Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002

2 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING 1.0 Innledning Året 2002 må sees på som en overgang fra gammel til ny tid. Vi tok i bruk nye lokaler til møter og sosiale sammenkomster og vi begynte å sende ut NIF Aktuelt elektronisk. Vi har lagt vekt på å gi et bredest mulig tilbud til medlemmene. Derfor har vi funnet det riktig å utvide type arrangementer til å dekke også andre områder enn det som tradisjonelt har vært gjort i NIF-sammenheng. Tilbakemeldinger fra medlemmer viser at de endringer som er gjort har blitt godt mottatt. Leder av Fagrådet, Erling Hammer, fikk i 2002 NIFs hederstegn. Dette ble overrakt av President Gunnar Berg ved tilstelningen som ble holdt av Universitetet i Bergen i anledning av at Erling Hammer gikk av. 1.1 Aktiviteter Pr var det registrert 2413 medlemmer tilknyttet avdelingen, mot 2333 året før. Det er registrert 445 studentmedlemmer i Bergen, mot 310 året før. I 2002 var det 17 ulike tilbud til medlemmene, en blanding av foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangementer. Alle møter og arrangementer har vært åpne og medlemmer oppmuntres til å ta med ektefelle, venner og kolleger. Det har også vært arrangementer for hele familien. Tillitsvalgte fra bedriftsgrupper har vært spesielt invitert til møte om NIFs policydokumenter og til møte med representanter fra Hovedstyret da de var på sin høstmøterunde. Det var ingen møterunde i vårsemesteret. Det ble holdt tariffkonferanse for NIF-P og det var lønnskonferanse for NIF-K. Hvert år får vi tilbud om en del kurs fra sentralt hold og i vårsemesteret var det et kurs om pensjon og i høstsemesteret ble det holdt to kurs, Nedbemanning og omorganisering og Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling. Det var planlagt et kurs Bli kjent med NIF, men dette ble utsatt i påvente av at Generalsekretariatet skulle utarbeide kursmateriell for bruk av avdelingene. First Lego League turnering ble holdt for første gang i Bergen høsten Denne omtales senere i årsrapporten. 1.2 Fagrådet Fagrådet har et samlet ansvar for å initiere og gjennomføre de faglige møtene, befaringene og bedriftsbesøkene. Fagrådet er oppnevnt av Styret og en fra Styret sitter i Fagrådet. Samarbeidet mellom Fagråd og Styre har fungert godt, og alle har kunnet komme med forslag til møtetema og har deltatt i diskusjonen om hva som skulle prioriteres. Om antall tilbud til medlemmene bør økes, har ikke vært diskutert i Styret har diskutert om Fagrådets leder bør velges av årsmøtet, men etter styrets oppfatning kan dette føre til en pulverisering av styrets ansvar. I dag er Fagrådet et organ for styret og utfører oppgaver på vegne av styret.

3 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side Arbeidsutvalget DK Vestlandet omfatter avdelingene Bergen, Hardanger, Sunnhordland, Sogn og Fjordane og Årdal. Arbeidsutvalget (DK-AU) består av leder og nestleder fra Bergen og en fra hver av de andre avdelingene. I tillegg møter leder av Fagrådet. DK-leder er sekretær for Arbeidsutvalget. Vesentlige oppgaver er å samordne våre interesser, ta felles initiativ og fremme saker som har betydning for Vestlandet, utveksling av erfaring m.m. Arbeidsutvalget møtes vanligvis to ganger for året og møtene holdes normalt i tilknytning til Hovedstyrets møterunder. For å styrke samarbeidet, ble vi til høstmøtet 2001, enige om at alle styremedlemmer og nestleder i Fagrådet skulle inviteres til AU-møtene. Dette ble fulgt opp på vårmøtet 2002 som ble holdt i Førde. P.g.a. stort frafall fra de andre avdelingene, måtte høstmøtet avlyses. Det skulle vært holdt i Bergen. Leder av Arbeidsutvalget er Bjørn Aksnes, Sunnhordland avdeling. 1.4 Samarbeid med andre avdelinger og foreninger Sogn og Fjordane avd. og Sunnhordland avdeling ble oppfordret til å få med lag i First Lego League turneringen. Selve turneringen ble arrangert i samarbeid med Stavanger avdeling Ingeniørenes dag ble arrangert i samarbeid med NITO. Vi ble også enige om å ha felles stand med NITO på Utdanningsmessen Samarbeidet med NITO fungerer godt og vi arbeider bl.a. med å få til et møte om Matematikk/realfag. Til møtet om stress og utbrenthet inviterte vi Siviløkonomforeningen, noe som ble positivt mottatt. Det bør vurderes om dette er en forening en bør få til et nærmere samarbeid med. 1.5 Avdelingsledermøte og Foreningspolitisk kongress, Ingen fra styret hadde anledning til delta på avdelingsledermøtet Ragnhild Andersen og Iver Wake var styrets representanter på Foreningspolitisk kongress 1.6 Faglig årsmøte Her deltok Erling Hammer og Eirik Åbro fra Fagrådet. 1.7 NIF Aktuelt Første nummeret etter årsmøtet ble sendt ut elektronisk til alle vi hadde e- postadresse til. De første numrene ble sendt både som e-post og som vanlig post. Vi spurte om synspunkter på å få bladet som e-post og vi oppfordret alle som hadde til å sende oss sin e-postadresse. Vårt inntrykk er at den elektroniske utgaven blir godt mottatt og det også fører til at medlemmene lettere tar kontakt med oss og gir kommentarer. Ved årets utgang var det ca 2000 som fikk bladet som e-post og rundt 400 som fikk det i posten. 1.8 Styret Det har vært 13 styremøter og et fellesmøte med Fagrådet. Vi visste på forhånd at et av styremedlemmene hadde begrenset mulighet til å delta på styremøtene, men fra de andre har oppslutningen vært nesten 100 %. Det er viktig å sette opp en møteplan så tidlig som mulig og unngå å endre på møtedato.

4 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side First Lego League turnering I 2002 ble det for første gang arrangert regionsfinale i First Lego League i Bergen, og den fant sted på Telenor-bygget på Kokstad den 9. november. Det deltok til sammen ca. 120 barn og unge i finalen, fordelt på 12 lag fra Stavanger-området, Stord og Bergen. NIF Bergen avdeling var en vesentlig økonomisk bidragsyter, og hadde også to representanter i prosjektgruppen for arrangementet. Prosjektleder for turneringen var Bjørn Laastad. Arrangementet var vellykket, og vil bli fulgt opp av ny regionsfinale neste år Vitensenteret Arbeidet her står i stampe p.g.a manglende vilje fra kommunen til å ta en beslutning m.h.t. å skaffe lokaler. I et møte med byråd Ruth Grung der alle stifterne var representert, ble det forsøkt å få en avklaring, men uten særlig hell. Møtet ble holdt like før jul Museumsprosjektet Dette var et prosjekt der vi fikk midler fra NIF sentralt. Prosjektet ble avsluttet nov Det var penger tilgode og de var tenkt brukt til en utstilling. Denne lot seg ikke gjennomføre og en del av pengene ble fordelt mellom de samlingene som var med i prosjektet og en del ble satt av til en hjemmeside for Bergen maritime vernelag ( motorsamlingen til Gunnar Mikkelsen). Av forskjellige grunner tok det lang tid før dette arbeidet kom i gang, men før jul var første del ferdig. Arbeidet ble utført av en student på Høgskolen i Bergen og han er nå i gang med å sluttføre dette arbeidet. Vernelaget vil selv stå for den videre oppfølging av hjemmesiden Gubbelaget og dameforeningen Begge disse er høyst oppegående og har sin jevnlige faste møter. Oppslutningen de har til sine møter er imponerende og et eksempel til etterfølgelse. Styret ønsker at flere skal få et innblikk i aktiviteten til disse to gruppene og derfor har vi bedt gubbelaget skrive en oppsummering av aktivitetene i 2002 og som er med som vedlegg til årsrapporten Studentene Det har vært stor aktivitet blant studentene i På en samling i Oslo i høst, ble studentkontaktene fra Bergen kåret til den beste SK-gruppen i landet og Mette Meinert fra UiB ble kåret til årets studentkontakt. Egen årsrapport fra studentene er vedlagt. Bergen For styret i NIF Bergen avdeling Ragnhild Andersen leder

5 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG TILLITSVALGTE MED FUNKSJONSTID FRA ÅRSMØTET 12. MARS 2002 TIL ÅRSMØTET 18. MARS Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Ragnhild Andersen Eirik Åbro Iver Wake Kjell Herfjord Pål Albert Olsen Nils Jarle Kvam Gyda Strømmen Mette Meinert t.o.m. juni Monica Jordheim f.o.m. juli 2.2 Revisor Revisor Trym Trovik 2.3 Desisor Johan H. Mohr Sverre Haveraaen 2.4 NIF Aktuelt Redaktører Hjemmeside Styret og Ellen Hauge Ellen Hauge 2.5 Arbeidsutvalget, DK-vestlandet Medlemmer Ragnhild Andersen Eirik Åbro Erling Hammer 2.6 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant Erling Hammer Dag Lothe Kristine Skagestad Akervold Eirik Åbro Arild Litlekalsøy Leiv Bjarte Mjøs Ingen dette året 2.7 Valgkomiteen Arne Johan Haugland Eirik Spildo Knut Erik Kismul Gudmund Per Olsen Terje Natås

6 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Hovedstyret Gudmund Per Olsen 3.2 Fagutvalget Leder Reidun de Lange 3.3 Representantskapets valgkomité Medlem Arne Johan Haugland Varamedlem Iver Wake 3.4 Representantskapets desisjonskomité Medlem Tor Valeur 3.5 Etisk-råd Medlem Sverre Haveraaen

7 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side AKTIVITETSLISTE FOR 2002 Januar Styremøte Fagrådsmøte Omvisning og orientering på M/F Fedjefjord 50 deltaker Styremøte Styremøte Februar Foredragsmøte om Forretningsutvikling 19 deltakere Fagrådsmøte Vinsmakerkurs 100 deltakere Styremøte Mars Styremøte Årsmøte Bergen avdeling 22 deltakere Fagrådsmøte Ettermiddagsmøte om pensjon 6 deltakere Foredragsmøte om Skjold-klasse MTB 18 deltakere April Styremøte Prosjektfinansiering - muligheter for off. støtte 6 deltakere Fagrådsmøte AU-møte i Førde 20 deltakere Styremøte Familietur til akvariet 21 deltakere Tariffkonferanse NIF -P 24 deltakere Mai Ulriksbanen Avlyst Fagrådsmøte Styremøte Byvandring 35 deltakere Juni Styremøte Konsert på Lysøen 98 deltakere August Styremøte

8 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 8 September Miljøvennlig transport/gassbusser 7 deltakere Overleveringsmiddag 25 deltakere Styremøte Lønnskonferanse NIF-K 10 deltakere Fagrådsmøte Ingeniørenes dag (Sædalen dagtid) 100 deltakere Ingeniørenes dag ( HiB dagtid) 250 deltakere Ingeniørenes dag (kveldstid for MNIF ere) avlyst Styremøte Oktober Styremøte Bedriftsbesøk hos SABB Motor 25 deltakere Kurs i nedbemanning og omorganisering 15 deltakere Gjennomgang av NIFs policydokumenter 17 deltakere Fagrådsmøte Hovedstyrets reiserunde 34 deltakere November Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling 35 deltakere Regionsfinale i First Lego League 120 deltakere Styremøte Miniseminar om stress og utbrenthet 45 deltakere Desember Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 deltakere Fagrådsmøte Styremøte/Fagrådsmøte Julemiddag styret, fagråd og andre 15 deltakere Juletrefest 42 deltakere

9 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 9 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER I 2002 KOMPETANSEUTVIKLING Prioritert område: Skole, utdanning og forskning. NIF avdeling Bergen skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskapelig utdanning: Gjennom prosjekt Lego Mindstorms som har som mål å skape interesse for teknologi blant ungdom gjennom bygging og programmering av Legoroboter. Arbeidet med Lego Mindstorms er viktig for å nå unge, både med tanke på rekruttering til tekniske fag og dernest som medlemmer for NIF. I Bergen er det Bjørn Laastad (Lego Mindstorm kontakt) og Asle Moldestad (Vitensenteret) som holder denne aktiviteten i gang. Høsten 2002 ble det for første gang arrangert regional Lego Mindstorm-turnering i distriktet. NIF avdeling Bergen var representert i arrangementkomiteen og i dommerpanelet. NIF avdeling Bergen var hovedsponsor av den lokale Lego Mindstorm-turneringen, og avdelingen støttet turneringen med kr Turneringen ble arrangert i et bredt samarbeid mellom NIF og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene i byen og Bergen kommunes skolesektor De lokale lag som utmerket seg den regionale turneringen, utmerket seg også i den skandinaviske finalen, med å komme på 1. og 4. plass. Videre støttet avdelingen en Lego Mindstorm-turnering på Høgskolen i Bergen med kr Gjennom samarbeid med andre organisasjoner. NIF avdeling Bergen samarbeidet med NITO i forbindelse med gjennomføringen av Ingeniørenes Dag. NIF avdeling Bergen samarbeidet med NITO i forbindelse med forberedelser til mattemøte. NIF avdeling Bergen samarbeidet med Norske Siviløkonomers Forening i forbindelse med gjennomføring av stress og utbrenthet -foredraget. NIF avdeling Bergen samarbeidet med NIF Stavanger avd. og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene og Bergen kommunes skolesektor i forbindelse med gjennomføringen av den regionale Lego Mindstorm-turneringen Bidra til at de lokale forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner får presentert seg for foreningens medlemmer. 05. feb Foredragsmøte: Forretningsutvikling 19

10 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side april Prosjektfinansiering Muligheter for offentlig støtte til forskning og utviklingsprosjekt 6 Prioritert område: Kurs og konferanser. Bidra til lokale tilbud innen etter- og videreutdanning for våre medlemmer. 18. mars Ettermiddagsmøte om pensjon okt. Kurs i Nedbemanning og omorganisering nov. Kurs i Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling 35 Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Alle konferanser i vårt område blir annonsert i NIF Aktuelt Prioritert område: Tilknyttede foreninger og faggrupper Bidra til at aktivitetsnivået i det lokale fagråd er høyt. Fagrådet har avholdt 8 møter og 13 arrangementer. Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv å kjenne Følgende 5 bedriftsbesøk er gjennomført 22. jan Omvisning og orientering på M/F Fedjefjord, dieselelektrisk drift av 50 båter 3. sept Miljøvennlig transport/gassbusser sep Sædalen vannbehandlingsanlegg (Ingeniørenes dag ) okt Bedriftsbesøk hos SABB Motor des. Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 Følgende 8 fagtekniske arrangementer har blitt gjennomført 22. jan Orientering på M/F Fedjefjord, dieselelektrisk drift av båter mars Foredragsmøte om Skjold-klasse MTB mai Ulriksbanen, avlyst - 3. sept Miljøvennlig transport/gassbusser sept Sædalen vannbehandlingsanlegg (Ingeniørenes dag) okt Bedriftsbesøk hos SABB Motor nov Miniseminar om stress og utbrenthet des Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Eirik Åbro ,-

11 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 11 LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid Bidra til å fremme foreningens familie- og likestillingspolitikk. Skaffe kontaktnett mot de lokale offentlige aktører rettet mot arbeidslivet f. eks. arbeidstilsyn og fylkesarbeidskontor. Bidra til å etablere lokalt nettverk mellom avdelingen, bedrifts- og etatsgrupper. Samarbeidet mellom avdelingen og bedriftsgruppene har startet. Prioritert område: Akademikerne Knytte kontakt med de andre Akademikerforeningene lokalt. Norske siviløkonomers forening ble invitert til å samarbeide om miniseminaret Stress og utbrenthet Prioritert område: Juridisk rådgivning Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets jus. Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Iver Wake SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått og verdsatt. NIF i samarbeid med NITO arrangerte Ingeniørenes Dag. Omvisning på vannverket i Sædalen. Videreutvikle det lokale medlemsbladet NIF Aktuelt. En større omlegging av NIF Aktuelt har blitt gjennomført i år 2002 og sendes nå ut til mer enn 2000 medlemmer elektronisk. I en overgangsfase ble NIF Aktuelt sendt ut både elektronisk og per ordinær post. Kvaliteten på NIF Aktuelt er forbedret og kostnadene i forbindelse med trykking og porto er redusert betraktelig. NIF Aktuelt kom ut med 9 nummer.

12 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 12 Videreutvikle internettside med oppdatert lokal informasjon knyttet til avdelingens aktiviteter. Avdelingens hjemmeside har nå samme mal som de andre avdelingene, malen er utarbeidet av GS og vil bli endret i Støtte oppbygging av Vitensenteret i Bergen. Asle Moldestad var i høst og gav styret en orientering om usikkerheten rundt Vitensenteret etter at byrådet har kommet med forslag om å selge fengselet sammen med det gamle tinghuset. I et møte like før jul med byråd Ruth Grung der alle stifterne var representert, ble det forsøkt å få en avklaring, men uten særlig hell. Prioritert område: Statistikk og utredninger Analysere og vurdere medlemsbehov og medlemstilfredshet I forbindelse med noen arrangement er det utlevert spørreskjema til medlemmene der de har gitt karakter på arrangementet de har deltatt på og hvor de har kommet med ønsker om arrangement som de ønsker skal bli arrangert av avdelingen. Desse behovene er blitt tatt hensyn til når Fagrådet har planlagt sine arrangement. Det ble også sendt ut spørsmål til medlemmene om de ønsket NIF aktuelt på e-post eller med vanlig post. Prioritert område: Næringspolitikk Være aktiv i næringspolitisk arbeid overfor beslutningstakere i samfunnet i saker som er av betydning for viktige medlemsgrupper Knytte kontakt til andre organisasjoner for å synliggjøre teknologiens betydning i samfunnet Sammen med NITO arrangerte vi Ingeniørenes dag. Prioritert område: Etikk og miljø Øke medlemmenes kunnskap om NIFs etiske retningslinjer og hva disse innebærer Vise at teknologer er nødvendige for å løse miljøproblemer Det har vært arrangert bedriftsbesøk hos Gaia, der medlemmene fikk en orientering om gassbusser og dens betydning for miljøet. Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Alle i Styre 202,000,- 150,632,-

13 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 13 ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid Delta aktivt i utviklingen av NIF som organisasjon Lill Erlandsen og Gudmund P. Olsen representerte hovedstyret ved besøk hos Bergen avdeling. Alle avdelingsstyrer på Vestlandet, ledere for store bedrifts- og etatsgrupper, alle studentkontakter og sentralt tillitsvalgte var invitert. Prioritert område: Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer Arrangere kurs Bli kjent med NIF for nye tillitsvalgte Fremme holdninger til arbeidstid og fritid som er i samsvar med NIFs familie- og likestillingspolitikk Det ble arrangert miniseminar om stress og utbrenthet i regi av NIF avdeling Bergen. Prioritert område: Arbeid i avdelingen Avdelingens arbeid skal være i henhold til NIFs strategiske planer Gjennomgang av NIFs policydokumenter. Alle medlemmer i styret Bergen avdeling, samt representanter fra fagrådet, valgkomiteen, sentralt tillitsvalgte m.fl. deltok på foredrag som ble ledet av Gudmund P. Olsen fra Hovedstyret. Tillitsvalgte fra bedriftsgrupper var spesielt invitert til møte om NIFs policydokumenter. Prioritert område: Verving og studentarbeid Støtte aktivt studentenes handlingsplan (Se vedlegg) Studentene har utarbeidet egen årsrapport og handlingsplan for NIF student Bergens virksomhet har bestått av: Vervekampanjer, studentarrangementer og politisk studentarbeid. Antall NIF-medlemmer ved UiB har økt med 44% i Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Kjell Herfjord, Nils-Jarle Kvam, Kr.,- 35,000,- Kr. 23,335,- Monica Jordheim

14 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 14 LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Arrangere de tradisjonelle arrangementer i forbindelse med 17. mai, Festspillene og jul. Det skal også satses på andre familiearrangementer - Byvandring Vinsmakerkurs 100 deltakere Familietur til akvariet 21 deltakere Byvandring 35 deltakere Konsert på Lysøen 98 deltakere Omvisning på hurtigruteskipet Trollfjord 120 deltakere Juletrefest 42 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Kjell Herfjord/Gyda Strømmen 90,000,- 72,210,-

15 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 15 Regnskap 2002 INNTEKTER Regnskap 2002 Budsjett 2002 Regnskap 2001 (11) Avdelingskontingent 466, , ,637 (10) Renter 50,164 50,000 52,107 Refusjon husleie 25,700 SUM INNTEKTER 516, , ,444 UTGIFTER (1) Kompetanseutvikling Refusjon utgifter til fagrådsmøter 2001: 10,666 Regnskap Budsjett Regnskap ,920 40,000 40,400 (2) Lønns- og interessearbeid 0 12,000 0 (3) Samfunnspåvirkning og kontakt 150, , ,845 (4) Organisasjonsutvikling 23,335 35,000 32,747 (5) Lokale aktiviteter 72,210 90,000 91,522 Sum handlingsprogram 273, , ,515 (6) Administrasjon og kontorutgifter 8,487 12,000 12,952 (7) Husleie 61,330 60,000 63,808 (8) Andre kostnader 53,688 60,000 57,689 (9) Gebyrer 1,858 1,000 1,100 Regnskap og revisjon Sum driftsutgifter 125, , ,549 SUM UTGIFTER 398, , ,063 Overskudd, overføres til balansen 118, ,619 Kommentarer til regnskapet: Budsjettet ble satt opp i balanse, regnskapet viser et overskudd. Dette har sammenheng med to viktige faktorer: I nye lokaler har vi utgifter til møter og arrangementer som er mye lavere enn de vi erfarte i Kalfaret. Dette berører særlig områder (1) og (5). I løpet av året har vi begynt å distribuere medlemsbladet for Avdelingen med e-post. Dette har medført store innsparinger. Dette berører område (3). Vi vil fortsette med å gjøre grep som både gir lavere totalkostnader og høyner kvaliteten.

16 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 16 Balanse pr EIENDELER Bankinnskudd pr ,007, , ,060 Utestående refusjon av husleie 25,700 Faktura fra 2001, betalt i ,906 SUM omløpsmidler 1,139,845 1,020, ,060 SUM EIENDELER 1,139,845 1,020, ,060 Bundet: NIF Lederne 10,000 Museumsprosjekt 10,000 GJELD OG EGENKAPITAL DK-leders utestående Faktura fra forrige år, betalt i innestående 5, ,906 SUM kortsiktig gjeld 5, ,974 Innestående pr , , ,620 Refusjon husleie 20,700 Årsresultat fra regnskap 118,516-18, ,560 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1,139,845 1,020, ,060

17 Vedlegg til Årsrapport 2002 ÅRSRAPPORT FOR NIF STUDENT BERGEN 2002 Status per 31/12-02 Ved utgangen av 2002 hadde Bergen avdeling 445 antall studentmedlemmer i NIF. Dette rangerer oss som det nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2002 vervet vi 78 flere enn i 2001, hvilket betyr en økning i verving på hele 160%. SK-gruppen består av 9 studentkontakter hvorav 3 nye ble vervet i 2002 (Krister Nyløkken vår. Lars Erik Pindar og Laura Minsaas høst). Silje flyttet til Ås og ble SK der fra høstsemesteret. Monica overtok etter Mette som SK-leder fra høstsemesteret. Møter - Vi har hatt møter en gang i måneden. Oftest hjemme hos en av SK ene. - SK-leder har deltatt på møtene i Bergen-avdeling(en gang i mnd.) Stand Vi har hatt stand en gang i måneden. Oftere i forbindelse med semesterstart i høst hvor vi særlig rettet vår oppmerksomhet mot førsteårsstudenter på grunnkurs matematikk. Vi informerte om repetisjonskurset i matematikk som vi arrangerer for disse studentene hvert år, i desember før eksamen. Mange av disse studentene ble medlemmer og dukket også opp på andre arrangementer. Standene har vært populære, dette har nok de rykende ferske vaflene noe av æren for.. Arrangementer Kurs/arrangement Dato Hovedansvarlig(e) Hjelpere Deltagere VÅR Jobbsøkerkurs på Næringslivsdagen Cecilie Rekefest Anna, Bergitte, Monica, Ellen Html-kurs Anna Ellen og Monica 18 Presentasjonsteknikkkurs Bergitte og Monica Kræsjkurs-K100: Ellen, Anna og Bergitte Monica, Mette? HØST Post på rebusløpet under fadderuken. 22. aug. Lars Erik, Krister, Ellen, Mette og Monica. Html-kurs Anna og Bergitte 11 Hovedfagskurs 30. okt. Cecilie Rekefest 1. nov. Monica og Krister Lars Erik, 65 Bergitte, Cecilie og Anna. First Lego League turneringen 9. nov. Mette og Krister Hele SKgruppen. Kræsjkurs-M100 5 og 6. des. Ellen Anna, Bergitte, Mette, Lars Erik? og Monica

18 Vedlegg til Årsrapport 2002 Studentenes Årsmøte 2002 Ellen, Bergitte og Mette var representanter fra Bergen. Ellen ble valgt inn i studentstyret, Bergitte ble valgt som vara. Som representant i Studentstyret har Ellen vært på seks møter sentralt i Oslo. Sommerjobbkatalogen Ellen fikk ansvaret for katalogen på første styremøte i mars. Katalogen lages sammen med noen av SK ene i Trondheim. I forbindelse med dette arbeidet har hun vært på tre organiserte møter, i tillegg har det vært flere telefon møter og mye korrespondering via mail. Arbeidet med katalogen gjøres i samarbeid med Bergitte. Disse to har brukt mye av sin tid på sommerjobbkatalogen. First Lego League-turneringen Mette har vært med å arrangere turneringen. I forbindelse med dette har hun vært på møter en gang i måneden hele vår og høstsemesteret frem til turneringsdagen 9. november. Hun hadde status som lyd og lysansvarlig og var også dommer på turneringsdagen. I begynnelsen av høstsemesteret ble Krister også involvert i dette prosjektet som koordinator for de frivillige. SK-opplæring-Hurdalen september Hele SK-gruppen reiste. Helgen var underholdene og lærerik og Bergensgruppen gjorde seg bemerket.. Mottok prisen for Årets lærersted. Mette mottok, velfortjent, prisen for Årets SK. Bergen, 19 januar For NIF Student Bergen Monica Jordheim SK-leder

19 Vedlegg til Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING FOR SENIORGRUPPEN I NIF BERGEN AVDELING GUBBELAGET FOR ÅR 2002 Gruppen møtes tirsdager på avdelingens styrerom for å drikke kaffe eller te, spise tebrød, ha alminnelig samtale mens man spiser, for så å samles om felles tema for meningsutveksling og åndelig berikelse. I vårsemesteret møttes gruppen 17 ganger og i høstsemesteret 15 ganger. Gjennomsnittlig deltagelse har vært 9 personer pr møte. 16 personer deltok i vårsemesteret og 15 i høstsemesteret. Møterommet har normalt plass til 12 personer, noe som begrenser gruppens størrelse. Innledningen til temadiskusjoner foretas oftest av egne medlemmer, men det innbys også personer utenfra for å fortelle om sine fagfelt. Bedriftsbesøk forekommer. Gruppen fungerer uten styre og uten streng møteledelse. Diskusjonene er oftest livlige, til dels neste ustyrlige. Gruppen utgjør eget kokkelag, og utgiftene til servering dekkes med kr. 10,- pr. person pr. møte. Kantinen i bygget kan benyttes ved behov. Antall temaer som har vært gjenstand for gruppens analyse i 2002 er ca. 30. I tillegg kommer diverse forhold vedrørende foreningen slik som regnskap og årsberetning, andre årsmøtedokumenter, navnesaken og virksomheten generelt m.m. NOEN TEMA SOM VISER SPENNVIDDEN FOR SAMTALENE: Splittelse i politiske partier historisk Endringer i makt- og voldsbruk etter 30-årskrigen Fri forskning målrettet forskning The little Maid of Norway kongehistorie i Scotland Om lagretten Kompetanseutvikling målrettet opplæring v/odd Monstad Stat kirke kirkegods Kongedømme/republikk Lossemaskiner for avispapirruller. Papirproduksjon 17. mai, nasjonalsang, nasjonalfølelse Hva skjer når oljen tar slutt Donering av legemsorganer. Livshjelp dødshjelp Kriger i Afrika versus beholdning av naturverdier Diplom ingeniør Michael Neergaard. Stoff til biografisk leksikon Jordbruk og folketal i en vestlandsbygd Fattigdom før og nå Bedriftsbesøk på Nera Korrupsjon over landegrensene El-forsyningen Storting og styringsverk

20 Vedlegg til Årsrapport 2002 NIF Bergen Avdeling Innstilling om nivå på formue/egenkapital og anvendelse av utbytte Komité: Fra styret: Ragnhild Andersen, leder Kjell Herfjord, kasserer Monica Jordheim, studentrepresentant Eksternt styret: Johan Mohr SAMMENDRAG Innledning Styret i NIF Bergen avdeling har nedsatt en formuekomite for vurdering av størrelse og anvendelse av avdelingens finansielle midler. Årsmøtet i 2002 ønsket at en slik vurdering skulle gjennomføres. Komiteen har hatt følgende medlemmer: Johan Mohr, Ragnhild Andersen, Monica Jordheim og Kjell Herfjord hadde avdelingen et innskudd på kr. 1,007,939.- i DnB. Rentefoten var da 4.65 % p.a. (lavere enn ved årets begynnelse pga generelt lavere rentenivå). Styret har besluttet å binde kr. 500,000.- (bindes ett år av gangen) til et rentenivå på 5.2 % p.a. Formue Vår formue er i størrelsesorden 2 ganger avdelingens driftbudsjett pr. år. Dette er en relativt stor reserve, og komiteen har diskutert behovet for finansielt grunnlag for at avdelingen på egen hånd må skaffe nye kontorlokaler. Imidlertid har vi kommet fram til at dette scenariet har liten risiko for å bli en realitet. Komiteen har derimot sett på avkastningen av formuen som et aktivum vi ikke bør nedvurdere betydningen av, men anvende på en fornuftig måte. Avkastningen er i størrelsesorden 10 % av avdelingens driftsbudsjett. Komiteen har kommet fram til følgende konklusjon når det gjelder formue og avkastning: Formuen beholdes på dagens nivå, med tillatelse til å svinge+/- 10 %. Avkastningen anvendes til beste for NIF og avdelingens medlemmer. Avkastning Komiteen er kommet til at det er lite sannsynlig at avdelingen vil komme til å få store utgifter til skifte av lokaler i de nærmeste årene. Leieutgiftene ventes heller ikke å øke vesentlig. Kontorfellesskapet med DK Vestlandet fungerer fint og de økonomiske forhold er ryddige. Dette krever altså ikke en stor, likvid formue. Komiteen finner det naturlig at avdelingen støtter studentmedlemmer med interessante faglige prosjekter. Beløp i størrelsesorden 5000 kr tildeles etter søknad. Avdelingen bør også ha mulighet til å støtte andre medlemmer på faglig grunnlag. Styret anbefaler å nedsette et utvalg som både behandler søknader og er på utkik etter kandidater som bør påskjønnes.

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling

Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling 1 Årsmøte Tekna Gjøvik avdeling, 27. januar 2017 DAGSORDEN 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer