Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35"

Transkript

1 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for Byrådet vil i løpet av første halvår 2015 legge frem en ny melding som vil gi en helhetlig gjennomgang av barnevernet og gi et grunnlag for å utvikle kommunens fremtidige politikk på barnevernsfeltet. Bergen har en barnepopulasjon på barn og unge i alderen 0-17 år (kilde SSB), og 4,7 % av disse hadde tiltak fra barnevernet i løpet av Bergen deltar i ASSS-nettverket for barnevern. ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner og er et nettverk for de 10 største kommunene i landet. Kommunesektorens organisasjon (KS) er sekretariat og samarbeidspartner for nettverket. Tall fra Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) viser at Bergen prioriterer barnevern høyt på flere indikatorer i ASSS-nettverkets tjenesteprofil for barnevern. Bergen bruker mer til barnevern enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet mellom kommunene. Dekningsgraden viser at Bergen i likhet med Oslo har et omfattende barnevern med et stabilt høyt antall barn som har kontakt med barnevernet i løpet av året. I forhold til Bergen skiller Oslo og Stavanger seg ut med høyere utgifter til saksbehandling og tiltak utenfor familien, mens Bergen og Trondheim skiller seg ut med høyere utgifter til tiltak i familien. Det å dreie utviklingen i retning av tiltak i familien er et mål for Bergen kommune. KOSTRA-tallene viser også at den relative arbeidsbelastningen, målt i antall barn med undersøkelser eller tiltak per fagstilling, er størst i Bergen og Stavanger. I femårsperioden har det vært en økning i meldinger behandlet av barnevernet på 29 %. Unntatt 2012 har det vært en årlig vekst i antall meldinger i perioden. I løpet av 2013 behandlet barnevernet totalt 2333 meldinger som er 522 flere sammenlignet med Videre har det vært en økning i andel undersøkelser som blir henlagt uten tiltak i perioden. Dette kan blant annet skyldes at barnevernet mottar et økende antall bekymringsmeldinger som ikke viser seg å være en sak for barnevernet. Det er et mål for barnevernet at minst 85 % av undersøkelsene gjennomføres innen 3 måneder. I 2013 ble 69 % av undersøkelsene gjennomført innen 3 måneder. Antall barn og unge samlet med tiltak fra barnevernet per er stabilt når en ser femårsperioden under ett. Sammenlignet med 2009 har det vært en liten nedgang i antall barn tiltak i familien og en tilsvarende økning i antall barn med tiltak utenfor familien. Barnevernets familieveiledningssenter dekker 31 % av barnevernets totale behov for tiltak til hjemmeboende barn. Av alle barn og unge med tiltak utenfor hjemmet er de fleste (68 %) under offentlig omsorg, og av disse bor mer enn 90 % i fosterhjem. Det er flere unge voksne (18-23 år) med tiltak fra barnevernet i 2013 sammenlignet med Utviklingen ses blant annet i sammenheng med at lovendringer som har gitt barnevernet et tydeligere ansvar for å tilby ettervernstiltak. I tillegg har barnevernet bosatt flere enslig mindreårige flyktninger i perioden som får tiltak etter fylte 18 år. Ved utgangen av 2013 var det 106 enslige mindreårige flyktninger med tiltak fra barnevernet. 1

2 Fra den statlige satsingen på kommunalt barnevern har Bergen fått midler til 32,3 nye årsverk. Av disse er 29,3 årsverk fordelt til saksbehandlingsformål, mens 3 stillinger er fordelt til gjennomføring av tiltak i barnevernets familieveiledningssentre og i bo- og nærmiljøtiltaket DUE. Ved fordeling av nye årsverk til saksbehandlingsformål er det tatt utgangspunkt i arbeidsmengden, målt i antall meldinger, undersøkelser og tiltak per fagstilling, ved det enkelte kontor ved det enkelte kontor. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ved behandling av «Melding om barnevernet» (sak 48/02) bedt om at det blir fremlagt årlige statusrapporter vedrørende barnevernsarbeidet i kommune. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2013 til orientering. Dato: 19. august 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder for Hilde Onarheim byråd for helse og omsorg byråd Eiler Macody Lund 2

3 Saksutredning: Statusrapporten består av tre deler, der det i første del presenteres indikatorer på dekningsgrad, prioriteringer og kostnader som illustrerer hvordan barnevernet i Bergen plasserer seg sammenlignet med de andre storbyene. Del to viser utviklingen for barnevernet i Bergen i forhold til omfang av saker og oppfølging av tidsfrister. I tillegg vises resultat av den statlige satsingen på kommunalt barnevern i forhold til antall nye årsverk, fordeling av årsverkene samt effekt av årsverkene i forhold til økt saksbehandlingskapasitet. I tredje del oppsummeres statusen og sentrale utviklingstrekk for barnevernet. 1.0 Sammenlignende nøkkeltall mellom storbyene I denne delen presenteres indikatorer på prioritering, dekningsgrad, og barnevernutgifter som illustrerer hvordan Bergen plasserer seg sammenlignet med gjennomsnittet for ASSS-nettverket og da særlig i forhold til Oslo, Stavanger og Trondheim. Hovedfokus for ASSS-nettverkets arbeid er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå og gi grunnlag for sammenligning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon av god kvalitet. 1.1 Prioritering Tabell 1 viser ressursbruksindikatoren 1 for barnevernet i 2013 sammenlignet med Oslo, Stavanger og Trondheim og snittet for ASSS-nettverket. Enhet: prosent. Bergen Oslo Stavanger Trondheim Snitt ASSS Ressursbruksindikator 113,3 87,1 102,5 109,4 100,0 Kilde: KOSTRA Tabellen viser at ressursbruken i Bergen ligger 13 % høyere i forhold til snittet for ASSS-nettverket etter at KS har korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet mellom kommunene. Kriteriene som er lagt til grunn for beregning av utgiftsbehov i denne indikatoren kan slå skjevt ut mellom kommunene. Når Bergen ligger betydelig over Oslo er ikke det nødvendigvis bare et uttrykk for større ressursbruk i form av utgifter, men kan også indikere at Oslo er blitt estimert til å ha et høyere utgiftsbehov enn de faktisk har. I figuren under ser man at Oslo bruker mer enn Bergen i netto driftsutgifter per barn i alderen 0-17 år, noe som antyder at ressursbruken er mer lik enn det ressursbruksindikatoren viser. Figur 1 viser at Bergen har hatt en årlig vekst i netto driftsutgifter til barnevern i perioden. I 2013 var kommunens netto driftsutgifter til barnevern på nivå med Oslo. Figur 1 viser utvikling i kommunenes prioritering av barnevern målt i netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år sammenlignet med Oslo, Stavanger og Trondheim. Enhet: kroner. 1 Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter) den enkelte kommune bruker på en tjeneste i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene etter at KS har korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. 3

4 Kilde: KOSTRA 1.2 Dekningsgrad Figur 2 viser utvikling i dekningsgraden for andel barn med undersøkelser, og andel barn med tiltak i løpet av året av alle innbyggere i aldersgruppen 0-17 år sammenlignet med Oslo, Stavanger og Trondheim. Enhet: prosent. Kilde: KOSTRA Figuren viser at Bergen har et omfattende barnevern med en dekningsgrad for både undersøkelser og tiltak som ligger stabilt over snittet for ASSS-nettverket. Utviklingen for barnevernet i Bergen og Oslo har store likehetstrekk selv om Oslo har en noe høyere andel barn med undersøkelser. 1.3 Utgifter Tabell 2 viser brutto driftsutgifter per barn til henholdsvis saksbehandling og tiltak i familien samt netto driftsutgifter til barn med tiltak utenfor familien i 2013 sammenlignet med Oslo, Stavanger og Trondheim og snittet for ASSS-nettverket. Enhet: kroner. Brutto driftsutgift. pr barn til saksbehandling Brutto driftsutgift. pr barn med tiltak i familien Netto driftsutgift. pr barn med tiltak utenfor familien Kilde: KOSTRA Bergen Oslo Stavanger Trondheim Snitt ASSS Bergen har lavere utgifter til saksbehandling og tiltak utenfor familien enn Oslo og Stavanger. Bergen har imidlertid høyere utgifter til tiltak i familien sammenlignet med Oslo og Stavanger og med snittet for ASSS-nettverket. Barnevernet i Bergen har som mål å dreie utviklingen fra tiltak utenfor familien til tiltak i familien, og ser på resultatet for 2013 knyttet til utgiftsfordeling som en ønsket utvikling. Figur 3 viser utvikling i fordelingen av barnevernets utgifter mellom utgifter til saksbehandling, tiltak i familien og tiltak utenfor familien sammenlignet med Oslo, Stavanger og Trondheim. Enhet: prosent. Kilde: KOSTRA 4

5 Figuren viser at fordelingen mellom utgifter til saksbehandling og tiltak har vært stabilt i Bergen i løpet av siste treårsperiode, mens i Oslo har utgifter til saksbehandling økt noe. Oslo har imidlertid kommer lenger i å dempe utgiftsveksten knyttet til tiltak utenfor familien. 1.4 Antall barn per årsverk Tabell 3 viser arbeidsbelastning i barnevernet målt i antall barn med undersøkelser eller tiltak i løpet av året per årsverk i Enhet: barn. Bergen Oslo Stavanger Trondheim Barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk 15,0 14,8 15,2 11,8 Kilde: KOSTRA Tabellen viser at den relative arbeidsbelastningen er størst i Bergen og Stavanger. 2.0 Utviklingstrekk for barnevernet i Bergen 2.1 Inntak meldinger, undersøkelser og tidsfrister Barnevernet er avhengig av at andre ser og melder fra om bekymring for barns situasjon. Når det oppstår bekymring for om barn utsettes for omsorgssvikt har alle offentlige og private instanser og tjenester som utfører oppgaver for stat, kommune eller fylkeskommune en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet. I tillegg kan barn og foreldre selv henvende seg til barnevernet for råd og veiledning eller for å søke om tiltak. Slike henvendelser registreres også som en melding. Barnevernet skal gjennomgå nye meldinger innen 7 dager. Det konkluderes enten med henleggelse eller iverksettelse av en nærmere undersøkelse. En undersøkelse skal gjennomføres innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan tidsbruken utvides med inntil 6 måneder. En undersøkelse avsluttes enten med henleggelse eller vedtak om tiltak. Departementet har anbefalt at undersøkelser som henlegges med fortsatt bekymring for barnets situasjon bør gjenopptas etter 6 måneder. En gjenopptagelse registreres som ny melding. Tabell 4 viser utvikling i antall meldinger og undersøkelser som har blitt behandlet av barnevernet siste 5 år. I tillegg viser tabellen andel meldinger som er henlagt uten nærmere undersøkelser, og andel undersøkelser som er henlagt uten vedtak om tiltak. Enhet: barn. Antall nye meldinger gjennomgått Antall undersøkelser gjennomført Andel meldinger konkludert med undersøkelse Andel undersøkelser konkludert med tiltak Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Endring siste år % % 88 % 81 % 85 % 89 % 88 % - 1 % 50 % 42 % 42 % 43 % 40 % - 3 % Endring siste 5 år +29 % +7 % 0 % -10 % Tabellen viser at antallet meldinger har økt i perioden. I 2013 økte antall meldinger med 10 %, mens det var en nedgang på 13 % i antall gjennomførte undersøkelser. Dette skyldes at mange meldinger i 2013 ble mottatt på høsten og flere undersøkelser enn vanlig bel derfor overført og avsluttet i

6 Figur 4 viser utvikling i antall meldinger behandlet av kommunens barneverntjenester siste 5 år. Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Figuren viser at det er relativt store variasjoner i antall meldinger fra år til år. Variasjonene har vært størst i Bergenhus, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane. I perioden har antall meldinger økt mest i Fana og Årstad med henholdsvis 60 % og 66 %. I den nye meldingen om barnevernet som legges frem i 2015 vil blant annet årsaker til de lokale variasjonene bli analysert nærmere. Tabell 5 viser andel meldinger fordelt på ulike meldingsinstanser siste 4 år. Enhet: prosent. Meldingsinstanser: Barnet selv, foreldre/foresatte og familie forøvrig Barnehager Skole og PPT Helsestasjon og skolehelsetjeneste Psykisk helse barn/voksne, lege/sykehus/tannlege Barnevernvakt og politi Barneverntjenesten Andre offentlige (NAV, Krisesenter, familievern, rustjenester, asylmottak/udi o.l.) Andre, inkludert privatpersoner og frivillige/idrettslag Kilde: Visma Familia Selv om antallet meldinger øker i omfang så viser tallene tilsynelatende små endringer i hvem som henvender seg til barnevernet, enten med bekymring, eller i form av en søknad om hjelpetiltak. Tabell 6 viser status i 2013 for overholdelse av tidsfrister og krav til saksbehandling når tidsfristen for gjennomføring av undersøkelser utvides til 3-6 måneder. Enhet: prosent. Andel meldinger behandlet innen frist (7 dager) Andel undersøkelser avsluttet innen 3 måneder Andel undersøkelser mellom 3-6 måneder med beslutning om utvidet frist Andel undersøkelser avsluttet etter frist (6 måneder) Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen. Mål Status ,1 69,3 62,6 2,3 Status ,9 68,9 59,8 2,1 6

7 Tabellen viser at andel saker der kravene til tidsfrister og saksbehandling overholdes er stabilt, men at det fremdeles er en utfordring å få en større del av undersøkelsene avsluttet innen 3 måneder. Det er et mål for barnevernet at minst 85 % av undersøkelsene gjennomføres innen 3 måneder, mens tabellen viser at andel gjennomførte undersøkelser innen 3 måneder i 2013 var på 69 %. 2.2 Tiltak i familien Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp etter loven primært skal gis i hjemmet. I henhold til lovens 4-4 skal barnevernet bidra til å gi det enkelte barn trygge levekår og gode utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Det er av stor betydning at barnevernet velger rett tiltak til rett formål. Tiltak som iverksettes skal være så lite inngripende som mulig (mildeste inngreps prinsipp), men tilstrekkelig til at målet med tiltaket blir nådd. I tråd med oppdatert kunnskap og forskning har barnevernets tiltak beveget seg fra å ha størst vekt på kompenserende tiltak for å redusere familiens belastninger, til tiltak hvor målet er å skape betydelige endringer i foreldres fungering på sentrale områder som foreldreferdigheter og omsorgsutøvelse 2. Utvikling av et mer differensiert og kunnskapsbasert tiltaksapparat har vært en av hovedstrategiene for barnevernet i Bergen. I løpet av siste tiårsperiode er det blant annet bygget ut tiltak for familieveiledning og ettervernstiltak for ungdom. Et sentralt prinsipp er å gi effektiv og god hjelp til barn og unge i eget hjem for å forebygge barns behov for en alternativ omsorgsbase utenfor foreldrehjemmet. Tabell 7 viser utvikling i antall barn med tiltak i familien per Barn og unge med frivillig tiltak i form av fosterhjem eller institusjon inngår ikke i tallene. Enslig mindreårige flyktninger 3 og ungdom med oppfølging i egen bopel er inkludert. Enhet: barn Endring siste år Endring siste 5 år Antall barn med tiltak i familien % -5 % Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen I perioden har det vært noen i svingninger i antall barn med tiltak i familien. Antallet har imidlertid ikke oversteget nivået i Figur 5 viser utvikling i antall barn med tiltak i hjemmet per Samtidig viser tabellen hvor mange av disse som får tiltak fra barnevernets familieveiledningssentre. Unntatt enslig mindreårige flyktninger og ungdom med oppfølging på egen bopel (f.eks. DUE-tiltak). Enhet: barn. Kilde: Styringskort 2 Jfr. NOU 2015:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. 3 Per hadde 106 enslige mindreårige flyktninger tiltak fra Bergenhus barneverntjeneste. 7

8 Figuren viser at antall barn med tiltak har vært relativt stabilt i perioden. Siden 2011 har sentrene for familieveiledning dekket 30 % av barnevernets totale behov for tiltak til hjemmeboende barn og unge. 2.3 Tiltak utenfor familien Det er det kommunale barnevernet som tar initiativ til plassering av barn utenfor hjemmet enten ved å fatte et administrativt vedtak med foreldres samtykke, eller ved å fremme sak for Fylkesnemnda. Av barnevernloven følger det også en plikt om å yte nødvendig bistand til barn som av ulike grunner er i en akuttsituasjon. I Bergen er barnevernsjef delegert fullmakt til å fatte vedtak i akuttsituasjoner. Hvis vedtaket er fattet mot foreldres vilje skal det sendes til Fylkesnemnda for godkjenning innen 48 timer. Når barn plasseres midlertidig skal barnets videre omsorgssituasjon avklares så snart som mulig. Barnet skal enten flytte tilbake til foreldrehjemmet, eller plasseres i et mer langvarig omsorgs- eller behandlingstiltak. Tiden barnet oppholder seg i et midlertidig tiltak bør være så kort som mulig. Tabell 8 viser utvikling i antall barn plassert i tiltak utenfor foreldrehjemmet per Enslig mindreårige flyktninger er inkludert. Enhet: barn Endring siste år Endring siste 5 år Antall barn med i tiltak utenfor hjemmet % +12 % Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Tabellen viser at det har vært en årlig økning i antall barn med tiltak utenfor hjemmet i løpet av femårsperioden. Tabell 9 viser utvikling i antall barn med tiltak utenfor hjemmet per fordelt på type lovhjemmel. Enslig mindreårige flyktninger er inkludert. I tillegg viser tabellen i % hvor mange barn under omsorg som bor i fosterhjem. Enhet: barn. Antall frivillige plasseringer (hjelpetiltak) Antall midlertidige plasseringer (akutt/krise) Antall plasseringer på grunn av barnets adferd Antall barn under omsorg Andel barn under omsorg i fosterhjem Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Endring siste år % % % % 91 % 92 % 95 % 93 % 92 % - 1 % Endring siste 5 år +1 % +24 % -17 % +19 % 1 % Tabellen viser at barnevernet i 2013 hadde en nedgang i bruk av frivillige plasseringer som hjelpetiltak, men en økning i bruk av midlertidige plasseringer som tiltak for barn i en akuttsituasjon. I det videre arbeidet med tiltaksutvikling er det en målsetning å finne alternative tiltak for å redusere bruken av midlertidige plasseringer av barn og unge. I femårsperioden er det vært en årlig økning i antall barn under omsorg. Omsorgsovertakelse danner nå lovgrunnlaget for ca. 70 % av alle plasseringene utenfor hjemmet. Over 90 % av barn og unge som er under omsorg bor i fosterhjem. 2.4 Barneverntjenester til unge voksne Tabell 10 viser utvikling i antall unge voksne år med tiltak fra barnevernet per I tillegg viser tabellen andel tiltak til aldersgruppen år av alle barneverntiltak per Tiltak for unge voksne som er bosatt som enslig mindreårige flyktninger er inkludert Antall ungdom i alderen år med tiltak Andel ungdom år med tiltak av alle barn med tiltak Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen % % % % % 8

9 Tabellen viser at antall unge voksne med tiltak fra barnevernet per har blitt flere i løpet av perioden. Unge voksne utgjør nå en større andel av barn med barneverntiltak sammenlignet med Dette kan for en stor del forklares med at barnevernet har blitt pålagt et tydeligere ansvar for ettervern i perioden i tillegg til økt bosetting av enslig mindreårige flyktninger som følges opp av barnevernet etter fylte 18 år. 2.5 Barn og unge med tiltak Tabell 11 viser utvikling i antall barn og unge med tiltak totalt per Endring siste år Endring siste 5 år Antall barn og unge med tiltak totalt % 0 % Kilde: Barnevernets halvårsrapport til Fylkesmannen Tabellen viser noe årlig variasjon i antall barn med tiltak fra barnevernet per 31.12, mens antallet er stabilt når en ser femårsperioden under ett. Figur 6 viser utvikling i antall barn med tiltak per i barneverntjenestene siste 5 år. Kilde: Barnevernets rapportering til Fylkesmannen Figuren viser at antall barn med tiltak er mer stabilt fra år til år sammenlignet med variasjonene knyttet til antall meldinger, se figur 4. I femårsperioden har antall barn med tiltak økt med 33 % i Bergenhus og med 12 % i Årstad. Rundt en tredjedel av økningen i Bergenhus kan forklares med at kontoret er tillagt et byomfattende ansvar for bosetting og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger. I 2013 var det 36 flere i denne målgruppen som hadde tiltak fra Bergenhus barneverntjeneste sammenlignet med Statlig satsing på kommunalt barnevern Økning i tallet på barn og unge med hjelp fra barnevernet har vært bakgrunnen for den statlige satsingen på kommunalt barnevern. For å gjøre kommunene i stand til å håndtere økningen har departementet valgt å tilføre øremerkete midler for å styrke blant annet saksbehandlingskapasiteten i barnevernet. Antall barn (omfattet av en melding, undersøkelse eller tiltak) per årsverk er valgt som indikator for å måle om satsingens målsettinger innfris. Fra den øremerkete satsingen har Bergen fått midler til 32,3 nye årsverk. Foruten 3 årsverk som er fordelt til barnevernets familieveiledningssentre og bo- og nærmiljøtiltaket DUE er øvrige årsverk fordelt til barneverntjenestene. 9

10 Tabell 12 viser hvordan de totalt 29,3 nye årsverkene er fordelt mellom kommunens 8 barneverntjenester. Enhet: årsverk. Arna barneverntjeneste Bergenhus barneverntjeneste Fana barneverntjeneste Fyllingsdalen barneverntjeneste Laksevåg barneverntjeneste Ytrebygda barneverntjeneste Årstad barneverntjeneste Åsane barneverntjeneste Totalt 1 0,5-1, ,5-4, ,3 2, ,5-1,5 2 2,5 2 6, Figur 7 viser antall meldinger behandlet i løpet 2011 og 2013 per fagstilling unntatt barnevernsjef. Både nye årsverk og enslige mindreårige flyktninger med tiltak er inkludert i figur 8 og 9. Kilde: Barnevernets rapportering til Fylkesmannen Figuren viser at etter tilførsel av til sammen 28 årsverk i 2011 og 2013 var fortsatt 4 bydeler over snittet i antall meldinger per fagstilling i Bergen. Fana og Årstad behandlet flest meldinger per fagstilling i 2013 som sammenfaller med økningen i meldinger til disse 2 kontorene, se figur 4. Figur 8 viser antall barn med tiltak per per fagstilling unntatt barnevernsjef. Kilde: Barnevernets rapportering til Fylkesmannen 10

11 Figuren viser at ved 6 av 8 barneverntjenester ligger antall barn med tiltak per fagstilling under snittet for Bergen mens Bergenhus og Årstad ligger med henholdsvis 4 og 1 barn med tiltak over snittet. 2.7 Barns medvirkning I 2013 ble det tilførte en ny overordnet bestemmelse i barnevernloven om barn og unges rett til medvirkning. Dette innebærer at barn og unge skal gis mulighet til medvirkning og barnevernet skal tilrettelegge for samtaler med barnet. I de senere år har barneverntjenesten iverksatt ulike tiltak for at barn i større grad aktivt blir inkludert og gis mulighet til å medvirke på avgjørelser i sin egen barnevernssak. Under gis en kort presentasjon av metoden Familieråd og prosjektet Mitt Liv som eksempel på samarbeidet med Barnevernsproffene og Forandringsforandrings omtales Det vises her til 2 sentrale tiltak. Familieråd Familieråd er en alternativ modell for beslutninger i barnevernssaker. Tradisjonelt er det barnevernet som beslutter i barnevernssaker, og deretter blir familien presentert en ferdig løsning. I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til, som engasjerer seg for å hjelpe barnet. Familien blir enig om hva som skal til for at barnet og familien skal få det bedre. Familieråd gir barnet og familien reell innflytelse i en barnevernssak, og fører fram til en plan som skal bedre barnets og familiens situasjon. Deretter tar barnevernet stilling til den løsningen som barnet og familien har blitt enige om. Modellen har vært brukt i barneverntjenesten siste 10 år. Modellen krever tilgang på familierådskoordinatorer som skal være uavhengig av barneverntjenesten. I Bergen er tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte koordinatorer blitt sikret ved å bruke en stilling for å drifte en egen «koordinatorbank». Mitt Liv Mitt Liv er navnet på et landsomfattende utviklingsprosjekt som har mål om å utvikle ansatte i barneverntjenesten sine ferdigheter i å høre barnets stemme, fremme deltagelse gjennom å gi tydelig informasjon og ikke minst utvikle ansattes forståelse for hvordan det oppleves å være et «barnevernsbarn». Bergenhus barneverntjeneste startet deltakelse i prosjektet i I prosjektet samarbeides det med Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Det nye samarbeidet mellom Barnevernsproffene og barnevernsansatte er svært spennende og vil kunne gi viktige bidrag til den videre utviklingen av kommunens barneverntjeneste. 3.0 Oppsummering Tall fra Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) viser at Bergen prioriterer barnevern høyt på flere indikatorer i ASSS-nettverkets tjenesteprofil for barnevern. Bergen bruker mer til barnevern enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet mellom kommunene. Dekningsgraden viser at Bergen i likhet med Oslo har et omfattende barnevern med et stabilt høyt antall barn som har kontakt med barnevernet i løpet av året. I forhold til Bergen skiller Oslo og Stavanger seg ut med høyere utgifter til saksbehandling og tiltak utenfor familien, mens Bergen og Trondheim skiller seg ut med høyere utgifter til tiltak i familien. Det å dreie utviklingen i retning av tiltak i familien er et mål for Bergen kommune. KOSTRA-tallene viser også at den relative arbeidsbelastningen, målt i antall barn med undersøkelser eller tiltak per fagstilling, er størst i Bergen og Stavanger. I femårsperioden har det vært en økning i meldinger behandlet av barnevernet på 29 %. Unntatt 2012 har det vært en årlig vekst i antall meldinger i perioden. I løpet av 2013 behandlet barnevernet totalt 2333 meldinger som er 522 flere sammenlignet med Videre har det vært en økning i andel undersøkelser som blir henlagt uten tiltak i perioden. Dette kan blant annet skyldes at barnevernet mottar et økende antall bekymringsmeldinger som ikke viser seg å være en sak for barnevernet. Det er et mål for barnevernet at minst 85 % av undersøkelsene gjennomføres innen 3 måneder. I 2013 ble 69 % av undersøkelsene gjennomført innen 3 måneder. 11

12 Antall barn og unge samlet med tiltak fra barnevernet per er stabilt når en ser femårsperioden under ett. Sammenlignet med 2009 har det vært en liten nedgang i antall barn tiltak i familien og en tilsvarende økning i antall barn med tiltak utenfor familien. Barnevernets familieveiledningssenter dekker 31 % av barnevernets totale behov for tiltak til hjemmeboende barn. Av alle barn og unge med tiltak utenfor hjemmet er de fleste (68 %) under offentlig omsorg, og av disse bor mer enn 90 % i fosterhjem. Det er flere unge voksne (18-23 år) med tiltak fra barnevernet i 2013 sammenlignet med Utviklingen ses blant annet i sammenheng med at lovendringer som har gitt barnevernet et tydeligere ansvar for å tilby ettervernstiltak. I tillegg har barnevernet bosatt flere enslig mindreårige flyktninger i perioden som får tiltak etter fylte 18 år. Ved utgangen av 2013 var det 106 enslige mindreårige flyktninger med tiltak fra barnevernet. Fra den statlige satsingen på kommunalt barnevern har Bergen fått midler til 32,3 nye årsverk. Av disse er 29,3 årsverk fordelt til saksbehandlingsformål, mens 3 stillinger er fordelt til gjennomføring av tiltak i barnevernets familieveiledningssentre og i bo- og nærmiljøtiltaket DUE. Ved fordeling av nye årsverk til saksbehandlingsformål er det tatt utgangspunkt i arbeidsmengden, målt i antall meldinger, undersøkelser og tiltak per fagstilling, ved det enkelte kontor ved det enkelte kontor. 12

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9 Byrådssak 187/15 Statusrapport for barnevernet 2014 MARO ESARK-4530-201500079-9 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2014. Statusrapportens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18 Byrådssak 193/13 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 MARO ESARK-4530-201300045-18 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2012. I første del gjennomgås

Detaljer

Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11

Byrådssak 143/16. Statusmelding for barnevernet 2015 ESARK-4530-201600036-11 Byrådssak 143/16 Statusmelding for barnevernet 2015 MARO ESARK-4530-201600036-11 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2015. Statusmeldingens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14

Byrådssak /12. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 SARK-4530-201201868-14 Byrådssak /12 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2011 MARO SARK-4530-201201868-14 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2011. I første del gjennomgås

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Byrådssak 282/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet MARO ESARK-4530-201500079-22 Hva saken gjelder: Regjeringen ønsker å prøve ut endringer

Detaljer

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto

ASSS-NETTVERKET Utfordringsnotat barnevern. Rapporteringsåret Foto: ScanStockPhoto Foto: ScanStockPhoto Utfordringsnotat barnevern ASSS-NETTVERKET 217 Rapporteringsåret 216 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1 Til hovedrapporten

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Byrådssak 375/14 Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester MARO ESARK-03-201400157-97 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak.

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak. Dato: 17. november 2010 Byrådssak 1004/11 Byrådet Søknad om øremerkede stillinger til barneverntjenesten ALHO SARK-4530-200904407-68 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 settes det av 240 millioner

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Nytt i barnevernretten Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Lovendringer Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak, bvl. 4-4 tredje og fjerde ledd, iverksatt

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Inngrepsterskler i barnevernet Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen «Inngrep» Hva er inngrepsterskler? Tiltak, pålegg, tvang «Terskel» Rettslige terskler Vilkår i lov/forskrifter

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus 30.01.14 Jeg har selv vokst opp med omsorgssvikt fra far, og det har vært helt forferdelig. Når jeg var liten ble jeg

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( )

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( ) Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L (2016 2017) Christina Five Berg, seniorrådgiver Barnevernskonferansen Loen 21. november 2017 Hovedtema Kjærlighet Rettighetsfesting Barns medvirkning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

Modell for tidlig innsats

Modell for tidlig innsats Modell for tidlig innsats Tidlig innsats; >Et godt universelt og allmennpedagogisk tilbud >Tidlig intervenering dersom barn har utfordringer på enkelte områder Velferdsbarnevern vs risiko kjernebarnevern

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: 201500494-20 Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Me Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet Hva forklarer økende kostnader til barnevern i kommunene? Bent A. Brandtzæg, Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 270/2010 Sammendrag Følgende

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK september 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK september 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref. Deres brev

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 28. juli Byrådet. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 28. juli Byrådet. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 28. juli 2011 Byrådssak /11 Byrådet Statusrapport for barnevernet i Bergen 2010 MARO SARK-4530-200904407-84 Hva saken gjelder: I saken framlegges status for kommunens barnevernsarbeid i 2010. For

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Saksnr: 201500079-24 Saksbehandler: MARO Delarkiv: ESARK-4530 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. INNLEDNING Bergen kommunen ønsker å innhente

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 Byrådssak 147/16 Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 JLOL ESARK-41-201600177-5 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Barne- og familietjenesten 2012

Barne- og familietjenesten 2012 Kommunalsjef oppvekst Barne- og familietjenesten 2012 Enhetsleder Barnevern Helsestasjonsog skoleh.tj Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste Barne- og familietjenesten 2012 1 Overordnet prinsipp for alle tjenester:

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei #5736 Barnevern halvårsrapport SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 5736 Innsendt av MONICA SPYDEVOLD Sist oppdatert 4.1.218 Søker Ukjent Utlysning Kommunenes halvårsrapportering 2.halvår 217 OM KOMMUNEN Rapporteringsenhet

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE Familiens Hus

EIDSVOLL KOMMUNE Familiens Hus EIDSVOLL KOMMUNE Høringsuttalelse fra, Eidsvoll kommune på NOU 2016:16, ny barnevernslov Det bes om i følgebrevet til høringen at høringsinstansene særlig bør vurdere; 1. Strukturen i forslaget til ny

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

BARNEVERNET. Til barnets beste

BARNEVERNET. Til barnets beste BARNEVERNET Til barnets beste BARNEVERNET I NORGE Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Tjenester til unge år med barnevernerfaring. Tema for egenmeldingstilsyn 2017

Tjenester til unge år med barnevernerfaring. Tema for egenmeldingstilsyn 2017 Tjenester til unge 17 23 år med barnevernerfaring Tema for egenmeldingstilsyn 2017 Tema for timen Unge med barnevernerfaring hva vet vi? Kommunens ansvar for å yte tjenester til de unge Krav til samarbeid

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Birthe Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 22/10 BARNEVERNETS RAPPORTERING

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder HØRINGSSVAR Fra nærmere informasjon, kontakt Guro Sandnes Rudlende Daglig leder 941 30 873 guro@barnevernsbarna.no Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon for nåværende

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ARBEID MED HJELPETILTAK FOR Å FOREBYGGE INSTITUSJONSOPPHOLD I TRONDHEIM KOMMUNE Lars Mostad, seniorrådgiver Barne- og familietjenesten Bydel Byomfattende HEIMDAL ØSTBYEN

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov BARNEVERNSLOVUTVALGET opprettet ved kgl.res. 28. november 2014 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Sekretariatsleder Hilde Bautz-Holter Geving, 08.12.2016 Behovet

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Byrådssak 462/16 Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse MARO ESARK-03-201600085-178 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet har

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer