Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003

2 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING 1.0 Innledning Året 2003 ble et merkeår i vår forenings historie. Da ble det bestemt på NIFs Generalforsamling i Oslo, med 162 mot 38 stemmer, at fra 1. januar 2004 skal foreningens navn være Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling markerte seg sterkt i denne diskusjonen, ikke minst studentene, som hevdet at de fleste som utdannes ved de Matematisk-naturvitenskapelige fakultetene har i dag det samme arbeidsmarkedet som sivilingeniørene fra NTNU. Navneskiftet har vært diskutert på mange R-møter i de siste 10 år, så dette kom ikke som en overraskelse, og et vektig argument var at Sivilingeniør nå går ut som utdanningstittel og erstattes med Master i teknologi. Det vi ser er at medlemstallet i vår avdeling har økt mer enn normalt etter navneskiftet ble bestemt. Vi hadde pr 31. desember 2003 økt medlemstallet til 2561 mot 2413 på samme tid i Hos studentmedlemmene var den relative økningen større. Dette skyldes nok ikke bare navneskiftet. Avdelingen har i de siste årene, i likhet med foreningen sentralt, lagt stor vekt på utadrettet virksomhet. Nå begynner vi å se virkningen av dette arbeidet. Vi er blitt bedre kjent i lokalmiljøet. Vi konstaterer bl. a. at møtetilbudene til våre medlemmer som arrangeres av Styrets fagråd har fått stadig økende tilslutning. Avdelingens engasjement i First Lego League har også bidratt til å gjøre vår forening bedre kjent. Dette arbeidet har resultert i at Tekna Bergen avdeling har fått ansvaret for å arrangere den skandinaviske finalen i First Lego League i Dette er et stort arrangement som krever mye arbeid, men vil styrke vår anseelse. Leder av fagrådet, Ragnhild Andersen, ble tildelt Avdelingens Gyldne bolt på avdelingens juleavslutning den 5.desember i beretningsåret. Den Gyldne bolt ble utdelt første gang i 1904 og er Avdelingens høyeste æresbevisning. På Hovedstyrets reiserunde den 21.november ble Jarle Wahl hedret med ord og gave fra Avdelingen. Han har vært den som har hatt størst betydning for Avdelingens kontakt med Generalsekretariatet. Erling Hammer var ordstyrer på avdelingsledermøte i Ingeniørenes Hus i 14.november og på Faglig årsmøte, Han deltok i denne forbindelse på to møter i Fagutvalget før årsmøtet. 1.1 Aktiviteter Det er registrert 500 studentmedlemmer i Bergen mot 445 året før. Studentene er overbevist om at den markante økningen skyldes navneskifte i foreningen. Tekna er mye mer inkluderende for teknisk-naturvitenskapelig personell en noen gang tidligere i NIFs historie. I 2003 var det 26 ulike lokale tilbud til medlemmene, en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. I forbindelse med forberedelsene til Representantskapsmøte (R-møtet), besøkte Representantskapets ordfører, Marianne Harg, Bergen avdeling den 25.april, for å få synspunkter fra vestlandsavdelingene på saker som skulle til behandling på R-møtet. R-møtedelegater fra Sogn og Fjordane og Hordaland var deltakere på dette møtet.

3 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 3 Den 23. september ble tillitsvalgte fra bedriftsgrupper og representanter fra NIF Bergen avdeling invitert til informasjonsmøte. Bakgrunn for møtet var informasjon om NIF generelt, lokalt og sentralt. I tillegg ønsket avdelingen og Distriktskontoret en tettere dialog med tillitsvalgte i bedrifts- og etatsgruppene. Møtet ble ledet av leder for Bergen avdeling. NIFs President Gunnar Berg var foredragsholder. Jorun Følling fra Generalsekretariatet holdt et innlegg om profilering av det nye navnet og litt info om hva juridisk avdeling kan bidra med. Tidligere hovedstyremedlem Gudmund Olsen holdt et tankevekkende innlegg om utflagging av Norsk tungindustri. Hovedstyrets reiserunde ble holdt den 21.november. Fra Hovedstyret møtte Marianne Harg og fra Generalsekretariatet Jarle Wahl. Her var tillitsvalgte fra bedriftsgrupper spesielt inviterte. Hvert år får vi også tilbud om kurs fra sentralt hold. I høstsemesteret ble det holdt ett kurs: Karriereplanlegging og personlig utvikling. Avdelingen har også engasjert seg i å motivere barn og ungdom teknisknaturvitenskapelig utdanning. Her kan nevnes: - Innkjøp av matematikksekker til Krohnengen og Follese skoler. Skolene vil avgi rapport om bruken av dette hjelpemiddelet - Arrangement av regionalfinalen i First Lego League (8.november) - Deltagelse i oppbyggingen av Vitensenteret i Bergen - Matematikkmøte (6.november) arrangert for å motivere lærere på alle trinn til å legge mer vekt på matematikkutdanningen Det var planlagt et kurs Bli kjent med NIF, men dette ble utsatt i påvente av at Generalsekretariatet skulle utarbeide nettbasert versjon av kurset til bruk for avdelingene. Representanter fra Bergen avdeling deltok i uttesting av en testversjon av dette kurset. Tilbakemelding på om dette var et egnet verktøy ble gitt direkte til Generalsekretariatet fra den enkelte deltaker. De aktiviteter som er nevnt hittil dekker en hel del av de prioriterte områder som er ført opp i Avdelingens handlingsplan for I tillegg til dette kommer det en rekke tiltak som er iverksatt av Fagrådet slik at det meste av de prioriterte områder er gjennomført i større eller mindre grad. 1.2 Fagrådet Fagrådet oppnevnes av avdelingsstyret og har fått stor betydning for tilbudet til medlemmene. Fagrådet har som ansvar å initiere og gjennomføre faglige møter, befaringer og bedriftsbesøk. Samarbeidet mellom Fagråd og Styre fungerer godt og en av Styrets medlemmer sitter i Fagrådet. I den senere tid har Fagrådet vært flinkere til å arrangere møter som appellerer bedre til medlemmene. Dette kan skyldes at det ble gjennomført et par spørreundersøkelser blant deltakerne som gav en del indikasjoner på hva medlemmene ønsker. I tillegg til dette er nok vår forening blitt bedre kjent og anerkjent i lokalsamfunnet.

4 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side Arbeidsutvalget Distriktskontor (DK) Vestlandet omfatter avdelingene Bergen, Hardanger, Sunnhordland, Sogn og Fjordane og Årdal. Arbeidsutvalget (DK-AU) består av leder og nestleder fra Bergen og en fra hver av de andre avdelingene. I tillegg møter leder for Fagrådet. DK-leder er sekretær for arbeidsutvalget. Vesentlige oppgaver er å samordne våre interesser, ta felles initiativ og fremme saker som har betydning for Vestlandet, samt utveksle erfaringer m.m. Vanligvis legges disse møtene til Hovedstyrets møterunde som vanligvis er to ganger i året. På grunn av forarbeidet til R-møtet ble vårmøtet avlyst. Høstmøtet ble også avlyst grunnet sviktende deltakelse. 1.4 Samarbeid med andre avdelinger og foreninger I samarbeid med Sogn og Fjordane Avdeling ble det 19.juni arrangert et møte i Bergen om ekspressvei over Haukeli. Møtet kom i stand etter initiativ fra Sogn og Fjordane Avdeling og samlet mange fylkes- og kommunepolitikere. NIF, Nito og RENATE hadde felles stand på utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg er det blitt arrangert møter i samarbeid med Vitensenteret og Krohnengen skole. 1.5 Avdelingsledermøte og Faglig Årsmøte, På avdelingsledermøtet i Oslo var Erling Hammer ordstyrer. På Faglig årsmøte deltok Ragnhild Andersen og Anna Elisabet Borgund fra Fagrådet og Erling Hammer (ordstyrer) fra Avdelingsstyret. Reidun de Lange var fram til Faglig årsmøte leder av Faglig utvalg. 1.6 R-møte Bergen var godt representert på R-møte 13. og 14. juni. Avdelingen var representert ved:. Kjell Herfjord, Linda Francis, Pål-Albert Olsen, Bjørn Laastad, Johan Mohr, Ragnhild Andersen, Arild Litlekalsøy, Nils-Jarle Kvam og Dag Lothe. Erling Hammer representerte fagsiden, Gudmund P. Olsen var Hovedstyrerepresentant og Reidun de Lange representerte Faglig utvalg. I tillegg var Mette Meinert og Krister Nyløkken representert fra studentene. Tor Valeur var Representantskapets desisor. Det møtte også representanter fra Bergen som representerte NIF-P og NIF-S. 1.7 NIF Aktuelt NIF Aktuelt er blitt et informasjonsorgan som leses av flere og flere. Det er ønskelig at flere av medlemmene benytter dette bladet til å komme med sine synspunkter. Avdelingen har spart en god del midler på at mange nå mottar den elektroniske utgaven. Ved årets utgang var det 2200 som fikk bladet som e-post og 300 som fikk det i posten. 1.8 Styret Det har vært 12 styremøter og ett fellesmøte med Fagrådet. Styret arbeider godt sammen og oppslutningen har vært tilfredsstillende.

5 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side First Lego League turnering Lørdag 8. november 2003 ble regionsfinalen i First Lego League (FLL) avviklet i FRAMO-hallen. Dette er andre året på rad at den regionale FFL-turneringen blir arrangert i Bergen. FLL er en teknologi-turnering for barn og ungdom i alderen år. Barna bygger en robot i avansert Lego som skal utføre oppgaver på et turneringsbord. I tillegg inneholder konkurransen et unge forskere -element der barna skal sette seg inn i et faglig tema og presentere det de har funnet ut for et dommerpanel. FLL er et tiltak som underbygger flere viktige målsetninger for Tekna, ikke minst når det gjelder økt interesse for realfag, tekniske fag og prosjektarbeid i skolen, samt rekruttering til tekniske yrker. Tekna støtter dette prosjektet og er en vesentlig økonomisk bidragsyter både sentralt og lokalt. NIF Bergen avdeling hadde også to representanter i prosjektgruppen for arrangementet, samt representanter i dommerpanelet. Prosjektleder for turneringen var Bjørn Laastad. I regionsfinalen i Bergen 2003 deltok det til sammen ca. 300 barn og unge, fordelt på 20 lag. I løpet av dagen var det ca 700 mennesker innom turneringslokalene for å se på deltakerne. Arrangementet var vellykket. Tekna Bergen avdeling er valgt som arrangør for den skandinaviske finalen i First Lego League 27.november Vitensenteret Ragnhild Andersen er NIF sin representant i styret i Vitensenteret Gubbelaget og dameforeningen Begge disse er høyst oppegående og har sin jevnlige faste møter. Oppslutningen de har til sine møter er imponerende og et eksempel til etterfølgelse. Styret ønsker at flere skal få et innblikk i aktiviteten til disse to gruppene og derfor har vi bedt gubbelaget skrive en oppsummering av aktivitetene i 2003 og som er med som vedlegg til årsrapporten Studentene Det har vært stor aktivitet blant studentene i Laura Minsaas har deltatt på avdelingens styrmøter og Christel Krossøy har vært med i Fagrådet. Egen årsrapport fra studentene er vedlagt. Bergen For Styret i Tekna Bergen avdeling Erling A Hammer leder

6 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG TILLITSVALGTE MED FUNKSJONSTID FRA ÅRSMØTET 18. MARS 2003 TIL ÅRSMØTET 10. MARS Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Erling A. Hammer Eirik Åbro Linda Francis Kjell Herfjord Pål Albert Olsen Nils Jarle Kvam Arild Litlekalsøy Laura Minsaas 2.2 Revisor Revisor Trym Trovik 2.3 Desisor Johan H. Mohr Sverre Haveraaen 2.4 NIF Aktuelt Redaktører Hjemmeside Styret og Ellen Hauge Ellen Hauge 2.5 Arbeidsutvalget, DK-vestlandet Medlemmer Erling A. Hammer Eirik Åbro Ragnhild Andersen 2.6 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant Ragnhild Andersen Dag Lothe Knut Eraker Arild Litlekalsøy Anna Elisabet Borgund Leiv Bjarte Mjøs Christel Krossøy 2.7 Valgkomiteen Ragnhild Andersen Eirik Spildo Knut Erik Kismul Gyda Strømmen Terje Natås

7 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Hovedstyret Gudmund Per Olsen fram til R-møte i juni 3.2 Fagutvalget Leder Reidun de Lange fram til Faglig årsmøte 1. okt. 3.3 Representantskapets valgkomité Medlem Arne Johan Haugland fram til R-møte i juni Medlem Gudmund P. Olsen Medlem Krister Nyløkken (studentene) 3.4 Representantskapets desisjonskomité Medlem Tor Valeur fram til R-møte i juni 3.5 Etisk-råd Medlem Sverre Haveraaen

8 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side AKTIVITETSLISTE FOR 2003 Januar Styremøte Omvisning og orientering om Fløibanen 95 deltakere Fagrådsmøte Februar Styremøte Vinsmakerkurs 120 deltakere Omvisning TV2 25 deltakere Mars Styremøte Orientering om banktilbud hos DnB 30 deltakere Årsmøte Bergen avdeling 36 deltakere Omvisning hos CMR 36 deltakere Omvisning og orientering hos Statens Kartverk 15 deltakere Styremøte April Styremøte/Fagråd Hovestyrets reiserunde 27 deltakere Tariffkonferanse NIF-P 18 deltakere Mai Styremøte Fagrådsmøte Overleveringsmiddag 20 deltakere Forberedende R-møte 16 deltakere Fagrådsmøte Byvandring 39 deltakere Juni Forberedende R-møte 17 deltakere Styremøte R-møte Debattmøte om Ekspressveien over Haukeli 36 deltakere Sommerutflukt til Herdla 36 deltakere August Styremøte

9 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 9 September Fagrådsmøte Styremøte Omvisning og orientering forskningsskipet G.O. Sars 47 deltakere Møte med bedrifts og etatsgruppene 40 deltakere Bedriftsbesøk hos Toro Matforum 50 deltakere Oktober Fagrådsmøte Orientering og demonstrasjon av moderne renhold 18 deltakere Styremøte Fagrådsmøte Faglig årsmøte November Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling 35 deltakere Matematikk i skolen 50 deltakere Regionsfinale i First Lego League 250 deltakere Styremøte Bedriftsbesøk og orientering om Statoil 20 deltakere Avdelingsledermøte Omvisning på Planetariet på Sjøkrigsskolen 18 deltakere Hovedstyrets reiserunde 30 deltakere Desember Julemiddag 30 deltakere Styremøte Juletrefest 53 deltakere

10 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 10 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER I 2003 KOMPETANSEUTVIKLING Prioritert område: Skole, utdanning og forskning. NIF avdeling Bergen skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskapelig utdanning: Gjennom prosjekt Lego Mindstorms som har som mål å skape interesse for teknologi blant ungdom gjennom bygging og programmering av Legoroboter. Lego Mindstorm turnering er en teknologiturnering for barn og unge i alderen år. Arbeidet med Lego Mindstorms er viktig for å nå unge, både med tanke på rekruttering til tekniske fag og dernest som medlemmer for NIF. Høsten 2003 ble det for andre gang arrangert regional Lego Mindstorm-turnering i distriktet. NIF avdeling Bergen var representert både i arrangement komiteen og i dommerpanelet. NIF avdeling Bergen var hovedsponsor av den lokale Lego Mindstorm turneringen. NIF støttet turneringen med ialt kr Turneringen ble arrangert i et bredt samarbeid mellom NIF og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene i byen og Bergen kommunes skolesektor. De lokale lag som utmerket seg den regionale turneringen, utmerket seg også i den skandinaviske finalen. Gjennom samarbeid med andre organisasjoner. NIF Bergen avdeling samarbeidet med sentrale aktører fra næringslivet i Bergen, utdanningsinstitusjoner og Bergen kommunes skolesektor i forbindelse med gjennomføringen av den regionale Lego Mindstorm-turneringen. NIF Bergen avdeling samarbeidet med NITO og RENATE under Utdanningsmessen 2003 i messesenteret Arenum. På standen ble det presentert ulike muligheter innen ingeniørutdanning. NIF Bergen avdeling støttet Bergen Vitensenter. Bergen Vitensenter skal bli et helt nytt og spennende opplevelsessenter som skal vekke og stimulere interessen for naturvitenskap. Avdelingen har en representant i styret for Bergen Vitensenter. NIF Bergen avdeling samarbeidet med Krohnengen skole og Bergen Vitensenter om et åpent møte for å gi informasjon om hvordan en kan få mer kreativitet og inspirasjon i skolen. Målgruppen var foreldre, skoleledere, representanter for Utdanningsforbundet, skolepolitikere og medlemmer fra NITO og NIF. NIF Bergen avdeling har etablert et prøveprosjekt uteskolematematikk med den matematiske ryggsekk. Matematikkryggsekk er gitt til Follese skole på Askøy og Krohnengen skole i Bergen. Ryggsekken inneholder mer enn 150 opplegg og aktiviteter for hele grunnskolen. Prosjektet skal evalueres høsten 2004.

11 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 11 Bidra til at de lokale forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner får presentert seg for foreningens medlemmer. Fagrådet arrangerte omvisning og orientering hos Christian Michelsen Research, Havforskningsinstituttet og Sjøkrigsskolen. Prioritert område: Kurs og konferanser. Bidra til lokale tilbud innen etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Prioritert område: Tilknyttede foreninger og faggrupper Bidra til at aktivitetsnivået i det lokale fagråd er høyt. Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv å kjenne Våren 2003 ble følgende arrangementer og bedriftsbesøk gjennomført: Januar 28. Omvisning og orientering om Fløibanen 95 deltakere Februar 14. Vinsmakerkurs 120 deltakere Februar 25. Omvisning og orientering om TV2 25 deltakere Mars 11. DnB presentasjon av medlemsfordeler mellom NIF og 30 deltakere DnB Mars 18. Omvisning hos Christian Michelsen Research 36 deltakere Mars 18. Årsmøte 36 deltakere Mars 25. Omvisning Statens Kartverk 15 deltakere April 25. Hovedstyrets reiserunde 27 deltakere April 30. Tariffkonferanse NIF-P 18 deltakere Mai 09. Overleveringsmiddag 20 deltakere Mai 26. Forberedende R-møte 16 deltakere Mai 27. Byvandring Nordnes på kryss og tvers Tema; 39 deltakere Nordnes før og nå Juni 02. Forberedende R-møte 17 deltakere Juni 19. Debattmøte Ekspressveien over Haukeli 36 deltakere

12 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 12 Høsten 2003 ble følgende arrangementer og bedriftsbesøk gjennomført September 18. Orientering om Havforskningsinstituttet og 47 deltakere omvisning om bord i det nye forskningsfartøyet G.O. Sars September 23. Møte med bedriftsgruppene 40 deltakere September 30. Bedriftsbesøk hos Toro Matforum Tema; Mat i 50 deltakere en travel hverdag Oktober 1. Kurs om nedbemanning og omorganisering Avlyst Oktober 14. Moderne renhold 18 deltakere November 6. Karriereplanlegging og personlig 35 deltakere kompetanseutvikling November 6. Møte om matematikk og realfag i skolen Tema; 50 deltakere Læring uten grenser November 8. Regionsfinale i First Lego League 250 deltakere November 12. Bedriftsbesøk hos Statoil Sandsli Kåseri; 20 deltakere Statoil fortid, nåtid og fremtid November 18. Omvisning Planetariet Sjøkrigsskolen 20 deltakere November 21. Hovedstyrets reiserunde 30 deltakere Desember 5. Julebord 30 deltakere Desember 28. Juletrefest 53 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2003 Brukt Arild Litlekalsøy og Pål-Albert Olsen

13 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 13 LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid Bidra til å fremme foreningens familie- og likestillingspolitikk. Kurs i Karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling avholdt 7. november. Skaffe kontaktnett mot de lokale offentlige aktører rettet mot arbeidslivet f. eks. arbeidstilsyn og fylkesarbeidskontor. Bidra til å etablere lokalt nettverk mellom avdelingen, bedrifts- og etatsgrupper. Møte med lokale bedriftsgrupper ble avholdt 23. september. Tariffkonferanse NIF-P avholdt 30. april. Prioritert område: Akademikerne Knytte kontakt med de andre Akademikerforeningene lokalt. Prioritert område: Juridisk rådgivning Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets jus. Ansvarlig i styret Budsjett 2003 Brukt Linda Francis SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått og verdsatt. NIF har deltatt på utdanningsmessen, i samarbeid med RENATE og NITO, I samarbeid med Krohnengen skole og Bergen Vitensenter ble det arrangert et matematikk- og teknologimøte Læring uten grenser med fokus på kreativitet og inspirasjon ved læring i grunnskolen. Utdeling av matematikk-sekker til Follese og Krohnengen skoler. I samarbeid med Bergen Vitensenter og Bergen Kommune arrangerte avdelingen regional Lego Mindstorm finale. Deltagelse på rektormøter i forbindelse med informasjon tilknyttet Lego Mindstorm turneringen.

14 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 14 Videreutvikle det lokale medlemsbladet NIF Aktuelt. En stadig større andel medlemmer får nå NIF Aktuelt tilsendt elektronisk. Gjennom hele 2003 ble NIF Aktuelt sendt ut elektronisk til mer enn 2000 medlemmer. NIF Aktuelt sendes ut med ordinær post til medlemmene som ikke har oppgitt adresse. En endring av NIF Aktuelt ble i slutten av 2003 gjennomført i forbindelse med navneendringen på foreningen, og medlemsbladet er fra 1. januar 2004 omdøpt til Tekna Nytt. NIF Aktuelt kom ut med 8 nummer. Videreutvikle internettside med oppdatert lokal informasjon knyttet til avdelingens aktiviteter. Avdelingens hjemmeside er i sin helhet lagt inn under NIF s hjemmesider sentralt. Grafikk og design på hjemmesidene følger derfor samme mal som de sentrale hjemmesidene. Støtte oppbygging av Vitensenteret i Bergen. NIF Bergen avdeling hadde en representant i styringsgruppen i Prioritert område: Statistikk og utredninger Analysere og vurdere medlemsbehov og medlemstilfredshet Det har gjennom året vært en betydelig økning i antall medlemmer på arrangementene. NIF avdeling Bergen mottok flere forslag til arrangementer fra medlemmer. Prioritert område: Næringspolitikk Være aktiv i næringspolitisk arbeid overfor beslutningstakere i samfunnet i saker som er av betydning for viktige medlemsgrupper I samarbeid med Sogn og Fjordane avdeling ble det arrangert et møte om ekspressvei over Haukeli. I brevs form ble budskapet formidlet til Statsråd Torhild Skogsholm.

15 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 15 Knytte kontakt til andre organisasjoner for å synliggjøre teknologiens betydning i samfunnet Kontakt med NITO og RENATE i forbindelse med utdanningsmessen. Samarbeid med Bergen Kommune v/ skolekontoret og Vitensenteret ved planlegging av Lego Mindstorm turneringen. Prioritert område: Etikk og miljø Øke medlemmenes kunnskap om NIFs etiske retningslinjer og hva disse innebærer Vise at teknologer er nødvendige for å løse miljøproblemer Det har vært arrangert besøk på det nye havforskningsskipet G.O. Sars, der medlemmene fikk en orientering om skipets kapasitet når det gjelder overvåking og kartlegging av miljø- og klimaforhold, samt kartlegging av marine ressurser. Ansvarlig i styret Budsjett 2003 Brukt Eirik Åbro

16 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 16 ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid Delta aktivt i utviklingen av NIF som organisasjon. Temaet for Hovedstyrets møteserie i Bergen i november 2003, handlet om det store hamskiftet fra NIF til TEKNA, Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneendringen markerer en viktig milepæl i foreningens historie. Møtet tok for seg TEKNAs utfordringer i årene som kommer, samt utfordringer mht. navneendring for avdelingene, bedrifts- og etatsgruppene, TEKNAs faglige grupper/fagsiden og studentene. Marianne Harg representerte Hovedstyret på møtet. NIF Bergen avdeling arrangerte i 2003 et møte for alle tillitsvalgte i bedrifts- og etatsgruppene i Bergensområdet. Møtet kom i stand for å skape en tettere dialog med tillitsvalgte i bedrifts- og etatsgruppene. Jorun Følling fra NIF GS informerte om blant annet verving, hva NIF kan tilby sine medlemmer og bedriftsgruppenes rolle. President Gunnar Berg holdt et innlegg om NIFs utfordringer. Erling Hammer informerte om arbeidet i NIF Bergen avdeling. Samtlige i styret deltok på møtet. Prioritert område: Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer Arrangere kurs Bli kjent med NIF for nye tillitsvalgte. Styret i NIF Bergen avdeling evaluerte nettversjonen Bli kjent med NIF, og kom frem til at nettversjonen ikke kan erstatte kurset Bli kjent med NIF, men at det kan være et supplement. Evaluering ble videresendt til GS. Fremme holdninger til arbeidstid og fritid som er i samsvar med NIFs familie og likestillingspolitikk. Det ble arrangert kurs i karriereplanlegging og personlig kompetanseutvikling i regi av NIF Bergen avdeling. Kurset tok bl.a. opp spørsmål om hvor stor plass jobben skal ha i livets ulike livsfaser. Prioritert område: Arbeid i avdelingen Avdelingens arbeid skal være i henhold til NIFs strategiske planer.

17 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 17 Prioritert område: Verving og studentarbeid Støtte aktivt studentenes handlingsplan. (se vedlegg) Studentene har utarbeidet egen årsrapport og handlingsplan for Studentenes virksomhet har bestått av vervekampanjer, student-arrangementer og politisk studentarbeid. Antall student-medlemmer ved UiB var ved utgangen av 2003 over 500. Ansvarlig i styret Budsjett 2003 Brukt Nils-Jarle Kvam LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier Vinsmakerkurs 120 deltakere Byvandring 39 deltakere Sommerutflukt Herdla 36 deltakere Juletrefest 53 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2002 Brukt Kjell Herfjord/Linda Francis

18 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 18 REGNSKAP 2003 Inntekter Regnskap 2003 Budsjett 2003 Regnskap Avdelingskontingent Renter Sum inntekter Utgifter 1 Kompetanseutvikling Lønns- og interessearbeid Samfunnsutvikling og -kontakt Organisasjonsarbeid A. Studentarbeid B. Bli kjent med NIF Lokale aktiviteter Sum handlingsprogram Administrasjon og kontorutgifter Husleie Andre kostnader Gebyrer og bankboks Regnskap og revisjon Sum driftsutgifter Til styrets disposisjon Sum utgifter Overskudd

19 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 19 BALANSE pr EIENDELER Bankinnskudd pr Utestående refusjon av husleie Faktura for 2001, betalt i Faktura for 2002, betalt i SUM EIENDELER Bundet: NIF Lederne Museumsprosjekt GJELD OG EGENKAPITAL DK-leders utestående 68 Faktura fra forrige år, betalt i inneværende SUM kortsiktig gjeld Innestående pr Refusjon husleie Årsresultat fra regnskap SUM GJELD OG EGENKAPITAL

20 Vedlegg til Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT FOR NIF STUDENT BERGEN 2003 Status per 31/12-03 Ved utgangen av 2003 hadde Bergen avdeling 480 studentmedlemmer i NIF. Dette rangerer oss som det nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2003 vervet vi 51 flere enn i 2003, hvilket betyr en økning i verving på hele 138 %. I løpet av 2003 ble nesten hele SK-gruppen byttet ut med nye studenter pga. at de fleste SK ene som hadde vært med en stund avsluttet hovedfaget sitt i løpet av vårsemesteret. Ved utgangen av 2003 bestod SK-gruppen av 12 studentkontakter hvorav 8 ble vervet i løpet av vårsemesteret 2003 og 1 ble vervet i begynnelsen av høstsemesteret. Andreas Heide, Krister Nyløkken og Laura Minsaas var igjen fra den gamle gruppen, mens Christel Krossøy, Lars Rune Sæterdal, Gabriel Criales, Stig Bruhjell, Melina Vartdal, Eva Maria Traa, Kari Langvik og Anne Marie Vølstad ble vervet i løpet av vårsemesteret og Gjertrud Maria Halset ble vervet om høsten. Ellen Sirnes, Monica Jordheim, Bergitte Reiersen, Lars Erik Pindard, Cecilie Totland, Anna Elisabeth Borgund og Mette Meinert gikk over til ordinært medlemsskap. Anna Elisabeth Borgund ble i tillegg med i fagrådet til NIF Bergen avdeling mens Mette Meinert flyttet til Oslo og fikk jobb i NIF. Laura Minsaas overtok etter Monica Jordheim som SK-leder etter studentenes årsmøte i februar. Møter Stands Vi har hatt møter en gang i måneden. SK-leder har deltatt på møtene i Bergen avdeling en gang i måneden Christel har deltatt på møtene i fagrådet og har også sittet i planleggingskomiteen for First Lego League turneringen. Vi har hatt stand en gang i måneden. Oftere i forbindelse med semesterstart i høst hvor vi særlig rettet vår oppmerksomhet mot førsteårstudenter på grunnkurs i matematikk. Vi informerte om repetisjonskurset i matematikk som vi arrangerer for disse studentene hvert år i november/desember før eksamen. Mange av disse studentene ble medlemmer og dukket også opp på andre arrangementer. Standene har vært populære. Dette har nok de rykende ferske vaflene og den gode kaffen en del av æren for.

21 Vedlegg til Årsrapport 2003 Arrangementer Kurs/arrangement Dato Hovedansvarlig(e) Hjelpere Deltagere VÅR Utdanningsmessen 2003 Januar Alle SK er med NITO LaTeX-kurs 10/02,12/02,18/02 Anna 15 Jobbsøkerkurs på 19/02 Cecilie Næringslivsdagen Rekefest 14/03 Laura Christel, Andreas 34 Whisky-smakerkurs Krister Lars Rune, Gabriel, 28 Andreas HØST Post på rebusløpet og 14/08 Alle SK er stand på realfagsfesten Rekefest 12/09 Laura Melina, Stig, Christel, Kari Vinsmakerkurs 16/10 Andreas Kari, Melina Førstehjelpskurs 04/11 Gjertrud Maria, 13 Anne Marie First Lego League 08/11 Christel Alle SK er Kræsjkurs-MAT111 06/11-07/11 Stig, Gabriel, Eva Maria Studentenes årsmøte 2003: Monica, Ellen, Bergitte, Anna, Mette, Cecilie, Krister, Laura, Gabriel og Andreas var representanter fra Bergen. Monica, Laura og Andreas var møteledere. Cecilie var referent. Bergen stod for underholdningen og arrangerte skuespill. Laura holdt takk for maten tale. Krister ble valgt inn som nestleder i studentstyret. Sommerjobbkatalogen. Ellen og Bergitte var veldig aktive under lagingen av sommerjobbkatalogen. Gabriel tok over ansvaret fra høstsemesteret. First Lego League turneringen Flere av SK ene deltok under arrangeringen av First Lego League turneringen i Framohallen den 8. november. Christel satt også i planleggingskomiteen for First Lego League og deltok på mange møter i løpet av hele høstsemesteret. SK-opplæringen, Oslo september. Alle SK ene bortsett fra èn, reiste til Oslo på opplæring. Det var en veldig lærerik og spennende helg! I og med at det var såpass mange nye i SK-gruppen, så var dette også en glimrende måte å bli litt bedre kjent på! Bergen, 8. februar 2004 For Tekna Student Bergen Laura Minsaas SK-leder

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer