Årsrapport Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér

2

3

4

5 Innhold 1 ÅRSBERETNING ELEVER/BRUKERE REGIONAL UTVIKLING INTERNE PROSESSER ØKONOMI MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE ANALYSE AV REGNSKAPET STATLIGE STYRINGSSIGNALER HMS-RAPPORT POLITISK STYRING OG KONTROLLOPPGAVER RESULTATER ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER RESULTATER OPPLÆRING RESULTATER TANNHELSETJENESTER RESULTATER RESULTATVURDERING REGIONAL UTVIKLING RESULTATER SAMFERDSEL RESULTATER RESULTATVURDERING INVESTERINGER STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER VEDLEGG BMS ØKONOMISKE OVERSIKTER REGNSKAP Utrykt vedlegg: Styringskort med kommentarer for de enkelte enheter finnes i Corporater (BMS Virksomhetsstyring)

6

7 1 Årsberetning Innledning Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem. Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for virksomheten. Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende måleindikatorer. Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS, se vedlegg 9.1. Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er: Å utvikle regionen til Europas mest kreative region Vårt verdigrunnlag er: Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende De fem styringsperspektivene er: Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Årsrapport

8 1.1 Elever/Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket Opplæring Videregående skoler (skolene) har i 2014 hatt ett mindreforbruk på 8,8 mill. kr. Oppsamlet mindreforbruk ved årets slutt er 3,5 mill. kr. 6 av skolene har pr et merforbruk fra 1,7 mill. kr til 6,5 mill. kr. De øvrige 16 skolene har et oppsamlet mindreforbruk ved årets slutt. Opplæring i arbeidslivet har et oppsamlet merforbruk på 8,7 mill. kr som i hovedsak er opparbeidet i Det skyldes i hovedsak en sterk økning i lærlinge-tilskuddet. Etter noen år med økning i antall lærlinger, har antallet stabilisert seg noe i Karaktermessig ligger prestasjonene på eller marginalt over nasjonalt snitt. Det er små endringer i resultatene på Elevundersøkelsen, men for indikatoren læringskultur er det en signifikant forbedring fra 2013 til Bedringen ligger både i elevenes opplevelse av arbeidsro i timene (+0,3), hvor viktig de mener det er å jobbe godt med skolearbeidet (+0,3), samt i hvilken grad elevene opplever at lærerne gir dem rom for å gjøre feil fordi de kan lære av det (+0,4) 1. 69,7 % av kullet som startet sin videregående opplæring i 2008, fullførte og besto videregående opplæring i løpet av 5 år. Det er 87,5 % av elever på studieforberedende programmer som fullfører og består, mens bare 55,6 % av elever på yrkesfag fullfører og består. Det er mange årsaker til dette: Bl. a. mangelfullt kunnskapsnivå fra grunnskolen, omvalg, vansker i overgang til læreplass og stor strykprosent på allmennfaglig påbygging Etter en lang streik blant lærerne, ble det enighet om ny særavtale om arbeidstid for lærerne (SFS 2213). Lærerstreiken rammmet mange av elevene våre i oppstarten av skoleåret. Etter streiken har alle parter bidratt til et positivt klima og til at opplæringen kom raskt i gang på en god måte. Skadevirkningene for den enkelte elev vurderes å bli minimale skoleåret sett under ett. Avtalen innføres med virkning fra , og det har vært konstruktive forhandlinger og et godt samarbeidsklima mellom partene på fylkesnivå. 1 Framgangen på disse tallene gjelder også nasjonalt, og kan ha en sammenheng med at Udir høsten 2014 samkjørte rekkefølgen på svaralternativene på alle spørsmålene i undersøkelsen. Tidligere hadde blant annet disse tre spørsmålene motsatt rekkefølge i svaralternativene enn mesteparten av de andre spørsmålene, og skoleledere rapporterte at enkelte elever derfor ikke fikk med seg bytte av rekkefølge på svaralternativene. De nyeste tallene reflekterer dermed sannsynligvis i større grad elevenes reelle opplevelse på disse tre spørsmålene. NTNU har analysert svarene på alle de tolv spørsmålene der rekkefølgen på svaralternativene ble endret i 2014, og ti av dem har signifikante endringer i resultatene fra Årsrapport

9 Tannhelse Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, men det er fremdeles god grunn til å tro at brukertilfredsheten er god. Det er behandlet flere pasienter enn året før. Den største prosentvise økningen er i gruppen brukere av hjemmesykepleie. Ventetiden på behandling i narkose er redusert, men ikke i henhold til målet. De med behov for rask behandling har kort ventetid. Majoriteten av de som har mottatt behandling har en gjennomsnittlig ventetid på under 3 mnd. Barn og ungdom har fortsatt en bedring i tannhelse, men for å beholde denne trenden kreves det et aktivt folkehelsearbeid. Innenfor gruppen er det grupperinger med store tannhelseutfordringer. Blant 5-åringene er det en liten nedgang i andel som har friske tenner. Det er fortsatt en liten bedring i tannhelse hos 18-åringene. Gjennomsnittlig antall tenner som har eller har hatt sykdom blant denne gruppen er på nivå med 2013, men andelen med helt feilfrie tenner har en økning på ett prosentpoeng. Kollektivtransport Passasjerveksten flatet noe ut i området Trondheim og Klæbu, men det er fortsatt en økning på 0,2 % fra 2013 til For Trondheimsregionen fortsatte økningen med 8,4 % fra AtB melder en nedgang på antall driftsavvik på alle områder foruten sanntidsinformasjon. Undersøkelser AtB har foretatt viser at kundene er godt fornøyd med kollektivtilbudet. Det er noe variasjoner lokalt i regionen. Forbrukerrådet har gjennomført undersøkelser i alle storbyer i Norge i forhold til forbrukerens mulighet til å orientere seg om betalingsløsninger og reisegaranti. Trondheim kom meget godt ut i denne undersøkelsen. Fylkesveger Tilstanden på asfalt og dekkevedlikehold går i feil retning. 49,5 % av veinettet måles nå til å ha dårlig/svært dårlig standard, det utgjør km. Sikkerhetsinspeksjoner har avdekt flere mangler i tre fylkesvegtunneler (Svølgja-, Storvasshammer- og Perviktunnelen), samt at branntilsyn fra kommunene har avdekt krevende avvik. Øvrig sikkerhetsarbeid langs fylkesvegnettet har vært en stor utfordring i 2014, og det er ikke mulig å leve opp til det publikum forespør. Følgende prosjekter ble ferdigstilt eller hadde trafikkåpning i Disse gir en klar forbedring for brukerne på disse strekningene. Fv 715 Vanvikbakken Fv 710 Ingdal Valset Fv 717 Rundkjøring ved Sundbrua Fv 714 Vannverk ved Ulvstubakken ferdigbygd, overtatt av Snillfjord kommune. Årsrapport

10 Fv 714 Fenes-, Brattstiås- og Valslagstunnelen Fv 709 Ribakken Fv 30 Eidet Mosletta Fv 967 Eidem Flønes Fv 695/656/603 Forsterkningspakke Fv 561 Store Søa (ny bru) Fv 561 Jamtbekk (ny bru) Fv 561 Brobakk (ny bru) Fv 950 Malvik (holdeplasser) Fv 812 Søndre Ilevollen parsell B (gang-/sykkelvei, Miljøpakken) Fv 900 Heimdal sentrum (Miljøpakken) Fv 900 Bjørndalen kryss Søbstadvegen (Miljøpakken) Fv 707 Spongdal (i tilknytning til innfartsparkering, Miljøpakken) Fv 812 Kollektivrampe og rundkjøring Kolstadveien Nordre Flatås vei (Miljøpakken) Fv 864 Strindveien kollektivfelt (Miljøpakken) Fv 950 Skovgård kollektivfelt (Miljøpakken) Årsrapport

11 1.2 Regional utvikling STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner Regional utvikling er en viktig oppgave for fylkeskommunen, både som arbeidsområde og i partnerskap med de øvrige utviklingsaktørene i fylket. Innenfor tjenesteområdene Samferdsel og Opplæring legges det til rette for godt utviklingsarbeid i samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere i næringsliv, kommuner og samfunnsliv for øvrig. Regional utviklingsavdeling har ansvar for flere utviklingsoppgaver i fylket gjennom å ta initiativ til, og legge til rette for, næringsutvikling og samfunnsutvikling på et bredt felt. Dette innebærer drifts- og forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor plan, miljø- og arealsaker, bosetting, kultur og sysselsetting og næringsutvikling. I dette arbeidet har vi ulike virkemidler; penger (regionale utviklingsmidler og kulturtilskudd), kompetanse (kvalifiserte medarbeidere), planlegging (planer og veiledning), prosesser (samhandling), nettverk, partnerskap og politiske prosesser/påvirkning. Av sentrale planoppgaver i 2014 nevnes spesielt ferdigstillelse og vedtak av strategi for arealbruk samt regional folkehelseplan. Næringshagene har fått og tatt en tydeligere rolle som utviklingsaktør i de ulike regionene og bidrar også stadig sterkere til å sikre bedre kobling mellom lokalt næringsliv og forskningsog utdanningsmiljøene. Regionale næringsplaner er utviklet og det registreres som positivt at lokale næringsaktører finner sammen og slik styrker sin kraft. En felles næringsallianse på Fosen og fusjonen mellom Leksvik Industriell Vekst og Austrått Innovasjon er ett slikt eksempel som søker å posisjonere det lokale næringslivet i forhold til de store utbyggingsoppgavene som venter i årene framover og de muligheter dette gir. Etableringen av Blått kompetansesenter er ett godt eksempel på hvordan fylkeskommunen som utviklingsaktør bidrar til å samle ulike kompetansemiljø til beste for utvikling av havbruksnæringen i hele regionen - fra Vikna til Hemne. Regionen styrker utvilsomt posisjonen som landets ledende havbruksregion og det er svært gledelig at søkningen til havbrukslinjen ved Frøya vgs. stadig øker. Investeringen i et moderne undervisningsskip (Fru Inger) forsterker kvaliteten i dette utdanningstilbudet. Rørosregionen har tatt en sterk nasjonal posisjon som produsent av et variert utvalg av lokalmat og forsterker regionens enestående posisjon som matprodusent også av «grønn» mat. Kunnskap om framtidig kompetanse- og arbeidskraftbehov står sentralt i dimensjonering og utforming av det videregående utdanningstilbudet. Men dette er også viktig for å sikre regionen kvalifisert arbeidskraft gjennom de tilbud de utdanningsinstitusjonene og andre tilbydere av utdanning gir. Arbeidet med regional plan for arbeidskraft og kompetanse er startet opp og arbeidet med skolebruksplan 4 pågår. Bred involvering står sentralt i begge prosesser. Årsrapport

12 Kulturaktiviteten er stor i alle deler av fylket og regionens institusjoner leverer god aktivitet med gode publikumstall. På museumsområdet var 2014 første år der aktiviteten og driften i MiST var basert på at alle museer var innlemmet som følge av at Rørosmuseet ble konsolidert med virkning fra Vi gleder oss over at Sør-Trøndelag igjen ble kåret til beste kulturfylke og Røros beste kulturkommune, mens Trondheim kommer best ut blant storbyene. Skolene i Sør-Trøndelag ønsker å være viktige regionale utviklingsaktører. Mange skoler har gode nettverk i sine kommuner og med samarbeidspartnere i det lokale næringslivet. Tilbakemeldingen fra dialogkonferanser som har vært avholdt i flere kommuner er entydige, - tilgang på god og fremtidsrettet kompetanse er avgjørende for vekst og utvikling i de ulike regionene. Et av de viktigste virkemidlene fylkeskommunen har for regional utvikling i fylket er den satsingen vi gjør på samferdselsområdet. Store vegutbygginger som Fosenvegene, Laksevegen og mange mindre veganlegg som f.eks. gang- og sykkelveger er med på å tilrettelegge både for næringslivets konkurransekraft og økt bolyst i distriktene. Også opprettholdelse av et godt kollektivnett i distriktene har stor betydning for mulighetene til å bo desentralisert. Det åpner samtidig for et utvidet bo- og arbeidsmarked. Kollektivtrafikken gir også et betydelig klima- og miljøbidrag i byområdet. Samlet brukte fylkeskommunen i overkant av 1,25 mrd. kr i 2014 på drift av veg og kollektivtiltak, samt investeringer på om lag 700 mill. kr. Fylkeskommunen har satt ambisiøse regionale klimamål. Årlig utarbeidelse av «Klimaregnskap og miljørapport «er en tilbakerapportering til politisk nivå for utviklingen av STFKs egen virksomhet som bidrag til å nå de regionale målene. Handlingsprogrammet for regional plan for klima og energi for perioden ble vedtatt i 2014 og er førende for det mer operative arbeidet. Som regional utviklingsaktør tilligger det også fylkeskommunen å ta en aktiv rolle i forhold til kommunene. I 2014 ble prosjektet Klimaråd Sør-Trøndelag opprettet med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og KS i Sør-Trøndelag som «eiere». Målgruppen er sørtrønderske kommuner og målet er å få til et koordinert og målrettet klima- og energiarbeid regionalt. Klimaråd Sør- Trøndelag skal jobbe for å øke handling og gjennomføringskraft samt styrke samordning mellom og i kommunene. Regjeringens kommunereform har utfordret kommunene til å vurdere og drøfte sin egen framtid som kommuneorganisasjon. Fylkesmannen har hatt ansvaret for å drive reformen i fylket og har valgt tett samspill med KS om arbeidet gjennom en fylkesgruppe der fylkesrådmannen har tiltrådt arbeidet som observatør. Regjeringens ambisiøse mål har utvilsomt bidratt til at kommunenes fokus har vært rettet mot egen struktur og mulige vegvalg for sammenslåing med andre kommuner. Enkelte andre prosesser har blitt satt på vent som følge av at andre grunnleggende avklaringer må foretas først. Dette gjelder eks.vis pilotprosjektet om styrking av plan, miljø og landbruk, men hvor arbeidet så langt har vært nyttig som underlag for de mer grunnleggende strukturelle diskusjonene om organisering framover. Årsrapport

13 Både Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner vedtok i oktober 2014 at man ønsket å se på muligheten for en sammenslåing av de to fylkene. Arbeidet ble påbegynt høsten 2014 gjennom etableringen av en rekke arbeidsgrupper med følgende mandat: Beskrive dagens organisering Skissere en fremtidig oppgaveløsning i en samlet fylkeskommune, samt hvilke økonomiske og kvalitetsmessige gevinster som kan oppnås Peke på eventuelle utfordringer som en må ha særskilt oppmerksomhet på i forbindelse med en sammenslåing Årsrapport

14 1.3 Interne prosesser Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og service i alle ledd Det er i løpet av 2014 jobbet med bl.a. følgende saker av betydning for våre interne prosesser: Kommunikasjon Det har vært satt fokus på å synliggjøre fylkespolitikken i media og jobbet aktivt for å øke interessen for de politiske sakene som er til behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Dette har vært en vellykket satsing, og vi ser at mange lokale media benytter det materialet som blir produsert i forbindelse med f eks fylkesting. eforvaltning Innenfor området eforvaltning er det gjort et betydelig arbeid i Løsningen for utsending av digitalt «varsel for fare for nedsatt karakter i fag, orden eller atferd» til elever/foresatte i videregående skole er tatt i bruk av alle skolene. I tillegg har det vært arbeidet mye med basisløsninger som skal benyttes i digital kommunikasjon med innbyggerne og næringslivet. STFK blir ansett for å være langt fremme av fylkeskommunene når det gjelder utvikling av nye løsninger innenfor IKT-området. KS har vært en viktig samarbeidspartner og leverandør i vårt arbeid. IKT-tjenesten er aktiv i de samarbeidsfora som KS, fylkene og vår region har. Vi har i 2014 bidratt til å fremme samarbeid mellom offentlige aktører og mener dette er avgjørende for å nå våre felles målsetninger knyttet til digitalisering av offentlig sektor. Digital InfraStruktur I løpet av sommeren 2014 ble det gjennomført en større oppgradering av den digitale infrastrukturen ved de videregående skolene i hele fylket. Dette ble gjort for å møte økte krav til tilgang til digitale tjenester og internett, samt at elever skal kunne benytte eget datautstyr i større grad i undervisningen, herunder datamaskiner, nettbrett og telefoner. Arkivtjenesten FOT-samarbeidet et samarbeid mellom 7 fylkeskommuner for å utvikle felles IKT-løsninger er videreført i STFK innehar den daglige ledelsen og samarbeidet utvides nå til å gjelde IKT-området generelt, og ikke bare tjenester som har hatt grensesnitt mot arkiv. Jus og innkjøp Etterspørsel etter enhetens tjenester er fortsatt økende. Dette gjelder spesielt innenfor det juridiske område, men også innenfor innkjøpsområdet er etterspørselen stor. I løpet av året har enheten deltatt i ca. 40 anbudskonkurranser og gjennomført ca. 50 statusmøter og det er gitt ca innkjøpsfaglige vurderinger. Vi har behandlet forespørsel om innsyn i over 50 tilbud og behandlet bortimot 20 klager på tildelinger. I løpet av 2014 har vi tatt i bruk ny sluttbrukerapplikasjon på e-handel, slik at hele prosessen fra en vare eller tjeneste er satt i bestilling til fakturaen er betalt, nå er automatisert. Det er også i 2014 igangsatt en prosess på å etablere advokatpraksis med organisering i jusog innkjøpstjenesten. Dette arbeidet videreføres i Enheten har tatt over ansvaret for overordnet informasjonssikkerhet og det er ansatt en person i 50 % stilling til dette arbeidet. Årsrapport

15 Organisasjon og HMS Et viktig arbeid i 2014 har vært å revidere arbeidsgiverpolitikken for STFK. Medarbeidere fra personalteamet, fagenheten for videregående opplæring, kommunikasjonsavdelingen, skoleledelse og tillitsvalgte har deltatt på KS utviklingsverksted for arbeidsgiverpolitikk for framtiden. Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å lukke et pålegg fra Arbeidstilsynet om å få etablert et godt nok internkontrollsystem for praktiske fag i skolene. Dette arbeidet er utført i samarbeid med skolene selv og bedriftshelsetjenesten og vil bli ferdigstilt i Det ble i 2014 undertegnet en ny IA-avtale for STFK, og utarbeidet nye IA-mål i tilknytning til denne. Det er startet et implementeringsarbeid som fortsetter i Det er etablert et prosjekt for å gjennomføre miljøsertifisering av alle enheter i STFK. Det er ordningen med miljøfyrtårn som er valgt som sertifiseringsordning. Det har i 2014 vært jobbet med å få godkjent sentraladministrasjonen etter hovedkontormodellen i miljøfyrtårnordningen, slik at sertifiseringen for de øvrige enheter skal bli mindre omfattende. Regnskapstjenesten Intensjonene i rammeavtalene vedr inkassotjenester og banktjenester som ble inngått i 2013 er videreført. Vi har bl.a. har vært pilot i samarbeid med Danske Bank vedr ny teknologi for bankterminaler. efaktura viser fortsatt en gledelig utvikling, og ved årsslutt nærmer vi oss en andel med 50 % efaktura. Internkontroll Høsten 2014 ble det iverksatt et pilotprosjekt med formål å etablere og prøve ut et risikobasert internkontrollsystem som en naturlig del av virksomhetsstyringen. Pilotprosjektet omfatter Samferdselsavdelingen og Bygge- og eiendomstjenesten i fylkeshuset, og strekker seg til våren Gjennom pilotprosjektet skal en tilegne seg metoder og erfaringer som skal benyttes i et hovedprosjekt der internkontrollsystemet skal rulles ut i resten av organisasjonen. Dette er en omfattende jobb, og hovedprosjektet vil strekke seg over 2-3 år før systemet er innført i alle enheter. Årsrapport

16 1.4 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Generelt om økonomien i 2014 Regnskapet viser følgende hovedtall (i mill. kr): Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Driftsinntekter 4 225, , ,8 Driftsutgifter , , ,8 Brutto driftsresultat -43,6 190,4 207,0 Motpost avskrivninger 176,2 207,6 207,6 Brutto driftsresultat eks motpostavskr 132,7 398,0 414,5 Eksternt finansresultat -204,6-212,0-227,8 Netto driftsresultat -72,0 186,0 186,8 Internt finansresultat 72,0-186,0-186,8 Regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2014 viste opprinnelig et regnskapsmessig merforbruk på 8,3 mill. kr. I henhold til regnskapsforskriften er det derfor foretatt strykninger. Avsetninger til disposisjonsfond er delvis strøket med 8,3 mill. kr. Etter strykningene er det regnskapsmessige merforbruket redusert til kr 0,- som også er det regnskapsmessige resultatet for Netto driftsresultat endte på 186,0 mill. kr (dvs. 4,4 % av driftsinntektene), og ligger dermed over det anbefalte nivået på 3 % for kommunesektoren. Sammenlignet med 2013 er dette en forbedring i netto driftsresultat på 258,0 mill. kr. Inntektene er om lag 118 mill. kr høyere enn budsjettert. Herav er rammetilskudd fra staten 0,6 mill. kr høyere enn budsjettert mens skatteinngang og netto inntektsutjevning til sammen er 9,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Økningen i andre inntekter er derimot om lag 127 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette er hovedsakelig økt mva.-kompensasjon, refusjoner fra NAV og diverse refusjoner og overføringer fra stat og kommuner med krav til motytelser og som kommer igjen som økte driftsutgifter. Driftsutgiftene er 134 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes delvis overnevnte forhold, samt utgifter til lønn og sosiale kostnader som er 67,2 mill. kr høyere enn budsjettert. Med en forbedring i netto driftsresultat på 258 mill. kr sammenlignet med 2013, har Sør- Trøndelag fylkeskommune klart å få kontroll på kostnadsveksten i løpet av Flere tiltak innenfor kollektivtrafikken har gitt positive resultater og har samlet sett bidratt til å redusere merforbruket fra 175 mill. kr til 9,4 mill. kr. Sammen med iverksatte tiltak på andre områder, Årsrapport

17 bl.a. lavere avdrag på lånegjelden og et lavt rentenivå, har dette bidratt til å rette opp økonomien på kort sikt. Tiltakene var nødvendige for å frigjøre midler slik at en kunne legge fram et budsjett for 2015 i balanse, samt å kunne budsjettere med avsetninger til disposisjonsfondet. På lengere sikt bør avdragene på lånegjelden økes til normalt nivå. Samtidig må det også være rom for å øke avsetningene til disposisjonsfondet. Eksterne finansutgifter/-inntekter Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 15,8 mill. kr, fordelt med 10,8 mill. kr lavere renteinntekter (inkl. byggelånsrenter) enn budsjettert og 29,5 mill. kr lavere renteutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavt rentenivå. I tillegg er avdragene 2,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Differansen mellom reelle renteutgifter og den budsjetterte renten på 4 % er vedtatt satt på rentebufferfond og inngår i internt finansresultat. I 2014 ble ikke hele differansen ført til fond da det vedtatte «taket» på rentefondet ble nådd. Vedtatt beløp satt på rentefond var 65 mill. kr. Da fylkeskommunens frie disposisjonsfond ved årets slutt sto i minus ble avsetning til rentefond redusert med 6,7 mill. kr som ble satt på fritt disposisjonsfond slik at dette endte i null. Avsetning på 2,6 mill. kr ble i tillegg strøket pga. opprinnelig regnskapsmessig merforbruk. Avsatt beløp på rentefondet er nå 180,1 mill. kr. I forhold til den vedtatte begrensningen av fondet på 4 % av lånegjelden (FT-sak 145/2011) ligger dette så vidt under. 4 % av lånegjelden utgjør pr ,3 mill. kr. Vedlikehold Fylkesveg Tilstanden på asfalt og dekkevedlikehold går i feil retning. 49,5 % av veinettet måles nå til å ha dårlig/svært dårlig standard, det utgjør km. Etterslepet på veidekke er på rundt 279 mill. kr, og behovet for å ivareta dagens standard er på cirka 100 mill. kr. I tillegg er det et etterslep på 329 mill. kr på veifundamentet til fylkesvegene. Mye av fylkesvegnettet har dårlig kurvatur, dårlig bæreevne, er for smal og har dårlig stigningsforhold. Hovedutfordringen er at mye av dagens fylkesvegnett ble bygget på tallet på et tidspunkt der bruken og funksjonen til vegen var en helt annet enn hva tilfellet er i dag. Derav følger et stort oppgraderingsbehov for å møte dagens standard og funksjonskrav til fylkesvegnettet. I tillegg til de generelle forfallsutfordringene er det registrert flere ras- og skred langs fylkesvegnettet. Dette bildet vil øke behovet for satsing på vedlikehold av vegnettet. Årsrapport

18 Skolebygg Fylkesrådmannen foretok i løpet av våren og sommeren 2011 en gjennomgang av den fylkeskommunale bygningsmassen med hensyn til følgende forhold: 1. Etterslep på bygningsteknisk oppgradering frem til befaringsdato 2. Tiltak for å tilfredsstille dagens krav til brannsikring 3. Tiltak for å oppnå forskriftsmessig inneklima 4. Tiltak for å imøtekomme forskriftskrav til universell utforming Samlet bruttoareal som inngår er m 2, siden alle nybygg og rehabiliterte bygg som inngår i Skolebruksplan 3 eller andre vedtatte prosjekt, inkl. Heimdal vgs., er holdt utenfor. Totale kostnader for etterslep på vedlikehold samt forskriftskrav knyttet til inneklima, brannsikring og universell utforming er kalkulert til 200 mill. kr inkl. mva. Opprinnelig investeringsprogram for oppgradering av bygg etter visuell tilstandskontroll i 2010 ble fastlagt til 200 mill. kr fordelt over 5 årlige bevilgninger a 40 mill. kr (2011-kr). Ved gjennomføring av tiltak, f.eks. ved åpning av konstruksjoner, viser det seg ofte at det er nødvendig med større tiltak enn forutsatt. I tillegg skjerpes krav til universell utforming og miljørettet helsevern. Programmet er derfor forlenget med tilsvarende beløp også i Gjeldssituasjonen Samlet lånegjeld ved slutten av året var på mill. kr. Dette er 667 mill. kr mer en ved forrige årsslutt, en økning på 17,0 %. De planlagte investeringene i perioden vil øke gjeldsnivået ytterligere. Av fylkeskommunens samlede lånegjeld anslås den selvfinansierende gjelden å utgjøre 356 mill. kr. I tillegg er noen lån vedrørende Skolebruksplan 3 vedtatt som selvfinansierende. Dessuten gis det statlig rentekompensasjon for lån på til sammen 923 mill. kr som fordeler seg med 590 mill. kr til veg og 333 mill. kr til skolebygg. I tillegg kommer lån til Fosenvegene AS på 185 mill. kr som gjelder forskottering av bompengeinntekter. Merverdiavgiftskompensasjon Fra og med 2014 blir all mva.-kompensasjon fra investeringer ført i investeringsregnskapet og brukes til finansiering av investeringer. Det har i henhold til regnskapsforskriften vært en trinnvis opptrapping av andelen mva.-kompensasjon som er overført til investeringsregnskapet. Årsrapport

19 År Minimum andel mva.- komp. til dekning av investeringer Totalt bokført mva.-komp. fra investeringer Minimum andel mva.- komp. til dekning av investeringer iht. forskrift Bokført mva.-komp. til dekning av investeringer Bokført andel % ,0 % % ,3 % % ,3 % % ,6 % % ,0 % Pensjonsutgifter Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kommer det i tillegg krav om innbetaling av reguleringspremie. Pensjonspremien og reguleringspremien påvirkes både av lønnsutvikling og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid som følge av svingninger i pensjonsutgiftene er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. Et positivt premieavvik føres som en inntekt og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 7 år (tidligere 10 og 15 år). Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i balansen som fordeles over 7 år (tidligere 10 og 15 år). Dermed oppnås en utjevning av svingningene i pensjonsutgiftene mellom årene. For 2014 er det i løpet av året betalt inn mer i premie enn pensjonskostnaden. Premieavviket er på 74,7 mill. kr (eks arbeidsgiveravgift) mot 39,2 mill. kr i Pensjonspremien budsjetteres på den enkelte enhet/ansvar ut fra en beregnet prosentsats av brutto lønn. På grunn av økning de senere år i pensjonsselskapenes reguleringspremie, for 2014 på 64 mill. kr (32 mill. kr i 2013), er den totale budsjetterte og fordelte pensjonspremie for lav. Dette skyldes en budsjetteringsfeil, som merkes spesielt ved hovedoppgjør, og som vil bli korrigert i kommende budsjetter. Manglende pensjonspremie fordeles i forbindelse med årsoppgjøret på de aktuelle KOSTRA-funksjoner, men ikke på de ansvar/enheter de faktisk hører til. Regnskapet på enhets/ansvarsnivå viser dermed ikke de faktiske årlige pensjons- og totalutgifter. Sør-Trøndelag fylkeskommune har et akkumulert premieavvik på ca. 302 mill. kr ved utgangen av Dette skal amortiseres og kommer som en kostnad i regnskapet de nærmeste årene. Etter en høringsrunde høsten 2013 bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at amortiseringstiden på nye premieavvik settes til 7 år. Tidligere premieavvik amortiseres fortsatt over hhv 10 og 15 år. Bakgrunnen for forslaget om nye endringer i amortiseringstiden er at den utjevningen av svingninger i pensjonskostnadene, som man hadde sett for seg, ikke er oppnådd. I hele perioden med dagens regler har STFK inntektsført et positivt premieavvik. En nedkorting av amortiseringstiden til 7 år vil medføre økte amortiseringskrav for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Årsrapport

20 1.4.2 Økonomi hovedoversikt Årsrapport

21 Nedenfor vises utviklingen i netto driftsresultat fra 2007 til Årsrapport

22 Hovedoversikt drift I denne tabellen presenteres fylkeskommunens resultat sett i forhold til revidert budsjett. Interne og eksterne finanstransaksjoner som er ført direkte på den enkelte virksomhet ligger i denne oversikten inne i resultat F. Alle tall i 1000 kr Virksomhetsområde 2013 Regnskap Rev. budsjett Avvik Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik 8001 Skatt på inntekt og formue Statlige rammetilskudd - Rammetilskudd Inntektsutjevning Momskompensasjon 1) Regionalutviklingstilskudd Andre statstilskudd - Rentekompensasjon skolebygg Rentekompensasjon vei Belønningsmidler kollektivtransport Motpost avskrivninger A. Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter byggelån Renteutgifter, andre finansutgifter Avdrag B. Netto finansinntekter/utgifter Interne finanstransaksjoner - Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbr Avsetning til fond Overføring til investeringsregnskapet Overf. til inv.regnskapet, ikke strykbare Bruk av fond C. Netto avsetninger D. Sum overføringer E. Til fordeling drift F. Sum fordelt til drift G. Merforbruk/mindreforbruk ) I 2013 ble all forventet mva.-kompensasjon på investeringer lagt her i opprinnelig budsjett. Budsjettet ble så overflyttet til den enkelte enhet hvert halvår basert på regnskapstall. Fra og med 2014 blir all mva.- kompensasjon på investering ført direkte i investeringsregnskapet. Det store avviket mht. renteutgifter skyldes hovedsakelig at det er budsjettert med 4 % rente, mens renten gjennom året har vært adskillig lavere. Det var i opprinnelig vedtatt budsjett kalkulert med en rente på 5 %. Denne ble redusert til 4 % i sak FT 69/2014. Lån er også tatt opp i etterkant av investeringene, noe som fører til lavere renteutgifter men også lavere renteinntekter. Høyt avvik på renteinntekter skyldes at det er brukt av likviditeten til investeringer og at det er foretatt en intern fordeling av renteinntekter til fondene. Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2014 viste opprinnelig et regnskapsmessig merforbruk på 8,3 mill. kr. I henhold til regnskapsforskriften er det derfor foretatt strykninger. Avsetninger til disposisjonsfond er derfor delvis strøket med 8,3 mill. kr. Årsrapport

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Årsrapport 2009 med regnskap 2009

Årsrapport 2009 med regnskap 2009 Årsrapport 2009 med regnskap 2009 gode ideér Forord Denne årsrapporten er den siste i f~ lkeskommunens første liv. Forvaltningsreformen har utfordret organisasjonen både på kapasitet og kompetanse. Det

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2008. Regnskap 2007

Budsjett 2008. Regnskap 2007 Budsjett 2008 Utfordringsdokument Regnskap 2007 Budsjettprosessen 2008 Gjennomfører: - Eksterne brukerundersøkelser - Medarbeiderundersøkelse. Det utarbeides detaljert budsjett og evnt. spesifikke styringskort

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer