Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste"

Transkript

1 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Hovedbibliotekar Astrid Sandnes, Høgskolen Sogn og Fjordane Hovedbibliotekar Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Universitetsbiblioteket (vara inviteres til alle møter) Bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, Universitetet i Agder (vara inviteres til alle møter) Fra UHRs sekretariat: Sekretær for bibliotekutvalget, Sigrid Tollefsen, UHR Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Andre: Leder, Digitale tjenester Håvard Kolle Riis, Universitetsbiblioteket i Oslo under sak 26/11 Instituttleder Liv Gjestrum, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag under sak 30/11 Forfall: Hovedbibliotekar Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Espen Skjoldal, Universitetsbiblioteket i Stavanger Hovedbibliotekar Hege Underthun, Norges idrettshøgskole (vara inviteres til alle møter) Referat Møtedato: 5. desember 2011 Møtetid: Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr.: Saksliste Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Leder og nestleder, varamedlemmer UHR B

2 Sak 24/11 Oppfølgingssaker Nasjonalbiblioteket Sak 25/11 UHR B arbeidsgruppe - indikatorer UH-bibliotek Sak 26/11 Prosjekt fra papir til digitalt pensum Sak 27/11 Arbeidsgruppe idunn.no Sak 28/11 Etablering av møteforum for UH-bibliotekene Sak 29/11 Bokprosjektet-resultat fra arbeidsgruppe Sak 30/11 Kontaktmøte med HIOA og Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Sak 31/11 Forslag om etablering av nasjonalt nettverk for bibliotekenes forskningsstøtte Sak 32/11 UHRs innspill til forskningsmeldingen Sak 33/11 Møteplan 2012 Sak 34/11 Orienteringssaker Sak 35/11 Eventuelt Saksnr 21/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 22/11 Referat fra forrige møte Referat fra møtet 15. september 2011 er sendt på sirkulasjon og lagt på UHRs web: Referatet godkjennes. Saksnr 23 /11 Leder og nestleder, varamedlemmer UHR B Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Sakspapirer: Saksfremlegg til UHRs styremøte 6. desember, vedlagt Det skal oppnevnes ny leder og nestleder for UHR B. Nåværende nestleder Dagmar Langeggen foreslås som leder for resten av UHR Bs periode. Sekretariatet har som tidligere foreslått at det er UHR B selv som sammen med utvalgets leder, finner en praktisk løsning på hvem som er nestleder. Randi Taxt har varslet at hun skal slutte som bibliotekdirektør ved UiB, men tidspunkt er ikke endelig avklart. Når hun slutter i sin stilling, vil varamedlem rykke opp til fast plass. Samtidig er det også foreslått oppnevning av vararepresentant for høgskolene i perioden da både Tove Pemmer Sætre og Lars Bauna har sluttet. Av formelle grunner kunne ikke UHR B oppnevne i møte 5. desember, men måtte avvente styrets behandling. UHR B støtter forslaget som er lagt til styret om å oppnevne Dagmar Langeggen som leder av

3 UHR B for Forutsatt at styret gir UHR B foreslåtte fullmakter, utarbeider AU et forslag til nestleder og varamedlemmer fra høgskolene og behandler dette på sirkulasjon.

4 Saksnr 24/11 Oppfølgingssaker Nasjonalbiblioteket Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Saksdokumenter: Referat fra møtet med Nasjonalbiblioteket 12. oktober 2011, vedlagt Utkast mandat arbeidsgruppe for depot, ettersendes Det vises til forrige møte i UHR B 15. september der UHR B ble orientert om status i Rådgivende utvalg og tildeling av prosjektmidler. For prosjektet Fra papir til digitalt pensum vises det til sak 26 og egen orientering. Som oppfølging av kontakten med Nasjonalbiblioteket hadde Randi Taxt, Bente Andreassen og Sigrid Tollefsen et møte med NB 12. oktober hvor vi drøftet to saker som har vært diskutert i UHR B tidligere; emneord og depot. Det vises til referat fra møtet og utkast til mandat for en felles arbeidsgruppe mellom NB og UHR B for å skissere fellesløsninger for depot. Randi Taxt og Bente Andreassen orienterte fra møtet. UHR B diskuterte forslag til mandat for arbeidsgruppe for fellesløsninger for depot. Det er planlagt nytt møte i Rådgivende utvalg 12. desember der NB og UHR B/AU vil gå videre i diskusjonen i forhold til å få på plass arbeidsgruppen. Når det gjelder emneord legges det også opp til en arbeidsgruppe, men det ble avtalt at NB og UBO skulle gjøre et forarbeide før øvrige involveres. Det ble ikke satt tidsfrist, men UHR B/AU vil ta denne saken opp på neste møte i Rådgivende utvalg med NB. Depot: Sekretariatet endrer forslag til mandat for arbeidsgruppe i tråd med diskusjonen i UHR B-møtet og oversender Nasjonalbiblioteket før møtet 12. desember. Emneord: UHR B/AU purrer dette i forbindelse med møtet 12.desember. Sekretariatet følger opp. Saksnr 25/11 UHR B arbeidsgruppe - indikatorer UH-bibliotek- oppfølging Saksbehandler: Sigrid Tollefsen/Bente Saxrud Sakspapirer: Anbefalte indikatorer UH-bibliotek pr , vedlagt. Oppsummering fra Tore Tungodden i forhold til behandling i DBH styringsgruppe. Rapport fra arbeidsgruppen indikatorer UH-bibliotek

5 Det vises til arbeidsgruppe for indikatorer UH- bibliotek og til behandling i forrige møte 15. september der UHR B vedtok følgende: UHR B vedtar at de fire foreslåtte indikatorene kan anbefales for bruk i UH-sektoren: 1. Relevante brukere pr. årsverk i biblioteket 2. Bruk av bibliotekets samlinger: utlån/nedlastede fulltekstdokumenter 3. Kostnader til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen 4. Kostnader per utlån/nedlastet fulltekstdokument De fire indikatorene vil fortløpende bli vurdert og eventuelt justeres hvis de ikke er tilfredsstillende. Arbeidsutvalget vil arbeide for å få disse inn i DBH-basen på linje med andre relevante styringsdata for sektoren og vil følge opp arbeidet til desembermøtet. I denne sammenheng vil arbeidet med fagbibliotekstatistikken også følges opp. Revisjon av tallgrunnlaget for indikatorene UHR B ba i møtet den 15. september om en justering av tallgrunnlaget i tre av indikatorene. Arbeidsgruppens sekretær, seniorrådgiver Bente Saxrud fra BI, presenterte forslaget til indikatorer i møtet 15. september. I hennes oppsummering fra møtet noterte hun at UHR B kom med følgende innspill: Ønsker å avgrense ansatte til vitenskapelige ansatte + vitenskapelig støttepersonell, f.eks bibliotekarer. Det er viktig å få en klar avgrensing av dette. Dette ble grunngitt med at det er en relativt stor andel av de ansatte som er administrative og det er ikke disse som er bibliotekets primærbrukere - det er det studenter og vitenskapelige ansatte som er. Det finnes dessuten også andre indikatorer i DBH der man ser studenter ift vitenskapelige ansatte. Det bør derfor ikke være noe problem å hente disse tallene fra DBH. [Arbeidsgruppen] ble bedt om å revidere de indikatorene der dette er aktuelt. Det ble også nevnt at timeforelesere burde utelates men professor II bør inngå i tallet. Dette ble det imidlertid ikke tatt noen beslutning på. Leder av utvalget, Randi Rønningen, og sekretær Bente Saxrud, har gjennomgått og utarbeidet et nytt forslag til tallgrunnlag. Forslaget har vært på høring til de andre medlemmene i arbeidgruppen. Det er ikke kommet inn kommentarer eller innsigelser mot forslaget. Arbeidsgruppens forslag er: Ansatte i institusjonene avgrenses til å gjelde Undervisning, forsknings- og formidlingsstillinger, samt Time/hjelpelærere. Vitenskapelige støttestillinger og Administrative stillinger utelates Tallene hentes fra DBH; Tabell 6: Tilsatte; med valget: Organisering: Institusjon-Stillingsgruppe-Stillingskategori- Stillingskode ; og deretter; Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger og Tabell 7: Time/hjelpelærere - (tallet er her omregnet til årsverk) Begrunnelse Det er svært forskjellig hvordan institusjonene melder inn vitenskapelig støttepersonell, til tross for klar definisjon i DBH på hva denne gruppen skal inneholde av stillingskoder: Denne gruppen inneholder

6 dessuten en god del stillinger som vi ikke anser for å være primærbrukere av bibliotektjenester. Arbeidsgruppen foreslår derfor at ansatte kun skal omfatte gruppe 1; Undervisning, forsknings- og formidlingsstillinger. Heri inngår også stipendiater og vit..ass. som er viktige primærbrukere av bibliotekets tjenester. Revidert oversikt over forslåtte indikatorer ble lagt frem for UHR B. Indikatorene inn i DBH? DBH behandlet saken i et styringsgruppemøte 3. november, men ønsket ikke å gå inn for å legge inn indikatorene i DBH før det hadde vært til behandling i UHRs styre. Begrunnelsen knytter seg til skepsis til mer rapportering og en mulig tolkning av at dette kan sies å gå i mot hensikten fra KDs revisjon av målstrukturen som er å redusere antall parametre og den totale rapporteringen fra institusjonene. UHR B diskuterte hvordan utvalget skal foreslå bruken av indikatorene fremover. 1. UHR B mener at selve indikatorene nå er godt redegjort for og vil anbefale alle UHbibliotek å ta dem i bruk. 2. UHR B ser at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre mer testing og samle erfaringer. UHR B ber derfor arbeidsgruppen om fortsette arbeidet. Arbeidsgruppen får i oppdrag å samle inn og analysere resultatet ved UH-bibliotekene innen utgangen av mars 2012 (eller eventuelt før bibliotekmøtet i mars hvis mulig). Sekretariatet følger opp det praktiske i samarbeid med leder og sekretær av arbeidsgruppen. 3. Det gjøres en ny vurdering høsten 2012 i forhold til spørsmålet om å få indikatorene inn i DBH. Dersom det vurderes som ønskelig, må UHR B få avklart hvilke instanser saken skal behandles i i UHR-systemet før det evt. foretas en ny henvendelse til DBH. Saksnr 26/11 Prosjekt fra papir til digitalt pensum Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Sakspapirer: Presentasjon av prosjektet, ble lagt frem på UHR B-samlingen 28. oktober, se Det vises til behandling og diskusjon i UHR B- møtet 15. september der UHR B ble orientert om at prosjektet skulle starte. Kartleggingen er nå ferdig og prosjektleder Håvard Kolle Riis, leder, Digitale tjenester ved UBO presenterte hovedfunn fra kartleggingen. Det er planlagt et seminar 1. februar for å presentere resultatene av prosjektet. UHRs sekretariat ønsker å sette dette inn i en større sammenheng jfr. utviklingen av

7 klareringssystemet som Kopinor nå utvikler og vil gjerne ha innspill fra UHR B på en god vinkling på seminaret som kan koble UHR Bs prosjekt sammen med større diskusjonene universitetene og høgskolene har om tilgang til digitalt pensum. Seminaret er planlagt til 1. februar 2012 og det er kort tid til rammene for programmet må være ferdig slik at informasjon om seminaret kan gå ut. Vedtak UHR B takker Håvard Kolle Riis for orienteringen og for arbeidet med kartleggingen. Prosjektet har stor interesse og resultatet vil være nyttig i forbindelse med de forestående forhandlingene med Kopinor. Saksnr 27/11 Arbeidsgruppe idunn.no Sakspapirer Informasjon fra arbeidsgruppens forhandlingsgruppe av 21. oktober, vedlagt Det vises til tidligere behandling i UHR og etablering av arbeidsgruppen som UHR-B har satt ned for å skissere løsninger for videreføring og utvikling av e-tidsskriftbasen idunn.no. Arbeidsgruppen skal arbeide både for en kortsiktig økonomisk løsning og for en mer langsiktig open access-løsning. Det vises til vedlagte redegjørelse fra arbeidsgruppens forhandlingsgruppe. Dagmar Langeggen orienterte om status; det blir etablert en frivilling konsortium innen rammen som er lagt og prosess med å signere avtale er i gang. Det betyr at UHR setter i gang igjen arbeidsgruppen som ser på det langsiktige. UHRs sekretariat opp. UHR B takker forhandlingsgruppen for arbeidet med å få på plass en avtale med Universitetsforlaget. Sekretariatet følger opp i forhold det langsiktige perspektivet. UHR B foreslår at sektoren og Forskningsrådet avklarer behov og ønsker i et innledende arbeid før man involverer utgivere. Saksnr 28/11 Etablering av møteforum for UH-bibliotekene Sakspapirer Program og presentasjoner fra samlingen, se Etter behandling og støtte fra UHR Bs møte 15. september, ble det avholdt en samling for bibliotekledere ved UH-institusjonene i Oslo 27. til 28. oktober, med Handelshøyskolen BI som vertskap.

8 Dette møtet var første felles møteplass der det ble lagt opp til diskusjoner om strategiske utfordringer som er spesifikke for vår gruppe. UHR B har som målsetting å etablere en felles møteplass av mer operativ art, hvor saker som spesielt berører UH- bibliotekene blir presentert og diskutert. Dette er også en anledning til å sikre informasjonsflyt mellom UHR B og bibliotekene. Det meldte seg rundt 50 deltakere på møtet og de større bibliotekene hadde også anledning til å stille med sine fakultetsbibliotekledere. I oppsummeringen kom det frem at det var stor oppslutning om å fortsette denne type samling i UHR B-regi. Deltakerne mente at et møte kunne finne sted allerede til våren, antakelig april eller mai. Det ble også meldt inn at de ønsket et litt mindre tett program hvor et er lagt opp til hyppige pauser og hvor dagen blir litt kortere. Det ble også meldt tilbake at rundt 50 personer er passe størrelse. Det er nyttig at mellomledere får delta, men må avveies mot at møtet ikke blir for stort. UHR B foreslo september som møtetidspunkt, men etter at UHR B/AU har vært i møte med Nasjonalbiblioteket, ble det klart at NBs møte skal være oktober. Det kan derfor være fornuftig å vurdere om de to møtene kan kombineres. UHR B ønsker å fortsette med en felles møtearena. Våren 2012 er det planlagt flere store møter. Av praktiske grunner er det derfor best å ha møtet på høsten. UHR B/AU bes diskutere dette med Nasjonalbiblioteket for å avklare at UHR Bs samling ikke legges for tett opp til Nasjonalbibliotekets bibliotekledersamling. Et alternativ kan være å kombinere disse to møtene høsten Saksnr Bokprosjektet resultat fra arbeidsgruppe Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Sakspapirer: Rapport fra arbeidsgruppen, vedlagt Rapport fra arbeidsgruppen indikatorer UH-bibliotek Det vises møte i UHR i september 2010 der UHR B gikk inn for å etablere en arbeidsgruppe for å se på registrering av vitenskapelige bøker i finansieringssystemet. Arbeidsgruppens resultat foreligger og konklusjonen går ut på at Nasjonalbiblioteket tar på seg oppgaven med å forhåndsregistre alle nye bøker i Bibsys. UHR B diskuterte rapporten og forslaget til løsning. UHR B mener at det er noen spørsmål som kunne vært ytterligere berørt i rapporten; det gjelder: 1) Det bør være en målsetting å redusere behovet for utvikling av egne koder i marc21 til et minimum

9 2) Det forventes at fleksibilitet m.h.t. overføring av poster fra ett system til et annet blir bedre i OCLC enn hva som er mulig i dag. Det hadde vært nyttig om arbeidsgruppen hadde diskutert om det var rom for forenklinger av arbeidsprosessene ved overgangen til OCLC World Cat. Videre saksbehandling; UHR B mener at publiseringsutvalget må behandle saken etter at avklaringene over er foretatt. En utdyping av spørsmålene fra UHR B oversendes BIBSYS styringsgruppe for biblioteksystemet. Spørsmålet om Nasjonalbibliotekets ressursbehov kan ikke behandles av UHR. Videre fremdrift i saken må avklares med NSD og med Nasjonalbiblioteket, men UHR B mener det forutsetter at spørsmålene over er avklart. Saksnr 30/11 Kontaktmøte med HiOA. Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Instituttleder Liv Gjestrum, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag møtte utvalget. UHR B hadde spilt inn følgende: UHR B ville gjerne få en kort orientering om det nye sammenslåtte instituttet. I tillegg ønsket vi noen tanker omkring samspill mellom UH-bibliotekene og bibliotekutdanningen ved HiOA. UHR B er naturligvis spesielt opptatt av hvordan problemstillinger som er relevante i UH-sektoren og opptatt av hvordan dette reflekteres i utdanningen. Tidligere har UHR B prøvd seg på å foreslå oppgaver til masterstudentene, men uten at det slo helt godt an. Vi utfordret HiA til å si noe om hva de tenker kunne være av interesse inn i utdanningen? Hvilke arenaer kan UH-sektoren spille inn på og hvordan er kontakten mellom universitetene og høgskolene og HiOA. Ville det være en god ide med et felles møte mellom UHR B og HiOA og UiT som hovedleverandører av bibliotekkompetanse til våre bibliotek? UHR Bs kontakter inn mot HiOA er nå Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole og Randi Rønningen, UBO. Liv Gjestrum orienterte både om det nye instituttet og om studietilbudet før vi hadde en utveksling omkring synspunkter på gode samarbeidsflater. UHR B takker Liv Gjestrum for orienteringen og diskusjonene. UHR B mener det virker som om HiOA/ABI har tilpasset studiene på en fornuftig måte i forhold til behovene. UHR B ser frem til fortsatt kontakt med HiOA både direkte i møter med UHR B, men også gjennom UHR Bs gode kontaktpersoner. Saksnr 31/11 Forslag om etablering av nasjonalt nettverk for bibliotekenes forskningsstøtte

10 Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Sakspapirer: Notat med initiativ til oppretting av nasjonalt nettverk for bibliotekenes forskningsstøtte, vedlagt Det vises til vedlagte notat med forslag om at UHR B tar initiativ til at det etableres et nasjonalt nettverk for bibliotekenes forskningsstøtte. Ideen til et slikt nettverk er god og det er absolutt i UHR Bs interesse. Det er imidlertid noen forhold som bør diskuteres og avklares før UHR B går inn for å etablere et slikt nettverk og det knytter seg til forhold som Innhold; skal dette være kun for forskningsstøtte eller også for undervisning? Skal nettverket ha et mandat, og skal det legges føringer i forhold til prinsipper og profil? Ansvars og rollefordeling og tilknytning til egen institusjon; hvor tett skal forankringen være til UHR B, hvordan sikres forankring i egen institusjon, Organisering og økonomi; hvem oppnevner programkomite for det årlige seminaret? Økonomi ift møter i nettverkene og for innlegg på seminar osv. UHR har ikke midler til å støtte seminarer eller til å stå for praktisk gjennomføring av seminarer på permanent basis utover kjerneaktiviteten til UHR B. UHR B takker for initiativet og mener det vil være en god ide å etablere et slikt nettverk. Men dersom UHR B skal involveres, må det avklares ytterligere i forhold til organisering, forankring og økonomi. UHR B vil be initiativtakerne om å jobbe videre med saken sammen med UHR Bs ressurspersoner Else-Margrethe Bredland og Kjell Ove Kjølaas. Behovet for dette nettverket reiser også spørsmål om behovet for fagreferentkonferansen, og UHR B vil be om at gruppen også vurderer graden av overlapp sammen med initiativtakerne for fagreferentkonferansen og at det også vurderes om dette kan slås sammen. Saken legges frem på nytt for UHR B på neste møte. Saksnr 32/11 UHRs innspill til forskningsmeldingen Saksbehandler: Sigrid Tollefsen Sakspapirer: Saksfremlegg til Forskningsutvalget i UHR med notat datert 23. november 2011 Det vises til vedlagte saksfremlegg som Forskningsutvalget skal behandle i møte 1. desember. UHR har lagt opp til at UHRs styre skal behandle innspill i møte 6. desember. Med så kort frist til behandling i underutvalg, har UHR B-sekretariatet i samarbeid med FUs sekretariat blitt enige om at forslaget som legges frem for FU også sendes UHR B nå, og at innspill som kommer frem i møtet 5. desember formidles videre til behandling i styret dersom det er vesentlige forslag til endringer.

11 Et foreløpig utkast har vært til en første runde hos UHR B/AU, og vi har prøvd å få inn formuleringer vi mener dekker vårt område best. Det gjelder spesielt punkter under overskriften Tilgang til forskningsresultater som er sentralt for UHR B. Dette innspillet er ment å skulle være overordnet, og det er derfor nødvendig med balanse mellom for detaljerte formuleringer på enkelte områder, og mer generelle innspill på andre. UHR B vil få tilsendt revidert innspillet dersom det blir større endringer etter møtet i FU 1. desember og også etter styremøtet den 6. desember. UHR B avventer styrets behandling og blir involvert på nytt ved behov. Saksnr 33/11 Møteplan 2012 Vårmøter: 5. mars 29. mai Høstmøte: 10. september 3-4. desember; London Online /første uke i desember- Det ble også foreslått september 2012 til UHR B-ledersamling. Etter møte i Rådgivende utvalg med Nasjonalbiblioteket ble det klart at Nasjonalbibliotekets biblioteklederkonferanse 2012 blir i Oslo 24. og 25. oktober, fra lunsj til lunsj. UHR-B vil avklare om vår ledersamling kan legges til 23. oktober i stedet for den planlagte datoen i september. Saksnr 34/11 Orienteringssaker Bibsys statusrapport Det vises til orientering på forrige møte. UHR B fikk en oppdatert statusrapport fra de av UHR Bs medlemmer som er involvert i Bibsys arbeidet. KD vil også snart oppnevne medlemmer til nytt styre i BIBSYS. Det nye styret blir sannsynligvis klart fra januar UHR B har hatt en diskusjon internt i arbeidsutvalget i UHR B (leder Randi E. Taxt, UiB, nestleder Dagmar Langeggen BI,Sigrid Tollefsen/Sigbjørn Hernes UHR) og også med Bente Andreassen som er nåværende medlem av BIBSYS styre. UHR B ved utvidet AU har meldt inn til KD at det vil være fornuftig å følge anbefalingen fra nåværende styre om å avvikle kontaktutvalget. Det vises til vedlagte brev fra BIBSYS til KD av 9. september Status Cristin

12 Konsortiemedarbeidere: vi har fått informasjon fra Cristin om at de er i tilsettingsprosess for flere medarbeidere på konsortieområdet. Konvertering: Sigbjørn Hernes orienterer om status. Nasjonale arbeidsgrupper for drift og videreutvikling av CRIStin-systemet : Cristin har oppnevnt 3 arbeidsgrupper i superbruker-nettverket: 1. Arbeidsgruppe for forskningsresultater 2. Arbeidsgruppe for forskerkatalog 3. Arbeidsgruppe for prosjektkatalog Det vises til vedlagte oversikt over arbeidsgrupper, mandat og medlemmer sendt ut til superbrukerne på epost 26. oktober Kopinor Det vises til behandling i forrige møte. UHRs styre etablerer nytt forhandlingsutvalg, se vedlagte saksfremlegg til behandling i UHRs styre 6. desember. Digital tilstand UHR B ga sammen med utdanningsutvalget innspill til denne undersøkelsen. Nå foreligger resultatet, og ble presentert på konferanse oktober, se Selve rapporten er ikke publisert enda. Sakene tas til orientering.

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2011 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 25. februar 2008 Kl. 10.00-15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46, 6 etg Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 28. september 2007 Kl 09.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 Tilstede:

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: kl i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 12. desember 2008 Tid og sted: kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE

Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Biblioteksjef Rune Brandshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bibliotekdirektør

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 3.juni 2008 2008 Tid og sted: 3.juni 2008 kl. 10.00-14.00 UBO, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b UHR B Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata Oppsummering aktiviteter 2016 UHR b 24.11.16 Gruppen består av: Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger Svitlana Kolesnyk,

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 26. september 2008 Dato: 26. september 2008 kl. 9.00-14.00 Sted: Møterom 201. Hovedbygningen, Gløshaugen,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2007 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat

Bibliotekutvalget. Forslag til referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde Bibliotekutvalget Møtte: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Bibliotekdirektør

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Fungerende bibliotekdirektør Ane Landøy, Universitetet i Bergen Andre vara:

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag kl Majorstua, 08.02.17 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag 27.01.2017 kl. 1300 1430 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek. Bente Saxrud

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek. Bente Saxrud Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek Bente Saxrud FAGSEMINAR - FORUM FOR ØKONOMIBIBLIOTEKARER UNIVERSITETET I AGDER 9. FEBRUAR 2016 Litt om hvem jeg er Ansatt på Handelshøyskolen BI siden 1997 med ansvar

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer