Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11. Overgang fra barnehage til skole 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11. Overgang fra barnehage til skole 11"

Transkript

1 Del 2

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 3 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk danningsarbeid (PDA) 4 Hvordan arbeide med modulene? 5 Årshjul 2017/ Målsetninger for periodene 7 Grønn danning 7 Natur, miljø og teknikk 7 Nærmiljø og samfunn 8 Kunst, kultur og kreativitet 8 Etikk, religion og filosofi 9 Kropp, bevegelse, mat og helse 9 Antall, rom og form 10 Kommunikasjon, språk og tekst 10 Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 Overgang fra barnehage til skole 11 Partnerbarnehage 11 Grønt Flagg 12 Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 12 Trafikksikker barnehage 12 2

3 FORMÅL: - Målet med å arbeide med årshjul er å kvalitetssikre vårt målrettede arbeid med fagområdene i forhold til Rammeplan. «Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, materialer og utforming av fysisk miljø.» (Rammeplanen 2017, Progresjon) - Vi danner oss mer bevisste arbeidsmetoder som sikrer kvalitet over arbeidet som bedrives sammen med barna HVORDAN ARBEIDE MÅLRETTET MED FAGOMRÅDENE I ÅRSHJULET? - Gjennom å kombinere Brattås barnehages kjernebegreper inn i årshjulet bidrar vi til en helhetlig pedagogisk tenkning i møte med alle barn og voksne - Innenfor hver modul som representerer overordnede temaer, skal vi arbeide aktivt med fagområdene - Vi definerer målsetningene i Rammeplanen og gjør dem om til våre interne - Vi ser etter barnas interesser og skaper egen bevissthet rundt den aktuelle modulen «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven 1 og 3, Grunnloven 104 og FNs barnekonvensjon art. nr. 12 nr 1.» (Rammeplanen 2017, Barns medvirkning) i den aktuelle perioden - Målsetningene for fagområdene og miljømålene skal kombineres i planlagte aktiviteter i hverdagen HVORDAN IVARETA BARNS MEDVIRKNING? - Ta tak i barns undring og vitebegjær, for eksempel et spørsmål, og bygge videre på dette i kombinasjon med barnehagens faglige målsetninger 3

4 - Vi skal gå på leting etter pedagogisk danningsarbeid (PDA) sammen med barna, men vi omgjør læringen i det pedagogiske danningsarbeidet til noe som omhandler det aktuelle fagområdet - Barns uttrykk skal komme frem i form av ulike måter å arbeide med fagområdene på «Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.» (Rammeplanen 2017, Barnehagens fagområder) Alle fagområdene skal bli ivaretatt gjennom hele året. Det handler om å være mer bevisst det arbeidet vi bedriver sammen med barna og gi dette arbeidet og læringen mening som igjen er med på å danne det enkelte barn til ett selvstendig og reflekterende individ. ÅRSHJULETS MODULER: Brattås barnehages årshjul er delt inn i tre moduler à fire måneder. Disse modulene representerer overordnede temaer som skal være deltakende i alle barn og voksnes hverdag i den aktuelle perioden. Hver modul skal bidra til et felles grunnlag for hele barnehagen. Hvordan de ulike avdelingene vil arbeide med dette blir individuelt. BÆREKRAFTIG UTVIKLING I ALLE LEDD: Bærekraftig utvikling er et begrep og en bidragsyter som skal omfavne alt vårt arbeid med barna. Bærekraftig utvikling handler i hovedsak om å ta vare på og danne et grunnlag som er sterkt nok til å vare livet ut. Dette er vesentlig både i tanken om å ta vare på naturen så vel som sosiale retningslinjer og kompetanse for samhandling med hverandre. 4

5 PEDAGOGISK DANNINGSARBEID (PDA): «Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.» (Rammeplanen 2017, Barnehagen som pedagogisk virksomhet) Selve kjernen i årshjulet vårt omhandler en arbeidsfilosofi som har som hovedmål å inkludere barna i alt som skjer i barnehagen og deres vitebegjær, medvirkningskraft og grunnleggende danning. Pedagogisk danningsarbeid (PDA) utfordrer personalet og skal bidra til pedagogiske refleksjoner omkring barns danningsprosesser. PDA er også et verktøy som hjelper oss å dra arbeidet vårt videre via refleksjon og bruk av PDA- sirkelen samt modul- sirkelen. HVORDAN ARBEIDE MED MODULENE: - Innenfor hver enkelt modul skal det arbeides aktivt med alle Rammeplanens fagområder gjennom å iverksette internt arbeid av mål og delmål nedfelt i årsplanen - For å kvalitetssikre at mål- og delmål blir gjennomført i henhold til interne planverk er det utarbeidet et planleggings- og evalueringsskjema, modul- sirkelen, som kan benyttes. «Personalet skal - Stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting» - (..) (Rammeplanen 2017, Barnehagens arbeidsmåter) 5

6 Modul- sirkelen Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Modul kropp, bevegelse og helse kunst, kutur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst - Utgangspunktet for modul- sirkelen er å ha et arbeidsverktøy som bistår oss i å følge opp fagområdene og målsetningene til disse. - Gjennom å bruke målsetningenes fargekoder ivaretar vi en progresjon i arbeidet vårt samtidig som vi kvalitetssikrer at målsetningene er gjennomført i arbeidet vårt. - Modul- sirkelen brukes ved at man lager et visuelt uttrykk hvor fagområdenes farger legger grunnlaget for hvilke fagområder det arbeides med og i hvilken grad. Dette hjelper oss til å se om vi får implementert alle fagområdene inn i arbeidet vårt og hvor mye vekt vi legger på hvert fagområde. 6

7 ÅRSHJUL 2017/ 2018 August, september, oktober og november: TRYGGHET PDA Desember, januar, februar og mars: RESPEKT OG TOLERANSE April, mai, juni og juli: BARNS FYSISKE OG PSYKISKE HELSE BÆREKRAFTIG UTVIKLING I ALLE LEDD Brattås barnehage har egne kjernebegreper som er til stede i alle barn og voksnes hverdag i løpet av barnehageåret, se årsplanen del 1 «Pedagogisk plattform». Kjernebegrepene omhandler viktige verdier i livet og hvordan vi skal møte andre mennesker. Gjennom aktivt å arbeide med disse kjernebegrepene vil vi sikre at alle fagområder blir implementert løpende gjennom året. En slik måte å arbeide på krever reflekterte og tilstedeværende voksne som igjen bidrar til læring, utvikling og danning av et demokratisk menneske. Grønn danning gjennom hele barnehageåret: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI Fagområdet «Natur, miljø og teknologi» skal gå som en grønn tråd gjennom hele barnehageåret. 7

8 MÅLSETNINGER FOR PERIODENE Under hvert fagområde har vi hovedmål som bistår personalet i å tilrettelegge for reflektert og godt pedagogisk arbeid med barna. I tillegg har vi egne miljømål som skal hjelpe barn til å lære om viktigheten av å ta vare på naturen, verden og se naturen og verden som en helhet. Vi har valgt å ha fokus gjennom hele perioden på fagområde «Natur, miljø og teknologi». Vi setter miljøvern og bærekraftig utvikling høyt. Disse målsetningene skal vi kontinuerlig arbeide med gjennom hele året. GRØNN DANNING I barnehageåret 2017/ 2018 har vi valgt følgende miljøbegrep som vi skal jobbe med hele året: Forbruk: Gjennom bevisste handlinger i hverdagen skal barn og voksne se med kritisk blikk på samfunnets forbruk og se på muligheter for å skape noe nytt av noe gammelt Miljøvenn: Barna skal få kjennskap til hva det vil si å være en miljøvenn Natur, miljø og teknologi Personalet i Brattås barnehage skal sørge for at alle barn får kjennskap til hvordan naturen fungerer, hvordan miljøet påvirker alt levende liv på jorda og hvilken betydning teknologi har for livet vi lever. Gjennom allsidig bruk av naturen og bevisste forbilder i personalet skal barna få oppleve gleden av å ta vare på naturen og miljøet Barna skal få begynnende kunnskap om miljøvern og miljøvernsforebyggende tiltak Gjennom å lære seg respekt for livet i naturen skal barna tilegne seg gode holdninger og verdier som de vil bære med seg i det livslange læringsløp Barn skal få kjennskap til teknologiens mangfold som hjelpemiddel i kunnskapsformidling Barna skal få positive erfaringer med naturen gjennom jevnlige og varierte turer Barna skal få kjennskap til hvordan årstidene påvirker alt liv og få innblikk i sammenhenger mellom disse Barna skal få oppleve naturen som arena for lek og læring Barna skal få kjennskap til hvordan teknologi fungerer i hverdagen og hvilken betydning teknologien har for våre liv 8

9 Nærmiljø og samfunn Gjennom medvirkning og sosial samhandling i barnehagens hverdag skal barna i barnehagen få innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. Personalet i Brattås barnehage skal gi barna kjennskap til sitt eget nærmiljø og hva dette innehar av ulike muligheter. Dessuten skal personalet gi barna kunnskap om samfunnet vi er en del av og gi barna muligheten til tilhørighetsfølelse. Gjennom praktiske eksempler skal barna tilegne seg ulike erfaringer med hva som skjer med naturen når den blir forurenset Vi holder nærmiljøet vårt rent ved å delta aktivt i søppelrydding Barna skal få kunnskap om hva som befinner seg i sitt nærmiljø samt få benytte noe av det nærmiljøet har å by på Barna skal føle tilhørighet og gi dem erfaringer med deltakelse i det demokratiske samfunnet Barna skal få begynnende kunnskap om vårt demokratiske samfunn som vi er en del av og hvordan samfunnet styres Kunst, kultur og kreativitet Personalet i Brattås barnehage skal gi barna gode og varierte opplevelser med ulike former for uttrykk som igjen gir barna verdifulle inntrykk. Inntrykkene blir en viktig del av barnas utvikling av seg selv som individ og et grunnlag for videre kjennskap til nærmiljøet, det demokratiske samfunnet og verden generelt. Barna skal få kjennskap til kreative uttrykk ved hjelp av gjenbruksmaterialer og naturmaterialer Barna skal få møte og erfare ulike former for materialer og hvordan disse kan brukes for å utvikle sine egne former for uttrykk Barna skal få kjennskap til ulike kulturelle tilbud og hva kultur innebærer Barna skal få erfaringer med varierte sanseinntrykk og kjennskap til hvordan vi bruker sansene våre gjennom å høre, smake, føle, lukte og likevekt (balanse) Barna skal møte ulike former for kroppslige uttrykk gjennom blant annet dans, språk og drama 9

10 Etikk, religion og filosofi Personalet i Brattås barnehage skal legge til rette for at barn kan undre seg over alt som skjer i livet deres og i verden generelt. Personalet skal sørge for at barna får ro til undring, tenkning og samtale rundt etiske spørsmål og utvikle toleranse og respekt for hverandres bakgrunn og tradisjoner uansett religion og tilhørighet. Barna skal få kjennskap til hvordan miljøet påvirker menneskene og hvordan menneskene påvirker miljøet Barna skal få kjennskap til ulike former for religioner og tradisjoner Gjennom møte med ulikheter skal barna få erfare at vi alle har mye å lære av hverandre og respektere at vi kan være ulike Barna skal få mulighet til å undre seg og finne sine egne svar gjennom refleksjon og kritisk tenkning Barna skal få kjennskap til samfunnets normer og verdier som er avgjørende for å sosialiseres inn i ett demokratisk fellesskap Kropp, bevegelse, mat og helse Personalet i Brattås barnehage skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom å legge til rette for varierte og allsidige bevegelser og andre motoriske utfordringer, både finmotorisk og grovmotorisk. I tillegg skal barna i barnehagen få kjennskap til matglede og matkultur gjennom varierte matopplevelser. Gjennom turer i nærmiljøet og skogen skal barna få positive erfaringer med omverdenen som gjør dem glade i naturen og utvikler et iboende ønske om å ta vare på den Barna skal få kjennskap til rytmer og musikk og få mulighet til å uttrykke seg gjennom møte med disse Barna skal få kunnskap og gode erfaringer med sunt og variert kosthold som skal legge grunnlaget for bærekraftige gode vaner videre i livet Barna skal få kunnskap om viktigheten av å respektere sin egen og andres kropp og få begynnende kjennskap til hvordan kroppen fungerer Gjennom bevisste handlinger i hverdagen skal barna utvikle bevissthet omkring sine egne- og andre menneskers grenser Barna skal få oppleve, vurdere og mestre hva risikofylt lek er 10

11 Antall, rom og form Personalet i Brattås barnehage skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barns utforskertrang og nysgjerrighet til matematiske fenomener og støtte barnas matematiske utvikling. Gjennom tilrettelagte aktiviteter og refleksjon skal barnehagen bidra til at barna forstår sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barna skal få tilegne seg kunnskap om antall, rom og form gjennom aktiv bruk av naturmaterialer, gjenbruksmaterialer og ting som finnes i nærmiljøet Barna skal få oppleve glede over å utforske ulike matematiske fenomener som tall, former, mønster, ulike størrelser, vekt, mål, orientering og sortering Barna skal ha tilgang til varierte former for materiell som innbyr til ulik matematisk stimulering. Dette kan blant annet være spill, tellemateriell, klosser, leker, formingsmateriell ol. Barna skal få kjennskap til ulike former i natur og nærmiljø og vi bruker barnehagebygget som utgangspunkt for kunnskapstilegnelse Gjennom bruk av matematiske fenomener skal barna tilegne seg motivasjon og undring omkring problemløsning. Kommunikasjon, språk og tekst Personalet i Brattås barnehage skal bidra til at barna bruker sitt språk, verbalt og nonverbalt, for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer ved å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Personalet skal aktivt bruke miljøbegreper i arbeid med barn slik at barna får en meningsfull forståelse av begrepsbetydningen Gjennom bruk av miljøbegreper skal personalet og barna skape kreative uttrykk som formidlingsmåter. Dette kan være eventyr, sanger, dikt og drama. Barna skal få kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på. Dette gjelder kroppslige uttrykk, verbale uttrykk og estetiske uttrykk Barna skal få kjennskap til ulike begreper og ord som samsvarer med deres alder, modenhet og nivå Barna skal møte litteratur i hverdagen slik at de utvikler et positivt forhold til og gode opplevelser med bøker, sanger, symboler, tekst og media Språkmiljøet i barnehagen skal være variert og preget av barns muligheter for utvikling gjennom mestring og glede med å kommunisere med andre 11

12 Det vi arbeider med skal være lett synlig i barnehagen og vi benytter sosiale medier som blant annet Facebook og på MyKid for å dokumentere vårt arbeid med barna. Vi skal aktivt arbeide med ulike former for dokumentasjon som igjen er lett gjenkjennelig for barn, foreldre, personal og andre. OVERGANG FRA LITEN AVDELING TIL STOR AVDELING Vi arbeider ofte med aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene i barnehagen. Dette bidrar til at barna får kjennskap til flere barn og voksne og på den måten skaper en begynnende trygghet for endringer. I løpet av barnehageårets siste måneder er de eldste barna på liten avdeling ukentlig på besøk hos de store avdelingene. Dette kombineres ofte sammen med skolestartergruppenes aktiviteter. Gjennom denne praksisen sikrer vi at de enkelte barna får kjennskap til endring og trygghet rundt denne prosessen på en smidig og god måte. Vi informerer foreldrene om disse overgangene og prosessene vi legger til rette for. OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I Brattås barnehage har vi egne skolestartergrupper. I disse gruppene samles alle barn som har siste året i barnehagen på tvers av avdelingene. Disse gruppene møtes ukentlig gjennom hele barnehageåret. Her arbeides det med ulike temaer som gir barna viktige danningsprosesser til videre i livet. Dette kan blant annet være selvstendighet, vente på tur, konsentrasjon, hjelpe andre og lignende. Vi deler inn barna i grupper utfra skolekrets så langt det lar seg gjøre. «Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.» (Rammeplanen 2017, Overgangen mellom barnehage og skole) PARTNERBARNEHAGE Brattås barnehage AS er stolte bidragsytere til utdanningen av fremtidens barnehagelærere! Gjennom vårt samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge tar vi imot studenter og tilbyr dem å utføre sin praksis hos oss. Studentene har to perioder i barnehagen per år og det er ulikt hvor mange studenter vi får og på hvilke avdelinger disse vil være. Mer informasjon kommer i forkant av praksisperiodene. Alle studenter er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt på lik linje som andre ansatte i barnehagen. 12

13 GRØNT FLAGG Brattås barnehage AS er sertifisert Grønt Flagg- barnehage. Dette er i tråd med barnehagens retningslinjer om å arbeide mot danning i et bærekraftig utviklingsperspektiv. Arbeidet med å oppfylle kriteriene som Grønt Flagg- barnehage er en kontinuerlig prosess som bidrar til å holde miljøperspektivene våre i fokus. Arbeid med Grønt Flagg- kriterier inkluderer barn og voksne i daglig arbeid i barnehagen samt egen miljøgruppe blant skolestarterne i barnehagen. BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) Nøtterøy og Tjøme kommuner (Færder kommune fra og med ) har iverksatt et tverrfaglig samarbeid for å bedre arbeidet rundt familier og barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Gjennom å samle alle hjelpetjenestene i kommunen i Familiens hus, etablere nye rutiner for samarbeid med barnehager og skoler samt samordnet kommunens hjelpeinstanser ønsker vi å bidra til å hjelpe familier og barn i kommunen vår som trenger det så tidlig som mulig. For mer informasjon se Nøtterøy kommunes hjemmesider, Familiens hus. TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE I samarbeid med Nøtterøy kommune jobber Brattås barnehage AS for å bli en Trafikksikker barnehage. Det innebærer at barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet. Hovedmål: Barna lærer trafikkregler for fotgjengere Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks I tillegg er det viktig at barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker adferd og at personalet i barnehagen kjenner til rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på tur. Samarbeid mellom barnehage og hjem Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter. 13

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER.

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. «Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnegage og nedfeles i barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for Stenseth barnehage

Progresjonsplan for Stenseth barnehage Progresjonsplan for Stenseth barnehage Vi har delt inn progresjonsplanen vår etter fagområdene som Rammeplanen sier vi skal jobbe med. Aldersinndelingen er veiledende og fleksibel, og barnas utvikling

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Godkjenning av barnehagens årsplan:

Godkjenning av barnehagens årsplan: 2013-2014 Del 1 Godkjenning av barnehagens årsplan: Brattås barnehages samarbeidsutvalg godkjenner herved barnehagens årsplan for 2013-2014 som er delt inn i tre deler: Pedagogisk plattform, Barnehagens

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN:

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: 2015-2016 Del 1 GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: Brattås barnehages samarbeidsutvalg godkjenner herved barnehagens årsplan for 2015-2016 som er delt inn i tre deler: Pedagogisk plattform, Barnehagens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer