Årsrapport Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér

2

3

4

5 Innhold 1 ÅRSBERETNING ELEVER/BRUKERE REGIONAL UTVIKLING INTERNE PROSESSER ØKONOMI MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE ANALYSE AV REGNSKAPET STATLIGE STYRINGSSIGNALER HMS-RAPPORT POLITISK STYRING OG KONTROLLOPPGAVER RESULTATER ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER RESULTATER OPPLÆRING RESULTATER TANNHELSETJENESTER RESULTATER RESULTATVURDERING REGIONAL UTVIKLING RESULTATER SAMFERDSEL RESULTATER RESULTATVURDERING INVESTERINGER STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER VEDLEGG BMS ØKONOMISKE OVERSIKTER REGNSKAP Utrykt vedlegg: Styringskort med kommentarer for de enkelte enheter finnes i Corporater (BMS Virksomhetsstyring)

6

7 1 Årsberetning Innledning Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem. Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for virksomheten. Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende måleindikatorer. Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS, se vedlegg 9.1. Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er: Å utvikle regionen til Europas mest kreative region Vårt verdigrunnlag er: Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende De fem styringsperspektivene er: Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Årsrapport

8 1.1 Elever/Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket Opplæring Videregående skoler (skolene) har i 2014 hatt ett mindreforbruk på 8,8 mill. kr. Oppsamlet mindreforbruk ved årets slutt er 3,5 mill. kr. 6 av skolene har pr et merforbruk fra 1,7 mill. kr til 6,5 mill. kr. De øvrige 16 skolene har et oppsamlet mindreforbruk ved årets slutt. Opplæring i arbeidslivet har et oppsamlet merforbruk på 8,7 mill. kr som i hovedsak er opparbeidet i Det skyldes i hovedsak en sterk økning i lærlinge-tilskuddet. Etter noen år med økning i antall lærlinger, har antallet stabilisert seg noe i Karaktermessig ligger prestasjonene på eller marginalt over nasjonalt snitt. Det er små endringer i resultatene på Elevundersøkelsen, men for indikatoren læringskultur er det en signifikant forbedring fra 2013 til Bedringen ligger både i elevenes opplevelse av arbeidsro i timene (+0,3), hvor viktig de mener det er å jobbe godt med skolearbeidet (+0,3), samt i hvilken grad elevene opplever at lærerne gir dem rom for å gjøre feil fordi de kan lære av det (+0,4) 1. 69,7 % av kullet som startet sin videregående opplæring i 2008, fullførte og besto videregående opplæring i løpet av 5 år. Det er 87,5 % av elever på studieforberedende programmer som fullfører og består, mens bare 55,6 % av elever på yrkesfag fullfører og består. Det er mange årsaker til dette: Bl. a. mangelfullt kunnskapsnivå fra grunnskolen, omvalg, vansker i overgang til læreplass og stor strykprosent på allmennfaglig påbygging Etter en lang streik blant lærerne, ble det enighet om ny særavtale om arbeidstid for lærerne (SFS 2213). Lærerstreiken rammmet mange av elevene våre i oppstarten av skoleåret. Etter streiken har alle parter bidratt til et positivt klima og til at opplæringen kom raskt i gang på en god måte. Skadevirkningene for den enkelte elev vurderes å bli minimale skoleåret sett under ett. Avtalen innføres med virkning fra , og det har vært konstruktive forhandlinger og et godt samarbeidsklima mellom partene på fylkesnivå. 1 Framgangen på disse tallene gjelder også nasjonalt, og kan ha en sammenheng med at Udir høsten 2014 samkjørte rekkefølgen på svaralternativene på alle spørsmålene i undersøkelsen. Tidligere hadde blant annet disse tre spørsmålene motsatt rekkefølge i svaralternativene enn mesteparten av de andre spørsmålene, og skoleledere rapporterte at enkelte elever derfor ikke fikk med seg bytte av rekkefølge på svaralternativene. De nyeste tallene reflekterer dermed sannsynligvis i større grad elevenes reelle opplevelse på disse tre spørsmålene. NTNU har analysert svarene på alle de tolv spørsmålene der rekkefølgen på svaralternativene ble endret i 2014, og ti av dem har signifikante endringer i resultatene fra Årsrapport

9 Tannhelse Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, men det er fremdeles god grunn til å tro at brukertilfredsheten er god. Det er behandlet flere pasienter enn året før. Den største prosentvise økningen er i gruppen brukere av hjemmesykepleie. Ventetiden på behandling i narkose er redusert, men ikke i henhold til målet. De med behov for rask behandling har kort ventetid. Majoriteten av de som har mottatt behandling har en gjennomsnittlig ventetid på under 3 mnd. Barn og ungdom har fortsatt en bedring i tannhelse, men for å beholde denne trenden kreves det et aktivt folkehelsearbeid. Innenfor gruppen er det grupperinger med store tannhelseutfordringer. Blant 5-åringene er det en liten nedgang i andel som har friske tenner. Det er fortsatt en liten bedring i tannhelse hos 18-åringene. Gjennomsnittlig antall tenner som har eller har hatt sykdom blant denne gruppen er på nivå med 2013, men andelen med helt feilfrie tenner har en økning på ett prosentpoeng. Kollektivtransport Passasjerveksten flatet noe ut i området Trondheim og Klæbu, men det er fortsatt en økning på 0,2 % fra 2013 til For Trondheimsregionen fortsatte økningen med 8,4 % fra AtB melder en nedgang på antall driftsavvik på alle områder foruten sanntidsinformasjon. Undersøkelser AtB har foretatt viser at kundene er godt fornøyd med kollektivtilbudet. Det er noe variasjoner lokalt i regionen. Forbrukerrådet har gjennomført undersøkelser i alle storbyer i Norge i forhold til forbrukerens mulighet til å orientere seg om betalingsløsninger og reisegaranti. Trondheim kom meget godt ut i denne undersøkelsen. Fylkesveger Tilstanden på asfalt og dekkevedlikehold går i feil retning. 49,5 % av veinettet måles nå til å ha dårlig/svært dårlig standard, det utgjør km. Sikkerhetsinspeksjoner har avdekt flere mangler i tre fylkesvegtunneler (Svølgja-, Storvasshammer- og Perviktunnelen), samt at branntilsyn fra kommunene har avdekt krevende avvik. Øvrig sikkerhetsarbeid langs fylkesvegnettet har vært en stor utfordring i 2014, og det er ikke mulig å leve opp til det publikum forespør. Følgende prosjekter ble ferdigstilt eller hadde trafikkåpning i Disse gir en klar forbedring for brukerne på disse strekningene. Fv 715 Vanvikbakken Fv 710 Ingdal Valset Fv 717 Rundkjøring ved Sundbrua Fv 714 Vannverk ved Ulvstubakken ferdigbygd, overtatt av Snillfjord kommune. Årsrapport

10 Fv 714 Fenes-, Brattstiås- og Valslagstunnelen Fv 709 Ribakken Fv 30 Eidet Mosletta Fv 967 Eidem Flønes Fv 695/656/603 Forsterkningspakke Fv 561 Store Søa (ny bru) Fv 561 Jamtbekk (ny bru) Fv 561 Brobakk (ny bru) Fv 950 Malvik (holdeplasser) Fv 812 Søndre Ilevollen parsell B (gang-/sykkelvei, Miljøpakken) Fv 900 Heimdal sentrum (Miljøpakken) Fv 900 Bjørndalen kryss Søbstadvegen (Miljøpakken) Fv 707 Spongdal (i tilknytning til innfartsparkering, Miljøpakken) Fv 812 Kollektivrampe og rundkjøring Kolstadveien Nordre Flatås vei (Miljøpakken) Fv 864 Strindveien kollektivfelt (Miljøpakken) Fv 950 Skovgård kollektivfelt (Miljøpakken) Årsrapport

11 1.2 Regional utvikling STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner Regional utvikling er en viktig oppgave for fylkeskommunen, både som arbeidsområde og i partnerskap med de øvrige utviklingsaktørene i fylket. Innenfor tjenesteområdene Samferdsel og Opplæring legges det til rette for godt utviklingsarbeid i samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere i næringsliv, kommuner og samfunnsliv for øvrig. Regional utviklingsavdeling har ansvar for flere utviklingsoppgaver i fylket gjennom å ta initiativ til, og legge til rette for, næringsutvikling og samfunnsutvikling på et bredt felt. Dette innebærer drifts- og forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor plan, miljø- og arealsaker, bosetting, kultur og sysselsetting og næringsutvikling. I dette arbeidet har vi ulike virkemidler; penger (regionale utviklingsmidler og kulturtilskudd), kompetanse (kvalifiserte medarbeidere), planlegging (planer og veiledning), prosesser (samhandling), nettverk, partnerskap og politiske prosesser/påvirkning. Av sentrale planoppgaver i 2014 nevnes spesielt ferdigstillelse og vedtak av strategi for arealbruk samt regional folkehelseplan. Næringshagene har fått og tatt en tydeligere rolle som utviklingsaktør i de ulike regionene og bidrar også stadig sterkere til å sikre bedre kobling mellom lokalt næringsliv og forskningsog utdanningsmiljøene. Regionale næringsplaner er utviklet og det registreres som positivt at lokale næringsaktører finner sammen og slik styrker sin kraft. En felles næringsallianse på Fosen og fusjonen mellom Leksvik Industriell Vekst og Austrått Innovasjon er ett slikt eksempel som søker å posisjonere det lokale næringslivet i forhold til de store utbyggingsoppgavene som venter i årene framover og de muligheter dette gir. Etableringen av Blått kompetansesenter er ett godt eksempel på hvordan fylkeskommunen som utviklingsaktør bidrar til å samle ulike kompetansemiljø til beste for utvikling av havbruksnæringen i hele regionen - fra Vikna til Hemne. Regionen styrker utvilsomt posisjonen som landets ledende havbruksregion og det er svært gledelig at søkningen til havbrukslinjen ved Frøya vgs. stadig øker. Investeringen i et moderne undervisningsskip (Fru Inger) forsterker kvaliteten i dette utdanningstilbudet. Rørosregionen har tatt en sterk nasjonal posisjon som produsent av et variert utvalg av lokalmat og forsterker regionens enestående posisjon som matprodusent også av «grønn» mat. Kunnskap om framtidig kompetanse- og arbeidskraftbehov står sentralt i dimensjonering og utforming av det videregående utdanningstilbudet. Men dette er også viktig for å sikre regionen kvalifisert arbeidskraft gjennom de tilbud de utdanningsinstitusjonene og andre tilbydere av utdanning gir. Arbeidet med regional plan for arbeidskraft og kompetanse er startet opp og arbeidet med skolebruksplan 4 pågår. Bred involvering står sentralt i begge prosesser. Årsrapport

12 Kulturaktiviteten er stor i alle deler av fylket og regionens institusjoner leverer god aktivitet med gode publikumstall. På museumsområdet var 2014 første år der aktiviteten og driften i MiST var basert på at alle museer var innlemmet som følge av at Rørosmuseet ble konsolidert med virkning fra Vi gleder oss over at Sør-Trøndelag igjen ble kåret til beste kulturfylke og Røros beste kulturkommune, mens Trondheim kommer best ut blant storbyene. Skolene i Sør-Trøndelag ønsker å være viktige regionale utviklingsaktører. Mange skoler har gode nettverk i sine kommuner og med samarbeidspartnere i det lokale næringslivet. Tilbakemeldingen fra dialogkonferanser som har vært avholdt i flere kommuner er entydige, - tilgang på god og fremtidsrettet kompetanse er avgjørende for vekst og utvikling i de ulike regionene. Et av de viktigste virkemidlene fylkeskommunen har for regional utvikling i fylket er den satsingen vi gjør på samferdselsområdet. Store vegutbygginger som Fosenvegene, Laksevegen og mange mindre veganlegg som f.eks. gang- og sykkelveger er med på å tilrettelegge både for næringslivets konkurransekraft og økt bolyst i distriktene. Også opprettholdelse av et godt kollektivnett i distriktene har stor betydning for mulighetene til å bo desentralisert. Det åpner samtidig for et utvidet bo- og arbeidsmarked. Kollektivtrafikken gir også et betydelig klima- og miljøbidrag i byområdet. Samlet brukte fylkeskommunen i overkant av 1,25 mrd. kr i 2014 på drift av veg og kollektivtiltak, samt investeringer på om lag 700 mill. kr. Fylkeskommunen har satt ambisiøse regionale klimamål. Årlig utarbeidelse av «Klimaregnskap og miljørapport «er en tilbakerapportering til politisk nivå for utviklingen av STFKs egen virksomhet som bidrag til å nå de regionale målene. Handlingsprogrammet for regional plan for klima og energi for perioden ble vedtatt i 2014 og er førende for det mer operative arbeidet. Som regional utviklingsaktør tilligger det også fylkeskommunen å ta en aktiv rolle i forhold til kommunene. I 2014 ble prosjektet Klimaråd Sør-Trøndelag opprettet med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og KS i Sør-Trøndelag som «eiere». Målgruppen er sørtrønderske kommuner og målet er å få til et koordinert og målrettet klima- og energiarbeid regionalt. Klimaråd Sør- Trøndelag skal jobbe for å øke handling og gjennomføringskraft samt styrke samordning mellom og i kommunene. Regjeringens kommunereform har utfordret kommunene til å vurdere og drøfte sin egen framtid som kommuneorganisasjon. Fylkesmannen har hatt ansvaret for å drive reformen i fylket og har valgt tett samspill med KS om arbeidet gjennom en fylkesgruppe der fylkesrådmannen har tiltrådt arbeidet som observatør. Regjeringens ambisiøse mål har utvilsomt bidratt til at kommunenes fokus har vært rettet mot egen struktur og mulige vegvalg for sammenslåing med andre kommuner. Enkelte andre prosesser har blitt satt på vent som følge av at andre grunnleggende avklaringer må foretas først. Dette gjelder eks.vis pilotprosjektet om styrking av plan, miljø og landbruk, men hvor arbeidet så langt har vært nyttig som underlag for de mer grunnleggende strukturelle diskusjonene om organisering framover. Årsrapport

13 Både Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner vedtok i oktober 2014 at man ønsket å se på muligheten for en sammenslåing av de to fylkene. Arbeidet ble påbegynt høsten 2014 gjennom etableringen av en rekke arbeidsgrupper med følgende mandat: Beskrive dagens organisering Skissere en fremtidig oppgaveløsning i en samlet fylkeskommune, samt hvilke økonomiske og kvalitetsmessige gevinster som kan oppnås Peke på eventuelle utfordringer som en må ha særskilt oppmerksomhet på i forbindelse med en sammenslåing Årsrapport

14 1.3 Interne prosesser Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og service i alle ledd Det er i løpet av 2014 jobbet med bl.a. følgende saker av betydning for våre interne prosesser: Kommunikasjon Det har vært satt fokus på å synliggjøre fylkespolitikken i media og jobbet aktivt for å øke interessen for de politiske sakene som er til behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Dette har vært en vellykket satsing, og vi ser at mange lokale media benytter det materialet som blir produsert i forbindelse med f eks fylkesting. eforvaltning Innenfor området eforvaltning er det gjort et betydelig arbeid i Løsningen for utsending av digitalt «varsel for fare for nedsatt karakter i fag, orden eller atferd» til elever/foresatte i videregående skole er tatt i bruk av alle skolene. I tillegg har det vært arbeidet mye med basisløsninger som skal benyttes i digital kommunikasjon med innbyggerne og næringslivet. STFK blir ansett for å være langt fremme av fylkeskommunene når det gjelder utvikling av nye løsninger innenfor IKT-området. KS har vært en viktig samarbeidspartner og leverandør i vårt arbeid. IKT-tjenesten er aktiv i de samarbeidsfora som KS, fylkene og vår region har. Vi har i 2014 bidratt til å fremme samarbeid mellom offentlige aktører og mener dette er avgjørende for å nå våre felles målsetninger knyttet til digitalisering av offentlig sektor. Digital InfraStruktur I løpet av sommeren 2014 ble det gjennomført en større oppgradering av den digitale infrastrukturen ved de videregående skolene i hele fylket. Dette ble gjort for å møte økte krav til tilgang til digitale tjenester og internett, samt at elever skal kunne benytte eget datautstyr i større grad i undervisningen, herunder datamaskiner, nettbrett og telefoner. Arkivtjenesten FOT-samarbeidet et samarbeid mellom 7 fylkeskommuner for å utvikle felles IKT-løsninger er videreført i STFK innehar den daglige ledelsen og samarbeidet utvides nå til å gjelde IKT-området generelt, og ikke bare tjenester som har hatt grensesnitt mot arkiv. Jus og innkjøp Etterspørsel etter enhetens tjenester er fortsatt økende. Dette gjelder spesielt innenfor det juridiske område, men også innenfor innkjøpsområdet er etterspørselen stor. I løpet av året har enheten deltatt i ca. 40 anbudskonkurranser og gjennomført ca. 50 statusmøter og det er gitt ca innkjøpsfaglige vurderinger. Vi har behandlet forespørsel om innsyn i over 50 tilbud og behandlet bortimot 20 klager på tildelinger. I løpet av 2014 har vi tatt i bruk ny sluttbrukerapplikasjon på e-handel, slik at hele prosessen fra en vare eller tjeneste er satt i bestilling til fakturaen er betalt, nå er automatisert. Det er også i 2014 igangsatt en prosess på å etablere advokatpraksis med organisering i jusog innkjøpstjenesten. Dette arbeidet videreføres i Enheten har tatt over ansvaret for overordnet informasjonssikkerhet og det er ansatt en person i 50 % stilling til dette arbeidet. Årsrapport

15 Organisasjon og HMS Et viktig arbeid i 2014 har vært å revidere arbeidsgiverpolitikken for STFK. Medarbeidere fra personalteamet, fagenheten for videregående opplæring, kommunikasjonsavdelingen, skoleledelse og tillitsvalgte har deltatt på KS utviklingsverksted for arbeidsgiverpolitikk for framtiden. Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å lukke et pålegg fra Arbeidstilsynet om å få etablert et godt nok internkontrollsystem for praktiske fag i skolene. Dette arbeidet er utført i samarbeid med skolene selv og bedriftshelsetjenesten og vil bli ferdigstilt i Det ble i 2014 undertegnet en ny IA-avtale for STFK, og utarbeidet nye IA-mål i tilknytning til denne. Det er startet et implementeringsarbeid som fortsetter i Det er etablert et prosjekt for å gjennomføre miljøsertifisering av alle enheter i STFK. Det er ordningen med miljøfyrtårn som er valgt som sertifiseringsordning. Det har i 2014 vært jobbet med å få godkjent sentraladministrasjonen etter hovedkontormodellen i miljøfyrtårnordningen, slik at sertifiseringen for de øvrige enheter skal bli mindre omfattende. Regnskapstjenesten Intensjonene i rammeavtalene vedr inkassotjenester og banktjenester som ble inngått i 2013 er videreført. Vi har bl.a. har vært pilot i samarbeid med Danske Bank vedr ny teknologi for bankterminaler. efaktura viser fortsatt en gledelig utvikling, og ved årsslutt nærmer vi oss en andel med 50 % efaktura. Internkontroll Høsten 2014 ble det iverksatt et pilotprosjekt med formål å etablere og prøve ut et risikobasert internkontrollsystem som en naturlig del av virksomhetsstyringen. Pilotprosjektet omfatter Samferdselsavdelingen og Bygge- og eiendomstjenesten i fylkeshuset, og strekker seg til våren Gjennom pilotprosjektet skal en tilegne seg metoder og erfaringer som skal benyttes i et hovedprosjekt der internkontrollsystemet skal rulles ut i resten av organisasjonen. Dette er en omfattende jobb, og hovedprosjektet vil strekke seg over 2-3 år før systemet er innført i alle enheter. Årsrapport

16 1.4 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Generelt om økonomien i 2014 Regnskapet viser følgende hovedtall (i mill. kr): Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Driftsinntekter 4 225, , ,8 Driftsutgifter , , ,8 Brutto driftsresultat -43,6 190,4 207,0 Motpost avskrivninger 176,2 207,6 207,6 Brutto driftsresultat eks motpostavskr 132,7 398,0 414,5 Eksternt finansresultat -204,6-212,0-227,8 Netto driftsresultat -72,0 186,0 186,8 Internt finansresultat 72,0-186,0-186,8 Regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2014 viste opprinnelig et regnskapsmessig merforbruk på 8,3 mill. kr. I henhold til regnskapsforskriften er det derfor foretatt strykninger. Avsetninger til disposisjonsfond er delvis strøket med 8,3 mill. kr. Etter strykningene er det regnskapsmessige merforbruket redusert til kr 0,- som også er det regnskapsmessige resultatet for Netto driftsresultat endte på 186,0 mill. kr (dvs. 4,4 % av driftsinntektene), og ligger dermed over det anbefalte nivået på 3 % for kommunesektoren. Sammenlignet med 2013 er dette en forbedring i netto driftsresultat på 258,0 mill. kr. Inntektene er om lag 118 mill. kr høyere enn budsjettert. Herav er rammetilskudd fra staten 0,6 mill. kr høyere enn budsjettert mens skatteinngang og netto inntektsutjevning til sammen er 9,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Økningen i andre inntekter er derimot om lag 127 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette er hovedsakelig økt mva.-kompensasjon, refusjoner fra NAV og diverse refusjoner og overføringer fra stat og kommuner med krav til motytelser og som kommer igjen som økte driftsutgifter. Driftsutgiftene er 134 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes delvis overnevnte forhold, samt utgifter til lønn og sosiale kostnader som er 67,2 mill. kr høyere enn budsjettert. Med en forbedring i netto driftsresultat på 258 mill. kr sammenlignet med 2013, har Sør- Trøndelag fylkeskommune klart å få kontroll på kostnadsveksten i løpet av Flere tiltak innenfor kollektivtrafikken har gitt positive resultater og har samlet sett bidratt til å redusere merforbruket fra 175 mill. kr til 9,4 mill. kr. Sammen med iverksatte tiltak på andre områder, Årsrapport

17 bl.a. lavere avdrag på lånegjelden og et lavt rentenivå, har dette bidratt til å rette opp økonomien på kort sikt. Tiltakene var nødvendige for å frigjøre midler slik at en kunne legge fram et budsjett for 2015 i balanse, samt å kunne budsjettere med avsetninger til disposisjonsfondet. På lengere sikt bør avdragene på lånegjelden økes til normalt nivå. Samtidig må det også være rom for å øke avsetningene til disposisjonsfondet. Eksterne finansutgifter/-inntekter Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 15,8 mill. kr, fordelt med 10,8 mill. kr lavere renteinntekter (inkl. byggelånsrenter) enn budsjettert og 29,5 mill. kr lavere renteutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavt rentenivå. I tillegg er avdragene 2,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Differansen mellom reelle renteutgifter og den budsjetterte renten på 4 % er vedtatt satt på rentebufferfond og inngår i internt finansresultat. I 2014 ble ikke hele differansen ført til fond da det vedtatte «taket» på rentefondet ble nådd. Vedtatt beløp satt på rentefond var 65 mill. kr. Da fylkeskommunens frie disposisjonsfond ved årets slutt sto i minus ble avsetning til rentefond redusert med 6,7 mill. kr som ble satt på fritt disposisjonsfond slik at dette endte i null. Avsetning på 2,6 mill. kr ble i tillegg strøket pga. opprinnelig regnskapsmessig merforbruk. Avsatt beløp på rentefondet er nå 180,1 mill. kr. I forhold til den vedtatte begrensningen av fondet på 4 % av lånegjelden (FT-sak 145/2011) ligger dette så vidt under. 4 % av lånegjelden utgjør pr ,3 mill. kr. Vedlikehold Fylkesveg Tilstanden på asfalt og dekkevedlikehold går i feil retning. 49,5 % av veinettet måles nå til å ha dårlig/svært dårlig standard, det utgjør km. Etterslepet på veidekke er på rundt 279 mill. kr, og behovet for å ivareta dagens standard er på cirka 100 mill. kr. I tillegg er det et etterslep på 329 mill. kr på veifundamentet til fylkesvegene. Mye av fylkesvegnettet har dårlig kurvatur, dårlig bæreevne, er for smal og har dårlig stigningsforhold. Hovedutfordringen er at mye av dagens fylkesvegnett ble bygget på tallet på et tidspunkt der bruken og funksjonen til vegen var en helt annet enn hva tilfellet er i dag. Derav følger et stort oppgraderingsbehov for å møte dagens standard og funksjonskrav til fylkesvegnettet. I tillegg til de generelle forfallsutfordringene er det registrert flere ras- og skred langs fylkesvegnettet. Dette bildet vil øke behovet for satsing på vedlikehold av vegnettet. Årsrapport

18 Skolebygg Fylkesrådmannen foretok i løpet av våren og sommeren 2011 en gjennomgang av den fylkeskommunale bygningsmassen med hensyn til følgende forhold: 1. Etterslep på bygningsteknisk oppgradering frem til befaringsdato 2. Tiltak for å tilfredsstille dagens krav til brannsikring 3. Tiltak for å oppnå forskriftsmessig inneklima 4. Tiltak for å imøtekomme forskriftskrav til universell utforming Samlet bruttoareal som inngår er m 2, siden alle nybygg og rehabiliterte bygg som inngår i Skolebruksplan 3 eller andre vedtatte prosjekt, inkl. Heimdal vgs., er holdt utenfor. Totale kostnader for etterslep på vedlikehold samt forskriftskrav knyttet til inneklima, brannsikring og universell utforming er kalkulert til 200 mill. kr inkl. mva. Opprinnelig investeringsprogram for oppgradering av bygg etter visuell tilstandskontroll i 2010 ble fastlagt til 200 mill. kr fordelt over 5 årlige bevilgninger a 40 mill. kr (2011-kr). Ved gjennomføring av tiltak, f.eks. ved åpning av konstruksjoner, viser det seg ofte at det er nødvendig med større tiltak enn forutsatt. I tillegg skjerpes krav til universell utforming og miljørettet helsevern. Programmet er derfor forlenget med tilsvarende beløp også i Gjeldssituasjonen Samlet lånegjeld ved slutten av året var på mill. kr. Dette er 667 mill. kr mer en ved forrige årsslutt, en økning på 17,0 %. De planlagte investeringene i perioden vil øke gjeldsnivået ytterligere. Av fylkeskommunens samlede lånegjeld anslås den selvfinansierende gjelden å utgjøre 356 mill. kr. I tillegg er noen lån vedrørende Skolebruksplan 3 vedtatt som selvfinansierende. Dessuten gis det statlig rentekompensasjon for lån på til sammen 923 mill. kr som fordeler seg med 590 mill. kr til veg og 333 mill. kr til skolebygg. I tillegg kommer lån til Fosenvegene AS på 185 mill. kr som gjelder forskottering av bompengeinntekter. Merverdiavgiftskompensasjon Fra og med 2014 blir all mva.-kompensasjon fra investeringer ført i investeringsregnskapet og brukes til finansiering av investeringer. Det har i henhold til regnskapsforskriften vært en trinnvis opptrapping av andelen mva.-kompensasjon som er overført til investeringsregnskapet. Årsrapport

19 År Minimum andel mva.- komp. til dekning av investeringer Totalt bokført mva.-komp. fra investeringer Minimum andel mva.- komp. til dekning av investeringer iht. forskrift Bokført mva.-komp. til dekning av investeringer Bokført andel % ,0 % % ,3 % % ,3 % % ,6 % % ,0 % Pensjonsutgifter Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kommer det i tillegg krav om innbetaling av reguleringspremie. Pensjonspremien og reguleringspremien påvirkes både av lønnsutvikling og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid som følge av svingninger i pensjonsutgiftene er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. Et positivt premieavvik føres som en inntekt og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 7 år (tidligere 10 og 15 år). Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i balansen som fordeles over 7 år (tidligere 10 og 15 år). Dermed oppnås en utjevning av svingningene i pensjonsutgiftene mellom årene. For 2014 er det i løpet av året betalt inn mer i premie enn pensjonskostnaden. Premieavviket er på 74,7 mill. kr (eks arbeidsgiveravgift) mot 39,2 mill. kr i Pensjonspremien budsjetteres på den enkelte enhet/ansvar ut fra en beregnet prosentsats av brutto lønn. På grunn av økning de senere år i pensjonsselskapenes reguleringspremie, for 2014 på 64 mill. kr (32 mill. kr i 2013), er den totale budsjetterte og fordelte pensjonspremie for lav. Dette skyldes en budsjetteringsfeil, som merkes spesielt ved hovedoppgjør, og som vil bli korrigert i kommende budsjetter. Manglende pensjonspremie fordeles i forbindelse med årsoppgjøret på de aktuelle KOSTRA-funksjoner, men ikke på de ansvar/enheter de faktisk hører til. Regnskapet på enhets/ansvarsnivå viser dermed ikke de faktiske årlige pensjons- og totalutgifter. Sør-Trøndelag fylkeskommune har et akkumulert premieavvik på ca. 302 mill. kr ved utgangen av Dette skal amortiseres og kommer som en kostnad i regnskapet de nærmeste årene. Etter en høringsrunde høsten 2013 bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at amortiseringstiden på nye premieavvik settes til 7 år. Tidligere premieavvik amortiseres fortsatt over hhv 10 og 15 år. Bakgrunnen for forslaget om nye endringer i amortiseringstiden er at den utjevningen av svingninger i pensjonskostnadene, som man hadde sett for seg, ikke er oppnådd. I hele perioden med dagens regler har STFK inntektsført et positivt premieavvik. En nedkorting av amortiseringstiden til 7 år vil medføre økte amortiseringskrav for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Årsrapport

20 1.4.2 Økonomi hovedoversikt Årsrapport

21 Nedenfor vises utviklingen i netto driftsresultat fra 2007 til Årsrapport

22 Hovedoversikt drift I denne tabellen presenteres fylkeskommunens resultat sett i forhold til revidert budsjett. Interne og eksterne finanstransaksjoner som er ført direkte på den enkelte virksomhet ligger i denne oversikten inne i resultat F. Alle tall i 1000 kr Virksomhetsområde 2013 Regnskap Rev. budsjett Avvik Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik 8001 Skatt på inntekt og formue Statlige rammetilskudd - Rammetilskudd Inntektsutjevning Momskompensasjon 1) Regionalutviklingstilskudd Andre statstilskudd - Rentekompensasjon skolebygg Rentekompensasjon vei Belønningsmidler kollektivtransport Motpost avskrivninger A. Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter byggelån Renteutgifter, andre finansutgifter Avdrag B. Netto finansinntekter/utgifter Interne finanstransaksjoner - Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbr Avsetning til fond Overføring til investeringsregnskapet Overf. til inv.regnskapet, ikke strykbare Bruk av fond C. Netto avsetninger D. Sum overføringer E. Til fordeling drift F. Sum fordelt til drift G. Merforbruk/mindreforbruk ) I 2013 ble all forventet mva.-kompensasjon på investeringer lagt her i opprinnelig budsjett. Budsjettet ble så overflyttet til den enkelte enhet hvert halvår basert på regnskapstall. Fra og med 2014 blir all mva.- kompensasjon på investering ført direkte i investeringsregnskapet. Det store avviket mht. renteutgifter skyldes hovedsakelig at det er budsjettert med 4 % rente, mens renten gjennom året har vært adskillig lavere. Det var i opprinnelig vedtatt budsjett kalkulert med en rente på 5 %. Denne ble redusert til 4 % i sak FT 69/2014. Lån er også tatt opp i etterkant av investeringene, noe som fører til lavere renteutgifter men også lavere renteinntekter. Høyt avvik på renteinntekter skyldes at det er brukt av likviditeten til investeringer og at det er foretatt en intern fordeling av renteinntekter til fondene. Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2014 viste opprinnelig et regnskapsmessig merforbruk på 8,3 mill. kr. I henhold til regnskapsforskriften er det derfor foretatt strykninger. Avsetninger til disposisjonsfond er derfor delvis strøket med 8,3 mill. kr. Årsrapport