Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse"

Transkript

1 Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Departementet sender også med dette på høring forslag til Forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet. Regjeringen ønsker å prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet gjennom forsøk i et mindre antall kommuner. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid. I forsøket vil kommunene bli gitt et økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernområdet, samt økt finansieringsansvar for tiltakene. Innholdet i forsøket beskrives nærmere lenger ned på denne siden. 1 Kommuner som er interessert i å delta bes sende søknad til departementet innen 1. september Se informasjon om vurderingskriterier for utvelgelse av forsøkskommuner og krav til søknaden lenger ned på denne siden. 2 Vedlagt ligger utkast til Forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet. Frist for høringsuttalelser til forskriften er 18. juni Bakgrunn og hovedformål med forsøk Regjeringen erkjenner at det er utfordringer i barnevernet i dag. Ansvaret for barnevernet er delt mellom stat og kommune. Noen av utfordringene i dagens barnevern kan skyldes hvordan barnevernet er organisert. Regjeringen ønsker at

2 barnevernloven 4-25 som er akuttplasseringer etter atferdsbestemmelsene. For akuttplasseringer etter barnevernloven 4-25 vil det i forsøket bli fastsatt en kommunal egenbetaling etter samme prinsipp som for atferdsplasseringer etter 4-24 og Merknad til 12 Unntak fra forsøket Staten dekker i dag 80 prosent av utgiftene til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger jf. rundskriv Q-05/2015. Videre er dagens satser for kommunal egenbetaling for institusjonsplasser redusert for denne gruppen. Barneverntiltak for enslige mindreårige og asylsøkere, herunder refusjonsordningen, omfattes ikke av forsøket. Forsøkskommunen skal dermed betale det samme som kommuner utenfor forsøket for barneverntiltak til denne gruppen. Det samme gjelder plasseringer av barn som står i fare for å bli utnyttet til menneskehandel (barnevernloven 4-29 jf. 4-30). Merknad til 13 Evaluering Forsøkskommunen skal foreta en egenevaluering av forsøket. Departementet vil i tillegg foreta en egen evaluering av forsøket, og forsøkskommunen må derfor være forberedt på å bidra slik at evaluator får de nødvendige opplysninger, data osv. Merknad til 15 Ikrafttredelse Forsøket gjelder både for eksisterende tiltak og tiltak som vedtas etter at forsøket har trådt i kraft. Dagens refusjonsordning for fosterhjem bortfaller. For barn som er plassert i fosterhjem skal derfor kommunen fra og med ikrafttredelsestidspunktet betale utgiftene til fosterhjemmet fullt ut. Det skal tilstrebes at den enkelte fosterfamilies vilkår ikke endres som følge av den økonomiske ansvarsoverføringen fra Bufetat til forsøkskommunen. Også for barn som er plassert i institusjon skal kommunen betale full pris fra ikrafttredelsestidspunktet.

3 kommunene skal få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Nærhet og bred kjennskap til det enkelte barn er viktig for å kunne sørge for at barnet får rett tiltak til rett tid. Med økt ansvar vil kommunene være i stand til å se flere tjenester som skole, helse og barnevern i sammenheng. Det skaper gode forutsetninger for tidlig innsats, som kan forebygge mer inngripende og kostbare tiltak som plassering utenfor hjemmet. I regjeringsplattformen 1 fremgår det at regjeringen vil: Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket At kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten Overføring av oppgaver og ansvar på barnevernområdet må sees i sammenheng med kommunereformen. En ny kommunestruktur vil kunne gi større barneverntjenester med bedre forutsetninger for å kunne ivareta et mer helhetlig ansvar. Før endringer innføres i hele landet, er det hensiktsmessig at ny ansvarsdeling prøves ut i noen kommuner. Hovedformålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap som kan bidra til gode endringsprosesser i en nasjonal strukturreform for barnevernet. Følgeevaluering vil gjøre det mulig å trekke ut viktige erfaringer underveis i arbeidet, blant annet om hvordan kommunene omstiller seg ved økt ansvar. Forsøkskommunene må ta høyde for at det kan forekomme endringer i rammevilkårene når strukturendringer for barnevernet skal settes i verk nasjonalt. 2. Dagens ansvarsdeling mellom stat og kommune Det faglige og økonomiske ansvaret for barnevernet er i dag delt mellom statlig og kommunalt nivå. Barnevernet i Norge er i all hovedsak kommunalt. Kommunene har ansvar for å utføre de oppgaver som etter barnevernloven ikke er lagt til et statlig organ. Ansvaret omfatter blant annet å: foreta undersøkelser/utredninger/kartlegginger av barnet og barnets situasjon gi råd og veiledning treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak og midlertidige akuttvedtak forberede tvangssaker for behandling i fylkesnemnda iverksette og følge opp barn i tiltak, også når de er plassert utenfor hjemmet Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal bistå den kommunale barneverntjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet. Bufetat har et helhetlig 1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen 7. oktober 2013, Side 2 av 8

4 Merknad til 6 Akuttplasseringer Forsøkskommunen skal som i dag kunne anmode Bufetat om bistand ved akuttplasseringer. Bufetat har plikt til å tilby plass i akuttinstitusjon eller beredskapshjem til barn forsøkskommunen har ansvar for. Forsøkskommunen skal i samsvar med fosterhjemsforskriften 4, før henvendelsen til Bufetat, ha vurdert muligheten for akuttplassering i barnets familie eller nære nettverk. Det er kommunen som godkjenner beredskapshjem til det enkelte barn jf. fosterhjemsforskriften 5. Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige akuttiltak som oppfyller de faglige krav Barne-, ungdoms- og familieetaten stiller til plasseringen. Forsøkskommunen kan kjøpe kompetanseutviklingstjenester av Bufetat i forbindelse med akuttplasseringer og -tiltak. Merknad til 8 Inntak i institusjoner I forsøket er det kommunen som velger institusjonsplass med de begrensninger som følger av forskriften 5 tredje ledd (atferdsplasseringer) og 6 (akuttplasseringer). Bufetat har i dag utarbeidet retningslinjer for inntak og utskriving fra statlige institusjoner (lokalt nivå i Bufetat). Disse reglene må tilpasses forsøket. Dersom forsøkskommunen ønsker en plass i en statlig institusjon som faglig sett ikke kan ivareta barnets behov for forsvarlig omsorg og behandling, skal Bufetat motsette seg inntak i institusjonen. Bufetat kan av tilsvarende faglige grunner motsette seg at forsøkskommunene benytter Bufetats avtaler med private institusjoner. Merknad til 9 Økonomisk ansvar for tiltak utenfor hjemmet og 10 Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner. Fosterhjem I forsøket opphører Bufetats betalingsansvar for kommunens utgifter til fosterhjem. Det innebærer at dagens refusjonsordning for forsterkning av fosterhjem opphører slik at forsøkskommunen betaler alle utgiftene til fosterhjemmet. Forsøkskommunen skal også betale full pris ved bruk av statlige fosterhjem eller fosterhjem tilknyttet private aktører. Det vil videre bli fastsatt priser for fosterhjemstjenester som Bufetat kan tilby forsøkskommunene. Dette gjelder for eksempel utgifter til rekruttering, PRIDE-kurs, gruppeveiledningstjenester og eventuelt andre forsterkningstjenester. Se nedenfor om kommunens betalingsansvar ved akuttplasseringer i beredskapshjem. Institusjon og sentre for foreldre og barn. Forsøkskommunen skal dekke alle utgiftene ved kjøp av plasser i institusjon og sentre for foreldre og barn. Prisen ved bruk av statlige plasser vil fastsettes av Bufetat og kan differensieres etter ulike institusjonstyper. Prisen ved bruk av privat institusjon som Bufetat har avtale med, baserer seg på avtaleprisen. Kommunens betaling av utgifter til institusjon og sentre for foreldre og barn går i utgangspunktet via Bufetat. Dersom forsøkskommunen foretar egne kjøp av private institusjonsplasser uavhengig av Bufetat, vil forsøkskommunen inngå avtale med og betale direkte til den private aktøren. Det vil bli fastsatt lavere egenbetaling for institusjonsplasseringer etter barnevernloven 4-24, 4-25 og Egenbetalingen vil utgjøre om lag halvparten av utgiftene til tiltaksplassen og kan differensieres etter institusjonstyper. Den lavere egenbetalingen gjelder kun ved institusjonsplasseringer som Bufetat tilbyr kommunen. Akuttplasseringer Kommunens betalingsansvar ved akuttplasseringer følger de samme betalingsreglene som gjelder ved plasseringer i fosterhjem og institusjon. Det betyr at forsøkskommunen betaler full pris ved plasseringer i beredskapshjem og akuttinstitusjoner, med unntak av plasseringer etter

5 ansvar for at det til enhver tid finnes et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert fosterhjems- og institusjonstilbud. Bufetat har ansvaret for å: etablere og drifte institusjoner, samt å godkjenne og kjøpe private institusjonsplasser rekruttere fosterhjem sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning 3. Innhold i forsøket 2.1 Endringer i oppgave- og finansieringsansvaret Nedenfor foretas en gjennomgang av hovedlinjene i forsøket. Endringer i ansvarsdelingen som følger av forsøket er nærmere beskrevet i vedlagte utkast til vedtekter med merknader. Viktige faktorer som endres i forsøket, er ansvarsfordelingen mellom stat og kommune med hensyn til ansvar for tilgjengelig kapasitet i tiltaksapparatet, tiltaksvalg og finansiering. Større beslutningsmyndighet over tiltaksvalget følges i utgangspunktet av større finansieringsansvar. Forsøket gjelder også for eksisterende barneverntiltak, i tillegg til tiltak som vedtas og iverksettes etter at forsøket trer i kraft. Hjelpetiltak i hjemmet I forsøket gis kommunene fullt faglig og økonomisk ansvar for alle hjelpetiltak. Ansvaret omfatter også de spesialiserte hjelpetiltakene som Bufetat tilbyr. Under forsøket kan deltakende kommuner benytte Bufetats tilbud mot full pris. Sentre for foreldre og barn Forsøkskommunene skal betale full pris ved bruk av sentre for foreldre og barn. Forsøkskommunene velger selv blant tilgjengelige plasser. Fosterhjemstilbudet Forsøkskommunene overtar det helhetlige faglige og økonomiske ansvaret på fosterhjemsområdet. Dette innebærer at forsøkskommunene overtar ansvaret for rekruttering, nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem. Forsøkskommunene overtar også det økonomiske ansvaret for fosterhjemmene. Refusjonsordningen knyttet til utgifter til forsterkingstiltak mv oppheves for forsøkskommunene. For akuttplasseringer i beredskapshjem, foreslås en egen ansvarsfordeling, se nedenfor under avsnittet om akuttplasseringer. Omsorgsinstitusjoner Forsøkskommunene velger institusjonsplass og har ansvar for at barnet får tilbud om en plass som ivaretar barnets behov for forsvarlig omsorg. Forsøkskommunene skal ha fullt finansieringsansvar for plasseringer etter 4-4, 4-8 og 4-12, og skal velge plass for det enkelte barn, uavhengig av om tiltaket er offentlig eller privat. Side 3 av 8

6 mulighet til å vurdere om fosterforeldre er egnet som fosterforeldre. Bufetat tilbyr videre ulike generelle kurs til fosterforeldre som har barn plassert hos seg. Forsøkskommunene vil ha ansvaret for tilsvarende opplærings- og kurstilbud for fosterhjem de selv rekrutterer. Forsøkskommunen kan mot full pris inngå avtale om å kjøpe Bufetats opplærings- og kurstilbud og eventuelt andre forsterkningstjenester. For akuttplasseringer i beredskapshjem vises til forskriften 6 med merknader. Bruk av fosterhjem med særlige forutsetninger jf. barnevernloven 4-27, følger reglene for plasseringer etter barnevernloven 4-24 og 4-26, se forskriften 5 og 10. Merknad til 5 Kommunens oppgaver og ansvar ved plassering av barn på institusjon Institusjonsplasseringer etter barnevernloven 4-4, 4-8 annet ledd og 4-12 Forsøkskommunen har ansvar for å velge en forsvarlig institusjonsplass til barnet i tråd med barnets behov. Forsøkskommunen velger selv institusjonsplass for det enkelte barnet, uavhengig av om institusjonen er privat eller statlig. Forsøkskommunene har imidlertid ikke ansvar for at det finnes et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert institusjonstilbud. Dette ansvaret ivaretas fortsatt av Bufetat i samsvar med barnevernloven 5-1 jf 5-8. En forsøkskommune som har behov for institusjonsplass kan derfor henvende seg til Bufetat som skal bistå med å gi oversikt over det samlede godkjente institusjonstilbudet og gi råd og veiledning knyttet til hva den enkelte institusjon kan tilby og dennes mulighet til å ivareta det enkelte barn. Forsøkskommunen kan velge mellom tilgjengelige statlige plasser eller private plasser som inngår i Bufetats avtaleportefølje. Dersom forsøkskommunen ønsker en privat plass, kan forsøkskommunen benytte Bufetats fremforhandlede kontrakter. Bufetats avtaler kan forutsette at både Bufetat og forsøkskommunen inngår kontrakt med institusjonen samt at forsøkskommunen betaler for institusjonsplassen via Bufetat. Det er forsøkskommunen som har ansvar for at barnet får en forsvarlig institusjonsplass i tråd med barnets behov. Dette innebærer et ansvar både for at barnet plasseres i en institusjon som er riktig for barnet ut fra hvilken målgruppe institusjonen ivaretar og for at institusjonsplassen om nødvendig forsterkes i samsvar med barnets behov. Forsøkskommunen vil derfor også ha ansvar for forsvarlig utredning av barnets behov som grunnlag for å vurdere hvilken institusjonsplass og eventuelle tilpasninger/forsterkninger barnet har behov for. Forskriften er ikke til hinder for at forsøkskommunen foretar egne kjøp av private institusjonsplasser utenfor Bufetats avtaler. I slike tilfeller skal forsøkskommunen inngå avtale med og betale direkte til den private institusjonen. Forsøkskommunen kan også etablere egne institusjoner som må godkjennes etter reglene i barnevernloven 5-8. Forsøkskommunen forutsettes å inngå intensjonsavtaler med Bufetat om forventet etterspørsel etter institusjonsplasser fra Bufetat. Forsøkskommunen skal også orientere Bufetat dersom det inngås avtaler direkte med privat institusjon. Plasseringer etter barnevernloven 4-24 og 4-26 (atferdsplasseringer) For barn som skal plasseres etter barnevernloven 4-24 eller 4-26 (atferdsplasseringer) kan forsøkskommunen be om bistand fra Bufetat. I samsvar med barnevernlovens ordinære regler har Bufetat ansvaret for at institusjonsplassen som tilbys er forsvarlig tilpasset barnets behov. Bufetat vil derfor, på samme måte som for plasseringer fra kommuner utenfor forsøket, ha ansvar for å foreta nødvendig utfyllende kartlegging av barnet som grunnlag for riktig institusjonsplassering. Slik kartlegging vil ligge til grunn for at barnet plasseres i institusjon med riktig målgruppe og for øvrig tilpasses barnets behov. Bufetat skal gi forsøkskommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser som oppfyller de faglige krav Bufetat stiller til plasseringen. Det følger av barnevernloven 4-24 siste ledd at fylkesnemnda bare kan fatte vedtak dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp ut fra formålet med plasseringen.

7 Bufetat har ansvar for at det er et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert institusjonstilbud. Forsøkskommunen kan også bygge opp egne institusjoner eller foreta egne kjøp av private institusjonsplasser utenfor Bufetats avtaler. Forsøkskommunene bes indikere i hvilken grad de ønsker å bygge opp egen kapasitet eller benytte seg av Bufetats samlede tilbud. Kommunene forutsettes å inngå intensjonsavtaler med Bufetat om forventet etterspørsel etter Bufetat institusjonstilbud. Bufetat kan bistå med å gi oversikt over det samlede tilbudet av statlige og godkjente private institusjoner og gi råd og veiledning knyttet til hva den enkelte institusjon kan tilby. Kommunen skal betale utgiftene til institusjonsplassen. Behandlingsinstitusjoner (atferd og rus) I forsøket beholder Bufetat inntaksansvaret ved atferds- og rusplasseringer etter 4-24 og 4-26, bl.a. gjennom ansvar for særskilt kartlegging av barn opp mot institusjonsplasseringer. Bufetat skal gi kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige tiltak som oppfyller de faglige kravene som stilles til den enkelte plasseringen. Forsøkskommunene skal ikke betale full pris ved plasseringer etter atferdsbestemmelsene, men betale en egenandel som utgjør om lag halvparten av utgiftene til tiltaksplassen. Begrensningen i forsøkskommunenes valgfrihet er faglig begrunnet. Barnevernloven stiller store krav til egnetheten av tiltaket som tilbys ved plasseringer begrunnet i atferds- eller rusproblematikk. Differensiering av målgrupper blant ungdom med rus- og atferdsproblemer skal blant annet forhindre at ungdommer som plasseres i institusjon, påvirker hverandre i negativ retning. Det er få plasseringer i barnevernets atferds- og rusinstitusjoner, og det er ofte behov for spesialtilpassede løsninger ( skreddersøm ) for den enkelte ungdom. Plasseringer etter atferdsbestemmelsene krever høy og spesialisert kompetanse. Beredskapshjem og akuttinstitusjoner Bufetat skal i forsøket beholde ansvaret for at det er et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert akuttilbud (institusjoner og beredskapshjem)som forsøkskommunene kan benytte ved plasseringer etter 4-6, Forsøkskommunen vil som i dag ha ansvaret for å fange opp barn som har behov for akuttiltak. Barneverntjenesten skal, som i dag, alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan brukes som beredskapshjem. Kommunen skal avgjøre om barnet har behov for beredskapshjem eller akuttinstitusjon, og om behovet kan løses gjennom kommunale akuttiltak. Forsøkskommunene bes indikere i hvilken grad de ønsker å bygge opp egen kapasitet eller benytte seg av Bufetats akuttilbud. Kommunene forutsettes å inngå intensjonsavtaler med Bufetat om forventet etterspørsel etter Bufetats akuttilbud. Dersom kommunen velger å be Bufetat om bistand, skal Bufetat gi kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige akuttiltak som oppfyller de faglige kravene som Bufetat stiller til plasseringen. Dette begrunnes med at akuttplasseringer gjelder barn som brått må ha nye omsorgspersoner eller som kan bli vesentlig skadelidende dersom de forblir i hjemmet. For å kunne tilby faglig forsvarlige tiltak til barn og unge i så sårbare og alvorlige krisesituasjoner, kreves det spesialisert kompetanse og tilgjengelige tiltak. Forsøkskommunenes betalingsansvar følger de samme reglene som Side 4 av 8

8 pålagt etter barnevernloven og forskriftene for forsøksvirksomheten. 15 Ikrafttreden og varighet Denne forskriften trer i kraft Xx 2016, og gjelder senest til 31.desember Merknader til de enkelte paragrafer i forskrift til forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevernoppgaver i x kommune: Merknad til 1 Formål Det overordnede målet for forsøk med endret oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern der flere utsatte barn og familier får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Økt valgfrihet gjennom økt oppgave- og finansieringsansvar til kommunene er et hovedelement i forsøket. Målet er at økt kommunalt ansvar blant annet skal bidra til et bedre tilpasset tjenestetilbud for utsatte barn og familier samt sterkere vekt på forebygging og tidlig innsats. Merknad til 2 Forholdet til barnevernloven Barnevernlovens regler gjelder for forsøkskommunene sammen med forsøksforskriften, herunder alle oppgaver forsøkskommunene har ansvaret for. Dette innebærer blant annet at forsøkskommunene skal ivareta forsvarlighetskravet i barnevernloven 1-4. Barns rett til medvirkning skal ivaretas og vurderinger av hva som vil være barnets beste skal tillegges avgjørende vekt ved vurdering av aktuelle tiltak, jf. barnevernloven 4-1. Merknad til 3 Kommunens ansvar for hjelpetiltak i hjemmet Kommunen har allerede i dag et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for hjelpetiltak i hjemmet. Bufetat tilbyr i dag evidensbaserte hjelpetiltak til kommunene mot en fastsatt egenandel. Forsøkskommunens helhetlige ansvar omfatter også ansvaret for at barn som har behov for det, tilbys denne type spesialiserte tiltak, enten ved at kommunen bygger opp egne tiltak eller ved å kjøpe tiltak fra andre aktører. Forsøkskommunen skal likevel kunne kjøpe evidensbaserte hjelpetiltak av Bufetat, mot full pris. Tilsvarende gjelder familierådstjenester. Forsøkskommunene kan ikke få dekket utgifter til hjelpetiltak gjennom dagens refusjonsordning for utgifter til kommunale hjelpetiltak som er å anse som et alternativ til plassering utenfor hjemmet. Forsøkskommunen gis fullt finansieringsansvar og kan tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Merknad til 4 Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet Endringen av ansvaret for plikter, oppgaver og kompetanse som følger av barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a, b og c i forsøket innbærer for det første at forsøkskommunen skal ha ansvaret for å finne frem til et egnet fosterhjem til barn med behov for dette og ansvaret for å rekruttere fosterhjemmet. Forsøkskommunen overtar dermed ansvaret for å sørge for at det til enhver tid er et tilgjengelig fosterhjemstilbud for barn i forskjellig alder og med forskjellig behov. Reglene om ansvarsfordeling mellom kommuner i barnevernloven kap. 8 gjelder tilsvarende i forsøket. Forsøkskommunen kan finne fosterhjem i barnets familie og nære nettverk eller gjennom rekruttering av andre fosterhjem. Forsøkskommunen kan videre henvende seg til Bufetat og anmode om fosterhjem. Bufetat har ikke plikt til å tilby fosterhjem til forsøkskommunene. Bufetat kan imidlertid etter en konkret vurdering tilby fosterhjem til forsøkskommunen. Bufetat må i denne vurderingen blant annet legge vekt på om Bufetat samtidig kan oppfylle sin plikt til å bistå kommuner som ikke er med i forsøket. Ved kjøp av statlige familiehjem eller fosterhjem tilknyttet private aktører gjennom Bufetat, må forsøkskommunen betale full pris. Forsøkskommunen har videre ansvaret for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og veiledning. I dag benytter Bufetat PRIDE som er et opplæringsprogram som gir potensielle fosterforeldre mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for dem, samt Bufetat

9 i forsøket for øvrig, det vil si at forsøkskommunene som hovedregel betaler full pris for tiltaksplassen, men lavere egenandel ved akuttplasseringer i atferdsinstitusjon. Unntak fra forsøket Barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger omfattes ikke av forsøket. Forsøkskommunene skal dermed betale det samme som kommuner utenfor forsøket for barneverntiltak til denne gruppen. Bakgrunnen er sammenhengen med dagens refusjonsordning der staten dekker 80 prosent av utgiftene til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger jf. rundskriv Q- 05/ Økonomisk kompensasjon i forsøket Forsøkskommunene kompenseres for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom en økning i rammetilskuddet. Denne økningen beregnes med utgangspunkt i hvor mye Bufetat i dag bruker på de oppgavene som overføres til kommunene under forsøket. Kommuner som deltar i forsøk vil få overført en andel av dette beløpet. Andelen beregnes ut fra kostnadsnøkkelen for barnevern. Forsøkskommunene vil altså ikke bli kompensert ut i fra hvilke kostnader de har hatt til barnevern i foregående år. Merk videre at det økte betalingsansvaret også gjelder tiltak som er iverksatt før forsøket trer i kraft. 2.3 Forsøkets varighet Med forbehold om mulige forsinkelser tas det sikte på at forsøket starter opp 1. april I utgangspunktet vil forsøket vare i fire år, eller til lovendringer om endrede ansvarsforhold mellom stat og kommune på barnevernområdet settes i kraft i alle landets kommuner. Regjeringen vil legge frem en lovproposisjon om endringer barnevernloven i løpet av denne stortingsperioden. Det tas sikte på at lovendringer på barnvernområdet settes i verk samtidig som kommunereformen iverksettes. Merk at fremtidige endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune kan avvike fra ansvarsdelingen som prøves ut gjennom forsøket. 2.4 Evaluering Departementet forutsetter at kommunen selv evaluerer forsøket (jf. krav til søknaden). Departementet vil i tillegg legge opp til en egen følgeevaluering av forsøksordningen, og forsøkskommunene må derfor være forberedt på å bidra slik at evaluator får de nødvendige opplysninger, data osv. 2.5 Tilsyn Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven. I forsøksperioden skal fylkesmannen føre tilsyn med at forsøkskommunene utfører de oppgaver de er pålagt etter barnevernloven og forskriften for forsøksvirksomheten. Side 5 av 8

10 Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi X kommune mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser som oppfyller de faglige krav Barne-, ungdoms- og familieetaten stiller til plasseringen. Forskriften 4 og 5 annet ledd gjelder ikke ved slike plasseringer. 7 Tiltaksplan Barne-, ungdoms- og familietatens plikter og oppgaver etter barnevernloven 4-28 tredje ledd, skal i forsøket ivaretas av X kommune. 8 Inntak i og utskriving fra institusjoner Barnevernloven 5-4 første og annet ledd erstattes med følgende: Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi regler om hvordan inntak og utskriving fra statlige institusjoner skal besluttes i forsøket. Barne-, ungdoms- og familieetaten kan motsette seg inntak i en statlig institusjon dersom institusjonen ikke kan ivareta barnets behov for forsvarlig omsorg og behandling. Tilsvarende gjelder inntak i privat institusjon som Bufetat har avtale med. 9 Økonomisk ansvar for tiltak utenfor hjemmet Barnevernloven 9-4 første ledd første punktum gjelder med følgende presisering: Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og barn plikter X kommune å betale utgiftene etter denne forskriften 11. Det økonomiske ansvaret som etter barnevernloven 9-4 første ledd annet punktum ligger til Barne-, ungdoms- og familieetaten, skal i forsøksperioden ivaretas av X kommune. 10 Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv. Barnevernloven 9-5 gjelder i forsøket, med følgende presisering av første punktum: Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og barn i forsøket, skal X kommune betale utgiftene til tiltaksplassen. Egenbetalingen fastsettes av departementet. Departementet kan fastsette lavere egenbetaling for institusjonsplasser som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr kommunen etter barnevernloven 4-24, 4-25 og Kommunens egenbetaling etter forskrift 26. november 2003 nr om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold på institusjon (egenbetalingsforskriften) 3, skal i forsøket omfatte utgiftene til institusjonsplassen. Det kan fastsettes lavere egenbetaling for institusjonsplasser som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr kommunen etter barnevernloven 4-24, 4-25 og Egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter Den egenbetaling X kommune kan kreve etter forskrift 21. desember 1992 nr om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter 1, omfatter i forsøket utgifter som nevnt i denne forskriften Unntak fra forsøket Forsøket omfatter ikke barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Forsøket omfatter heller ikke plasseringer etter barnevernloven 4-29 jf Evaluering X kommune skal foreta en egenevaluering av forsøket. Departementet vil i tillegg foreta en egen følgeevaluering. 14 Tilsyn Fylkesmannen skal føre tilsyn med at X kommune i forsøksperioden utfører de oppgaver den er

11 For mer detaljerte opplysninger om innholdet i forsøket, vises til vedlagte utkast til Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet med merknader. 4. Vurderingskriterier for søknadene Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har besluttet at forsøkene gjennomføres i et mindre antall av landets kommuner, hvorav minst en stor (over innbyggere) og en mindre stor ( innbyggere) kommune. For å kunne søke om forsøk må kommunen minimum ha en befolkning på innbyggere. Ved behandling av søknader om deltakelse i forsøk vil det legges vekt på om kommunene har nødvendig kompetanse, kapasitet og ressurser til å ivareta et økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet. Det vil også vurderes positivt at kommunen driver et godt forebyggende og tverretatlig arbeid. Under beskrives vurderingskriteriene for utvelgelse nærmere. Departementet understreker at det vil foretas en helhetlig vurdering av søknadene, og at kriteriene som beskrives her ikke er absolutte. En kommune som ikke oppfyller et kriterium, er dermed ikke diskvalifisert fra å delta. Vurderingskriterier for utvalg av forsøkskommuner 1. Kommunen har god måloppnåelse med hensyn til sentrale krav i barnevernloven (for eksempel fristoversittelser ved gjennomføring av undersøkelser, kravene til tiltaksplan ved hjelpetiltak, jf. bvl. 4-5, krav til omsorgsplan, jf. bvl. 4-15, tilsyn med barn som er plassert i fosterhjem, jf. bvl. 6-3, ivaretakelse av barns medvirkning, jf. bvl. 6-3) 2. Kommunen har god bemanning i barneverntjenesten, sett i forhold til antall meldinger, undersøkelser og barn med tiltak 3. Netto driftsutgifter til barnevern, per barn i barnevernet 4. Kommunen kan dokumentere at de driver et godt forebyggende og tverretatlig arbeid 5. Kommunen gir en god beskrivelse av hvordan de vil organisere forsøket 6. En helhetsvurdering der både kommunenes kompetanse, kapasitet, tverretatlige arbeid, størrelse, sammensetning samt kostnadsvurdering vektlegges. Kommunene som søker vil bli vurdert ut i fra hvordan de samlet sett forholder seg til kriteriene 1-5. Det sjette kriteriet innebærer at det vil bli foretatt en helhetsvurdering av hvordan sammensetningen av forsøkskommuner vil påvirke bl.a. det nasjonale tilbudet til Bufetat. Det er viktig at tilpasninger i Bufetat som følge av forsøket kan gjennomføres uten negative konsekvenser for tilbudet til barn og unge. Variasjon i kommunenes størrelse er viktig for å gi et godt evalueringsgrunnlag, og vil også inngå i helhetsvurderingen. I vurderingen av søknader vil tidligere års tall fra kommunenes halvårsrapportering og KOSTRA benyttes. Side 6 av 8

12 Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av nr. 87. Stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den xx 2015, med hjemmel i 5 i lov om forsøk i offentlig forvaltning av nr. 87, jf. Kgl. res. x. 1 Formål Formålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevern. Forsøket skal bidra til at barn og unges behov for nødvendig hjelp og omsorg til rett tid skal dekkes på en mest mulig effektiv måte, og legge til rette for økt vekt på forebygging. 2 Forholdet til barnevernloven Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 17. juli 1992 nr. 100 gjelder så langt den passer og med de unntak, endringer, presiseringer eller tilføyelser som framkommer av denne forskriften. 3 Kommunens ansvar for hjelpetiltak i hjemmet X kommune har i forsøket det helhetlige ansvaret for hjelpetiltak i hjemmet etter barnevernloven. 4 Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a, b og c skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten på fosterhjemsområdet, skal i forsøket ivaretas av X kommune. Forsøkskommunens ansvar gjelder barn kommunen har ansvar for å yte tjenester og tiltak til etter barnevernloven kap. 8. De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter forskrift 18. desember 2003 nr om fosterhjem 2 skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten, skal i forsøket ivaretas av X kommune. 5 Kommunens oppgaver og ansvar ved plassering av barn på institusjon Barne-, ungdoms- og familieetatens plikter og oppgaver etter barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a, gjelder i forsøket med følgende presisering ved plassering av barn på institusjon: Ved plasseringer etter barnevernloven 4-4 fjerde ledd, 4-8 annet ledd og 4-12 skal X kommune velge institusjonsplass for barnet. Kommunen skal velge en institusjonsplass som ivaretar barnets behov for forsvarlig omsorg. Ved plasseringer etter barnevernloven 4-24 og 4-26 skal Barne-, ungdoms- og familieetaten gi kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser som oppfyller de faglige krav Barne-, ungdoms- og familieetaten stiller til institusjonsplasseringen. Barne-, ungdoms- og familieetatens oppgaver og ansvar etter barnevernloven 5-1 jf. 5-8 gjelder i forsøket. 6 Akuttplasseringer De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a, b og c skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten, gjelder med følgende presisering ved plasseringer etter barnevernloven 4-6 første og annet ledd og 4-25 annet ledd:

13 3 5. Høringsuttalelse og søknad 3.1 Prosess for høring av Forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet. Forskriften skal regulere avvik fra gjeldende lover og forskrifter om oppgavefordelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet, jf. Lov om forsøk i offentlig forvaltning, 5. Utkast til forskrift for forsøket ligger vedlagt nederst på denne siden og sendes med dette på offentlig høring. Frist for høringsuttalelser er 18. juni Kommuner må vedta forskriften lokalt for å kunne søke om å delta i forsøk, jf. forsøksloven 5 andre ledd. Vi gjør oppmerksom på at forskriften kan endres som følge av høringsrunden, og at søknaden må baseres på versjonen av forskriften som foreligger etter høringen, ca 5. juli Endelig forskrift vil bli gjort tilgjengelig på departementets hjemmeside så snart den er klar. 3.2 Krav til søknaden Følgende krav gjelder for innholdet i søknaden: Søknaden må være forankret i kommunestyret eller formannskapet i kommunen og inneholde gyldig vedtak av forskriften for forsøket. Slikt vedtak må oversendes departementet senest to uker etter søknadsfristen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan kommunen ser for seg å ivareta det økte ansvaret som skisseres i denne kunngjøringen. Kommunen må beskrive hvordan den vil organisere seg administrativt for å ivareta økt ansvar. Dette gjelder for eksempel organisering av arbeidet knyttet til rekruttering, veiledning og opplæring av fosterforeldre. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hvordan barns medvirkning ivaretas i behandlingen av saker (jf. vurderingskriterium 1) Søknaden må inneholde en beskrivelse av kommunens forebyggende og tverretatlige arbeid på barnevernområdet (jf. vurderingskriterium 4). Denne beskrivelsen skal være på maksimum tre sider. Søknaden bør redegjøre for et opplegg for evaluering av forsøket, fortrinnsvis en egenevaluering. Søknadsfrist for deltakelse i forsøk er 1. september Søknader vil bli behandlet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Vi gjør oppmerksom på at kommuner som søker ikke har anledning til å klage på utvelgelsen. Vi ber om at kommunens kontaktperson (med e-postadresse) for forsøket oppgis i søknaden. Side 7 av 8

14 Søknad sendes til: eller Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Akersgata Oslo Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Merk konvolutten: Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet Ved spørsmål, ta kontakt med: Solveig Valseth, telefon , mobil Vedlegg: Utkast til Forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet Side 8 av 8

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1226-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY BARNEVERN SOM FORSØKSKOMMUNE I NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KARMØY BARNEVERN SOM FORSØKSKOMMUNE I NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KARMØY BARNEVERN SOM FORSØKSKOMMUNE I NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE Formannskapet behandlet saken den 24.08.2015, saksnr. 116/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 02.03.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet»

SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet» SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet» Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saksforløp: Informasjonssak til Komité

Detaljer

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern onsdag 3. desember 2014 Mål for utredningen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. JUNI 2015 TID: KL. 09:45 OPPMØTE OG KAFFE KL. 10:00-15:00 FELLES ORIENTERINGER MV. KL. 15:00-15:30 BEHANDLING AV SAKER ETTER SAKSLISTEN

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN KVALITETS- OG STRUKTURREFORM

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN KVALITETS- OG STRUKTURREFORM Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN KVALITETS- OG STRUKTURREFORM 17. mars 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Høringsnotatets

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 16/1894. Formannskapet 23.05.2016

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 16/1894. Formannskapet 23.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 16/1894 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.05.2016 HØRING VEDR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN: KVALITETS- OG STRUKTURREFORM

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Høringsuttalelse: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endinger i barnevernloven

Høringsuttalelse: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endinger i barnevernloven Byrådssak 187/16 Høringsuttalelse: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endinger i barnevernloven MARO ESARK-03-201600085-53 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Bakgrunn Sammenhengen med kommunereformen Tiltak for å styrke kvalitet Lovforslag Prosessen videre

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Og litt om kvalitets- og strukturreformen Foredragsholder: Jan Faller Disposisjon Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreformen aktuelle

Detaljer

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks 903 8001 BODØ Tlf. 75 55 55 40 Fax 75 55 55 48 Høringsuttalelse fra barneverntjenesten i Bodø kommune Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Byrådssak 282/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet MARO ESARK-4530-201500079-22 Hva saken gjelder: Regjeringen ønsker å prøve ut endringer

Detaljer

Saksbehandler: Hege B. E. Nordstrand Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: * INNSTILLING TIL: OPPVEKST- OG UTDANNINGSKOMITEEN/BYSTYRET

Saksbehandler: Hege B. E. Nordstrand Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: * INNSTILLING TIL: OPPVEKST- OG UTDANNINGSKOMITEEN/BYSTYRET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege B. E. Nordstrand Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 16/2698-4 Dato: * Høring: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet â INNSTILLING TIL: OPPVEKST- OG UTDANNINGSKOMITEEN/BYSTYRET

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Lier kommune Barnevernstjenesten

Lier kommune Barnevernstjenesten LL Lier kommune Barnevernstjenesten Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref: VSG/2016/1227/F47/&13 Deres ref: Lier 10.06.2016 Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet Lier

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven

Saksframlegg. Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven Saksframlegg Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven Arkivsak.: 16/12958 Vedtak 1. Trondheim kommune gir sin tilslutning til at det helhetlige ansvaret

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet ALTA KOMMUNE Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Prosjektbeskrivelse Siss- Mari Solli 01.04.2016 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Innhold i prosjektet... 2 2.1 Tidsramme...

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Endringer i barnevernloven. OSO Barnevern. KS Troms Høstkonferanse. Pål Christian Bergstrøm. Barne-, ungdoms- og familieetaten

Endringer i barnevernloven. OSO Barnevern. KS Troms Høstkonferanse. Pål Christian Bergstrøm. Barne-, ungdoms- og familieetaten Endringer i barnevernloven OSO Barnevern KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Navn på seminar / 16.10.2017 Hva er OSOs formål? «Et samlet barnevern skal tilby

Detaljer

Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16

Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16 Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16 Innhold 1. Organisering barneverntjenesten per mai 2016 2. Hjemler og kunnskapsgrunnlag 3. Saksgang 4. Meldinger til barnevernet 5.

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Fagdag for ansatte i barneverntjenestene i Sør-Trøndelag

Fagdag for ansatte i barneverntjenestene i Sør-Trøndelag Foto: Vigleik Stusdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fagdag for ansatte i barneverntjenestene i Sør-Trøndelag 31.03.2016 2 Plan for dagen Tidsrom Tema 10.00-10.15 Åpning, Fylkesmannen orienterer 10.15-12.00

Detaljer

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven Fylkesmannen i Rogaland Barnevernledersamling 5. desember 2013 Seniorrådgiver Elisabeth S. Halvorsen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

Høringssvar fra Larvik og Lardal kommune vedrørende forlsag til endringer i barnevernloven, kvalitets og strukturreform

Høringssvar fra Larvik og Lardal kommune vedrørende forlsag til endringer i barnevernloven, kvalitets og strukturreform Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Øystein Pedersen Telefon: 16/44689 FA - F47, TI - &13 16.05.2016 Høringssvar fra Larvik og Lardal kommune vedrørende forlsag til endringer i barnevernloven,

Detaljer

Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat:

Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat: 1 2 Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat: Uklare ansvarsforhold Bufetat går inn på kommunenes ansvarsområde og overprøver deres beslutninger. Manglende kommunal

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Høring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven

Høring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Boks 8036 - Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Hilde Hæhre 2016/1812 31.05.2016 33 37 24 29 Arkivnr:

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK 1 Samlet oversikt over mål for hvert drøftingskapittel i stortingsmeldingen om fosterhjem, komplett med tiltakene som foreslås iverksatt for å nå målene: (Sidetallene referert

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreform i barnevernet

Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreform i barnevernet Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreform i barnevernet Solveig Valseth, Barnevernsavdelingen Tromsø,1. juni 2016 Melding til Stortinget om fosterhjem 1. juni 2016 2 Tema 1) Bakgrunn 2) Hovedutfordringer

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Nytt i barnevernretten Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Lovendringer Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak, bvl. 4-4 tredje og fjerde ledd, iverksatt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN HEMNES KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN HEMNES KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN HEMNES KOMMUNE Det vises til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet datert 05.09.2012. Brevet inneholder høringsnotat

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 03/04983-001 Dato: * FORSKRIFT OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV STATLIG ANSVAR INNEN BARNEVERNOMRÅDET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Bufetats tjenestetilbud Bufetat det statlige barnevernet skal: Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet Rekruttere, opplære

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Tema: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven - roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om fosterhjem

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk Internserien 6/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk Av Kirsten Sandberg, professor ved

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske endringer for statlig og kommunalt barnevern Informasjon fra BLD

Organisatoriske og økonomiske endringer for statlig og kommunalt barnevern Informasjon fra BLD Organisatoriske og økonomiske endringer for statlig og kommunalt barnevern Informasjon fra BLD Steinkjer, 5. mars 2014 seniorrådgiver Solveig Valseth Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015)

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015) Innst. 197 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:31 S (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD

Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD Røroskonferansen 2014, Barnevernsambandet Sør-Trøndelag 11. februar 2014 seniorrådgiver Solveig Valseth Barne-, likestillings- og

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 01.06.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 01.06.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 01.06.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 17.11.16 Nytt fra Fylkesmannen Endringer i barnevernloven siden sist Norsk tiltredelse til Haagkonvensjonen 1996 lovendringer

Detaljer

Kvalitets- og strukturreform - kommunalt samarbeid på regionalt nivå. Hanne Ingerslev, rådgiver, KS

Kvalitets- og strukturreform - kommunalt samarbeid på regionalt nivå. Hanne Ingerslev, rådgiver, KS Kvalitets- og strukturreform - kommunalt samarbeid på regionalt nivå Hanne Ingerslev, rådgiver, KS Parallelle prosesser Meld. St. 17(2015 2016)Trygghet og omsorg Fosterhjem til barns beste Forslag til

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001 Utfylling av kontrollskjemaer jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars 2010 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 15.03.2017 01.02.2017 2017/1403 Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e:

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: Dato: 23. mai 2011 Sak: 10/15 Klager: A kommune, barneverntjenesten Innklaget: Staten v/barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 8113 Dep 0032 Oslo

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 Sak: 214/12. Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/43397 VEDTAK:

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 Sak: 214/12. Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/43397 VEDTAK: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 Sak: 214/12 Tittel: Saksprotokoll: Høring - forslag til endringer i barnevernloven - finansieringsansvar, faglig samhandling mellom stat og kommune,

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer