Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12"

Transkript

1 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Hovedbibliotekar Astrid Sandnes, Høgskolen Sogn og Fjordane Hovedbibliotekar Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Hovedbibliotekar Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold Biblioteksjef Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (vara inviteres til alle møter) Fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Sigrid Tollefsen, UHR Seniorrådgiver, Sigbjørn Hernes, UHR Seniorrådgiver Rachel Glasser, under sak 22/12 Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Forfall: Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, Universitetet i Agder (vara inviteres til alle møter) Bibliotekdirektør Randi E. Taxt, Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Espen Skjoldal, Universitetsbiblioteket i Stavanger Bibliotekdirektør Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus (vikarierer som stortingsrepresentant) Hovedbibliotekar Hege Underthun, Norges idrettshøgskole (vara inviteres til alle møter) Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen (vara inviteres til alle møter) Referat Møtedato: 29. mai 2012 Møtetid: Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksliste Sak 13/12 Sak 14/12 Sak 15/12 Sak 16/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Oppfølgingssaker Nasjonalbiblioteket Høring lov om folkebibliotek

2 Sak 17/12 Brukerforum Idunn.no Sak 18/12 UHR B arbeidsgruppe indikatorer UH-bibliotek Sak 19/12 Revidert skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotekene: Invitasjon til innspill og kommentarer Sak 20/12 Møteforum for UH-bibliotekene 2012 Sak 21/12 Forslag om etablering av nasjonalt nettverk for bibliotekenes forskningsstøtte Sak 22/12 Plagieringsrapport Sak 23/12 Mediemoms Sak 24/12 Revisjon av lov 9. juni 1989 nr 32 om avleveringsplikt av allment tilgjengelige dokument (pliktavleveringsloven) Sak 25/12 Orienteringssaker Sak 26/12 Eventuelt Saksnr 13/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 14/12 Referat fra forrige møte Referat fra møtet 5. mars 2012 er sendt på sirkulasjon og lagt på UHRs web: Referatet godkjennes. Saksnr 15/12 Oppfølgingssaker Nasjonalbiblioteket Sakspapir: Referat fra møte i Rådgivende utvalg 26. april 2012, vedlagt. Utlysning av prosjektmidler: Orientering fra møte i Rådgivende utvalg med Nasjonalbiblioteket 26.april Det vises til referat fra møtet, i tillegg orienterte Dagmar Langeggen muntlig fra møtet. Det kommer en ny utlysning av prosjektmidlet i midten av juni, med søknadsfrist 1. oktober, se informasjon på NBs nettsider. NB ønsker søknader fra biblioteksektoren og UHbibliotekene. UHR B/AU har tenkt på to mulige prosjekter: Nytt prosjekt: fra papir til digitalt pensum: Videreføre den samme undersøkelsen som vi gjorde i Lage noen veiledninger/retningslinjer - sjekkliste med utgangspunkt i erfaringen fra prosjektet. Veiledningen bør også inneholde

3 anbefalinger i forhold til når bibliotekenes tjenester bør kobles inn i forhold til arbeids- og dataflyt. Bør også se på hva som kan automatiseres. Foreslå et prosjekt på e-bøker i UH-bibliotek som et samarbeid med Cristin? Se på erfaringer som er gjort til nå, undersøke hva som er kritisk viktige faktorer i UHbibliotek etc. Det har vært mye fokus på e-bøker i folkebibliotek, men vi trenger mer kunnskap om status og utfordringer på dette området i UH-bibliotekene også? Det er også aktuelt at det søkes om penger til et forprosjekt for å utrede emneord. Oppfølgingssaker UHR B diskuterte om det er andre fellesprosjekter/oppfølgingsområder som burde løftes i dialog med NB. En mulighet er et dialogmøte for oppfølging av avisarkiv. Når det gjelder tilgjengeliggjøring av digitalisert materiale i institusjoner utover på fysisk bibliotek; kan NB gå i dialog med aviseierne for å få IP-tilgang for hele institusjonen? UHR B/AU vil følge opp dette i møter med Nasjonalbiblioteket. Arbeidsgruppe Nasjonal plan for oppbevaring av trykte publikasjoner Arbeidsgruppen er etablert og skal ha første møte 14.juni. Sammensetning er slik: Svein Engelstad, UBO Harald Bøhn, UB NTNU Pål H. Bakka, UB Bergen Johanne Raade, UB UiT Solveig Hjelde, HiOA Jonny Edvardsen, NB Helen Sakrihei, NB Arbeidsgruppen skal jobbe med kort tidsperspektiv, og være ferdig helst innen utgangen av året. Oppfølging emneord UHR B/AU og UBO samarbeider videre om utspill i denne saken. Bente Andreassen informerte om status og mente det ville være en god vei om gruppen som jobber med emneord søker NB om penger til et forprosjekt. Innspill til program for NBs biblioteklederkonferanse oktober Tema for NB-konferansen i høst er det fysiske rom. UHR B kan foreslå innspill til gode innledere; et forslag til innleder er arkitekt Helle Juul-arkitekt. Hun holdt innlegg på Liber Architecture Groups konferanse i Praha i april med tittelen "The library - a catalyst for urban development." og hadde interessante innfallsvinkler til både campusutvikling og bibliotekutvikling. Dette bør være interessant for bibliotekledere UH-bibliotek og store folkebibliotek. Andre forslag ble også fremmet i møtet og oversendt NB i etterkant. UHR B/AU følger opp og prøver å utarbeide en prosjektsøknad innen de to områdene, med digitalt pensum-utnyttelse av bibliotekenes ressurser som førsteprioritet.

4 Saksnr 16/12 Høring Lov om folkebibliotek Sakspapirer: Utkast til UHRs høringssvar, vedlagt Se også UBOs høringssvar, Cristin sitt høringssvar, vedlagt Vi viser til brev fra Kulturdepartementet av vedr høring om forslag til endring av lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek. Vedlagt følger UHRs forslag til høringssvar. Høringsfrist er 8. juni. Vedtak UHR B slutter seg til forslaget til høring, sekretariatet ferdigstiller med de endringer som fremkom i møtet. Saksnr 17/12 Brukerforum Idunn.no I avtalen som ble inngått med Universitetsforlaget, var det enighet om at det skal etableres et teknisk brukerforum for idunn.no. Brukerforum skal bestå av tre bibliotekfaglige representanter utpekt av CRIStin, etter samråd med Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg. Brukerforum skal møtes minimum en gang per år i Universitetsforlagets lokaler. Universitetsforlaget ønsker å få etablert dette brukerforumet raskt. Det pekes på at det er særlig presserende å få avklart hvilke standarder for samsøk konsortiedeltakerne faller ned på. Universitetsforlaget vil gjerne ha et teknisk brukerforum på plass for å kunne gi råd når det gjelder utvikling av idunn.no. Vedtak UHR B forslår i fellesskap med Cristin at Nils Klikou, NB, Ole-Gunnar Evensen, UiB og Arthur Olsen fra UiA går inn i et teknisk brukerforum. Bibsys må også kobles inn i dette, og det kan være fornuftig at også Bibsys er representert i brukerforumet. Saksnr. 18/12 UHR B arbeidsgruppe - indikatorer UH-bibliotek- oppfølging /Bente Saxrud Sakspapir: Rapport UHR B Testing nasjonale indikatorer UH-bibliotek pr Det viser til tidligere møter i UHR B og til arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til indikatorer. UHRs medlemsinstitusjoner ble blitt invitert til å sende inn resultatene av testing

5 av indikatorene for årene 2008, 2009 og 2010 og arbeidsgruppens leder og sekretær har analysert testen. Bente Saxrud la frem rapporten og resultatene av testing sammen med anbefaling av veien videre. Kort oppsummert er arbeidsgruppen er av den oppfatning at de nasjonale indikatorene etter hvert vil kunne fungere godt for sammenligning og bli et nyttig verktøy for institusjonene. Etter testen mener arbeidsgruppen at indikator 4 bør tas ut som nasjonal indikator. UHR B takker Bente Saxrud/Randi Rønningen for oppsummeringen og arbeidet. Utvalget går inn for følgende: Indikator 4 droppes. Årsaken er at utenforliggende årsaker kan føre til endrede indikatortall. Eks. innkjøp av en bibliografisk database kan føre til at indikatortallet for beløp pr nedlastet fulltekstartikkel økes, selv om alle andre forhold er uendret. Indikatorene revideres der det er feil kildegrunnlag. UHR B vil oppfordre institusjonene til å bli mer bevisst sitt ansvar for å rapportere tall av god kvalitet. UHR B gir arbeidsgruppen fullmakt til å ta kontakt med BIBSYS for å be om noen endringer slik at det tallmaterialet som i dag er vanskelig tilgjengelig blir lettere å hente ut. Rapportering av de nasjonale indikatorene bør samordnes i tid med rapportering av fag- og forskningsbibliotekstatistikken. Det bør også jobbes videre for å få en løsning for automatisk utregning av indikatorene, på bakgrunn av de tall som rapporteres inn gjennom fag- og forskningsbibliotekstatistikken eller ligger i DBH-basen. UHR B/AU vil avklare oppfølging av dette sammen med arbeidsgruppen. På grunn av svært varierende kvalitet på tallmaterialet som er benyttet/rapportert inn via fag- og forskningsbibliotekstatistikken, anbefales det å ikke benytte indikatortallene fra årene for sammenligning. Det samme vil trolig gjelde for 2011-tallene, siden disse allerede er innrapportert og antagelig er av like varierende kvalitet. Det forventes imidlertid at kvaliteten på 2012-tallene vil være vesentlig bedre, da viktigheten av dette har vært påpekt og synliggjort både gjennom testprosessen og på presentasjonen i Stavanger. UHR B mener at NSD bør oppfordres til å gjøre følgende endringer i Database for høyere utdanning: o å nummerere sine undertabeller, slik at hver tabell får et unikt nummer. Dette vil gjøre det svært mye enklere å sikre at man benytter riktige tabell, med de samme underinndelingene o å lage en egen gruppe for ansatte i biblioteket UHR B vil ta opp spørsmålet om tilpasninger i DBH med administrasjonsutvalget/andre utvalg i UHR.

6 Saksnr. 19/12 Revidert skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotekene: Invitasjon til innspill og kommentarer /Bente Saxrud Sakspapir: - Forslag til innspill fra UHR B, vedlagt UHR B meldte i juni 2011 inn Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI og Mona Henriksen, Universitetsbiblioteket i Stavanger som UH-bibliotekenes representanter i Nasjonalbibliotekets arbeidsgruppe som reviderte skjemaet for statistikkinnhenting. Arbeidet er nå ferdig og revidert skjema var sendt ut på høring til fag- og forskningsbibliotekene med frist 8. juni. UHR B ba våre to representanter om å kommentere forslaget fra Nasjonalbiblioteket. Bente Saxrud la frem saken for UHR B. UHR B takker Bente Saxrud og Mona Henriksen for innsatsen i arbeidsgruppen for statistikk. Sekretariatet innarbeider UHR Bs kommentarer i innspillet som sendes Nasjonalbiblioteket. Saksnr. 20/12 Møteforum for UH-bibliotekene 2012 Sakspapir: Ingen Det er meldt tilbake til Nasjonalbiblioteket at UHR B arrangerer sitt møte den 23. oktober Ulike temaer ble drøftet: Tjenesteaspektet kunne være et aktuelt tema. UB Tromsø kan ha innlegg om nye muligheter på nye arenaer, skal fusjonere med ressurssenter for fleksibel læring. Fusjonen skal være i drift fra Arrangementer i UH-biblioteket. Kan ha en sesjon med eksempler på arrangementerlunsjforedrag som kan virke til inspirasjon for andre. Forskningsdata ble foreslått som et annet tema. UiO Realfagbiblioteket vil være lokalt vertskap og UHRB/AU og UBO utgjør programkomité. Programkomiteen tar utgangspunkt i noen av temaene som ble diskutert på UHR B-møtet 29. mai. Vi prøver også å få satt av tid til å presentere utviklingsprosjekter posters. Saksnr 21/12 Forslag om etablering av nasjonalt nettverk fra arbeidsgruppe for forskningsstøtte

7 /Sigbjørn Hernes Sakspapir: Ingen Det vises til behandling i tidligere møter i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) hvor det har blitt fremmet forslag om å etablere et nasjonalt nettverk for bibliotekenes forskningsstøtte. Etter UHR B-møtet 5. desember ble det etablert en mindre arbeidsgruppe i UHR B som skulle jobbe videre med saken. Arbeidsgruppen har bestått av Else-Margrete Bredland, Kjell-Ove Kjølaas og Sigbjørn Hernes. Arbeidsgruppen hadde i februar 2012 et møte med initiativtakerne til nettverket for forskningsstøtte, Eystein Gullbekk, UBO og Susanne Mikki, UBB. UHR B diskuterte saken videre i møtet 5. mars og ønsket da å se på om fagreferentkonferansen og andre aktiviteter kunne få en mer bestandig organisering. UHR B/Au mener imidlertid at det mest ryddige vil være å ikke blande de to sakene, og går inn for at det etableres et nettverk for forskningsstøtte som forankres i UHR B, men at UHR B ikke går inn i organiseringen av Fagreferentkonferansen. Et nettverk for forskningsstøtte vil fokusere på de forskjellige tjenestene som bibliotekene yter overfor forskerne og vil primært arbeide for erfaringsutveksling og arrangering av konferanser innen dette emnet. I Danmark har man startet opp NEFUS (Nettværk for forskningsunderstøttende services) som et tilsvarende nettverk og som har som oppgave å utvikle og dele erfaringer mellom bibliotekene innen temaet. Sverige er i oppstarten med å etablere et tilsvarende nettverk. Et norsk nasjonalt nettverk vil styrke mulighetene for et nordisk samarbeid. Med økt oppmerksomhet på UH-sektorens forskning bør bibliotekene framstå som en naturlig samarbeidspartner for forskerne. I tillegg til de tradisjonelle bibliotektjenestene kan temaer som referansehåndtering, bibliometri, opphavsrett og publiseringsstøtte være områder som man ønsker å videreutvikle som en forskertjeneste ved bibliotekene. Det er også naturlig at nettverket blir en møteplass for å presentere utviklingsprosjekter og piloter som peker i retning av nye tjenester. UHR B foreslår å nedsette en fast komité som får ansvar for å bygge opp et nettverk for forskningsstøtte, men at komiteen er selvdreven både økonomisk og faglig. Sammensetning av komiteen behandles av UHR B på sirkulasjon. Saksnr 22/12 Plagieringsrapport Sakspapir: Saksfremlegg til Utdanningsutvalgets møte mai 2012, vedlagt Utkast til rapport, vedlagt UHRs utdanningsutvalg og bibliotekutvalg har sammen satt ned en arbeidsgruppe som har sett nærmere på forebygging av plagiering på institusjonsnivå. Arbeidet er en oppfølging av

8 rapporten Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren som kom i 2009, og seminaret Plagiering i UH-sektoren felles problem felles ansvar som ble arrangert våren Arbeidsgruppen har funnet det vanskelig å lage utkast til felles nasjonale retningslinjer, men har utarbeidet en overordnet nasjonal veiledning for forebygging og håndtering av plagiering. Veiledningen er ment å gi lærestedene noen retningslinjer og støtte i eget selvstendig arbeid på dette området. Dokumentet har vært på en runde til noen utvalgte lesere, og arbeidsgruppen har fått mange nyttige tilbakemeldinger. De fleste kommentarene går konkret på eksisterende tekst, men vi har også fått ønsker om at mer skal inkluderes på flere områder. Utdanningsutvalget behandlet den foreløpige rapporten i møte mai. Sigrid Tollefsen orienterte om arbeidet og fremdriften i arbeidsgruppen, samt den foreløpige rapportens behandling i Utdanningsutvalget (UU) sammen med sekretær for Utdanningsutvalget Rachel Glasser. UU likte oppbyggingen, men mente den hadde litt overvekt på juridisk/ administrativ oppbygging. UU ønsket også eksempler på hvordan plagiering kan tas inn i studieprogrammer, og ønsket også mer utfyllende innledning på hvordan rapporten skal brukes. UHR Bs kommentarer gikk på mye av det samme som kom frem i UU. Blant annet må dokumentet være konsekvent i referansebruk og benytte en referansestandard i notatet, og også benytte en anerkjent plagieringsdefinisjon (bruke NESH?). Rapporten kan også strammes opp for å øke lesbarheten. Sammendraget er omfattende - kan leses separat (men da bør det utfylles noe). UHR B enig med UU i at eksempler kan være klargjørende, det hadde vært nyttig om man kunne fått konkrete eksempler på hva som oppfattes som plagiering (anonymisert). Rapporten bør også vurdere å kommentere plagiering i forhold til forskningsetikk, samt også legge inn noe om bibliotekenes rolle, med eksempler. Sekretariatet arbeidet videre med rapporten etter innspill fra UU og UHR B. Saken legges frem for utvalget på nytt til høsten. Saksnr 23/12 Mediemoms Sakspapir: Mediestøtteutvalget: html Det vises til diverse medioppslag om oppfølgingen av NOU:2010:14 og forslag om mediemoms på 8 prosent på aviser.

9 Spørsmålet er om UHR burde engasjere seg i saken, og eventuell fremgangsmåte for å løfte frem problematikken knyttet til elektroniske tidsskrifter og e-bøker. Kostnader Per i dag bruker UH-sektoren årlig 300 millioner kr. til elektroniske vitenkilder (tidsskrifter, databaser og e-bøker). Av disse er 70 millioner (25%) moms. UHR B diskuterte saken og mente at sekretariatet bør avklare om dette kan legges frem til UHRs styre. I tillegg bør det undersøkes om vi kan ta kontakt med enkeltpolitikere for å få innspill til hvordan saken kan følges opp. Sekretariatet avklarer om saken kan legges frem for UHRs styre i møte 6. juni for diskusjon og avklaring i forhold til tilnærming. Saksnr 24/12 Revisjon av lov 9. juni 1989 nr 32 om avleveringsplikt av allment tilgjengelige dokument (pliktavleveringsloven) Sakspapirer: Ingen Kulturdepartementet har satt i gang en revisjon av lov 9. juni 1989 nr 32 om avleveringsplikt av allment tilgjengelige dokument. Hovedmålet er å oppdatere loven slik at den er bedre tilpasset den digitale utviklingen, blant annet for å sikre viktig digitalt kildemateriale til forskning og dokumentasjon. I forbindelse med revisjonen ønsker Kulturdepartementet informasjon om hvilke behov universitet og høyskoler har for det pliktavleverte materialet både det analoge og digitale. UHR ble kontaktet av KD 23. mai og bedt om å komme med vurdering og innspill til KDs tilbakemelding til Kulturdepartementet. UHR B diskuterte saken i møtet 29. mai med tanke på å sette opp noen punkter for hva som er det viktigste å få spilt inn. Det bør også diskuteres om og hvordan dette innspillet skal ses i forhold til arbeidsgruppen som ser på Nasjonal plan for oppbevaring av trykt materiale. UHR B mente det ville være fornuftig om vi setter ned en liten gruppe med 2-3 personer som kan arbeide med et innspill og at innspillet sendes Kulturdepartementet så raskt som mulig. Den 21. juni møtte Rune Brandshaug, NTNU, Svein Engelstad UBO og Sigrid Tollefsen, UHR Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet i dialog om revisjon av pliktavleveringsloven. Nasjonalbibliotekets jurist deltok også på møtet. Møtet var konstruktivt og Kulturdepartementet var veldig interessert i innspill. UHR B setter ned en liten arbeidsgruppe (Rune Brandshaug NTNU-UB, Svein Engelstad UBO og Sigrid Tollefsen UHR) og som får i oppgave å utarbeide et innspill på vegne av UHbibliotekene. Innspillet sendes Kulturdepartementet før sommerferien.

10 Saksnr 25/12 Orienteringssaker Innspillmøte om konsortiearbeidet i CRIStin 11. mai Det vises til invitasjon til møtet som ble sendt på epost til UHR B. Utvalgsmedlemmer som deltok på møtet orienterte. Det er også lagt ut referat fra møtet på Cristins nettsider på Møte mellom NBF og UHR B/AU UHR B/AU har avtalt møte med ny leder og generalsekretær i NBF den 7. juni. Arbeidsgruppe norske vitenskapelige tidsskrifter. Langsiktige perspektiv for norske vitenskapelige tidsskrifter som får offentlig støtte gjennom Norges forskningsråd. Det var avtalt sonderingsmøte 5. juni i arbeidsgruppen der Ole-Gunnar Evensen, Dagmar Langeggen, Sigrid Tollefsen, Christine Rostgaard (Cristin), Sigbjørn Hernes og Rune Schjølberg (NFR) møter. Møtet ble avlyst, nytt møte er ikke satt. Nytt biblioteksystem-hvor står saken? Bente Andreassen og Dagmar Langeggen orienterte. Sakene tas til orientering. Saksnr 26/12 Eventuelt Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2011 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 26. september 2008 Dato: 26. september 2008 kl. 9.00-14.00 Sted: Møterom 201. Hovedbygningen, Gløshaugen,

Detaljer

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b UHR B Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata Oppsummering aktiviteter 2016 UHR b 24.11.16 Gruppen består av: Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger Svitlana Kolesnyk,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Biblioteksjef Rune Brandshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bibliotekdirektør

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 12. desember 2008 Tid og sted: kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 25. februar 2008 Kl. 10.00-15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46, 6 etg Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 28. september 2007 Kl 09.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 Tilstede:

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde Bibliotekutvalget Møtte: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Fungerende bibliotekdirektør Ane Landøy, Universitetet i Bergen Andre vara:

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek. Bente Saxrud

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek. Bente Saxrud Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek Bente Saxrud FAGSEMINAR - FORUM FOR ØKONOMIBIBLIOTEKARER UNIVERSITETET I AGDER 9. FEBRUAR 2016 Litt om hvem jeg er Ansatt på Handelshøyskolen BI siden 1997 med ansvar

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Kvalitet og statistikk

Kvalitet og statistikk Kvalitet og statistikk NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Bakgrunn Bibliotekreform 2014 St. meld. nr 23 (2008-2009);

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 3.juni 2008 2008 Tid og sted: 3.juni 2008 kl. 10.00-14.00 UBO, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI Biblioteksjef Berit Eliassen, Nord universitet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer