I tillegg søkes det om kr til kompetansetiltak i 2011 og kr til dekning av utgifter til tiltak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak."

Transkript

1 Dato: 17. november 2010 Byrådssak 1004/11 Byrådet Søknad om øremerkede stillinger til barneverntjenesten ALHO SARK Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 settes det av 240 millioner kroner til styrking av det kommunale barnevernet. Det legges opp til at midlene videreføres også utover Kommuner kan søke fylkesmannen om flere stillinger til barneverntjenesten. Søknaden skal begrenses til fagstillinger for å sikre ivaretakelse av lovpålagte oppgaver. I tillegg kan det for 2011 søkes om midler til andre tiltak som bidrar til å styrke barneverntjenesten lokalt, for eksempel kompetansetiltak. Søknadsfrist: Byrådet vil søke om en styrkning av bemanningen på til sammen 30 stillinger fordelt på følgende områder: 24 stillinger til bydelenes barneverntjenester 1 stilling til styrking av DUE tiltaket 1 stilling til oppfølging av barn som kan være utsatt for menneskehandel 4 stillinger til fagutvikling og tiltaksutbygging I tillegg søkes det om kr til kompetansetiltak i 2011 og kr til dekning av utgifter til tiltak. Det er en utfordring for Bergen kommune å stabilisere tiltakskostnadene som en følge av økt bemanning. Dette innebærer at kommunen ønsker et hovedfokus på kvalitetsutvikling av tjenesten gjennom færre saker pr ansatt. Ser en på andel barn med barnevernstiltak, har Bergen en omfattende barneverntjeneste. Det vil være av stor betydning at barneverntjenesten ivaretar rettssikkerheten til barna og at kvalitetsheving av arbeidet fører til et mer effektivt barnevern. Målet er å fokusere på metodisk endringsarbeid slik at barnets situasjon og belastninger bedres så raskt som mulig: Undersøkelser skal gjennomføres innen 3 måneder Undersøkelser som henlegges på grunn av manglende foreldresamarbeid skal vurderes på ny etter 3-6 måneder. 1

2 Tiltaksplanene skal følges opp og evalueres hyppigere enn i dag. Barn under omsorg/fosterbarn og fosterforeldre skal følges opp slik at en i større grad forhindrer sprekk i omsorgstilbudet Foreldre skal følges tettere opp med tanke på raskere tilbakeføring, og adopsjon skal i større grad vurderes som tiltak for langtidsplasserte fosterbarn. Akuttplasseringer skal avklares raskt Arbeid for tidlig innsats prioriteres høyere slik at det kan være mulig å unngå at barn kommer i en situasjon med behov for barneverntjenester. Byrådet ser det som viktig at tidlig innsats og forebygging ivaretas slik at behovet for barneverntjenester ikke øker ytterligere. Hver stilling medfører etableringskostnader og andre varige driftskostnader. Det forutsettes at det gjennom tilskuddet gis dekning for disse utgiftene. Det kommunale driftsbudsjettet, til tiltak for barn som bor i sin opprinnelige familie og til barn som bor utenfor familien, skal ikke økes som en følge av økt bemanning. Bemanningsøkning skal sikre god kvalitet på den lovpålagte saksbehandling og oppfølging av brukerne. Vedtakskompetanse: Bystyrets budsjettvedtak i B.sak 303/10 (møte ), tilleggsinnstillingens punkt 2 og sakspremissene side 13. I henhold til B.sak 102/06 13 driftsfullmakter, har ansvar for kommunens løpende drift. Dette innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte drifts- og forvaltningsenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. Utøvelsen av byrådets fullmakter på slike saksområder, skjer bla med utgangspunkt i personal- og økonomifullmaktene. Det anses nødvendig å styrke bemanningen i barneverntjenesten slik at kommunen kan ivareta sine forpliktelser på barnevernsområdet. Byråden for helse og inkludering innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1) Byrådet søker fylkesmannen om 30 faste stillinger fordelt på følgende områder: a) 24 stillinger for styrkning av barneverntjenesten i bydelene. b) 1 stilling for utvidet satsing på arbeidet med ungdommer i DUE. c) 1 stilling for å styrke bemanningen knyttet til barn som kan være utsatt for menneskehandel. d) 4 stillinger knyttet til fagutvikling; oppbygging og administrering av tiltakskjeden for ungdom, implementering av ny praksis, utviklingsarbeid, og kompetanseprogrammer, herunder implementering av Kvellos utredningsmal og evalueringspraksis for tiltaksplanarbeidet. 2) Byrådet søker fylkesmannen om kompetansemidler på til sammen kr til tiltaksutvikling, kompetanseutvikling, opplærings- og videreutdanningstiltak i a) Kr til en videreutdanning i kommunalt barnevernsarbeid i regi av Høyskolen i Bergen (30 studiepoeng). 2

3 b) Kr til implementering av Kvellos utredningsmal. c) Kr til gjennomføring av Tiltaksplanprosjektet i regi av barneverntjenesten i Laksevåg. d) Kr til opplæringstiltak i forbindelse med spredning av Modellkommuneforsøket og TIBIR til de øvrige bydeler 3) Byrådet søker fylkesmannen om kr til dekning av utgifter til tiltak for barn med vedtak fra barneverntjenesten. Filip Rygg byråd for helse og inkludering 3

4 Saksutredning: Bergen kommune har et omfattende og høyt prioritert barnevern. Status for vår tjeneste er i henhold til nøkkeltall hentet fra KOSTRA at Bergen gir barneverntiltak til 4,4 % av barnebefolkningen. Dette er en høyere dekningsgrad enn snittet for kommunegruppe 14 (Trondheim, Stavanger og Bergen), snittet for Hordalandskommunene, og landsgjennomsnittet. Dekningsgraden er 0,4 prosentpoeng høyere enn både kommunegruppen og kommunene i Hordaland. Den høye dekningsgraden medfører at Bergen også har en høyere prioritet for barnevernet målt i netto driftsutgifter til barnevern pr. innbygger i målgruppen (0-17 år). Kommunens utgifter til barnevern ligger over snittet for kommunegruppen og landsgjennomsnittet, og som et eksempel er utgiftene 20 % over snittet for Hordaland. Der er flere grunner til at både barnevernsutgifter og tjenesteomfang er økt kraftig de siste årene. Det er ikke forsket på årsakssammenhenger til spesielle samfunnsmessige forhold, men i dialog med tjenestene beskrives noen forhold som har bidradd til en økt dekningsgrad: Barneverntjenesten har i samarbeid med blant andre skoler, barnehager og helsestasjoner hatt fokus på tidlig avdekking av omsorgssvikt, familievold, vold og overgrep mot barn. Parallelt med denne satsingen er antall meldinger til barneverntjenesten økt med 45 % de siste 5 årene. Økt avdekking av omsorgssvikt eller andre vanskelige oppvekstforhold, har ført til at antall barn i barnevernet har økt med 20 % de siste 5 årene. Barneverntjenesten har de siste årene videreutviklet tiltakskjeden med flere nye tiltak. Det er blant annet satset mye på foreldreveiledningstilbud og omfattende oppfølging av ungdom som skal etablere seg i egen bolig. Effekten av denne satsingen er at antall barn som plasseres utenfor sin opprinnelige familie holdes forholdsvis stabil, mens antall barn med omfattende endringsfokuserte tiltak øker. I et forebyggende perspektiv har dette vært en bevisst og viktig strategi, men omfanget og kostnadene har økt betraktelig. Bergen kommune har et kompetent barnevern. Bergen kommune har satset mye på å kompetanseheving i barneverntjenesten. Våre strategier har fokusert på å redusere turn-over og satse på videreutdanning. I 2004 avsluttet vi et videreutdanningstilbud i kommunalt barnevernsarbeid (30 studiepoeng) i regi av Universitetet i Bergen, og i 2011 startes et nytt videreutdanningstilbud i kommunalt barnevernsarbeid (30 studiepoeng) i regi av Høyskolen i Bergen. I tillegg har tjenestene etter hvert fått flere barnevernsarbeidere med mastergrad innen barnevern. Barneverntjenesten har også en ambisjon om å implementere ny kompetanse og nye arbeidsmetoder. Bergen kommune har deltatt i Kvello-opplæring, en metode for bedre undersøkelser og utredninger, med til sammen 150 saksbehandlere. Denne opplæringen har vært gjennomført i samarbeid med Bufetat, fylkesmannen i Hordaland og omegnskommunene. Hittil i år har denne opplæringen kostet kommunen knappe 4 årsverk. I tillegg kommer kostnader til implementering av metoden. Vår turn-over er innenfor det akseptable for en så stor tjeneste. Medarbeiderundersøkelsen viser en samlet tilfredshet på 4,3 poeng på en skala fra 1 6 hvor 6 er høy tilfredshet. Målet er 4,5 poeng. Sykefraværet er fremdeles høyere enn kommunens målsetning. 4

5 Bergen kommune har bygget opp en kvalitativ god tjeneste I kommunens barneverntjeneste er internkontroll, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling en integrert del av styringssystemet. Dette innebærer at vi har et sterkt fokus på lovpålagte kvalitetskrav som tidsfrister, tiltaksplaner og lovpålagt tilsyn i fosterhjem. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å lukke avvik knyttet til lovkrav samt implementering av nye krav. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å telle antall tiltaksplaner. Vel så viktig er det å gjøre tiltaksplanene til et sentralt arbeidsverktøy for metodisk og kvalitativt godt arbeid. Bergen kommune deltar nå i et utviklingsprosjekt i regi av KS og Oslo kommune. Formålet er bl.a. å bidra til at det i tiltaksplanene settes klare mål og delmål. Dette skal danne grunnlag for systematisk evaluering av arbeidet med hjelpetiltakene i den enkelte sak. Laksevåg barneverntjeneste representerer Bergen kommune i dette utviklingsarbeidet. En annen strategi har vært å utvikle tiltakskjeden. Det er svært viktig at tiltakskjeden er tilpasset tiltaksbehovet i den enkelte sak. Der kommunen kan bygge opp egne tiltak, vinner barneverntjenesten mye på effektivitet. Skal tiltak skreddersys til det enkelte barns behov, går mye av saksbehandlingsressursene med til oppgaver for å etablere tiltak ved at en stor del av tiltakene barneverntjenesten benytter er basert på oppdragsavtaler. Dette gjelder fosterhjem, weekendhjem, støttekontakter/miljøarbeidere, vertsfamilier, private leverandører og andre. Rekruttering, opplæring, veiledning, lønnsforhandling, avtaleinngåelser og avtaleoppfølging er oppgaver knyttet til saksbehandlingen. Når kommunen bygger opp egne tiltak som for eksempel DUE, avlastes saksbehandlerressursene. Oppbygging og administrasjon av fellestiltak defineres som driftsoppgaver innen funksjonsområde 244. Kommunen har også opparbeidet god kompetanse på bruk av familieråd. Vi har opparbeidet en meget kompetent koordinatorbank og vi tilbyr nå vår kompetanse til flere omegnskommuner. Kort beskrivelse av bemanning og oppgaver i barneverntjenesten Kommunens barneverntjeneste består av følgende personellressurser knyttet til drift/saksbehandling innen funksjonsområd 244: 185 stillinger knyttet barneverntjenestens driftsoppgaver i bydelene. Disse stillingene teller barnevernsjefer, avdelingsledere, spesialister, saksbehandlere, jurister, økonomiansatte og andre merkantile stillinger. Ikke alle oppgavene er fordelt til alle kontorene. Dette betyr at noen tjenester har oppgaver med øremerkede ressurser inkludert i bemanningen: o Bergenhus har ansvar for gruppen enslige mindreårige flyktninger o Åsane har byomfattende ansvar for adopsjon o Fyllingsdalen og Ytrebygda deler ansvaret for saker som gjelder barn som kan være utsatt for menneskehandel 4 advokater ved Kommuneadvokaten knyttet til barnevernssaker som skal behandles i fylkesnemnd og rettssystemet. Kommunen har døgnbemannet barnevernvakt for akuttberedskap. Der er 10,7 stillinger ved barnevernvakten. Bergen kommune har inngått avtale med 5 omegnskommuner om å tilby akuttberedskap. Barnevernvakten har nå akuttberedskap for 5 omegnskommuner i helger og helligdager og det arbeides for å kunne tilby tjenester til en 6. kommune fra administrative stillinger ved Byrådsavdeling helse og inkludering som bl.a. arbeider med styring, resultatoppfølging, internkontroll, kvalitetsutvikling og fagutvikling. 5

6 I Bergen kommune er tiltak for enslige mindreårige flyktninger lagt til barneverntjenesten. Denne brukergruppen teller over 80 barn og unge med tiltak fra barneverntjenesten. Ved siden av ressurser til saksbehandling driver kommunen en barneverninstitusjon med 11 plasser hvor den enkelte flyktning kartlegges og gis omsorg i påvente av utflytting til omsorgstiltak, døgnbemannet bofellesskap eller bolig med oppfølging. Når det gjelder tiltakskjeden knyttet til vedtak om tjenester i hht barnevernlovens 4-4, har Bergen kommune bygget opp 4 familieveiledningssentre med til sammen 38 terapeutstillinger. I tillegg 1 stilling til administrasjon av DUE-tiltaket (tett oppfølging av ungdom i egen bolig). Tilknyttet fagutvikling har kommunen 0,8 stilling til familieråd, 0,8 stilling til modellkommuneforsøket og1 stilling til implementering av TIBIR. I følge KOSTRA 2009 har barneverntjenesten i Bergen en saksbelastning med 17 barn med undersøkelser/tiltak pr. fagstilling. Kommunen justerte og økte bemanningen i barneverntjenesten i 2007 med helårsvirkning fra Det ble da etablert/ omfordelt 20 stillinger. Siden den gang er dekningsgraden økt med 0,4 prosentpoeng. Under følger en oppstilling av stillinger i bydelsstillinger pr i relasjon til gjennomførte undersøkelser første halvår 2010 og barn med barnevernstiltak pr Arbeid og ressurser til enslige mindreårige flyktninger, barnevernvakt, familiesentre, kommuneadvokat, administrative stillinger og prosjektstillinger er trukket ut av oversikten under. Stillinger totalt (inklusiv adopsjon) Merkantile stillinger Fagstillinger ekskl. barnevernsjef, adopsjon og merkantilt personell Undersøkelser pr fagstilling pr 1. halvår Saker pr. fagstilling pr dato Merkantil pr. barn i tiltak Bergen 175,7 27, ,9 13,9 69,0 Merk følgende: Antall stillinger framkommer som en kombinasjon av det som er meldt til fylkesmannen, kontrollert opp mot gjennomgang av lønnslister for august Totaltallene gjelder alle typer stillinger til drift i barneverntjenestene (merkantile, saksbehandlere, spesialister, avdelingsledere og barnevernsjefer). De merkantile ressursene avlaster saksbehandlerne, og det vil derfor bli urimelig om en ser bort fra merkantile ressurser ved vurdering av tjenestenes totale ressursbehov. Åsane har et byomfattende ansvar for adopsjon. Det er øremerket 2 stillinger til dette i Åsane. Disse inngår i totaloversikten fordi dette arbeidet vanligvis inngår i barneverntjenestens oppgaver, men medregnes ikke når barnevernssaker pr. ansatt beregnes. Utfordringer for barneverntjenesten i Bergen kommune Kostnader til stillinger i barnevernet er ikke den største utgiften i et økende barnevern. Andel av nettodriftsutgiftene som går til saksbehandling er i hht KOSTRA-tallene 34,1 %, mens netto driftsutgifter til tiltak for barn som bor i sin opprinnelige familie utgjør 19,1 % og tilsvarende utgifter til barn som bor utenfor familien er 46,8 %. Kommunens 6

7 nettodriftsutgifter til barnevern har i perioden økt med 22,5 % som tilsvarer en økning på 71,3 millioner. Fordeles denne kostnadsøkningen på de ulike KOSTRAfunksjonene, er utgiftene til drift og saksbehandling økt med 28 millioner, tiltak i familien med 14,5 millioner og tiltak utenfor familien med 28,7 millioner i perioden. Med denne høye kostnadsøkningen har ikke Bergen kommune hatt mulighet til en ytterligere styrkning av bemanning knyttet til saksbehandling. Oppbygging av egne tiltak som DUE og familieveiledningssentre avlaster saksbehandlingen i forhold til rekruttering, veiledning og opplæring av oppdragstakere. Bemanningsøkning knyttet til økt mottak av enslige mindreårige flyktninger er ivaretatt. Det statlige barnevernet har en strategi om å vri tiltaksprofilen fra institusjonsplasser til økt bruk av fosterhjem. Da de fleste fosterhjem er oppdragstakere i kommunal regi, vil kommunen få flere oppdrag i rekrutterings- og godkjenningsfasen samt at det kommunale oppfølgings-, veilednings- og tilsynsansvaret vil øke. Det er ikke nødvendigvis slik at oppfølging av barn i statlig tiltak er like omfattende som oppfølging av kommunale fosterhjem. Kommunen har oppdrags- og tilsynsansvar for fosterhjemmene, roller som kommunen ikke har for institusjonsdrift. Som storby har Bergen etter hvert fått tilmeldt flere saker hvor barn er ofre for menneskehandel. Disse sakene er svært utfordrende og arbeidskrevende for barneverntjenesten. Pr. i dag har kommunen prøvd å bygge opp kompetanse på dette området knyttet til 2 barneverntjenester (0,25 stilling pr. tjeneste). Vår erfaring er at det ofte er flere barn involvert når sakene kommer opp og det medfører et stort press på den ordinære driften. Barna må plasseres akutt samtidig som de av sikkerhetsmessige grunner, skal skjermes godt. Oppfølging av barn som kan være utsatt for menneskehandel er svært ressurskrevende. Kommunal barneverntjeneste er tillagt stadig flere oppfølgingskrav. Kommunens internkontroll viser at vi har redusert andel avvik på de lovkrav som rapporteres til fylkesmannen. Men ser en i tillegg på det metodiske oppfølgingsarbeidet, oppgir barnevernsjefene utfordringer knyttet til oppfølging av familiene, tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid. Det er en utfordring for Bergen kommune å stabilisere tiltakskostnadene som en følge av økt bemanning. Dette innebærer at kommunen ønsker et hovedfokus på kvalitetsutvikling av tjenesten. Ser en på dekningsgraden har Bergen en omfattende barneverntjeneste. Det vil være av stor betydning at barneverntjenesten ivaretar rettssikkerheten til barna og at kvalitetsheving av arbeidet fører til et mer effektivt barnevern. Målet er å fokusere på metodisk endringsarbeid slik at barnets situasjon og belastninger bedres så raskt som mulig: Undersøkelser skal gjennomføres innen 3 måneder. Tiltaksplanene skal følges opp og evalueres hyppigere enn i dag. Barn under omsorg/fosterbarn og fosterforeldre skal følges opp slik at en i større grad forhindrer sprekk i omsorgstilbudet. Akuttplasseringer skal avklares raskt. Økt fokus på tidlig innsats slik at det kan være mulig å unngå at barn kommer i en situasjon med behov for barneverntjenester. Bemanningsbehov: 1) Bergen kommune har gjort en faglig vurdering av bemanningsbehovet i barneverntjenesten. Etter gjennomgang av saksbehandlingskrav i henhold til 7

8 rutinehåndbøker for saksbehandling, fosterhjemsarbeidet, andre faglige veiledere og implementering av Kvellos utredningsmal, er tidsbruk i undersøkelser og oppfølging av barn i tiltak vurdert. Vi har funnet at bemanningsbehovet i bydelene vil være 24 årsverk utover dagens bemanning. 2) Bergen kommune ønsker å utvide DUE tiltaket. Det er nødvendig å styrke tiltaket med 1 stilling. 3) Det er et stort behov for å styrke bemanningen knyttet til barn som kan være utsatt for menneskehandel. Det søkes om 1 stilling for saksbehandling og oppfølging av disse barna i barneverntjenesten. 4) I tillegg ønsker Bergen kommune å søke om 4 stillinger knyttet til fagutvikling; oppbygging og administrering av tiltakskjeden for ungdom, implementering av ny praksis, utviklingsarbeid, og kompetanseprogrammer, herunder implementering av Kvellos utredningsmal og evalueringspraksis for tiltaksplanarbeidet. Vi har beregnet behovet til 1 stilling pr bydel, men søker i første omgang 4 fagutviklingsstilinger for å dekke behovet i alle bydelene. (0,5 stilling pr. bydel). Andre Tiltak i 2011: Bergen kommune har målsetninger knyttet til tiltaksutvikling og kompetanseutvikling. I den forbindelse ønsker vi å søke om bidrag til gjennomføring av følgende opplæring og utviklingsprosjekter: 5) 30 studiepoeng videreutdanning i kommunalt barnevernsarbeid i regi av Høyskolen i Bergen, kr ,-. (eller vikarutgifter). 6) Kr knyttet til implementering av Kvellos utredningsmal. Kommunen har dekket utgifter knyttet til permisjoner tilsvarende 4 årsverk hittil. 7) Styrkning av barneverntjenesten i Laksevåg med 1 stilling for 2011 for deltakelse i KSs Tiltaksplanprosjekt sammen med flere andre kommuner. 8) Kr til opplæring i forbindelse med implementering av Modellkommuneforsøket i Årstad og TIBIR i Fyllingsdalen til de øvrige bydeler. 9) Bergen kommune har hatt betydelige merutgifter til barnevernet de siste årene. Det søkes derfor om kr til delvis dekning av tiltaksutgifter. Økonomiske konsekvenser: Hver stilling medfører etableringskostnader og andre varige driftskostnader. Det forutsettes at det gjennom tilskuddet gis dekning for disse utgiftene. Det kommunale driftsbudsjettet til tiltak for barn som bor i sin opprinnelige familie og til barn som bor utenfor familien, skal ikke økes som en følge av økt bemanning. Bemanningsøkning skal sikre god kvalitet på den lovpålagte saksbehandling og oppfølging av brukerne. 8

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18 Byrådssak 193/13 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 MARO ESARK-4530-201300045-18 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2012. I første del gjennomgås

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14 Byrådssak /12 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 MARO SARK-4530-201201868-14 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2011. I første del gjennomgås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9 Byrådssak 187/15 Statusrapport for barnevernet 2014 MARO ESARK-4530-201500079-9 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2014. Statusrapportens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Byrådssak 282/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet MARO ESARK-4530-201500079-22 Hva saken gjelder: Regjeringen ønsker å prøve ut endringer

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 28. juli Byrådet. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 28. juli Byrådet. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 28. juli 2011 Byrådssak /11 Byrådet Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 MARO SARK-4530-200904407-84 Hva saken gjelder: I saken framlegges status for kommunens barnevernsarbeid i 2010. For

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50)

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenestens administrasjon, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor familien, botiltak for enslige

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK september 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK september 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref. Deres brev

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Kommunal overtakelse av statlig barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige i Bergen

Kommunal overtakelse av statlig barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige i Bergen Dato: 15. juni 2010 Byrådssak 1243/10 Byrådet Kommunal overtakelse av statlig barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige i Bergen MARO SARK-4530-200904407-44 Hva saken gjelder: Saken gjelder kommunal

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport 2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 1.1 STILLINGSHJEMLER... 3 2. SYKEFRAVÆR

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1226-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11

Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11 Byrådssak 143/16 Statusmelding for barnevernet 2015 MARO ESARK-4530-201600036-11 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2015. Statusmeldingens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002203 : E: 210 &34 : T Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter.

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 271113 sak 257-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: Sørum kommune søker om statlige øremerkede midler

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q-31/2014 13/4850 17.1.2014 RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 1. INNLEDNING I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: 201500494-20 Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 Arkiv: F40 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Midt-Buskerud barneverntjenesten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 21.12.2010 kl. 10.00 Befaring Øvre Alta Skole/ Møterom på Altafjord Gjestegaard og Spa Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN Saksansv.: Liv Turid Naglestad Arkiv: K1-234

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ARBEID MED HJELPETILTAK FOR Å FOREBYGGE INSTITUSJONSOPPHOLD I TRONDHEIM KOMMUNE Lars Mostad, seniorrådgiver Barne- og familietjenesten Bydel Byomfattende HEIMDAL ØSTBYEN

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 5/17 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Ringebu Sør-Fron MGBV-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24.05.2017 Vedlegg: Årsberetning for 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Saksnr: 201500079-24 Saksbehandler: MARO Delarkiv: ESARK-4530 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. INNLEDNING Bergen kommunen ønsker å innhente

Detaljer

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 Driftskomiteen 03.12.08 Formannskapet 17.12.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 - TMO Barnevernets målsetting og oppgaver

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

FYLKESMANNENS MØTE MED ORDFØRERE OG RÅDMENN I OPPLAND 1. NOVEMBER Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

FYLKESMANNENS MØTE MED ORDFØRERE OG RÅDMENN I OPPLAND 1. NOVEMBER Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet FYLKESMANNENS MØTE MED ORDFØRERE OG RÅDMENN I OPPLAND 1. NOVEMBER 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 7. nov 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT

Detaljer

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr. 50)

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr. 50) 4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr. 50) 4.6.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenestens administrasjon, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor familien, botiltak for enslige

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/1444-2 Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Familie og nettverk Kommuner Andre Bufetat Fagmiljøer Interesseorganisasjoner Side 2 Kvalitetsutviklingsprogrammet,

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50)

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenestens administrasjon, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor familien, botiltak for enslige

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten

Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2016 38379/2016 2016/3717 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 01.06.2016 Formannskapet 09.06.2016 Bystyret 16.06.2016

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 56/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 56/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101403 : E: 210 &34 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 56/11 RESULTATVURDERING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Birthe Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 22/10 BARNEVERNETS RAPPORTERING

Detaljer

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Levanger barneverntjeneste Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008 Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Kvalitetsmelding og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen. Byråd for barnehage og skole Harald V. Hove

Kvalitetsmelding og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen. Byråd for barnehage og skole Harald V. Hove Kvalitetsmelding og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Byråd for barnehage og skole Harald V. Hove Om kvalitetsmeldingen Tilstandsrapport - «Kartet vi måler etter» Tellinger og fortellinger

Detaljer

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto Foto: ScanStockPhoto Utfordringsnotat barnevern ASSS-NETTVERKET 217 Rapporteringsåret 216 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1 Til hovedrapporten

Detaljer

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelingen Postboks 7310 5020

Detaljer

Kartleggingsrapport 2015

Kartleggingsrapport 2015 Kartleggingsrapport 2015 Tilsyn med barn i fosterhjem Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med kartleggingen... 2 2. Tilsynsoppfølging og kartlegging... 2 3. Dialogmøter... 3 4.

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport 08.09.2011 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS Effektivisering i kommunene Side 1 Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport,

Detaljer

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks 903 8001 BODØ Tlf. 75 55 55 40 Fax 75 55 55 48 Høringsuttalelse fra barneverntjenesten i Bodø kommune Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer