Bibliotekutvalget. Forslag til referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Forslag til referat"

Transkript

1 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Hovedbibliotekar Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud Hovedbibliotekar Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen Hovedbibliotekar Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold Varamedlemmene er også innkalt: Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, Universitetet i Agder Hovedbibliotekar Astrid Sandnes, Høgskolen Sogn og Fjordane Hovedbibliotekar Hege Underthun, Norges idrettshøgskole Fra UHRs sekretariat: Sekretær for bibliotekutvalget, Sigrid Tollefsen, UHR Andre: Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbiblioteket Spesialbibliotekar Aud Gjersdal, Universitetsbiblioteket i Bergen Forfall: Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Espen Skjoldal, Universitetsbiblioteket i Stavanger Forslag til referat Møtedato: 8. desember 2010 Møtetid: kl Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Saksliste Sak 28/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 29/10 Referat fra forrige møte Sak 30/10 Dialogmøte med Nasjonalbiblioteket, kl Sak 31/10 Bokprosjektet NSD statusoppdatering Sak 32/10 Indikatorer UH-bibliotek Sak 33/10 Lisens/konsortiearbeidet Sak 34/10 Open Access - pilotprosjekt Sak 35/10 Orienteringssaker 1

2 Sak 36/10 Møteplan 2011 Sak 37/10 Eventuelt Saksnr 28/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 29/10 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møtet 10. september 2010 er sendt på sirkulasjon og lagt på UHRs web: 10.september_1.pdf Referatet godkjennes. Saksnr 30/10 Dialogmøte med Nasjonalbiblioteket Det vises til tidligere møter, hvor UHR B ønsker å følge opp den gode dialogen med Nasjonalbiblioteket. Overordnet målsetting med møtet var å finne punkter hvor samhandling gir synergi. Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein innledet til spørsmål og diskusjon. UHR B takker Nasjonalbibliotekaren for et nyttig møte, og ønsker å fortsette dialogen i form av kontaktmøter som dette, gjerne over en hel dag to ganger i året. Egne møter hvor også institusjonsledelse er tilstede vil kunne ha stor verdi. De viktigste temaene på møtet var: - digitalisering - statistikk og indikatorer - felles arenaer - hvordan kontakten med UH-bibliotekene skal være - forskningssamarbeid - prosjektmidler - forskningsdata depotsamarbeid UHR B/AU følger opp disse temaene, og avtaler møte med NB tidlig i UHR B ser frem til videre samarbeid med NB! Saksnr 31/10 Bokprosjektet NSD statusoppdatering Det vises til behandling på møtet 10. september, hvor det var enighet om å oppnevne en 2

3 arbeidsgruppe for videre oppfølging av bokprosjektet når det gjelder a) faglig bistand ved gjennomføring av opplæringsopplegg for bibliotek b) opprettelse av et system for registrering av bøker som er tvilstilfeller når det gjelder vitenskapelighet. Gruppen har pr i dag representanter fra NSD, Bibsys og bibliotekmiljøene (Heidi Kvamme UiS, Else Margrethe Bredland UiA, Tor Øyvind Fosse UiB og Randi Tyse Eriksen NTNU). Det har til nå ikke vært møter i gruppen, men det arbeides med å utforme et mandat. Siden Nasjonalbiblioteket får eksemplarer av norske bøker gjennom pliktavleveringsordningen, og allerede beskriver disse i Bibsys, vil en se på mulighetene for et samarbeid med NB. Det skulle være et møte mellom NSD og NB 6. desember, og etter dette møtet vil NSD utforme mandat for arbeidsgruppen. Sakspapirer: Sak om bokprosjektet presentert av NSD for styringsgruppa for DBH 9. november, vedlagt. UHR B støtter arbeidets retning så langt. UHR B mener det er viktig at Nasjonalbiblioteket og Cristin får en representant hver i arbeidsgruppen, i tillegg til de som allerede er oppnevnt. UHR B/AU henvender seg til NSD med en anmodning om at de utvider arbeidsgruppen på denne måten. Saksnr 32/10 Indikatorer UH-bibliotek Det vises til orientering på forrige møte. Prosjektgruppen for universitets- og høgskolebibliotekene har kommet frem til 24 indikatorer som sier noe om det enkelte biblioteks kvalitet, og plassering i forhold til andre sammenliknbare bibliotek. I prosjektrapporten angis neste skritt i dette arbeidet: Å velge ut et mindre sett med indikatorer for nasjonal sammenlikning. UHR B har tidligere vært i kontakt med NSD med sikte på å gjøre denne statistikken tilgjengelig via NSD/DBH. Neste milepæl blir ut fra dette å definere hvilke indikatorer som UHR B vil arbeide for å få inn i DBH. Det må velges ut 3-4 indikatorer som alle kan enes om å bruke fra 2011, slik at det gis et sammenlikningsgrunnlag på tvers. Tre av indikatorgruppens medlemmer har jobbet videre med sikte på å skrive en artikkel, basert på uttestingene som er gjennomført, og presentasjonen ved Northumbria-konferansen i UHR B ønsker at det arbeides for å komme frem noen få indikatorer som kan brukes felles i UHbibliotekene og ønsker at gruppen som arbeidet med indikatorene formaliseres og får mandat fra UHR B til å foreslå utvalgte indikatorer. Utvalget diskuterte også at det er behov for revisjon av fagbibliotekstatistikken, men en revisjon er et større arbeid som må samordnes med Nasjonalbiblioteket. Det har også kommet frem at Humsambibliotekarene ved de fire store universitetsbibliotekene skal delta sammen på konferansen QQML i mai 2011 i Athen ( Her ønsker de å legge frem resultatene av hva de finner når de tar for seg et par indikatorer hver, og tester de på alle fire Humsam-bibliotekene. Det er positivt at det foregår uttesting ved flere bibliotekmiljøer, og UHR B vil ta initiativ til at de to grupperingene som arbeider med indikatorer for UH-bibliotek holder hverandre orientert om arbeidet og at erfaringene samles. 3

4 Statistikk for UH-bibliotekene må synliggjøres via DBH, sammen med institusjonsstatistikken. Det settes ned en gruppe som fortsetter med utgangspunkt i det arbeidet med indikatorer som er gjort. Gruppen må plukke ut noen indikatorer for å teste, og se om de er brukbare. UHR B vil be representantene fra den opprinnelige indikatorgruppen om å fortsette som medlemmer i en ny spesialgruppe under UHR B. Gruppen suppleres med et medlem fra Humsam-gruppen. Tore Tungodden er ressursperson for gruppen, men ikke medlem. UHR B/AU får fullmakt til å utarbeide et mandat med tidsfrister for arbeidet, samt opprette arbeidsgruppen. Innarbeiding av indikatorene forutsetter gjennomgang av statistikken. Revisjonen av statistikken for fagbibliotekene er imidlertid et eget, mer langsiktig arbeid som må foregå i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og inngår ikke i denne arbeidsgruppens mandat. Indikatorgruppens anbefalinger vil til gjengjeld bli fulgt opp i den fremtidige revideringen av statistikk for fagbibliotekene. UHR B/AU bes også om å følge opp arbeidet med fagbibliotekstatistikken inn mot Nasjonalbiblioteket. Begge saker følges opp på neste møte. Saksnr 33/10 Lisens/konsortiearbeidet 1. Forhandlinger om nasjonal lisens for tilgang til SCIENCE DIRECT Saksbehandler: Sigrid Tollfesen Det vises til møte i UHR B 10. september der UHR B fikk en orientering om status. UHR B vedtok da at det skulle legges opp til videre forankring og prosess i UHRs organer, samt at både KD og Forskningsrådet blir presentert for resultatet slik at man kan diskutere mulig fremdrift. UHR B fremhevet det også som svært viktig at eksisterende avtale ikke blir skadelidende som følge av dette arbeidet, dersom det ikke blir noe av piloten. Den 26. november var det møte mellom representanter fra Lomheim-utvalget og Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet. Ingar Lomheim, Ole-Gunnar Evensen, Margareta Grahn og Sigrid Tollefsen fra referansegruppen møtte Steinar Johannessen og Eline Hagland fra Kunnskapsdepartementet og Rune Rambæk Schjølberg fra Forskningsrådet. I møtet ble status for forhandlinger og premisser for pilot presentert. Møtet drøftet også mulige veier for videre fremdrift, og det ble foreslått å involvere Cristin som initiativtaker til prosjektet i samarbeid med UHR. Sakspapirer: PPT-presentasjon fra møtet 26. november Status Løsningen ser ut til å være å gå inn i en toårig prøveperiode med delt avtale mellom konsortiet og nye institusjoner. Hvis en slik avtale skal kunne godkjennes må det komme klart fram i intensjoner og premisser at piloten skal ha som en av hovedhensiktene å rydde vei for en enhetlig nasjonal lisensordning. UHR B ble også orientert om mulige vilkår mht økonomi og tilgang. Anbefalinger fra referansegruppen: Det forhandles videre om en to-årig prøveperiode med hensikt å få til en enhetlig nasjonal 4

5 lisenstilgang på SD. I pilotperioden holdes eksisterende konsortieavtale og avtale for de nye institusjonene adskilt. Det inngås en "nasjonal" avtale for øvrige institusjoner for to år. Følgende forutsetninger skal legges til grunn: Partene forplikter seg til å arbeide for at prøveprosjektet skal videreføres i en nasjonal lisens for SD. Det skal arbeides med alternative og forenklede forretningsmodeller. Det skal foretas analyse av bruk og nytteverdi, jfr.: Det skal foretas vurdering av nye modeller for kostnadsdekning og -fordeling nasjonalt. Det skal vurderes nye rutiner og ansvar ang. nasjonal oppfølging av lisensavtaler, jfr. etablering av CRISTIN. Vurdere innarbeidelse av Open Access-løsninger Finansiering de neste to år: Konsortiet finansieres som før direkte fra institusjonene. "Nasjonal" tilgang for nye institusjoner finansieres med midler fra Kunnskapsdepartementet etter søknad, men prosjektperioden brukes til å legge plan for videre drift etter pilotperioden. Veien videre Møtet med Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet var positivt, men selvsagt uten løfte om midler. Forskningsrådet mente at det var naturlig å stile en søknad til Kunnskapsdepartementet, men kunne eventuelt støtte en søknad. Referansegruppen foreslår at saken legges frem for UHRs forskningsutvalg og evt også UHRs styre før det utarbeides en søknad til Kunnskapsdepartementet. Saken bør også legges frem for Cristin for å avklare mulighet for samarbeid om prosjektet. Viktige stikkord i en søknad vil være kvalitet i forskningen og forskningsmobilitet. Saken bør også forankres i instituttsektoren gjennom FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena). Et slikt forankringsarbeid innebærer at en søknad ikke vil kunne gå før tidligst i januar Samtidig er det viktig at vi fra sektorens side kan dokumentere et behov og støtte til saken, derfor bør man legge opp til en slik runde. UHR AU tar saken videre og fremmer den for de ulike instansene nevnt over. AU vil utarbeide et notat som notat som konkluderer med at det skal søkes midler, og dette notatet vil bli lagt frem for ulike forankringsinstanser. Konsortiegruppen i Cristin skal møte Cristinstyret 16. desember og presentere arbeidet sitt. Denne saken vil da bli presentert for styret slik at styret antas å være kjent med den dersom det kommer en mer formell henvendelse om å stå som avsender av søknad sammen med UHR. UHRs sekretariat vil drøfte dette med daglig leder i Cristin og avklare hva som vil være fornuftig fremgangsmåte her. Dette arbeidet må fortsette og UHR B støtter forslaget til videre fremdrift. Det er særlig viktig å arbeide videre med argumentasjonen rundt betydningen av en nasjonal basispakke for lisenser og avtaler tilgjengelig for alle. 2. Opprettelse av UHRs lisensgruppe Cristin har det nasjonale ansvaret for å fremforhandle lisens- og konsortieavtaler for 5

6 forskningsinstitusjonene. Ved å formalisere en lisensgruppe i UHR blir UH-institusjonenes rolle og innspill i disse sakene mer offisiell, kan bidra til tyngre kompetanse og gi klarere linjer. Denne lisensgruppen må representere hele sektoren, og sammensetningen må avspeile dette, samtidig som institusjonene med tyngst portefølje blir godt representert. UHR B anser at profesjonalisering av prosessene om avtaleforhandlinger er viktig. Samtidig må prosessene være transparente, slik at en kan komme med innspill og stille spørsmål underveis. Det er viktig med god dialog med Cristin, og UHR B ønsker å formalisere et talerør inn mot Cristin i form av en rådgivende gruppe. UHR B/AU kommer deretter tilbake til utvalget med denne saken. 3. Konsortieavtale med Universitetsforlaget om Idunn.no Sakspapir: Vedlegg I: Tilbud fra Universitetsforlaget. Vedlegg II: Presentasjon Universitetsforlaget I 2009 brøt forhandlingene om konsortieavtale for Idunn.no sammen da konsortiegruppen (tidligere ABMu i samarbeid med forskningsuniversitetenes lisensutvalg) ikke kunne akseptere prisvilkårene fra Universitetsforlaget (UF). Abonnentene ble isteden tilbudt en standardavtale fra UF på de prisvilkår konsortiegruppen hadde takket nei til. Dette utløste ønske om aksjonering fra de øvrige UH-bibliotekene. Aksjonen ble avblåst og erstattet av et møte med UF hvor partenes ståsted ble klargjort. På møtet deltok konsortiegruppen, BI og HiO. Møtet har dannet utgangspunkt for et informasjonsarbeid fra UFs side for å etablere en forståelse i bibliotekene for at de sitter på nøkkelen til det videre eksistensgrunnlaget for tidsskriftene som ligger til grunn for Idunn.no. Høsten 2010 har konsortiegruppen gjenopptatt kontakten med UF med sikte på å få på plass en konsortieavtale. Lisensutvalget har deltatt i forhandlingene. Ultimo oktober konkluderte konsortiegruppen med at de har store betenkeligheter med å forhandle på premisser satt av UF som går langt utover bibliotekenes særinteresser og dermed hva de oppfatter som sitt mandat. De oppfatter heller ikke å ha mandat til å forplikte bibliotekene til en prisøkning som lisensutvalget omtaler som urimelig. UF hevder prisen gjenspeiler det inntektsgrunnlaget som er nødvendig for å sikre opprettholdelsen av tidsskriftene som ligger til grunn for Idunn.no grunnet bortfall av papirabonnement i andre deler av institusjonen enn biblioteket. Prisutviklingen for Idunn.no eksemplifiserer hvor tett sammenvevd disse problemstillingene er. UHR-B diskuterte saken. Det er nødvendig med norske tidsskrifter av både faglige og kulturpolitiske grunner. UF er likevel en markedsmessig aktør på linje med andre, og det er ikke bibliotekenes oppgave å opprettholde papirutgavene ved institusjonene uten at dette er adressert institusjonelt. Avtalelisenser dekket av biblioteket fremfor modellen med individuelle abonnement er et kostnadseffektiviserende bidrag til faglig infrastruktur for institusjonene. Totalt sparer institusjonen penger selv om mediebudsjettet til biblioteket øker. For at man skal komme frem til en god løsning, anbefaler UHR B at en at en idunn.no-avtale for UH-sektoren gås gjennom med tanke på hva den dekker i et helhetlig institusjonsperspektiv. 6

7 UHR B nedsetter en gruppe/et utvalg i samarbeid med UF. Saken løftes institusjonelt gjennom UHR-systemet ved behov. UHR B/AU blir i mellomperioden bedt om å sikre den nødvendige løpende dialogen med UF i samarbeid med konsortiegruppen i Cristin. Saksnr 34/10 Open Access pilotprosjekt Det vises til behandling tidligere i UHR B. På møte i København september 2009 drøftet utvalget en mulig pilot for Open Access basert på signaler fra Kunnskapsdepartementet om at det var politisk interesse for dette. Tanken om en pilot oppsto som følge av Forskningsrådet og UHRs arbeid og innspill om Open Access til KD tidligere i Både UHRs arbeidsgruppe og Forskningsrådet anbefalte KD å arbeide for et bedre kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av publisering i Open Access-tidsskrifter. Sakspapirer: Skisse pilot Open Access Kunnskapsdepartementet har luftet ideen om en pilot for å gi mer kunnskap og erfaring. Prosjektet KD ønsker å støtte har en to-sporet tilnærming: Spor 1: Støtte til publisering i Open-Access-tidsskrifter. Et tiltak er tenkt som en pott for forfatterbetaling ved publisering i Open Access-tidsskrifter, der det koster penger å publisere. Det vil være viktig at midlene til publisering i Open Access-tidsskriftene ikke bli lagt frem for et prioriteringsråd ved institusjonen, men tildeles fortløpende. Spor 2: Støtte for å øke andel vitenskapelige tidsskrifter i åpne arkiv Det andre tiltaket gjelder situasjonen dersom forfatteren velger å publisere i et ordinært abonnements-tidsskrift. Da vil innsatsen og prosjektet handle om støtte i forkant av publiseringen for å få forfatteren til å sikre seg rettigheter til å egenarkivere artikkelen. Det legges også opptil et sporovergripende tiltak: undersøkelse av institusjonenes OA-policy og praksis. Cristin er prosjekteier. Det etableres en prosjektgruppe på rundt 6 personer. I samråd med prosjektgruppen utarbeides en endelig prosjektplan med kostnadsoverslag innen 1. februar Prosjektstart er januar Kunnskapsdepartementet finansierer prosjektet og utbetaler midlene til Cristin. Prosjektplanen skal legge opp til en plan med ramme 2 mill., og inneholde en prioritert rekkefølge på aktivitetene, slik at det kan tas forbehold om oppstart av de lavest prioriterte prosjektene inntil finansieringen er endelig avklart. UHR Bs medlemmer anmodes om å spille inn navn på mulige deltakere i prosjektgruppen til UHR Bs sekretær, som følger saken videre inn mot Cristin. Vitenskapelig ansatte bør være den viktigste representasjon i prosjektgruppen. Tilretteleggere ved bibliotekene bør også være representert. 7

8 Saksnr 35/10 Orienteringssaker 1 Kopinor Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor inngikk i juni 2010 en samarbeidsavtale og er enige om bl.a. følgende: Prolongering av mønsteravtale og protokoll frem til 30. juni 2012 Mønsteravtalen for perioden 1. juli juni 2004, senere prolongert og gjort gjeldende med virkning frem til og med 30. juni 2010, sammenholdt med protokoll datert 11. mai 2009, videreføres som grunnlag for UH-institusjonenes vederlagspliktige eksemplarfremstilling av opphavsrettslig beskyttet materiale fra 1. juli 2010 til og med 30. juni 2012, i samsvar med protokollens punkt 4. Vederlagssatsene for 2009/2010 videreføres uten KPI-justering For 2010/11 og 2011/12 faktureres et vederlag per ansatt og student tilsvarende satsene for 2009/2010, etter oppdaterte tall for antall ansatte og studenter. Statistisk undersøkelse Partene vil i fellesskap fortløpende vurdere behovet for og hensiktsmessigheten av å gjennomføre statistisk undersøkelse av analog og digital fremstilling og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale, i løpet av perioden, som grunnlag for betaling og fordeling av vederlag for kommende periode. Gjennomføring skjer etter nærmere avtale og i samsvar med prinsippene i mønsteravtalen kap. 11. Digitale kompendier Prolongeringen av mønsteravtalen og protokollen av mai 2009 innebærer at Kopinor arbeider videre med en løsning for digital klarering og leveranse av artikler/utdrag fra bøker osv. som i dag inngår i artikkelsamlinger/kompendier og som institusjonene selv fremstiller. Se vedlagte informasjonstekst fra Kopinor vedr. utvikling av digitale kompendier for informasjon om denne løsningen. UHR planlegger et møte 16. februar 2011 for å orientere om status i forhandlingsarbeidet med Kopinor. På samme møte vil Kopinor også informere om fremdrift og status i prosjektet for utvikling av digitale kompendier. UHR vil gå ut med mer informasjon om dette møtet i desember. 8

9 UTKAST TIL INFORMASJONSTEKST FRA KOPINOR Digitale kompendier en nettbasert tjeneste fra Kopinor UHR og Kopinor har siden oktober 2007 arbeidet med å finne løsninger for UH-sektorens behov for digital kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttede verk. UHR og Kopinor nedsatte våren 2008 et felles utredningsutvalg som gjennomførte en kartlegging av bruk og behov for digitale kopier i UH -sektoren. 11. mai 2009 ble partene enige om en protokoll som skisserer en helhetlig løsning for digital eksemplarfremstilling og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH- sektoren. Denne protokollen ble videreført fra 1. juli 2010 til og med 30.juni Mønsteravtalen finnes på Kopinors sider på denne lenken En løsning for digitale kompendier I protokollen slås det fast at den fremtidige avtaleløsningen vil inneholde en generell tillatelse til digital kopiering og bruk av beskyttet materiale som har et ikke-forlagsmessig preg, innenfor tilsvarende rammer som etter gjeldende fotokopieringsavtale. For såkalte digitale kompendier (definert kursmateriale som pensum, anbefalt lærestoff mv.) vil Kopinor investere i et transaksjonsbasert system for klarering og leveranse av digitalt innhold. Kopinor utvikler nå kjernefunksjonaliteten i dette systemet, i form av en applikasjon som skal forestå klarering av rettigheter, sammenstilling av elektroniske kompendier, samt leveranse og distribusjon av disse til UH-sektoren. UHR har på vegne av sektoren forpliktet seg til å bidra i en referansegruppe som skal kvalitetssikre og kommentere hensiktsmessigheten i den foreslåtte løsningen. Den foreliggende løsningen er Kopinors egen forretningsbaserte beslutning. Et tilbud for forskjellige undervisningssammenhenger Kopinor utvikler nå en ny, nettbasert tjeneste som skal kunne levere ferdige, digitale kompendier. Institusjonen kan sette sammen og bestille digitale kompendier til hvert enkelt kurs. Tjenesten vil være tilgjengelig i et brukervennlig grensesnitt med søkemuligheter i både nasjonalt og internasjonalt innhold. Valg og kombinasjoner vil kunne lagres og tilpasses nye undervisningssammenhenger eller raskt justeres med hensyn til antall og volum. Studentene får materialet i form av PDF-filer i et passordbeskyttet internt nettverk. Institusjonen faktureres basert på avtalt sidepris, antall sider og antall studenter som er tilmeldt de enkelte kurs. Institusjonen betaler i tillegg en årlig abonnementsavgift. Pris vil være gjenstand for forhandlinger mellom UHR og Kopinor. Løsningen planlegges inkludert i en ny mønsteravtale med UHR med virkning fra 1. juli En tjeneste med flere fordeler Tjenesten vil kunne gi en rekke fordeler i forhold til nåværende praksis. Kostnader knyttet til bruk av kompendier i undervisningen vil bli redusert. Studentene vil få punktlig leverte kompendier av høy kvalitet. Problemet med makulatur vil falle bort, og overgang til digitale kompendier vil også på denne måten innebære en miljøgevinst. 9

10 2 Bibsys Statusrapport Det vises til forrige møte angående innspill fra UHR B vedrørende reviderte retningslinjer og mandat for Biblioteksystemkonsortiet. Det er nå vedtatt nytt reglement for Biblioteksystemkonsortiet, hvor styringsgruppens rolle er klargjort: Styringsgruppen er en referansegruppe, og har ikke styringsansvar. Gruppen gir anbefalinger til Bibsys sin direktør, som legger frem og bruker denne informasjonen som beslutningsgrunnlag for styret. Leder for styringsgruppen møter også i Bibsys sitt styre. Bibsys og OCLC har signert kontrakten angående levering av nytt biblioteksystem Tidsplan for innføring av nytt biblioteksystem må på plass, slik at vi vet hva vi må begynne å planlegge nå. I tilknytning til innføringen, så er det planlagt å opprette en prosjektgruppe som skal bidra til tettere kommunikasjon med bibliotekene, og faggrupper. Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet har anbefalt Bibsys å utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan for innføring av nytt biblioteksystem. Roy Gundersen takker av, og innstilling om ny direktør i Bibsys blir behandlet på neste styremøte Det har kommet muntlige positive signaler fra KD mht finansiering av Uninett sitt arkitekturprosjekt for UH-sektoren Forskdok overføres til Cristin. Bibsys brukermøte Brukermøtet blir mars Se 3 Cristin USIT har nå formelt overtatt, slik at Cristin ikke lenger er prosjekt under departementet. 4 Muninkonferanse Det har vært avholdt Muninkonferanse: The 5th Munin Conference on scientific publishing: Open Access - The Competitive Advantage Se Sakene tas til orientering. Saksnr 36/10 Møteplan 2011 Ikke behandlet i møtet, vil bli fulgt opp på epost. Saksnr 37/10 Eventuelt Ingen saker 10

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2011 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 25. februar 2008 Kl. 10.00-15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46, 6 etg Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs medlemsinstitusjoner Deres referanse: Vår referanse: 09/129-52 Vår dato: 19.10.2011 Informasjon om utvikling

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 28. september 2007 Kl 09.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 Tilstede:

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 12. desember 2008 Tid og sted: kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 3.juni 2008 2008 Tid og sted: 3.juni 2008 kl. 10.00-14.00 UBO, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Bjørn Torger Stokke, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Eyvind Elstad, Stig

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007 Referat fra møte i 12. mars 2007 Til stede: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Hanna Kristiansen, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Stig A. Slørdahl

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 26. september 2008 Dato: 26. september 2008 kl. 9.00-14.00 Sted: Møterom 201. Hovedbygningen, Gløshaugen,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Current Research Information SysTem In Norway Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Hva skjer egentlig i Cristin for tiden? Overordnet om status i Cristin Om forskningsinformasjonssystemet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 25. mai Blindern, Cristin

Referat. Møte i styret for Cristin 25. mai Blindern, Cristin Blindern, 26.5.2011 Cristin-11-037 Referat Møte i styret for Cristin 25. mai 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF Inga Fløisand, Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 29.11.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 29. november 2013 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Anne

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Oslo, 4.2.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanns Sundnes Anne Lise Fimreite (på telefon) Reidar Thorstensen Rune R.

Detaljer

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b UHR B Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata Oppsummering aktiviteter 2016 UHR b 24.11.16 Gruppen består av: Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger Svitlana Kolesnyk,

Detaljer