Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste"

Transkript

1 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Hovedbibliotekar Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud Hovedbibliotekar Astrid Sandnes, Høgskolen Sogn og Fjordane Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Universitetsbiblioteket (vara) Hovedbibliotekar Hege Underthun, Norges idrettshøgskole (vara) Bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, Universitetet i Agder (vara) Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen Fra UHRs sekretariat: Sekretær for bibliotekutvalget, Sigrid Tollefsen, UHR Forfall: Hovedbibliotekar Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik Bibliotekdirektør Espen Skjoldal, Universitetsbiblioteket i Stavanger Forslag til referat Møtedato: 30. mai 2011 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr.: Saksliste Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/11 Referat fra forrige møte Sak 03/11 Årsrapport Prioritering av oppgaver for gjennomgang handlingsplan Sak 04/11 Kontakt og dialog med Nasjonalbiblioteket Sak 05/11 Kopinor Sak 06/11 Lisens/konsortiearbeidet- samarbeid med Cristin

2 Sak 07/11 Nasjonal lisens for til gang til ScienceDirect Sak 08/11 Open Access - pilotprosjekt - Scoap 3 Sak 09/11 Arbeidsgruppe idunn.no Sak 10/11 Orienteringssaker Sak 11/11 Eventuelt Saksnr 01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 02/11 Godkjenning av referat fra forrige møte Referatet godkjennes. Saksnr 03/11 Årsrapport Prioritering av oppgaver for gjennomgang handlingsplan Sakspapirer: - UHRs strategi Mandat og reglement for råd og utvalg, revidert, se _Endelig_versjon.pdf - Utkast revidert handlingsplan - Årsrapport Av årsrapporten går det frem at noen av medlemmenes funksjonstid skulle kun vare for 2009 og 2010, men UHR har en pragmatisk tilnærming til dette, og vil ta opp dette spørsmålet i forbindelse med at det skal oppnevnes nye representanter i UHRs øvrige råd og utvalg fra høsten UHR har vedtatt ny strategi og revidert reglement for råd og utvalg. UHR B gjennomgår handlingsplanen og oppgavene, og tar stilling til nye kontaktpersoner for enkelte oppgaver. Sekretariatet retter opp handlingsplanen i henhold til diskusjonen i møtet og legger på web Prioriterte saker for UHR B for høsten 2011 blir:

3 Informasjonskompetanse og kvalifikasjonsrammeverk. UHR B ønsker å invitere UHRs utdanningsutvalg til et samarbeid/diskusjon om dette området. UHR B vil ta initiativ til diskusjon om strategisk tenkning rundt UH-bibliotek og bibliotekets rolle i institusjonen. UHR B/AU legger frem forslag til oppfølging av dette til neste møte i september UHR B inviterer instituttleder Liv Gjestrum til neste møte i utvalget for å bli informert om fusjonen HiO/HiAK. Saksnr 04/11 Kontakt og dialog med Nasjonalbiblioteket Sakspapirer: Oppnevning av rådgivende gruppe utvalg for prosjekt- og utviklingsmidler ved Nasjonalbiblioteket Referat fra møte med Nasjonalbiblioteket 21. februar Referat fra møte med Nasjonalbiblioteket 26. april Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler, se og Tildeling prosjekt- og utviklingsmidler SV-Emneord Det vises til møtet 8. desember der nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein møtte UHR B. Møtet var konstruktivt og det ble fattet følgende vedtak: UHR B takker Nasjonalbibliotekaren for et nyttig møte, og ønsker å fortsette dialogen i form av kontaktmøter som dette, gjerne over en hel dag to ganger i året. Egne møter hvor også institusjonsledelse er tilstede vil kunne ha stor verdi. De viktigste temaene på møtet var: - digitalisering - statistikk og indikatorer - felles arenaer - hvordan kontakten med UH-bibliotekene skal være - forskningssamarbeid - prosjektmidler - forskningsdata depotsamarbeid UHR B/AU følger opp disse temaene, og avtaler møte med NB tidlig i UHR B ser frem til videre samarbeid med NB Rådgivende utvalg Den 21. februar var det et første kontaktmøte med Nasjonalbiblioteket. Referat fra møtet ble lagt frem. På møtet var det enighet om arbeidsutvalgene fra hhv UHR B og fylkesbibliotekene

4 kunne utgjøre et rådgivende utvalg for Nasjonalbiblioteket for prosjekt- og utviklingsmidler, se vedlagte oppnevningsbrev. Det var et nytt møte 26. april der det ble diskutert kriterier for tildeling av prosjektmidler. Se lenkene for kriteriene for utlysning av midler. Randi Taxt, Dagmar Langeggen og Sigrid Tollefsen orienterte UHR B om rådgivende gruppe utvalg for prosjekt- og utviklingsmidler ved Nasjonalbiblioteket og om de to møtene i Nasjonalbiblioteket. Som det fremgår av referatet fra møtet 26. april, ble også møtet i Rådgivende utvalg brukt til å diskutere andre saker. Se også orienteringssaken om Nasjonalbibliotekarens uttalelser i forbindelse med e-bøker. Saker til oppfølging fra UH-bibliotekene Det ble diskutert hvordan UHR B skal forankre innspill og kommunikasjon inn mot Nasjonalbiblioteket fremover. Utvalget ønsket at NB inviteres til et nytt møte med UHR B og at man på det møtet konkretiserer oppfølging av spørsmål sektoren mener det ville være bra om Nasjonalbiblioteket tok fatt i. Det er bl. a. ønske om at Nasjonalbiblioteket utvikler en nasjonal plan for oppbevaring av trykt materiale. UHR ble oppfordret til å ta saken opp med Nasjonalbiblioteket. En annen sak er emneord. UBO har hatt en gjennomgang når det gjelder hum-ord. UBB har fått en del spørsmål som også gjelder andre fagområder. UH-bibliotekene ønsker at dette er et område NB tar over ansvaret for, og at mest mulig blir automatisert. Saken er aktualisert av at UH-bibliotekene fra 2012 vil benytte World Cat og at NB arbeider med en norsk versjon av WebDewey. UHR B er tilfreds med at UHR B/AU møter i Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg, men ber om å bli holdt løpende orientert om aktivitet og involvert ved behov. UHR B/AU vil be om et møte med Nasjonalbiblioteket for UH-sektorens bibliotek og ta opp følgende saker: Depotsamarbeid. UH-bibliotekene ønsker at Nasjonalbiblioteket utvikler en nasjonal plan for oppbevaring av trykt materiale. UH-bibliotekene ønsker at NB tar over ansvaret for emneord, og at mest mulig blir automatisert. Saken er aktualisert av at UH-bibliotekene fra 2012 vil benytte World Cat og at NB arbeider med en norsk versjon av WebDewey.

5 Saksnr 05/11 Kopinor Sakspapirer: Intern oppsummering fra BI etter UHR-møtet 16. februar. Reaksjoner fra UBO publisert på UBtinget-bloggen og Studentreaksjoner Kopinors svar rspurt.2553.cms Kommentarer og tanker fra UBB. Erfaringer fra lesebrett-prosjekt ved hhv UBO og NTNU (til orientering) UBO: NTNU. Summarisk status på høgskolesiden basert på kort runde på høgskolebibliotek-ledermøtet i Kristiansand 15. februar. Søknad om midler til kartlegging og analyse av digitalt pensum ved UiO. Det vises til orienteringssaken fra møtet 8. desember der Kopinor-avtalen ble presentert og arbeidet med digital tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale også ble informert om. UHR avholdt et informasjonsmøte 16. februar 2011 for å orientere om status i forhandlingsarbeidet med Kopinor. På samme møte informerte Kopinor om fremdrift og status i prosjektet for utvikling av digitale kompendier. Vedlagt til møtet forelå noen reaksjoner og tanker fra noen av bibliotekene, samt en summarisk status ift kompendiearbeidet basert på innspill i hovedbibliotekarmøtet i Kristiansand 15. februar. Det vises også til reaksjoner fra studentene og svar fra Kopinor i etterkant av møtet. Diskusjon UHR B diskuterte hvordan UHR B kan involvere seg videre for å sørge for god informasjon i arbeidet. Utvalget ser positivt på ideen fra UBO i forhold til et prosjekt for å kartlegge og analysere digitalt pensum ved UiO, og mener at et slikt prosjekt også kan omfatte flere institusjoner. UHR B mener det er nyttig med en gjennomgang av eksisterende materiale og piloter som er gjort i forhold til bruk av digitalt pensum. UHR B v/dagmar og Sigrid får fullmakt til å jobbe frem en prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket i samarbeid med UiO. Prosjektet skal gjennom en kartlegging gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad

6 pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser. En slik kartlegging vil bidra til at bibliotekene og institusjonene øker sin bevissthet i forhold til hvordan de vil løse tilgang til pensumlitteratur fremover når mer og mer av pensum blir tilgjengelig digitalt. Kartleggingen vil også gi institusjonene verdifull informasjon i forhold til klareringssystemet som Kopinor nå arbeider med. Resultatene fra en kartlegging vil kunne være et først trinn i en undersøkelse av bibliotekets rolle og gi institusjonene bedre anledning til et koordinert samarbeid og modell for å vurdere strategisk oppbygging av nettressurser, og også gi grunnlag for et samarbeid med UHRs utdanningsutvalg i forhold til bruk av elektronisk pensum. Saksnr 06/11 Lisens/konsortiearbeidet- samarbeid med Cristin Det vises til behandling og diskusjon i møtet 8. desember der UHR B vedtok følgende: UHR B anser at profesjonalisering av prosessene om avtaleforhandlinger er viktig. Samtidig må prosessene være transparente, slik at en kan komme med innspill og stille spørsmål underveis. Det er viktig med god dialog med Cristin, og UHR B ønsker å formalisere et talerør inn mot Cristin i form av en rådgivende gruppe. UHR B/AU kommer deretter tilbake til utvalget med denne saken. Det er fremdeles kun to personer som arbeider med konsortier i Cristin. Det er nå til sammen fire personer som arbeider på bibliotekområdet (konsortieavtaler og Open Access). Det var en forutsetning at arbeidet med konsortieavtalene ikke skulle svekkes da ABM-utvikling ble nedlagt og seks stillinger ble overført til Cristin som ble formelt etablert i januar 2011, jfr statsbudsjettet UHR B diskuterte problemet med bemanning i Cristin og utrykte bekymring for ressurssituasjonen spesielt mht ivaretakelse av arbeidet med konsortieavtaler. Utvalget diskuterte også hvordan man kan legge opp til gode tiltak og hvordan UH-bibliotekene kan samhandle med Cristin inn mot konsortiearbeidet. Ny daglig leder i Cristin er tilsatt, UHR B vil foreslå at den nye lederen inviteres til UHR Bs neste møte i september. UHR B er svært bekymret i forhold til ressurssituasjonen for konsortiearbeid i Cristin og ber UHR om å sende en henvendelse til Cristin om saken for en avklaring. Utvalget ser det som svært viktig at konsortiearbeidet i Cristin får den nødvendige bemanning slik at organisasjonen får tung forhandlingskompetanse i forhold til strategiske forhandlinger med forlagene. UHR B vil foreløpig ikke foreslå en endring av den formelle kontakten inn mot Cristin, men vil oppfordre Cristin til å etablere et brukerforum som vil bidra til at det blir god kontakt mellom Cristin og UH-bibliotekene. UHR B gir sin støtte til at lisensutvalget som UBene har, brukes aktivt i høstens forhandlinger. Når det gjelder pris for de norske UH-institusjonene, vil UHR B be Cristin om å foreta en kartlegging av eksisterende avtaler i forhold til de nordiske naboland. Utvalget ber om at resultatene av denne sammenligningen legges frem for lisensutvalget som UBene har etablert.

7 UHR B vil invitere daglig leder av Cristin til UHR Bs neste møte i september for å diskutere status i arbeidet med konsortieavtaler og nasjonale lisenser, jfr sak 07/11. Saksnr 07/11 Nasjonal lisens for til gang til ScienceDirect Sakspapirer: Brev/saksfremlegg som er sendt Cristin for behandling i Cristins styre 24. mars, Det vises til saksfremlegg og diskusjon på forrige UHR B-møte. Saken har etter dette vært til behandling i UHRs Forskningsutvalg sitt samarbeidsutvalg med Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA 19. januar og deretter i Forskningsutvalget 15. februar. Samarbeidsutvalget støttet forslaget om å søke midler til en pilotavtale med Elsevier. UHRs forskningsutvalg støttet også forslaget, men ønsket også et møte med bibliotekutvalgets ledelse og sekretariat for å drøfte strategi og hvordan målsetting kan spisses ytterligere. I etterkant var det et møte mellom UHRs generalsekretær, leder og sekretær av Forskningsutvalget og sekretær for bibliotekutvalget der grenseflater mot Open Access ble avklart. Det ble avtalt at UHR skulle legge saken frem for Cristin med forslag om felles henvendelse fra UHR og Cristin til Kunnskapsdepartementet med søknad om midler til piloten. Cristin-styret behandlet saken 24. mars, men ønsket en tydeliggjøring av effektmål for piloten og saken ble tatt opp på ny i møte 25. mai. Randi Taxt presenterte saken for Cristin-styret som vedtok å be daglig leder i Cristin å jobbe videre med en prosjektbeskrivelse. Noen punkter fra Cristin-styrets kommentarer: Styret mener dette helt klart er en type oppgave som faller inn under Cristins mandat. Styret ønsker at Cristin skal starte arbeid med utvikling og policy på dette området så snart ressurssituasjonen tillater det. Selv om det er høstet positive erfaringer med enkelte regionale løsninger, ses dette ikke som en god vei på lengre sikt, fordi så mange av de berørte institusjonene er nasjonale ikke regionale. Man bør forsøke å løfte en eventuell diskusjon med Elsevier opp på et høyere nivå og få inn også helse. Styret opplever fortsatt problemstillingen som noe uklar og ber om at Cristin bearbeider hele materialet som til nå foreligger og lager en ny prosjektbeskrivelse etter organisasjonens egne maler.

8 UHR B følger opp saken videre gjennom AU og legger frem oppdatering om status på neste møte. Saksnr 08/11 Open Access Sakspapirer Prosjektbeskrivelse fra Cristin. Pilotprosjekt Det vises til behandling på møtet 8. desember. Cristin-styret har nå etablert prosjektgruppe for pilotprosjektet. Jan Erik Frantsvåg, Seniorrådgiver biblioteket, UiT Hans-Kristian Hernes, Professor, prodekan forskning HSL-fakultetet, UiT Merethe Kumle, Dr.med, Forsker, RCT-koordinator UNN Sigbjørn Hernes, Hovedbibliotekar HiL Rune Rambæk Schjølberg, NFR Sigrid Tollefsen, Seniorrådgiver UHR I Første møte i prosjektgruppen var 28. mars. Vedlagt fulgte oppdatert prosjektplan. SCOAP3 Det begynner å nærme seg ferdigstillelse av SCOAP3-arbeidet. Se Sigrid orienterte om siste utvikling. UHR B er positiv til prosjektplan og valg av tiltak, og er opptatt av at vi får en god forankring av dette prosjektet ute blant alle som arbeider med Open Access i institusjonene. UHR B hadde en rask gjennomgang av de ulike aktivitetene i prosjektet og ble bedt om å komme med innspill til gode måter å gjøre dette på. Aktiviteten om veilederen trenger gode forfattere med erfaring fra arbeid ved et arkiv, og UHR Bs medlemmer ble bedt om å komme med forslag til gode personer som kan forespørres her. Saksnr 09/11 Arbeidsgruppe idunn.no Sakspapirer Referat fra møte i arbeidsgruppen 14. mars Referat fra møte i arbeidsgruppen 13. april Strategier for videre forhandlinger med idunn.no Dagmar Langeggen og Sigrid Tollefsen orienterte om status i arbeidet.

9 Det vises til tidligere behandling i UHR og etablering av arbeidsgruppen som UHR-B har satt ned for å skissere løsninger for videreføring og utvikling av e-tidsskriftbasen idunn.no. Arbeidsgruppen skal arbeide både for en kortsiktig økonomisk løsning og for en mer langsiktig løsning som kan innebære omlegging av publiseringsstøtten fra Forskningsrådet. Det har vært to møter i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen nedsatte på sitt andre møte en mindre forhandlingsgruppe (Ole Gunnar Evensen, Dagmar Langeggen og Christine Rostgaard) som skal vurdere tilbudet fra Universitetsforlaget i lys av forhandlingsmøtene høsten 2010 og fremforhandle en anbefalt 3- årig avtale fra Avtalen bør være på plass før sommeren Forhandlingsgruppen tolker signalene fra Universitetsforlaget dit hen at de ønsker å opprettholde pristilbudet fra høsten 2010 til tross for at de har blitt informert om problemer med forståelse hos potensielle deltakerinstitusjoner for at inntektsfrafallet alene skal begrunne en tilnærmet dobling av priser. Forhandlingsgruppen har ingen fullmakter fra institusjonene og ba derfor UHR-B om tilbakemelding i forhold til videre forhandlinger. Fra diskusjonen: Innteksfrafall papirabonnement er ikke et tilstrekkelig dokumentasjongrunnlag for å akseptere en prisøkning i det omfang UF ønsker. Utvalget hadde ikke synspunkter på hva som i så fall er rett prisnivå. Det ble utrykt at hvis UF opprettholder kraven om 2,2 mill uten å gi oss ytterligere dokumentasjon, bør vi tilby 2011 pris + økning iht konsumprisindeks Rett til egenarkivering av utgivers PDF kan ikke forsvare 2,2 mill Det er ingen vilje til fullt brudd. Dette med bakgrunn i erfaringene fra Wiley Blackwell. UHR B kan ikke se at Universitetsforlaget har lagt frem tilstrekkelig informasjon som dokumentasjonen på sitt priskrav slik at utvalget kan støtte dette. Utvalget ber forhandlingsgruppen vurdere om det er grunnlag for å gå videre i forhandlingene og at dette diskuteres i neste møte i arbeidsgruppen. Saksnr 10/11 Orienteringssaker Bokprosjektet NSD Se vedlagt referat fra første møte i bokprosjektet UHR B-medlemmer som deltar i arbeidsgruppen orienterte. Bibsys statusrapport Det vises til orientering på forrige møte. UHR B fikk en oppdatert statusrapport fra de av UHR Bs medlemmer som er involvert i Bibsys arbeidet.

10 E-bøker Astrid Sandnes orienterte fra seminaret i Bergen 9. mai Fra p-bøker via e-bøker til i-bøker? E-bøker i akademia, se Nasjonalbibliotekaren har tanker rundt organisering av e-bok lisenser: Se oppslag i Aftenposten og Bibliotekforum: Norsk statlig e-bokbase for bibliotek? Se, Svensk momsreduksjon på e-publikasjoner Den svenske Riksdagen har nå enstemmig vedtatt redusert MVA på digitale aviser, tidskrift og bøker, ifølge hjemmesida til Tidningsutgivarna (TU). Kompetanse - mobilitet UHR er blitt kontaktet av SIU vedrørende et oppdrag SIU har fått fra KD om oppfølging av tiltak i St.meld nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning. Dette dreier seg om to prosjekter det ene om mobilitet for faglige og ikke-akademisk ansatte, og det andre om nettverkssamarbeid hvor det blant annet tenkes å arrangere et seminar for å sette nettverkssamarbeid på dagsorden. I forbindelse med ikke-faglig ansatte, er det også lagt vekt på betydningen av støttefunksjoner for forskning og utdanning, eksempelvis bibliotek. UHRs sekretariat vil være i dialog med SIU om disse prosjektene og bistå blant annet med å foreslå representanter til referansegruppen. UHR B kan tenke på om / evt hvem vi mener kan meldes inn som representant i referansegruppen som vil kunne for UH-bibliotek. Orientering om arbeidet med HiO/JBIs arbeid med erfaringsbasert master. Hilde Trygstad orienterer. UHR B har oppnevnt Randi Rønningen i en referansegruppe som ser på denne saken. Fusjonen HiO/HiAK Hilde Trygstad orienterte, UHR B inviterer instituttleder Liv Gjestrum til neste møte i utvalget for å bli informert. KD arbeidet med ny målstruktur for UH-sektoren. Sigrid Tollefsen orienterte. Kunnskapsdepartementet startet i august 2010 et arbeid for å tydeliggjøre og forenkle strukturen, i tillegg til å øke transparens i hva departementet og sektoren ønsker å oppnå med mål- og resultatstyringen. Departementet har opprettet en referansegruppe med 5 institusjoner: Norges handelshøgskole, NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger. I tillegg er Nettverk for private høyskoler og UHR med i referansegruppen. UHR deltar ved Administrasjonsutvalgets leder sammen med sekretær. I april 2011 la KD frem et nytt forslag til målstruktur som de mener er i tråd med de innspill som er gitt fra sektoren om behov for økt handlingsrom. Samtidig innebærer forslaget at regjeringens overordnede prioriteringer og mål for sektoren kommer tydeligere frem. Videre

11 etableres det en dynamikk som gir bedre muligheter til å synliggjøre løpende endringer i prioriteringene i målstrukturen, i tråd med ønsket utvikling og prioriteringer for sektoren. Forslag om ny målstruktur innebærer mer konkret at: - KD setter 5 sektormål som ivaretar det stabile og samtidig ivaretar KDs ansvar for å følge opp formålene fra UH-loven m.m. De 5 sektormålene er i hovedsak en videreføring av de sektormålene som gjelder i dag, men målformuleringene justeres noe i forhold til dagens sektormål ved at det i større grad er lagt vekt på samfunnets behov, mer vekt på institusjonenes egenart innenfor forskning og behovet for strategisk styring. - KD fjerner dagens nivå med virksomhetsmål under sektormålene. Dette innebærer at universitetene og høyskolene selv må sette sine virksomhetsmål. For de statlige institusjonene vil dette innebære at institusjonenes egen målstruktur vil få en mer sentral plass i den strategiske styringsdialogen mellom den enkelte institusjon og KD. Dette gjør mål- og resultatstyringen mer differensiert og åpner for en bedre tilpasning til den enkelte institusjons egenart, utfordringer og strategier. For de private institusjonene som mottar statstilskudd vil det ikke være noen vesentlig endring i forhold til nåværende målstruktur. - Institusjonene må starte på arbeidet med å utvikle virksomhetsmål og rapportere disse i rapport og planer. I etatsstyringsmøtene vil det være naturlig at målstrukturen diskuteres og departementet gir sine føringer og tilbakemeldinger på institusjonenes egen målstruktur. Målstrukturen fastsettes endelig i etterkant av etatsstyringsmøtet. - Når institusjonene selv skal fastsette sine egne virksomhetsmål, vil det i visse tilfeller kunne være nødvendig at departementet i styringsdialogen anmoder eller pålegger de statlige institusjonene å utarbeide egne mål på særskilte områder (eksempelvis likestilling og internasjonalisering) avhengig av den enkelte institusjons resultater og utfordringer, men på slik måte at institusjonene selv må tilpasse målene til egen institusjons utfordringer og egenart. - KD reduserer antall felles, nasjonale styringsparametere fra 34 til 13 for å tydeliggjøre styringen. Det vil isolert sett redusere rapportering for institusjonene. Styringsparametrene fastsettes i blått hefte og tildelingsbrevet. Sakene tas til orientering.

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2011 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 12. desember 2008 Tid og sted: kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat

Bibliotekutvalget. Forslag til referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 25. februar 2008 Kl. 10.00-15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46, 6 etg Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 28. september 2007 Kl 09.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 Tilstede:

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 25. mai Blindern, Cristin

Referat. Møte i styret for Cristin 25. mai Blindern, Cristin Blindern, 26.5.2011 Cristin-11-037 Referat Møte i styret for Cristin 25. mai 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF Inga Fløisand, Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 26. september 2008 Dato: 26. september 2008 kl. 9.00-14.00 Sted: Møterom 201. Hovedbygningen, Gløshaugen,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 3.juni 2008 2008 Tid og sted: 3.juni 2008 kl. 10.00-14.00 UBO, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 Kl. 09.00-12.00 i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46. Til stede:

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006 Til stede: UHR-B: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 15. 02. 2011 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, UiS (forfall) Prorektor Ruth Haug, UMB (for Aslaug Mikkelsen) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Digitalt pensumsystem (Ref #1066)

Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Søknadssum: 650000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet / 974652323 Pilestredet

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Current Research Information SysTem In Norway Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Hva skjer egentlig i Cristin for tiden? Overordnet om status i Cristin Om forskningsinformasjonssystemet

Detaljer

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Oslo, 25.8.2016 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 30.9.2016 Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Ernst Kristiansen (nestleder) Anne Lise Fimreite

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b UHR B Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata Oppsummering aktiviteter 2016 UHR b 24.11.16 Gruppen består av: Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger Svitlana Kolesnyk,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer