Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)"

Transkript

1 Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susann Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg Knut Kalgraff Skjåk Fra CRIStin Forfall Fra UiO Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Utkast Referat fra styremote docx 1

2 Dagsorden Forklaring: B = Beslutningssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Sak B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak B Godkjenning av referat fra styremøte 28. januar Sak O Driftsrapport for CRIStin pr Sak O Videreutvikling av CRIStin-systemet Status og videre planer Sak O Status før årets NVI-rapportering Sak D Open Access Internasjonal utvikling og planer om nasjonal policy Sak D Publiseringsindikatoren Forslag til endringer fra Nasjonalt publiseringsutvalg Sak O Status konsortieavtaler - Resultater 2013 og planer for årets forhandlinger Sak D Strukturer for styring Sak O Strukturmeldingen Omtale av CRIStin Sak B Kostnader knyttet til samlokalisering med FSAT Sak B Planlegging av styringsmøte med KD Sak Eventuelt Utkast Referat fra styremote docx 2

3 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden En sak ble meldt under eventuelt: Henvendelse fra SSB med ønske om deltagelse i CRIStin Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med tillegg av en sak under eventuelt. Sak Godkjenning av referat fra styremøte 28. januar 2015 Referatet med innkomne kommentarer ble godkjent. Vedtak: Referatet godkjennes. Sak Driftsrapport fra CRIStin pr (inkludert regnskap etter februar) Daglig leder besvarte spørsmål fra styret til driftsrapporten. Styret registrerer at det er positive resultater på mange områder. Staben i CRIStin har nå vært stabil i over et halvt år, og både NVI-rapporteringen, konsortieavtalene og Open Access-arbeidet går etter plan. Det er bekymring knyttet til reduksjon i importerte poster til CRIStin etter overgang til Elsevier/Scopus som leverandør. Se mer detaljer under sak 18. Styret deler daglig leders ønske om ressurser til ytterligere økning i tempo i utviklingen av CRIStin-systemet. Se mer detaljer under sak 17. Styret er fornøyd med at planene for CRIStin 2.0 nå presenteres for ledergrupper i institusjonene. Det er viktig å videreføre denne aktiviteten til tross for fokus på selve videreutviklingen. Vedtak: Driftsrapporten tas til orientering. Sak Videreutvikling av CRIStin-systemet Status og videre planer Daglig leder presenterte status for videreutviklingen. Stadig nye elementer av det som skal bli CRIStin 2.0 kommer nå på plass. En detaljert plan for funksjonalitet som skal med i den første lanseringen, skal være klar i løpet av april. Første leveranse vil inneholde ny funksjonalitet rettet mot helseprosjekter, inkludert integrasjon med REKenes saksportal SPREK. For å få dette i produksjon er vi avhengige av en ny versjon av SPREK. Det er fortsatt utfordringer knyttet til kapasiteten i SPREK-sekretariatet for å få dette på plass. Problemstillingen vil bli tatt opp i møte med HOD (som bestiller av oppdraget) og KD (som eier av REKene). CRIStin 2.0-prosjektet har i løpet av det siste året fått innarbeidet god metodikk på bestillersiden og har nå mulighet for å øke tempoet ytterligere ved å enten leie inn mer ekstern bistand eller tilsette i prosjektengasjementer. Styret ser det som ønskelig så snart som mulig å kunne ta inn både flere institusjoner og flere datatyper i CRIStin og å få utviklet ny funksjonalitet som vil gi stor nytteverdi til institusjonene. Dette må imidlertid gis lavere prioritet enn det å få første versjon av nytt system på plass. Økte ressurser vil kunne redusere Utkast Referat fra styremote docx 3

4 ventetiden. Styret ser også med bekymring på utsiktene til økte driftsutgifter når CRIStin i 2016 blir alene på UiO om å benytte dagens teknologi. Situasjonen vil bli tatt opp i styringsmøtet med eier i mai. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak Status før årets NVI-rapportering Daglig leder presenterte status for NVI-rapporteringen. Det aller meste går bra i forbindelse med rapporteringen. Institusjonene har gjort en svært god jobb med å være tidlig ute med både registrering, kontroll og godkjenning. Det ble meldt inn 8 tvistesaker som alle var godt dokumentert. De fleste var knyttet til skillet mellom fagbok og vitenskapelig antologi. Det var forventet at man etter overgangen til Scopus skulle få en økning i andel publikasjoner som kommer som sentral import. Isteden har vi sett det motsatte, noe som fører til økt belastning på institusjonene med egenregistrering. Flere mulige kilder til reduksjonen er identifisert. Etter årets rapportering vil CRIStin, NSD og utviklerorganisasjonen i samarbeid ta en full gjennomgang av hele prosessen fra leveranse fra Scopus til data er inne og synlige i CRIStin. Avtalen med Elsevier skal også evalueres i løpet av Det ble gitt tidlig beskjed til institusjonene om problemet, og redusert sentral import er blitt kompensert med økt egenregistrering. Totalt antall rapporterte poster er, en uke før rapporteringsfristen, allerede høyere enn i fjor. Etter årets rapportering vil erfaringene som vanlig bli oppsummert. Det planlegges blant annet ytterligere tydeliggjøring av rapporteringsinstruksen i samarbeid med Nasjonalt publiseringsutvalg i UHR. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak Open Access Internasjonal utvikling og planer om nasjonal policy Daglig leder presenterte resultater fra dialog med KD rundt planer om å få på plass en styrket nasjonal policy for Open Access. Som del av deltagelsen i EU-prosjektet PASTEUR4OA er det nå kommet klare anbefalinger en Open Access policy bør utformes for å gi effekt. En Open Access policy er vedtatt ved flere av institusjonene, og arbeidet vil bli ytterligere styrket ved at også den nasjonale policyen tydeliggjøres. En nasjonal policy må ta hensyn til både juridiske aspekter, akademisk frihet, tilgjengelig infrastruktur mm. CRIStin vil, i dialog med departementene, lage forslag til styrket nasjonal policy og til mandat for en arbeidsgruppe som skal vurdere hvilke forutsetninger som må være på plass for å lykkes med gjennomføringen. Styret vektlegger at en slik arbeidsgruppe må ha god representasjon fra forskere med legitimitet og kompetanse på området. Gruppen bør ledes av en forsker og CRIStin bør være sekretariat. Vedtak: Styret ber daglig leder videreføre dialogen med KD og HOD i tråd med diskusjonen i møtet.. Sak Publiseringsindikatoren Forslag til endringer fra Nasjonalt publiseringsutvalg CRIStin har som observatør i Nasjonalt Publiseringsutvalg (NPU) fulgt prosessen med utarbeidelse av forslag til endringer i publiseringsindikatoren. CRIStin har også, i etterkant av at NPU har levert sitt forslag til KD, blitt bedt av departementet om å bistå med tilleggsanalyser som ledd i deres vurdering av forslaget. Disse vil Utkast Referat fra styremote docx 4

5 bli gjennomført i samarbeid med arbeidsutvalget for NPU (som har utformet det foreliggende forslaget) og overlevert KD sammen med CRIStins vurdering av resultatene. Som ved kommentering av rapporten om finansiering av UH-sektoren, vil notatet ut over å besvare KDs konkrete spørsmål - fokuseres rundt de direkte konsekvenser forslaget til endringer vil ha for CRIStins aktivitet. Vedtak: Styret ber daglig leder videreføre dialogen med departementet i tråd med diskusjonen i møtet. Sak Status konsortieavtaler - Resultater 2013 og planer for årets forhandlinger Styret har lest den tilsendte statusrapporten og registrerer at konsortiearbeidet ser ut til å gå etter planen. Vedtak: Styret tar saken til orientering Sak Strukturer for styring Styret er tilfreds med den tilsendte oversikten over rapporter og styringsverktøy for det interne arbeidet i CRIStin. Det ønskes en rapportering som gir oversikt, men som i minst mulig grad trekker ressurser bort fra annen aktivitet. Styret ser ikke behov for utvidet rapportering på noen punkter. Vedtak: Styret ber daglig leder videreføre de styringsverktøy og rutiner som er på plass i dag Sak Strukturmeldingen Omtale av CRIStin. Styret registrerer positiv omtale av CRIStin i strukturmeldingen. Man ser foreløpig ikke behov for spesifikke initiativer. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Kostnader knyttet til samlokalisering med FSAT CRIStin flytter 1. desember til nye lokaler i Fridtjof Nansens vei på Majorstuen. I den forbindelse er det behov for noe ombygging i forhold til kontraktsfestet innredning for å få hensiktsmessige lokaler. Vedtak: Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne kostnader knyttet til ombygging av nye lokaler. Styret ber samtidig daglig leder arbeide videre med å kartlegge løpende kostnader i nye lokaler og forhandle tjenestekjøp med UiO, FSAT og utleier. Det oppfordres også til å søke KD om dekning av flytteutgifter og økt husleie. Sak Planlegging av styringsmøte med KD Utkast Referat fra styremote docx 5

6 KD har flyttet dato for styringsmøte til Med ny dato kan også nestleder delta i møtet. Deltakere fra CRIStins styre blir dermed styreleder Curt Rice(U&H-sektoren), nestleder Ernst Kristiansen (instituttsektoren) og Tove Klæboe Nilsen (helsesektoren). Styret diskuterte innhold i og fokus for CRIStins presentasjoner i møtet. Vedtak: Styreleder og daglig leder forbereder styringsmøtet i henhold til foreslått agenda. Daglig leder melder avtalt deltagelse fra CRIStin til KD. Sak Eventuelt Henvendelse fra SSB med ønske om deltagelse i CRIStin Daglig leder fremla brev fra SSB til orientering. SSB søker om å bli med i CRIStin-systemet. Dette er en av mange søknader, og den synliggjør både et positivt ønske om å være med og et ønske om å dra nytte av den forenklede rapporteringen til Forskningsrådet som CRIStin-institusjonene nå har. Styret viser til sitt tidligere vedtak om å ikke ta inn flere institusjoner før ny versjon av CRIStin er på plass, men søknaden styrker ønsket om å komme til dette punktet raskest mulig. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Utkast Referat fra styremote docx 6

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer