Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014"

Transkript

1 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetet i Nordland Fungerende bibliotekdirektør Ane Landøy, Universitetet i Bergen Andre vara: Bibliotekleder Sidsel Moum, Arkitekt og designhøgskolen i Oslo Seksjonssjef Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer Læringssenterdirektør Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus Første vara: Leder høgskolebiblioteket Anna Løken, Høgskolen i Hedmark Andre vara: Hovedbibliotekar Irene Hunskår, Haraldsplass diakonale høgskole Fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Vidar Røeggen, UHR Andre: Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin Ivar Torgersen, CRIStin Eystein Guldbekk, UIO Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Forfall: Bibliotekdirektør Maria Carme Torras i Calvo, Høgskolen i Bergen Viserektor for FOU Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014 Tid: kl Sted: Universitets- og høgskolerådet, Stortorget 2, Oslo Saksliste Sak 34/14 Godkjenning av saksliste Sak 35/14 Orientering fra sekretariatet Sak 36/14 Oppfølging av referat fra 11. september 2014 Sak 37/14 Status arbeidsgrupper Læringstjenester Forskningstjenester

2 Statistikk- og styringsdata Sak 38/14 Swets konkurs CRIStin orienterer Sak 39/14 Tildeling av utviklingsmidler 2014 Sak 40/14 Nasjonal bibliotekstrategi Sak 41/14 Brev fra UH-Net Vest Sak 42/14 Møteplan for 2015 Sak 43/14 Orientering Evaluering av UH-ledersamling under NBs bibliotekledersamling Henvendelse fra programkomiteen under BIBSYS konferansen Bruk av bilder i bachelor og masteroppgaver i kunstuddanninger Sak 44/14 Eventuelt Oslo, 12. desember Dagmar Langeggen leder Vidar Røeggen sekretær

3 /14 Godkjenning av saksliste Bakgrunn: Innkalling med saksliste ble sendt ut en uke før møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent.

4 /14 Orientering fra sekretariatet Sekretær i UHR-B Sekretæren i UHR-B (Vidar Røeggen) er også sekretær i Det nasjonale publiseringsutvalget. Den norske publiseringsindikatoren er evaluert og evalueringsrapporten ble lagt frem i januar Det stilles betydelige krav til UHR om å følge opp svakheter og mangler påpekt i evalueringen. I 2015 skal Vidar Røeggen derfor ha permisjon fra sin sekretærrolle i UHR-B for å kunne jobbe på heltid med oppfølgingen av evalueringsrapporten. Hovedmålsettingen for 2015 er å legge til rette for et nytt nettsted for publiseringsindikatoren i NSD. Bibliotekleder ved Diakonhjemmet høgskole, Hilde Trygstad, har takket ja til å gå inn i et ettårig vikariat tilsvarende en 30 % stilling, som sekretær for UHR-B. Hilde Trygstad begynner i stillingen 1. januar Generalsekretær i UHR Stillingen som generalsekretær i UHR er nå lyst ut. Dette er en åremålsstilling (6 år), med oppstart fra 1. september Dagens generalsekretær Ola Stave har sittet i stillingen i to perioder. Utvalget tar sakene til orientering

5 /14 Oppfølging av referat fra 11. september 2014 Sak 24/14: Kurs i søknadsskriving. Den 19. september fikk vi bekreftet fra Nasjonalbiblioteket at de kr ,- UHR-B har fått til å gjennomføre et kurs i søknadsskriving kan overføres til I vedtaket heter det at UHR-B ved AU skal ta initiativ til et møte med KD for å få til en dialog om virkemidler i forhold til UH-bibliotek. Denne saken ses i sammenheng med sak 40/14 Nasjonal bibliotekstrategi. Sak 27/14: Kort status for fagbibliotekkonferansen ved Ane Landøy Orientering fra Ane Landøy Programmet er ikke endelig ferdig, men det skal konkluderes når programkommiteen har sitt neste møte 12. desember. Programmet knyttes tett opp til tematikken i de nylig etablerte UHR-B gruppene: -Statistikk- og styringsdata -Undervisningsstøtte -Forskningstjenester Budsjettet er allerede overskredet noe, da de har på plass fire keynote speakers allerede. Navnet på konferansen blir UH-bibliotek konferansen. UHR-B er veldig positive til at programmet blir så tett koblet opp mot de tre arbeidsgruppene og ønsker at programkomiteen benytter kompetansen og ressursene i gruppene i det videre arbeidet. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor man hadde valgt å bruke benevnelsen undervisningsstøtte og ikke læringsstøtte slik UHR-B har valgt å benevne sin arbeidsgruppe. Ane Landøy skulle undersøke dette nærmere. UHR-B understreket at de ønsket å gi honnør til programkomiteen for godt arbeid. Det er veldig viktig at denne konferansen blir bra dette første året slik at vi bereder grunnen for en fast årlig møteplass. Sak 29/14: Dagmar Langeggen og Vidar Røeggen stilte som representanter på vegne av høgskolene i CRIStins strategigruppe for konsortieavtaler 12. september 2014 og fremførte vedtaket fra møtet i UHR-B om at strategigruppen var for bredt sammensatt. Det orienteres nærmere under møtet og CRIStin er invitert under sak 38/14 til å orientere om hvordan de tenker å bruke denne gruppen videre. Det er fortsatt noe uklart hvordan CRIStin tenker å gjøre bruk av denne gruppen. Diskusjonene under møtet ble på et operativt nivå og en slik gruppe, med representasjon på direktørnivå, må brukes mer strategisk. De er ikke «hands on» i forhold til i forhold til enkelttidsskrifter og faktureringsrutiner. I møtet var også forskningsinstituttene og helseforetakene representert, noe som er forståelig gitt CRIStins mandat, men dette bidrar

6 samtidig til at det blir krevende å få gruppen fungere strategisk. CRIStin har ikke levert et referat fra dette møtet og derfor er det fortsatt litt uklart hva som kom ut av møtet eller om det ble konkludert med noe i forhold til videre arbeid. Derfor er også CRIStin invitert under sak 38/14 for å gi en orientering om hvordan de tenker å bruke gruppen videre. Sak 30/14 Etablering og konstituering av arbeidsgruppene tas opp i et eget punkt 37/14 i neste sak. Sak 31/14 UHRs høringssvar i forbindelse med MOOC-rapporten ble sendt ut via biblioteklederlisten 21. oktober Sak 33/14 Lyon-deklarasjonen. Legges frem for styret i UHR 3. februar UHR-B ledersamling 22. oktober. Behandles under sak 44/14 UHR-B er svært godt fornøyd med at styringsgruppen til UH-bibliotek konferansen har tatt utgangspunkt i de tre arbeidsgruppene under UHR-B når de har utarbeidet sitt program.

7 /14 Status arbeidsgrupper Sammensetning av arbeidsgrupper ble vedtatt i møte 11. september UHR har sendt ut oppnevningsbrev til institusjonene og UHR-B representantene har tatt initiativ til et første konstituerende møte: Arbeidsgruppe for statistikk- og styringsdata hadde sitt første møte 29. oktober 2014 i UHR. Dagmar Langeggen stod for innkalling av gruppen. Arbeidsgruppe for forskningstjenester har hatt et Skype-møte 9. oktober og senere et fysisk arbeidsmøte ved Høgskolen i Bergen 3. november. Maria Carme Torras I Calvo stod for innkalling av gruppen. Arbeidsgruppe for læringstjenester har sitt første møte i UHR fredag 5. desember. Anna Løken stod for innkalling av gruppen. UHR har kontaktet henholdsvis forsknings- utdannings- og administrasjonsutvalg om oppnevnelse av representanter herfra, men responsen her har latt vente på seg. UHR har uansett sett det som viktig at gruppene har møttes og satt i gang å arbeide. AU vil følge opp UHR-utvalgene med purring. Det er opprettet et eget område under UHR-B sine nettsider for arbeidsgruppene. Hvert utvalg gir en orientering fra sine første møter. Arbeidsgruppe for læringstjenester De hadde sitt første møte i UHR 5. desember Alle deltok. I forbindelse med gjennomgang av mandatet for arbeidsgruppene var denne arbeidsgruppen opptatt av å presisere at læringstjenester ikke kun har studenter som sin målgruppe. Læringstjenester omfatter også de bibliotektjenester som retter seg mot undervisere, undervisningsstøtte. Når integrering av bibliotek i institusjonens øvrig infrastruktur er sentralt i mandatet, er det av stor betydning å få medlem fra utdanningsutvalget på plass i gruppen. Karen Buset ble valgt til leder og Anna Løken ble valgt til sekretær. Aktuelle temaer og arbeidsområder for gruppen Pensumarbeid og Bolk: Hva er bibliotekets rolle? Varierer veldig, utfordring er størst for de store. Enkelte plasserer seg i førersete, enkelte ønsker å være inne i saksbehandlingssløyfen, andre er avventende. Gruppen vil lese seg opp på rapportene om pensum og kompendier til møtet i februar. Plagieringsrapport: Gruppen leser rapporten og diskuterer hvilke punkter og hvordan rapporten kan følges opp i UH-bibliotekene.

8 Gruppen kjenner til at det pågår ulike prosjekter der man forsøker å evaluere verdien av bibliotekets undervisning. Vi ønsker å skaffe oss oversikt over disse og gjøre den tilgjengelig på gruppens webside. Anna sender forespørsel til bibliotekleder-mailliste. Neste møte blir primo februar på skype Gruppen oppretter en felles område på BOX for å samle og dele dokumenter Arbeidsgruppe for forskningstjenester Eystein Gullbekk presenterte på vegne av gruppen. Hilde Daland (UIA) er valgt til leder av gruppen og Fredrik Kavli (NHH) er valgt til nestleder. Gruppen har tatt utgangspunkt i mandatet for arbeidsgruppene og holdt dette opp mot strategier til moderinstitusjonene til utvalgte UH-bibliotek, og forsøkt å identifisere hvordan disse vektlegger forskningsstøtte i sine strategier. Mål og utfordringer i forskningen ved institusjonene Med utgangspunkt i de identifiserte strategiene har gruppen identifisert fire mål knyttet til forskning og hva institusjonene ønsker mer av. Mer tverrfaglig, mer internasjonal, mer synlig og mer samfunnsnyttig. Videre har gruppen koblet dette mot noen generelle utfordringer knyttet til tidspress, publiseringspress, ekstern finansiering og PhD utdanningene. Forholdet mellom mål og utfordringer vil kunne variere regionalt, det vil kunne være forskjeller mellom høgskole og universitet og man vil kunne identifisere forskjeller mellom nye og gamle universitet. Målsetninger ved det enkelte bibliotek Gruppen har identifisert en rekke oppgaver/mål i bibliotekenes egne strategier knyttet til forskningsstøtte. Stikkord her er: kurs, publisering EndNote, Open Access, forskningsformidling, markedsføring av bibliotekets tjenester, kontakt med fagmiljø, system for lagring av forskningsdata, bibliometri og kompetanse. Avslutningsvis presenterte gruppen en modell for forskerstøtte der oppgaver og problemstillinger ble koblet opp mot selve forskningsprosessen. Dette er oppgaver hvor bibliotekene kan spille en rolle om målet for UH-bibliotekene skal være å effektivisere forskningshverdagen og der tjenestene som biblioteket tilbyr skal gi en kvalitativ merverdi for forskeren. En generell utfordring for gruppen er at feltet er så bredt og stort og gitt mandatet for arbeidsgruppene og at det ikke tilføres ressurser, men forventes at institusjonene stiller med personalinnsats, så må gruppen gjøre noen valg og prioriteringer. Gruppen ønsker at fokus for dens arbeid skal knyttes opp mot kompetanseheving, utvikling, innovasjon, strategi og kommunikasjon. Arbeidsgruppe for statistikk- og styringsdata Dagmar Langeggen orienterte fra gruppens arbeid. De hadde sitt første møte i UHR 29. oktober Bente Saxrud (BI) er valgt til leder av gruppen og Svitlana Kolesnyk (UIB) er valgt til gruppens sekretær. I større grad enn for de andre gruppene er dette en arbeidsgruppe som allerede var i gang med prosjekter før gruppen formelt var konstituert. Dette gjelder prosjektet med å etablere bibliotekindikatorer i DBH og sikre representasjon i ISO. Gruppen har også identifisert en mulig kandidat som kan representere UHRs administrasjonsutvalg og det er Tore Tungodden, som i dag er fungerende assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen. Har kjenner UHR-Bs arbeid fra tidligere, da ha satt i utvalget sist periode.

9 Denne gruppen har grenseflater inn mot Nasjonalbiblioteket og bibliotekstatistikken der. Statistikk er ikke en del av NBs mandat og det er stilt spørsmål ved hvorfor NB har denne rollen. Det er også fremmet forslag om at flere spørsmål om bibliotek burde kunne inngå i de nasjonale undersøkelsene, som for eksempel studiebarometeret. Dette er også problemstillinger gruppen vil ta med seg i det videre arbeidet. UHR-B er godt fornøyd med at alle gruppene har hatt sitt første konstituerende møte og støtter de prioriteringer gruppene har lagt frem. Representantene fra arbeidsgruppene orienterer i hver sine arbeidsgrupper om planene for den kommende UH-bibliotek konferansen i Bergen 18. og 19. juni 2015 og kontakter styringsgruppen for konferansen for å komme i dialog. UHR sørger for å avklare representanter med henholdsvis utdanningsutvalget, forskningsutvalget og administrasjonsutvalget til de enkelte arbeidsgruppene.

10 /14 CRIStin CRIStin har ønsket å orientere UHR-B om erfaringer etter at Swets gikk konkurs. UHR-B har i tillegg utfordret CRIStin til å gi oss en orientering om to forhold: Hvordan tenker de å bruke «Strategigruppen for konsortiearbeidet», ref sak 29/14. Status for NORA-portalen. Fra CRIStin deltok Katrine Weisteen Bjerde og Ivar Torgersen Fra presentasjonen til CRIStin i møtet Katrine Weisteen Bjerde orienterte om Swets konkursen. Da Swets gikk konkurs hadde UIT betalt sin faktura til Swets, men de hadde ikke betalt videre til CRIstin. For staten Norge er nok mesteparten av pengene tapt, selv om man har meldt inn krav til boet. UiT og CRIStin hadde et møte med KD om saken 25. november UIT hadde betalt 15 millioner til Swets rett før de gikk konkurs. UIT mente CRIStin burde dekke dette og UIT og CRIStin har hver for seg fått saken utredet juridisk. Disse utredningene har kommet til ulike konklusjoner og det er derfor KD grep inn og sa: «Vi er staten!». KD vurderer nå om fakturaer som kunne gått direkte fra CRIStin til en institusjon, ikke skal gå via agent. De har også luftet spørsmålet om det er mulig og fornuftig at CRIStin overtar noen av de tjenestene som i dag institusjonene får fra agentene. CRIStin har så langt ikke sagt noe annet til det siste enn at det i så fall må utredes i samarbeid med bibliotekene. Fra diskusjonen i UHR-B Etter Swets konkursen er det problematisk at vi nå sitter igjen med to store aktører (EBSCO og LM). Dette er ikke en gunstig konkurransesituasjon. CRIStin er ikke rigget for å kunne ha en agentrolle og for de store institusjonene er det helt avgjørende at noe tar seg av den samlede faktureringen av de ressursene som kjøpes inn. Strategigruppen for konsortiearbeidet CRIStin beklaget at de ikke hadde fått ut et referat fra møtet den 12. september Referatet kommer snart. Ivar Torgersen presenterte noen problemstillinger i forbindelse med reforhandling av Nature avtalen og til neste år Springer avtalen. Fra hans ståsted var det ønskelig at konsortiet i større grad «snakket med en stemme». Slik posisjonerer vi oss bedre i forkant av forhandlinger. Ingen av institusjonene bør forhandle direkte eller kontakte leverandører direkte og be om tilbud. CRIStin ønsker at strategigruppen skal brukes til å få etablert forhandlingsstrategier og få oppslutting om enkelte prinsipper for i større grad å snakke med en stemme! CRIStin ønsker i 2015 å prioritere arbeidet med e-bøker og har vært i møter med Nasjonalbiblioteket om saken. Om det skal forhandles frem avtaler hvor folkebibliotekene skal inngå, så må NB inn med midler/finansiering. CRIStin ønsker å innkalle til nytt møte i strategigruppen i slutten av mars 2015.

11 Fra diskusjonen i UHR-B Viktig at strategigruppen, når den er satt sammen på dagens måte, settes i stand til å bidra i de større strategiske spørsmålene. E-posten til strategigruppen vedrørende Nature avtalen blir alt for operativ. Strategigruppen kan ikke jobbe på denne måten. Det er viktig at referatet fra møtet i september kommer raskt ut og at spørsmålet om hvordan strategigruppen er satt sammen ikke legges død. Skal strategigruppen oppnå legitimitet hos dem som står for størst volum/innkjøp, må dette i større grad reflekteres gjennom hvordan denne gruppen er satt sammen. NORA For tre uker siden ble det lagt ut en demo-versjon av ny portal til testing. CRIStin har mottatt mange tilbakemeldinger i testperioden og utviklerne er godt i gang med å utbedre ihht disse tilbakemeldingene. CRIStin planlegger å legge ny NORA portal ut i produksjon rett over nyttår. CRIStin planlegger sitt tradisjonelle vårmøte 21. april UHR-B takker CRIStin for en god orientering og imøteser referat fra møte i strategigruppen den 12. september 2014.

12 /14 Tildeling av utviklingsmidler 2014 Den 27. november 2014 deltok UHR-B ved AU i Nasjonalbibliotekenes rådgivende utvalg. AU sitter her sammen med fylkesbiblioteksjefene og behandler søknadene om utviklingsmidler fra folkebibliotekene og fra UH-bibliotekene. Dette var første møte med den nye nasjonalbibliotekaren Aslak Sira Myhre (formelt og i korrespondanse er han direktør). I møtet behandlet vi 91 nye søknader hvorav 11 søknader var fra UH-bibliotek. Total søknadssum var ca millioner. Totalt ble det innvilget kr 18.2 millioner. 6 av UH fikk det de søkte om, 4 fikk noe redusert og ett prosjekt fikk avslag. UH-bibliotek stod for kr ,- (24 % av total søknadssum) og fikk innvilget ,- (30,7 % av det som totalt ble innvilget). Det var 4 søknader fra UIB, 3 søknader fra UIO, 2 fra UIS, 1 fra NTNU og 1 fra Høgskolen Betanien. Søknader: UIB PhDportal.uib: kr ,- Skeivt arkiv: kr ,- Digitalt fulltekstarkiv integrasjon søk: kr ,- BIBSYS Bibliotekdatabase i semantisk web: kr ,- UIO Åpne bibliotek?: kr ,- Mapping mot webdewey: kr ,- Libary-UX: kr ,- UIS Musikkritikken i Norge: Avslag Internasjonale studenter som målgruppe: kr ,- NTNU ARK4-User Platform: kr ,- Høgskolen Betanien Informasjonssøkning i sykepleiers praksis: kr ,- Aktiviteter i 2015 Nasjonalbibliotekets biblioteklederkonferanse arrangeres 21. og 22. oktober 2015 i Asker, samme sted som i UHR-B kommer med forslag til NB om aktuelle datoer for dialogmøter. Fellestiltak UH/Folkebibliotek AU foreslo for den nye nasjonalbibliotekaren at et aktuelt fellestiltak kunne være å bruke av utviklingsmidlene til realisere OA for de norske vitenskapelige tidsskriftene som støttes av Norges forskningsråd. Saken UHR-B har jobbet med over tid. At finansieringen kunne komme fra tre parter: NFR, UH og Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler. Denne siste parten

13 skulle bare være med i en oppstartperiode og pengene skulle gå direkte til CRIStin som vil koordinere midler som et øremerket OA-fond for disse tidsskriftene. Effekten av dette ville være at de norske tidsskriftene, som i dag er etterspurte i folkebibliotek, ville være åpent tilgjengelige. Fylkesbibliotekene var entusiastiske til ideen og det samme var nasjonalbibliotekaren. Han trodde imidlertid at det ville være nødvendig å koble støtten fra NB med en forpliktelse til å formidle fra tidsskriftene. En kan tenke seg at forfattere kan delta med foredrag og liknende ved større folkebibliotek etc. UHR-B leverer et notat på saken til nasjonalbibliotekaren. Frem til nå har ikke AU hatt praksis med å rapportere tilbake til søkere etter behandling i Rådgivende utvalg. Ved gjennomgang av mange søknader vil man fange opp svakheter ved søknader eller finner forhold man ønsker å kommentere i forhold til prosjektet, forhold som kan styrke prosjektet eller som bør rettes etc. AU har diskutert muligheten for å gi korte rapporter tilbake til søkere etter behandling i rådgivende utvalg. UHR-B støtter ideen om at utviklingsmidler kan brukes som en av flere kilder til å realisere OA for de norske tidsskriftene som støttes av Norges forskningsråd. UHR-B understreker at det er positivt å knytte formidling til eventuelle midler fra NB, men at graden av forpliktelse hos tidsskifter som mottar støtte bør tones ned. UHR-B støtter forslaget om å etablere rutiner for oppfølging av søkere etter behandling i Rådgivende utvalg og delegerer til AU å følge opp søkerne. UHR-B bør bidra til å spre informasjon om faktisk tildeling / resultatet av søknadene vi UH-biblioteklederlisten.

14 /14 Nasjonal bibliotekstrategi Til saken fulgte to sakspapirer: Invitasjon fra Kulturdepartementet til deltakelse i utarbeidelse av en nasjonale bibliotekstrategi. UHRs svar til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet inviterte til møte om nasjonal bibliotekstrategi 12. november UHR fanget dessverre opp denne invitasjonen for sent til at AU klarte å prioritere deltakelse her, men samtidig konkluderte AU med at utvalget ikke kunne bruke tid på slik deltakelse da målet for arbeidet var en bibliotekstrategi begrenset til folkebibliotek. Vedlagt følger Kulturdepartementets invitasjon til møtet og UHRs svar på møteinnkallingen. Merk at UHR har valgt å kopiere inn Kunnskapsdepartementet i sitt svar til Kulturdepartementet. UHR ønsker å bidra til en helhetlig bibliotekstrategi og bidra til en hensiktsmessig organisering av oppgaver knyttet til fag- og forskningsbibliotek og gjennom dette svaret til Kulturdepartementet inviteres det til dialog med departementet om dette. UHR-B ser på denne henvendelsen til Kulturdepartementet (med kopi til Kunnskapsdepartementet), som en direkte oppfølging til sak 19/14 fra UHR-B møtet 26. mai 2014 og sak 24/14 fra møtet i UHR-B 11. september UHR-B har ønsket et møte med KD om virkemidler i forhold til UH-bibliotek og at Kulturdepartementet nå er i ferd med å planlegge en nasjonal bibliotekstrategi der UH-bibliotek ikke er inkludert i tenkingen, aktualiserer behovet for et slikt møte. Den nye nasjonalbibliotekaren ble orientert om brevet i møte i Rådgivende utvalg og vi vil ettersende en kopi av brevet til han. UHR-B støtter brevet fra UHR til Kulturdepartementet og ber AU følge opp for å få i stand et møte med departementene om virkemidler for UH-bibliotek.

15 /14 BIBSYS Oria 2015 (brev fra UH-nett vest). Bakgrunn UHR-B har mottatt et brev fra UH-Nett Vest biblioteksambandet. Brevet fulgte vedlagt sakspapirene. Her blir det uttrykt misnøye med fremdriften av Oria. UH-Nett foreslår at medlemmene av BIBSYS holder tilbake 20 % av betalingen for 2015 til august 2015, som et virkemiddel for å presse BIBSYS til å ha på plass fire konkrete saker som karakteriseres som mangler per i dag. Fra diskusjonen i UHR-B UHR-B deler frustrasjonen med UH-nett vest. Ingen av medlemmene i UHR-B støtter imidlertid fremgangsmåten som foreslås av UH-nett Vest. Å holde tilbake penger er ikke løsningen. Klagesaker og frustrasjon må tas igjennom rådgivende gruppe for BIBSYS og den nasjonale gruppen for ORIA og ikke i form av en nasjonal boikott. Dagmar Langeggen og Bente Andreassen melder også inn frustrasjonen på neste styremøte i BIBSYS, som avholdes 11. desember UHR-B støtter ikke forslaget fra UH-nett Vest og mener at klager til BIBSYS må tas igjennom de etablerte kanaler, som BIBSYS styret og rådgivende gruppe for BIBSYS.

16 /14 Møteplan 2015 UHR-B har vanligvis avholdt fire årlige møter, to på våren og to på høsten. I tillegg har vi stått som arrangør av to ledersamlinger, en på våren i forbindelse med BIBSYS-konferansen og en gang på høsten, i forbindelse med Nasjonalbibliotekets lederkonferanse. I 2013 ble det bestemt at ledersamlingen 2015 ikke skulle avholdes i forbindelse med BIBSYS konferansen, men at samlingen skulle finne sted ved den nye Høgskolen i Bergen. Den 18. og 19. juni arrangeres Fagbibliotekkonferansen i Bergen, på HIB (Se sak 27/14 fra referatet 11. september 2014). Forslaget er at vi legger ledersamlingen i forkant av konferansen. Forslag til møteplan 2015: Ordinære møter i UHR-B Vår 12. februar 28. mai Høst 10. september 10. desember Ledersamlinger i regi av UHR-B 18. juni i forbindelse med Fagbibliotekkonferansen i Bergen, HIB. 21. oktober i forbindelse med Nasjonalbibliotekets lederkonferanse, Asker Rådgivende utvalg UHR-B tar initiativ til dialogmøte ila. våren 2015 Møte i rådgivende utvalg (behandling av søknader) november NB kommer tilbake til dato. UHR-B stiller seg bak forslag til møteplan for Ledersamlingen våren 2015 legges til Bergen i forbindelse med UH-Bibliotek konferansen 2015, men samlingen legges til dagen før konferansestart, på ettermiddagen 17. juni 2015.

17 /14 Orienteringer UHR-B ledersamling 22. oktober Evaluering av UH-ledersamling under NBs bibliotekledersamling. Tema for ledersamlingen var læringstjenester og læringssentermiljø. Program fulgte vedlagt sakspapirene. Arbeidsutvalget ønsket tilbakemeldinger fra UHR-B på program og gjennomføring. Henvendelse fra programkomiteen under BIBSYS konferansen Dagmar Langeggen ga en kort orientering. UHR-B har fått en henvendelse fra BIBSYS om bolk kunne inngå i programmet under BIBSYS konferansen. Det ble besluttet at UHR-B ikke ønsket å bidra til dette, men ser for seg at dette kunne være tema for vårens ledersamling i Bergen. Bruk av bilder i bachelor og masteroppgaver i kunstutdanninger Vedlagt følger brev fra HIT (Frode Bakken) og HiOA (Lars Egeland) til Kulturdepartementet. Datert 1. desember 2014 og brev fra Høgskoen i Telemark til UHR datert 13. juli Lars Egeland orienterer nærmere under møtet. To saksdokumenter fulgte saken. UHR-B var positive til arrangementet den 22. oktober 2014 og mente programmet og omfanget var riktig dimensjonert. UHR-B foreslår at ledersamlingen den 17. juni tematisk tar for seg erfaringer ved implementering av bolk ved institusjonene og overlater til arbeidsgruppen for læringstjenester å følge opp dette. UHR-B støtter forslaget fra HiT og HiOA om at Kulturdepartementet bør gjøre en ny vurdering vedrørende gjengivelse av kunstverk.

18 /14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Fungerende bibliotekdirektør Ane Landøy, Universitetet i Bergen Andre vara:

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Biblioteksjef Rune Brandshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bibliotekdirektør

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde Bibliotekutvalget Møtte: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 24. november 2016

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 24. november 2016 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Lillehammer Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 29. mai 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015 Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015 Sted: Universitets- og høgskolerådet, kl. 09.45 15.00 Tilstede: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem

a) være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2011 1 UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 2. desember 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 2. desember 2015 Bibliotekutvalget Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 2. desember 2015 Tid: kl. 10.00 15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Stortorget 2, Oslo 4. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen

Detaljer

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b UHR B Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata Oppsummering aktiviteter 2016 UHR b 24.11.16 Gruppen består av: Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger Svitlana Kolesnyk,

Detaljer

Referat. Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag kl

Referat. Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag kl Majorstua 16. juni 2017 Referat Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag 16.06.2017 kl. 1300 1430 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde (direktør for forskningstjenester i CERES og leder for styringsgruppen)

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Tid: Tirsdag 5. februar kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede

Tid: Tirsdag 5. februar kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Oslo, 08.02.2019 Tid: Tirsdag 5. februar kl. 10.00 11.30 Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Til stede: Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen) Bernt Olav

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 25. februar 2008 Kl. 10.00-15.00 Sted: Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46, 6 etg Tilstede: Hovedbibliotekar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI Biblioteksjef Berit Eliassen, Nord universitet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Tid: Mandag 10. Desember kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede

Tid: Mandag 10. Desember kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Oslo, 10.12.2018 Tid: Mandag 10. Desember kl. 11.00 13.00 Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Til stede: Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen) Kari-Anne

Detaljer

Paragraf(J) - Avskriver - Avskrivningsdato - Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen Kunnskapsdepartementet

Paragraf(J) - Avskriver - Avskrivningsdato - Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen Kunnskapsdepartementet Offentlig journal 17/203 Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp SakID/Tittel 17/30 Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp Rapport generert 06.02.2017 Rapport generert av

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 28. september 2007 Kl 09.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 Tilstede:

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag kl Majorstua, 08.02.17 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag 27.01.2017 kl. 1300 1430 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Oslo, 4.2.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanns Sundnes Anne Lise Fimreite (på telefon) Reidar Thorstensen Rune R.

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Referat Møte 4/2018 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON

Referat Møte 4/2018 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON Dato 20. september 2018 kl. 13:00 17:00 Sted Clarion Hotel Bergen Airport Til stede Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder Marit Solheim, Helse

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Bibliotek. Brukerundersøkelse Nasjonalbiblioteket

Bibliotek. Brukerundersøkelse Nasjonalbiblioteket Bibliotek Brukerundersøkelse Nasjonalbiblioteket Om undersøkelsen Hensikten er å måle hva bibliotekledere rundt om i landet mener om Nasjonalbiblioteket, tjenestene og tilbud samt litt om midler som tildeles.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Referat styringsgruppemøte for Cristin 2

Referat styringsgruppemøte for Cristin 2 Referat styringsgruppemøte for Cristin 2 Tid: Mandag 13. november kl. 10.00 12.00 Sted: CERES, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Tilstede: Katrine Weisteen Bjerde (CERES, leder for styringsgruppen)

Detaljer

Møte i BIBSYS styre

Møte i BIBSYS styre Oppdatert: 2008-07-03 Møte i BIBSYS styre 2008-06-26 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Dato: 2008-06-26 Tid: 10:00 14.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente R. Andreassen, Else

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Åpen forskning i et droneperspektiv hvordan orientere seg i det nye landskapet? 6. mars, 9:00 11:40

Åpen forskning i et droneperspektiv hvordan orientere seg i det nye landskapet? 6. mars, 9:00 11:40 1 UHR eksempelpresentasjon Åpen forskning i et droneperspektiv hvordan orientere seg i det nye landskapet? 6. mars, 9:00 11:40 Ragnar Lie, seniorrådgiver, UHR: På vei mot en nasjonal tiltaksplan for åpen

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Oslo, 25.8.2016 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 30.9.2016 Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Ernst Kristiansen (nestleder) Anne Lise Fimreite

Detaljer

Knowledge Creation forskningsstøtte for Ph.d-kandidater

Knowledge Creation forskningsstøtte for Ph.d-kandidater Knowledge Creation forskningsstøtte for Ph.d-kandidater Samling for bibliotekledere ved UH-bibliotek 28 oktober 2011 Eystein Gullbekk Forskningsstøtte fra bibliotekene Noen målsettinger og utfordringer

Detaljer

Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet. BIBSYS-konferansen 2018

Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet. BIBSYS-konferansen 2018 Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet BIBSYS-konferansen 2018 Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet Leder: Håvard Kolle Riis, underdirektør, Universitetet i Oslo Nestleder: Hilde Høgås,

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 29. august Blindern, Cristin

Referat. Møte i styret for Cristin 29. august Blindern, Cristin Blindern, 12.9.2011 Cristin-11-050 Referat Møte i styret for Cristin 29. august 2011 Tilstede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Inga Fløisand Susanne Sundnes Torunn

Detaljer