Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11"

Transkript

1 Byrådssak 143/16 Statusmelding for barnevernet 2015 MARO ESARK Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i Statusmeldingens formål er å gi en kortfattet orientering om siste års aktivitet på barnevernfeltet, samt belyse noen sentrale utviklingstrekk for tjenesteområdet både over tid og sammenlignet med andre storbyer. Saken baseres på informasjon fra barnevernets fagsystem Familia, statistikkbanken KOSTRA, rapportering til fylkesmannen og Bergen kommunes interne rapporteringssystem (Corporator). Barnevernet arbeider med meldinger, undersøkelser og tiltak etter Barnevernslovens kapittel 4. Tjenesteområdet var i 2015 organisert i ni resultatenheter, herunder åtte barneverntjenester og en døgnåpen barnevernvakt lokalisert ved Bergen politikammer. I tillegg drifter Utekontakten tiltak for barnevernet, herunder drift av bo-oppfølgingstiltaket DUE (Der Ungdom Er). Hovedutfordringen for barnevernet etter flere år med økning i tjenestens omfang er å finne kvalitativt gode og effektive forebyggende virkemidler til barnets beste. Vi ser i 2015 fortsatt vekst i utgiftene til barnevernet uten at dette kan forklares med at flere barn får tiltak. Statusmeldingen viser at det er en stabil og litt redusert mengde saker, antall meldinger, undersøkelser og tiltak. Det er en positiv utvikling i behandlingstid av undersøkelser siste året. Over 90 % av barn som er under omsorg av Bergen kommune bor i fosterhjem. Fra forskning vet vi at det går noe bedre med barn som vokser opp i slektsfosterhjem sammenlignet med fosterhjem rekruttert utenfor barn slekt og nettverk. I 2015 flyttet 62 barn til et fosterhjem i regi av barnevernet i Bergen. Av disse fikk 46 barn flytte til et fosterhjem rekruttert fra barnets egen familie eller nettverk. Det vil si at tre av fire barn fikk flytte til fosterhjem med kjente personer i Dette er et svært godt resultat. I 2015 ble det gjennomført konsulentfirmaet Deloitte forvaltningsrevisjon av barnevernets arbeid med tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem på oppdrag fra Kontrollutvalget i Bergen kommune. Byrådet tar på alvor revisjonens påpekninger om mangel på felles rutiner og ulik praksis, og bekymringen for at det kan medføre at barneverntjenestene ikke tilbyr et likeverdig tilbud i samsvar med regelverket. Alle innbyggere i Bergen skal sikres likeverdige tjenester uavhengig av lokal tilhørighet. Det er i 2015 jobbet med å iverksette tiltak for å forbedre de områdene revisjonen påpekte. Byråd for helse og omsorg har gitt tilbakemelding via kontrollutvalget på de utbedringer som er gjennomført og pågående arbeid. Byrådens brev følger vedlagt. Byrådet skal fortsatt jobbe målrettet for at alle barn som trenger det får god hjelp til riktig tid. Målet er å skape gode oppvekstvilkår for alle barn i Bergen. For å nå kommunens mål må det arbeides målrettet, helhetlig, systematisk og langsiktig på mange områder og nivå. Overordnete planer som vedtar retning for kommunens tjenesteutvikling på oppvekstfeltet vil være sentralt i det videre arbeidet. Byrådet vil legge frem tre planer som samlet skal gi føringer for videre utvikling av tjenester og tiltak for barn og ungdom herunder: 1

2 Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten Plan for psykisk helsearbeid for barn og unge Plan for barnevernet Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Meldingen legges frem for Bystyret med hjemmel i Byrådets fullmakter 2.7 pkt. a og c: Byrådet skal jevnlig informere og rapportere til bystyrets organer om: a) sitt arbeid innenfor de områder hvor byrådet er delegert beslutningsmyndighet, c) oppnådde resultater og avvik på mål, strategier og tjenesteproduksjon. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar statusmelding for barnevernet 2015 til orientering. Dato: 12. april 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Rebekka Ljosland byråd for helse og omsorg Vedlegg: Brev til kontrollutvalget datert 29. mars 2016 Forvaltningsrevisjon tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem 2

3 Saksutredning: 1.0 INNLEDNING Statusmeldingens formål er å gi en kortfattet orientering om siste års aktivitet på barnevernfeltet samt belyse noen sentrale utviklingstrekk for tjenesteområdet. Barnevernets ansvar og oppgaver reguleres av Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 med tilhørende forskrifter. Barnevernlovens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernets virksomhet styres med utgangspunkt i følgende sentrale dokumenter: Bystyrets årsbudsjett og økonomiplan Kommunaldirektørens årlige oppdragsnotat til Etat for barn og familie Styringskortet for barnevernet (balansert målstyring) Kommunaldirektørens styringsdialog med etaten. Barnevernlovens kapittel 4 omhandler barnevernets arbeid med meldinger, undersøkelser og tiltak. Barnevernets adgang til å iverksette tiltak ligger i bredt og komplisert spenn mellom frivillige hjelpetiltak og midlertidige eller langvarige plasseringer uten foreldre eller ungdom sitt samtykke. Barnverntjenesten er saksforberedende instans for Fylkesnemnda som fatter vedtak når det vurderes som nødvendig å iverksette tiltak uten samtykke. Tjenesteområdet var i 2015 organisert i ni resultatenheter, herunder åtte barneverntjenester og en døgnåpen barnevernvakt lokalisert ved Bergen politikammer. I tillegg drifter Utekontakten tiltak for barnevernet, herunder drift av bo-oppfølgingstiltaket DUE (Der Ungdom Er). 2.0 AKTIVITET I 2015 En hovedutfordring for barnevernet i Bergen kommune etter flere år med økning i tjenestens omfang er å finne kvalitativt gode og effektive forebyggende virkemidler til barnets beste. Bystyret besluttet i møte (sak 195/15) å fremme søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet under forutsetning av statlig fullfinansiering. I bystyresaken var gapet mellom økte kommunale utgifter og forventet kompensering gjennom inntektssystemet ved deltakelse i forsøket beregnet til rundt 90 mill. Barne- og likestillingsdepartementet bekreftet i et møte med administrativ ledelse i Byrådsavdeling for helse og omsorg at midler til forsøkskommunene ville bli fordelt ved bruk av kostnadsnøkkelen for barnevern, og at det ikke ville bli gitt tilleggsfinansiering basert på regionale forskjeller i aktivitet og dermed kostnader. Staten ville altså ikke fullfinansiere kostnader for dagens aktivitetsnivå i Bergen gitt samme omfang og med samme kostnadsnivå som dagens tiltak driftes av Bufetat. På bakgrunn av den økonomiske risikoen deltakelse i forsøket ville medføre ble det besluttet å trekke kommunens søknad, i tråd med bystyrets forutsetning. Imidlertid har departementet varslet strukturreformer i barnevernet som vil kunne innebære at kommunene får overført større ansvar for statlige oppgaver på barnevernfeltet. For å være i stand til å møte fremtidige strukturendringer blir det viktig at aktiviteten og kostnadene er tilpasset inntektssystemets forventninger til kommunens behov for barneverntjenester. I 2015 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av konsulentfirmaet Deloitte på oppdrag fra Kontrollutvalget i Bergen kommune for barnevernets arbeid med tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem. Byrådet tar på alvor at rapporten peker på at mangel på felles rutiner innebærer ulik praksis som kan medføre at barneverntjenestene ikke tilbyr et likeverdig tilbud i samsvar med regelverket. Alle innbyggere i Bergen skal sikres likeverdige tjenester uavhengig av lokal tilhørighet. Det er i 2015 jobbet 3

4 med å iverksette tiltak for å forbedre de områdene revisjonen påpekte. Byråd for helse og omsorg har gitt tilbakemelding via kontrollutvalget på de utbedringer som er gjennomført og pågående arbeid. Byrådens brev er vedlagt saken. Bergen deltok i 2015 i storbyforskningsprosjektet Terskler i barnevernet sammen med Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Med prosjektet ønsket man å få belyst om det er ulike terskler i barnevernet, både før barnevernet blir involvert og underveis i arbeidet barnevernet utfører. Hvis det kunne påvises ulike terskler var det et ønske å få belyst hvorfor det er slik, og hvilke økonomiske konsekvenser dette fikk for kommunene. Prosjektet var finansiert av Program for storbyrettet forskning og ble gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Oslo var prosjektførende kommune. Fra Bergen deltok Årstad og Åsane i barneverntjeneste. Rapporten oppsummerer blant annet: Andelen meldinger til barnevernet har sammenheng med levekår og demografi i bydelene, saksmengden øker i takt med økende innvandrerandel, enslige forsørgere og forekomst av kommunale boliger, men at sammenhengen på ingen måte er entydig. Et godt samarbeid med andre tjenester, instanser og aktører har betydning for andelen meldinger til barnevernet. Det åpnes i all hovedsak undersøkelser i meldinger som omhandler, rus, vold og psykisk helse hos foreldre. Henleggelse av meldinger handler også om kontorkulturer. Kristiansand har hatt en lav andel meldinger som har gått til undersøkelse og en forholdsvis høy andel undersøkelser som har endt med tiltak. Motsatt har Årstad en høy andel meldinger som har gått til undersøkelse men en høy andel undersøkelser som avsluttes uten tiltak. Ingen av casene har lav andel henleggelser på begge terskler, herunder etter meldingsgjennomgang og konklusjon av undersøkelse. Bergen har en generelt høyere rate for omsorgstiltak enn Oslo. Se vedlagte link for sammendrag og prosjektrapport i sin helhet. Barnevernet samarbeider med andrelinjetjenestene, særlig med BUFETAT, men også med spesialisthelsetjenestene. I 2015 ble det etablert en understruktur for samhandling initiert av Bergen kommune. Det etablerte Samarbeidsutvalget, ledet av Bergen kommune, vedtok opprettelse av flere driftsnære underutvalg, der to av disse er omhandler barn og unge-samarbeidet, herunder underutvalg for barn og unges psykiske helse, og underutvalg for svangerskap, fødsel og barsel. Byrådsavdelingens treårige moderniseringsprogram Smart omsorg var i sin planleggingsfase høsten Delprogrammet Riktig innsats til riktig tid gir kapasitet til utviklingsarbeidet i etaten, også for barnevernet. Programmet gir lederstøtte innen blant annet tjenesteinnovasjon, økt brukerfokus, digitalisering, og programmet vil underbygge en dreining mot mer forebygging. Byrådet vil legge frem tre planer i løpet av høsten 2016 som samlet skal gi føringer for videre utvikling av tjenester og tiltak for barn og ungdom knyttet til Byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde, herunder: Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten Plan for psykisk helsearbeid for barn og unge Plan for barnevernet Strukturer og tiltak som skal bidra til å vri innsatsen mot mer forebygging til fordel for omfattende og kostnadskrevende barneverntiltak vil bli foreslått. 4

5 2.1 Bergen sammenlignet med andre storbyer Følgende presenteres status og sentrale utviklingstrekk for barnevernet. For å beskrive status og utviklingen brukes tall fra KOSTRA 1 (SSB) og tall fra barnevernets halvårsrapportering til Fylkesmannen. Det presiseres at KOSTRA tallene for 2015 er foreløpige. De endelige tallene publiseres medio juni Storbynettverket ASSS 2 er et nettverk for barnevernet i de ti største kommunene. I nettverket sammenlignes og drøftes resultatene for kommunene i tillegg til at indikatorer for nettverkets tjenesteprofil videreutvikles. Under presenteres utvalgte KOSTRA tall og indikatorer fra ASSSnettverkets tjenesteprofil. Prioritet Under presenteres KOSTRA tall som belyser kommunenes prioritering av barnevern. KOSTRA definerer netto driftsutgifter som uttrykk for kommunens prioritering. Figur 1: Netto driftsutgifter barnevern per innbygger Enhet: Kroner. Kilde: KOSTRA. Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år har økt mest i Bergen. Hvis Bergen kommune sine utgifter til barnevern i 2015 hadde lagt på nivå med Kristiansand ville utgiftsnivået samlet vært redusert med rundt 130 millioner. Forskjellene i netto driftsutgifter mellom storbyene kan ha sammenheng med forskjeller i kostnader per tiltak eller at barn blir værende lenger i tiltakene. Bergen kommune har ingen entydig forklaring på disse forskjellene per i dag. ASSS-nettverket har påpekt at kommunenes netto driftsutgifter av barnevern ikke kan ses isolert, men må ses i sammenheng med prioritering og netto driftsutgifter av andre tjenester innenfor oppvekstfeltet. ASSS-nettverket har derfor fremmet ønske om et tettere samarbeid mellom nettverkene for helse, barnehage/skole og NAV kommune for å utforske disse forskjellen. 1 Kommune-Stat-Rapportering 2 Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner 5

6 Figur 2: Netto driftsutgifter til barnevern i Bergen fordelt på funksjonsområder. Enhet: millioner kroner (avrundet). Kilde: KOSTRA. I løpet av de siste 5 år ser man at Bergen har hatt en kraftig vekst i netto driftsutgifter til tiltak utenfor familien på 42 %. Utgiftene økte mest fra 2013 til 2014 som en antar er en følge av økte kommunale egenandeler for kjøp av plass i statlige barneverninstitusjoner. I tabellen under ser vi at også de andre storbyene har hatt utgiftsvekst innenfor samme område, men ikke like kraftig som i Bergen og Stavanger. Tabell 1: Endring i netto driftsutgifter til tiltak utenfor hjemmet Kilde: KOSTRA. Bergen Oslo Trondheim Stavanger Kristiansand 42 % 25 % 29 % 46 % 32 % Andelen av barnevernets budsjett til tiltak utenfor familien tilsvarte i %. Utgiftsveksten til tiltak utenfor familien legger press på barnevernets mulighet til å prioritere arbeid med utvikling av hjelpetiltak i familien. Dette er en liten ønsket utvikling. Omfang I KOSTRA brukes begrepet dekningsgrad som uttrykk for barnevernets omfang. Under presenteres dekningsgrader for å sammenligne storbyenes omfang tiltak fra barnevernet. Figur 3: Andel barn (av alle barn 0-17 år) med barneverntiltak i løpet av året i Bergen sammenlignet med de andre storbyene. Enhet: %. Kilde: KOSTRA. Figur 3 viser at Bergen ikke skiller seg vesentlig fra de andre byene for dekningsgradene som her er vist. Mest interessant er forskjellen i dekningsgrad for barn med barneverntiltak mellom Trondheim og de 6

7 andre byene. Forskjellen gir grunn til å stille spørsmål om Trondheim har andre prioriteringer eller måter å organisere tjenestene som påvirker dekningsgraden. I rapporten fra terskelprosjektet vises det at Bergen kommune har en høyere rate for omsorgstiltak enn Oslo. Foreløpige KOSTRA-tall for 2015 bekrefter denne forskjellen (figur 4). Figur 4: Barn med tiltak som er plassert i tiltak utenfor familien(funksjon 252) i løpet av året ift. antall innbyggere 0-17 år. Enhet: %. Kilde: KOSTRA. 3.0 STATUS 2015 FOR BARNEVERNET I BERGEN I dette kapittelet presenteres statistikk for omfang av meldinger, undersøkelser og tiltak for barnevernet i Bergen. Innenfor disse områdene presenteres også saksomfanget i den enkelte barneverntjeneste. For meldinger og undersøkelser vil det også bli presentert statistikk for å belyse hvem som melder bekymring til barnevernet, hvilke type bekymringer som blir meldt og i hvilken grad barnverntjenestene vurderer om henvendelsene faller innenfor kriteriene for undersøkelse eller tiltak. Meldinger og undersøkelser Barneverntjenesten i Bergen behandlet totalt 2216 meldinger i løpet av 2015 som er 10 % færre enn i Det ble avsluttet 8 % færre undersøkelser og 9 % færre undersøkelser konkluderte med tiltak sammenlignet med Figur 5: Meldinger fordelt på bydel. Enhet: Meldinger. Kilde: Fylkesmannen. Et flertall av barneverntjenestene hadde en nedgang i antall meldinger fra 2014 til I Åsane var ser vi en liten økning mens i Ytrebygda er antallet stabilt. Størst er nedgangen i Fyllingsdalen og Årstad. 7

8 Figur 6: Andel henlagte meldinger fordelt på bydel. Rød linje viser snitt for Bergen siste 3 år=12. Enhet: %. Kilde: Fylkesmannen. Figur 7: Andel henlagte undersøkelser fordelt på bydel. Rød linje viser snitt for Bergen siste 3 år=58. Enhet: %. Kilde: Fylkesmannen. Arna og Åsane utmerker seg begge i 2015 med både en høyere andel henlagte meldinger og undersøkelser enn snittet for Bergen. Mens Laksevåg utmerker seg med den laveste andelen henlagte meldinger men den høyeste andelen henlagte undersøkelser. Det er i forbindelse med denne statusmeldingen ikke innhentet nærmer kommentarer fra barneverntjenestene om hva som kan være årsakene til de lokale forskjellene i vurdering av meldinger og undersøkelser. Terskelprosjekter peker i sin analyse på at variasjoner mellom bydeler og kommuner kan skyldes ulike kontorkulturer 3. Dette underbygger behovet for å arbeide med felles rutiner og kulturer på tvers av barneverntjenestene. 3 Rapporten bruker begreper kontorkulturer. 8

9 Figur 8: Konklusjoner i undersøkelsessaker gjennomført i Kilde: Familia. I de fleste sakene har barneverntjenestene selv konkludert med at barnet og familien ikke har behov for tiltak (850 undersøkelser i 2015). Dette resultatet er ikke nødvendigvis et uttrykk for at undersøkelsene ble iverksatt på grunnlag av et for lavt bekymringsnivå. For mange vil samarbeidet med barnevernet i en undersøkelse gi innsikt og forståelse for hvilke endringer som må til i familien. Selve undersøkelsesprosessen kan derfor være tilstrekkelig for å redusere bekymringen som gav grunnlag for at undersøkelsen ble opprettet. Hvis imidlertid henleggelsesprosentene er et uttrykk for at barnevernet mottar mange meldinger som verken faller innenfor lovens kriterier for en nærmere undersøkelse, eller et vedtak, bør det være i både barn, foreldres, meldingsinstanser og barnevernets interesse å samarbeide slik at bekymringer blir møtt og ivaretatt på lavest effektive innsatsnivå. Det er mer bekymringsfullt når undersøkelser henlegges i familier når barnevernet mener det er behov for tiltak (268 undersøkelser i 2015). Dette kan være uttrykk for at familier og barnevernet ikke blir enige om barnets behov for tiltak. Det kan stilles spørsmål til om resultatet kan tolkes dithen at foreldre ikke har tilstrekkelig tillit til å ville samtykke til et frivillig samarbeid med barnevernet. Tabell 3 viser at Bergen i liten grad skiller seg fra de andre storbyene på dette området. Tabell 3: Undersøkelser henlagt i 2015 etter partens ønske i saker der barnevernet anbefalte tiltak, av alle henlagte undersøkelser. Enhet: %. Kilde: KOSTRA. Bergen Oslo Trondheim Stavanger Kristiansand 24,3 24,1 17,1 27,3 24,3 Meldingsinstanser Barnevernet er avhengig av familie, nærmiljø og offentlige og private instanser for å kunne ivareta de oppgavene som følger av barnevernloven. Dette gjelder særlig for andre instansers kompetanse til a oppdage, forsta og avklare bekymring og hjelpebehov. I barnevernets fagsystem Familia er det tilgjengelig 23 kategorier for registering av melder/ meldingsinstans. Under presenteres antall meldinger fordelt på de ulike kategoriene. Under kategorien andre har ¾ av meldingene kommet fra personer som ønsket å være anonyme. 9

10 Figur 9: Antall meldinger i løpet av 2015 fordelt på meldingsinstans. Enhet: Melding. Kilde: Familia. Fra år til år er det relativ liten forandring i andel meldinger som mottas fra de ulike meldingsinstanser. Helsestasjon/skolehelsetjeneste, barnehage, skole og PPT er barnevernets nærmeste samarbeidsinstanser på oppvekstområdet. Av meldingene som ble mottatt i 2015 ble 23 % sendt fra disse tre instansene. Størrelsen på andel meldinger fra barnevernet forklares med at meldinger på et barn i familien kan medføre at det også registreres meldinger på øvrige søsken. I tillegg har departementet anbefalt at barnevernet iverksetter en ny undersøkelse innen 6 måneder hvis forrige undersøkelse ble henlagt med bekymring fordi foreldre takket nei til anbefalt tiltak. Slike gjenopptakelser starter også som en ny melding. Barnevernvakten tar i mot et stort antall av henvendelser og meldinger som kommer etter barneverntjenestenes kontortid. Noen av disse omhandler også barn og unge i krise og/eller akutte situasjoner. Barnevernvakten har et tett samarbeid med politiet som medfører tilgang på informasjonen som blir behandlet som meldinger. Meldingsinnhold På samme måte som for meldingsinstanser registreres meldingenes innhold i forhold til gitte kategorier i barnevernets fagsystem. I Familia er det til sammen slike 19 kategorier. En melding kan omhandle bekymring innenfor flere av kategoriene. For eksempel høyt konfliktnivå i hjemmet kombinert med rus hos foreldre og barnets adferdsvansker. I figur 11 og 12 beskrives innhold i meldingene som ble mottatt i 2015 sortert i fem hovedgrupper. I tillegg vises meldingsfordelingen i forhold til aldersgruppene; småbarn og barn i henholdsvis barneskole, ungdomsskole og videregående. 10

11 Figur 10: Meldinger i løpet av 2015 fordelt på meldingsinnhold. Enhet: %. Kilde: Familia. Alle kategoriene som illustreres i figur 10 faller klart innenfor barnevernets ansvarsområde. En vil imidlertid oppleve stor variasjon i alvorlighetsgrad innenfor hver av disse kategoriene. Figur 11: Alder på barn omfattet av melding til barneverntjenestene i Enhet: %. Kilde: Familia. I et forebyggende perspektiv er det viktig at barn og familiers vansker oppdages og meldes tidlig slik at nødvendig hjelp settes inn tidlig i et utviklingsforløp. Figur 11 viser at 2/3 av barn som omhandles i en melding til barnevernet er under 12 år. Dette resultatet svarer til målet om tidlig innsats. Tidsbruk undersøkelser Barneverntjenesten har frist på 3 måneder til å gjennomføre en undersøkelse. Fristen kan unntaksvis utvides til 6 måneder hvis undersøkelsen er særlig omfattende og tidkrevende. Barneverntjenesten skal treffe en formell beslutning når fristen utvides fra 3 til 6 måneder. Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernets tidsbruk og praksis for å treffe beslutning når fristen utvides. Barneverntjenestene rapporterer status til Fylkesmannen hvert halvår. I 2015 hadde kommunen som mål at 85 % av undesøkelsene skulle være gjennomført innen 3 måneder. Resultat ble 82 % som er en forbedring fra 2014 da 74 % av undersøkelsene ble gjennomført innen 3 måneder. Til sammen brukte barneverntjenestene i snitt 86 dager på undersøkelsene i Sammenlignet med 2014 gikk gjennomsnittlig tidsbruk ned med 7 dager. 11

12 Tabell 4: Gjennomsnittlig tidsbruk (2015) ift. konklusjon. Kilde: Familia. Snitt Undersøkelser konkludert med tiltak fra barnevernet 93 dager Undersøkelser konkludert med sak for Fylkesnemnda 89 dager Undersøkelser henlagt av barnevernet, ikke behov for tiltak 78 dager Undersøkelse henlagt av partene, barnevernet mente behov for tiltak 95 dager Undersøkelser henlagt fordi familien flyttet fra kommunen 52 dager Tabell 4 viser at barnevernet brukte gjennomsnittlig lengst tid på undersøkelsene som konkluderte med henleggelse fordi partene (foreldre og/eller ungdom) ikke ønsket tiltak som barnevernet anbefalt. Årsaken til tidsbruken i disse undersøkelsene er sannsynligvis at familiesituasjonen har vært sammensatt og at barnevernet derfor har måtte arbeide mer langsiktig for å skape enighet om hvilken hjelp som er til barnets beste. Barnevernets tiltak Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp etter loven primært skal gis i hjemmet. Tiltakene som iverksettes skal være så lite inngripende som mulig (mildeste inngreps prinsipp), men tilstrekkelig til at målet med tiltaket blir nådd. Kommunal barneverntjeneste tar initiativ til plassering av barn utenfor hjemmet enten med administrativt vedtak der foreldre samtykker, eller ved å forberede sak til behandling i Fylkesnemnda. Barnevernet har en plikt til å yte nødvendig bistand til barn i akutte- og krisesituasjoner. Figur 12: Totalt antall barn og unge med vedtak om tiltak fra barnevernet pr Enhet: Personer. Kilde: Fylkesmannen. Av figur 12 fremgår det at antallet barn og ungdom med tiltak er redusert i alle bydeler unntatt i Fyllingsdalen og Åsane. Tabell 4 viser at for Bergen samlet er antallet barn og ungdom med tiltak per redusert med 18 % mens det ikke er samme reduksjon i antall barn og ungdom som har fått tiltak fra barnevernet i løpet av året. Forskjellene i antall bar med tiltak målt per dato og i løpet av året viser gjennomstrømmingen i barnevernets tiltak. I 2015 hadde kommunen mål om gjennomsnitts tiltakslengde i familieveiledningssentrene på 7,5 måned. Resultat ble 7,6 i tredje tertial. 12

13 Tabell 4: Barn og ungdom 0-23 år med tiltak i Bergen pr sammenlignet med antall i løpet av året. Enhet: Personer Endring Antall med tiltak pr Kilde: Fylkesmannen % Antall med tiltak i løpet av året. Kilde: KOSTRA % Figur 13 viser hvilke antall av ulike tiltak i Bergen i 2014 og 2015 viser en liten nedgang i bruk av tiltak i familien. Av tiltak utenfor familien er fordeling stabil. Figur 13: Tiltak pr fordelt på type tiltak/hvem tiltakene retter seg mot. Enhet: Barn. Kilde: Fylkesmannen. Barnevernets fire familieveiledningssentre tilbyr frivillige endringsfokuserte tiltak til barn og foreldre. Tiltakene har som mål å skape positiv endring i familiers relasjoner, samspill og fungering. I 2015 hadde kommunen som mål at familieveiledningssentrene skulle dekke 45 % av barnevernets totale behov for hjelpetiltak i familien og resultatet ble på 43 %. Over 90 % av barn som er under omsorg av Bergen kommune bor i fosterhjem. Fra forskning vet vi at det går noe bedre med barn som vokser opp i slektsfosterhjem sammenlignet med fosterhjem rekruttert utenfor barn slekt og nettverk. I 2015 flyttet 62 barn til et fosterhjem i regi av barnevernet i Bergen. Av disse fikk 46 barn flytte til et fosterhjem rekruttert fra barnets egen familie eller nettverk. Det vil si at tre av fire barn fikk flytte til fosterhjem med kjente personer i Dette er et svært godt resultat. Barnevernloven gir adgang til a opprettholde tiltak, eller erstatte disse med andre tiltak, inntil fylte 23 a r. Mange ungdommer under barnevernets omsorg er særlig sårbare og har ofte et lite familienettverk sammenlignet med ungdommer flest. Forma let med tiltak etter fylte 18 a r er a bidra til at ungdom opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. 45 ungdommer under omsorg ble myndige i Av disse ønsket 40 å videreføre barnevernets tiltak. Dette indikerer at majoriteten av ungdom under barnevernets omsorg opplever at tiltak iverksatt før fylte 18 år fortsetter å ivareta den enkeltes behov. 13

14 Enslig mindreårige flyktninger Etat for barn og familie bosatte enslige mindreårige 4. Per fikk 103 enslig mindreårige flyktninger tiltak fra barnevernet. Av disse var 55 mellom år. De fleste hadde tiltak i fosterhjem eller institusjon (rundt 60 %) eller hybel med oppfølging (rundt 30 %). For å håndtere økningen i antall enslige mindreårige flyktninger, som det er vedtatt at kommunen skal bosette i 2016 og 2017 (bystyrevedtak i sak 7-16), har Byrådsavdelingen for helse og omsorg etablert et 3-årig prosjekt. Prosjektet skal utvikle og implementere et individuelt tilrettelagt, men programbasert tiltak for å ivareta ungdomsgruppen mellom år. 3.1 Medarbeidere Barnevernets rolle som både hjelper og kontrollør er kompleks. Ansatte i barnevernet må ivareta både juridiske og faglige prinsipper i arbeidet samt balanserer mellom utredningsplikt og varsomhetsplikt. En må anta at det er vanskelig for mange brukere av barnevernets tjenester og samarbeidsaktører å forholde seg til, og forstå denne dobbeltrollen. Ansatte i barnevernet har en viktig oppgave med å skape den tillit og trygghet som er nødvendig for å være en troverdig hjelper for barn og familier og for samarbeidsaktører. Bergen kommune følger med på kapasitet og saksmengde i barneverntjenestene. Tabellen under viser utviklingen i saksmengde i Bergen sammenlignet med de andre storbyene. Vi ser at mengden er relativt stabil, men med en liten reduksjon i saksmengde per årsverk i Bergen 5. Tabell 5: Saksmengde per årsverk til saksbehandling (244) og per alle årsverk knyttet til barnevern (244, 251 og 252). Enhet: Årsverk. Kilde: KOSTRA. Undersøkelser eller tiltak pr. årsverk (244) Undersøkelser eller tiltak pr. årsverk (alle) Bergen 17,8 16,9 15,0 14,2 Oslo 17,3 18,0 14,7 15,5 Trondheim 13,7 13,3 10,7 7,7 Stavanger 17,5 20,1 14,7 16,8 Kristiansand 19,9 21,9 13, I 2015 var det en positiv utvikling i andelen fagstillinger med relevant videreutdanning, hele 74 % av alle fagstillinger hadde relevant videreutdanning. Det har også vært en nedgang antall personer i faste stillinger som sluttet i løpet av året, og tallet er redusert fra 10 % til 8 %. Økt stabilitet i stillingene kan også ses i sammenheng med medarbeidertilfredshet. Samlet score for ansattes helhetsvurdering av trivsel i 2015 kom på 4,7 (kommunens medarbeiderundersøkelse ble besvart av 84,6 % av ansatte i barnevernet). 4.0 OPPSUMMERING En hovedutfordring for barnevernet etter flere år med økning i tjenestens omfang er å finne kvalitativt gode og effektive forebyggende virkemidler til barnets beste. Vi ser i 2015 fortsatt vekst i utgiftene til barnevernet uten at dette kan forklares med at flere barn får tiltak. Statusmeldingen viser at det er en stabil og litt redusert både saksmengde, antall meldinger, undersøkelser og tiltak. Det er en positiv utvikling i behandlingstid av undersøkelser siste året. 4 Tall til og med oktober Det er ikke utarbeidet en nasjonal veiledende bemanningsnorm for saksbehandlere i den kommunale barneverntjenesten. Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet og LO har anbefalt at det innføres en veiledende bemanningsnorm på 9 15 barn pr saksbehandler. 14

15 Over 90 % av barn som er under omsorg av Bergen kommune bor i fosterhjem. Fra forskning vet vi at det går noe bedre med barn som vokser opp i slektsfosterhjem sammenlignet med fosterhjem rekruttert utenfor barn slekt og nettverk. I 2015 flyttet 62 barn til et fosterhjem i regi av barnevernet i Bergen. Av disse fikk 46 barn flytte til et fosterhjem rekruttert fra barnets egen familie eller nettverk. Det vil si at tre av fire barn fikk flytte til fosterhjem med kjente personer i Dette er et svært godt resultat. I 2015 gav forvaltningsrevisjonen utført av konsulentfirmaet Deloitte på oppdrag fra Kontrollutvalget i Bergen kommune viktig styringsinformasjon. Alle innbyggere i Bergen skal sikres likeverdige tjenester uavhengig av lokal tilhørighet. Det er i 2015 jobbet med å iverksette tiltak for å forbedre de områdene revisjonen påpekte. Byrådet skal fortsatt jobbe målrettet for at alle barn som trenger det får god hjelp til riktig tid. Målet er å skape gode oppvekstvilkår for alle barn i Bergen. For å nå kommunens mål må det arbeides målrettet, helhetlig, systematisk og langsiktig på mange områder og nivå. 15

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9 Byrådssak 187/15 Statusrapport for barnevernet 2014 MARO ESARK-4530-201500079-9 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2014. Statusrapportens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18 Byrådssak 193/13 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 MARO ESARK-4530-201300045-18 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2012. I første del gjennomgås

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern onsdag 3. desember 2014 Mål for utredningen

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NAV Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ansatte Interne prosesser Brukere Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14 Byrådssak /12 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 MARO SARK-4530-201201868-14 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2011. I første del gjennomgås

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Byrådssak 282/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet MARO ESARK-4530-201500079-22 Hva saken gjelder: Regjeringen ønsker å prøve ut endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat:

Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat: 1 2 Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat: Uklare ansvarsforhold Bufetat går inn på kommunenes ansvarsområde og overprøver deres beslutninger. Manglende kommunal

Detaljer

38/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 7. 39/14 14/00063-15 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 8

38/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 7. 39/14 14/00063-15 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 8 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/14 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Møtetid: 04.12.2014 kl. 17:00

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ARBEID MED HJELPETILTAK FOR Å FOREBYGGE INSTITUSJONSOPPHOLD I TRONDHEIM KOMMUNE Lars Mostad, seniorrådgiver Barne- og familietjenesten Bydel Byomfattende HEIMDAL ØSTBYEN

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-4 053 &14 HELSESTASJON Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: 201500494-20 Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer