Status Barneverntjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status Barneverntjenesten"

Transkript

1 Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /14602 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/65 Formannskapet Komitè for levekår Status Barneverntjenesten Forslag til vedtak 1. Saken tas til orientering. 2. Det utarbeides ny sak i 2.halvår 2014 hvor lukking av avvik i forvaltningsrevisjonsrapporten og status drift/saksbehandling fremlegges. Sammendrag Barnevernet har over år hatt utfordringer knyttet til budsjett og nøkkeltall med krav til saksbehandling. I budsjett 2014 er rammene til barnevernet økt, noe som gir forventet balanse i regnskapet for Gjennomgangen viser at det er gjort store organisatoriske endringer de siste år i tjenesten. Nøkkeltallene har forverret seg de siste årene, men fristoverskridelser og noen andre parameter for andre halvår 2013 viser bedring. Bemanningen i tjenesten er på nivå med andre sammenlignbare kommuner, mens forbruket ligger på et lavere nivå. Forskjellene ligger i forbruk på tiltak, hvor Bodø kommune ligger lavt. I budsjett 2014 er tjenesten reelt styrket med 6,7 millioner. I tillegg er tjenesten tildelt en stilling fra Fylkesmannen. Barnevernet forventes å gå i budsjettmessig balanse i Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i bystyret Det forutsettes at barnevernet arbeider videre med rapporten for å lukke avvikene/besvare de påpekte punkter. Saksopplysninger Bakgrunn Barnevernet har over år hatt utfordringer knyttet til budsjett og nøkkeltall med krav til saksbehandling. Dette ble senest påpekt i revisjonsrapporten utarbeidet av Salten kommunerevisjon IKS som ble fremlagt Kontrollutvalget i møtet 20. februar 2014 i sak 10/14, samt i bystyret 27. mars i PS 14/27. I rapporten påpekes det flere forhold som det bes sett nærmere på. Direkte gjengitt i tre problemstillinger: Side126

2 Videre ble det i Bystyrets behandling av PS 14/27 gjort følgende vedtak: 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten, er forelagt bystyret og tas til etteretning. 2. Bystyret forventer at rådmann umiddelbart setter i verk tiltak for å lukke de avvikene som er avdekket i rapporten. 3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen a. Behovet for forbedring av økonomirutiner internt i barnevernet b. Avklare opplærings- og bemanningssituasjon i barnevernet c. At lovkrav om barns rett til å høres i barnevernssaker følges opp 4. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølgning av rapporten innen ett år. I denne saken utgreies situasjonen til barnevernet, samt de tiltak som er iverksatt i de siste år for å forbedre tjenesteutøvelsen. Saken inneholder også en gjennomgang av regnskap 2013 og budsjett 2014, samt en kort KOSTRA-analyse av tjenesten sammenlignet med Tromsø, gruppe 13 og landet. Det vil bli skrevet oppfølgning av denne sak til Bystyret i andre halvår 2014 der det legges opp til en grundigere gjennomgang av vedtaket i PS 14/27. Barnevernet med økonomisk rådgiver hadde møte med kommunerevisjonen 12. mars for å følge opp hoveddelene i rapporten, og for å avklare eventuelle misforståelser. Møtet opplevdes som positivt og nyttig. Et eksempel er at det kom frem at de fysiske mappene ikke hadde vært komplett, og det var de som var utgangspunktet for revisjonen. Revisjonen hadde ikke tilgang til de elektroniske mappene, og dette førte til at rapporten hadde flere avvik enn det reelle. Barnevernet har innført rutiner for å sikre at de fysiske mappene er lik de elektroniske. Bodø kommune fikk tildelt en stilling fra Fylkesmannens øremerkede midler til barnevernet, i tillegg til de fire som videreføres fra tidligere år. Side127

3 Organisatoriske endringer og justeringer Barneverntjenesten har sterkt fokus på tidlig-intervensjon, og med det vri ressursinnsatsen til å gi tung og kvalifisert hjelp i biologisk hjem. Dette er tidkrevende og innebærer økt ressursbruk. Det klare mål har vært å stanse en sterkt stigende kurve på antall barn plassert utenfor hjemmet. Dette samtidig som det er vanskelig å finne egnede fosterhjem, og når vi finner de er de gjerne langt unna, noe som igjen innebærer mye reisevirksomhet samt at det er utfordrende å følge opp på den måten vi ønsker når avstandene er store. Det er i tillegg slik at Bufetat bygger ned sine hjemmebaserte tilbud som bl.a. veiledning i hjemmet. Vi opprettet derfor ressursteam Her er foreløpig to ansatte i dette teamet som gir veiledning i hjemmet og evt. i fosterhjem. De er gjerne «tett på» dvs. at de er ofte inne i familien over en viss periode. Vi kan vise til resultater i form av at vi har unngått ei institusjonsplassering, vi har unngått 5 plassering i fosterhjem (2 familier) og vi har tilbakeført 2 barn som var plassert i beredskapshjem. Vi ønsker etter hvert å utvide dette teamet. Vi har også et prosjekt som skal gå over tre år med navn Foyer Bodø, hvor utsatt ungdom kan få en tett oppfølgning med basis i egen bolig. Foyer Bodø er etablert i tett samarbeid med flyktningkontoret, NAV, Husbanken, Fylkesmannen og Universitetet i Nordland. Prosjektet er også trukket frem som ett av 11 eksempel i Norge i Husbankens hefte «Ikke bare bolig». «Der ungdom er» er også trukket fram blant de 11 eksemplene. Foyer Bodø skal være et tiltak for ungdom som ikke har gode alternative tiltak, der Foyeren kan brukes både som ettervern og som et alternativt tiltak til fosterhjems- og institusjonsplasseringer. Foyer Bodø åpner 2.mai Fylkesmannsrapportene som avlegges hvert halvår gir et bilde av barnevernets aktivitet på sentrale områder innenfor tjenesten. I nedenstående og vedlagte tabeller er ulike områder som er rapportert til fylkesmannen sammenholdt med tidligere halvårsrapporteringer. Intern kontroll Barneverntjenesten startet forrige år med å ha et særskilt og et sterkt fokus på internkontroll. Internkontroll i barneverntjenesten bygger på de inndelinger som ligger i BaRM (balansert resultatmåling). Foruten å ha i seg de gjeldene lovkrav som foreligger for barnevernsarbeid så har intern-kontroll som system et klart fokus på opplæring og kompetanseheving. Salten revisjon har gjennom sin rapport også anbefalt å ha sterkt fokus på internkontrollsystemet. Tilsyn i fosterhjem Barneverntjenestenes oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet har fokus. Det foreligger mange klare krav i lovverket om eksempelvis antall besøk i fosterhjem, oppnevning av tilsynsfører, antall besøk av tilsynsfører etc. Arbeidet er svært tidkrevende og det stilles store krav til faglig kompetanse, systematikk og rapportering. Fylkesmannen har meldt tilsyn med fokus på de barn kommunene har omsorgen for. Tilsynet skal foregå 4. til 6. Juni Fokus i tilsynet vil være: «Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet», «barnets medvirkning» og «råd og veiledning til fosterforeldre». Tilsynet vil starte med et åpningsmøte hvor kommunens administrative og politiske ledelse samt barneverntjenestens leder og ansatte i barnevernet inviteres. De samme personene oppfordres også til å møte i sluttmøte. Barneverntjenesten imøteser denne muligheten til å bli enda bedre på bakgrunn av fylkesmannens tilbakemeldinger. Side128

4 Meldinger- undersøkelser -frister Meldingstilfanget har store variasjoner fra måned til måned, noe som gir utfordringer i prioritering av saker og disponering av personellressurser. Rapporteringene på meldinger gir ikke noe inntrykk av innhold og alvorlighetsgrad. 1.halvår 2013 mottok tjenesten 202 meldinger, hvorav 98,5 % ble gjennomgått innen 1 uke, og 61 ble henlagt. 2.halvår 2013 mottok tjenesten 250 meldinger, hvorav 99,6 % ble gjennomgått innen 1 uke, og 72 ble henlagt. Det totale antall meldinger var på nivå med Tallene viser at henleggelser av undersøkelser (undersøkelse avsluttes uten forslag til tiltak) er redusert. Dette forklares med økt satsing på meldingsgjennomgang med mål om å kunne henlegge de sakene før det er nødvendig med videre undersøkelse. Det betyr også at en unngår at saksbehandlerne bruker tid og ressurser på saker som ikke skal være i barnevernet. Det synes klart at det må gjøres kontinuerlige valg med å nedprioritere tidsbruk i en type saker for å sikre nødvendig tidsbruk og fokus i de tunge sakene hvor det er fare for at barn befinner seg i en omsorgsviktsituasjon. Vi ser en merkbar nedgang i fristoversittelser i 2.halvår 2013: Undersøkelser 1. halvår 2013 Ant. nye undersøkelser Ant. avsluttede undersøkelser Henlagte undersøk Vedtak om tiltak Undersøk utført innen 3 mnd Undersøk utført m/ 3 og 6 mnd Undersøk utført etter 6 mnd Utvidet undersøkelse av saker mellom 3-6mnd Fristoversittelser Fristoversittelser i % ,4 Undersøkelser 2. halvår 2013 Ant. nye undersøkelser Ant. avsluttede undersøkelser Henlagte undersøk Vedtak om tiltak Undersøk utført innen 3 mnd Undersøk utført m/ 3 og 6 mnd Undersøk utført etter 6 mnd Utvidet undersøkelse av saker mellom 3-6mnd Fristoversittelser Fristoversittelser i % ,2 Se for øvrig KOSTRA-analysen i slutten av saken for sammenligning med andre kommuner og utviklingen over de senere år. Hjelpetiltak Tallene for barn i hjelpetiltak økte noe, fra halvår 2012 til 181 i 2.halvår Barn/ungdom og deres familier får oftest flere hjelpetiltak som kombineres, for på denne måten å gi et adekvat Side129

5 tilbud som medfører endring. Totale antall hjelpetiltak har holdt seg på samme nivå mellom 1.halvår 2012 til 2.halvår Alle barn i hjelpetiltak skal ha en tiltaksplan og denne skal etter nye forskrifter også evalueres eter 3 mnd. Alle tiltak vil i prinsippet ha en målsetting på at barneverntjenesten skal kunne trekke seg ut så snart barnet/familien har fått nødvendig hjelp, og der de har klart å få en positiv utvikling og endring. Plasseringer utenfor hjemmet Med fokus på tidligintervensjon har barnverntjenesten hatt som mål å flate ut kurven og å begrense antall barn plassert utenfor hjemmet. Opprettelse av ressursteam er et konkret tiltak i så måte. Vi ser at dette arbeidet gir resultater ved færre plasseringer siste halvår 2013, hvor det er noen færre institusjonsplasseringer enn i første halvår 2013 samt en liten nedgang i antallet barn plassert i fosterhjem. Regnskap 2013 Avsluttet regnskap for 2013 viste et underskudd på 8,9 mill kr. Dette var 2,1 mill kroner over det prognostiserte underskuddet som ble fremlagt i 2.tertialrapport. Deler av underskuddet skyldes derimot at barnevernet betalte ut for mye tilknyttet en faktura som ble mottatt 21.januar på 2,9 mill kr. Her viste det seg ved gjennomgang av fakturaene at over 1,5 mill av disse var feilfakturert, med den begrunnelse at BUFETAT hadde endret faktureringssystem. Videre betalte barnevernet ut 15 måneder institusjonsbruk i 2013, da fakturaen for de tre siste månedene i 2012 ikke kom før i mars Korrigert underskudd i 2013 viser dermed et underskudd på omkring 6 mill kr. Forklaringen på underskuddet på 6 mill kr er selvfølgelig sammensatt. Men enkelt forklart kan en gi disse forklaringene: Forklaring Beløp Utekontakten % underskudd DUE Tiltak i hjemmet Tiltak utenfor opprinnelig hjem SUM Det gledelige er at underskuddene tilknyttet selve saksbehandlingen er tettet. Dette innebærer at de store underskuddene på overtid, inventarkjøp etc ble stoppet i Budsjett 2014 Gjennomgangen av KOSTRA-tallene for 2012 viste at barnevernet var underbudsjettert i forhold til sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter i regnskapet var noe under sammenlignbare kommuner, selv når tjenesten hadde overskredet budsjettet med 7,5 mill kr. Antall årsverk var på tilsvarende nivå som gjennomsnittet i gruppe 13-kommunene. I økonomiplan 2014 ble det dermed foreslått en oppbudsjettering med 4,5 mill kr. I tillegg ble bufferen tilknyttet tiltak for barn med fosterforeldre foreslått overført fra flyktningkontoret. Ved politisk budsjettbehandling ble de foreslåtte tiltakene gjennomført, samt at tjenesten ble styrket med 1 mill kroner for å beholde dagens utekontakt og dermed kunne ansette DUE-koordinatorer. Barnevernet har dermed blitt Side130

6 styrket med 6,7 mill kr. Det arbeides fortsatt med endelig fordeling av midlene, men forslaget til nå er dette: 2,0 mill kr til DUE 3,7 mill kr til tiltak utenfor opprinnelig hjem 1,0 mill kr til å delfinansiere den økte egenandelen for institusjonsplasseringer. I tillegg har tjenesten forpliktet seg til å hente inn økte refusjoner tilknyttet fosterhjemsplasseringer med 1,0 mill kr. Midlene er tenkt til å fullfinansiere økningen i egenandel ved institusjonsplasseringer dersom effektuering skjer etter plan. Med disse budsjettendringene, samt de strukturendringene som tidligere er blitt lagt frem, skal barnevernet kunne gå i balanse i Økonomiske rutiner og inndeling av budsjettet Det har vært mangel på gode rutiner i barnevernet når det kommer til økonomistyring. Årsakene er flere, og arbeidet med å innarbeide bedre rutiner har vært en prosess som har gått over mange år. Det er for eksempel innført månedlige møter mellom barnevernsleder, kommunaldirektør og økonomisk rådgiver, det er utarbeidet en kontrakt mellom barnevernsleder og kommunaldirektør der de fleste av punktene omhandler økonomi, samt at det er ansatt en person hos barnevernet med regnskapsfaglig kompetanse. I 2014 videreføres arbeidet, med spesiell vekt på samarbeidet mellom økonomi og barnevernet. Økonomisk rådgiver for OK har månedlige møter med barnevernsleder og barnevernets kontormedarbeidere der fokuset ligger på økonomirutiner, budsjett og prognoser. Målet er å lage en modell som kan gi gode prognoser løpende ut fra antall barn i tiltak, da med spesiell vekt på barn i institusjon og fosterhjem. Med bakgrunn i denne modellen og tolkning av data vil tertialrapportens prognoser bli bedre fundamentert. Modellen skal også brukes for å få fram budsjettbehovet i økonomiplanperioden. Barnevernets budsjett er fra 2014 delt inn i 3 deler, nemlig 2070 Saksbehandling, 2071 Tiltak i og utenfor hjemmet, og 2072 Bo & nærmiljøtiltak. Saksbehandlingsbudsjettet (2070) inkluderer saksbehandlernes lønn, samt reiser, kontorutgifter og andre driftsutgifter tilknyttet saksbehandlingen. Tiltak i og utenfor hjemmet (2071) inneholder de «vanlige» barnehjemstiltakene, som støttekontakt, besøkshjem, fosterhjem, beredskapshjem, institusjoner og lignende. Bo og nærmiljøtiltak sitt budsjett (2072) inneholder alt som er utenfor «standardtiltakene» i barnevernet, eksempler på dette er tiltakene «Der ungdom er», «Foyer Bodø» og utekontakten. Disse tiltakene er til dels forebyggende tiltak, men også alternative og komplementære tiltak som er ment å gi positive samfunnsøkonomiske ringvirkninger på sikt. Denne inndelingen vil forhåpentligvis gjøre det enklere for alle parter å ha innsikt i regnskapet. KOSTRA-analyse De foreløpige KOSTRA-tallene for 2013 er offentliggjort på SSB sine hjemmesider. For barnevernet sin del fordeles innsatsen over 3 funksjoner: 244 saksbehandling, 251 Tiltak i opprinnelig hjem og 252 Tiltak utenfor opprinnelig hjem. Det er viktig å poengtere at KOSTRAtall tar utgangspunkt i regnskapstall, og er helt frikoblet budsjettet. I Bodø kommune brukes disse funksjonene i all hovedsak kun i barnevernets regnskap. Unntakene er kommuneadvokaten der hele Side131

7 lønnen går på funksjon 244, samt enslige mindreårige (EM) på flyktningkontoret. Det vil derimot ikke bosettes flere EM, så denne delen blir utfaset over tid. Sammenligningen gjøres her med Tromsø, Gruppe 13 og landet u/oslo. Det er lagt mest vekt på sammenligningen med gruppe 13. Det er valgt ut 4 nøkkeltall, nemlig netto driftsutgifter per 100 barn 0-17 år, andel brukt på enkeltfunksjoner, årsverk med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år og andel undersøkelser over frist 3 måneder. Tallene er åpne for korreksjoner til 15. april, og de endelige tallene blir offentlig i midten av juni. I denne analysen brukes de foreløpige tallene med følgende justeringer for analyseformål: 1. I 2013 ble det utbetalt 4,8 mill kroner i erstatning til tidligere barnevernsbarn i regi av fylkeskommunen. Beløpet ble utbetalt fra funksjon 244-saksbehandling og burde dermed trekkes ut av beregningen for å få reelle tall på hva barnevernet har brukt. 2. i 2013 ble det betalt for 15 måneder institusjonsplasseringer. Fakturaen for siste kvartal 2013 kom i slutten av januar, og dermed ble hele beløpet ført i Siste kvartal 2012 ble også ført i Dette fører til at 2,9 millioner kroner på funksjon 252- tiltak utenfor opprinnelig hjem må trekkes ut. 3. Enslige mindreårige flyktninger er blitt ført på funksjon 251 og 252. Samtidig som at det kun er noen kommuner som har enslige mindreårige, er disse også ført på forskjellige funksjoner i de ulike kommunene. Skjønn tilsier at disse kostnadene skal trekkes ut ved KOSTRA-sammenligninger, da spesielt siden det i 2011 og 2012 bidro med positiv nettoresultat mens i 2013 bidro med -0,2 mill kr i nettoresultat. 4. Refusjoner tilknyttet fosterhjemsplasseringer er blitt feilført på funksjon 251-tiltak i hjemmet, dette er justert og inntektene er plassert på sin korrekte funksjon 252-tiltak utenfor opprinnelig hjem. Dette er korrigert i regnskap Tiltaket «Der ungdom er» er et tiltak for ungdom som bor utenfor opprinnelig hjem, og hører dermed under funksjon 252. Store deler av tiltaket har blitt ført på funksjon 244. Dette er korrigert i regnskap Dette kan settes opp i følgende endringstabell: Foreløpige tall Justerte tall Endring Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 41,6 38,5-3,1 Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) 1,4 3,8 2,4 Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 57,1 57,7 0,6 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år Dette måltallet er kanskje det mest brukte i KOSTRA-sammenligninger. Her sammenlignes totale nettoutgifter på funksjon 244,251 og 252 delt på aldersjustert folketall. Absoluttverdien av måltallet sier lite, men den relative størrelsen i forhold til andre kommuner er interessant. Side132

8 Som en kan se ut av figuren er det en trend i alle de sammenlignbare at utgiftene tilknyttet barnevernet øker, justert for prisøkning er reell utgiftsøkning på omkring 3 % årlig. En kan se at økningen i 2013 ikke var like høy som i 2012, men det kan her tenkes at det høye lønnsoppgjøret utgjorde forskjellen. Bodø ligger med sine korrigerte nøkkeltall lavest blant de sammenlignbare kommunene i samtlige år. I 2013 hadde for eksempel Bodø rundt 10 % lavere netto driftsutgifter enn gruppe 13. Dette utgjør rundt 7 millioner kroner. Opp til Tromsø var det 22,5 millioner kroner. Så hvordan bruker Bodø kommune pengene i forhold til de andre kommunene? Delkonklusjon: Bodø kommune bruker mindre penger på barnevernet enn tilsvarende kommuner. Fordeling av utgiftene mellom funksjoner Ut fra figuren kan en se at BK bruker tilsvarende midler som gruppe 13 på tiltak utenfor hjemmet samt saksbehandling. Der Bodø kommune bruker lite penger er på tiltak i hjemmet. Dette kan skyldes at kommunen ikke er like nøyaktige i føringen ved tiltak, i tillegg kan de sees på hvor for eksempel transportutgifter, reiseutgifter etc skal plasseres, disse ligger i dag i all hovedsak på Side133

9 funksjon 244 saksbehandling. Ut fra det grunnlaget som KOSTRA-tallene gir i dag, vil en uansett kunne si at Bodø bruker like mye på saksbehandling som andre kommuner, men mindre på tiltak. Delkonklusjon: Bodø kommune bruker mindre på tiltak enn sammenlignbare kommuner. Årsverk med fagutdanning I 2013 ble alle funksjoner tatt med i årsverkoversikten. Før 2013 var kun funksjon 244- saksbehandling med. Dette fører til at alle kommuner (mystisk nok uten Tromsø) rapporterer et høyere antall årsverk med fagutdanning enn tidligere. Tromsø har og har alltid hatt en langt høyere bemanning enn sammenlignbare kommuner. Gitt at alle inndata stemmer så ligger Bodø kommune rundt snitt på antall med fagutdanning. Dersom store avrundinger ikke er blitt gjort, så har Bodø kommune rundt 1 stilling mer enn gruppe 13. Her må registeret gjennomgås nærmere, da hoppet når en medtok funksjon 252 var høyere enn i de andre kommunene. Delkonklusjon: Bodø kommune har tilsvarende bemanning som andre kommuner. Side134

10 Fristoverskridelser over 3 måneder Andel fristoverskridelser er det mest brukte nøkkeltallet for å måle kvaliteten i tjenesten. Her ligger Bodø i 2013, som i 2012, mye høyere enn andre kommuner. Trenden i 3års-perioden er også sterkt negativ. Så mye som 47,5 % av alle undersøkelser gikk over fristen i 2013, mot 28,6 % i I tillegg er det færre barn med tiltak eller undersøkelse per årsverk. Dette innebærer at av de 457 undersøkelsene som ble utført, så gikk 217 over frist. Dersom Bodø lå på gruppe 13-snittet ville 112 saker gått over frist. Dersom en ser dette i lys av at barnevernet har en bemanning som ligger rundt gruppe-13 snittet, er det rimelig å stille spørsmålstegn ved produktiviteten og organiseringen av tjenesten. Det er likevel viktig å poengtere at det i slutten av 2013 ble gjennomført mange strukturendringer i tjenesten og nye arbeidsmetoder har blitt implementert, noe som har ført til nedgang i undersøkelser over frist. Delkonklusjon: Bodø kommune har en vesentlig høyere andel fristbrudd enn andre kommuner Oppsummering KOSTRA-tallene til barnevernet viser at Bodø kommune har lavere utgifter tilknyttet tjenesten enn sammenlignbare kommuner, hele forskjellen ligger i lavere utgifter tilknyttet tiltak. Barnevernet har tilsvarende bemanning som andre kommuner, men har en langt høyere andel fristoverskridelser. Konklusjon og anbefaling Saken tas til orientering. Ny sak med fokus forvaltningsrevisjonens rapport og lukking av avvik fremlegges bystyret i 2.halvår Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Tone Hilde Birkelund og Eirik Eide Haugmo Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK Side135

11 Trykte vedlegg: 1 Nøkkeltallsutskrift pr Nøkkeltallutskrift pr Nøkkeltallutskrift pr Side136

12 Side137

13 Side138

14 Side139

Komite for Oppvekst og kultur Formannskapet

Komite for Oppvekst og kultur Formannskapet Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2017 12650/2017 2016/3717 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Formannskapet 09.03.2017 Statusoppdatering

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten

Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2016 38379/2016 2016/3717 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 01.06.2016 Formannskapet 09.06.2016 Bystyret 16.06.2016

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Status barneverntjenesten

Status barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.06.2013 39853/2013 2010/1460 2 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/126 Formannskapet 26.06.2013 Status barneverntjenesten Forslag til vedtak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Birthe Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 22/10 BARNEVERNETS RAPPORTERING

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Status barneverntjenesten økning antall ansatte

Status barneverntjenesten økning antall ansatte Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.08.2015 56109/2015 2010/1460 2 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 13.10.2015 Formannskapet 14.10.2015 Status barneverntjenesten

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Fauske kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere kvaliteten og ressursbruken i barnevernet i kommunen. Denne

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 81864/2013 2013/3222 216 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/46 Komitè for levekår 12.12.2013 13/189 Bystyret 12.12.2013 Ad sak - Kvalitet

Detaljer

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.09.2017 55540/2017 2017/17086 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/31 Komite for Oppvekst og kultur 11.10.2017 Bystyret 26.10.2017 Ny vaktordning

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei #5736 Barnevern halvårsrapport SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 5736 Innsendt av MONICA SPYDEVOLD Sist oppdatert 4.1.218 Søker Ukjent Utlysning Kommunenes halvårsrapportering 2.halvår 217 OM KOMMUNEN Rapporteringsenhet

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 20.02.2014 14/112 412 5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Saksnr.: 09/14

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 21.12.2010 kl. 10.00 Befaring Øvre Alta Skole/ Møterom på Altafjord Gjestegaard og Spa Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.01.2014 5038/2014 2011/6054 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår 30.01.2014 Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Forslag

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Me Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Hva forklarer økende kostnader til barnevern i kommunene? Bent A. Brandtzæg, Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 270/2010 Sammendrag Følgende

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78814/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer