Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet: fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Årets studentkontakt Samfunnsprosjekt Representantskapsmøte Avdelingsledermøte Faglig årsmøte Høringsrunder Valgmøte - Kommune/Fylkesvalg Sats på lærerne VILVITE Bergen Vitensenter AS Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer Samarbeidsprosjekter Støtte-prosjekter Hovedstyrets reiserunde 11 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 13 3 Regnskap Økonomisk utvikling perioden Bergen avdelings prioriterte oppgaver Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Student Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen 18 2

3 Avdelingslederen har ordet: fortsatt medlemsvekst Fra foreningen skiftet navn til Tekna har netto medlemstilvekst for Bergen avdelingen og studentene i Bergen vært på over 1000 medlemmer. Det er gledelig å konstatere denne gode medlemsveksten, og at samlet medlemstall i avdelingen og blant studentene i 2007 passerte 4000 medlemmer! Ved utgangen av 2007 hadde Tekna Bergen avdeling 3280 medlemmer. I gjennom året har det tilflyttet 331 medlemmer, det er fraflyttet 214 medlemmer, det er videre 196 nye medlemmer og 108 medlemmer er ikke lenger medlem i vår forening. Totalt gir dette en nettotilvekst på 6,7 % / 205 medlemmer gjennom året for vår avdeling. I tillegg teller studentene 859 medlemmer pr , en nettotilvekst på 13.6 % / 103 medlemmer gjennom året. Avdelingen har ca 30 tillitsvalgte. I tillegg til avdelingens styre, så har avdelingen eget Fagråd, Yngres Forum og Seniorgruppe. Avdelingen har også tett kontakt med studentene i Bergen. I 2007 var det nærmere 2500 påmeldte til avdelingens og studentenes arrangementer. Avdelingen har også i 2007 engasjert seg i å motivere barn og ungdom til teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Fagrådet har i 2007 planlagt og gjennomført flere arrangementer i avdelingen. Fagrådet oppnevnes av avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Geir Omar Berland har vært leder av Fagrådet. Christel Krossøy har vært leder av Yngres Forum fra det ble etablert våren Yngres Forum ønsker primært å knytte til seg nyutdannete Tekna medlemmer, født 1972 og senere. Studentaktiviteten og deres medlemsverving har vært stor i Leder for studentkontaktene i Bergen, Andreas Engeberg, ble i 2007 utnevnt til Årets studentkontakt på en studentkontaktsamling i Kristiansand. Avdelingen verdsetter høyt det gode samarbeidet med studentkontaktene og deres bidrag i avdelingsstyret og Fagrådet. Studentene er vår viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som den enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Seniorgruppen har også i 2007 hatt sine jevnlige faste møter med god oppslutning. Etter årsmøtet i 2007 ble det i henhold til tradisjon arrangert overleveringsmiddag for medlemmer i avdelingsstyret, fagrådet, yngres forum, desisorer og leder av valgkomite. For avdelingens tillitsvalgte ble det også arrangert julebord i kantinen i Nygårdsgaten 114. På dette julebordet deltok også de 6 siste lederne av avdelingen. Ledsagere inviteres også til disse arrangementene. Disse arrangementene er svært vellykkede og gir de tillitsvalgte med ledsagere bedre mulighet til å lære hverandre å kjenne. Det rettes stor takk til alle tillitsvalgte for god innsats for Tekna Bergen avdeling i 2007! Leder av Tekna distriktskontor på Vestlandet, Ellen Hauge, gjør et fantastisk og uunnværlig arbeid for Bergen avdeling og enkelt medlemmer i vår region. Med hilsen Arild Sellevåg Litlekalsøy Leder Tekna Bergen avdeling Bergen 4.mars

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Årets studentkontakt På studentkontaktsamling i Kristiansand 22.september 2007 fikk studentkontakt leder i Bergen, Andreas Engeberg, tildelt prisen Årets studentkontakt Samfunnsprosjekt I 2006 utarbeidet avdelingen fire prosjektforslag for samfunnsengasjement og profilering av foreningen i Alle prosjektsøknadene ble innvilget støtte som angitt i søknad. Følgende samfunnsprosjekter ble gjennomført i 2007: Mattemeisen for barnehager og fremtidige Tekna-loger. Uteskolematematikk for Barnas turlag Bergen og fremtidige Tekna-loger. Videreutvikle Forskerkurs ved Bergen Vitensenter for 5-7-klassetrinn og fremtidige Tekna-loger med familiedag på Bergen Vitensenter. Utdeling av 3 matteskolesekker. Avdelingen fikk tildelt kr i støtte fra Tekna sentralt til disse samfunnsprosjektene i I tillegg bidrog avdelingen med kr Bildet til venstre viser overrekking av mattesekker for barnehager, barneskolen og ungdomskolen til Barnas turlag. Fra venstre: Ellen Hauge, Arild Litlekalsøy, Andreas Engeberg, Morten Engelsen (Bergen turlag, Barnas turlag). Avdelingen har også utarbeidet prosjektforslag for samfunnsengasjement og profilering av foreningen i Alle prosjektsøknadene er blitt innvilget støtte. Følgende samfunnsprosjekter vil bli gjennomført i 2008: Vitensenter på hjul (søkt om kr , innvilget kr ) Mattemeisen 4-8 åringen for barnehager og skole (fremtidige Tekna-loger ) (søkt om kr , innvilget kr ) Videre utvikling av VILVITE, skoleprogram og utstyr til undervisningsrom (søkt om kr , innvilget kr ). For dette samfunnsprosjektet er Svein Anders Dahl (VILVITE) oppnevnt som prosjektleder, Bergen avdeling er formell søker. 4

5 1.1.3 Representantskapsmøte 7.-9.juni 2007 ble det avviklet Representantskapsmøte (R-møte) i Oslo. Program og referat er tilgjengelig på ekstranett, arrangementsarkiv. Bergen avdeling foreslo i forkant av R-møtet kandidater til flere tillitsverv som skulle velges på R-møtet. 15. og 30.mai arrangerte Bergen avdeling forberedende møter til R-møtet. Møtene ble ledet av Gudmund P Olsen. Aktuelle saker ble utvalgt, diskutert og gjennomgått. På de forberedende møtene var samtlige delegater til R-møtet som er medlem av Bergen avdeling invitert. Deltaker på R-møte 2007 var som følger: Fra Bergen avdeling: Arild S. Litlekalsøy, Tone Solløs Eikeland, Christel Krossøy, Geir Omar Berland, Johan H. Mohr, Gudmund P. Olsen, Erling A. Hammer Fra studentene: Andreas Engeberg, Sofian Ajmi Fra Fag: Ragnhild Andersen, Leif Bjarte Mjøs, Dag Lothe, Krister Nyløkken Fra Tekna P/K/S: Marit Bakke (P), Arne Johan Haugland (S), Erik Valevatn (S) Andre: Sverre Haveraaen (gjest), Iver Wake (medlem av hovedstyret), Bjørn Laastad (viseordfører) Bergen avdeling ble invitert til forberedende R-møte ledet av Trondheim avdeling. På dette møtet i Trondheim deltok Arild Litlekalsøy. Utdrag fra noen henstillinger som ble fremlagt av deltakere tilknyttet Bergen Avdeling: Henstilling fra Arild Litlekalsøy: Avdelingene må gis støtte til å kunne utøve mer samarbeid mellom lokale avdelinger innenfor et distriktskontor, samt på landsbasis. På generelt grunnlag bør det ikke etableres større og færre avdelinger. Henstilling fra Ragnhild Andersen: Tekna bør bli langt mer synlig i samfunnsdebatten når det gjelder bruk av teknologi og naturvitenskap for å løse viktige samfunnsoppgaver og - problemer. Sekretariatet bør styrkes for å ivareta denne utfordringen. Fagutvalget bør få en viktigere rolle, og nettverkene bør brukes på en effektiv måte. Det bør settes av mer midler til bruk av Fagutvalget og nettverkene. 8.mars sendte Bergen avdeling søknad om å få arrangere R-møte i Bergen På siste dag på R-møtet ble det opplyst om at R-møtet for 2009 tildeles Trondheim Avdelingsledermøte 1.november 2007 ble det avviklet avdelingsledermøte på Gardermoen. Vår avdeling var ikke representert på møtet. På møtet ble bl.a. avdelingenes rolle og oppgaver diskutert og det ble sendt følgende innstilling til Hovedstyret med mål om å styrke Teknas lokale engasjement: Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra avdelingene og Hovedstyret for å se på nye tanker for å styrke avdelingenes lokale bidrag i Tekna. I dette arbeidet er det naturlig at det tas hensyn til avdelingenes ulike forutsetninger, så som størrelse og geografisk beliggenhet. Avdelingsledermøtet ber Hovedstyret om at det i budsjettet for 2008 tas høyde for eventuelle utgifter som følge av forslag til tiltak. Basert på dette har Hovedstyret etablert en arbeidsgruppe som ser på avdelingenes fremtidige rolle og oppgaver. Fra avdelingene deltar Irene Måsøval, Øystein Steffenach og Anders Fjeld. Fra Hovedstyret deltar Iver Wake. Hovedstyret har vedtatt følgende mandat for arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen skal drøfte ulike måter å styrke avdelingenes lokale bidrag i Tekna på, herunder ideen om et lokalt samfunnsengasjement for avdelingene og andre nye tanker. 5

6 Forslagene skal beskrives og eventuelle planer for samarbeid og gjennomføring skal skisseres. Gruppen skal basere sitt arbeid på eksisterende avdelingsstruktur og i nødvendig grad ta hensyn til avdelingenes ulike forutsetninger. Arbeidet skal dokumenteres i en rapport til behandling på Hovedstyrets møte den 24. april 2008, og i avdelingenes styrer Faglig årsmøte Ragnhild Andersen og Marit Bakke deltok på faglig årsmøte februar Program og referat er tilgjengelig på ekstranett, arrangementsarkiv. I desember 2007 foreslo avdelingen Dag Lothe som medlem av Fagutvalget i Tekna. Dag Lothe ble valgt som medlem i Fagutvalget på årsmøte januar Høringsrunder Avdelingen har arbeidet med og gitt innspill ifm høringsrunder fra Tekna vedr Etiske retnings linjer Valgmøte - Kommune/Fylkesvalg Sats på lærerne Bergen avdeling tok tidlig mål av seg til å arrangere et møte om skolepolitikk, hvor vi ville stille kandidatene til det nye bystyret spørsmål om hvordan de vil møte disse utfordringene. En utarbeidet brosjyre ble sendt til sentrale skolepolitikere i alle partier i byen, og vi fikk bekreftet positiv interesse fra 3 partier; Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre. Vi måtte dessverre avlyse dette valgmøtet og ser i ettertid at vi må være tidligere ute for å klare å få til møter hvor en er avhengig av å få så mange aktører på banen VILVITE Bergen Vitensenter AS Teknas Hovedstyre innvilget i januar 2007 kr i støtte til etablering av det nye VILVITE senteret. VILVITE, Bergens og Norges nye vitensenter, åpnet i nye lokaler 31.mai Hav, vær og energi er de tre pilarene som senteret er bygget på. Målet er at senteret skal være et supplement for skolene og gi elever og lærere en tilleggsdimensjon i undervisningen innen naturvitenskap og teknologi. Senteret er også for familier og andre som søker nye opplevelser, samt en møteplass for næringsliv, forskning og utdanning. Arild Litlekalsøy og Pål Albert Olsen deltok på vegne av avdelingen ved åpningen av senteret. Avdelingsstyret undersøkte i 2007 muligheten til å legge Tekna distriktskontoret til det nye VILVITE senteret. Endelig beslutning endte med å bli i Nygårdsgaten

7 1.2 Saker i media Avdelingen har i de siste årene, i likhet med foreningen sentralt, lagt stor vekt på utadrettet virksomhet. Media har i 2007 vært jevnlig på dagsorden i avdelingens styremøter. I 2007 har avdelingen sendt 5 stk debatt innlegg vedr satsing på realfag og næringspolitikk på trykk i Bergens Tidende: Sats på lærere (mars-07), v/andreas Engeberg. Sats på miljøteknologi (juni-07), v/geir O Berland. Innlegget kom ikke på trykk. Norsk klimapolitikk (juni-07), v/geir O Berland. Innlegget kom ikke på trykk. Gode lærere gir god skole (aug-07), v/tone Solløs Eikeland.. Forskningsministerens muligheter (nov-07), v/arild S Litlekalsøy Alle debattinnlegg godkjennes normalt av styret før det sendes til aktuell avis. I forbindelse med avdelingens samfunnsprosjekter lyktes det også å synliggjøre avdelingen og de aktuelle prosjekter; I forbindelse med Tekna-forskerkurset på VilVite 27.oktober ble media kontaktet. Lokalavisen for Arna og Osterøy, Bygdanytt, deltok på kurset og omtalte arrangementet over 2 sider. I forbindelse med overrekking av matematikk ryggsekk til 9.klasse ved Lynghaug skole deltok. Lokalavisen for Fyllingsdalen og Laksevåg, Sydvesten, deltok på overrekkelsen og laget 3.april artikkelen Matte er gøy i avisen. Overleveringen av matematikk ryggsekker for barnehager, barneskole og ungdomsskole til Barnas turlag ble det gitt omtale med tekst og bilde på hjemmesiden til Bergen Turlag, samt i turlaget sitt medlemsblad Sti og Varde. 7

8 1.3 Medlemsutviklingen Det er 4 år siden foreningen endret navn fra Norske Sivilingeniørers Forening til Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Den samlede netto medlemstilveksten for de 34 lokalavdelingene i Tekna har i denne perioden vært i overkant av 15 %. For Tekna studenter har det i samme periode vært en netto medlemstilvekst på nærmere 30 %. Bergen avdeling har i denne 4-års periode hatt en netto medlemstilvekst på 719 medlemmer (28 %), for studentmedlemmene i Bergen har netto medlemstilvekst vært 379 medlemmer (79 %). Pr 31-des 2007 var det medlemmer i Tekna, herav 859 studentmedlemmer i Bergen og 3280 ordinære medlemmer i Bergen avdeling. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen pr 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Bergen avdeling Bergen studenter Sum Bergen Bergen avdeling Bergen studenter Sum Bergen Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er kun angitt fra 1998, med unntak av år

9 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2007 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2007 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet 19 ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie; en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Totalt var det 1419 deltakere på disse arrangementene. Videre arrangerte Seniorgruppen 36 møter med et gjennomsnittlig deltakertall på vel 10 personer på hvert møte. Videre arrangerte Yngres Forum 6 møter med totalt 98 deltakere og studentgruppen hadde 10 arrangementer med totalt 563 deltakere. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentene for nærmere orientering. På hjemmesiden legges ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. De fleste arrangement blir også annonsert til Magasinet Tekna Aktivitetsliste Arrangement Dato Ant.deltakere Omvisning hos Kaffehuset Friele 16.jan 35 Yngres Forum - Førstehjelpskurs 08.feb 9 Vinsmakerkurs 10.feb 165 Årsmøte i Tekna Bergen avdeling 20.mar 26 Hovedstyrets vårrunde 24.apr 34 Yngres Forum - Pub Quiz 26.apr 15 Byvandring 15.mai 30 Familiecruise med Statsraad Lehmkuhl 20.mai og 3.juni 310 Kurs i bruk av mattemeiser 19.jun 20 Yngres Forum - Sommeravslutning på Blues Cruise Statsraad 22.jun 25 Lehmkuhl Instroduksjonskurs i fysio-pilates 06.sep 35 Arbeidslivsetikk 11.sep 12 Yngres Forum - presisjonskjøring 23.sep 6 Møte om thorium 25.sep 173 Kurs i arbeidsmiljøloven 09.okt 15 Møte med NTVA ang. dilemma og utfordringer rundt høyere 23.okt 35 utdannelse Omvisning og orientering om Bergen Brannstasjon 24.okt 105 Familiedag på vilvite senteret 27.okt 265 Forskerkurs for barn 27.okt 20 Utdeling av mattemeiser til 18 barnehager 29.okt 32 Kurs i ølbrygging 09.nov 50 Besøk på Svartedikets nye vannbehandlingsanlegg 13.nov 55 Yngres Forum - Salsa-kurs 27.nov 16 Yngres Forum - Juleavslutning - konsert med Turbostipend 30.nov 25 9

10 1.4.2 Bedriftsbesøk I 2007 var det tre bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen på bedriftsbesøkene var god med samlet påmelding på 195 deltakere. Omvisning hos Kaffehuset Friele (januar) Omvisning og orientering om Bergen Brannstasjon (oktober) Besøk på Svartedikets nye vannbehandlingsanlegg (november) Kurs og foredragsmøter Kurs arrangert i samarbeid med Tekna sentralt: Arbeidslivsetikk og Kurs i arbeidsmiljøloven. I snitt deltok det 14 deltakere på hvert av disse kursene. Av spesielt interessante foredragsmøter i 2007 kan nevnes møte om Thorium med 173 deltakere. Foredragsholder var professor Egil Lillestøl Familiearrangementer Det har i 2007 vært arrangert familiedag (27.oktober) ved Vil Vite (Bergen Vitensenter) med gratis inngang. På arrangementet var det 265 deltakere. Det ble videre arrangert en loddtrekning blant Tekna medlemmene der vinneren fikk utdelt en matematikk ryggsekk for ungdomsskolen. Vinneren av konkurransen var Tekna medlem Harald Veland som fritt kunne velge hvilken skole han ønsket å gi sekken til. For tredje året på rad ble det arrangert 4 timers skjærgårdstur / sjørovertokt med Statsråd Lehmkuhl med rabatterte billetter. For at flest mulig skulle få anledning å delta ble arrangementene fordelt over to dager, 20.mai og 3.juni. Samlet var det 310 deltakere. Familiearrangementene har svært god oppslutning med til sammen nærmere 600 deltakere Sosiale arrangementer Det er blitt en tradisjon at Vidar Skistad andre fredag i februar leder Tekna gjennom vinsmakerkurs. Arrangementet ble avsluttet med ost og kjeks i kantinen i Nygårdsgaten. Det er også en årlig tradisjon at Egil Ertresvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. Temaet i 2007 var modernisering av Bergen sentrum Nytt arrangement i 2007 var Kurs i ølbrygging med prøvesmaking fra 4 ulike bryggerier. Arrangementet ble avsluttet med flatbrød og spekemat. Oppslutningen til disse sosiale arrangementene er god, til sammen 250 deltakere Samarbeidsprosjekter Tekna, NITO og RENATE hadde også i 2007 felles stand på Utdanningsmessen. Einar Høye Vormedal ledet avdelingens bidrag. I 2006 innledet avdelingen samarbeidsmøte med NTVA: Samarbeidet bestod i arrangere seminar om Teknisk-naturvitenskapelig utdanning for næringslivet. Møtet ble avsluttet med middag. Dette samarbeidet ble videreført i 2007 ved å arrangere et seminar om Dilemma og utfordringer rundt høyere utdannelse. President i Tekna, Marianne Harg, var foredragsholder. På møtet deltok bl.a. rektorer/dekaner ved NHH, HiB og UiB. Samlet var det 35 deltakere på seminaret. Møtet ble avsluttet med middag. 10

11 1.4.7 Støtte-prosjekter Studentenes årsmøte 2007 ble arrangert i Bergen februar i Bergen. Avdelingsstyret var invitert til å delta på festmiddagen 17.februar. Leder og nestleder deltok på middagen. Avdelingen sponset en liten andel av festmiddagen. Våren 2007 ble vi kontaktet av Arve Wallem Skjellanger ved Radøy ungdomskole. Han ble invitert til et styremøte for å orientere om sitt prosjekt Undervisningspakke - Hus Skjellanger utarbeidet søknad om støtte fra Tekna. Avdelingsstyret innvilget etter søknad fra Skjellanger inntil kr 6.000,- i støtte til innkjøp av utstyr til prototype (datahjerne Robo interface, solceller, verktøy, m.m.). Vi mottok aldri regning av Radøy ungdomskole, selv om vi etterlyste det. Målsetting med prosjektet Hus 2020 : Sette mest mulig av realfagteori inn i in praktisk og nær sammenheng ved å bygge et komplett modellhus. Teori: varmeledning, kondens, el-lære og elektronikk, energi og miljø, bruk av formler - beregning av kostnader og analyse av lønnsomhet av ulike enøk-tiltak, mekanikk, materialkunnskap, logisk tenking dataprogrammering, renseanlegg vann / kloakk. Våren 2007 hadde styret møte med Gode Sirkler ved Frede Torsheim vedr økonomisk støtte til konkurranse for skoler i Fjell, Sund og Øygarden. Kompetansemåla i teknologi- og design i Kunnskapsløftet var premiss for konkurransen. For 1. til 4. klasse blir det konkurrert om beste holdbare byggverk. For 5. til 7. klasse om beste mekaniske leketøy. Avdelingsstyret innvilget støtte med inntil kr ,- til konkurransen. Tekna Bergen avdeling var hovedsponsor for regionsfinale i First Lego League. Regionsfinalen ble støttet med kr fra oss. Studentene var delaktig i avvikling av arrangementet: Jarle Oaland var med i FLL-arrangemenskomite og FLL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen var Andreas Engeberg, Bjørn Noremark, Soffien Ajmi og Steffen Barka dommere. I forbindelse med samfunnsprosjektet Mattemeisen for barnehager og fremtidige Teknaloger mottok avdelingen totalt 23 søknader. Etter loddtrekking våren 2007 fikk 5 barnehager tildelt sekk sammen med dagskurs i bruk av sekken. Som avslutning på året 2007 besluttet avdelingsstyret at alle barnehagene som ønsket mattemeis skulle få innvilget sine ønsker. Avdelingen inviterte 18 barnehagestyrere til lett middag i kantinen i Nygårdsgaten for overlevering av hver sin mattemeis. Det ble også gitt en kort demonstrasjon i bruk av sekken av representant fra Didaktiv Hovedstyrets reiserunde Hovedstyrets reiserunde ble avholdt 18.april. Hovedstyremedlem Iver Wake og president Marianne Harg var til stede fra hovedstyret. Fra LIU møtte Idar Sagen. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. I hovedsak dreide diskusjonene seg rundt de tema som skulle opp på kommende R-møte, Teknas organisasjon, Tekna i fremtiden, nye måldokumenter, R-møtets størrelse og fremtidige form, Teknas engasjement i høstens kommunevalg. Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær. 11

12 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet 27. mars 2008: Avdelingens styre: Leder Arild S. Litlekalsøy Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Tone Eikeland Solløs Iver Wake Dag Lothe Pål Albert Olsen Marit Bakke Erik Valevatn Andreas Engeberg Avdelingens styre har i perioden avholdt 10 styremøter. Oppslutningen om styremøtene har vært tilfredsstillende. Leder avviklet 6 uker fedrepermisjon i perioden 31.aug-15.okt. Nestleder har avviklet morspermisjon fra 1.nov til d.d. Dag Lothe flyttet til Sogn og Fjordane ved årsskiftet og avsluttet da samtidig sitt tillitsverv i avdelingen. Revisor: Desisorer: Redaktør Avd. hjemmeside: Fagråd: Leder Styrets representant Studentrepresentant Medlem Trym Trovik Johan H. Mohr Gudmund Per Olsen Ellen Hauge Geir Omar Berland Dag Lothe Einar Høye Vormedal Morten Rygh Marie Bueie Holstad Nils-Petter Hauan (sluttet aug 2007) Anne Lise Bergheim (sluttet aug 2007) Ariel Santos (fra august) Etter 4 år som leder av fagrådet sluttet Ragnhild Andersen som leder av Fagrådet, Knut Eraker valgte også å slutte etter 4 år som medlem av Fagrådet. Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Avdelingsstyret valgte Geir Omar Berland som leder med virkning fra april. Samtidig ble Morten Rygh, Marie Bueie Holstad og Anne Lise Bergheim valgt som medlem av Fagrådet. Pga jobb situasjon valgte Hauan og Bergheim å trekke seg som medlem av Fagrådet. Ariel Santos ble valgt som medlem av Fagrådet fra august. Dag Lothe flyttet til Sogn og Fjordane ved årsskiftet og avsluttet da samtidig sitt tillitsverv i avdelingen. 12

13 Yngres Forum: Leder Nestleder Styremedlemmer Christel Krossøy Laura Minsaas (sluttet juni) Monica Jordheim Nils-Jarle Kvam Lars Rune Sæterdal (sluttet desember) Hanne Hagland Bergitte Reiersen (fra august) Magne Aas Maurstad (fra august) Ariel Santos (fra august) Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Leder Erling A. Hammer Kjell Herfjord Nils-Jarle Kvam Linda Francis Linda Karen Eide Arrangementskomite for Ùtdanningsmesse: Einar Vormedal Arrangementskomitè for Regions finale i First Lego League Jarle Oaland Deltakere R-møte 2007 fra Bergen avdeling: Arild S. Litlekalsøy Tone Solløs Eikeland Johan H. Mohr Erling A. Hammer Christel Krosøy Gudmund P. Olsen Geir Berland 2.1 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Medlemmer i Bergen avdeling som pr har sentralt tillitsverv: Hovedstyret Medlem Iver Wake Desisjonskomite Desisor Krister Nyløkken Representantskapet Ordfører Bjørn Laastad Representantskapets valgkomité Medlem Christel Krossøy Studentutvalget Varamedlem Soffien Ajmi Etisk råd Varamedlem Reidun de Lange Skolepolitisk Forum Medlem Ragnhild Andersen Tekna-P Styremedlem Mette Sivertsen Jorskiftekandidatene Leder Leif Bjarte Mjøs 13

14 3 Regnskap Regnskap pr for Tekna Bergen avdeling Budsjett 2007 Regnskap pr Regnskap 2006 INNTEKTER Avdelingskontingent kr ,00 kr ,00 kr ,00 Renter kr ,00 kr ,00 kr ,37 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,37 UTGIFTER Rekrutering til Tekna fag kr ,00 kr ,00 kr ,20 Lønns& interessearbeid kr ,00 kr ,50 kr ,00 Samfunnskontakt og profilering kr ,00 kr ,80 kr ,70 Organisasjonsutvikling kr ,00 kr ,20 kr ,68 Lokale aktiviteter kr ,00 kr ,50 kr ,05 Sum Handlingsprogram kr ,00 kr ,00 kr ,63 Administrasjon/kontor kr ,00 kr ,76 kr ,72 Husleie kr ,00 kr ,90 kr ,90 Andre kostnader kr ,00 kr ,17 kr ,34 Gebyrer kr 1 000,00 kr 590,14 kr 864,50 Sum driftsutgifter kr ,00 kr ,97 kr ,46 Utgifter totalt kr ,00 kr ,97 kr ,09 Inntekter totalt kr ,00 kr ,00 kr ,37 Resultat kr - kr ,03 kr ,28 pr pr Bankinnskudd kr ,47 kr ,44 Gjeld/utestående fordringer kr - kr - Ballanse kr ,47 kr , Økonomisk utvikling perioden kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bankinnskudd Inntekter Utgifter 14

15 4 Bergen avdelings prioriterte oppgaver 2007 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Støtte aktivt studentenes handlingsplan (se vedlegg). Støtte aktivt Yngres forum. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. 15

16 5 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Student 5.1 Årsrapport for Yngres Forum Status per 31/12-07 Året som har gått har vært positivt for Yngres Forum, men vi har innsett at det ikke er kvantiteten av medlemmer som kommer, men kvaliteten på arrangementene som er det viktigste. Noen utskiftinger i styret har det vært også i år. Laura Minsaas takket for seg til sommeren 2007, og fra august fikk vi med oss Bergitte Reiersen, Magne Aas Maurstad og Ariel Santos. Styret har i siste del av 2007 bestått av 8 personer, og disse er: Leder Christel Krossøy Styremedlemmer Monica Jordheim Nils Jarle Kvam Lars Rune Sæterdal Hanne Hagland Bergitte Reiersen Magne Aas Maurstad Ariel Santos Med unntak av Lars Rune Sæterdal, som flyttet i desember, ønsker alle styrets medlemmer å fortsette også i 2008, og det vil bli et bytte av leder i styret, der Monica Jordheim tar over for Christel Krossøy. Møter Styret har i perioden fra til hatt åtte (8) møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt både hjemme hos styrets medlemmer, i Tekna Bergen avdeling sine lokaler, og på kafeer i Bergen. Arrangementer Førstehjelpskurs Utdeling av tre matteryggsekker Quizkveld Sommeravslutning, Blues cruise på Statsraad Lehmkuhl Kurs i presisjonskjøring Dansekurs Juleavslutning, konsert med Turbostipend på Rick s Med unntak av dansekurset, hvor det var 16 påmeldte og kun 4 som møtte opp, har arrangementene hatt bra med deltagere. En planlagt skitur i mars 2007 var det eneste arrangementet som måtte avlyses grunnet for liten påmelding innen fristen. Bergen, 15.januar 2008 For Yngres Forum Bergen avdeling Christel Krossøy 16

17 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Årsberetning for seniorgruppen i Tekna Bergen avdeling, Gubbelaget for 2007 Gruppen har hatt 36 møter med et gjennomsnittlig deltakertall på vel 10 personer. I alt 16 personer har møtt. Møtene holdes i foreningens styrerom med plass til personer. Det har vært noe avgang og noe tilgang på deltakere i Møtene på tirsdager starter med kaffe, te og tebrød, og med ca en halv times allmenn fri samtale. Etter de samles vi som oftest om temaer som for det meste forberedes av medlemmer i gruppen. På ett møte har vi hatt en gjest utenfra. Nye yngre medlemmer har vært en styrke for å ta opp nye temaer. Nedenfor er nevnt noen av de mange temaer som har vært mest omfattende diskutert. Studieopphold i for en av gubbene i Tyskland like før krigen i 1939, og den utrygghet som var rådende for utlendinger. Hørselsapparater og varslingsutstyr. Skipsforliset ved Fedje. Bør juryordningen for straffesaker i lagmannsretteri revideres? Sjøsetting og dåp av skip gjennom tidene med mange viderverdigheter. Senking av japansk krigsskip i Hvorfor kantret det svenske skipet Wasa? Teoretisk gjennomgåing av hendelsen. Norske oppfinnere og oppfinnelser: (Tema i flere møter.) Påhengsmotorer på båter - Evinrude. Mobiltelefonutvikling i Norge. Skiutstyr og skismurning, bl.a. i tilknytning til polferder (Amundsen - Scott). Dampmaskinens utviklingshistorie. I teknikkens og vitenskapens tjeneste. V/ Jan A. Andersen. Bør Norge bekoste utbygging av el. kraftverk i utlandet i stedet for å kjøpe CO2-kvoter? Livet i en familie der den ene av ektefellene fikk Alzheimers sykdom. Hyperplanlegging og økende byråkrati Skoleeksamener hjelpemidler og karakterer Mobiltelefonens utvikling. Hvor stor er den reelle nytten? Gratis telefontjenester er ikke uten problemer. Om kommunevalget og valgordningen. Bør rikspolitikken være den dominerende del av valgkampen? Kollaps av samfunn i tidligere tider. Hvordan er utsiktene for fremtiden vedrørende sammenbrudd av nasjoner. Kan vi ha noen begrunnet mening om dette? Hvordan nasjoner gjør valg for å overleve, eller gjør valg som fører til undergang Politisk korrupsjon dom demokratisk problem. Bok av Torstein Hjellum. Om vann på jordkloden. Mengder av vann av forskjellige typer. Vannets kjemi. Osmose og omvendt osmose. Bruk av vann i mange sammenhenger. Vår avhengighet av vann. Vann som litterært emne. Thorium som grunnlag for kjernekraftverk. Etter møte i Tekna. Om nåtidskunst/samtidskunst kunstnere, kuratorer, museumspersonale, lærere ved kunstskoler og andre fagfolk innen kunst mener at det er de som avgjør hva som er samtidskunst. Mange mener at gjeldene kunstteorier binder kunstutviklingen. Et naturbilde av fjell og fjord fra Nord-Norge ble vist (Karl-Erik Harr). Hvordan reagerte den enkelte på bildet? Ikke enkelt å danne seg en mening i øyeblikket. 17

18 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2007 hadde Bergen avdeling 859 studentmedlemmer i Tekna. Dette rangerer oss som nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2007 vervet vi 30 flere enn i Totalt ble det vervet 351 nye studentmedlemmer. I 2007 har SK-gruppen mistet 2 sk er; Bjørn Tore Torvestad og Christine Christophersen. Vi har vervet 6 nye sk-er; Stian Indrevåg, Madel Maribu, Torunn Lutro, Åse Oliv Bjørge, Brit Selvikvåg og Steffen Barka. Fra 2006 var Andreas Engeberg, Jarle Oaland, Einar Vormedal, Ingrid Løtvedt, Ida Johansen, Ingunn Viste, Anne Elin Førde, Soffien Ajmi, Bjørn Noremark, Magnus Halvorsen, Marianne Kolsnes og Gro Selås Kallevik med videre. På vårsemesteret var Marianne Kolsnes på utenlandsopphold. På høstsemesteret var Gro Selås Kallevik på utenlandsopphold. Andreas Engeberg fortsatte som SK-leder. Einar Vormedal fortsatte som representant i fagrådet. Soffien Ajmi har vært varamedlem i SU. Møter Vi har hatt møter en gang i måneden. Andreas Engeberg har deltatt på møtene i Bergen avdeling Einar Vormedal har deltatt på møtene i fagrådet Soffien Ajmi har vært på 11 møter i SU Stands Vi hadde stand ca 2-3 ganger i måneden i løpet av vårsemesteret på UIB og HIB. På høstsemesteret la vi opp til en mer intens verve strategi. Vi hadde stands da 3-4 stands på UIB i uken, med korte mellomrom. Dette skal sies å være veldig vellykket. Ved vårsemesteret hadde vi en noe treg start. Tiltaket ble en todagers pizzastand, der vi serverte pizza og ga gratis mp3 spillere til nye medlemmer. I denne perioden annonserte vi også en vervekampanje, der studenter som vervet andre studenter også fikk mp3 spillere, samt være med i en trekning av en playstation 3. Dette var stor suksess, og i løpet av de to dagene, klarte vi vervemålet fra gs med bra margin. På stand serverer vi vafler og kaffe. I tillegg til å verve, benytter vi disse anledningene til å informere om andre arrangementer vi skal ha på senere tidspunkt, og svarer på spørsmål fra gamle medlemmer så godt vi kan. 18

19 Arrangementer Kurs/arrangement Dato Ansvarlige Deltagere Utdanningsmessen 2007 med Jan Einar Vormedal NITO Ost og vin kveld Mars Ida Johansen, Anne Elin Førde, 70 Ingunn Viste og Soffien Ajmi Jobbsøkerkurs Mars Einar Vormedal, Anne Elin Førde og 65 Bjørn Noremark Klatrekurs Mai Bjørn Noremark, Gro Selås 13 Kallevik og Magnus Halvorsen Krasjkurs mat112 og mat131 Jun Ingrid Løtvedt og Gro Selås Kallevik 100 Post på rebusløpet i forbindelse Aug Alle med fadder-uken Rekefest Sofian Ajmi, Jarle Oaland, Einar 70 Vormedal Vinsmakerkurs Soffien Ajmi, Ingunn Viste, Ida 65 Johansen, Steffen Barka og Bjørn Noremark Jobbsøkerkurs med Manpower Andreas Engeberg 30 Kræsjkurs-MAT111/101 og 212 Einar og Jarle Tot ca 150 First Lego Leage Jarle Oaland var med i FLL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen var Andreas Engeberg, Bjørn Noremark, Soffien Ajmi og Steffen Barka dommere. Studentenes årsmøte 2007: Studentenes årsmøte 2007 ble arrangert i Bergen, og det sosiale ble planlagt og gjennomfør av samtlige SKer. Tilbakemeldingene har vært særs gode, både på gjennomføring og den sosiale delen. Einar Vormedal, Jarle Oaland, Soffien Ajmi og Bjørn Tore Torvestad var representanter fra Bergen. Gro Selås Kallevik og Bjørn Noremark var møteledere. Ida Johansen, Ingunn Viste og Magnus Halvorsen var referenter på årsmøte. Soffien Ajmi ble valgt som varamedlem i SU. SK-opplæringen, september. Soffien Ajmi, Andreas Engeberg, Ida Johansen, Ingunn Viste, Jarle Oaland, Magnus Halvorsen, Bjørn Noremark, Ingrid Løtvedt, Stian Indrevåg og Madel Maribu var med på SKopplæringen. Andreas Engeberg ble valg til Årets SK. Det var en veldig lærerik, og ikke minst en sosial helg. Vi fikk en gylden anledning til å bli kjent med, og inkorporere de nye sk-ene våre, og tillegg ble vi oppdatert på facts om Tekna. Med dette fikk vi en ekstra giv til å ta fatt på høstens verving. Noe som vi kan se har gitt gode resultater! Bergen, 31.januar 2008 For Tekna Student Bergen Andreas Engeberg SK-leder 19

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer