Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015. Saksliste"

Transkript

1 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetet i Nordland Seksjonssjef Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer Læringssenterdirektør Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus Fungerende bibliotekdirektør Trude Færevaag, Høgskolen i Bergen Viserektor for FOU Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane Første vara: Leder høgskolebiblioteket Anna Løken, Høgskolen i Hedmark Første vara Bibliotekdirektør Jesper Christian Mørch, Universitetet i Agder Andre vara: Bibliotekleder Sidsel Moum, Arkitekt og designhøgskolen i Oslo Andre vara: Hovedbibliotekar Irene Hunskår, Haraldsplass diakonale høgskole Fra UHRs sekretariat: Konstituert underdirektør Hege Bolstad Pettersen Seniorrådgiver Hilde Trygstad Forfall: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo Læringssenterdirektør Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus Viserektor for FOU Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane Referat fra til møte i UHRs bibliotekutvalg 28. mai 2015 Tid: kl Sted: Universitets- og høgskolerådet, Stortorget 2, Oslo 5. etg. Møtet ble innledet med at fungerende bibliotekdirektør Trude Færevaag, Høgskolen i Bergen og bibliotekdirektør Jesper Christian Mørch, Universitetet i Agder ble ønsket velkommen og ga korte presentasjoner av seg selv. Saksliste Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 12/15 Oppfølging av referat fra 12. februar 2015 Sak 13/15 Nasjonalbiblioteket: Sekretariat bibliotekutvikling 1

2 Sak 14/15 Strukturreformen i høyere utdanning v/konstituert underdirektør i UHR Hege Bolstad Pettersen Lunsj Sak 15/15 Sak 16/15 Kopinor og Bolk v/ underdirektør/universitetsbiblioteket UiO Randi Rønningen Status arbeidsgrupper Forskningstjenester Læringstjenester Statistikk- og styringsdata Sak 17/15 Biblioteklederseminar juni og oktober 2015 Sak 18/15 Bibsyskonferansen 2016 Sak 19/15 Orienteringer Muntlig orientering om fusjonsarbeidet ved institusjonene Muntlig orientering fra møtet i Utdanningsutvalget Muntlig orientering fra møtet med instituttleder ABI/HiOA Krav til pedagogisk kompetanse i UH-sektoren Orientering fra CRIStins vårseminar Nasjonal bibliotekstrategi Orientering fra arbeidet med strateginotat til KD Tenketank for bibliotek Sak 20/15 Eventuelt

3 /15 Godkjenning av innkalling og saksliste Bakgrunn: Innkalling med saksliste ble sendt ut en drøy uke før møtet. Disse tilleggssakene ble fremmet til Sak 20/15 Eventuelt Invitasjon til å delta med seminar på Det 75. norske bibliotekmøte Invitasjon til å delta på Digidel 2017 Invitasjon til innspillseminar om ny åndsverklov tirsdag 9. juni 2015 Innkalling og saksliste ble godkjent.

4 /15 Forslag til vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning Oppfølging av referat fra 12. februar 2015 Sak 36/14: Oppdatert status for UH-bibliotekkonferansen ble gitt av Maria-Carme Torras i Calvo, programmet ligger her: Planleggingen er i rute og over 200 har meldt seg på konferansen. Arbeidsgruppene til UHRB har fått en sentral plass i programmet. Dagmar Langeggen ble bedt om å gi en kort introduksjon på UH-bibliotekkonferansen om arbeidsgruppenes etablering og funksjon i UHRB. Oppfølging neste møte: Evaluering av UH-bibliotekkonferansen. Oppsummering og evaluering, sendes styringsgruppen og UHRB. Tematisere hvorfor fagreferentkonferansen ble nedlagt; hovedbegrunnelsen var behov for endring og utvidelse av perspektivene i UH-biblioteksektoren. Arbeidet videre med UH-bibliotekkonferansen og forankringen inn mot UHRB, hvor og hvor ofte? Vurdere om arbeidsgruppene bør sitte i programkomiteen. Hvordan bruke et eventuelt overskudd? Sak 04/15 Årsplan Korrekt betegnelse er Arbeidsplan, Dagmar gjennomgikk og orienterte om arbeidet i første halvår. Sak 10/15 «Undersøkelse fra Nasjonalbiblioteket». AU har fulgt opp saken og kontaktet Faktum Markedsanalyse og Nasjonalbiblioteket. Referat fra møte i Orienteringene ble tatt til etterretning.

5 /15 Nasjonalbiblioteket: Sekretariat bibliotekutvikling (SBU) Direktør Svein Arne Tinnesand hadde meldte forfall etter at sakspapirene ble sendt ut. Seniorrådgiver Arne Gundersen i Sekretariat for bibliotekutvikling presenterte Nasjonalbibliotekets satsninger og svarte på spørsmål i henhold til utsendt saksbilag. Rådgivende utvalg Det blir ikke møte i Rådgivende utvalg våren Nasjonalbiblioteket (NB) vurderer hvordan dialogen med bibliotekene skal føres, og dette er per dato ikke avklart. UHRB inviterer før sommeren Aslak Sira Myhre og SBU-representanter til møtet 10. september. Prosjektmidler Fagbibliotekene vil trolig kunne søke om midler i NB har spilt inn en tredeling av potten i arbeidet med nasjonal bibliotekstrategi: Fellestiltak for bibliotekene, NB har prosjektledelse; debatt, læringsarena og møteplass; generelle utviklingsmidler, her kan også fagbibliotekene søke midler. Utlysningen vil trolig skje i midten av august, men prosedyrene for utlysning er ikke avklart. Idunn og OA I møte i RU høsten 2014 ble det lagt frem forslag om at man kunne bruke deler av utviklingsmidlene til å bidra til åpen tilgang til tidsskrifter i Idunn. Forslaget ble positivt mottatt og UHRB skulle komme tilbake med et notat. UHRB beklaget at Nasjonalbiblioteket ikke var blitt informert om at situasjonen nå er endret. UHR og NFR arbeider fremdeles med å finne en endelig finansieringsløsning opp mot UH-sektoren. Drøftelser i fagmiljøene pågår, og prosessen har tatt lenger tid enn antatt. Når disse diskusjonene er sluttført og arbeidet har fått faglig og økonomisk forankring i UH-sektoren vil UHR B komme tilbake med et notat til NB. Nasjonal bibliotekstrategi Arbeidsgruppen har fått gode innspill fra sektorene, men dette er først og fremst rettet inn mot folkebibliotek. Politisk ledelse i Kulturdepartementet har besluttet at Nasjonal bibliotekstrategi primært berører folkebibliotek. Arbeidet er i rute og siste møte er berammet til 8. juni. Strategien legges frem i midten av august. Statistikk Arbeidet med statistikk gis prioritet fra NBs sin side. SSB påpeker at bibliotekstatistikken er den statistikken som har best kvalitet innenfor kultursektoren. Torill Redse går av med pensjon og det lyses ut en stilling innenfor feltet. UHRB ønsket samarbeid mellom NB og arbeidsgruppen for statistikk og styringsdata. ønsker også tilgjengeliggjøring av både rådata og analyser, samt at institusjonene kan hente ut egne data.

6 Biblioteklederkonferansen 2015 UHRB har allerede gitt innspill til programkomiteen og bidrar gjerne ytterligere. UHRB oppfordres til å komme med innspill til AU/sekretariatet som videreformidler til NB Andre saker Depotfunksjonen i Mo i Rana og mottak av eldre tidsskrifter avhenger av byggetrinn 3 av automatlageret. Signaler kan ventes i statsbudsjettet høsten Arne sjekker og UHRB får en tilbakemelding som sendes ut på biblioteklederlisten. NBs overtagelse av Kopinors fjernlånskompensasjon. NB jobber med saken, og kommer tilbake med informasjon når man har fått nærmere avklaring. Bokhylla omfatter NBs digitale bibliotek og bokhylleavtalen. I 2017 er planen at bøker skal være digitalisert. NB ønsker å videreutvikle avtalen. Kopinor ønsker å skille mellom rekreasjonslesning og studier. NB og UHRB holder hverandre informert om avtaler og forhandlinger med Kopinor. Digitalisering av eldre norske tidsskrifter. Nasjonalbiblioteket har satt i gang arbeidet med digitalisering av eldre norske fagtidsskrifter. Usikkert hvordan man prioriterer de ulike titlene eller fagområdene. Arne sjekker og vi får en tilbakemelding som sendes ut på biblioteklederlisten. NorArt. For øyeblikket tar innføringen av Alma så mye ressurser at dette er satt på vent. NorArt skal overflyttes til Alma etter hvert, nærmere integrering med Idunn står dernest for tur. The Hague Declaration. NB deltar på Liber konferansene og bringer aktuelle saker tilbake til KUD. UHRB takket Arne Gundersen for presentasjonen. Orienteringene ble tatt til etterretning.

7 /15 Strukturreformen i høyere utdanning og andre aktuelle saker i UHR Innledning ved konstituert underdirektør i UHR Hege Bolstad Pettersen Hege informerte fra høringen i KUF-komiteen den 28. april. Her ble det mye diskusjon rundt økonomi og lite på struktur. Komiteen skal levere sin innstilling den 4. juni og meldingen behandles av Stortinget den 11. juni. Det er bred politisk tilslutning til saken og KD er innstilt på å handle raskt, mange saker blir sendt ut på høring høsten institusjoner blir etter planen til fem fra 1. januar Kapittel 6 Styring ledelse og administrasjon behandler støttetjenestene i sektoren. Disse organene har ikke vært gjenstand for samme åpne diskusjon som strukturendringene i universitet og høgskoler. UHRs rolle blir også berørt og man er nå i samtaler med KD. Plassering og organisering av BIBSYS er også uavklart. Ved NTNU UB har man startet arbeidet med å estimere økte kostnader for konsortie- og andre abonnementsavtaler i en fusjonert institusjon. Anslagene er p.t usikre bl.a. pga. størrelsen på den fusjonerte institusjonen. Mange saker vil bli behandlet i budsjettproposisjonen som skal legges frem 7. oktober. UHRB takket Hege Bolstad Pettersen for presentasjonen. Aktuelle lenker til UHRs høringsnotat om Strukurmeldingen: KD - Struktur UH Khrono Presentasjonen ble tatt til orientering.

8 /15 Kopinor og Bolk Underdirektør ved Universitetsbiblioteket i Oslo Randi Rønningen var invitert til å orientere om arbeidet i utvalget mellom Kopinor og UHR. I henhold til samarbeidsavtalen mellom partene er det nedsatt et kartleggingsutvalg. Fra Kopinors side deltar Hans-Petter Fuglerud og Helge Jagland. Fra UHR deltar Tor A. Aagedal, UiA og Randi Rønningen, UiO Mønsteravtalen om kopiering Samarbeidsavtale mellom UHR og Kopinor for perioden Gjelder intern kopiering og bruk av beskyttet materiale Kompendier o Bokutdrag skal registreres i Bolk o Bolk kan benyttes til framstilling av kompendier UHR og Kopinor skal nedsette et felles kartleggingsutvalg Skal kartlegge faktisk kopiering og bruk av beskyttet materiale i UH-institusjonene Kartleggingen skal danne grunnlag for fastsettelse av vederlag i framtidig avtale Kopinor og institusjonene som har inngått avtale dekker kostnadene til kartleggingen Hva skal kartlegges Faktisk kopiering og bruk av beskyttet materiale (tilfeldig kopiering) o Fotokopiering, innskanning, utskrifter, digital kopiering Ikke kopiering til kompendier (planlagt kopiering) Hvordan kartlegge Nettbasert intervjuundersøkelse Spør personer hva de har kopiert i en begrenset periode Utvalgt fra tre grupper o Studenter o Vitenskapelige ansatte o Administrativt ansatte Utvalgte institusjoner Utfordringer Utvalg av institusjoner Fagområder Utvalg av studenter og ansatte Hvordan få de utvalgte til å svare Hvordan tolke resultatene UHRB takket Randi Rønningen for presentasjonen. Presentasjonen ble tatt til orientering.

9 /15 Status arbeidsgrupper Forskningstjenester Arbeidsgruppe for forskningstjenester har hatt skypemøter hver 3. uke, i tillegg til et heldagsmøte i Bergen 18. mai. Møtene har som mål å konkretisere mandatet og komme i gang med det som er gruppens kjerneoppgaver: kompetanseutvikling, innovasjon, strategi og kommunikasjon. Det planlegges et to-dagers seminar november 2015 med tema bibliometri. Målgruppen er ansatte i bibliotek og forskningsadministrativt ansatte. Seminaret finner sted på Gardermoen: o Dag 1: Grunnleggende kurs i bibliometri o Dag 2: Bibliometri for viderekommende Seminarets hjemmeside: Det ble informert om mulig «konkurrerende seminar» The 20th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 2015, Oslo 1-2 October Sekretæren sjekker om det er kapasitet i UHRs sekretariat til å bistå med praktisk/administrativ støtte rundt arbeidsgruppenes arrangementer. Læringstjenester Arbeidsgruppen for læringstjenester hadde oppstartmøte , nettmøte i mars og nytt nettmøte i mai. Gruppen bruker Lync som møterom og Box for dokumentdeling. Det er planlagt arrangement i forbindelse med UH-konferansen i juni. Da er det også planlagt et felles møte med de to andre arbeidsgruppene. Gruppen er opptatt av læringstjenester for både studenter og ansatte, og vil i første omgang konsentrere arbeidet rundt to tema: Pensumarbeid og Bolk: Gruppen har fremdeles ikke fått oversikt over bibliotekets rolle i Digitalt pensum-rapporten, BOLK prioriteres i første omgang. I mai/juni distribueres en spørreundersøkelse om hvilken rolle UH-bibliotekene har mht. BOLK, vi ønsker informasjon om bibliotekenes rolle, ressursbruk, arbeidsmengde osv. Plagieringsrapport: Arbeidet med rapporten fortsetter. Anna Løken er oppnevnt som UHRBs representant i Universell og har deltatt på ett møte. Arbeidet i Universell er interessant det stilles krav til at studier skal være universelt utformet, for eksempel har ikke LMS-ene talesyntese. Leder av Universell Norge ønsker å bli invitert til UHRB.

10 Statistikk- og styringsdata Arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata har ikke hatt møte i perioden, men det er planlagt et før UH-konferansen i juni. Aktuelle saker: Statistikk mot NB Bente har hatt mailkorrespondanse med innspill til korrigeringer og spesifikasjoner Bente har hatt kontakt med SSB og NB i forbindelse med hvordan tall skal presenteres i Statistikkbanken Svitlana Kolesnyk er utnevnt som medlem i IFLAs statistikkgruppe Randi er utnevnt som medlem i et kartleggingsutvalg (Kopinor UHR) som skal se på kopiering og faktisk bruk av beskyttet materiale i UH-institusjonenes virksomhet Det er utnevnt et nytt medlem av gruppen: Steinar Vestad Univ. i Bergen (oppnevnt av Administrasjonsutvalget i UHR) Det er opprettet kontakt med Cristin-konsortiet i forbindelse med kartlegge aktuelle verktøy for innsamling av brukerstatistikk fra konsortiets avtaledatabaser, herunder JUSP. 8. juni møte. JUSP håndterer ikke e-bøker. Cristins behov er ikke nødvendigvis sammenfallende med UH-bibliotekenes behov. Scholary stats er antagelig bedre. «De fire gamle universitetene» følger opp denne saken overfor Cristin Det er gjennomført ett telefonmøte mellom lederne for de tre UHRB-arbeidsgruppene. Tema var bl. a å samordne innledningene som skal holdes på UH-konferansen. Det planlegges å avholde et felles møte mellom de tre arbeidsgruppene til UHRB under UH-konferansen i juni. Får ikke avlevert data til DBH fordi vi ikke har statistikk fra NB Studiebarometeret og bibliotekspørsmålene, tynt grunnlag men får antagelig ikke enn flere spørsmål. UHRB forsøker å følge opp saken med NOKUT jf. Arbeidsplan 2015 Neste møte i arbeidsgruppen er 5. juni Sekretær UHRB sjekker om det er kapasitet i UHR til å bistå med praktisk/administrativ støtte rundt arbeidsgruppenes arrangementer. AU følger opp Studiebarometeret og bibliotekspørsmålene med NOKUT jf. Arbeidsplan 2015 Rapportene tas til orientering.

11 /15 Biblioteklederseminar juni og oktober 2015 Vi har på plass et godt program med over 40 påmeldte. Dagmar Langeggen leder hele møtet og AU ønsker spesielt å belyse disse sakene i paneldebatten. Hele bibliotekutvalget må ta ansvar og forberede innlegg/spørsmål. Tema til diskusjon/panelet: «Alenegang» - Bente Andreassen har tatt utfordringen og forbereder noe her Fusjonsprosessene belyst fra andre institusjoner Hvor bringer strukturendringene oss organisatorisk Hvor bringer strukturendringene oss faglig Innovasjon og utvikling av tjenester Kvalitet på tjenestene Lenke til KDs side om Strukurmeldingen: st /id / AU sender UHRB informasjon om strukturdebatten i Stortinget 11. juni Programmet ble godkjent med de endringene som kom frem i møtet

12 /15 BIBSYS konferansen oppnevning av medlemmer til programkomité AU har mottatt følgende henvendelse fra Bibsys: Vi har nå gjennomført evaluering med årets programkomité, og er klar til å starte opp arbeidet med neste års konferanse. Vi er blitt enig om at vi ønsker 4 eksterne medlemmer. Vi ønsker sterkt å komme i gang med programkomitearbeidet før sommeren, da vi av erfaring vet at høsten går fryktelig fort. Kan dere skaffe oss 4 personer som utfyller hverandre faglig og dekker mangfoldet av UH/instituttsektoren? Vi planlegger med 1 heldagsmøte i tillegg til +-5 telefonmøter (2 timer) i tillegg til epostutveksling. Vi fordeler oppgavene mellom medlemmene, hvor hver enkel jobber videre mellom møtene. Det er ikke avskrekkende mye arbeid, men noe innsats forventes. Vi blir superfornøyd om dere kan gi oss 4 navn som har sagt seg villig til å bli med i komiteen innen fredag 28.mai. Men vi har forståelse for at det kan holde hardt, så her er det bare å gjøre det beste ut av det. Aktuelle kandidater kan gjerne ta kontakt med meg eller noen andre fra årets komité, for eventuelle spørsmål. AU ga Bibsys tilbakemelding om at de ønsket å drøfte saken med bibliotekutvalget før medlemmer til programkomiteen oppnevnes. UHRB ønsker at neste års konferanse igjen har hovedinnretning på de systemer Bibsys leverer til deltakerinstitusjonene blir også et spesielt år med blant annet nytt styre, ny prismodell, «nytt» Bibsys. Vi ønsker mulighet for erfaringsutveksling etter at systemet Alma er implementert, med mange parallellsesjoner. Brage ønskes også på agendaen. I tillegg må Bibsyskonferansen sees i sammenheng med UH-bibliotekkonferansen. UHRBs medlemmer melder forslag til kandidater til AU/UHRB innen 5. juni.

13 /15 Orienteringssaker Muntlig orientering om fusjonsarbeidet ved institusjonene, se også sak 14/15. Muntlig orientering fra møtet i Utdanningsutvalget. Utvalget åpnet for samarbeid med UHRB om stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen Muntlig orientering fra møtet med instituttleder ABI/HiOA. Nyansatt instituttleder inviteres til møte med UHRB. Krav til pedagogisk kompetanse i UH-sektoren UH-pedagogisk kompetanse for andre grupper Selv om dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er en forutsetning for å få fast tilsetting i faglige stillinger i universiteter og høyskoler, oppfordres institusjonene til å tilby denne type kompetanseheving også til andre som underviser innenfor høyere utdanning, som[ ] bibliotekarer. k_basiskompetanse.pdf Muntlig orientering fra Cristins vårseminar. UHRB inviterer Cristin til UHRB-møtet i desember. Muntlig orientering om Nasjonal bibliotekstrategi, informasjon ble omfordelt. Orientering om arbeidet med strateginotat til KD forslag til disposisjon lå i sakspapirene. UHRBs arbeidsgrupper og Lisbeth Tangen er oppfordret til å komme med innspill innen 1. juli. UHRs strategi Lars Egeland orienterer om tenketank for bibliotek med utgangspunkt Tænketanken Fremtidens Biblioteker Saken ble utsatt til neste møte UHR tar orienteringene til etterretning.

14 /15 Eventuelt Bakgrunn: Disse tilleggssakene ble fremmet i møtet Invitasjon til å delta med seminar på Det 75. norske bibliotekmøte UHRB har for noen år siden tatt en beslutning om at vi ikke deltar på bibliotekmøtet med seminar. Det var veldig mye arbeid og vi opplevde at våre seminarer ble satt opp parallelt og i direkte konkurranse med andre UH relevante seminarer. UHRB vil isteden bruke kreftene på UH-bibliotekkonferansen og vårt eget lederseminar. I tillegg faller bibliotekmøtet sammen i tid med BIBSYS årskonferanse. Invitasjon til å delta på Digidel 2017 Hilde Trygstad deltar fra UHRB på oppstartmøtet i Drammensbiblioteket den 3. juni. Digidel 2017 skal sikre for økt digital deltakelse og programmet ledes av Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD), og Nasjonalbiblioteket deltar i en programgruppe sammen med Norsk bibliotekforening og en del aktører utenfor bibliotekfeltet. KMD vil etter hvert legge informasjon om programmet på regjeringen.no. Informasjon om innspillseminar om ny åndsverklov tirsdag 9. juni 2015 Det legges opp til et åpent seminar med bred deltakelse fra rettighetshaverorganisasjoner og brukerinteresser. Statsråden holder et åpningsinnlegg, og det vil deretter åpnes for korte innlegg fra forhåndsinviterte aktører, og avslutningsvis åpnes det for innlegg fra salen. Det vil også være mulig å komme med skriftlige innspill etter seminaret. Sakene ble tatt til orientering.

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 12. februar 2015 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Prioriterte saker i UHRB 2015

Prioriterte saker i UHRB 2015 Prioriterte saker i UHRB 2015 Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Om UHR B Hovedaktiviteter i 2015 Bidrag til kompetanseutvikling i UH bibliotekene Tilstandsrapport for

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 13. februar 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen Bibliotekdirektør Berit Eliassen, Universitetsbiblioteket i Norland

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid:

Bibliotekutvalget. Møtedato: 10. september 2012 Møtetid: Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b

UHR B. Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata. Oppsummering aktiviteter UHR b UHR B Arbeidsgruppe Statistikk og styringsdata Oppsummering aktiviteter 2016 UHR b 24.11.16 Gruppen består av: Randi Rønningen, Universitetet i Oslo Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger Svitlana Kolesnyk,

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013

UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 UHRs bibliotekutvalg. Oppsummering året 2013 1. UHRs bibliotekutvalg Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 26. mai 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 11. september 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Fungerende bibliotekdirektør Ane Landøy, Universitetet i Bergen Andre vara:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Biblioteksjef Rune Brandshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bibliotekdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015

Bibliotekutvalget. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015 Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 10. september 2015 Sted: Universitets- og høgskolerådet, kl. 09.45 15.00 Tilstede: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde

Bibliotekutvalget. Ceres/CRIStin: organisering og ressurser Orientering ved daglig leder for CRIStin Katrine Weisteen Bjerde Bibliotekutvalget Møtte: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014

Bibliotekutvalget. Referat fra UHRs bibliotekutvalg 10. desember 2014 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo Bibliotekdirektør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 24. november 2016

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 24. november 2016 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen (leder), Universitetet i Oslo Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Lillehammer Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden :

UHRs styre vedtok i møte 18. november 2008 følgende sammensetning av UHRs bibliotekutvalg for perioden : UHRS BIBLIOTEKUTVALG. OPPSUMMERING ÅRET 2010 1 UHRS BIBLIOTEKUTVALG Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Bibliotekutvalget. Fast observatør: Bibliotekdirektør Johanne Raade, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras i Calvo (leder), Universitetet i Bergen Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes (nestleder), Høgskolen i Innlandet Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen,

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013

Bibliotekutvalget. Forslag til referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg 5. desember 2013 Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 7.desember 2006 Til stede: UHR-B: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim

Detaljer

Paragraf(J) - Avskriver - Avskrivningsdato - Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen Kunnskapsdepartementet

Paragraf(J) - Avskriver - Avskrivningsdato - Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen Kunnskapsdepartementet Offentlig journal 17/203 Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp SakID/Tittel 17/30 Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp Rapport generert 06.02.2017 Rapport generert av

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor

Bibliotekutvalget. Andre: Johannes Waage Løvhaug og Rune Rambæk Schjølberg, Norges forskningsråd Hans-Petter Fuglerud og Naima Mouhleb, Kopinor Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen (nestleder), NTNU Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning

Komité for kjønnsbalanse i forskning Komité for kjønnsbalanse i forskning Medlemmer: Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, leder Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer Professor Tor Grande,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12

Bibliotekutvalget. Andre: Seniorrådgiver Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI under sak 18/12 og 19/12 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (leder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Statistikkverktøy for e-ressurser

Statistikkverktøy for e-ressurser Statistikkverktøy for e-ressurser ANBEFALING FRA ARBEIDSGRUPPE CRISTIN/UHR B UHR B 02.12.15 Arbeidsgruppen Fra CRIStin: Katrine Weisteen Bjerde Ivar Ternsell Torgersen Fra UHR B arbeidsgruppe Statistikk

Detaljer

Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer

Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer Ny og bedre statistikk 71. norske bibliotekmøte, Bergen 2008 Torill Redse, ABM-utvikling Performance Indicator numerical, symbolic or verbal expression,

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bibliotekutvalget. Forfall: Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø Bibliotekutvalget Til stede: Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (leder), Høgskolen i Buskerud Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (nestleder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Bente Andreassen,

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Digitalt pensumsystem (Ref #1066)

Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Søknadssum: 650000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet / 974652323 Pilestredet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste

Bibliotekutvalget. Forslag til referat. Saksliste Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 10. mai 2012 kl. 11.00 Sted: Limingen Gjestegård, Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Gudrun Hansson - Kommunalråd -

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer