Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste"

Transkript

1 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Fungerende læringssenterdirektør, Anne-Berit Gregersen, Høgskolen i Oslo og Akershus 1. vara: Bibliotekdirektør Geir Arne Rosvoll, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. vara: Bibliotekleder Hege Underthun, Norges idrettshøgskole Seksjonssjef Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotekdirektør Maria Carme Torras i Calvo, Høgskolen i Bergen Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer 1. vara: Leder høgskolebiblioteket Anna Løken, Høgskolen i Hedemark 2. vara: Hovedbibliotekar Irene Hunskår, Haraldsplass diakonale høgskole Fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Vidar Røeggen Forfall: Bibliotekdirektør Espen Skjoldal, Universitetsbiblioteket i Stavanger Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen Viserektor for FOU Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane Læringssenterdirektør Lars Egeland (permisjon), Høgskolen i Oslo og Akershus Håvard Kolle Riis, Underdirektør ved universitetsbiblioteket i Oslo. Andre Katrine Weisteen Bjerde, daglig leder CRIStin Ivar Torgersen, Seniorrådgiver CRIStin Referat Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Universitets- og høgskolerådet Saksnr.: (13/27) Saksliste

2 Sak 01/13 Godkjenning av saksliste Sak 02/13 Referat fra møte i bibliotekutvalget 3. desember 2012 Sak 03/13 Cristin orienterer om status. Sak 04/13 Oppfølging digitalt pensum Sak 05/13 Ny sammensetning for bibliotekutvalget Sak 06/13 Høring pliktavlevering Sak 07/13 Handlingsplanen for 2013 Sak 08/13 Søknader NB Sak 09/13 Program Lederforum Sak 10/13 Orienteringssaker Sak 11/13 Eventuelt Saksnr 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. Saksnr 2/13 Referat fra møte i bibliotekutvalget 3. desember 2012 Referatet fra møtet 3. desember 2012 er sendt ut på sirkulasjon og lagt ut på UHRs web: Referatet godkjennes. Sak nr. 3/13 CRIStin orienterer om status Bibliotekutvalget ved AU besluttet å invitere Katrine Weisteen Bjerde, daglig leder i Cristin, til møtet i bibliotekutvalget 13. februar 2013 for å orientere om status for arbeidet til Cristin. AU ønsket særlig en oppdatering på lisensarbeidet hos CRIStin. CRIStin stilte også med nytilsatt leder av konsortieteamet, seniorrådgiver Ivar Torgersen. Konsortieteamet har vært igjennom en større utskiftning på personalsiden og er i denne overgangsfasen styrket med seniorrådgiver Arne Jakobsson. Han blir i teamet i en overgangsperiode frem til han går av med pensjon i august Teamet skal ledes av seniorrådgiver Ivar Torgersen, Cristin er i ferd med å ansette en ny forhandlingsleder og har lyst ut en stilling som saksbehandler som skal ha hovedansvaret for kontakten med fag- og forskningsbibliotekene som deltar i konsortieavtalene. I tillegg skal det ansettes en timebasert assistent, og på sikt er det ønskelig å skaffe finansiering til å øke bemanningen i teamet til fire personer.

3 CRIstin kunne også opplyse om at de gjenopptar tradisjonen med et Vårmøte for konsortiedeltagerne. Årets møte Med en fot i bakken avholdes på Lysebu i Oslo den 22. og 23. april Bjerde/Torgersen orienterte om fremdriften av de ulike delprosjektene under såkalte CRIStin 2.0. Herunder ny prosjektkatalog, ny forskerkatalog, ny verson av NVI-katalogen og det nye «supersøket» som skal erstatte NORA. Dette blir CRIStins «Finn.no». Arbeidet med OA dreies i 2013 fra institusjonelle arkiv til Open Access publisering (gull OA). Det vil blant annet bli fokus på koordinering av institusjonenes arbeid med å etablere publiseringsfond. Det kom også innspill fra møtedeltakerne at det ville være viktig med et tett samarbeid mellom konsortieteamet og OA teamet, da deres arbeidsoppgaver er tett beslektet. Dette innspillet passer godt overens med planene i CRIStin. Tettere kobling mellom OA og konsortieteamet er ett av punktene i årsplanen for Bibliotekutvalget tar orienteringen til etterretning. Sak 4/13 Oppfølging «digitalt pensum» UHR har fått tilsagn om til prosjektet Digitalt pensumsystem fra Nasjonalbibliotekets prosjektmidler. Søknaden fulgte med sakspapirene. Prosjektet er en forlengelse av prosjektet «Fra papir til digitalt pensum» som ble gjennomført høsten 2011 med støtte fra NB. UHR fikk bekreftelsesbrevet fra Nasjonalbiblioteket 24. januar 2013 og dette fulgte også med sakspapirene.. Bibliotekutvalget ved AU besluttet å invitere Håvard Kolle Riis, underdirektør ved universitetsbiblioteket (UIO), som er prosjektleder og koordinator for prosjektet til møte i utvalget for å orientere om status, men han måtte melde forfall på grunn av sykdom. Bibliotekutvalget ber AU følge opp Håvard Kolle Riis slik at prosjektet blir satt i gang. Sak 5/13 Ny sammensetning av bibliotekutvalget Det vises til referat fra møtet i bibliotekutvalget sak 33/12. I styremøtet 4. desember ble det vedtatt en prolongering av medlemmer fra universitet og vitenskapelige høgskoler, og ny oppnevning av medlemmer fra institusjonsakkrediterte høgskoler. Oppnevningsperioden vil da samsvare med øvrige utvalg i UHR. Nye medlemmer fra universiteter og vitenskapelige høgskoler blir oppnevnt fra Sekretariatet la frem følgende forslag til nye medlemmer fra institusjonsakkrediterte høgskoler for UHRs styre den 16. januar 2013:

4 Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Maria-Carme Torras i Calvo, Høgskolen i Bergen Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 vara: Anna Løken, Høgskolen i Hedmark 2 vara: Irene Hunskår, Haraldsplass diakonale høgskole Administrativ/faglig ledelse Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane Styret gav sin tilslutning til sekretariatets innstilling. Læringssenterdirektør Lars Egeland ved HiOA er stortingsrepresentant og har permisjon fra sin stilling. Anne-Berit Gregersen fungerer som læringssenterdirektør og vikarierer for Egeland i UHR-B. Bibliotekutvalgets fullstendige sammensetning kan leses her: Bibliotekutvalget tar saken til orientering. Sak 6/13 Høring pliktavlevering UHR gav Bibliotekutvalget (UHR-B) i oppdrag å komme med innspill til hvilke behov universitets- og høgskolesektoren hadde for det pliktavleverte materialet og UHR-B etablerte en arbeidsgruppe som utarbeidet innspill. Disse ble oppsummert i brev fra UHR til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet datert 6. juli Den 10. desember 2012 sendte Kulturdepartementet ut sitt høringsbrev om endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengeleg dokument. UHRs svar på høringen ble sendt ut 25. januar og fulgte med sakspapirene. UHR støttet positivt opp om og gav sin tilslutning til revisjon av loven og pekte ut tre særlig viktige forhold: 1. Tilgang til det digitale material sikres på samme måte som det trykte 2. Tilgang til det digitale grunnlagsmateriale for alle typer dokumenter og medietyper 3. Høsting og arkivering av nettet. Bibliotekutvalget tar saken til orientering.

5 Sak 7/13 Handlingsplan 2013 Utkast til handlingsplan fulgte med sakspapirene. Handlingsplanen fikk støtte i utvalget, men det kom opp et forslag om å legge til et konkret punkt i planen som omhandlet «forskningsstøtte». Det ble også spilt inn at man savnet et eget kulepunkt om BIBSYS. Handlingsplanen justeres med de innspill som kom frem under møtet og sendes på e-post til utvalget for endelig godkjenning. Sak 8/13 Søknader til Nasjonalbiblioteket Antallet søknader til NB har økt, men antall søknader fra UH har gått tilbake. Antallet innstilte søknader fra UH har også gått tilbake. UHR-B mener det er behov for både økt kompetanse i UH-bibliotekene om NBs kriterier for å søke om prosjektmidler og hvordan disse kan passe for prosjekter i UH-bibliotekene. Nasjonalbiblioteket ønsker å øremerke noen av midlene til tiltak som er sentrale og viktige, jf. etablering av nettverk eller fagseminarer/konferanser. For UH-Bibliotekene er dette interessant og kan ses på som kompetanseutvikling. UHR-B ønsker å bidra til kompetanseutvikling i UH-sektoren og til at kriteriene for å søke om prosjektmidler blir bedre kjent. UHR-B har særlig diskutert tre utkast til søknader: 1. Støtte til etablering av et nettverk for forskningsstøtte, herunder til arrangement av et seminar 2. Støtte til gjennomføring av et arbeidsverksted i søknadsskriving om utviklingsmidler fra NB 3. Støtte til et seminar om kompetanseutvikling 1. UHR-B ved AU ber initiativtakerne om å skrive et forslag til søknad om etablering av et nettverk og sende dette til UHR-B, som formelt sender inn søknaden. 2. UHR-B ved AU søker om støtte til teknisk gjennomføring av et arbeidsverksted i søknadsskriving. 3. UHR-B vil søke om støtte til å gjennomføre et seminar om kompetanseutvikling. Særlige spørsmål vi ønsker å få belyst er: a. Hvilke kompetanse etterspørres i fremtiden? b. Hvilke profil ønsker vi på våre ansatte?

6 c. Hvem ønsker vi å rekruttere? d. Hvordan er utdanningen tilpasset disse behovene? Sak 9/13 Program «Lederforum» UHR-B har i år valgt å legge lederforum i forkant av BIBSYS brukermøtet i Trondheim mars. Påmelding til lederforum skjer på samme side som man melder seg på BIBSYS brukermøte. Tidsrammen for møtet er fra kl til kl , med påfølgende middag. Programkomiteen består av arbeidsutvalget ved Dagmar Langeggen (leder), Lisbeth Tangen (nestleder), Sølvi Karlsen (HiST) og Vidar Røeggen (sekretær UHR-B). UHR-B ønsker at det på møtet settes av tid til diskusjon av prinsipielle saker. Mulige tema: Nye relevante masteroppgaver Utdanningskvalitet og rekruttering til bibliotekutdanningen Plagieringsrapporten Aktuelle prosjekter I invitasjonen som ble sendt ut 10. januar åpnet vi opp for innspill til saker og prosjektpresentasjoner med svarfrist innen utløpet av januar. Vi har fått inn tre konkrete saker til møtet: 1. Første forslag kommer fra BI og Bente Rachel Andreassen. Det er et prosjekt BI har med BIBSYS om forskningsdata. Det ser imidlertid ut til at dette blir dekket gjennom en sesjon under brukermøtet, der prosjektene BIRD og LOR blir presentert. 2. Det neste forslaget kommer fra Dagmar Langeggen: Dette forslaget går på e-bøker som tema. Er forlagene klare til å diskutere nye distribusjonsmodeller for pensumlitteratur og for bibliotek? Kan vi nå se en interesse for et sektorovergripende prosjekt? 3. Det tredje forslaget kommer fra Atle Hårklau, bibliotekar fra Høgskolen i Bergen. Han skriver: «Søk & Skriv (S&S) er et produkt fra samarbeidsprosjektet «Digital kompetanse gjennom fleksibel læring» mellom bibliotekene ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Søk & Skriv har vært tilgjengelig siden mars I 2012 fikk Søk & Skriv midler fra Nasjonalbiblioteket til å videreutvikle nettstedet, gjennom prosjektet Skriving og etisk kildebruk. I det nye prosjektet deltar også Universitetsbiblioteket i Oslo og Forum for akademisk skriving ved Universitetet i Bergen. Søk & Skriv har som mål at studenten gjennom gode eksempler og oppgaver lærer seg å ta stilling til kildene. Kildene de velger å bruke må presenteres på en etisk måte i oppgavene de skriver. Vi forstår informasjonssøk som meningsdannende, og som en handling der kilden i seg selv ikke er en endelig autoritativ stemme, men der studenten selv evaluerer og avgjør om informasjonen de har foran seg er nyttig for deres arbeid. Gjennom oppgavene de skriver må de demonstrere hvorfor kildene er relevante, og om de holder mål i forhold til kvalitative krav som ekthet, troverdighet og autoritet.

7 Prosjektet Skriving og etisk kildebruk har utviklet et helt nytt spor, Lesing, og videreutviklet sporet Skriving. Søk og Skriv har som mål å knytte søke og skriveprosessen til studentene nærmere fagspesifikke problemstillinger.» Programkomiteen fikk tilslutning til sin programskisse og det ble foreslått ytterliggere tre saker til programmet: CRIStin II opptar så mange av biblioteklederne at CRIStin burde inviteres for å repetere presentasjonen som ble holdt under UHR-B møtet. Bibliotekenes institusjonelle tilknytning opptar mange i en tid med mange omorganiseringer og sammenslåinger. Det ble foreslått at dette punktet burde gi rikt rom for diskusjon, men ta utgangspunkt i noen erfaringer. Bente Andreassen (UIO), Anne Berit Gregersen (HiOA) og Sigbjørn Hernes (HIL) ble utpekt til å innlede med tre erfaringer. Det ble referert til en ny doktorgradsoppgave «Lesing av elektroniske tekster» (læringsutbytte) som muligens kunne være interessant å få presentert under møtet. Bibliotekutvalget overlater til programkomiteen å sette sammen endelig program for UHR-Bs lederforum. Sak 10/13 Orienteringssaker Støtte til CRIStins deltakelse i PASTEUR4OA Project CRIStin har blitt invitert inn i to ulike EU-prosjektsøknader i etterkant av OA-møtet i Barcelona høsten CRIStin har valgt å bli med på det prosjektet de syntes virket mest lovende. Deltagere et blant annet SPARC Europe, JISC, LIBER, m.fl. Fokus for prosjektet er å etablere nettverk og samarbeid på europeisk basis for å implementere EU-kommisjonens anbefalinger for landenes OA-arbeid. CRIStin går inn i prosjektet ut fra rollen som koordinator for OA-arbeidet i Norge. CRIstin ønsket et anbefalingsbrev frå UHR eller et brev der UHR går god for CRIStin som Norges deltaker. Tilsvarende forespørsel er sendt fra CRIStin til flere andre aktører. UHR støtter CRIStins deltakelse i prosjektet. Vedlagt sakspapirene fulgte anbefalingsbrev fra UHR. Støtteordning for nasjonale OA-tidsskrifter

8 Som det fremkommer av handlingsplanen ønsker UHR-B å støtte opp under Norges forskningsråds (NFR) arbeid for en OA basert finansieringsordning for nasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Det vises videre til UHR-Bs behandling av saken (41/12) under møtet i bibliotekutvalgets møte den 3. desember. NFR er nå i ferd med å revidere retningslinjene for publiseringsstøtte (OA) og har hatt innledende samtaler med Vidar Røeggen i UHR. Nå ønsker de å presentere en skisse til løsning for UHR-B. NFR ønsket å delta på UHR-B møte for å få presentert skisser til ny støtteordning, men ønsket ble meldt inn for sent til at vi fikk dem med i programmet. 1. Bibliotekutvalget støtter CRIStins deltakelse i PASTEUR40A prosjektet 2. Bibliotekutvalget delegerer til AU å følge opp NFRs forslag til ny støtteordning for nasjonale vitenskapelige tidsskrifter 11/13 Eventuelt HS-bib listen Nasjonalbiblioteket har besluttet at de ikke lenger vil være vertskap for eksterne lister. Det betyr at HS-bib listen enten må få et nytt hjem eller at den legges ned. Det videre liv for listen ble diskutert på møtet. Bibliotekdirektørene ved de fire eldste universitetene er i dag ikke medlem av listen, men er villig til å delta på en ny liste. Det var enighet om at listen var nyttig, men at den burde rendyrkes som en e-post liste for bibliotekledere i UH-sektoren. Her skal vi kunne dele erfaringer vi har gjort som er relevant for andre og her skal vi raskt kunne nå hverandre for samkjøring og sikre informasjonsflyt fra f. eks.fra UHR-B. Klaus Jøran takker samtidig av som postmester. Et fremtidig liv for listen innebærer at noen må melde seg som: postmester (administrere inn-/utmeldinger) være vertskap for listen. En opsjon er at det etableres en liste via Google Kopinor UHR forhandler på vegne av UH-sektoren med Kopinor om avtaler for tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale. UHR og Kopinor er i gang med å forberede nye forhandlinger. I den forbindelse er begge organer enige om at det trengs en felles virkelighetsbeskrivelse av pensum og hvordan det stilles til rådighet for studentene. Partene har kontaktet NIFU for å bistå i dette arbeidet. Dagens avtale løper ut UHR vil komme til å ha behov for støtte i dette forarbeidet fra bibliotekene. Særlig vil det være et behov for å kartlegge hvor mye av pensum som er digitalt tilgjengelig og i forlengelsen av dette, å kartlegge hvor mye av det opphavsrettslige materialet som allerede er betalt for og klarert for bruk i pensum gjennom OA, lisensbetingelser etc.

9 Boklov UHR er bedt å uttale seg (høring) om ny boklov. UHR har tidligere avgitt to uttalelser vedrørende fastpris på bøker; en i mai 2006 og en i oktober UHR har også avgitt uttalelse vedrørende de to utredningene om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i mai I 2006 gikk UHR inn for at fastprisordningen for fagbøker ikke skulle videreføres, og pekte på andre virkemidler for å styrke norsk språk som fagspråk. I 2010 gikk styret inn for opprettholdelse av fastpris på norske fag- og lærebøker frem til Forutsetningen var at det i denne perioden skulle foretas en utredning av mulige konsekvenser for ivaretakelsen av norsk som fagspråk ved oppheving av fastprisordningen. UHR mente at det kunne være andre virkemidler som kunne være minst like viktige og mer målrettede for å opprettholde norsk som fagspråk. UHR pekte på tre konkrete tiltak som kunne fungere som alternative virkemidler til fastpris, men disse er ikke utredet videre av departementet. På denne bakgrunn vil UHR legge frem et forslag til høringssvar for UHRs styre den februar. Høringsfrist er 15. mars. Sentral oppbevaring felles tjeneste (SOFT) Arbeidsgruppen la frem sin rapport i februar Mandatet til arbeidsgruppen var slik: Arbeidsgruppen skal komme med forslag til en nasjonal plan for oppbevaring av trykt norsk og utenlands materiale, både for tidsskrifter og bøker. Arbeidet må ses i lys av den digitale samlingsutviklingen. Hensikten må være å komme frem til en plan og arbeidsmetode som gjør det mulig og forutsigbart å sikre at man har tilstrekkelig antall eksemplarer av materialet nasjonalt, slik at institusjonen og Nasjonalbiblioteket kan ta stilling til om materiale kan kasseres eller om det bør oppbevares, og eventuelt hvilken oppbevaringsløsning som er mest hensiktsmessig. En slik plan vil kunne frigjøre areal for institusjonene, samtidig som man sikrer brukerne tilgang til materialet. Det må også tas hensyn til forventet bruk av materialet (aktiv eller mindre aktiv). Arbeidsgruppen bør undersøke om det kan hentes inspirasjon fra andre land, f.eks England eller andre relevante land som har utviklet planer og løsninger for tilsvarende problemstillinger. Rapporten ble klar etter at sakspapirene til møte i UHR-B var gått ut og rapporten ble derfor ikke gjennomgått under møte. Rapporten kan leses i sin helhet her: HS bib listen: Bibliotekutvalget delegerer til AU å finne en praktisk løsning for å videreføre listen. Bibliotekutvalget tar forhandlingene til orientering og stiller seg positive til å støtte UHR i forarbeidet til forhandlingene. Bibliotekutvalget hadde ingen konkrete innspill til høring om ny boklov og tok saken til orientering.

10 Bibliotekutvalget tok «SOFT» rapporten til orientering og ba AU sette saken opp på senere møter i UHR-B for videre oppfølging.

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Biblioteksjef Rune Brandshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bibliotekdirektør

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Fungerende bibliotekdirektør Ane Landøy, Universitetet i Bergen Andre vara:

Detaljer

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2011 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde Bibliotekutvalget Møtte: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 28. september 2007 Kl 09.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 Tilstede:

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Paragraf(J) - Avskriver - Avskrivningsdato - Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen Kunnskapsdepartementet

Paragraf(J) - Avskriver - Avskrivningsdato - Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen Kunnskapsdepartementet Offentlig journal 17/203 Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp SakID/Tittel 17/30 Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp Rapport generert 06.02.2017 Rapport generert av

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 25. februar 2008 Kl. 10.00-15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46, 6 etg Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI Biblioteksjef Berit Eliassen, Nord universitet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015 Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015 Sted: Universitets- og høgskolerådet, kl. 09.45 15.00 Tilstede: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO) Blindern, 25.4.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 23. april 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar Thorstensen

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 24. november 2016

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 24. november 2016 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Lillehammer Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006 Til stede: UHR-B: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 12. desember 2008 Tid og sted: kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye Nasjonalt profesjonsråd i radiografi: Saksliste Møtedato: 23. feb.16 Møtevarighet Kl.09:00-16:00 Møtested: Park Inn Gardemoen Neste møte: 19-20. sept. Møteleder: Referent: Navn: Fra Tilstede Forfall Ehrnholm

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Oslo, 4.2.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanns Sundnes Anne Lise Fimreite (på telefon) Reidar Thorstensen Rune R.

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS-AU

Referat fra møte i NFE-HS-AU Referat fra møte i NFE-HS-AU Til stede: Medlemmer: Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Dekan Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 2. desember 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 2. desember 2015 Bibliotekutvalget Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 2. desember 2015 Tid: kl. 10.00 15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Stortorget 2, Oslo 4. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Oslo, 25.8.2016 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 30.9.2016 Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Ernst Kristiansen (nestleder) Anne Lise Fimreite

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer