserer for noe lavere utlånsvekst Positiv utvikling i utlånsmargin hittil i år forventes å fortsette inn i neste år Kommentarer Full effekt av reprisinger i BM gjennomført i Q3 først i Q Mål om ytterligere reprising på deler av BM porteføljen på bp basert på nåværende pris- og konkurransebilde Kredittetterspørselen fra næringslivet i regionen overgår tilbudet gitt kapitalinnstramninger fra samtlige banker understøtter økt prisbilde Norske banker avhengig av å opprettholde rentemargin på boliglån for å kompensere for økte kostnader knyttet til ny regulering 4

25 Banken har tatt høyde for noe økte tap fremover Opp fra svært lave nivå i 2011 / 2012 Lave tap 2011 / 2012 i forhold til forventet tapsnivå over en konjunktursyklus (tap i MNOK og i % av utlån) Kommentarer Tap i % av gjennomsnittlig utlån har variert mellom 0,10 0,15% av brutto utlån siste 3 år Forventet snitt tap i en syklus Over en konjunktursyklus forventes det at snitt tap i % av brutto utlån ligger på noe høyere nivå ca 0,25% I prognostisering av bankens fremtidige kapitalisering er det tatt høyde for økte tapskostnader på nivå med snittbetraktning over en syklus * *) 2012 akkumulert pr Q3 5

26 Mål om snitt kostnadsvekst i morbank på 2 % Mål om snitt årlig kostnadsvekst i morbank inkl. boligkreditt på 2% frem mot 2015 Ned fra snitt historisk kostnadsvekst siste 4 år på 5,6% (ex Hardanger) Tall i MNOK Fremskrevet historisk kostnadsvekst på 5,6% uten tiltak Prognose inkludert effekt av iverksatte tiltak* Mål om 2% snitt årlig kostnadsvekst frem til 2015 Kostnadstarget 2015 på 1,42 Mrd NOK i morbanken inkl boligkreditt 6 *) Tiltak implementert i 2012 med effekt i 2013, inkl. pensjonsordning, forbedringsprogram og erstatning av IT konsulenter

27 Betydelig effekt i 2013 av tiltak gjennomført i 2012 Målsatt kostnadsutvikling morbank Total besparelse på 88 MNOK i 2013 vs. run rate før 2012 Planendring pensjon Erstatte IT konsulenter Kostnadsmål

28 Mål om kostnadsvekst impliserer behov for ytterligere tiltak med effekt i 2014 og 2015 Skissert kostnadsutvikling P 2013 / 2014 / P Nye tiltak for å nå 2% mål Effekt 2013 implementerte tiltak i 2012 Fremskrevet historisk vekst Tiltak klar for implementering innen Q

29 Usikre markedsforventninger til nivå for ren kjernekapital Vurderer at et nivå på 12,5 % vil sikre full handlefrihet Forventet nivå på krav til ren kjernekapital Kommentarer Basert på signalene Finanstilsynets Finansielle utviklingstrekk ser det ut til at fremtidig forventning til ren kjernekapital blir på 12,5 % Bufferkravene vil ikke regnes som minimumskrav *, men begrenser handlefrihet dersom kravene ikke innfris Begrensninger mht disponering av utbytte, gaver og bonus Minstekrav System buffer Motsyklisk buffer Bevarings Krav for buffer full handlefrihet Innføring av ulike regulatoriske buffere institusjonaliserer stresseffektene som banken bruker for å sette soliditetsmålene SPV har endret soliditetsmål slik at banken skal ha tilstrekkelig ren kjernekapital til å møte 12,5 % kravet. Stresstest i ICAAP bekrefter at dette er tilstrekkelig *) Usikkerhet mht systembuffer 9

30 Banken oppfyller interne soliditetsmål nå og fremover Ren kjernekapitaldekning ihht overgangsordning Ren kjernekapitaldekning ihht CRD IV 12,5 % 9,4 % Prognosen forutsetter at det ikke kommer tilleggskrav i beregningsgrunnlaget 10 Fall i kapitaldekning primo 2013 pga balanseføring pensjonsforpliktelse

31 Fremtidige kapitalkrav hvor legges listen til slutt? Endrede signaler kan medføre revurdering av vekstambisjoner i banken Sannsynlighet for noe hardere regime enn forutsatt Økte risikovekter på boliglån oppveies av IRB-A Mildere regime enn forutsatt Hardere regime enn forutsatt CET Økt RW boliglån IRB- A CET x 2,0 12,5% 11

32 Mål om utdeling i henhold til utbyttepolitikken Kapitaloppbygging kan gi utdeling i nedre del av intervall Sparebanken Vest har som mål å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Årsoverskudd etter skatt, fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i forhold til deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken). Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest vil tilstrebe et attraktivt kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, som normalt vil utgjøre mellom 50-80% av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet. Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte og gaver tilpasses bankens soliditet. Sparebanken Vest vil løpende vurdere om utbyttebevis skal tilbys. 12

33 Hvorfor har Sparebanken Vest valgt tilpasningsmodell med ulik utdeling og ingen stiftelse? Fleksibilitet til egenfinansiering / opprettholdelse av kapitaldekning + Kan tilby attraktive utbyttenivå + Unngår (for) høye gaveutdelinger til en eier som ikke kan bidra i fremtidig kapitalbehov + + / Verdi inn- /utvanning dersom P/B avviker fra 0 13

34 Hva blir konsekvensen ved ulik utdelingsgrad i praksis? Grunn til å tro at fordeler og ulemper oppveies over tid for investor P/B < 1 P/B > 1 1. Ulik utdelingsgrad gir verdiinnvanning for EKB eierne 2. Kapitalknapphet vil hyppigst forekomme ved lave P/B nivåer 3. Emisjoner på lave P/B nivåer lite ønskelig grunnet manglende kompensasjon fra sparebankens fond til eierandelskapitalen 1. Ved høyere utdeling til EKB eierne, vil disse få en verdiutvanning når P/B > 1 2. Høye gavedelinger vil imidlertid redusere verdiutvanningen (større differanse i utdelingsgrad ved lav P/B) 4. Ulik utdeling gir større fleksibilitet og mindre sannsynlighet for emisjon v lav P/B 5. Lav gaveutdeling større verdiinnvanning + Positivt for investor! ( ) Utfordringer ved høy P/B 14

35 Høy direkteavkastning i SVEG historisk Direkteavkastning SVEG målt mot andre norske regionbanker 2011/ Kilde: First Securities selskapsrapporter

36 Oppsummering operasjonelle mål Måltall Q Årlig snitt kostnadsvekst morbank 2,0 % 9,5 % 5,2 %** Utlånsvekst PM 7,0 % 8,9 %* 8,4 %* Utlånsvekst BM 5,0 % 11,1 %* 7,5 %* 16 *) Organisk 12 mnd vekst brutto utlån * *) Kostnadsvekst morbank ex Hardanger

37 Oppsummering finansielle mål Måltall Q ROE Risikofri rente etter skatt + 8 % 10,1% (akkumulert) 8,7 % Ren kjernekapitaldekning overgangsordning 9,4 % 9,7 % 9,6 % Ren kjernekapitaldekning CRD IV 12,5 % 13,3 % 12,9 % 17

38 Hva gir en egenkapitalinvestering i SVEG? Ren eksponering mot norsk økonomi Eksponering mot Norges mest attraktive region; solid kundegrunnlag og høy vekst Stor solid PM portefølje dominerer overordnet risikobilde gir tilgang til gunstig funding Stor airbag med et stort grunnfond Utdelingspolitikk som gir fleksibilitet til egenfinansiering selv med attraktive utbyttenivå Høy direkteavkastning Attraktiv risikojustert avkastning! 18

39 Spørsmål?

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer