Årsrapport Med regnskap gode ideer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer

2

3

4

5 Innhold 1 ÅRSBERETNING ELEVER/BRUKERE REGIONAL UTVIKLING INTERNE PROSESSER ØKONOMI MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE ANALYSE AV REGNSKAPET STATLIGE STYRINGSSIGNALER HMS-RAPPORT POLITISK STYRING OG KONTROLLOPPGAVER RESULTATER ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER RESULTATER OPPLÆRING RESULTATER UTFORDRINGER FRAMOVER TANNHELSETJENESTER RESULTATER RESULTATVURDERING UTFORDRINGER FRAMOVER REGIONAL UTVIKLING RESULTATER RESULTATVURDERING INVESTERINGER STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER VEDLEGG BMS ØKONOMISKE OVERSIKTER REGNSKAP 2012 M/VEDLEGG Utrykt vedlegg: Styringskort med kommentarer for de enkelte enheter finnes i Corporater (BMS Virksomhetsstyring)

6

7 1 Årsberetning Innledning Fylkeskommunen bruker balansert målstyring (BMS) som sitt overordnede styringssystem. Systemet er bygd opp med Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon og verdigrunnlag som utgangspunkt. Videre er det valgt 5 styringsperspektiver med tilhørende strategiske mål for virksomheten. Til hvert av de strategiske målene er det knyttet kritiske suksessfaktorer med tilhørende måleindikatorer. Systemet er en sentral del i årshjulet med ulike tidspunkter for datainnhenting, rapportering og planlegging. For en mer utfyllende beskrivelse av BMS se vedlegg 8.1. Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjon er: Å utvikle regionen til Europas mest kreative region Vårt verdigrunnlag er: Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende De fem styringsperspektivene er: Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Årsrapport

8 1.1 Elever/Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folk i fylket Opplæring Det er ikke store endringer i forhold til foregående år, verken på elevenes læringsresultater eller i svarene fra elevundersøkelsen. Arbeidet med bedre læringsutbytte og økt gjennomføring av opplæringa har fortsatt høy prioritet. Prosjektet NyGiv er nå kommet halvveis. Høsten 2012 ble alle skolene deltakere i denne satsingen. Målet er å øke gjennomføringen etter 5 år til 75 % nasjonalt og 78 % i STFK innen Det har totalt for året ikke vært en økning av antallet som blir formidlet til læreplass sammenliknet med forrige år. I 2012 ble det i løpet av året inngått 1320 lærekontrakter og 58 opplæringskontrakter for lærekandidater. I 2011 var tilsvarende tall 1372 lærekontrakter og 42 opplæringskontrakter for lærekandidater. Av de inngåtte lærekontraktene i 2012, er det om lag 33 % som er tegnet med kandidater som ikke innehar opplæringsrett. Denne fordelingen avviker ikke sammenliknet med tidligere år. Det betyr at det er formidlet ca. 900 læreplasser til lærlinger med ungdomsrett. Gjennomføringen av tiltak i Skolebruksplan 3 følger vedtatt framdriftsplan med unntak av justeringer på enkelte prosjekt som følge av omfattende reguleringsplanarbeid, tilleggsvedtak eller samordning med andre tiltak. Alle prosjektene er nå enten i planleggingsfase med entreprenør eller under gjennomføring. Elevløftet, der alle elever på vg1 får sin egen bærbare maskin, ble innført høsten Fra skolestart 2012 skal alle elever i videregående opplæring disponere sin egen bærbare PC. Fylkeskommunen har gjennom bevilgningene til OppsIKT-prosjektet investert mill. kroner i infrastruktur, noe som gjør at skolene er godt rustet til å håndtere det store antallet PCer og den økte bruken av nettet Elevløftet medfører. Etter et grundig forarbeid og prosess har fylkeskommunen anskaffet ny læringsplattform for elevene. Valget falt på «It s Learning», og systemet var installert og klart for bruk fra skolestart Fylkesrådmannen har tett dialog med rektorer/enhetsledere gjennom møter, ledersamtaler og skolebesøk. Det arbeides godt med de utfordringer skolene har. Tannhelse Brukerundersøkelsen ble gjennomført i januar Resultatene er gjennomgående svært gode. Det er ingen endring i hva som er viktigst for pasientene - dyktige fagfolk og trygghet i behandlingssituasjonen er det det legges størst vekt på. Det har vært et arbeid på gang med å få til en felles brukerundersøkelse for offentlig tannhelsetjeneste på landsbasis, uten at det har resultert i en felles mal for gjennomføring enda. Antallet barn og unge i alderen 3-18 år som har fått behandling er høyere ca pasienter enn i For de øvrige prioriterte gruppene er antallet på samme nivå. Årsrapport

9 Andel barn og unge under tilsyn er høyere enn i 2011, en økning fra 83,2 % til 86,7 %. Det er en svak nedgang i antall behandlede voksne i forhold til Utgiftene til behandling av rusmisbrukere øker stadig og utgiftene i 2012 er ca. 0,5 mill. kr høyere enn i Det er inngått avtale med alle kommuner bortsett fra Osen og Holtålen. På institusjonsnivå er det inngått avtaler med både sykehjem og helsestasjoner de aller fleste steder. Kollektivtransport Det har vært en betydelig passasjervekst i 2012 sammenlignet med 2011, både i Trondheim og i regionen for øvrig. Det er flere reisende i Trondheim og Klæbu i 2012 sammenlignet med 2011 en vekst på 10,8 % og det er flere reisende i Trondheimsregionen i 2012 sammenlignet med 2011 en vekst på ca. 18 % Det er gjennomført to markedsundersøkelser i Undersøkelsene viser at kundene er godt fornøyd med kollektivtilbudet. Kundetilfredsheten har økt på alle punkter fra april til november. Kundetilfredshetsundersøkelse Trondheim mai 2012: KTI 76 Kundetilfredshetsundersøkelse Trondheim november 2012: KTI 77 Årsrapport

10 1.2 Regional utvikling STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner Regional utvikling Fylkesplanstrategiens overordnede mål er at fylkeskommunen skal bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig Sør-Trøndelag. Dette handler om å bidra til en samfunnsmessig tilrettelegging på en rekke områder, herunder aktiv tilrettelegging for næringsutvikling. Regionalt utviklingsarbeid er å fremme helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i hele fylket. De to største og mest ressurskrevende oppgavene er knyttet til videregående opplæring og samferdsel. I dette er kommunene våre nærmeste medspillere, i samarbeid med et bredt regionalt partnerskap. Samspillet med kommuner og regionråd ble styrket i 2012, bl.a. gjennom kompetansehevingstiltak innenfor planlegging og folkehelse. Kommunene er bl.a. representert i det regionale partnerskapet gjennom regionrådene. Næringslivet er naturlig nok også en viktig samarbeidsaktør, delvis gjennom sine organisasjoner, delvis direkte. Dette er overordnede føringer for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid som i tillegg til samferdsel/kollektivtrafikk og videregående opplæring omfatter aktiviteter og tjenester som tannhelse, arealplanlegging, kultur -og idrett, bibliotektjenester, folkehelse, mobil- og bredbåndsutvikling. Fylket sett under ett har god befolkningsutvikling og et differensiert næringsliv (fiskeri, havbruk, reindrift, skog -og landbruk, ulike typer industrivirksomheter, leverandørutvikling olje/gass, offentlige arbeidsplasser, reiseliv, kulturnæring, utdanningsinstitusjoner etc.) noe som reduserer sårbarhet og gir et variert arbeidsplasstilbud. Samtidig gir dette et variert og omfattende aktørbilde. Et overordnet fylkesperspektiv vil imidlertid i mange sammenhenger kamuflere vesentlige forskjeller og utviklingstrekk. Vårt regionale utviklingsarbeid har derfor hatt både en geografisk og temabasert tilnærming. Fokus på arbeidskraftmobilisering (finansiert bl.a. gjennom Bolyst-midler) og distriktenes boligutfordringer er etablert som fellesprosjekt i utviklingsprogrammene Kysten er Klar og BliLyst. I tillegg har 5 kystkommuner fokus på inkludering av arbeidsinnvandrere som prosjekt i Kysten er Klar. Innenfor samferdselsområdet har samspillet med Trondheim kommune om å løse samferdsels- og kollektivutfordringene i og rundt Trondheim gjennom miljøpakken hatt høy prioritet også i Trøndelagsfylkene avga felles høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) i Fylkesplanstrategien ble vedtatt i april 2012 og peker på de prioriterte planoppgavene for fylkeskommunen i årene framover. Flere av planene og utredningene ble startet opp i løpet av året, bl.a. med vedtak om planprogram. Fylkeskommunale bidrag til utvikling av «blå» (marin) og «grønn» (landbruk) sektor skjer gjennom en rekke tiltak og aktiviteter. Byggingen av Skjetlein Grønt kompetansesenter startet i 2012 og ferdigstilles våren Nytt skolebygg, egen undervisningstillatelse for laks og ørret, nytt undervisningsfartøy og ikke minst en vellykket rekruttering av elever til sektoren, har bidratt sterkt til at stadig flere nasjonale kunnskaps- og kompetansemiljøer nå ser mot Årsrapport

11 Frøya og Blått kompetansesenter og anerkjenner den sentrale posisjonen dette miljøet har som ressurs for hele havbruksnæringen. Stortingets vedtak om lokalisering av Norges enekampflybase til Ørland sommeren 2012, gir hele regionen nye muligheter. Fylkeskommunen bidrar overfor de mest berørte kommunene med planleggingsbistand, i tillegg til bidrag i flere prosesser for å utnytte de muligheter oppbyggingen av basen gir både for leverandørindustri og for framtidig bosetting. Beslutningen påvirker også direkte fylkeskommunale tjenester innenfor kollektivtrafikk og videregående opplæring. Ett av regionens viktige fortrinn er FoU-miljøene, og som ledd i å utnytte dette bedre vedtok Fylkestinget i 2012 en FoU strategi for Trøndelag. Fylkestinget vedtok i 2012 fortgang i igangsetting av en regional strategi for folkehelse for slik å forsterke fylkeskommunens arbeid på området, hvor samspillet med kommunene er en viktig innretning. De videregående skolene betyr mye for regional utvikling i hele fylket. I mange små kommuner er den videregående skolen en hjørnestein og en viktig kompetansearbeidsplass. Det er viktig at ungdommer kan bo hjemme lengst mulig, da det øker sannsynligheten for at ungdommene vender hjem etter endt utdanning og dermed kan bidra til å sikre små kommuner nødvendig kompetanse. Det registreres stadig en større interesse fra næringslivet for samhandling med de videregående skolene. Årsrapport

12 1.3 Interne prosesser Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med fokus på kvalitet og samspill og service i alle ledd Sør-Trøndelag fylkeskommune er en organisasjon under stadig utvikling. Fylkestinget i Sør- Trøndelag vedtok i 2008 ny skolebruksplan for de videregående skolene i fylket, og i desember 2012 gjorde fylkestinget vedtak om oppstart av et nytt utredningsarbeid - Skolebruksplan 4. Det skal legges fram sak om den videre prosessen for Fylkestinget i juni For øvrig er det i løpet av 2012 jobbet med bl.a. følgende saker av betydning for våre interne prosesser: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport: Fylkesrådmannen har hatt fokus på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten gjennom både interne tiltak og teknologi. Dette har resultert i økt journalføring, spesielt av eposter. Gjennom endringer i intern arbeidsfordeling mellom arkivet og regnskapstjenesten er kapasitet hos arkivet frigjort, noe som har gjort at arkivet har vært rimelig ajour med løpende journalføring og postdistribusjon. Tannhelse Fokus har også i 2012 vært endringer i datasystemet og etablering av raskere overføring av data gjennom større båndbredde. Ny læringsplattform for elever «It s Learning» ble tatt i bruk fra skoleåret 2012/2013. ERP (Enterprise resource planning) Ny ERP-løsning (Agresso) ble tatt i bruk fra Nye moduler tas i bruk etter hvert. I 2012 har det vært jobbet med ny budsjettmodul, prosjektmodul, inngående og utgående faktura og e-handel. Inngående faktura ble tatt i bruk i 2012, utgående i januar Budsjettmodul og prosjektmodul er i oppstartfasen. Agresso virksomhetsstyring/corporator er tatt i bruk for fullt i forbindelse med denne årsrapporteringen. IKT, kommunikasjon og arkiv Ny versjon av saks-og arkivsystemet(elark) og bedret arkivordning for skoleadministrative systemer. Ny oppgradert versjon av Elark ble tatt i bruk, noe som har gitt økt effektivitet i saksbehandlingen og gjort arkivering langt enklere. I tillegg er systemet Rett i Mappa (RIM) tatt i bruk noe gjør ca dokumenter nå arkiveres automatisk fra skoleadministrative systemer. Dette gjelder Extens og Vigo Inntak. Kommunikasjonsavdelingen styrket Avdelingen ble i 2012 styrket med en egen kommunikasjonssjef. Årsrapport

13 E-forvaltning IKT-tjenesten har gjennomført flere delprosjekt innen digitalisering mellom ulike fagsystem, der spesielt rett i mappen har vært vellykket. Utfordringer er endringer i porteføljen deriblant nytt LMS/fraværssystem, men dette vil utbedres i starten av Behovet for digitale tjenester mot næringsliv, organisasjoner og innbyggere er fortsatt økende, og det er derfor viktig å videreføre de påbegynte aktivitetene innen E-forvaltning. Nytt intranett. Nytt intranett (Jubel) er nå på plass og bruken er økende. Videre integrasjon med interne fagsystemer anses som viktig for å løfte bruken av Jubel ytterligere. Spesielt den interne organisasjonskulturen ved bruk av delingsløsninger bør utvikles videre. Samordnet kommunikasjon. På grunn av utrulling av nytt LMS og intranett er dette prosjektet utsatt til Dette har ingen praktiske følger da de enhetene som har hatt utfordringer har fått løpende bistand til å sette opp midlertidige løsninger. Fase 2 driftsløsning skole Noe utstyr er byttet ut, men det er et behov for en større oppgradering på trådløst, spesielt fra Identitetshåndtering. Leverandør har vært engasjert for å se på utfordringene og skisse til ny løsning. Selve gjennomføringen tas i Helpdeskløsning Ny løsning er anskaffet. Tilhørende kvalitetsprosjekt med fokus på forbedring av arbeidsprosesser er gjennomført i Tilgjengeliggjøring av oppnådd tjenestekvalitet er planlagt for første halvdel av Årsrapport

14 1.4 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Positivt driftsresultat, fortsatt god budsjettdisiplin, høyt investeringsnivå, økt gjeldsbelastning og reduserte fond Regnskapet for 2012 viser at Sør-Trøndelag fylkeskommune endte opp med et mindreforbruk på 45,8 mill. kr (1,2 % av driftsinntektene). Netto driftsresultat endte på 100,6 mill. kr (2,6 % av driftsinntektene) og Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger dermed tett oppunder det anbefalte nivået på 3 % for kommunesektoren. Økt skatteinngang i forhold til budsjett på 68,7 mill. kr er alene større enn mindreforbruket. Økningen i andre inntekter på 203 mill. kr i forhold til budsjett består i stor grad av økt mva.-kompensasjon, refusjoner fra NAV og diverse refusjoner fra stat og kommuner. Det er foretatt ekstraordinære avdrag på lån med 92,3 mill. kr. Samtidig er nedbetalingstiden for lån som tidligere hadde 40 års nedbetalingstid redusert til 30 år. Avdrag på lån er dermed 126,8 mill. kr høyere enn forrige år. I løpet av året er midler på disposisjonsfond redusert med 173,4 mill. kr til 204,7 mill. kr. Netto driftsresultat er redusert med om lag 203 mill. kr i forhold til 2011, men er økt med om lag 60 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes forhold nevnt ovenfor. Etter nødvendige og ønskelige avsetninger er udisponert overskudd 45,8 mill. kr. Samlet viser tjenesteområdene et merforbruk på ca. 29 mill. kr, men det er både pluss og minusposter. De største mindreforbrukene finner en innenfor administrasjon og administrasjonslokaler på vel 17 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig premieavvik på pensjoner. Opplæring har et mindreforbruk på vel 12 mill. kr. Her står de videregående skolene for14,7 mill. kr, hvorav 7,8 mill. kr er overført mindreforbruk fra Regional utvikling har et merforbruk på 57,4 mill. kr. Samferdselsområdet, med fylkesveger og kollektivtrafikk, står for 47,5 mill. kr av merforbruket. Dette fordeler seg med hhv 10,9 mill. kr på fylkesveger og 36,6 mill. kr på kollektivtrafikken. Merforbruket på fylkesveger skyldes i hovedsak økte kostnader for vintervedlikehold, mens det for kollektivtrafikken er et anordnet beløp fra 2011 på ca. 22,5 mill. kr og ikke budsjetterte utgifter til pensjon iht. FTvedtak. De andre tjenesteområdene går omtrent i balanse og har et samlet merforbruk på om lag 1,4 mill. kr. Investeringene viser et minimalt merforbruk på 0,7 mill. kr i forhold til revidert budsjett. De største avvikene er fordelt på hhv skolebygg som viser et mindreforbruk på 34 mill. kr, samt merforbruk på fylkesveger på vel 11 mill. kr og på kollektivtrafikk 22 mill. kr. Fylkestinget reduserte i desember, FT 110/12, investeringsbudsjettet med 116,2 mill. kr, dette for at budsjettet for 2012 bedre skulle samsvare med framdriften på prosjektene. Totalt budsjett for det enkelte prosjekt er ikke endret i denne forbindelse. Der hvor budsjettet er Årsrapport

15 redusert i 2012 pga. forsinket framdrift må budsjettene oppjusteres til opprinnelig nivå etter hvert som framdriften tilsier det. Når det gjelder nytt bussdepot på Ranheim er dette lagt inn igjen i Strategiplan fra Disposisjonsfondet er i løpet av 2012 redusert med 173,4 mill. kr til 204,7 mill. kroner. Andelen frie midler er 21,7 mill. kr (inkl. 6,3 mill. kr avsatt merverdiavgiftskompensasjon), mens resten er knyttet opp i fond maritim sektor, rentebufferfond og diverse andre mindre avsetninger. I 2012 ble det avsatt 16,9 mill. kroner til rentebufferfondet, da dette er den maksimale avsetningen som kan foretas i henhold til den vedtatte begrensningen på 4% av lånegjelden. Rentebufferfondet er ved utløpet av 2012 på 128 mill. kroner. Når fylkeskommunens økonomiske stilling skal vurderes må det også tas hensyn til at ca. 85 % av mva.-kompensasjonen for investeringer er brukt til dekning av investeringer i 2012, og ikke 60 % som er minimumskravet i forskriftene. Selv om fylkeskommunen legger fram et mindreforbruk for regnskapsåret 2012, og den økonomiske situasjonen totalt sett synes å være under kontroll, er det tegn som tyder på fylkeskommunens økonomi ble noe svekket i Som nevnt ovenfor økte skatteinntektene mere enn mindreforbruket. Disposisjonsfondet ble vesentlig redusert i 2012 samtidig som lånegjelden økte med 406 mill. kr til 3,2 mrd. kr. Reduksjonen i disposisjonsfondet gjør at fylkeskommunen nå har mindre midler til egenfinansiering samtidig som vi er mer sårbar for uforutsette utgifter. Vedtatt strategiplan for viser at vi står foran store utfordringer i kommende planperiode. Dette gjelder først og fremst de økonomiske konsekvensene av den omfattende satsingen på investeringer knyttet til skolebygg. Videre viser nye rapporter et udekket akkumulert vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet på om lag 2,4 mrd. kr. Beløpet inneholder også oppgradering av bruer og tuneller. I tillegg kommer også usikkerhet knyttet til nytt inntektssystem (kommer våren 2013) og mulige endringer som følge av et eventuelt regjeringsskifte høsten Regnskapet viser følgende hovedtall (i mill. kr): Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Driftsinntekter 3 771, , ,6 Driftsutgifter , , ,5 Brutto driftsresultat 329,5 234,5 196,2 Motpostavskrivninger 125,2 146,6 146,6 Brutto driftsresultat eks motpostavskr 454,7 381,1 342,7 Eksternt finansresultat -150,8-280,6-302,3 Netto driftsresultat 303,9 100,6 40,4 Internt finansresultat -194,2-54,8-40,4 Udisponert overskudd 109,8 45,8 0,0 Årsrapport

16 Eksterne finansutgifter/-inntekter Eksterne finansutgifter/-inntekter viser et samlet mindreforbruk på 21,7 mill. kr, fordelt med 3,2 mill. kr høyere renteinntekter (inkl. byggelånsrenter) enn budsjettert, 43,9 mill. kr lavere renteutgifter enn budsjettert og 25,4 mill. kr høyere avdragsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavt rentenivå, effekten av lavere låneopptak i 2011 samt i motsatt retning en for lavt anslått virkning av endringen av løpetid på lån fra 40 til 30 år. Differansen mellom reelle renteutgifter og den budsjetterte renten på 5 % er vedtatt satt på rentebufferfond og inngår i internt finansresultat. I 2012 ble ikke hele differansen ført til fond, men kun 16,9 mill. kr da dette er den maksimale avsetningen som kunne foretas i henhold til den vedtatte begrensningen av fondet på 4 % av lånegjelden (FT-sak 145/2011). Vedlikehold Fylkesvegene, både gamle og nye, har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Statens vegvesen la nylig fram rapporten «Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?». I følge rapporten er det registrert et samlet behov på om lag 2,4 mrd. kroner for å fjerne forfallet og gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag. I løpet av 2011 ble det i regi av Fylkesrådmannen fortatt en gjennomgang av den fylkeskommunale bygningsmassen som ikke omfattes av tiltak i Skolebruksplan 3, for å kartlegge slitasje og forskriftsbrudd. Verdibevarende vedlikehold har økende fokus, ikke minst for å ivareta standarden på en betydelig oppgradert bygningsmasse gjennom nyinvesteringer. Fylkesrådmann har startet en gradvis økning av budsjettet for vedlikehold, slik at det tilsvarer årlig slitasje av bygningene. Gjeldssituasjonen Samlet lånegjeld ved slutten av året var på mill. kr. Dette er 406 mill. kr mer enn ved forrige årsslutt, en økning på 14,5 %. De planlagte investeringene i perioden vil øke gjeldsnivået ytterligere. Av den totale lånegjelden er 200,7 mill. kr. selvfinansierende lån og 567,3 mill. kr lån med rentekompensasjon, hvorav 213,3 mill. kr gjelder skolebygg og 354 mill. kr gjelder fylkesvei. Merverdiavgiftskompensasjon Merverdiavgiftskompensasjonsordningen ble i sin tid laget for å likestille egen produksjon med eksternt kjøp med hensyn til merverdiavgift. Ordningen er laget slik at kommuner og fylkeskommuner får tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, men ordningen er i sin helhet finansiert av kommunene selv. Selvfinansieringen er løst ved et trekk i rammetilskudd lik beregnet merverdiavgiftskompensasjon. Tilbakebetalt merverdiavgift kan derfor føres som inntekt i driftsbudsjettet for å motsvare trekket, enten det har vært merverdiavgifts-kompensasjon på drifts- eller investeringsutgifter. Årlig kan det bli avvik for den enkelte kommune, enten pluss eller minus. Det er senere fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner angående dette. Endringen medfører at mva.-kompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet f.o.m Det er gitt overgangsbestemmelser som innebærer en trinnvis overføring av kompensert merverdiavgift vedrørende investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet fra 2010 til 2014 med minimum 20 % pr år. Minimum andel av kompensert mva. som skal overføres i 2012 er på 60 %. Fra og med 2014 må mva. i sin helhet tas til inntekt i investeringsregnskapet. Årsrapport

17 Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2012 ført 84,3 % av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer over til investeringsregnskapet. For 2012 ble det budsjettert med en kompensasjon på 161,4 mill. kr. Faktisk mva.- kompensasjon ble på 194,6 mill. kr. Av dette gjelder 111,6 mill. kr investeringer, hvorav 94,1 mill. kr er overført til investeringsregnskapet. Differansen mellom budsjettert og faktisk mva.- kompensasjon gjelder stort sett drift. Dette skyldes at en del enheter her ikke budsjetterer mva. og mva.-kompensasjon, men kun nettobeløpet på den enkelte utgiftsart. Pensjonsutgifter Pensjonspremien anslås av forsikringsselskapene (SPK/KLP) i budsjettfasen og budsjetteres på det enkelte ansvarsområde. I løpet av året kommer det i tillegg krav om innbetaling av reguleringspremie. Pensjonspremien og reguleringspremien påvirkes både av lønnsutvikling og G-regulering og av selskapenes avkastning på pensjonskapitalen, og kan dermed svinge mye fra år til år. For å sikre utjevning over tid som følge av svingninger i pensjonsutgiftene er det innført et begrep som kalles pensjonskostnad. Dette er det beløpet som må settes av for å dekke opparbeidede og forventede pensjonsforpliktelser. Differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. Et positivt premieavvik føres som en inntekt og settes i balansen som en fordring som skal nedbetales over 10 år. Hvis avviket er negativt føres det som en utgift og som gjeld i balansen som fordeles over 10 år. Dermed oppnås en utjevning av svingningene i pensjonsutgiftene mellom årene. For 2012 er det i løpet av året betalt inn mer i premie enn pensjonskostnaden. Premieavviket er på 54,5 mill. kr (eks arbeidsgiveravgift) mot 17,4 mill. kr i Pensjonspremien budsjetteres på den enkelte enhet/ansvar ut fra en beregnet prosentsats av brutto lønn. Pga. økning de senere år i pensjonsselskapenes reguleringspremie, for 2012 på 36 mill. kr, er den totale budsjetterte og fordelte pensjonspremie for lav. Manglende pensjonspremie fordeles i forbindelse med årsoppgjøret på de aktuelle KOSTRA-funksjoner, men ikke på de ansvar/enheter de faktisk hører til. Regnskapet på enhets/ansvarsnivå viser dermed ikke de faktiske årlige pensjons- og totalutgifter. Fordelingssatsen bør økes slik at rapporteringen for enhets-/ansvarsområdene også stemmer i forhold til tjenesteområdene, og dermed bli mest mulig i tråd med realitetene. Dette bør vurderes gjennomført ved en budsjettendring i Årsrapport

18 Økonomi hovedoversikt Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett LN01 Skatt på inntekt og formue LN02 Ordinært rammetilskudd LN03 Skatt på eiendom LN04 Andre direkte eller indirekte skatter LN05 Andre generelle statstilskudd LN06 Sum frie disponible inntekter Sum(L1:L5) LN07 Renteinntekter og utbytte 900: LN23 Gevinst finansielle instrumenter LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN24 Tap finansielle instrumenter LN09 Avdrag på lån LN10 Netto finansinntekter/-utgifter Sum(L7:L9) LN11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk LN12 Til ubundne avsetninger 540,548, LN13 Til bundne avsetninger LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk LN15 Bruk av ubundne avsetninger LN16 Bruk av bundne avsetninger LN17 Netto avsetninger Sum(L11:L16) LN18 Overført til investering *) Motpost avskrivinger LN19 Til fordeling drift (L6+L10-L17-L18- L19) LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) sum(010:490;520; 590;600:790;830:8 60; 880:890;920; LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 (L20-L19) * Herav ikke strykbare i regnskap Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Tjenester - alle tall i mill. kroner Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett Politisk styring og kontrollorganer 26,999 27,123 25, Administrasjon, adm.lokaler 109, ,605 97, Opplæring 1 492, , , Tannhelse 112, , , Næringsutvikling, regional utv. (minus;7101,7102,7103) 108, , , Utleie av lokaler og tomteområder 2,566 0,869-8, Konsesjonskraft -9,213-12,000-12, Kjøp/salg av aksjer og andeler Fylkesveger 337, , , Kollektivtransport 676, , , Kulturaktivitet 109, ,018 94, Lån (innlån, avdrag, bruk, omkostninger) 1,093 Sum 2 968, , ,907 Årsrapport

19 Nedenfor vises utviklingen i netto driftsresultat fra 2005 til De tjenesteproduserende områdene Opplæringsområdet Skoledrift inkl. gjesteelever Mindreforbruket på 29,2 mill. kr fordeler r seg slik (mer-/mindre-forbruk): Skoledrift inkl. gjesteelever - fordelt Midler innspart vedr. skolebruksplan 3 FDV kostnader Videregående opplæring(skolene) Gjesteelever Gårdsdrift (Skjetlein) Fengselsundervisning (Charlottenlund) Fagskoler Kantiner/internat Ressurssenter/prosjekt Oppsamlet resultat pr Herav fra Årsrapport

20 Avsatt til tilbud/økt elevtall Skjønnsmidler Resultat Som nevnt i virksomhetsrapporten for 1. halvår 2012 er det avsatt 7 mill. kr i 2012 som følge av besparelser av FDV kostnader vedrørende skolebruksplan 3. Videregående skoler (skolene) har i 2012 økt oppsamlet mindre-forbruk med 6,8 mill. kr til 14,7 mill. kr. 7 av skolene har pr et oppsamlet merforbruk fra 0,6 mill. kr til 4,5 mill. kr. Tannhelse Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 660 Tannhelse - fellesfunksjoner Tannhelsetjeneste - pasientbeh Avvik reguleringspremie KLP Resultat Tannhelse har et merforbruk på 1,6 mill. kr. Korrigeres det for ubudsjetterte utgifter til pensjon (reguleringspremie), viser tannhelse et mindreforbruk på 7,2 mill. kr. Se også avsnitt om pensjonsutgifter foran. Kollektivtransport Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 730 Bilruter Fylkesveiferjer Båtruter Transport funksjonshemmede Sporveier og forstadsbaner Resultat Merforbruket på bilruter skyldes i stor grad overføring av merforbruk fra 2011 og økt ruteproduksjon og økte kostnader i regiontrafikken. Videre ble ikke kostnader til pensjonsforpliktelser budsjettert, noe som alene utgjør 12 mill. kr. Dette gjelder videreføring av pensjonsordning for ansatte i Nettbuss Trondheim AS. Det disponeres vel 82 mill. kr fra belønningsmidler til dekning av økt aktivitet og reduserte takster. For fylkesveiferjer ligger det et uoppgjort tilskudd til Fjord1 pga. redusert trafikk ved innføring av bompenger. Fylkesvei Alle tall i 1000 kr Tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 72 Fylkesveier Resultat Årsrapport

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 Fylkesrådmannens forslag gode ideér 1 INNLEDNING... 1 1.1 Utforming av dokumentet... 1 1.2 Delegasjon... 3 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER... 4 2.1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

Strategiplan 2010-2013

Strategiplan 2010-2013 Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 Fylkesrådmannens forslag gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem Forord Fylkestinget vedtok overordnede mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 For regnskapetåret 2012 utarbeides følgende dokumenter: Regnskap/årsberetning for 2012. er utarbeidet etter føringer i kommuneloven 48 samt bestemmelser i regnskapsforskriften

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer