Årsrapport Med regnskap og årsberetning gode ideer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer

2

3

4

5 Innhold 1 ÅRSBERETNING ELEVER/BRUKERE REGIONAL UTVIKLING INTERNE PROSESSER ØKONOMI MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE ANALYSE AV REGNSKAPET STATLIGE STYRINGSSIGNALER HMS-RAPPORT POLITISK STYRING OG KONTROLLOPPGAVER RESULTATER ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER RESULTATER OPPLÆRING RESULTATER UTFORDRINGER FRAMOVER TANNHELSETJENESTER RESULTATER RESULTATVURDERING UTFORDRINGER FRAMOVER REGIONAL UTVIKLING RESULTATER RESULTATVURDERING UTFORDRINGER - REGIONAL UTVIKLING: INVESTERINGER STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER VEDLEGG BMS ØKONOMISKE OVERSIKTER REGNSKAP Utrykt vedlegg: Styringskort med kommentarer for de enkelte enheter finnes i Corporater (BMS Virksomhetsstyring)

6

7 1 Årsberetning Innledning Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem. Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for virksomheten. Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende måleindikatorer. Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS se vedlegg 8.1. Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er: Å utvikle regionen til Europas mest kreative region Vårt verdigrunnlag er: Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende De fem styringsperspektivene er: Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Årsrapport

8 1.1 Elever/Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket Opplæring Elevenes motivasjon, trivsel og læringsresultater er de viktigste målene for i hvilken grad fylkeskommunen lykkes innenfor opplæringsfeltet. Tilbakemeldinger fra elevene i elevundersøkelsen speiler høy motivasjon og god trivsel. Det store flertallet av elevene får tilstrekkelige faglige utfordringer og de melder at de mestrer utfordringene. Resultatene for 2013 viser at vi fortsatt har utfordringer, men også at resultatene jevnt over er gode. Sør- Trøndelag har god rekruttering til lærerstillinger, og organisasjonen har lærere med høy motivasjon og god kompetanse. NyGIV ble avsluttet i 2013, men satsingen på bedre gjennomføring fortsetter. Høsten 2013 gjennomførte fylkesrådmannen egne kommunedialogmøter med alle kommunene i Sør- Trøndelag. Formålet ned møtene var å styrke dialogen og samhandlingen mellom kommunene/grunnskolene og fylkeskommunen/de videregående skolene knyttet til gjennomføring. Fortsatt har vi størst utfordringer på yrkesfag, selv om elevene der har en positiv karakterutvikling fra grunnskolen. Det er fortsatt for mange elever som slutter og tar omvalg, og det er fortsatt utfordringer i overgangen mellom skole og bedriftsopplæring. Det positive er at antall løpende lærekontrakter er økende. Dette har imidlertid også en utfordrende side. Som omtalt i Strategiplan vil en økning i antall læreplasser bety økte kostnader som det ikke er budsjettert for. Det har vært en økning i inngåtte lærekontrakter i Dette utgjør anslagsvis 6 mill. kr av et opparbeidet merforbruk i Tannhelse Det er ikke utført brukerundersøkelse i Resultatene er tatt fra fjorårets rapport. Det er grunn til å tro at tallene fremdeles er representative, fordi det er stor interesse fra pårørende til de pasientene som har krav på behandling ut over grunn-/videregående skole for behandling ved klinikkene. Andel av pasienter som er under tilsyn er økt med 1 prosentpoeng i fra 2012 og anses som akseptabelt. Det er behandlet vel 1700 flere pasienter i prioriterte grupper. Økningen omfatter alle gruppene unntatt pasienter i sykehjem. Det er behandlet 1300 flere voksne. Ventetid på narkose er 5-5,5 mnd. ved St. Olavs hospital, mens det er kortere ventetid på Røros sykehus. Det tilbys time på Røros for ellers friske pasienter i Trondheimsområdet, men pasientene/pårørende ønsker heller å stå på venteliste på St. Olav. Endel pasienter har tilleggslidelser som gjør at behandling må skje på St. Olav. Prosjektet - Tannbehandling til torturofre, overgrepsofre og pasienter med tannbehandlingsfobi (TOO) er godt i gang og tilbudet kan bidra til at færre av fobigruppen trenger narkose. Det er grunn til å forvente at dette vil redusere ventelisten for tannbehandling i narkose framover. Årsrapport

9 Det er fremdeles en bedring i tannhelseresultater basert på måling av gjennomsnittlig antall tenner som har eller har hatt sykdom blant 18 åringene. Det er viktig å fortsatt holde fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidet. For de fleste kommuner er det inngått avtaler på overordnet nivå og på institusjonsnivå om brukere vi har felles. Det er ansatt egen folkehelsekoordinator ved fylkestannlegens kontor og oppnevnt folkehelsekontakter i hvert tannhelsedistrikt. Kollektivtransport Veksten i kollektivtrafikken har fortsatt også i I Trondheimsområdet har det vært en vekst på 6,3 %, og en økning på 7,6 % i utvidet takstområde i forhold til Trafikkveksten i Trondheimsområdet viste en noe svakere utvikling i årets 3 siste måneder. Takstene ble økt med 2,3 % fra april Ny sentrumsterminal og ny hurtigbåtterminal i Trondheim ble tatt i bruk på slutten av året. Arbeidet med ny takstmodell for buss og båt har vært under arbeid i 2013, og ny modell for båt ble iverksatt fra , mens innføring av ny takstmodell for buss ble utsatt. Vi ser likevel en sterk overgang fra kontantkjøp av enkeltbilletter til elektroniske løsninger. Kundetilfredshetsundesøkelse har vært gjennomført i april og oktober, og viser et resultat på % i Trondheim og 72 % ellers i regionen, men med visse variasjoner. Kundetilfredshetstall over 70 % tolkes som at brukerne er godt fornøyd med tilbudet. Ordningen med hjem for en 50-lapp ble videreført i Prosjektet med bestillingstransport i Oppdal og Rennebu ble avsluttet ved utgangen av Det er søkt om videreføring av prosjektet i ny form. Fylkesveier Antall trafikkulykker på fylkesvegene ble redusert med 20 % i forhold til Antall skadde og drepte gikk ned med 30 %. Enkelte uforutsette hendelser med ras og etterfølgende vegstenging skjedde i Størst effekt hadde raset på Fv 30 som delte Holtålen kommune i 2 i en periode, og raset på fv14 i Roan som isolerte store deler av kommunen i ca. en uke. Årsrapport

10 1.2 Regional utvikling STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner Arbeidet i det regionale partnerskapet Det regionale partnerskapet fungerer stadig bedre i forhold til å avstemme prioriteringer og avklare roller i utviklingen av de ulike samfunnssektorene i fylket. Partnerskapet består av NHO Trøndelag, LO, NAV Sør-Trøndelag, Norges Forskningsråd, NTNU, HiST, SIVA, Fiskeridirektoratet, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Regionrådene og STFK, som har lederskapet og sekretariatet. Overordnet mål for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid er at det skal bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig Sør- Trøndelag. Partnerskapet har i 2013 bl.a. hatt fokus på Regionalt handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping for 2014 som ble vedtatt av Fylkestinget i desember Bedre kunnskap som grunnlag for utvikling Utviklingsarbeidet skal være basert på kunnskap og bl.a. er følgende kunnskapsgrunnlag utarbeidet i 2013: Kommunale sjølmeldinger (bl.a. arbeidskraftanalyse) i regi av Kysten er Klar og Blilyst Boliganalyse Folkehelsedata for kommunene/fylket Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag utenom Trondheim Verdiskapingsanalyse for kystkommunene Arealanalyse og inngrepsoversikt for reinbeite Impelloanalyse Status og utvikling av teknologiselskap i Trondheimsregionen Nærings-NM Både det faktum at befolkningsstrukturen i fylket er spredt og at næringslivet til dels er naturressursbasert (fisk, landbruk/skognæring, energi, reiseliv, mineral) tilsier at fokus både må være by og distrikt. Vekstkraften ligger både i Trondheim og i distriktet. Framtidens arbeidskraftbehov Fokus på hvordan bidra til å sikre og utvikle regionens arbeidskraftbehov står sentralt i mye av utviklingsarbeidet, bl.a. gjennom: Møter mellom videregående skole(r), næringsliv og kommuner - to møter avholdt regionalt (Fosen, Røros/Holtålen) Arbeidskraftmobiliserings- og inkluderingsprosjekt i regi av Kysten er Klar som omfatter 17 av kommunene Tema på ett av møtene i det regionale partnerskapet Deltagelse i rådet for samarbeid i arbeidslivet Etablering av Skjetlein Grønt kompetansesenter - åpnet i mai 2013 Kompetanseløft for trøndersk landbruk Samarbeid med regionrådene i deres arbeid med utvikling av strategiske næringsplaner (er utarbeidet for Fosen, Trondheimsregionen, Værnes- og Fjellregionen) Frøya vgs. sin rolle i havbruksutdanningen for hele regionen, herunder investering i et utdanningsfartøy. Fokus på entreprenørskap bl.a. gjennom Ungdomsfondet Årsrapport

11 Avvikling av Blilyst - innlandets utfordringer Fylkestinget vedtok i juni 2013 å avvikle utviklingsprogrammet Blilyst. Administrasjonen gjennomførte kommunebesøk i de 8 innlandskommunene som oppfølging for å avklare videre samarbeidsbehov. Ulik tilnærming i kommunene, men fokus på tre/skognæringen og reiseliv som to viktige næringer. Kommunene har bekreftet viktigheten av at boligprosjektet og arbeidskraftmobiliseringsprosjektet fortsetter som fellesprosjekter. Tydal og Meldal ønsker å tiltre arbeidskraftprosjektet. Behovet for å se arbeidet innenfor næringene reiseliv, lokalmat, friluftsliv, museumsvirksomhet, skogbruk- og foredling, samt næring i utmark mer i sammenheng, er en viktig utfordring framover. Kampflybasen Fylkeskommunen har støttet opp om ulike prosesser og aktiviteter knyttet til vedtaket om å etablere Norges kampflybase på Ørlandet: Bistand i planprosesser - Bjugn og Ørland kommuner Ledelse av Fosen regionråds arbeid med regionale effekter av kampflybasen Bidrag i NHOs arbeid med leverandørutvikling Bidrag i arbeidet med avklaring av kommunenes ulike avbøtingstiltak Bidrag i arbeidet med vurdering av evt. kommunesammenslåing Utvikling av Trondheim som studieby Bidrag i ulike pågående prosesser mht. Campus-utvikling, StudiebyEN der fylkeskommunens fokus er på å koble studentene med regionens næringsliv under studiene og beholde studentene i regionen etter endt utdanning. Miljø og klima Klimaregnskap og miljørapport for fylkeskommunens egen virksomhet ble for første gang utarbeidet i % av skolene er miljøfyrtårnsertifisert, det er lagt plan for hvordan alle skolene skal bli sertifisert innen Skoler som er i byggefaser og skal bygge planlegger sertifiseringen i nye bygg. Videregående skoler Skolene i Sør-Trøndelag ønsker å være viktige regionale utviklingsaktører. Mange skoler har gode nettverk i sine kommuner og med samarbeidspartnere i det lokale næringslivet. Tilbakemeldingen fra dialogkonferanser som har vært avholdt i flere kommuner er entydige, - tilgang på god og fremtidsrettet kompetanse er avgjørende for vekst og utvikling i de ulike regionene. Samferdsel Et av de viktigste virkemidlene fylkeskommunen har for regional utvikling i fylket er den satsingen vi gjør på samferdselsområdet. Store vegutbygginger som Fosenvegene, Laksevegen og mange mindre veganlegg som f.eks. gang- og sykkelveger er med på å tilrettelegge både for næringslivets konkurransekraft og økt bolyst i distriktene. Også opprettholdelse av et godt kollektivnett i distriktene har stor betydning for mulighetene til å bo desentralisert. Det åpner samtidig for et utvidet bo- og arbeidsmarked. Kollektivtrafikken gir også et betydelig klima- og miljøbidrag i byområdet. Samlet brukte fylkeskommunen i overkant av 1,1 mrd. kr i 2013 på drift av veg og kollektivtiltak, samt investeringer på om lag 700 mill. kr. Årsrapport

12 1.3 Interne prosesser Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og service i alle ledd Det er i løpet av 2013 jobbet med bl.a. følgende saker av betydning for våre interne prosesser: Økonomi/Regnskap Det ble i 2013 gjennomført anbud på banktjenester og inkassotjenester. Gunstige avtaler ble inngått og det har på bankområdet vært en offensiv satsning på å tilpasse flere betalingsprosesser gjennom bruk av elektroniske løsninger, som bankterminaler og ulike kortløsninger. Dette vil bli videreført i ERP-systemet Agresso blir mer og mer sentral i STFKs økonomistyring, og det tas i bruk stadig flere moduler. Budsjettmodulen ble tatt i bruk av enhetene for innlegging av budsjettendringer fra høsten Bygge- og eiendomstjenesten tok våren 2013 i bruk Agresso investerings- og kontraktsmodul slik at prosjekt- og driftsregnskap er integrert. Dette vil på sikt forbedre fremtidig styring av prosjektøkonomi, kontrakter og endringer. efaktura har vist en gledelig utvikling på slutten av året, og i perioder er mer enn 1/3 av inngående faktura efaktura. Det vil bli satset videre på å øke denne andelen ytterligere i Målet er 50 % efaktura-andel. Innkjøp Det var planlagt å ta i bruk nytt datasystem for innkjøpsprosessen og avtaleoppfølging i 2012/2013. Nytt system er nå anskaffet og vil bli tatt i bruk i første halvår IKT 2013 har vært et meget aktivt år med en rekke store oppgraderinger av bedriftskritiske løsninger, mange prosjekter og utstrakt rådgivning. Av skolerelaterte oppgaver har IKT-tjenesten bidratt med teknisk leveranse i en rekke prosjekter. Det er bl.a. etablert en ny elev-portal for distribusjon av informasjon og ressurser til elevene (elevenes intranett), med tilgang til Microsoft Office 365 i «skyen». I 2013 ble det også gjennomført en forstudie som avdekket et stort behov for oppgradering av skolenes infrastruktur, spesielt for at private enheter kan benytte fylkets infrastruktur, noe som er budsjettert i budsjettet I satsingsområdet eforvaltning er det gjort et betydelig arbeid i En løsning for utsending digitalt av «varsel for fare for nedsatt karakter i fag, orden eller atferd» til elever/foresatte i videregående skole er tatt i bruk for én skole. Alle skolene forventes å ta i bruk løsningen i løpet av våren KS har vært en viktig samarbeidspartner og leverandør. I 2014 vil det bli startet opp og gjennomført flere nye digitaliseringsprosjekter. Årsrapport

13 Arkiv Elark 360 er oppgradert i 2013, noe som har forbedret brukeropplevelsen for våre saksbehandlere. Det er gjennom FOT-samarbeidet startet prosjektet "Lærerens digitale arbeidsflate for administrative oppgaver". Rett i mappa (RIM) er blitt videreutviklet og omfatter nå integrasjoner mellom Elark 360 og de skoleadministrative systemene VIGO, Extens og Itslearning. Integrasjonene sørger for automatisk opprettelse av ca elevmapper og automatisk arkivering av tusen dokumenter pr. år. Integrasjonene sikrer arkivering og gjør dokumentasjonen mest mulig komplett i forhold til enkelteleven. HMS, inkl. Inkluderende arbeidsliv Det er knyttet et tettere samarbeid mellom bedriftshelsetjeneste, NAV-arbeidslivssenter, Personal- og organisasjonsavdelingen, og skolene og tannhelse ved at det har vært møter mellom partene på alle skolene og eget møte med Fylkestannhelsesjefen og hovedverneombud. Formålet er å ha lokale samarbeidsavtaler med bedriftshelsetjenesten og å få til et godt samarbeid for å oppnå et best mulig HMS-arbeid. En skole har valgt å ha egen avtale med lokal bedriftshelsetjeneste. Medarbeiderundersøkelsen er revidert for at den skal være godkjent som kartleggingsmetode for arbeidsmiljøet. Det er avholdt HMS dag for ledelse og verneombud i skolene der det var fokus på kartlegging - risikovurdering - handlingsplan. Sammen med andre verktøy for kartlegging vil dette være grunnlaget for risikovurdering og handlingsplan for HMS. Høsten 2013 ble fylkeskommunen ilagt et pålegg fra Arbeidstilsynet som gir enda større fokus på kartlegging og risikovurdering og handlingsplan. Pålegget gjelder for praktiske fag i skolen. Organisasjonsutvikling Etter fellessamling ble arbeidet med å lage et kompetanseutviklingsprogram for alle enheter for å sette fokus på organisasjonskulturen intensivert. Verdiene, samfunnsoppdraget og medarbeiderskap står sentralt i programmet. Det har vært gjennomført tre pilotsamlinger, og det vil bli arbeidet videre før programmet rulles ut. Prosjektgruppen med formål å kartlegge, forbedre og effektivisere arbeidsprosesser har jobbet med arbeidsprosesser rundt skoleskyss og kulturmidler. Av større interne kompetanseprogram er det gjennomført nytt kompetanseprogram " for de som ønsker å bli skoleledere" rettet mot lærere og mellomledere i skolen. Det er også startet opp nytt medarbeiderskapsprogram der del 1 er gjennomført i Det er gjennomført 2 samlinger med tema lederutvikling for enhetsledere/fagsjefer i sentraladministrasjonen. Personal- og organisasjonsavdelingen har styrket kompetansen på rekruttering bl.a. gjennom sertifisering av egne ansatte i bruk av testverktøy. Årsrapport

14 En gruppe bestående av medarbeidere fra FVO, skole, Personal- og organisasjonsavdelingen og tillitsvalgt deltar i et KS utviklingsverksted " Arbeidsgiverpolitikk for framtiden ". Temaene er strategisk kompetanseledelse og omdømmebygging. Formålet er å få en helhetlig overordnet strategisk del for kompetanseutviklingsplanene og få felles forståelse av kompetansebegrepet, inkl. kompetansemobilisering. Internkontroll En arbeidsgruppe har deltatt i KS sitt utviklingsnettverk for Fylkesrådmannens internkontroll og forstudiet er gjennomført. Prosjektet videreføres til hovedprosjekt i 2014 med mål å utvikle, forankre og implementere et helhetlig internkontrollsystem som en naturlig del av virksomhetsstyringen. Eiendomsprosjektet Eiendomsprosjektet ble sluttbehandla i Fylkestinget i juni 2011 og skal følges opp med oppgavebeskrivelse, rolleavklaring og organisering av oppgaver. Videreføringen av prosjektet er iverksatt i 2013 med innføring av BE-portalen og brukeravtale med alle skolene. Radonregistrering samt gjennomgang av renholdsplaner og rutiner (renholdsprosjektet) er videreført i Konvertering fra olje til fornybar energi er gjennomført på alle videregående skoler der det ligger til rette for det. Årsrapport

15 1.4 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Generelt om økonomien i 2013 Regnskapet viser følgende hovedtall (i mill. kr): Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3 908, , ,2 Driftsutgifter , , ,1 Brutto driftsresultat 234,5-43,6 111,1 Motpost avskrivninger 146,6 176,2 176,2 Brutto driftsresultat eks motpostavskr 381,1 132,7 287,3 Eksternt finansresultat -280,6-204,6-272,5 Netto driftsresultat 100,6-72,0 14,8 Internt finansresultat -54,8 72,0-14,8 Regnskapsresultat 45,8 0,0 0,0 Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2013 viste opprinnelig et regnskapsmessig merforbruk på 88,8 mill. kr. I henhold til regnskapsforskriften er det derfor foretatt strykninger. Strøket er overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av investeringer på 45,2 mill. kr. og avsetninger til disposisjonsfond er delvis strøket med 43,6 mill. kr. Etter strykningene er det regnskapsmessige merforbruket redusert til kr 0,- som også er det regnskapsmessige resultatet for Netto driftsresultat endte på minus 72,0 mill. kr (- 1,7 % av driftsinntektene), og ligger dermed et godt stykke unna det anbefalte nivået på 3 % for kommunesektoren. Sammenlignet med 2012 er dette en nedgang i netto driftsresultat på 172,6 mill. kr. Inntektene er om lag 180 mill. kr høyere enn budsjettert. Herav utgjør økt skatteinngang 26,6 mill. kr mens økningen i andre inntekter er om lag 152 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette er hovedsakelig økt mva.-kompensasjon, refusjoner fra NAV og diverse refusjoner fra stat og kommuner som kommer igjen som økte driftsutgifter. Driftsutgiftene viser en økning på 334 mill. kr iht. budsjett og skyldes overnevnte forhold samt merforbruket innen kollektivtransport på 175 mill. kr. Renteinntekter er 7,5 mill. kr lavere enn budsjettert og skyldes lave renter gjennom året. Rentekostnadene er om lag 79 mill. kr lavere enn budsjettert. Lavere rentekostnader skyldes i hovedsak at vi legger høyere renter (5 %) til grunn ved budsjettering, mens den faktiske betalte renten i lånefondet er i underkant av 2 %. Tjenesteområdene viser et samlet merforbruk på ca. 195 mill. kr, men det er både pluss og minusposter. Samferdselsområdet har alene et merforbruk på 204 mill. kr i forhold til budsjett. Dette fordeler seg på kollektivtrafikken med 175 mill. kr og fylkesveger med Årsrapport

16 29 mill. kr. Innenfor kollektivtrafikken er det hovedsakelig ruteproduksjon i regionen og Trondheim/Klæbu med hhv 65,7 mill. kr og 42,2 mill. kr som bidrar til det store merforbruket. Det er i 2013 også regnskapsført et betydelig merforbruk på fergedriften. Regnskapsført merforbruk på 33,9 mill. kr knytter seg i all hovedsak til erstatninger og kompensasjoner til fergeoperatør i fergesambandet Flakk- Rørvik. Fylkeskommunen vil søke regress hos staten for 19 mill. kr. Øvrig merforbruk innenfor kollektivområdet på 25 mill. kr er skoleskyss, restproduksjon mv. Overskridelser på fylkesveger skyldes i hovedsak merforbruk fra SVV på vedlikehold av bru og økte vinterkostnader. Utleie av lokaler og tomteområder har et merforbruk på 8,1 mill. kr. Dette skyldes at det her er ført utgifter på til sammen 9 mill. kr som opprinnelig var vedtatt av fylkestinget som investering som skulle finansieres ved låneopptak. Vedtaket er ugyldig iht. kommuneloven da tilskudd til andres investeringer ikke kan føres som investering og lånefinansieres. Da dette ble oppdaget var det for sent å fatte nytt vedtak. Dette er orientert om til fylkesutvalget i sak FU 48/14 og gjelder: Trondheim Bussterminal as. Finansiering av andel av jernbaneverkets investeringer i fundamenter for overbygging av jernbanesporene. Trondheim Bussterminal as. Deltakelse i utbygging av Brattøra/Trondheimsentralstasjon. Aksjekapital i Trondheim stasjonssenter. De videregående skolene har i 2013 hatt ett merforbruk på 16,9 mill. kr. Oppsamlet merforbruk ved årets slutt er da på 4,25 mill. kr. 6 av skolene har pr et oppsamlet merforbruk fra 1,1 mill. kr til 6,7 mill. kr. 10 av de 22 skolene har i 2013 et mindre-forbruk i forhold til budsjett. Skolene ble i 2013 belastet med økt avgift til KLP tilsvarende 4 mill. kr som ikke ble kompensert. Økte pensjonskostnader i KLP og i Statens pensjonskasse som har pensjonsansvaret for lærerne, vil gi oss enda større utfordringer i årene som kommer og gir sammen med økte utgifter til lærlinger grunn til bekymring. De største mindreforbruket er innenfor administrasjon og administrasjonslokaler på 14,6 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig overført mindreforbruk fra tidligere år. De øvrige tjenesteområdene går omtrent i balanse og har et samlet mindreforbruk på om lag 3,2 mill. kr. Investeringene viser et merforbruk på 93 mill. kr i forhold til revidert budsjett. De største avvikene er skolebygg som viser et merforbruk på 164 mill. kr mens fylkesveger og kollektivtrafikk viser et mindreforbruk på hhv. 51 og 15 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Fylkestinget reduserte i desember, sak FT 99/13, investeringsbudsjettet med 243,3 mill. kr, dette for at budsjettet for 2013 bedre skulle samsvare med framdriften på prosjektene. Tilsvarende ble budsjettet økt med 110,2 mill. kr i sak FT 49/13 tilsvarende reduksjonen på enkelte prosjekter av samme grunn i Totalt budsjett for det enkelte prosjekt er ikke Årsrapport

17 endret i denne forbindelse. Der hvor budsjettet er redusert i 2013 pga. forsinket framdrift må budsjettene oppjusteres til opprinnelig nivå etter hvert som framdriften tilsier det. Når det gjelder nytt bussdepot på Ranheim er dette lagt inn igjen i Strategiplan fra Disposisjonsfondet er i løpet av 2013 redusert med 42,2 mill. kr til 162,6 mill. kr. Andelen frie midler er nå negativt med minus 14,4 mill. kr mens resten er knyttet opp i fond marin sektor, rentebufferfond og diverse andre mindre avsetninger. Fondene skal ikke være negative, og dette blir dekket opp med budsjetterte avsetninger i Opprinnelig avsetning var 40 mill. kr, men pga. merforbruk og nødvendige strykninger ble avsetningen strøket. Rentebufferfondet er ved utløpet av 2013 på 124,4 mill. kr. Med et opprinnelig regnskapsmessig merforbruk på 88,8 mill. kr, med påfølgende strykninger og et endelig regnskapsmessig resultat på kr 0, har STFKs økonomiske stilling blitt betydelig svekket i løpet av Den frie disponible delen av disposisjonsfondet er oppbrukt og lånegjelden har økt med 706 mill. kr til 3,9 mrd. kr. Reduksjonen i disposisjonsfondet gjør at fylkeskommunen nå har mindre midler til egenfinansiering og vår sårbarhet mot utforutsette utgifter har økt ytterligere siden forrige år. Vedtatt strategiplan for viser at vi står foran betydelige utfordringer i kommende planperiode. Dette gjelder først og fremst de økonomiske konsekvensene av den omfattende satsingen på investeringer knyttet til skolebygg. I tillegg er den økonomiske utviklingen innenfor kollektivtrafikken, og spesielt innenfor bilruter, vanskelig å reversere på kort sikt. De nye båtanbudene med oppstart i 2014 vil også by på store økonomiske utfordringer. Eksterne finansutgifter/-inntekter Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 67,9 mill. kr, fordelt med 7,5 mill. kr lavere renteinntekter (inkl. byggelånsrenter) enn budsjettert, 79,1 mill. kr lavere renteutgifter enn budsjettert og 3,7 mill. kr høyere avdragsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavt rentenivå og effekten av lavere låneopptak i Differansen mellom reelle renteutgifter og den budsjetterte renten på 5 % er vedtatt satt på rentebufferfond og inngår i internt finansresultat. I 2013 ble ikke hele differansen ført til fond da det vedtatte «taket» på rentefondet ble nådd. Vedtatt beløp satt på rentefond var 40 mill. kr. Alt ble strøket pga. opprinnelig regnskapsmessig merforbruk. Avsatt beløp på rentefondet er nå 124,4 mill. kr. I forhold til den vedtatte begrensningen av fondet på 4 % av lånegjelden (FT-sak 145/2011) ligger dette under. 4 % av lånegjelden utgjør pr ,6 mill. kr. Vedlikehold Fylkesveger Fylkesvegene, både gamle og nye, har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Statens vegvesen la i 2013 fram rapporten «Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?». I følge rapporten er det registrert et samlet behov på om lag 2,4 mrd. kroner for å fjerne forfallet og gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag. Mye av fylkesvegnettet har dårlig kurvatur, dårlig bæreevne, er for smal og har dårlige stigningsforhold. Hovedutfordringen er at mye av dagens fylkesvegnett ble bygget på tallet på et tidspunkt der bruken og funksjonen til vegen var en helt annet enn hva tilfellet er i dag (mye mer tungtransport og økt trafikk i dag). Det følger derfor et stort Årsrapport

18 oppgraderingsbehov for å møte dagens standard og funksjonskrav til fylkesvegnettet. I tillegg til vegelementet er det registrert et stort oppgraderingsbehov også på konstruksjoner på fylkesvegnettet (tunnel, bruer osv.). I tillegg til de generelle forfallsutfordringene er det registrert større aktivitet av ras- og skred langs fylkesvegnettet. Dette bildet vil øke behovet for en satsing på vedlikehold av vegnettet. Videregående skoler Fylkesrådmannen foretok i løpet av våren og sommeren 2011 en gjennomgang av den fylkeskommunale bygningsmassen med hensyn til følgende forhold: 1. Etterslep på bygningsteknisk oppgradering frem til befaringsdato 2. Tiltak for å tilfredsstille dagens krav til brannsikring 3. Tiltak for å oppnå forskriftsmessig inneklima 4. Tiltak for å imøtekomme forskriftskrav til universell utforming Samlet bruttoareal som inngår er m 2, siden alle nybygg og rehabiliterte bygg som inngår i Skolebruksplan 3 eller andre vedtatte prosjekt, inkl. Heimdal vgs., er holdt utenfor. Totale kostnader for etterslep på vedlikehold samt forskriftskrav knyttet til inneklima, brannsikring og universell utforming er kalkulert til kr 200 mill. kroner inkl. mva. Som følge av kartleggingen ble det i Strategiplan avsatt 40 mill. kroner pr år i 4 år. Dette er senere, sist i Strategiplan , utvidet til 6 år og prisjustert til 43,0 mill. kroner (2014-kroner) pr. år. I forbindelse med gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak avdekkes ofte uforutsette (skjulte) tilstander. Slike eventuelle kostnader har det ikke vært mulig å kalkulere i tilstandsregistreringen. Gjeldssituasjonen Samlet lånegjeld ved slutten av året var på mill. kr. Dette er 706 mill. kr mer enn ved forrige årsslutt, en økning på 22,0 %. De planlagte investeringene i perioden vil øke gjeldsnivået ytterligere. Av den totale lånegjelden anslås den selvfinansierende gjelden å utgjøre 297 mill. kr. I tillegg er noen lån vedrørende Skolebruksplan 3 vedtatt som selvfinansierende. Dessuten er det tatt opp lån med rentekompensasjon på til sammen 794 mill. kr, som fordeler seg med 448 mill. kr til vei og 346 mill. kr til skolebygg. Det vises for øvrig til kap angående feil i regnskapsføringen av bompengeprosjekter. Dette medfører økt lånebehov i Merverdiavgiftskompensasjon Merverdiavgiftskompensasjonsordningen ble i sin tid laget for å likestille egen produksjon med eksternt kjøp med hensyn til merverdiavgift. Ordningen ble innført fra og er laget slik at kommuner og fylkeskommuner får tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, men ordningen er i sin helhet finansiert av kommunene selv. Selvfinansieringen er løst ved et trekk i rammetilskudd lik beregnet merverdiavgiftskompensasjon. For Sør- Trøndelag utgjorde det totale trekket 74,2 mill. kr. Tilbakebetalt merverdiavgift kunne derfor føres som inntekt i driftsbudsjettet for å motsvare trekket, enten det hadde vært merverdiavgifts-kompensasjon på drifts- eller investeringsutgifter. Årlig kan det bli avvik for den enkelte kommune, enten pluss eller minus. Årsrapport

19 Det er senere fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner angående dette. Endringen medfører at mva.-kompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet f.o.m Det er gitt overgangsbestemmelser som innebærer en trinnvis overføring av kompensert merverdiavgift vedrørende investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet fra 2010 til 2014 med minimum 20 % pr år. Minimum andel av kompensert mva. som skal overføres i 2013 er på 80 %. Fra og med 2014 må mva. i sin helhet tas til inntekt i investeringsregnskapet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2013 ført 86,6 % av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer over til investeringsregnskapet. For 2013 ble det budsjettert med en kompensasjon på 311,7 mill. kr. Faktisk mva.- kompensasjon ble på 345,9 mill. kr. Av dette gjelder 211,8 mill. kr investeringer, hvorav 183,4 mill. kr er overført til investeringsregnskapet. Differansen mellom budsjettert og faktisk mva.-kompensasjon gjelder stort sett drift. Dette skyldes at en del enheter her ikke budsjetterer mva. og mva.-kompensasjon, men kun nettobeløpet på den enkelte utgiftsart. Fylkestinget har tidligere vedtatt at all mva.-kompensasjon på investering skal brukes til finansiering av investeringer. Samtidig har revisor bemerket at overføring til investeringsbudsjettet kun kan skje med budsjettert beløp. Da det er umulig å fatte budsjettvedtak på nøyaktig det beløpet som kommer til å bli regnskapsført førte dette til at kun 86,6 % av kompensasjonen er overført til dekning av investeringer i År Minimum andel mva.- komp. til dekning av investeringer Totalt bokført mva.-komp. fra investeringer Minimum andel mva.- komp. til dekning av investeringer iht. forskrift Bokført mva.-komp. til dekning av investeringer Bokført andel % ,0 % % ,3 % % ,3 % % ,6 % Sør-Trøndelag fylkeskommunen oppfyller dermed kravet om overføring av andel merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer til investeringsregnskapet for Pensjonsutgifter Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kommer det i tillegg krav om innbetaling av reguleringspremie. Pensjonspremien og reguleringspremien påvirkes både av lønnsutvikling og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid som følge av svingninger i pensjonsutgiftene er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. Et positivt premieavvik føres som en inntekt og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 10 år. Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i balansen som fordeles over 10 år. Dermed oppnås en utjevning av svingningene i pensjonsutgiftene mellom årene. Årsrapport

20 For 2013 er det i løpet av året betalt inn mer i premiee enn pensjonskostnaden. Premieavviket er på 39,2 mill. kr (eks arbeidsgiveravgift) mot 54,5 mill. kr i Pensjonspremien budsjetteres på den enkelte enhet/ansvar ut fraa en beregnet prosentsats av brutto lønn. På grunn av økning de seneree år i pensjonsselskapenes reguleringspremie,, for 2013 på 32 mill. kr (36 mill. kr i 2012), err den totale budsjetterte og fordelte pensjonspremie for lav. Manglendee pensjonspremie fordeles i forbindelse med årsoppgjøretå t på de aktuelle KOSTRA-funksjoner, men ikke på de ansvar/enheterr de faktisk hører til. Regnskapet på enhets/ansvarsnivå viser dermed ikke de faktiske årlige pensjons- og totalutgifter. Fordelingssatsen for KLP ble økt fra 13,22 % til 18 % fra og medd 1. juli. Økningen ble tatt innenfor enhetenes budsjettrammer. I 2013 fikk vi bare halvårsvirkning av denne økningen. Manglende pensjonspremie ble derfor fordelt i forbindelse med årsoppgjøret på de aktuelle KOSTRA-funksjonene på samme måte som tidligeree år. Sør-Trøndelag fylkeskommune har et akkumulert premieavvik på p ca. 243 mill. kr ved utgangen av Dette skal amortiseres og kommer som en kostnad i regnskapet de nærmeste årene. Kommunal- og regionaldepartementet sendte høsten h 2013 ut en høringsuttalelse med forslag om nedkorting av amortiseringstiden på nye premieavvik til 7 år, alternativt 5 år. Dagens premieavvik amortiseres over hhv 15 ogg 10 år. Bakgrunnen for forslaget om nye endringer i amortisering gstiden er at den utjevningen av svingninger i pensjonskostnadene, som man hadde sett for seg, ikke er oppnådd. I hele perioden med dagens regler har STFK inntektsført et positivt premieavvik. Enn antatt nedkorting av amortiseringstiden til 7 eller 5 år, vil medføre økte amortiseringskrav for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Økonomi hovedoversikt * Kun ikke strykbare overføringer err overført. Budsjettert strykbar overføring på 45,213 mill. kr er strøket. Årsrapport

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368-36 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-05.04.2017 2019 Komite

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsrapport 2009 med regnskap 2009

Årsrapport 2009 med regnskap 2009 Årsrapport 2009 med regnskap 2009 gode ideér Forord Denne årsrapporten er den siste i f~ lkeskommunens første liv. Forvaltningsreformen har utfordret organisasjonen både på kapasitet og kompetanse. Det

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomidrøs Utsikten, Kvinesdal Øk.opplæring pol. okt-11

Økonomidrøs Utsikten, Kvinesdal Øk.opplæring pol. okt-11 Økonomidrøs Utsikten, Kvinesdal 22.10.2011 Øk.opplæring pol. okt-11 KLEPP KOMMUNE Planstruktur Kommuneplan (2010-2021) Målstruktur Målstyring og handlingsplan Visjon Verdier Overordna mål Kommunedelplaner

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv 4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsrapport Med regnskap og årsberetning

Årsrapport Med regnskap og årsberetning Årsrapport 2016 Med regnskap og årsberetning Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 7 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap SAKSPROTOKOLL Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 16/17 2 Komite

Detaljer