Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Flink avdeling pris til Bergen avdeling Samfunnsprosjekt støtte til utvikling av forskerkurs for ungdomsskolen Foreningspolitisk kongress Avdelingsledermøte Høringsrunder Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer Samarbeidsprosjekter Støtte-prosjekter Hovedstyrets reiserunde 10 2 Avdelingens Tillitsvalgte og Oppnevnte Komiteer og Utvalg Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 11 3 Regnskap 12 4 Bergen Avdelings Prioriterte Oppgaver Årsberetninger For Yngres Forum, Seniorgruppen og Student Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen 16 2

3 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2006 FLINK AVDELING OG MEDLEMSVEKST Bergen avdeling er for 2006 tildelt Teknas "Flink avdeling-pris". I begrunnelsen vektlegges avdelingens engasjement for å motivere ungdom til teknisk-naturvitenskapelig utdanning, og den økte satsingen på synlighet. Prisen ble utdelt på Teknas avdelingsledermøte fredag 3. november. Medlemstallet i vår avdeling har økt fra 2872 i 2005 til 3074 i Dette er en økning på 202 medlemmer (7%) mot 165 medlemmer (6%) i I tillegg teller studentmedlemmene 753 personer pr mot 675 på samme tid i Det er gledelig å konstatere den kraftige økningen i studentmedlemmer og at medlemstallet i avdelingen har passert 3000! Studentene er vår viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som den enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Avdelingen verdsetter høyt det gode samarbeidet med studentkontaktene og deres bidrag i avdelingsstyret og Fagrådet. Handlingsplanen for 2006 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. Handlingsplanen identifiserer følgende prioriterte oppgaver for året som har gått: Rekruttering til teknisk naturvitenskapelige fag ( Tekna -fag) Lønns og interessearbeid Samfunnskontakt Organisasjonsutvikling Lokale aktiviteter Fagrådet har i 2006 planlagt og gjennomført flere arrangementer i avdelingen. Fagrådet oppnevnes av avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Ragnhild Andersen har vært leder av Fagrådet for fjerde året på rad. Det er gledelig å registrere at Yngres Forum har stor oppslutning om sine arrangement. Christel Krossøy har vært leder av Yngres Forum fra det ble etablert våren Yngres Forum ønsker primært å knytte til seg nyutdannete Tekna medlemmer, født 1972 og senere. Seniorgruppen har også i 2006 hatt sine jevnlige faste møter med god oppslutning. I 2006 var det nærmere 30 ulike lokale tilbud til medlemmene, en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Det rettes stor takk til alle tillitsvalgte for god innsats for Tekna Bergen avdeling i 2006! Leder av Tekna distriktskontor på Vestlandet, Ellen Hauge, gjør et fantastisk og uunnværlig arbeid for Bergen avdeling og enkelt medlemmer i vår region. Med hilsen Arild Sellevåg Litlekalsøy Leder for Tekna Bergen avdeling Bergen 19.februar

4 1 STYRETS BERETNING 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Flink avdeling pris til Bergen avdeling Bergen avdeling er for 2006 tildelt Teknas "Flink avdeling-pris". I begrunnelsen vektlegges avdelingens engasjement for å motivere ungdom til teknisk-naturvitenskapelig utdanning, og den økte satsingen på synlighet. Prisen ble utdelt på Teknas avdelingsledermøte fredag 3. november. President Marianne Harg (t.v) delte ut prisen til nestleder i Bergen avdeling Tone Eikeland Solløs. Teknas prisbegrunnelse: Bergen avdeling har nesten 3000 medlemmer og tallet er stigende. Avdelingen har i snitt ca 30 arrangementer for medlemmene i året og oppslutningen om disse arrangementene er stigende. Arrangementene er en blanding av kurs, foredragsmøter, familiearrangement, bedriftsbesøk og sosiale arrangementer. Avdelingen har også engasjert seg i å motivere barn og ungdom til teknisk-naturvitenskapelig utdanning. I samarbeid med Bergen Vitensenter har de fått utarbeidet et forsker kurs for åttende klassetrinn. Kurset ble første gang arrangert våren Handlingsplanen er et styringsverktøy for Bergen avdeling og er bygget opp som et arbeidsdokument for styret basert på Teknas foreningspolitiske mål slik de ble vedtatt på R-møtet i Skien i Gjennom denne bidrar de til at deler av Hovedstyrets handlingsplan kan gjennomføres. Avdelingen har 30 tillitsvalgte. I tillegg til avdelingens styre, så har avdelingen eget Fagråd, Yngres Forum, Gubbelag, diverse komiteer bestående av medlemmer fra styret og ikke tillitsvalgte medlemmer. På denne måten har avdelingen klart å få med en rekke medlemmer til å engasjere seg. Avdelingen har sett verdien av å ha en aktiv studentgruppe og har studentrepresentanter med i styret, Fagrådet, Yngres Forum og andre komiteer. Samarbeidet mellom studentene og avdelingen er veldig godt. Avdelingen har i de siste årene, i likhet med foreningen sentralt, lagt stor vekt på utadrettet virksomhet. Nå begynner man å se virkningen av dette arbeidet og i 2006 har avdelingen hatt mange debattinnlegg i Bergens Tidende. Dette har også medført at avdelingsstyrets medlemmer har blitt kontaktet av media for å uttale seg om aktuelle saker. 4

5 1.1.2 Samfunnsprosjekt støtte til utvikling av forskerkurs for ungdomsskolen Som et ledd i Tekna sitt samfunnsprosjekt gav Tekna Bergen avdeling Bergen Vitensenter i oppdrag å utarbeide og tilby et nytt forskerkurs for elever i klassetrinn. Målsettingen for kurset var å gi et inspirerende innblikk i forskningens spennende verden. Temaene for forskerkurs-dagene var knyttet opp til den nye læreplanen og nivå hos deltakerne og Tekna mål om å styrke interessen for teknologi- og naturvitenskap. Tekna-barn eller Teknabarnebarn som gikk i klasse-trinn ble invitert til å være forsøkskaniner. I løpet av 9 timer fordelt over 3 samlinger på kjemisk laboratorium ved Høgskolen i Bergen har elevene fått innblikk i; - TEKNOLOGI, materialteknologi og bioteknologi - ELEKTRISITET, strøm og elektromotorer - FFF, Fart - Friksjon - Fremkomstmiddel Tilbakemelding fra elevene er gode og kurset kan nå tilbys andre ungdomsskoleelever i Bergensområdet fra høsten Siste kurskveld utviklet forskerne en luftputebåt og fikk bruke den i praksis. For å utvikle et luftputefartøy som du kan sitte på trenger du; kryssfinerplate, plast av solid kvalitet, trelister, 1 ½ l brusflaske, løvblåser, tape og stol. Et luftputefartøy fungerer ved at luft blir pumpet under fartøyet. Luften gir en kraft slik at fartøyet blir løftet over overflaten. Denne puten av luft reduserer friksjonen, noe som gjør at fartøyet kan bevege seg over hvilken som helst overflate. Inkludert linoleum gulvet i 9 etg ved Høyskolen i Bergen. Adm. direktør ved Bergen Vitensenter Asle Moldestad spurte elevene om hva de skal bli når de blir stor svarene var mange; dyrlege, pilot, forsker, vet ikke m.m. På spørsmål om det var noen som skulle bli fotballspiller eller journalist var svaret enstemmig nei. Da kunne alle få forskerdiplom. På andre kurskveld ble det foretatt loddtrekning blant elevene og det var Eirik Oskari Halvorsen ved Rothaugen skole som ble den heldige vinner av 1 stk Uteskolesekken for ungdomsskolen (ref Premien ble overlevert siste kurskveld til inspektør og trinnleder Egil Flo bed Rothaugen skole. Rothaugen skole er en av Bergens største rene ungdomsskoler med hele 20 klasser og nærmere 600 elever kan få glede av premien. Avdelingen fikk tildelt kr i samfunnsmidler til dette prosjektet. I tillegg bidrog avdelingen med kr av egne midler. Avdelingen har også utarbeidet fire prosjektforslag for samfunnsengasjement og profilering av foreningen i Alle prosjektsøknadene er blitt innvilget støtte som angitt i søknad. Følgende samfunnsprosjekter vil derfor bli gjennomført i 2007: Mattemeisen for barnehager og fremtidige Tekna-loger, Uteskolematematikk for Barnas turlag Bergen og fremtidige Tekna-loger, Videreutvikle Forskerkurs ved Bergen Vitensenter for 5-7-klassetrinn og fremtidige Tekna-loger, Utdeling av 3 matteskolesekker. 5

6 1.1.3 Foreningspolitisk kongress Foreningspolitisk kongress ble arrangert fredag 9.juni i Ingeniørenes hus. Bergen avdeling var representert ved: Arild Litlekalsøy, Tone Eikeland Solløs og Iver Wake. Program og referat er tilgjengelig på ekstranett Avdelingsledermøte Avdelingsledermote ble arrangert fredag 3.november i Ingeniørenes hus. Vår avdeling var representert ved Tone Eikeland Solløs og Marit Bakke. Program og referat er tilgjengelig på ekstranett, arrangementsarkiv. Det ble fokusert på aktiviteten i avdelingene. Tone Eikeland Solløs holdt innlegg om Bergen avdeling sitt engasjement i det lokale mediebildet Høringsrunder Avdelingen har arbeidet med og gitt innspill ifm høringsrunder fra Tekna vedr Forslag til endret R-møtedeltakelse, Policydokumenter og Visjon, formål og foreningspolitiske mål. Avdelingen har også gitt forslag på kandidater til tillitsverv ifm Teknas representantskapsmøte Saker i media Media har i 2006 vært jevnlig på dagsorden i avdelingens styremøter. I 2006 har avdelingen hatt 8 stk debatt innlegg vedr satsing på realfag og næringspolitikk på trykk i Bergens Tidende: Kva vil du bli? (desember -06), v/arild S Litlekalsøy Invester i realfag (september-06), v/ Iver Wake Usynleg realfagssatsing (mai-06), v/tone Eikeland Solløs Gledelig teknologiløft (mai-06), v/arild S Litlekalsøy Olje og fisk lar seg kombinere (april-06), v/arild S Litlekalsøy Ikke velg bort mulighetene (april-06), v/ Arild S Litlekalsøy Lytt til Gjedrem (februar-06), v/arild S Litlekalsøy Lønnsomme kvinner (januar-06), v/pål Albert Olsen Alle debattinnlegg er godkjent av styret før det sendes til aktuell avis. 1.3 Medlemsutviklingen Det er nå 3 år siden foreningen endret navn fra Norske Sivilingeniørers Forening til Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Den samlede medlemsveksten for de 34 lokalavdelingene i Tekna har i denne perioden vært 3682 medlemmer, en økning på 10.6%. For Tekna studenter har det i samme periode vært en medlemsvekst på 1460 medlemmer, en økning på 24.7%. Det er gledelig å konstatere at medlemsutviklingen for Tekna Bergen avdeling siden navneskiftet har vært større enn landsgjennomsnittet. 6

7 Bergen avdeling har i denne 3-års perioden fått en netto medlemstilvekst på 513 medlemmer (20%), for studentmedlemmene i Bergen har netto medlemstilvekst vært 300 medlemmer (62.5%). Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen pr 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Antall medlemmer Tabell og figur som viser medlemsutviklingen Bergen avdeling Årstall Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Arrangementer Handlingsplanen for 2006 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2006 var det 29 ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie, en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Totalt var det 1553 deltakere på disse arrangementene. På hjemmesiden blir det lagt ut invitasjon og nyheter til medlemmene i avdelingen. Hjemmesiden er den tredje mest besøkte avdelingssidene i Tekna (Oslo og Trondheim er litt bedre). Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. De fleste arrangement blir også annonsert til Magasinet Tekna. 7

8 1.4.1 Aktivitetsliste Dato Arrangement Antall deltakere Besøk på Dale Energisenter og Dale of Norway Aksjekurs Kurs i ny revidert arbeidsmiljølov Vinsmakerkurs Quiz-kveld Skihelg på Voss Tekna søndag på Vitensenteret Forskerkurs for 8.klassetrinn Seminar om fremtidsrettet ledelse og coaching Matkurs Tariffkonferanse Tekna P Byvandring Blues Cruise Besøk hos Mattilsynet Familiearrangement med Statsråd Lehmkuhl Fottur i Sandviksfjellet Foredrag om nanoteknologi Bedriftsbesøk hos Opticonsult Seminar om kraftsituasjonen i Hordaland Karriereplanlegging Fra boss til biodrivstoff Tekna søndag på Vitensenteret Hovestyrets høstrunde Seminar: Positiv påvirkning Klatrekurs Kurs i pensjon Dansekurs Seminar: Teknisk-naturvitenskapelig utdanning for 23 næringslivet Et annerledes julebord 35 Sum Bedriftsbesøk I 2006 var det planlagt fire bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen om de planlagte bedriftsbesøkene var lavere enn forventet. I januar i 2006 ble det arrangert vellykket bedriftsbesøk hos Dale of Norway og BKK sitt Energisenter på Dale. I februar var det planlagt bedriftsbesøk på Gassco sitt anlegg på Kollsnes. Dette var planlagt som en del av orienteringsmøte vedrørende samarbeidsmuligheter mellom skole og bedrift. På grunn av lav påmelding ble dette møtet avlyst. I juni ble det arrangert bedriftsbesøk hos Mattilsynet. I oktober ble det arrangert bedriftsbesøk hos Opticonsult. 8

9 1.4.3 Kurs og foredragsmøter Kurs arrangert i samarbeid med Tekna sentralt: Kurs i ny revidert arbeidsmiljølov, Tariffkonferanse Tekna P, Karriereplanlegging og Kurs i pensjon. I snitt deltok det 27 deltakere på hvert av disse kursene. Lokalt har vi innledet samarbeid med firmaet Nøkkelkompetanse som har holdt seminar om fremtidsrettet ledelse og coaching. Her deltok det 54 deltakere. Nøkkelkompetanse holdt også seminar vedr positiv påvirkning ifm hovedstyrets høstrunde. Av spesielt interessante foredragsmøter i 2006 kan nevnes: Seminar om nanoteknologi og foredrag om kraftsituasjonen i Hordaland Familiearrangementer Det har i 2006 vært arrangert to familiedager (2.april og 29.oktober) ved Bergen Vitensenter med gratis inngang. Den 29.oktober var påmeldingen så stor at vi ble nødt til å be deltakerne til å komme på to ulike tidspunkt. Det ble også utdelt Tekna verve materiell (kopper, rubiks kuber, refleks) til deltakerne. Det ble videre arrangert en konkurranse for deltakerne der vinnerne fikk anledning til å velge hvilken barnehage eller skole som skulle få tildelt mattemeis / mattematikk ryggsekk fra Tekna Bergen avdeling. Vinnerene av konkurransen var Lars F. Frydendal og Arne Morten Faannessen. Lars Frydendal ønsket å overrekke mattemeisen (4-8 år) til Kanutten Barnehage avdeling Drottningsvik. Sekken ble overrekt under barnehagens nissefest og ble dekket av lokalavisen Sydvesten 28.desember. Arne Morten Faannessen ønsket å overrekke matematikksekken (1.-7-trinn) til Steinerskolen på Paradis. Denne blir overrekt i februar I juni ble det for tredje året på rad arrangert 4 timers skjærgårdstur / sjørovertokt med Statsråd Lehmkuhl med rabatterte billetter. Familiearrangementene har svært god oppslutning med til sammen nærmere 800 deltakere Sosiale arrangementer Som oppvarming til Olympiske vinterleker var tema for årets vinsmakerkurs italienske viner. Det er også blitt en årlig tradsisjon at Egil Ertresvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. Temæt i 2006 var: Bergen på Ibsens tid - En vandring i 1850 årenes Bergen. Oppslutningen til disse sosiale arrangementene er svært god, til sammen i overkant av 200 deltakere Samarbeidsprosjekter Tekna, NITO og RENATE hadde også i 2006 felles stand på Utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg hadde Nito og Tekna felles stand på Forskningsdagene. Lene Bernsen og Einar Høye Vormedal ledet avdelingens bidrag. Nytt av året er Tekna-stand på Landsmøte til Rådgiverne. Vi var videre verter for Rådgiverlaget i Hordaland sitt møte i Bergen. Ragnhild Andersen representerte avdelingen i samarbeidet med Rådgiverne/Rådgiverlaget. Nytt av året er også samarbeid med NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Samarbeid bestod i arrangere seminar om Teknisk-naturvitenskapelig utdanning for næringslivet. Seminaret rettet fokus på forskningsbasert utdanning og universitetenes og høyskolenes evne til omstilling for å utdanne kandidater til næringslivet i fremtiden. Møtet ble ledet av Erling Hammer. Foredrag var ved Dag Coucheron (leder for Forskerne i Tekna), 9

10 Geir Anton Johansen (professor Mat.nat.fak. UiB) og Jone Oliversen (personal og organisasjonssjef Statoil). Møtet ble avsluttet med middag Støtte-prosjekter Tekna Bergen avdeling var hovedsponsor for regionsfinale i First Lego League. Regionsfinalen ble støttet med kr fra oss. Andreas Engeberg var Teknas representant i arrangementskomiteen Hovedstyrets reiserunde Hovedstyrets reiserunde ble avholdt 2.november ved hovedstyrets medlem Iver Wake. I hovedsak dreide diskusjonene seg rundt de tema som skal opp på kommende R-møte; nye policy og mål dokumenter, R-møtedeltakelse og reduksjon i antall delegater, med eller uten ledsager, handlingsplan. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. I forkant av møtet benyttet vi som avdeling anledningen til å invitere Tekna tillitsvalgte i Hordaland og Sogn og Fjordane til seminar om Positiv påvirkning. Tema var bl.a. kommunikasjonsteori, gjensidig påvirkning, coachende teknikker, å snu negative bilder til positive. Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær. 2 AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet 20. mars 2007: Avdelingens styre: Leder Arild S. Litlekalsøy Nestleder Tone Eikeland Solløs Styremedlem Iver Wake Dag Lothe Pål Albert Olsen Marit Bakke Linda Karen Eide Studentrepresentant Andreas Engeberg Avdelingens styre har i 2006 avholdt 12 styremøter, her inngår også 2 fellesmøter med Fagrådet og Yngres Forum. Revisor: Trym Trovik Desisorer: Redaktør Avd. hjemmeside: Fagråd: Leder Styrets representant Studentrepresentant Johan H. Mohr Gudmund Per Olsen Ellen Hauge Ragnhild Andersen Geir Omar Berland Dag Lothe Knut Eraker Nils Petter Hauan Lene Bernsen (sluttet des. 2006) Einar Høye Vormedal 10

11 Yngres Forum: Leder Nestleder styremedlemmer: Valgkomiteen: Leder Christel Krossøy Laura Minsaas Monica Jordheim Nils-Jarle Kvam Lars Rune Sæterdal Åsta Gurandsrud (flyttet høsten 2006) Petter Norli Hanne Hagland Erling A. Hammer Kjell Herfjord Nils-Jarle Kvam Gyda Strømmen Linda Francis Arrangementskomite for Ùtdanningsmesse og Forskningsdager: Einar Vormedal Lene Bernsen Arrangementskomitè for Regions finale i First Lego League Andreas Engeberg 2.1 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Medlemmer i Bergen avdeling som har sentralt tillitsvalgtrolle: Hovedstyret Medlem Representantskapet Viseordfører Representantskapets valgkomité Medlem Medlem Studentutvalget Varamedlem Etisk råd Varamedlem Skolepolitisk Forum Medlem Tekna-P Styremedlem Iver Wake Bjørn Laastad Gudmund P. Olsen Christel Krossøy Andreas Engeberg Reidun de Lange Ragnhild Andersen Mette Sivertsen 11

12 3 REGNSKAP Regnskap pr for Tekna Bergen avdeling Budsjett 2006 Regnskap pr Regnskap 2005 INNTEKTER Avdelingskontingent kr ,00 kr ,00 kr ,00 Renter kr ,00 kr ,37 kr ,42 Sum inntekter kr ,00 kr ,37 kr ,42 UTGIFTER Rekrutering til Tekna fag kr ,00 kr ,20 kr ,00 Lønns& interessearbeid kr ,00 kr ,00 kr 4 537,00 Samfunnskontakt og profilering kr ,00 kr ,70 kr ,10 Organisasjonsutvikling kr ,00 kr ,68 kr ,91 Lokale aktiviteter kr ,00 kr ,05 kr ,80 Sum Handlingsprogram kr ,00 kr ,63 kr ,81 Administrasjon/kontor kr ,00 kr ,72 kr ,00 Husleie kr ,00 kr ,90 kr ,78 Andre kostnader kr ,00 kr ,34 kr ,30 Gebyrer kr 1 000,00 kr 864,50 kr 889,50 Sum driftsutgifter kr ,00 kr ,46 kr ,58 Utgifter til jubileum i 2005 kr ,00 Utgifter totalt kr ,00 kr ,09 kr ,39 Inntekter totalt kr ,00 kr ,37 kr ,42 Resultat kr - kr ,28 kr ( ,97) pr pr Bankinnskudd kr ,44 kr ,16 Gjeld/utestående fordringer kr - kr - Ballanse kr ,44 kr ,16 12

13 4 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER 2006 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. Øke medlemmenes kunnskap om Teknas etiske retningslinjer og hva disse innebærer. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Prioritert område: Verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Støtte aktivt studentenes handlingsplan (se vedlegg). Støtte aktivt Yngres forum. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. 13

14 5 ÅRSBERETNINGER FOR YNGRES FORUM, SENIORGRUPPEN OG STUDENT 5.1 Årsrapport for Yngres Forum Året som har gått har vært meget positivt for Yngres Forum. Mange gode tilbakemeldinger og stadig nye ansikter på arrangementene våre, har gjort styrearbeidet spennende. Også i 2006 har vi hatt litt utskifting i styret. Ramnath Ambathy og Åsta Gurandsrud måtte i løpet av første halvdel av 2006 slutte i styret på grunn av flytting. Men det var ikke vanskelig å finne gode arvtagere, og fra august fikk vi med oss Hanne Hagland og Petter Norli. Styret har i siste del av 2006 bestått av 7 personer, og disse er: Leder Nestleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer Christel Krossøy Laura Minsaas Petter Norli Monica Jordheim Nils Jarle Kvam Lars Rune Sæterdal Hanne Hagland Med unntak av Petter Norli, som skal flytte grunnet ny jobb, ønsker alle styrets medlemmer å fortsette også i Møter Styret har i perioden fra til hatt syv (7) møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt både hjemme hos styrets medlemmer, i Tekna Bergen avdeling sine lokaler, og på kafeer i Bergen. Arrangementer 26. januar Aksjekurs 15. februar Quizkveld mars Skitur/ hyttetur på Voss 3. mai Matkurs, Tapas 2. juni Sommeravslutning, Blues cruise på Statsraad Lehmkuhl 17. september Fottur fra Sandviken til Rundemannen 4-5. november Klatrekurs 15. november Dansekurs 2. desember Juleavslutning, konsert med Turbostipend på Rick s Arrangementene har gjennom hele året hatt bra med deltagere, og alle planlagte arrangementer har blitt gjennomført. I tillegg til arrangementene som er nevnt over, begynte styret i november med planlegging av utedling av tre matteryggsekker til skoler i Bergen kommune. Dette arbeidet fortsetter i Bergen, 10.februar 2007 For Yngres Forum Bergen avdeling Christel Krossøy 14

15 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Gruppen har i året hatt 37 møter med gjennomsnittlig deltakerantall på 10 personer pr. møte. Møtene ble som vanlig holdt i foreningens styrerom på tirsdager fra kl Antall deltakere i gruppen har vært stabil, og fremmøte har vært meget godt. Møtene begynner med kaffe, te og tebrød, og med en halv times frie samtaler. Etter det samler vi oss til temaer, som for det meste forberedes av medlemmene. I ett tilfelle har vi hatt ekstern bidragsyter. Her er noen av temaene som gruppen har interessert seg for: Reiser med skip. Stabilitet for skip tøying av grenser. Møteprogram og virksomhet i Tekna (i flere møter). Ytringsfrihet og pressefrihet. Hvor langt rekker disse friheter? Masseundersøkelser og utspørringer. Tur til vinterolympiaden. Konsumprisindeksen Økonomisk utvikling i Norge Tenketanker. Verdens farligste bøker. USA-tenkegruppe, farlige teorier og lærer. Befaring på rasstedet Hatlestad terrasse, og redegjørelse om kommunens omfattende arbeid, ved Svein Bollingberg. Besøk med servering hos familien Mohr, beboere på stedet. Verdens kraftproduksjon. Hvordan redusere husholdningsforbruket? Kunstbeskrivende ord. Ubegripelige for alminnelige mennesker. Noen medlemmer med damer på tur til Os. Teknisk ukeblads tekniske nivå. Registrering av sildestimers bevegelser. BIR + BKK = varmt vann. Økonomisk mellomværende. Begrepet tid i tidens løp. Tidsregning og kalendere. Den radikale taper. Noen nasjoner er teknisk underlegne. Ringakter de seg selv? Norske gasskraftverk ned CO 2 forurensing. Varighet av norske vannkraftverk: dammer, turbiner og generatorer. Effektgevinst ved ombygging av gamle kraftverk. Virksomme ord. Politiske taler fra 1814 til Taler av betydning både politisk og språklig. Bergen, Oddvin Fonn 15

16 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2006 hadde Bergen avdeling 753 studentmedlemmer i Tekna. Dette rangerer oss som nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2006 vervet vi 19 flere enn i Totalt ble det vervet 321 nye studentmedlemmer. I 2006 har SK-gruppen mistet 7 sk er; Erlend Timberlid, Eva Maria Traa, Gjertrud Maria Halset, Henrik Lennart Horsås, Kari Langvik, Anne Marie Vølstad og Melina Vartdal. Vi har vervet 6 nye sk-er; Sofian Ajmi, Marianne Kolsnes, Magnus Halvorsen, Bjørn Noremark, Ingunn Viste og Gro Selås Kallevik. Fra 2005 var Andreas Engeberg, Bjørn Tore Torvestad, Christine Christophersen, Jarle Oaland, Einar Vormedal, Ingrid Løtvedt, Ida Johansen og Anne Elin Førde med videre. På vårsemesteret var Bjørn Tore på utenlandsopphold. På høstsemesteret var Ida, Ingrid og Marianne på utenlandsopphold, mens Christine var sykemeldt. Andreas Engeberg overtok etter Eva Maria Traa som SKleder etter Bergen avdelings årsmøte i mars. Einar Vormedal overtok plassen i fagrådet etter Anne Marie Vølstad. Andreas Engeberg har vært varamedlem i SU. Møter Vi har hatt møter en gang i måneden. SK-leder har deltatt på møtene i Bergen avdeling Einar Vormedal har deltatt på møtene i fagrådet Andreas Engeberg har vært på 4 møter i SU Stands Vi hadde stand ca 2-3 ganger i måneden i løpet av vårsemesteret på UIB og HIB. På høstsemesteret la vi opp til en mer intens verve strategi. Vi hadde stands da 3-4 stands på UIB i uken, med korte mellomrom. Dette skal sies å være veldig vellykket. På stand serverer vi vafler og kaffe. I tillegg til å verve, benytter vi disse anledningene til å informere om andre arrangementer vi skal ha på senere tidspunkt, og svarer på spørsmål fra gamle medlemmer så godt vi kan. Arrangementer Kurs/arrangement Dato Ansvarlige Deltagere Utdanningsmessen 2006 med NITO Jan Gjertrud, Erlend, Christine, Marianne, Einar og Jarle Ost og vin kveld Febr Eva Maria, Ida, Anne-Elin, Eva Maria 60 Jobbsøkerkurs Mars Anne Marie 65 Klatrekurs Mai Andreas 13 Førstehjelpskurs April Jarle og Ingrid 15 Post på rebusløpet i forbindelse Aug Andreas, Jarle og Ingrid med fadder-uken Rekefest Sept Sofian, Bjørn Tore, Andreas og Jarle 70 Vinsmakerkurs Nov Gro, Anne Elin, Ingunn og Sofian 60 Kræsjkurs-MAT111/101 og 212 Des Einar og Jarle Tot ca

17 First Lego Leage Andreas var med i FLL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen og dagen før, var Gro, Bjørn og Jarle med og hjalp til. Studentenes årsmøte 2006: Eva Maria, Andreas, Melina og Gjertrud var representanter fra Bergen. Andreas ble valgt som varamedlem i SU. SK-opplæringen, september. Bjørn Tore, Bjørn, Sofian, Gro, Magnus og Andreas var med på SK-opplæringen. Det var en veldig lærerik, og ikke minst sosial helg. Vi fikk en gylden anledning til å bli kjent med, og inkorporere de nye sk-ene våre, og tillegg ble vi oppdatert på facts om Tekna. Med dette fikk vi en ekstra giv til å ta fatt på høstens verving. Noe som vi kan se har gitt gode resultater! Bergen, 7.februar 2007 For Tekna Student Bergen Andreas Engeberg SK-leder 17

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer