Årsrapport Med regnskap gode ideer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer

2

3

4

5 Innhold 1 ÅRSBERETNING ELEVER/BRUKERE REGIONAL UTVIKLING INTERNE PROSESSER ØKONOMI MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE ANALYSE AV REGNSKAPET STATLIGE STYRINGSSIGNALER HMS-RAPPORT POLITISK STYRING OG KONTROLLOPPGAVER RESULTATER ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER RESULTATER OPPLÆRING RESULTATER UTFORDRINGER FRAMOVER TANNHELSETJENESTER RESULTATER RESULTATVURDERING UTFORDRINGER FRAMOVER REGIONAL UTVIKLING RESULTATER RESULTATVURDERING INVESTERINGER STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER VEDLEGG BMS ØKONOMISKE OVERSIKTER REGNSKAP 2012 M/VEDLEGG Utrykt vedlegg: Styringskort med kommentarer for de enkelte enheter finnes i Corporater (BMS Virksomhetsstyring)

6

7 1 Årsberetning Innledning Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem. Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for virksomheten. Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende måleindikatorer. Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS se vedlegg 8.1. Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er: Å utvikle regionen til Europas mest kreative region Vårt verdigrunnlag er: Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende De fem styringsperspektivene er: Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Årsrapport

8 1.1 Elever/Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket Opplæring Det er ikke store endringer i forhold til foregående år, verken på elevenes læringsresultater eller i svarene fra elevundersøkelsen. Arbeidet med bedre læringsutbytte og økt gjennomføring av opplæringa har fortsatt høy prioritet. Prosjektet NyGiv er nå kommet halvveis. Høsten 2012 ble alle skolene deltakere i denne satsingen. Målet er å øke gjennomføringen etter 5 år til 75 % nasjonalt og 78 % i STFK innen Det har totalt for året ikke vært en økning av antallet som blir formidlet til læreplass sammenliknet med forrige år. I 2012 ble det i løpet av året inngått 1320 lærekontrakter og 58 opplæringskontrakter for lærekandidater. I 2011 var tilsvarende tall 1372 lærekontrakter og 42 opplæringskontrakter for lærekandidater. Av de inngåtte lærekontraktene i 2012, er det om lag 33 % som er tegnet med kandidater som ikke innehar opplæringsrett. Denne fordelingen avviker ikke sammenliknet med tidligere år. Det betyr at det er formidlet ca. 900 læreplasser til lærlinger med ungdomsrett. Gjennomføringen av tiltak i Skolebruksplan 3 følger vedtatt framdriftsplan med unntak av justeringer på enkelte prosjekt som følge av omfattende reguleringsplanarbeid, tilleggsvedtak eller samordning med andre tiltak. Alle prosjektene er nå enten i planleggingsfase med entreprenør eller under gjennomføring. Elevløftet, der alle elever på vg1 får sin egen bærbare maskin, ble innført høsten Fra skolestart 2012 skal alle elever i videregående opplæring disponere sin egen bærbare PC. Fylkeskommunen har gjennom bevilgningene til OppsIKT-prosjektet investert mill. kroner i infrastruktur, noe som gjør at skolene er godt rustet til å håndtere det store antallet PCer og den økte bruken av nettet Elevløftet medfører. Etter et grundig forarbeid og prosess har fylkeskommunen anskaffet ny læringsplattform for elevene. Valget falt på «It s Learning», og systemet var installert og klart for bruk fra skolestart Fylkesrådmannen har tett dialog med rektorer/enhetsledere gjennom møter, ledersamtaler og skolebesøk. Det arbeides godt med de utfordringer skolene har. Tannhelse Brukerundersøkelsen ble gjennomført i januar Resultatene er gjennomgående svært gode. Det er ingen endring i hva som er viktigst for pasientene - dyktige fagfolk og trygghet i behandlingssituasjonen er det det legges størst vekt på. Det har vært et arbeid på gang med å få til en felles brukerundersøkelse for offentlig tannhelsetjeneste på landsbasis, uten at det har resultert i en felles mal for gjennomføring enda. Antallet barn og unge i alderen 3-18 år som har fått behandling er høyere ca pasienter enn i For de øvrige prioriterte gruppene er antallet på samme nivå. Årsrapport

9 Andel barn og unge under tilsyn er høyere enn i 2011, en økning fra 83,2 % til 86,7 %. Det er en svak nedgang i antall behandlede voksne i forhold til Utgiftene til behandling av rusmisbrukere øker stadig og utgiftene i 2012 er ca. 0,5 mill. kr høyere enn i Det er inngått avtale med alle kommuner bortsett fra Osen og Holtålen. På institusjonsnivå er det inngått avtaler med både sykehjem og helsestasjoner de aller fleste steder. Kollektivtransport Det har vært en betydelig passasjervekst i 2012 sammenlignet med 2011, både i Trondheim og i regionen for øvrig. Det er flere reisende i Trondheim og Klæbu i 2012 sammenlignet med 2011 en vekst på 10,8 % og det er flere reisende i Trondheimsregionen i 2012 sammenlignet med 2011 en vekst på ca. 18 % Det er gjennomført to markedsundersøkelser i Undersøkelsene viser at kundene er godt fornøyd med kollektivtilbudet. Kundetilfredsheten har økt på alle punkter fra april til november. Kundetilfredshetsundersøkelse Trondheim mai 2012: KTI 76 Kundetilfredshetsundersøkelse Trondheim november 2012: KTI 77 Årsrapport

10 1.2 Regional utvikling STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner Regional utvikling Fylkesplanstrategiens overordnede mål er at fylkeskommunen skal bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig Sør-Trøndelag. Dette handler om å bidra til en samfunnsmessig tilrettelegging på en rekke områder, herunder aktiv tilrettelegging for næringsutvikling. Regionalt utviklingsarbeid er å fremme helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i hele fylket. De to største og mest ressurskrevende oppgavene er knyttet til videregående opplæring og samferdsel. I dette er kommunene våre nærmeste medspillere, i samarbeid med et bredt regionalt partnerskap. Samspillet med kommuner og regionråd ble styrket i 2012, bl.a. gjennom kompetansehevingstiltak innenfor planlegging og folkehelse. Kommunene er bl.a. representert i det regionale partnerskapet gjennom regionrådene. Næringslivet er naturlig nok også en viktig samarbeidsaktør, delvis gjennom sine organisasjoner, delvis direkte. Dette er overordnede føringer for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid som i tillegg til samferdsel/kollektivtrafikk og videregående opplæring omfatter aktiviteter og tjenester som tannhelse, arealplanlegging, kultur -og idrett, bibliotektjenester, folkehelse, mobil- og bredbåndsutvikling. Fylket sett under ett har god befolkningsutvikling og et differensiert næringsliv (fiskeri, havbruk, reindrift, skog -og landbruk, ulike typer industrivirksomheter, leverandørutvikling olje/gass, offentlige arbeidsplasser, reiseliv, kulturnæring, utdanningsinstitusjoner etc.) noe som reduserer sårbarhet og gir et variert arbeidsplasstilbud. Samtidig gir dette et variert og omfattende aktørbilde. Et overordnet fylkesperspektiv vil imidlertid i mange sammenhenger kamuflere vesentlige forskjeller og utviklingstrekk. Vårt regionale utviklingsarbeid har derfor hatt både en geografisk og temabasert tilnærming. Fokus på arbeidskraftmobilisering (finansiert bl.a. gjennom Bolyst-midler) og distriktenes boligutfordringer er etablert som fellesprosjekt i utviklingsprogrammene Kysten er Klar og BliLyst. I tillegg har 5 kystkommuner fokus på inkludering av arbeidsinnvandrere som prosjekt i Kysten er Klar. Innenfor samferdselsområdet har samspillet med Trondheim kommune om å løse samferdsels- og kollektivutfordringene i og rundt Trondheim gjennom miljøpakken hatt høy prioritet også i Trøndelagsfylkene avga felles høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) i Fylkesplanstrategien ble vedtatt i april 2012 og peker på de prioriterte planoppgavene for fylkeskommunen i årene framover. Flere av planene og utredningene ble startet opp i løpet av året, bl.a. med vedtak om planprogram. Fylkeskommunale bidrag til utvikling av «blå» (marin) og «grønn» (landbruk) sektor skjer gjennom en rekke tiltak og aktiviteter. Byggingen av Skjetlein Grønt kompetansesenter startet i 2012 og ferdigstilles våren Nytt skolebygg, egen undervisningstillatelse for laks og ørret, nytt undervisningsfartøy og ikke minst en vellykket rekruttering av elever til sektoren, har bidratt sterkt til at stadig flere nasjonale kunnskaps- og kompetansemiljøer nå ser mot Årsrapport

11 Frøya og Blått kompetansesenter og anerkjenner den sentrale posisjonen dette miljøet har som ressurs for hele havbruksnæringen. Stortingets vedtak om lokalisering av Norges enekampflybase til Ørland sommeren 2012, gir hele regionen nye muligheter. Fylkeskommunen bidrar overfor de mest berørte kommunene med planleggingsbistand, i tillegg til bidrag i flere prosesser for å utnytte de muligheter oppbyggingen av basen gir både for leverandørindustri og for framtidig bosetting. Beslutningen påvirker også direkte fylkeskommunale tjenester innenfor kollektivtrafikk og videregående opplæring. Ett av regionens viktige fortrinn er FoU-miljøene, og som ledd i å utnytte dette bedre vedtok Fylkestinget i 2012 en FoU strategi for Trøndelag. Fylkestinget vedtok i 2012 fortgang i igangsetting av en regional strategi for folkehelse for slik å forsterke fylkeskommunens arbeid på området, hvor samspillet med kommunene er en viktig innretning. De videregående skolene betyr mye for regional utvikling i hele fylket. I mange små kommuner er den videregående skolen en hjørnestein og en viktig kompetansearbeidsplass. Det er viktig at ungdommer kan bo hjemme lengst mulig, da det øker sannsynligheten for at ungdommene vender hjem etter endt utdanning og dermed kan bidra til å sikre små kommuner nødvendig kompetanse. Det registreres stadig en større interesse fra næringslivet for samhandling med de videregående skolene. Årsrapport

12 1.3 Interne prosesser Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og service i alle ledd Sør-Trøndelag fylkeskommune er en organisasjon under stadig utvikling. Fylkestinget i Sør- Trøndelag vedtok i 2008 ny skolebruksplan for de videregående skolene i fylket, og i desember 2012 gjorde fylkestinget vedtak om oppstart av et nytt utredningsarbeid - Skolebruksplan 4. Det skal legges fram sak om den videre prosessen for Fylkestinget i juni For øvrig er det i løpet av 2012 jobbet med bl.a. følgende saker av betydning for våre interne prosesser: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport: Fylkesrådmannen har hatt fokus på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten gjennom både interne tiltak og teknologi. Dette har resultert i økt journalføring, spesielt av eposter. Gjennom endringer i intern arbeidsfordeling mellom arkivet og regnskapstjenesten er kapasitet hos arkivet frigjort, noe som har gjort at arkivet har vært rimelig ajour med løpende journalføring og postdistribusjon. Tannhelse Fokus har også i 2012 vært endringer i datasystemet og etablering av raskere overføring av data gjennom større båndbredde. Ny læringsplattform for elever «It s Learning» ble tatt i bruk fra skoleåret 2012/2013. ERP (Enterprise resource planning) Ny ERP-løsning (Agresso) ble tatt i bruk fra Nye moduler tas i bruk etter hvert. I 2012 har det vært jobbet med ny budsjettmodul, prosjektmodul, inngående og utgående faktura og e-handel. Inngående faktura ble tatt i bruk i 2012, utgående i januar Budsjettmodul og prosjektmodul er i oppstartfasen. Agresso virksomhetsstyring/corporator er tatt i bruk for fullt i forbindelse med denne årsrapporteringen. IKT, kommunikasjon og arkiv Ny versjon av saks-og arkivsystemet(elark) og bedret arkivordning for skoleadministrative systemer. Ny oppgradert versjon av Elark ble tatt i bruk, noe som har gitt økt effektivitet i saksbehandlingen og gjort arkivering langt enklere. I tillegg er systemet Rett i Mappa (RIM) tatt i bruk noe gjør ca dokumenter nå arkiveres automatisk fra skoleadministrative systemer. Dette gjelder Extens og Vigo Inntak. Kommunikasjonsavdelingen styrket Avdelingen ble i 2012 styrket med en egen kommunikasjonssjef. Årsrapport

13 E-forvaltning IKT-tjenesten har gjennomført flere delprosjekt innen digitalisering mellom ulike fagsystem, der spesielt rett i mappen har vært vellykket. Utfordringer er endringer i porteføljen deriblant nytt LMS/fraværssystem, men dette vil utbedres i starten av Behovet for digitale tjenester mot næringsliv, organisasjoner og innbyggere er fortsatt økende, og det er derfor viktig å videreføre de påbegynte aktivitetene innen E-forvaltning. Nytt intranett. Nytt intranett (Jubel) er nå på plass og bruken er økende. Videre integrasjon med interne fagsystemer anses som viktig for å løfte bruken av Jubel ytterligere. Spesielt den interne organisasjonskulturen ved bruk av delingsløsninger bør utvikles videre. Samordnet kommunikasjon. På grunn av utrulling av nytt LMS og intranett er dette prosjektet utsatt til Dette har ingen praktiske følger da de enhetene som har hatt utfordringer har fått løpende bistand til å sette opp midlertidige løsninger. Fase 2 driftsløsning skole Noe utstyr er byttet ut, men det er et behov for en større oppgradering på trådløst, spesielt fra Identitetshåndtering. Leverandør har vært engasjert for å se på utfordringene og skisse til ny løsning. Selve gjennomføringen tas i Helpdeskløsning Ny løsning er anskaffet. Tilhørende kvalitetsprosjekt med fokus på forbedring av arbeidsprosesser er gjennomført i Tilgjengeliggjøring av oppnådd tjenestekvalitet er planlagt for første halvdel av Årsrapport

14 1.4 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Positivt driftsresultat, fortsatt god budsjettdisiplin, høyt investeringsnivå, økt gjeldsbelastning og reduserte fond Regnskapet for 2012 viser at Sør-Trøndelag fylkeskommune endte opp med et mindreforbruk på 45,8 mill. kr (1,2 % av driftsinntektene). Netto driftsresultat endte på 100,6 mill. kr (2,6 % av driftsinntektene) og Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger dermed tett oppunder det anbefalte nivået på 3 % for kommunesektoren. Økt skatteinngang i forhold til budsjett på 68,7 mill. kr er alene større enn mindreforbruket. Økningen i andre inntekter på 203 mill. kr i forhold til budsjett består i stor grad av økt mva.-kompensasjon, refusjoner fra NAV og diverse refusjoner fra stat og kommuner. Det er foretatt ekstraordinære avdrag på lån med 92,3 mill. kr. Samtidig er nedbetalingstiden for lån som tidligere hadde 40 års nedbetalingstid redusert til 30 år. Avdrag på lån er dermed 126,8 mill. kr høyere enn forrige år. I løpet av året er midler på disposisjonsfond redusert med 173,4 mill. kr til 204,7 mill. kr. Netto driftsresultat er redusert med om lag 203 mill. kr i forhold til 2011, men er økt med om lag 60 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes forhold nevnt ovenfor. Etter nødvendige og ønskelige avsetninger er udisponert overskudd 45,8 mill. kr. Samlet viser tjenesteområdene et merforbruk på ca. 29 mill. kr, men det er både pluss og minusposter. De største mindreforbrukene finner en innenfor administrasjon og administrasjonslokaler på vel 17 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig premieavvik på pensjoner. Opplæring har et mindreforbruk på vel 12 mill. kr. Her står de videregående skolene for14,7 mill. kr, hvorav 7,8 mill. kr er overført mindreforbruk fra Regional utvikling har et merforbruk på 57,4 mill. kr. Samferdselsområdet, med fylkesveger og kollektivtrafikk, står for 47,5 mill. kr av merforbruket. Dette fordeler seg med hhv 10,9 mill. kr på fylkesveger og 36,6 mill. kr på kollektivtrafikken. Merforbruket på fylkesveger skyldes i hovedsak økte kostnader for vintervedlikehold, mens det for kollektivtrafikken er et anordnet beløp fra 2011 på ca. 22,5 mill. kr og ikke budsjetterte utgifter til pensjon iht. FTvedtak. De andre tjenesteområdene går omtrent i balanse og har et samlet merforbruk på om lag 1,4 mill. kr. Investeringene viser et minimalt merforbruk på 0,7 mill. kr i forhold til revidert budsjett. De største avvikene er fordelt på hhv skolebygg som viser et mindreforbruk på 34 mill. kr, samt merforbruk på fylkesveger på vel 11 mill. kr og på kollektivtrafikk 22 mill. kr. Fylkestinget reduserte i desember, FT 110/12, investeringsbudsjettet med 116,2 mill. kr, dette for at budsjettet for 2012 bedre skulle samsvare med framdriften på prosjektene. Totalt budsjett for det enkelte prosjekt er ikke endret i denne forbindelse. Der hvor budsjettet er Årsrapport

15 redusert i 2012 pga. forsinket framdrift må budsjettene oppjusteres til opprinnelig nivå etter hvert som framdriften tilsier det. Når det gjelder nytt bussdepot på Ranheim er dette lagt inn igjen i Strategiplan fra Disposisjonsfondet er i løpet av 2012 redusert med 173,4 mill. kr til 204,7 mill. kroner. Andelen frie midler er 21,7 mill. kr (inkl. 6,3 mill. kr avsatt merverdiavgiftskompensasjon), mens resten er knyttet opp i fond maritim sektor, rentebufferfond og diverse andre mindre avsetninger. I 2012 ble det avsatt 16,9 mill. kroner til rentebufferfondet, da dette er den maksimale avsetningen som kan foretas i henhold til den vedtatte begrensningen på 4% av lånegjelden. Rentebufferfondet er ved utløpet av 2012 på 128 mill. kroner. Når fylkeskommunens økonomiske stilling skal vurderes må det også tas hensyn til at ca. 85 % av mva.-kompensasjonen for investeringer er brukt til dekning av investeringer i 2012, og ikke 60 % som er minimumskravet i forskriftene. Selv om fylkeskommunen legger fram et mindreforbruk for regnskapsåret 2012, og den økonomiske situasjonen totalt sett synes å være under kontroll, er det tegn som tyder på fylkeskommunens økonomi ble noe svekket i Som nevnt ovenfor økte skatteinntektene mere enn mindreforbruket. Disposisjonsfondet ble vesentlig redusert i 2012 samtidig som lånegjelden økte med 406 mill. kr til 3,2 mrd. kr. Reduksjonen i disposisjonsfondet gjør at fylkeskommunen nå har mindre midler til egenfinansiering samtidig som vi er mer sårbar for uforutsette utgifter. Vedtatt strategiplan for viser at vi står foran store utfordringer i kommende planperiode. Dette gjelder først og fremst de økonomiske konsekvensene av den omfattende satsingen på investeringer knyttet til skolebygg. Videre viser nye rapporter et udekket akkumulert vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet på om lag 2,4 mrd. kr. Beløpet inneholder også oppgradering av bruer og tuneller. I tillegg kommer også usikkerhet knyttet til nytt inntektssystem (kommer våren 2013) og mulige endringer som følge av et eventuelt regjeringsskifte høsten Regnskapet viser følgende hovedtall (i mill. kr): Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Driftsinntekter 3 771, , ,6 Driftsutgifter , , ,5 Brutto driftsresultat 329,5 234,5 196,2 Motpostavskrivninger 125,2 146,6 146,6 Brutto driftsresultat eks motpostavskr 454,7 381,1 342,7 Eksternt finansresultat -150,8-280,6-302,3 Netto driftsresultat 303,9 100,6 40,4 Internt finansresultat -194,2-54,8-40,4 Udisponert overskudd 109,8 45,8 0,0 Årsrapport

16 Eksterne finansutgifter/-inntekter Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 21,7 mill. kr, fordelt med 3,2 mill. kr høyere renteinntekter (inkl. byggelånsrenter) enn budsjettert, 43,9 mill. kr lavere renteutgifter enn budsjettert og 25,4 mill. kr høyere avdragsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavt rentenivå, effekten av lavere låneopptak i 2011 samt i motsatt retning en for lavt anslått virkning av endringen av løpetid på lån fra 40 til 30 år. Differansen mellom reelle renteutgifter og den budsjetterte renten på 5 % er vedtatt satt på rentebufferfond og inngår i internt finansresultat. I 2012 ble ikke hele differansen ført til fond, men kun 16,9 mill. kr da dette er den maksimale avsetningen som kunne foretas i henhold til den vedtatte begrensningen av fondet på 4 % av lånegjelden (FT-sak 145/2011). Vedlikehold Fylkesvegene, både gamle og nye, har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Statens vegvesen la nylig fram rapporten «Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?». I følge rapporten er det registrert et samlet behov på om lag 2,4 mrd. kroner for å fjerne forfallet og gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag. I løpet av 2011 ble det i regi av Fylkesrådmannen fortatt en gjennomgang av den fylkeskommunale bygningsmassen som ikke omfattes av tiltak i Skolebruksplan 3, for å kartlegge slitasje og forskriftsbrudd. Verdibevarende vedlikehold har økende fokus, ikke minst for å ivareta standarden på en betydelig oppgradert bygningsmasse gjennom nyinvesteringer. Fylkesrådmann har startet en gradvis økning av budsjettet for vedlikehold, slik at det tilsvarer årlig slitasje av bygningene. Gjeldssituasjonen Samlet lånegjeld ved slutten av året var på mill. kr. Dette er 406 mill. kr mer enn ved forrige årsslutt, en økning på 14,5 %. De planlagte investeringene i perioden vil øke gjeldsnivået ytterligere. Av den totale lånegjelden er 200,7 mill. kr. selvfinansierende lån og 567,3 mill. kr lån med rentekompensasjon, hvorav 213,3 mill. kr gjelder skolebygg og 354 mill. kr gjelder fylkesvei. Merverdiavgiftskompensasjon Merverdiavgiftskompensasjonsordningen ble i sin tid laget for å likestille egen produksjon med eksternt kjøp med hensyn til merverdiavgift. Ordningen er laget slik at kommuner og fylkeskommuner får tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, men ordningen er i sin helhet finansiert av kommunene selv. Selvfinansieringen er løst ved et trekk i rammetilskudd lik beregnet merverdiavgiftskompensasjon. Tilbakebetalt merverdiavgift kan derfor føres som inntekt i driftsbudsjettet for å motsvare trekket, enten det har vært merverdiavgifts-kompensasjon på drifts- eller investeringsutgifter. Årlig kan det bli avvik for den enkelte kommune, enten pluss eller minus. Det er senere fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner angående dette. Endringen medfører at mva.-kompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet f.o.m Det er gitt overgangsbestemmelser som innebærer en trinnvis overføring av kompensert merverdiavgift vedrørende investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet fra 2010 til 2014 med minimum 20 % pr år. Minimum andel av kompensert mva. som skal overføres i 2012 er på 60 %. Fra og med 2014 må mva. i sin helhet tas til inntekt i investeringsregnskapet. Årsrapport

17 Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2012 ført 84,3 % av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer over til investeringsregnskapet. For 2012 ble det budsjettert med en kompensasjon på 161,4 mill. kr. Faktisk mva.- kompensasjon ble på 194,6 mill. kr. Av dette gjelder 111,6 mill. kr investeringer, hvorav 94,1 mill. kr er overført til investeringsregnskapet. Differansen mellom budsjettert og faktisk mva.- kompensasjon gjelder stort sett drift. Dette skyldes at en del enheter her ikke budsjetterer mva. og mva.-kompensasjon, men kun nettobeløpet på den enkelte utgiftsart. Pensjonsutgifter Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kommer det i tillegg krav om innbetaling av reguleringspremie. Pensjonspremien og reguleringspremien påvirkes både av lønnsutvikling og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid som følge av svingninger i pensjonsutgiftene er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. Et positivt premieavvik føres som en inntekt og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 10 år. Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i balansen som fordeles over 10 år. Dermed oppnås en utjevning av svingningene i pensjonsutgiftene mellom årene. For 2012 er det i løpet av året betalt inn mer i premie enn pensjonskostnaden. Premieavviket er på 54,5 mill. kr (eks arbeidsgiveravgift) mot 17,4 mill. kr i Pensjonspremien budsjetteres på den enkelte enhet/ansvar ut fra en beregnet prosentsats av brutto lønn. Pga. økning de senere år i pensjonsselskapenes reguleringspremie, for 2012 på 36 mill. kr, er den totale budsjetterte og fordelte pensjonspremie for lav. Manglende pensjonspremie fordeles i forbindelse med årsoppgjøret på de aktuelle KOSTRA-funksjoner, men ikke på de ansvar/enheter de faktisk hører til. Regnskapet på enhets/ansvarsnivå viser dermed ikke de faktiske årlige pensjons- og totalutgifter. Fordelingssatsen bør økes slik at rapporteringen for enhets-/ansvarsområdene også stemmer i forhold til tjenesteområdene, og dermed bli mest mulig i tråd med realitetene. Dette bør vurderes gjennomført ved en budsjettendring i Årsrapport

18 Økonomi hovedoversikt Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett LN01 Skatt på inntekt og formue LN02 Ordinært rammetilskudd LN03 Skatt på eiendom LN04 Andre direkte eller indirekte skatter LN05 Andre generelle statstilskudd LN06 Sum frie disponible inntekter Sum(L1:L5) LN07 Renteinntekter og utbytte 900: LN23 Gevinst finansielle instrumenter LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN24 Tap finansielle instrumenter LN09 Avdrag på lån LN10 Netto finansinntekter/-utgifter Sum(L7:L9) LN11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk LN12 Til ubundne avsetninger 540,548, LN13 Til bundne avsetninger LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk LN15 Bruk av ubundne avsetninger LN16 Bruk av bundne avsetninger LN17 Netto avsetninger Sum(L11:L16) LN18 Overført til investering *) Motpost avskrivinger LN19 Til fordeling drift (L6+L10-L17-L18- L19) LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) sum(010:490;520; 590;600:790;830:8 60; 880:890;920; LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 (L20-L19) * Herav ikke strykbare i regnskap Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Tjenester - alle tall i mill. kroner Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett Politisk styring og kontrollorganer 26,999 27,123 25, Administrasjon, adm.lokaler 109, ,605 97, Opplæring 1 492, , , Tannhelse 112, , , Næringsutvikling, regional utv. (minus;7101,7102,7103) 108, , , Utleie av lokaler og tomteområder 2,566 0,869-8, Konsesjonskraft -9,213-12,000-12, Kjøp/salg av aksjer og andeler Fylkesveger 337, , , Kollektivtransport 676, , , Kulturaktivitet 109, ,018 94, Lån (innlån, avdrag, bruk, omkostninger) 1,093 Sum 2 968, , ,907 Årsrapport

19 Nedenfor vises utviklingen i netto driftsresultat fra 2005 til De tjenesteproduserende områdene Opplæringsområdet Skoledrift inkl. gjesteelever Mindreforbruket på 29,2 mill. kr fordeler r seg slik (mer-/mindre-forbruk): Skoledrift inkl. gjesteelever - fordelt Midler innspart vedr. skolebruksplan 3 FDV kostnader Videregående opplæring(skolene) Gjesteelever Gårdsdrift (Skjetlein) Fengselsundervisning (Charlottenlund) Fagskoler Kantiner/internat Ressurssenter/prosjekt Oppsamlet resultat pr Herav fra Årsrapport

20 Avsatt til tilbud/økt elevtall Skjønnsmidler Resultat Som nevnt i virksomhetsrapporten for 1. halvår 2012 er det avsatt 7 mill. kr i 2012 som følge av besparelser av FDV kostnader vedrørende skolebruksplan 3. Videregående skoler (skolene) har i 2012 økt oppsamlet mindre-forbruk med 6,8 mill. kr til 14,7 mill. kr. 7 av skolene har pr et oppsamlet merforbruk fra 0,6 mill. kr til 4,5 mill. kr. Tannhelse Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 660 Tannhelse - fellesfunksjoner Tannhelsetjeneste - pasientbeh Avvik reguleringspremie KLP Resultat Tannhelse har et merforbruk på 1,6 mill. kr. Korrigeres det for ubudsjetterte utgifter til pensjon (reguleringspremie), viser tannhelse et mindreforbruk på 7,2 mill. kr. Se også avsnitt om pensjonsutgifter foran. Kollektivtransport Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 730 Bilruter Fylkesveiferjer Båtruter Transport funksjonshemmede Sporveier og forstadsbaner Resultat Merforbruket på bilruter skyldes i stor grad overføring av merforbruk fra 2011 og økt ruteproduksjon og økte kostnader i regiontrafikken. Videre ble ikke kostnader til pensjonsforpliktelser budsjettert, noe som alene utgjør 12 mill. kr. Dette gjelder videreføring av pensjonsordning for ansatte i Nettbuss Trondheim AS. Det disponeres vel 82 mill. kr fra belønningsmidler til dekning av økt aktivitet og reduserte takster. For fylkesveiferjer ligger det et uoppgjort tilskudd til Fjord1 pga. redusert trafikk ved innføring av bompenger. Fylkesvei Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 72 Fylkesveier Resultat Årsrapport

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsrapport 2009 med regnskap 2009

Årsrapport 2009 med regnskap 2009 Årsrapport 2009 med regnskap 2009 gode ideér Forord Denne årsrapporten er den siste i f~ lkeskommunens første liv. Forvaltningsreformen har utfordret organisasjonen både på kapasitet og kompetanse. Det

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer