Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002

2 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING 1.0 Innledning Året 2002 må sees på som en overgang fra gammel til ny tid. Vi tok i bruk nye lokaler til møter og sosiale sammenkomster og vi begynte å sende ut NIF Aktuelt elektronisk. Vi har lagt vekt på å gi et bredest mulig tilbud til medlemmene. Derfor har vi funnet det riktig å utvide type arrangementer til å dekke også andre områder enn det som tradisjonelt har vært gjort i NIF-sammenheng. Tilbakemeldinger fra medlemmer viser at de endringer som er gjort har blitt godt mottatt. Leder av Fagrådet, Erling Hammer, fikk i 2002 NIFs hederstegn. Dette ble overrakt av President Gunnar Berg ved tilstelningen som ble holdt av Universitetet i Bergen i anledning av at Erling Hammer gikk av. 1.1 Aktiviteter Pr var det registrert 2413 medlemmer tilknyttet avdelingen, mot 2333 året før. Det er registrert 445 studentmedlemmer i Bergen, mot 310 året før. I 2002 var det 17 ulike tilbud til medlemmene, en blanding av foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangementer. Alle møter og arrangementer har vært åpne og medlemmer oppmuntres til å ta med ektefelle, venner og kolleger. Det har også vært arrangementer for hele familien. Tillitsvalgte fra bedriftsgrupper har vært spesielt invitert til møte om NIFs policydokumenter og til møte med representanter fra Hovedstyret da de var på sin høstmøterunde. Det var ingen møterunde i vårsemesteret. Det ble holdt tariffkonferanse for NIF-P og det var lønnskonferanse for NIF-K. Hvert år får vi tilbud om en del kurs fra sentralt hold og i vårsemesteret var det et kurs om pensjon og i høstsemesteret ble det holdt to kurs, Nedbemanning og omorganisering og Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling. Det var planlagt et kurs Bli kjent med NIF, men dette ble utsatt i påvente av at Generalsekretariatet skulle utarbeide kursmateriell for bruk av avdelingene. First Lego League turnering ble holdt for første gang i Bergen høsten Denne omtales senere i årsrapporten. 1.2 Fagrådet Fagrådet har et samlet ansvar for å initiere og gjennomføre de faglige møtene, befaringene og bedriftsbesøkene. Fagrådet er oppnevnt av Styret og en fra Styret sitter i Fagrådet. Samarbeidet mellom Fagråd og Styre har fungert godt, og alle har kunnet komme med forslag til møtetema og har deltatt i diskusjonen om hva som skulle prioriteres. Om antall tilbud til medlemmene bør økes, har ikke vært diskutert i Styret har diskutert om Fagrådets leder bør velges av årsmøtet, men etter styrets oppfatning kan dette føre til en pulverisering av styrets ansvar. I dag er Fagrådet et organ for styret og utfører oppgaver på vegne av styret.

3 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side Arbeidsutvalget DK Vestlandet omfatter avdelingene Bergen, Hardanger, Sunnhordland, Sogn og Fjordane og Årdal. Arbeidsutvalget (DK-AU) består av leder og nestleder fra Bergen og en fra hver av de andre avdelingene. I tillegg møter leder av Fagrådet. DK-leder er sekretær for Arbeidsutvalget. Vesentlige oppgaver er å samordne våre interesser, ta felles initiativ og fremme saker som har betydning for Vestlandet, utveksling av erfaring m.m. Arbeidsutvalget møtes vanligvis to ganger for året og møtene holdes normalt i tilknytning til Hovedstyrets møterunder. For å styrke samarbeidet, ble vi til høstmøtet 2001, enige om at alle styremedlemmer og nestleder i Fagrådet skulle inviteres til AU-møtene. Dette ble fulgt opp på vårmøtet 2002 som ble holdt i Førde. P.g.a. stort frafall fra de andre avdelingene, måtte høstmøtet avlyses. Det skulle vært holdt i Bergen. Leder av Arbeidsutvalget er Bjørn Aksnes, Sunnhordland avdeling. 1.4 Samarbeid med andre avdelinger og foreninger Sogn og Fjordane avd. og Sunnhordland avdeling ble oppfordret til å få med lag i First Lego League turneringen. Selve turneringen ble arrangert i samarbeid med Stavanger avdeling Ingeniørenes dag ble arrangert i samarbeid med NITO. Vi ble også enige om å ha felles stand med NITO på Utdanningsmessen Samarbeidet med NITO fungerer godt og vi arbeider bl.a. med å få til et møte om Matematikk/realfag. Til møtet om stress og utbrenthet inviterte vi Siviløkonomforeningen, noe som ble positivt mottatt. Det bør vurderes om dette er en forening en bør få til et nærmere samarbeid med. 1.5 Avdelingsledermøte og Foreningspolitisk kongress, Ingen fra styret hadde anledning til delta på avdelingsledermøtet Ragnhild Andersen og Iver Wake var styrets representanter på Foreningspolitisk kongress 1.6 Faglig årsmøte Her deltok Erling Hammer og Eirik Åbro fra Fagrådet. 1.7 NIF Aktuelt Første nummeret etter årsmøtet ble sendt ut elektronisk til alle vi hadde e- postadresse til. De første numrene ble sendt både som e-post og som vanlig post. Vi spurte om synspunkter på å få bladet som e-post og vi oppfordret alle som hadde til å sende oss sin e-postadresse. Vårt inntrykk er at den elektroniske utgaven blir godt mottatt og det også fører til at medlemmene lettere tar kontakt med oss og gir kommentarer. Ved årets utgang var det ca 2000 som fikk bladet som e-post og rundt 400 som fikk det i posten. 1.8 Styret Det har vært 13 styremøter og et fellesmøte med Fagrådet. Vi visste på forhånd at et av styremedlemmene hadde begrenset mulighet til å delta på styremøtene, men fra de andre har oppslutningen vært nesten 100 %. Det er viktig å sette opp en møteplan så tidlig som mulig og unngå å endre på møtedato.

4 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side First Lego League turnering I 2002 ble det for første gang arrangert regionsfinale i First Lego League i Bergen, og den fant sted på Telenor-bygget på Kokstad den 9. november. Det deltok til sammen ca. 120 barn og unge i finalen, fordelt på 12 lag fra Stavanger-området, Stord og Bergen. NIF Bergen avdeling var en vesentlig økonomisk bidragsyter, og hadde også to representanter i prosjektgruppen for arrangementet. Prosjektleder for turneringen var Bjørn Laastad. Arrangementet var vellykket, og vil bli fulgt opp av ny regionsfinale neste år Vitensenteret Arbeidet her står i stampe p.g.a manglende vilje fra kommunen til å ta en beslutning m.h.t. å skaffe lokaler. I et møte med byråd Ruth Grung der alle stifterne var representert, ble det forsøkt å få en avklaring, men uten særlig hell. Møtet ble holdt like før jul Museumsprosjektet Dette var et prosjekt der vi fikk midler fra NIF sentralt. Prosjektet ble avsluttet nov Det var penger tilgode og de var tenkt brukt til en utstilling. Denne lot seg ikke gjennomføre og en del av pengene ble fordelt mellom de samlingene som var med i prosjektet og en del ble satt av til en hjemmeside for Bergen maritime vernelag ( motorsamlingen til Gunnar Mikkelsen). Av forskjellige grunner tok det lang tid før dette arbeidet kom i gang, men før jul var første del ferdig. Arbeidet ble utført av en student på Høgskolen i Bergen og han er nå i gang med å sluttføre dette arbeidet. Vernelaget vil selv stå for den videre oppfølging av hjemmesiden Gubbelaget og dameforeningen Begge disse er høyst oppegående og har sin jevnlige faste møter. Oppslutningen de har til sine møter er imponerende og et eksempel til etterfølgelse. Styret ønsker at flere skal få et innblikk i aktiviteten til disse to gruppene og derfor har vi bedt gubbelaget skrive en oppsummering av aktivitetene i 2002 og som er med som vedlegg til årsrapporten Studentene Det har vært stor aktivitet blant studentene i På en samling i Oslo i høst, ble studentkontaktene fra Bergen kåret til den beste SK-gruppen i landet og Mette Meinert fra UiB ble kåret til årets studentkontakt. Egen årsrapport fra studentene er vedlagt. Bergen For styret i NIF Bergen avdeling Ragnhild Andersen leder

5 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG TILLITSVALGTE MED FUNKSJONSTID FRA ÅRSMØTET 12. MARS 2002 TIL ÅRSMØTET 18. MARS Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Ragnhild Andersen Eirik Åbro Iver Wake Kjell Herfjord Pål Albert Olsen Nils Jarle Kvam Gyda Strømmen Mette Meinert t.o.m. juni Monica Jordheim f.o.m. juli 2.2 Revisor Revisor Trym Trovik 2.3 Desisor Johan H. Mohr Sverre Haveraaen 2.4 NIF Aktuelt Redaktører Hjemmeside Styret og Ellen Hauge Ellen Hauge 2.5 Arbeidsutvalget, DK-vestlandet Medlemmer Ragnhild Andersen Eirik Åbro Erling Hammer 2.6 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant Erling Hammer Dag Lothe Kristine Skagestad Akervold Eirik Åbro Arild Litlekalsøy Leiv Bjarte Mjøs Ingen dette året 2.7 Valgkomiteen Arne Johan Haugland Eirik Spildo Knut Erik Kismul Gudmund Per Olsen Terje Natås

6 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Hovedstyret Gudmund Per Olsen 3.2 Fagutvalget Leder Reidun de Lange 3.3 Representantskapets valgkomité Medlem Arne Johan Haugland Varamedlem Iver Wake 3.4 Representantskapets desisjonskomité Medlem Tor Valeur 3.5 Etisk-råd Medlem Sverre Haveraaen

7 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side AKTIVITETSLISTE FOR 2002 Januar Styremøte Fagrådsmøte Omvisning og orientering på M/F Fedjefjord 50 deltaker Styremøte Styremøte Februar Foredragsmøte om Forretningsutvikling 19 deltakere Fagrådsmøte Vinsmakerkurs 100 deltakere Styremøte Mars Styremøte Årsmøte Bergen avdeling 22 deltakere Fagrådsmøte Ettermiddagsmøte om pensjon 6 deltakere Foredragsmøte om Skjold-klasse MTB 18 deltakere April Styremøte Prosjektfinansiering - muligheter for off. støtte 6 deltakere Fagrådsmøte AU-møte i Førde 20 deltakere Styremøte Familietur til akvariet 21 deltakere Tariffkonferanse NIF -P 24 deltakere Mai Ulriksbanen Avlyst Fagrådsmøte Styremøte Byvandring 35 deltakere Juni Styremøte Konsert på Lysøen 98 deltakere August Styremøte

8 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 8 September Miljøvennlig transport/gassbusser 7 deltakere Overleveringsmiddag 25 deltakere Styremøte Lønnskonferanse NIF-K 10 deltakere Fagrådsmøte Ingeniørenes dag (Sædalen dagtid) 100 deltakere Ingeniørenes dag ( HiB dagtid) 250 deltakere Ingeniørenes dag (kveldstid for MNIF ere) avlyst Styremøte Oktober Styremøte Bedriftsbesøk hos SABB Motor 25 deltakere Kurs i nedbemanning og omorganisering 15 deltakere Gjennomgang av NIFs policydokumenter 17 deltakere Fagrådsmøte Hovedstyrets reiserunde 34 deltakere November Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling 35 deltakere Regionsfinale i First Lego League 120 deltakere Styremøte Miniseminar om stress og utbrenthet 45 deltakere Desember Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 deltakere Fagrådsmøte Styremøte/Fagrådsmøte Julemiddag styret, fagråd og andre 15 deltakere Juletrefest 42 deltakere

9 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 9 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER I 2002 KOMPETANSEUTVIKLING Prioritert område: Skole, utdanning og forskning. NIF avdeling Bergen skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskapelig utdanning: Gjennom prosjekt Lego Mindstorms som har som mål å skape interesse for teknologi blant ungdom gjennom bygging og programmering av Legoroboter. Arbeidet med Lego Mindstorms er viktig for å nå unge, både med tanke på rekruttering til tekniske fag og dernest som medlemmer for NIF. I Bergen er det Bjørn Laastad (Lego Mindstorm kontakt) og Asle Moldestad (Vitensenteret) som holder denne aktiviteten i gang. Høsten 2002 ble det for første gang arrangert regional Lego Mindstorm-turnering i distriktet. NIF avdeling Bergen var representert i arrangementkomiteen og i dommerpanelet. NIF avdeling Bergen var hovedsponsor av den lokale Lego Mindstorm-turneringen, og avdelingen støttet turneringen med kr Turneringen ble arrangert i et bredt samarbeid mellom NIF og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene i byen og Bergen kommunes skolesektor De lokale lag som utmerket seg den regionale turneringen, utmerket seg også i den skandinaviske finalen, med å komme på 1. og 4. plass. Videre støttet avdelingen en Lego Mindstorm-turnering på Høgskolen i Bergen med kr Gjennom samarbeid med andre organisasjoner. NIF avdeling Bergen samarbeidet med NITO i forbindelse med gjennomføringen av Ingeniørenes Dag. NIF avdeling Bergen samarbeidet med NITO i forbindelse med forberedelser til mattemøte. NIF avdeling Bergen samarbeidet med Norske Siviløkonomers Forening i forbindelse med gjennomføring av stress og utbrenthet -foredraget. NIF avdeling Bergen samarbeidet med NIF Stavanger avd. og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene og Bergen kommunes skolesektor i forbindelse med gjennomføringen av den regionale Lego Mindstorm-turneringen Bidra til at de lokale forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner får presentert seg for foreningens medlemmer. 05. feb Foredragsmøte: Forretningsutvikling 19

10 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side april Prosjektfinansiering Muligheter for offentlig støtte til forskning og utviklingsprosjekt 6 Prioritert område: Kurs og konferanser. Bidra til lokale tilbud innen etter- og videreutdanning for våre medlemmer. 18. mars Ettermiddagsmøte om pensjon okt. Kurs i Nedbemanning og omorganisering nov. Kurs i Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling 35 Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Alle konferanser i vårt område blir annonsert i NIF Aktuelt Prioritert område: Tilknyttede foreninger og faggrupper Bidra til at aktivitetsnivået i det lokale fagråd er høyt. Fagrådet har avholdt 8 møter og 13 arrangementer. Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv å kjenne Følgende 5 bedriftsbesøk er gjennomført 22. jan Omvisning og orientering på M/F Fedjefjord, dieselelektrisk drift av 50 båter 3. sept Miljøvennlig transport/gassbusser sep Sædalen vannbehandlingsanlegg (Ingeniørenes dag ) okt Bedriftsbesøk hos SABB Motor des. Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 Følgende 8 fagtekniske arrangementer har blitt gjennomført 22. jan Orientering på M/F Fedjefjord, dieselelektrisk drift av båter mars Foredragsmøte om Skjold-klasse MTB mai Ulriksbanen, avlyst - 3. sept Miljøvennlig transport/gassbusser sept Sædalen vannbehandlingsanlegg (Ingeniørenes dag) okt Bedriftsbesøk hos SABB Motor nov Miniseminar om stress og utbrenthet des Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Eirik Åbro ,-

11 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 11 LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid Bidra til å fremme foreningens familie- og likestillingspolitikk. Skaffe kontaktnett mot de lokale offentlige aktører rettet mot arbeidslivet f. eks. arbeidstilsyn og fylkesarbeidskontor. Bidra til å etablere lokalt nettverk mellom avdelingen, bedrifts- og etatsgrupper. Samarbeidet mellom avdelingen og bedriftsgruppene har startet. Prioritert område: Akademikerne Knytte kontakt med de andre Akademikerforeningene lokalt. Norske siviløkonomers forening ble invitert til å samarbeide om miniseminaret Stress og utbrenthet Prioritert område: Juridisk rådgivning Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets jus. Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Iver Wake SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått og verdsatt. NIF i samarbeid med NITO arrangerte Ingeniørenes Dag. Omvisning på vannverket i Sædalen. Videreutvikle det lokale medlemsbladet NIF Aktuelt. En større omlegging av NIF Aktuelt har blitt gjennomført i år 2002 og sendes nå ut til mer enn 2000 medlemmer elektronisk. I en overgangsfase ble NIF Aktuelt sendt ut både elektronisk og per ordinær post. Kvaliteten på NIF Aktuelt er forbedret og kostnadene i forbindelse med trykking og porto er redusert betraktelig. NIF Aktuelt kom ut med 9 nummer.

12 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 12 Videreutvikle internettside med oppdatert lokal informasjon knyttet til avdelingens aktiviteter. Avdelingens hjemmeside har nå samme mal som de andre avdelingene, malen er utarbeidet av GS og vil bli endret i Støtte oppbygging av Vitensenteret i Bergen. Asle Moldestad var i høst og gav styret en orientering om usikkerheten rundt Vitensenteret etter at byrådet har kommet med forslag om å selge fengselet sammen med det gamle tinghuset. I et møte like før jul med byråd Ruth Grung der alle stifterne var representert, ble det forsøkt å få en avklaring, men uten særlig hell. Prioritert område: Statistikk og utredninger Analysere og vurdere medlemsbehov og medlemstilfredshet I forbindelse med noen arrangement er det utlevert spørreskjema til medlemmene der de har gitt karakter på arrangementet de har deltatt på og hvor de har kommet med ønsker om arrangement som de ønsker skal bli arrangert av avdelingen. Desse behovene er blitt tatt hensyn til når Fagrådet har planlagt sine arrangement. Det ble også sendt ut spørsmål til medlemmene om de ønsket NIF aktuelt på e-post eller med vanlig post. Prioritert område: Næringspolitikk Være aktiv i næringspolitisk arbeid overfor beslutningstakere i samfunnet i saker som er av betydning for viktige medlemsgrupper Knytte kontakt til andre organisasjoner for å synliggjøre teknologiens betydning i samfunnet Sammen med NITO arrangerte vi Ingeniørenes dag. Prioritert område: Etikk og miljø Øke medlemmenes kunnskap om NIFs etiske retningslinjer og hva disse innebærer Vise at teknologer er nødvendige for å løse miljøproblemer Det har vært arrangert bedriftsbesøk hos Gaia, der medlemmene fikk en orientering om gassbusser og dens betydning for miljøet. Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Alle i Styre 202,000,- 150,632,-

13 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 13 ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid Delta aktivt i utviklingen av NIF som organisasjon Lill Erlandsen og Gudmund P. Olsen representerte hovedstyret ved besøk hos Bergen avdeling. Alle avdelingsstyrer på Vestlandet, ledere for store bedrifts- og etatsgrupper, alle studentkontakter og sentralt tillitsvalgte var invitert. Prioritert område: Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer Arrangere kurs Bli kjent med NIF for nye tillitsvalgte Fremme holdninger til arbeidstid og fritid som er i samsvar med NIFs familie- og likestillingspolitikk Det ble arrangert miniseminar om stress og utbrenthet i regi av NIF avdeling Bergen. Prioritert område: Arbeid i avdelingen Avdelingens arbeid skal være i henhold til NIFs strategiske planer Gjennomgang av NIFs policydokumenter. Alle medlemmer i styret Bergen avdeling, samt representanter fra fagrådet, valgkomiteen, sentralt tillitsvalgte m.fl. deltok på foredrag som ble ledet av Gudmund P. Olsen fra Hovedstyret. Tillitsvalgte fra bedriftsgrupper var spesielt invitert til møte om NIFs policydokumenter. Prioritert område: Verving og studentarbeid Støtte aktivt studentenes handlingsplan (Se vedlegg) Studentene har utarbeidet egen årsrapport og handlingsplan for NIF student Bergens virksomhet har bestått av: Vervekampanjer, studentarrangementer og politisk studentarbeid. Antall NIF-medlemmer ved UiB har økt med 44% i Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Kjell Herfjord, Nils-Jarle Kvam, Kr.,- 35,000,- Kr. 23,335,- Monica Jordheim

14 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 14 LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Arrangere de tradisjonelle arrangementer i forbindelse med 17. mai, Festspillene og jul. Det skal også satses på andre familiearrangementer - Byvandring Vinsmakerkurs 100 deltakere Familietur til akvariet 21 deltakere Byvandring 35 deltakere Konsert på Lysøen 98 deltakere Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 deltakere Juletrefest 42 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Kjell Herfjord/Gyda Strømmen 90,000,- 72,210,-

15 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 15 Regnskap 2002 INNTEKTER Regnskap 2002 Budsjett 2002 Regnskap 2001 (11) Avdelingskontingent 466, , ,637 (10) Renter 50,164 50,000 52,107 Refusjon husleie 25,700 SUM INNTEKTER 516, , ,444 UTGIFTER (1) Kompetanseutvikling Refusjon utgifter til fagrådsmøter 2001: 10,666 Regnskap Budsjett Regnskap ,920 40,000 40,400 (2) Lønns- og interessearbeid 0 12,000 0 (3) Samfunnspåvirkning og kontakt 150, , ,845 (4) Organisasjonsutvikling 23,335 35,000 32,747 (5) Lokale aktiviteter 72,210 90,000 91,522 Sum handlingsprogram 273, , ,515 (6) Administrasjon og kontorutgifter 8,487 12,000 12,952 (7) Husleie 61,330 60,000 63,808 (8) Andre kostnader 53,688 60,000 57,689 (9) Gebyrer 1,858 1,000 1,100 Regnskap og revisjon Sum driftsutgifter 125, , ,549 SUM UTGIFTER 398, , ,063 Overskudd, overføres til balansen 118, ,619 Kommentarer til regnskapet: Budsjettet ble satt opp i balanse, regnskapet viser et overskudd. Dette har sammenheng med to viktige faktorer: I nye lokaler har vi utgifter til møter og arrangementer som er mye lavere enn de vi erfarte i Kalfaret. Dette berører særlig områder (1) og (5). I løpet av året har vi begynt å distribuere medlemsbladet for Avdelingen med e-post. Dette har medført store innsparinger. Dette berører område (3). Vi vil fortsette med å gjøre grep som både gir lavere totalkostnader og høyner kvaliteten.

16 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 16 Balanse pr EIENDELER Bankinnskudd pr ,007, , ,060 Utestående refusjon av husleie 25,700 Faktura fra 2001, betalt i ,906 SUM omløpsmidler 1,139,845 1,020, ,060 SUM EIENDELER 1,139,845 1,020, ,060 Bundet: NIF Lederne 10,000 Museumsprosjekt 10,000 GJELD OG EGENKAPITAL DK-leders utestående Faktura fra forrige år, betalt i innestående 5, ,906 SUM kortsiktig gjeld 5, ,974 Innestående pr , , ,620 Refusjon husleie 20,700 Årsresultat fra regnskap 118,516-18, ,560 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1,139,845 1,020, ,060

17 Vedlegg til Årsrapport 2002 ÅRSRAPPORT FOR NIF STUDENT BERGEN 2002 Status per 31/12-02 Ved utgangen av 2002 hadde Bergen avdeling 445 antall studentmedlemmer i NIF. Dette rangerer oss som det nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2002 vervet vi 78 flere enn i 2001, hvilket betyr en økning i verving på hele 160%. SK-gruppen består av 9 studentkontakter hvorav 3 nye ble vervet i 2002 (Krister Nyløkken vår. Lars Erik Pindar og Laura Minsaas høst). Silje flyttet til Ås og ble SK der fra høstsemesteret. Monica overtok etter Mette som SK-leder fra høstsemesteret. Møter - Vi har hatt møter en gang i måneden. Oftest hjemme hos en av SK ene. - SK-leder har deltatt på møtene i Bergen-avdeling(en gang i mnd.) Stand Vi har hatt stand en gang i måneden. Oftere i forbindelse med semesterstart i høst hvor vi særlig rettet vår oppmerksomhet mot førsteårsstudenter på grunnkurs matematikk. Vi informerte om repetisjonskurset i matematikk som vi arrangerer for disse studentene hvert år, i desember før eksamen. Mange av disse studentene ble medlemmer og dukket også opp på andre arrangementer. Standene har vært populære, dette har nok de rykende ferske vaflene noe av æren for.. Arrangementer Kurs/arrangement Dato Hovedansvarlig(e) Hjelpere Deltagere VÅR Jobbsøkerkurs på Næringslivsdagen Cecilie Rekefest Anna, Bergitte, Monica, Ellen Html-kurs Anna Ellen og Monica 18 Presentasjonsteknikkkurs Bergitte og Monica Kræsjkurs-K100: Ellen, Anna og Bergitte Monica, Mette? HØST Post på rebusløpet under fadderuken. 22. aug. Lars Erik, Krister, Ellen, Mette og Monica. Html-kurs Anna og Bergitte 11 Hovedfagskurs 30. okt. Cecilie Rekefest 1. nov. Monica og Krister Lars Erik, 65 Bergitte, Cecilie og Anna. First Lego League turneringen 9. nov. Mette og Krister Hele SKgruppen. Kræsjkurs-M100 5 og 6. des. Ellen Anna, Bergitte, Mette, Lars Erik? og Monica

18 Vedlegg til Årsrapport 2002 Studentenes Årsmøte 2002 Ellen, Bergitte og Mette var representanter fra Bergen. Ellen ble valgt inn i studentstyret, Bergitte ble valgt som vara. Som representant i Studentstyret har Ellen vært på seks møter sentralt i Oslo. Sommerjobbkatalogen Ellen fikk ansvaret for katalogen på første styremøte i mars. Katalogen lages sammen med noen av SK ene i Trondheim. I forbindelse med dette arbeidet har hun vært på tre organiserte møter, i tillegg har det vært flere telefon møter og mye korrespondering via mail. Arbeidet med katalogen gjøres i samarbeid med Bergitte. Disse to har brukt mye av sin tid på sommerjobbkatalogen. First Lego League-turneringen Mette har vært med å arrangere turneringen. I forbindelse med dette har hun vært på møter en gang i måneden hele vår og høstsemesteret frem til turneringsdagen 9. november. Hun hadde status som lyd og lysansvarlig og var også dommer på turneringsdagen. I begynnelsen av høstsemesteret ble Krister også involvert i dette prosjektet som koordinator for de frivillige. SK-opplæring-Hurdalen september Hele SK-gruppen reiste. Helgen var underholdene og lærerik og Bergensgruppen gjorde seg bemerket.. Mottok prisen for Årets lærersted. Mette mottok, velfortjent, prisen for Årets SK. Bergen, 19 januar For NIF Student Bergen Monica Jordheim SK-leder

19 Vedlegg til Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING FOR SENIORGRUPPEN I NIF BERGEN AVDELING GUBBELAGET FOR ÅR 2002 Gruppen møtes tirsdager på avdelingens styrerom for å drikke kaffe eller te, spise tebrød, ha alminnelig samtale mens man spiser, for så å samles om felles tema for meningsutveksling og åndelig berikelse. I vårsemesteret møttes gruppen 17 ganger og i høstsemesteret 15 ganger. Gjennomsnittlig deltagelse har vært 9 personer pr møte. 16 personer deltok i vårsemesteret og 15 i høstsemesteret. Møterommet har normalt plass til 12 personer, noe som begrenser gruppens størrelse. Innledningen til temadiskusjoner foretas oftest av egne medlemmer, men det innbys også personer utenfra for å fortelle om sine fagfelt. Bedriftsbesøk forekommer. Gruppen fungerer uten styre og uten streng møteledelse. Diskusjonene er oftest livlige, til dels neste ustyrlige. Gruppen utgjør eget kokkelag, og utgiftene til servering dekkes med kr. 10,- pr. person pr. møte. Kantinen i bygget kan benyttes ved behov. Antall temaer som har vært gjenstand for gruppens analyse i 2002 er ca. 30. I tillegg kommer diverse forhold vedrørende foreningen slik som regnskap og årsberetning, andre årsmøtedokumenter, navnesaken og virksomheten generelt m.m. NOEN TEMA SOM VISER SPENNVIDDEN FOR SAMTALENE: Splittelse i politiske partier historisk Endringer i makt- og voldsbruk etter 30-årskrigen Fri forskning målrettet forskning The little Maid of Norway kongehistorie i Scotland Om lagretten Kompetanseutvikling målrettet opplæring v/odd Monstad Stat kirke kirkegods Kongedømme/republikk Lossemaskiner for avispapirruller. Papirproduksjon 17. mai, nasjonalsang, nasjonalfølelse Hva skjer når oljen tar slutt Donering av legemsorganer. Livshjelp dødshjelp Kriger i Afrika versus beholdning av naturverdier Diplom ingeniør Michael Neergaard. Stoff til biografisk leksikon Jordbruk og folketal i en vestlandsbygd Fattigdom før og nå Bedriftsbesøk på Nera Korrupsjon over landegrensene El-forsyningen Storting og styringsverk

20 Vedlegg til Årsrapport 2002 NIF Bergen Avdeling Innstilling om nivå på formue/egenkapital og anvendelse av utbytte Komité: Fra styret: Ragnhild Andersen, leder Kjell Herfjord, kasserer Monica Jordheim, studentrepresentant Eksternt styret: Johan Mohr SAMMENDRAG Innledning Styret i NIF Bergen avdeling har nedsatt en formuekomite for vurdering av størrelse og anvendelse av avdelingens finansielle midler. Årsmøtet i 2002 ønsket at en slik vurdering skulle gjennomføres. Komiteen har hatt følgende medlemmer: Johan Mohr, Ragnhild Andersen, Monica Jordheim og Kjell Herfjord hadde avdelingen et innskudd på kr. 1,007,939.- i DnB. Rentefoten var da 4.65 % p.a. (lavere enn ved årets begynnelse pga generelt lavere rentenivå). Styret har besluttet å binde kr. 500,000.- (bindes ett år av gangen) til et rentenivå på 5.2 % p.a. Formue Vår formue er i størrelsesorden 2 ganger avdelingens driftbudsjett pr. år. Dette er en relativt stor reserve, og komiteen har diskutert behovet for finansielt grunnlag for at avdelingen på egen hånd må skaffe nye kontorlokaler. Imidlertid har vi kommet fram til at dette scenariet har liten risiko for å bli en realitet. Komiteen har derimot sett på avkastningen av formuen som et aktivum vi ikke bør nedvurdere betydningen av, men anvende på en fornuftig måte. Avkastningen er i størrelsesorden 10 % av avdelingens driftsbudsjett. Komiteen har kommet fram til følgende konklusjon når det gjelder formue og avkastning: Formuen beholdes på dagens nivå, med tillatelse til å svinge+/- 10 %. Avkastningen anvendes til beste for NIF og avdelingens medlemmer. Avkastning Komiteen er kommet til at det er lite sannsynlig at avdelingen vil komme til å få store utgifter til skifte av lokaler i de nærmeste årene. Leieutgiftene ventes heller ikke å øke vesentlig. Kontorfellesskapet med DK Vestlandet fungerer fint og de økonomiske forhold er ryddige. Dette krever altså ikke en stor, likvid formue. Komiteen finner det naturlig at avdelingen støtter studentmedlemmer med interessante faglige prosjekter. Beløp i størrelsesorden 5000 kr tildeles etter søknad. Avdelingen bør også ha mulighet til å støtte andre medlemmer på faglig grunnlag. Styret anbefaler å nedsette et utvalg som både behandler søknader og er på utkik etter kandidater som bør påskjønnes.

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer