Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013"

Transkript

1 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet 849 nye årsverk på to år... 5 En betydelig vekst i perioden Viktige trekk Økning i antall barn som får barneverntjenester... 6 Langt flere barn med undersøkelse... 7 Størst prosentvis vekst i andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie... 8 Sterk vekst i ressursbruken pr barn særlig for barn med tiltak utenfor opprinnelig familie Liten, men positiv økning i årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak Underkant av halvparten av undersøkelsene fører til tiltak Holder barnevernet fristene? Hva er forholdet mellom årsverk og undersøkelser med lang behandlingstid? Tiltaks- og omsorgsplan Kilder og referanser Figuroversikt Tabelloversikt

3 Om rapporten Denne rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall i barneverntjenesten for perioden Datakilden er KOSTRA-tall, per fra SSB. Rapporten har som hensikt å vise utviklingen innenfor tjenesteområdet på nasjonalt nivå, samt peke på enkelte viktige hovedtrekk. Rapporten har til hensikt å vise utviklingen innenfor tjenesteområdet på nasjonalt nivå, samt peke på enkelte viktige hovedtrekk. For å få et godt bilde av tjenesteutviklingen over tid presenteres tall for de siste 5 årene ( ). Hovedfokuset er endringene fra 2011 til Kommuner med få innbyggere har barneverntjenester med relativt sett få ansatte og få barn med undersøkelse eller tiltak. De vil dermed kunne få store variasjoner når det gjelder andeler og kostnader fra det ene året til det andre. For kommunenes egen del anbefaler KS at man benytter seg av denne rapporten og KOSTRA for å sammenlikne seg med andre kommuner. Slike sammenlikninger kan være nyttige for å finne beste praksis innen en tjenesteyting og for å kunne lære av de beste. Flere kommuner har tall med ekstremverdier, og det anbefales at disse kommunene særskilt vurderer egne tall. På nettsidene til KS er det lagt ut egne rapporter som viser likhet og forskjell for 2012 på alle figurene for alle kommuner i hvert enkelt fylke. 3

4 Sammendrag Veksten i antall barn med barneverntiltak har fortsatt i 2012, og 4,8 pst av alle barn i aldersgruppen 0-17 år var omfattet av barneverntiltak. Det vil si rundt enkeltbarn, noe som er i underkant av flere enn i Vekst i antall barn med tiltak har også medført en økning i samlet ressursbruk i barnevernet. Totalt ble det brukt 7,7 mrd kroner til barnevern i 2012, noe som tilsvarer en økning på 8,5 pst fra Kommunene har i løpet av 2012 opprettet 359 nye årsverk hvorav 339 årsverk med fagutdanning, en økning på 8,9 pst sammenliknet med Statens økning av de øremerkede midlene til nye kommunale årsverk var på 43,3 mill. kroner og skulle gi 70 nye årsverk. Med en økning på totalt 359 årsverk viser dette at kommunene fortsetter å prioritere styrkning av barneverntjenesten langt utover det statens økning i øremerkede midler skulle tilsi. Andel barn med tiltak med utarbeidet tiltaksplan har økt. I 2008 hadde 65 pst av barna med tiltak fått utarbeidet tiltaksplan, og ved utgangen av 2012 hadde denne andelen økt til 82 pst. Dette er den høyeste andelen som noen gang er registrert. Videre ser vi at stadig flere kommuner organiserer barneverntjenesten i interkommunale samarbeid, og ved utgangen av 2012 var til sammen 190 kommuner i et interkommunalt samarbeid om barneverntjenesten. Det er en økning på 18 pst. fra året før og medfører at 44 pst av kommunene samarbeidet med minst én annen kommune. 4

5 Hovedtall for barnevernet: Kommunene satser på barnevernet 849 nye årsverk på to år Kommunene har fra 2011 til 2012 økt antall årsverk med fagutdanning med totalt 339 årsverk og 359 årsverk totalt. Med 490 nye årsverk i 2011 viser tallene at det totalt har blitt opprettet 849 nye årsverk de to siste årene. Det statlige bidraget gjennom øremerkede midler dekker 470 årsverk av denne veksten. Dette viser at kommunene har prioritert en styrkning av barneverntjenesten godt utover bevilgningen av de øremerkede statlige midlene til nye årsverk skulle tilsi. En betydelig vekst i perioden I 2012 var 4,8 pst av befolkningen 0-17 år omfattet av barneverntiltak. Dette er en økning fra 2008 hvor andelen var på 4,1 pst Økningen betyr at det er i underkant av flere barn som får barneverntiltak i 2012 sammenliknet med 2008 Økningen er størst i gruppen barn som får tiltak i opprinnelig familie hvor flere barn får hjelp I 2008 ble det brukt totalt 5,5 mrd kroner og i 2012 var dette økt til 7,7 mrd kroner Økningen er på 38,9 pst, og selv etter justering for pris- og lønnsvekst i perioden (15,4 pst) medfører dette en stor reell økning i ressursbruken Dette viser at kommunene har økt ressursinnsatsen de senere årene og hjelper nå betydelig flere barn. Tabell 1 Hovedtall for barnevernet Endring Endring i pst Ant. barn med tiltak i opprinnelig fam. (f. 251) ,4 Ant. barn med tiltak utenfor oppr.fam.(f. 252) ,6 Sum barn med tiltak ,2 Antall undersøkelser som førte til tiltak ,9 Antall avsluttede undersøkelser ,1 Antall undersøkelser i alt ,4 Årsverk med fagutd ,7 Årsverk i alt ,8 Antall innb år ,8 Viktige trekk Stor vekst i nye årsverk (1.082) Sterk økning i andel barn med tiltaksplan 65 pst i 2008 og 82 pst i Dette betyr om lag flere barn med utarbeidet tiltaksplan. 5

6 77,6 pst av undersøkelser i barnevernet har saksbehandlingstid under 3 mnd. Dette er den høyeste andelen som noen gang er registrert. For andre året på rad er veksten i antall årsverk sterkere enn veksten i antall barn med undersøkelse eller tiltak Figur 1 Netto driftsutgifter per innb år og andel barn med barneverntiltak ift innb år Figuren viser: Utgiftene per innbygger 0-17 år økte fra kroner i 2008 til kroner i Dette tilsvarer en økning på 36,5 pst og er langt over den generelle pris- og lønnsveksten som var 15,4 pst i samme periode. Andel barn med barneverntiltak ift innbyggere 0-17 år har økt fra 4,1 pst i 2008 til 4,8 pst i Dette er en vekst på 17,1 pst. Dette viser at kommunene har hatt en betydelig økning i ressursbruk og barn som blir tatt hånd om av barnevernet. Økning i antall barn som får barneverntjenester Ved vurdering av barneverntjenesten er det interessant å se på hvor mange innbyggere i 0-17 år som mottar tjenester fra barnevernet. Dette fordi denne aldersgruppen regnes som «primærmålgruppe» for barneverntjenester. Unge over 18 år er også med i barnevernstatistikken, men i denne rapporten er målgruppen for tjenesten regnet i forhold til aldersgruppa 0-17 år. Ettervern, dvs. tiltak til barn mellom år, utgjør en økende andel av barnevernets aktivitet, og ved utgangen av 2012 var det ungdommer i aldersgruppen år som mottok tiltak fra barnevernet. Dette utgjør totalt 8,0 pst av alle mottakerne av barneverntjenester. 6

7 Langt flere barn med undersøkelse Figur 2 Andel barn med undersøkelser ift antall 0-17 år i pst, tidsserie I 2012 er 3,9 pst av alle innbyggere 0-17 år omfattet av undersøkelse mot 3,0 pst i Dette gir en vekst på 30,0 pst for hele perioden. Andelen undersøkelser sier noe om: Tilstrømning og terskelen inn til barnevernet Behov for barneverntjenester Barneverntjenestens legitimitet, betyr høy andel med undersøkelser høy tillit? Kultur og praksis for å melde inn til barnevernet Det er grunn til å tro at økningen skyldes: Kommunenes barnevern er blitt bedre organisert og avdekker dermed behovet for barneverntjenester bedre. Dette gjelder særlig kommuner under 5000 innbyggere Kommunene jobber bedre med forebygging. Det tverrfaglige samarbeidet er blitt bedre, og dermed kan terskelen for å melde ha blitt lavere 7

8 Størst prosentvis vekst i andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie Figur 3 Andel barn 0-17 år med tiltak i og utenfor opprinnelig familie i pst. For å komme frem til andel barn med tiltak totalt må søylene summeres. Tallene viser at: Fra 2011 til 2012 var det sterkest vekst i andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (3,4 pst) Fra har andel barn med tiltak i opprinnelig familie økt fra 2,8 til 3,3 pst i Dette utgjør en vekst på 17,9 pst Andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie har økt fra 1,21 pst i 2008 til 1,53 pst i Dette er en vekst på 26,5 pst Dette viser at det har vært en vekst i andel barn med tiltak både i og utenfor opprinnelig familie i perioden Figur 4 Andel barn 0-17 år med tiltak i opprinnelig familie (f. 251) i pst Figur 5 Andel barn 0-17 år med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252) i pst 8

9 Figur 4 viser at gjennomsnittlig andel barn 0-17 år med tiltak i opprinnelig familie var 3,3 pst i Totalt 127 kommuner lå under landsgjennomsnittet. Figur 5 viser at landsgjennomsnittet for andel barn 0-17 år med tiltak utenfor opprinnelig familie var 1,5 pst. Her lå 147 kommuner under landsgjennomsnittet. Begge figurene viser at det er variasjonen mellom kommunene. Dette kan skyldes at mange små kommuner har få barn med tiltak utenfor opprinnelig familie. Når det er slik at barneverntjenesten har få barn kan dette gi store utslag mellom kommunene og det kan gi store utslag i enkeltkommuner fra år til år. Oppsummering: Det har vært en økning i antall barn med undersøkelse eller tiltak i perioden , og det er store forskjeller mellom kommunene i hvor mange barn 0-17 år som er omfattet av undersøkelse og tiltak fra barnevernet. Forklaringer på dette kan være ulikheter i kommunenes: Behov hvilke faktiske behov som eksisterer for å hjelpe barn i ulike kommuner. Slike behov kan bl.a. forklares i ulikheter på andel skilte/separerte, sosialhjelp, uføretrygd, andel innvandrere, lav utdanning mv.) Praksis dvs. forskjeller i hvilken hjelp som gis og av hvilken instans Prioritering politiske vedtak kan i noen grad påvirke prioriteringen til barneverntjenesten, og da særlig innenfor det forebyggende arbeidet Ressurstilgang høye frie inntekter gir økt mulighet til høyere ressursbruk både til bemanning, til dyrere tiltak og til flere barn med tiltak. Det vises her til Telemarksforskning sin rapport Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet (2010) Økning i andel barn med undersøkelser og/eller tiltak kan være positivt hvis det er et uttrykk for at barnevernet i større grad fanger opp et reelt behov. På den annen side kan økningen være et uttrykk for at stadig flere barn blir utsatt for omsorgssvikt og trenger hjelp fra barnevernet. 9

10 Sterk vekst i ressursbruken pr barn særlig for barn med tiltak utenfor opprinnelig familie Figur 6 Brutto utgifter per barn Brutto utgifter per barn til drift av barneverntjenesten har økt fra kroner i 2008 til kroner i Dette er en økning på kroner (29,9 pst). Den sterke veksten er et resultat av kommunenes prioritering av barneverntjenesten og satsing på nye årsverk. Utgifter til tiltak i opprinnelig familie viser en marginal økning fra 2011 til 2012, og for perioden 2008 til 2012 har det vært en nedgang på 701 kroner (-2,2 pst). En forklaring på at kostnadene per barn har gått ned kan være at det er en tendens til at flere barn får råd og veiledning. Utgifter per barn til tiltak utenfor opprinnelig familie har økt fra kroner i 2008 til kroner i Dette tilsvarer en økning på kroner (40,2 pst). Det er særlig de tre siste årene at økningen har vært markant. Det er et faktum at stadig flere fosterhjem blir forsterket, altså får en forhøyet godtgjøring, og dermed blir kommunenes utgifter høyere. Av alle tiltak utenfor opprinnelig familie utgjør fosterhjemstiltak om lag 85 prosent. Utgifter forbundet med fosterhjem utgjør dermed det aller vesentligste av utgiftene til tiltak utenfor hjemmet. Utgiftene består av ulike elementer, men i hovedsak arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning til fosterforeldrene. Omtrent 50 prosent av alle utgiftene i barnevernet går til tiltak utenfor hjemmet. Antallet fosterhjem, og særlig de forsterkede, har dermed stor betydning for utviklingen av kommunenes samlede utgifter til barnevern. 10

11 Figur 7 Brutto driftsutgifter per barn (f. 244) Figur 8 Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie Figur 7 viser at landsgjennomsnittet for brutto driftsutgifter per barn til barneverntjenesten var kroner. Kommuner med svært høye utgifter kan ha høyt utgiftsnivå grunnet kjøp av relativt dyre konsulenttjenester, og det viser seg at kommuner med høye frie inntekter har høyere utgifter til barnevernadministrasjon enn kommuner med lave frie inntekter. Figur 8 viser at landsgjennomsnittet for brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie var kroner. Høye brutto utgifter per barn i opprinnelig familie kan ha flere mulige forklaringer: Kommunen kan sette inn omfattende (og dyre) tiltak for å hindre institusjonsplasseringer Kommunen satser på mange tiltak i opprinnelig familie Lave brutto utgifter per barn i opprinnelig familie kan ha følgende mulige forklaringer: Kommunen prioriterer tiltak utenfor opprinnelig familie og dermed mindre ressurser til tiltak i opprinnelig familie Mye av det forebyggende barnevernet foregår i andre tjenester Kommunen har høy andel barn som mottar billige tiltak som for eksempel råd og veiledning Mange kommuner tar i mot enslige mindreårige flyktninger. Dersom kommunen velger å legge ansvaret for disse hos barneverntjenesten og fatte barnevernvedtak vil disse barna inkluderes i barnevernsstatistikken. Utgiftene til barneverntiltak blir i hovedsak refundert av staten, men kommunene det gjelder får svært høye brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie. Som en følge av store kommunevise forskjeller i hvor mange enslige mindreårige flyktninger som mottas, vil indikatoren som viser brutto driftsutgifter per barn ha begrensninger. For å få et mer sammenliknbart bilde på utgiftene per barn utenfor opprinnelig familie kan det derfor være hensiktsmessig å bruke netto driftsutgifter pr barn. Figuren under viser netto driftsutgifter per barn etter at driftsinntektene (refusjoner fra staten) er trukket fra. 11

12 Figur 9 Netto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie Gjennomsnittet for landet var kroner. Sammenliknes brutto og netto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie ser en at netto driftsutgift per barn ligger om lag kroner lavere enn brutto, og at variasjonen i utgifter mellom kommunene blir betraktelig mindre. Oppsummering: For perioden har det vært en sterk vekst i ressursbruken per barn til tiltak utenfor opprinnelig familie (40,2 pst) Liten, men positiv økning i årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak Figur 10 Årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak, tidsserie Figur 11 Årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak, alle kommuner Årsverkene inkluderer alle årsverk i barnevernet. Figur 10 viser en økning i årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak. Årsaken til dette kan forklares ved at veksten i antall nye årsverk har vært 12

13 noe sterkere enn veksten i barn med undersøkelse eller tiltak. Det blir da mer tid til oppfølging av hvert barn. Figur 11 viser at landsgjennomsnittet for antall årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak i 2012 var 0,056 årsverk per barn eller i underkant av 18 barn per voksen. Dataene viser at noen kommuner ligger lavt i fht årsverksinnsats, men en forklaring på dette kan være at mange kommuner deltar i interkommunale samarbeid og rapportering av årsverk kan være noe mangelfull. Underkant av halvparten av undersøkelsene fører til tiltak Figur 12 Andel undersøkelser som fører til tiltak i pst, tidsserie Når barnevernet får en melding, så skal det innen en uke avklares om barneverntjenesten skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen kan henlegges. En undersøkelse skal gjennomføres innen tre måneder, men i særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. Undersøkelsen kan konkludere med henleggelse eller iverksettelse av tiltak. Figur 12 viser at andel undersøkelser som fører til tiltak i perioden har falt fra 50,4 pst til 47,3 pst. I tillegg vet vi at det er om lag 85 pst av meldingene som fører til undersøkelse. Forskjeller i andel undersøkelser som fører til tiltak kan skyldes ulikheter i praksis og organisering. Det kan være ulikt om det er barneverntjenesten eller andre tjenester i kommunene som følger opp familier som sliter. Andelen blir også påvirket av hva slags meldinger kommunen mottar og fra hvilke samarbeidsinstanser. 13

14 Holder barnevernet fristene? Under 1 av 4 undersøkelser i barnevernet har en behandlingstid over 3 mnd Figur 13 Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, tidsserie Figur 14 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, alle kommuner Nasjonalt er det en målsetning at andelen undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd er så lav som mulig. Barnevernloven gir imidlertid kommunene anledning til en saksbehandlingsfrist på seks måneder i spesielle tilfeller. En slik forlenget frist er avgjørende for kvaliteten på undersøkelsene i noen tilfeller. KOSTRA-tallene viser altså ikke andelen fristbrudd i kommunene. Meldinger og fristoversittelser som blir registrert i den enkelte kommune rapporteres i dag til staten via fylkesmennene i en egen rapporteringsrutine utenfor KOSTRA. Det er en svakhet at dette ikke blir rapportert inn i den vanlige kanalen for kommune-stat rapportering, slik at dataene kan bli gjort tilgjengelig for allmenne, offentlige analyseformål. Utvikling i antall meldinger og fristoversittelser er nyttig informasjon for å vurdere fremtidig pågang, og for å se utviklingen i forholdet mellom antall meldinger og faktiske undersøkelser. KS er positive til at kommunene får tilgang til dataene for meldinger så lenge personvernhensyn ivaretas på en forsvarlig måte. Figur 14 viser at landsgjennomsnittet for andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd. var 22,4 pst i Indikatoren undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd er den enkeltindikatoren som viser størst variasjon mellom kommunene. 14

15 Hva er forholdet mellom årsverk og undersøkelser med lang behandlingstid? Figur 15 Årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd i pst Det er stor spredning mellom kommunene når det gjelder årsverkstetthet og andel undersøkelser med lang behandlingstid. Det er både kommuner med høy årsverkstetthet og samtidig en høy andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, og motsatt, kommuner med lav årsverkstetthet og en lav andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd. Det synes ikke å være noen statistisk samvariasjon mellom årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd i pst. Det kan derfor synes at det i liten grad er et spørsmål om ressurser (årsverk), men mer et spørsmål om praksis og organisering hvorvidt kommunen har en høy andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd. Oppsummering: Litt under halvparten av alle undersøkelser fører til tiltak Under 1 av 4 undersøkelser har en behandlingstid på over 3 mnd Det er ingen statistisk sammenheng mellom årsverk per barn med tiltak/undersøkelse og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd 15

16 Tiltaks- og omsorgsplan Figur 16 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i pst, tidsserie Figur 17 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i pst, alle kommuner Med plan menes at barnet har fått utarbeidet en tiltaks- eller omsorgsplan som tydeliggjør hva som er barnets behov og hvordan disse skal imøtekommes med tiltak fra barneverntjenesten. Dette er viktig for at både barneverntjenesten og barnet/familien skal vite hva partene har blitt enige om, hva som skal iverksettes av tiltak, dvs. hvilken hjelp som skal gis og hva som skal oppnås. Det er et lovkrav å utarbeide tiltaksplaner for alle barn i barnevernet. Figur 16 viser at andelen barn med tiltak per som har utarbeidet tiltaksplan i pst har økt fra 65 pst i 2008 til 82 pst i Det er positivt at andel barn med tiltak med utarbeidet tiltaksplan har økt de siste årene. Figur 17 viser at det er stor spredning i andel barn med utarbeidet plan. Gjennomsnitt for landet var 82 pst. Tiltaksplaner skal utformes sammen med barn, unge og deres foreldre. Mål og innhold i planen skal være gjenkjennelig for de involverte. En tiltaksplan i seg selv sikrer ikke kvalitet, men oppnås gjennom å arbeide systematisk med tiltaksplanen og evaluere i hvilken grad tiltakene gir ønsket endring/ effekt. Evaluering av tiltaksplaner er en lovpålagt oppgave. KS mener evalueringen skal utføres sammen med barn, unge og deres foreldre. Over 60 av landets kommuner har siden høsten 2010 deltatt i KS nettverk på «Evaluering av hjelpetiltak med tiltaksplaner som praktisk forankring». Gjennom nettverksarbeidet har det blitt utviklet verktøy og metode som bidrar til at kvaliteten på praksis heves. Systematisk evaluering av hjelpetiltak i tiltaksplanen sammen med sentrale samarbeidspartnere sikrer et godt beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet i barnevernet, og gjør det lettere å avslutte der hvor målet er nådd. Les mer om «Evaluering av hjelpetiltak med tiltaksplaner som praktisk forankring» på KS sine sider: 16

17 Tabell 2 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i pst etter kommunestørrelse Ant. innbyggere ,5 66,5 75,1 76, ,8 69,4 79,8 78, ,5 81,7 83,0 84,6 Tabellen over viser at kommuner med innbyggerantall over har en høyere andel barn med tiltak per som har utarbeidet plan enn små- og mellomstore kommuner. Det er særlig kommuner med innbyggere mellom som har økt andelen barn med tiltaksplaner i perioden

18 Kilder og referanser Figuroversikt Figur 1 Netto driftsutgifter per innb år og andel barn med barneverntiltak ift innb år... 6 Figur 2 Andel barn med undersøkelser ift antall 0-17 år i pst, tidsserie... 7 Figur 3 Andel barn 0-17 år med tiltak i og utenfor opprinnelig familie i pst Figur 4 Andel barn 0-17 år med tiltak i opprinnelig familie (f. 251) i pst... 8 Figur 5 Andel barn 0-17 år med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252) i pst... 8 Figur 6 Brutto utgifter per barn Figur 7 Brutto driftsutgifter per barn (f. 244) Figur 8 Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie Figur 9 Netto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie Figur 10 Årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak, tidsserie Figur 11 Årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak, alle kommuner Figur 12 Andel undersøkelser som fører til tiltak i pst, tidsserie Figur 13 Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, tidsserie Figur 14 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, alle kommuner Figur 15 Årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd i pst Figur 16 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i pst, tidsserie Figur 17 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i pst, alle kommuner Tabelloversikt Tabell 1 Hovedtall for barnevernet... 5 Tabell 2 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i pst etter kommunestørrelse

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Me Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Hva forklarer økende kostnader til barnevern i kommunene? Bent A. Brandtzæg, Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 270/2010 Sammendrag Følgende

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto Foto: ScanStockPhoto Utfordringsnotat barnevern ASSS-NETTVERKET 217 Rapporteringsåret 216 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1 Til hovedrapporten

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

ROBEK Dypdykk i barneverntjenesten. Chriss Madsen, Spesialrådgiver KS 6. nov. 2013

ROBEK Dypdykk i barneverntjenesten. Chriss Madsen, Spesialrådgiver KS 6. nov. 2013 ROBEK Dypdykk i barneverntjenesten Chriss Madsen, Spesialrådgiver KS 6. nov. 2013 Gjennomgang av: 1. Mer om utgiftsbehov 2. Stillinger, meldinger og undersøkelser 3. Nøkkeltall 4. Om KS-prosjekt «Evaluering

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Problemstilling Problemstilling: Hva kan forklare at Levanger kommune har stort omfang av barneverntjenester? Metode: Intervjuer: barnevernleder, stedfortreder,

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Figurer oppdatert med KOSTRA-tall for 2013

Figurer oppdatert med KOSTRA-tall for 2013 Vedr. oppfolging av forvaltningsrevisj onsrapport - Kvalitet, bemanning og ressursbruk i barnevernti enesten i BodO : Figurer oppdatert med KOSTRA-tall for 213 lnnhold Prioritering... ----..---...---...2

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 21.12.2010 kl. 10.00 Befaring Øvre Alta Skole/ Møterom på Altafjord Gjestegaard og Spa Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-31/ Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011

Nr. Vår ref Dato Q-31/ Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q-31/2010 201005097 5.11.2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011 Med forbehold om Stortingets godkjenning 1. Plattform...

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Det vises til henvendelse fra Fylkesmannen i Buskerud der kommunen inviteres til å søke om øremerkede midler til satsning på kommunalt

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

«Nå vet vi bedre hva vi gjør» Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring.

«Nå vet vi bedre hva vi gjør» Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring. «Nå vet vi bedre hva vi gjør» Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring. Veslemøy Hellem, prosjektleder Veslemoy.hellem@ks.no +47 92623733 Deltakere i prosjektet

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen FORORD Dette notatet presenterer nye tilleggsanalyser for prosjektet Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter. Tidligere er hovedprosjektet dokumentert i egen rapport og tilleggsanalyser i eget notat.

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS

VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS Utdyping av ansvar og roller, og av hvordan rapportene skal utformes og utarbeides Programkomiteen har ansvaret for: 1. ANSVAR PROGRAMKOMITEEN

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten NORD. Tromsø kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten NORD. Tromsø kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten Tromsø kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Tromsø kommune vedtok 12. september 2007 å få

Detaljer

Prosjektrapport nr. 21/2003. ASSS Barnevern. Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt

Prosjektrapport nr. 21/2003. ASSS Barnevern. Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt Prosjektrapport nr. 21/2003 ASSS Barnevern Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt Tittel Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene Forfattere Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten NORD. Lyngen kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten NORD. Lyngen kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten Lyngen Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2007 ii Forord Kontrollutvalget i Lyngen har gjennom bestilling datert 20.04.2007 vedtatt

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggsliste. Oppvekst, skole- og kulturutvalg

MØTEINNKALLING - tilleggsliste. Oppvekst, skole- og kulturutvalg MØTEINNKALLING - tilleggsliste Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 27.10.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 27/15

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei #5736 Barnevern halvårsrapport SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 5736 Innsendt av MONICA SPYDEVOLD Sist oppdatert 4.1.218 Søker Ukjent Utlysning Kommunenes halvårsrapportering 2.halvår 217 OM KOMMUNEN Rapporteringsenhet

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

KOSTRA- og effektivitetsanalyse KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (Endelige/reviderte KOSTRA-tall 2015) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

KS FoU Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

KS FoU Barnevernet i små kommuner status og utfordringer KS FoU Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Oslo, 22.10.2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn og formål... 3 3. Tilnærming og metode... 4 4. Små kommuners utfordringer på

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Grunnskole. Objektivt utgiftsbehov - skole:

Grunnskole. Objektivt utgiftsbehov - skole: Objektivt utgiftsbehov - skole: Grunnskole Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere 6-15 år 91,6%,9155,8864,9265,892,9781,9237,9644,874

Detaljer

Veiledning/forklaring

Veiledning/forklaring Veiledning/forklaring Modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk hensyntatt kommunens utgiftsbehov og frie disponible inntekter Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi?

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2014 Rakkestad kulturhus 17. oktober 2013 Del 1 UTFORDRINGENE 2 Prognoser for kommuneøkonomien Kombinasjonen av

Detaljer

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport 08.09.2011 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS Effektivisering i kommunene Side 1 Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport,

Detaljer

Status Barneverntjenesten

Status Barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 21922/2014 2010/14602 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/65 Formannskapet 23.04.2014 Komitè for levekår 24.04.2014 Status Barneverntjenesten

Detaljer

Symptomer på ROBEK en rapport fra Nordland. Strategikonferanse/fylkesmøte KS Buskerud, 25. januar 2011 Simen Pedersen

Symptomer på ROBEK en rapport fra Nordland. Strategikonferanse/fylkesmøte KS Buskerud, 25. januar 2011 Simen Pedersen Symptomer på ROBEK en rapport fra Nordland Strategikonferanse/fylkesmøte KS Buskerud, 25. januar 2011 Simen Pedersen Innhold Hva vi har svart på, hvorfor og hvordan Hovedkonklusjoner Nærmere om regnskapsanalysen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/1444-2 Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q-31/2014 13/4850 17.1.2014 RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 1. INNLEDNING I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer