Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9"

Transkript

1 Byrådssak 187/15 Statusrapport for barnevernet 2014 MARO ESARK Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i Statusrapportens formål er å gi en kortfattet orientering om siste års aktivitet på barnevernfeltet, samt belyse noen sentrale utviklingstrekk for tjenesteområdet både over tid og sammenlignet med andre storbyer. Saken vil vise at det fortsatt er press på barnevernets mottak av nye saker. Antall meldinger og undersøkelser økte begge med 6 % fra 2013 til Saken vil også vise en stabil økning i andelen av barnebefolkningen 0-17 år i Bergen som får et eller flere tiltak fra barnevern i løpet av året, mens utviklingen i andre storbyer som Kristiansand og Trondheim går i motsatt retning. Samtidig viser tallene en høy gjennomstrømming i tiltakene som iverksettes deriblant i familieveiledningssentrene som har redusert den gjennomsnittlige tiltakslengden med 1,4 måneder fra 2013 til Saken vil også vise at barnevernet har stått overfor store økonomiske utfordringer i 2014 og at det er iverksatt ulike tiltak for å dempe kostnadsveksten. Deltakelse i storbyforskningsprosjektet «Terskler i barnevernet» sammen med Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand vil bidra til å gi ny kunnskap om årsaker til eventuelle terskelforskjeller og hvilke økonomiske konsekvenser slike forskjeller får for kommunene. Prosjektrapport forventes å foreligge innen juni Byrådet vil i løpet av høsten 2015 legge frem tre planer som skal gi føringer for videre utvikling av kommunens tilbud for barn og ungdom knyttet til tjenesteområdene som er underlagt helse og omsorg, herunder Plan for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Plan for psykisk helsearbeid for barn og unge samt Plan for barneverntjenester. Planarbeidet i byrådsavdelingen vil pågå parallelt med den hensikt å kunne samordne prioriteringer og tiltak for barn og ungdom sine ulike hjelpebehov. Planen som legges frem for barneverntjenesten vil bygge på en grundig utredning av barnevernets totale virksomhet. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ved behandling av «Melding om barnevernet» (sak 48/02) bedt om at det blir fremlagt årlige statusrapporter vedrørende barnevernsarbeidet i kommune. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2014 til orientering. Dato: 19. mai 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Hilde Onarheim byråd for helse og omsorg 1

2 Saksutredning: 1.0 INNLEDNING Statusrapportens formål er å gi en kortfattet orientering om siste års aktivitet på barnevernfeltet samt belyse noen sentrale utviklingstrekk for tjenesteområdet. I saken presenteres tall og statistikk som belyser utvikling i omfang av meldinger, undersøkelser og barn med tiltak, samt ressurs- og kostnadsutvikling Det er hentet tall fra KOSTRA (SSB) for å sammenligne Bergen med utviklingen i Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Det presiseres at KOSTRA-tallene for 2014 er foreløpige og at de endelige tallene publiseres medio juni Bergen deltar i effektiviseringsnettverket ASSS - Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner som ledes av KS. I nettverket utvikles blant annet styringsindikatorer til barnevernets tjenesteprofil. I saken presenteres noen utvalgte indikatorer fra ASSS-nettverkets tjenesteprofil. Barnevernets ansvar og oppgaver reguleres av Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 med tilhørende forskrifter. Barnevernlovens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernlovens kapittel 4 omhandler tiltakene som barnevernet kan iverksette. Barnevernets adgang til å iverksette tiltak ligger i stort og komplisert spenn mellom frivillige hjelpetiltak og midlertidige eller langvarige plasseringer uten foreldre eller ungdom over 15 år sitt samtykke. Tjenesteområdet omfatter i dag åtte lokale barneverntjenester, fire familieveiledningssentre og en sentral døgnåpen barnevernvakt lokalisert ved Bergen politikammer. I 2014 samarbeidet Barnevernvakten med Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Os og Osterøy om bistand i akuttsaker på helligdager og helg. I tillegg har barnevernet øremerket to stillinger ved Utekontakten til drift av bo- og nærmiljøtiltaket DUE. Barnevernets virksomhet styres med utgangspunkt følgende sentrale dokumenter: Bystyrets årsbudsjett og økonomiplan Kommunaldirektørens budsjett- og oppdragsnotat til Etat for barn og familie Styringskort for barnevernet (Balansert målstyring) Kommunaldirektørens styringsdialog med etaten En hovedutfordring for barnevernet etter flere år med økning i tjenestens omfang er å finne virkemidler som vil kunne dempe saksomfanget og kostnadene i tjenesten. Byrådet vil legge frem tre planer i løpet av høsten 2015 som skal gi føringer for videre utvikling av tjenester og tiltak for barn og ungdom knyttet til Byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde, herunder: Plan for helsestasjon og skolehelsetjeneste Plan for psykisk helsearbeid for barn og unge Plan for barneverntjenester Planarbeidet vil pågå parallelt med den hensikt å samordne prioriteringer og tiltak for barn og ungdom sine ulike hjelpebehov. Hvilke kjennetegn på kvalitet og kompetanse som må være tilstede for at tjenesten kan sies å være forsvarlige vil bli utredet i kommende plan for barneverntjenesten. 2

3 2.0 STATUS I 2014 NØKKELTALL 2014: Meldinger behandlet: Undersøkelser behandlet: Undersøkelser avsluttet med tiltak: 873 Barn med tiltak pr totalt: Barn under omsorg pr : 475 Årsverk til barnevern totalt pr : 286 Justert budsjett til barnevern(avrundet): 491 mill. Regnskap barnevern (avrundet): 527 mill. 2.1 Meldinger og undersøkelser Figur 1 Utvikling i antall meldinger som er behandlet og hvor mange av disse som barnevernet har besluttet å undersøke nærmere siste 5 år. Figur 2 Utvikling i antall undersøkelser som er gjennomført og hvor mange av disse som er avsluttet med barneverntiltak siste 5 år. Enhet: barn. Figur 1 Figur 2 Kilde: Barnevernets rapport til Fylkesmannen Kilde: Barnevernets rapport til Fylkesmannen Begge figurene viser en relativ jevn økning av meldinger og undersøkelser i perioden. Nedgangen i antall avsluttet undersøkelser i 2013 forklares med at en høy andel av meldingene i 2013 ble mottatt i løpet av andre halvår. På grunn av tidsbruken i undersøkelsessaker (3-6 måneder) ble da flere pågående undersøkelser enn normalt for perioden overført til Det ble avsluttet flere undersøkelser i 2014 enn tidligere i 5 års perioden. Barnevernet håndterte derfor både etterslepet av pågående undersøkelser fra 2013 i tillegg til en økning i nye undersøkelser. Resultatet ses i sammenheng med redusert tidsbruk i undersøkelsene som ble avsluttet i 2014, se tabell 1. Tabell 1 Utvikling i undersøkelsenes tidsbruk fra 2013 til 2014 i f.t. måltall. Enhet: %. Tabell 1 Indikator: Mål 2014 Andel undersøkelser avsluttet innen 3 måneder Kilde: Barnevernets rapport til Fylkesmannen I plan for barneverntjenester vil både hvem som melder om bekymring til barnevernet, og hva som meldes av bekymring, bli nærmere belyst. 3

4 2.2 Barn med tiltak Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp etter loven primært skal gis i hjemmet. Tiltakene som iverksettes skal være så lite inngripende som mulig (mildeste inngreps prinsipp), men tilstrekkelig til at målet med tiltaket blir nådd. Satsing på bredde og omfang i barnevernets tiltaksapparat, herunder kunnskaps- og evidensbaserte tiltak hvor formålet er å skape positive endringer i foreldres omsorgsutøvelse, er videreført i Samtidig har det vært et mål å styrke kommunens støtte- og veiledningsordninger til fosterhjem. Under presenteres tall for å belyse ulike sider ved barnevernets arbeid knyttet til meldinger, undersøkelser og tiltak. Omfang og dekningsgrad Tabell 2 Utvikling i omfang barn med barneverntiltak (alle tiltak) pr siste 5 år, inkludert enslige mindreårige flyktninger. Enhet: barn. Tabell Endring siste år Endring siste 5 år Barn med tiltak pr % +1 % Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Antall barn med tiltak pr er relativt stabilt med unntak fra målingen i 2013 da antallet steg. Ved siste måling var imidlertid antallet tilbake på samme nivå som tidligere i perioden. I ASSS-nettverket brukes KOSTRA-tall for å sammenligne omfang (dekningsgrader). Her sammenlignes blant annet andelen barn med barneverntiltak i løpet av året i forhold til kommunenes innbyggere 0-17 år. Figur 4 Utvikling i andel barn med tiltak i løpet av året av innbyggerne 0-17 siste 3 år sammenlignet med Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Enhet: %. Figur 4 Kilde: KOSTRA Figuren viser at det har vært en årlig økning i andel barn med barneverntiltak i Bergen, mens utviklingen i Trondheim og Kristiansand har gått i motsatt retning. Sammenstilles tabell 2 og figur 4 kan resultatene oppfattes som motstridende. Dette skyldes at tallene fra KOSTRA bygger på antall barn med tiltak i løpet året, mens Fylkesmannens statistikk bygger på antall barn med tiltak pr. dato. Det en imidlertid kan se, er at flere barn i Bergen har fått tiltak fra barnevernet i løpet av året uten at det har ført til økt omfang av barn med tiltak pr. dato, i stedet tvert om. Det har med andre ord vært en høyere gjennomstrømming i barnevernets tiltak i

5 Hjelpetiltak i hjemmet Med hjelpetiltak menes tiltak som iverksettes til hjemmeboende barn med foreldres samtykke. Tabell 3 Utvikling i antall barn med hjelpetiltak unntatt frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon siste 5 år. Tallene inkluderer enslig mindreårige flyktninger. Enhet: barn. Tabell Endring siste år Endring siste 5 år Antall barn med hjelpetiltak pr % - 3 % Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Tabellen viser årlige variasjoner i antall barn med hjelpetiltak. Ved siste måling i 2014 er antallet redusert med 6 % sammenlignet med forrige måling i Endringstiltak Med endringstiltak mener tiltak som iverksettes til hjemmeboende barn med foreldres samtykke og som skal bidra til å skape positiv endring i familiers relasjoner, samspill og fungering. Oppbygging av kunnskaps- og evidensbaserte tiltak i egen regi er en langsiktig strategi for utviklingen av barnevernets tilbud til barn, ungdom og foreldre. Barnevernets fire familieveiledningssentre er et konkret resultat av denne satsingen. For 2014 var barnevernet mål at familieveiledningssentrene skulle dekke 40 % av behovene for hjelpetiltak i hjemmet. Øvrige hjelpetiltak kan være miljøterapeutisk hjelp, avlastning, støttekontakt, fritidstiltak, barnehageplass, bo-oppfølging m.m. Andel barn med tiltak og gjennomsnittlig tiltakslengde i familieveiledningssentrene er indikatorer i barnevernets styringskort. Indikatorene gir uttrykk for ressursutnyttelse og tiltakseffektivitet, herunder om det faglige innholdet bidrar til at familiene når sine mål for endring og utvikling som er. Tabell 4 Utvikling i andel barn med tiltak fra familieveiledningssentrene av alle barn med tiltak i hjemmet pr i f.t. måltall og utvikling i gjennomsnittlig tiltakslengde i f.t. måltall. Tabell 4 Indikator: Mål 2014 Andel barn med tiltak fra familieveiledningssentrene pr Enhet: % Gjennomsnittlig tiltakslengde i familieveiledningssentrene. Enhet mnd. Kilde: Bergen kommune - Balansert målstyring ,6 42 7,2 40 7,5 Familieveiledningssentrene andel av barnevernets samlete hjelpetiltak til barn som bor med sine foreldre øker i tråd med fastsatte mål. Samtidig har den gjennomsnittlige tiltakslengden i familieveiledningssentrene blitt redusert som også er i tråd med fastsatte mål. I 2014 ble veiledning til fosterforeldre inkludert i familieveiledningssentrenes tilbud. Sentrene er styrket med fem nye stillinger for å ivareta det utvidete tiltaksområdet. Satsingen er finansiert ved omstilling av midler fra kjøp av eksterne veiledningstjenester. Ansatte tiltrådte sine nye stillinger i første kvartal Med dette har familieveiledningssentrene tilsammen 45 årsverk til gjennomføring av ulike hjelpe- og veiledningstiltak. Tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem, institusjon) Kommunal barneverntjeneste tar initiativ til plassering av barn utenfor hjemmet enten med administrativt vedtak der foreldre samtykker, eller ved å legge sak frem for Fylkesnemnda. Barnevernet har en plikt til å yte nødvendig bistand til barn i akutte- og krisesituasjoner. Barnevernsjef er delegert fullmakt til å fatte vedtak i akuttsituasjoner. Fylkesnemnda skal godkjenne vedtak som er fattet mot foreldres vilje innen 48 timer.

6 Tabell 5 Utvikling i antall barn med vedtak om plassering i fosterhjem eller institusjon, inkludert enslige mindreårige flyktninger. Enhet: barn. Tabell Endring siste år Endring siste 5 år Antall barn med plasseringstiltak totalt pr ,4 % + 9 % Herunder antall barn under omsorg pr % + 18 % Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Tabellen viser at det er liten endring i antall barn/unge med tiltak i fosterhjem eller institusjon fra 2013 til Økningen siste 5 år i all hovedsak et resultat av at flere barn er under barnevernets omsorg. Barnevernet har som mål at de fleste som er under omsorg skal bo i fosterhjem. Dette målet nåes. Barneverntiltak til unge voksne Tabell 6 Utvikling i antall unge voksne år med tiltak fra barnevernet pr I tillegg viser tabellen hvor stor andel av alle tiltak som ytes til unge voksne per Tallene inkluderer unge voksne som er bosatt som enslig mindreårige flyktninger. Enhet: unge voksne. Tabell 6 Antall ungdom i alderen år med tiltak pr Andel ungdom år med tiltak av alle barn med tiltak pr Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen % 9 % 11 % 11 % 12 % Tabellen viser at stadig flere unge voksne år ønsker å opprettholde tiltak fra barnevernet etter fylte 18 år. Gruppens andel av barnevernets samlete tiltak har økt. Utviklingen kan for en stor del forklares med at barnevernet har fått et tydeligere ansvar for ettervern i tillegg til den øket bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Aktuelle barneverntiltak for denne målgruppen er fosterhjem, institusjon, bofelleskap og oppfølging på egen bopel, herunder DUE. Dette er relativt kostbare tiltak sammenlignet med andre hjemmebaserte hjelpetiltak fra barnevernet, men som kan ha samfunnsøkonomisk betydning i form av reduserte kostnader knyttet til ulike hjelpebehov senere i livet. 2.3 Ressursbruk og kostnadsutvikling Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter) den enkelte kommune bruker på en tjeneste i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter korrigering for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidergiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursbruksindikator større en 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Tabell 7 Ressursbruksindikator 2014 for Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Tabell 7 Indikator: Bergen Oslo Trondheim Stavanger Kristiansand Ressursbruksindikator ,184 0,844 1,090 1,087 0,887 Kilde: ASSS-nettverkets tjenesteprofil Tabellen viser at Bergen brukte 18 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSSkommunene. Av de andre fire storbyene brukte Trondheim 9 % mer mens Oslo brukte 16 % mindre i forhold til gjennomsnittet. Det er flere faktorer som påvirker kostnadsutviklingen i barnevernet, herunder tiltaksomfang, tiltakskostnader og tiltakenes varighet. En annen faktor er fastsetting av statens satser for kommunal 6

7 egenbetaling. I Stortingsproposisjon 106 L ble prinsippet om kostnadsnøytralitet for kjøp av barneverntiltak endret. Endringen har gitt økte satser for kjøp av institusjonsplasser tilsvarende 78 % siste to år. Figur 5 Utviklingen i netto driftsutgifter til barnevern pr. innbyggere 0-17 år siste 3 år sammenlignet med Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Enhet: kroner. Figur 5 Kilde: KOSTRA Figuren viser at kommunens netto driftsutgifter pr innbygger til barnevern økte i 2014 og ligger på 18 % over snittet for ASSS-kommunene. Sammenlignet med de fire øvrige storbyene er det særlig Stavanger som viser en tilsvarende utvikling. Utviklingen ses i sammenheng med figur 4 som viser at andelen barn med barneverntiltak i Bergen og Stavanger økte siste år til forskjell fra de øvrige tre storbyene. Figur 6 Utvikling i netto driftsutgifter totalt pr barn i barnevernet siste 3 år sammenlignet med Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Enhet: kroner. Figur6 Kilde: KOSTRA Figuren viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet økte mest i Bergen, Trondheim og Stavanger. Resultatet påvirkes av andelen barn med tiltak i løpet av året, jfr. figur 4, dvs. jo flere barn med tiltak å dele utgiftene på, jo lavere utgift pr barn. Når Bergen både har høye netto driftsutgifter totalt pr barn og en høy andel barn med tiltak i løpet av året, kan det være en indikasjon på at barnevernet i Bergen har høyere tiltakskostnader sammenlignet med de andre storbyene. 7

8 3.0 OPPSUMMERING Utviklingen viser et stigende antall meldinger til barnevernet samt at de fleste av meldingene som mottas må undersøkes nærmere. Samtidig får en stigende andel av kommunens barnebefolkning (0-17 år) tiltak fra barneverntiltak i løpet av året. Utviklingen innebærer økt press på barnevernets kapasitet i forbindelse med gjennomføring av undersøkelser og oppfølging av tiltak. En stigende andel barn med tiltak i løpet av året, jfr. figur 4 legger i tillegg økt press på kapasitet i barnevernets tiltaksapparat. Regnskapsresultatet for 2014 viser et merforbruk på 36 millioner i forhold til justert budsjett. Sammen med barnevernets ledelse har byrådsavdelingen utarbeidet en forpliktende tiltaksplan for ulike kostnadsreduserende tiltak som blir videreført i Tiltakene er utformet for bl.a. å sikre høy gjennomstrømming i barnevernets tiltak, inntektssikring gjennom statlige refusjonsordninger, samt avgrensning i barnevernets oppgaver i forhold til andre hjelpeinstanser som for eksempel NAV. Bergen deltar i et storbyforskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Målet med prosjektet er å få en bedre forståelse av hva om ligger til grunn for de valg som treffes og de vedtak som fattes i barnevernet. Prosjektet er et samarbeid mellom de fem storbyene Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand og Trondheim der Oslo er prosjektførende kommune. Prosjektet er finansiert av Program for storbyrettet forskning. Med prosjektet ønsker man å få belyst om det er ulike terskler i barnevernet, både før barnevernet blir involvert og underveis i det arbeidet barnevernet utfører. Hvis det kan påvises ulike terskler er det et ønske å få belyst hvorfor det er slik, og hvilke økonomiske konsekvenser dette får for kommunene. Prosjektet gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Rapport forventes å foreligge i juni 2015 og skal legges til grunn for arbeidet med kommunens barnevernplan. 8

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11

Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11 Byrådssak 143/16 Statusmelding for barnevernet 2015 MARO ESARK-4530-201600036-11 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2015. Statusmeldingens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18 Byrådssak 193/13 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 MARO ESARK-4530-201300045-18 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2012. I første del gjennomgås

Detaljer

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto Foto: ScanStockPhoto Utfordringsnotat barnevern ASSS-NETTVERKET 217 Rapporteringsåret 216 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1 Til hovedrapporten

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Byrådssak 282/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet MARO ESARK-4530-201500079-22 Hva saken gjelder: Regjeringen ønsker å prøve ut endringer

Detaljer

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14 Byrådssak /12 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 MARO SARK-4530-201201868-14 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2011. I første del gjennomgås

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: 201500494-20 Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Byrådssak 375/14 Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester MARO ESARK-03-201400157-97 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Prosjektrapport nr. 21/2003. ASSS Barnevern. Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt

Prosjektrapport nr. 21/2003. ASSS Barnevern. Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt Prosjektrapport nr. 21/2003 ASSS Barnevern Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt Tittel Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene Forfattere Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Inngrepsterskler i barnevernet Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen «Inngrep» Hva er inngrepsterskler? Tiltak, pålegg, tvang «Terskel» Rettslige terskler Vilkår i lov/forskrifter

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 Byrådssak 147/16 Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 JLOL ESARK-41-201600177-5 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 28. juli Byrådet. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 28. juli Byrådet. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 28. juli 2011 Byrådssak /11 Byrådet Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 MARO SARK-4530-200904407-84 Hva saken gjelder: I saken framlegges status for kommunens barnevernsarbeid i 2010. For

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Dato: 21.mars Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting

Dato: 21.mars Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting Dato: 21.mars 2011 Byrådssak 83/11 Byrådet Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting ATNA SARK-03-201100086-10 Hva saken gjelder: Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50 Byrådssak 121/14 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere KJMD ESARK-45-201200046-50 Hva saken gjelder: Utredning vedrørende muligheter for økte krav om aktivisering av mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak.

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak. Dato: 17. november 2010 Byrådssak 1004/11 Byrådet Søknad om øremerkede stillinger til barneverntjenesten ALHO SARK-4530-200904407-68 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 settes det av 240 millioner

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1226-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern onsdag 3. desember 2014 Mål for utredningen

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Det vises til henvendelse fra Fylkesmannen i Buskerud der kommunen inviteres til å søke om øremerkede midler til satsning på kommunalt

Detaljer

Modell for tidlig innsats

Modell for tidlig innsats Modell for tidlig innsats Tidlig innsats; >Et godt universelt og allmennpedagogisk tilbud >Tidlig intervenering dersom barn har utfordringer på enkelte områder Velferdsbarnevern vs risiko kjernebarnevern

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Tjenester og tilbud for barn og unge

Tjenester og tilbud for barn og unge Tjenester og tilbud for barn og unge Rennebu kommune ønsker å tilby et godt tilbud og gode tjenester for barn og unge og deres foresatte. Samtidig er målet å sikre rett tiltak til rett tid for de som har

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

ASSS Høstsamling 2015. Velkommen!!

ASSS Høstsamling 2015. Velkommen!! ASSS Høstsamling 2015 Velkommen!! Evaluering vårsamlingen 2015 Fra kommentarene Fungerte bra Gode innlegg fra kommunene Kunnskapsdeling med andre kommuner God blanding av innlegg og gruppearbeid Idejakt

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Problemstilling Problemstilling: Hva kan forklare at Levanger kommune har stort omfang av barneverntjenester? Metode: Intervjuer: barnevernleder, stedfortreder,

Detaljer

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Levanger barneverntjeneste Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008 Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008

Detaljer

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 Driftskomiteen 03.12.08 Formannskapet 17.12.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 - TMO Barnevernets målsetting og oppgaver

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Kartlegging Det finnes ingen eksplisitte KOSTRA data for utviklingshemmede eller øvrige mottakere i Tilrettelagte tjenester. Sammenligning

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet.

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet. Dato: 14. mars 2011 Byrådssak 79/11 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-74 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Marija Kühle-Gotovac makuh@bufetat.no, tlf. 466 16 878 Nina Ludvigsen nina.ludvigsen@bufetat.no, tlf. 466 18 648 Hedda Boretti hedda.boretti@bufetat.no, tlf.

Detaljer

Status Barneverntjenesten

Status Barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 21922/2014 2010/14602 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/65 Formannskapet 23.04.2014 Komitè for levekår 24.04.2014 Status Barneverntjenesten

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport 08.09.2011 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS Effektivisering i kommunene Side 1 Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport,

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer