LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER 0 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES I OCTOBER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0 ISSN 00

3

4 FORORD Lønns og sysselsettingsstatistikken for statens embets og tjenestemenn. oktober 0 bygger på Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), som omfatter statstilsatte med lønn etter "Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv." Denne statistikken er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Forbruker og administrasjonsdepartementet, Statens rasjonaliseringsdirektorat og Statistisk Sentralbyrå. En del hovedtall fra lønnsstatistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr.,. Byrået utarbeider lønnsstatistikk for de fleste lønnstakergrupper. Statistikken for de enkelte grupper blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. En samlepublikasjon "LOnnsstatistikk 0"vil inneholde en oversikt over all lønnsstatistikk som blir utarbeidd for 0. Førstesekretær Nsa Kalvaa har ledet arbeidet med lønnsstatistikken. Konsulent Helge M. Næsheim har ledet arbeidet med sysselsettingsstatistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. april Odd Aukrust Gunnar FuruholmenJenssen

5 PREFACE Wage statistics and employment statistics for central government employees October 0 have been compiled by the Central Bureau of Statistics in cooperation with the Ministry of Consumer Affairs and Government Administration and the Government Institution of Organization and Management. Some of the main figures from the wage statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics, no.,. Wage statistics for various groups of wage earners are compiled by the Central Bureau of Statistics. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics 0 will give a survey of all wage statistics compiled for this year. The wage statistics in this publication has been prepared under the supervision of Miss Asa Kalvaa. The employment statistics has been prepared under the supervision of Mr. Helge M. Næsheim. Central Bureau of Statistics, Oslo, April Odd Aukrust Gunnar FuruholmenJenssen

6 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel. Lønnsstatistikk, tabellene.. Omfanget av statistikken.. Gruppering av materialet... Etatsgrupper og etater... Stillinger og lønnstrinn... Annen gruppering.. Lønnsbegrepene.. Tariffavtalene.. Noen hovedresultater. Sysselsettingsstatistikk, tabellene.. Omfanget av statistikken.. Gruppering av materialet.. Noen hovedresultater Sammendrag på engelsk Tabelldel Vedlegg. Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv..mai 0 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 0 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 0 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Null : Tall kan ikke offentliggjøres 0,0 Mindre enn 0,0 av den brukte enhet Tall for lønn som er satt i parentes, er basert på opplysninger for 0 ansatte

7 CONTENTS Page Index of tables Text. Wage statistics, tables.. Coverage.. Classification... Service groups and services... Occupations and salary grade... Other classifications.. Wage concepts.. Wage agreements 0.. Some main results 0. Employment statistics, tables 0.. Coverage 0.. Classification 0.. Some main results 0 Summary in English Tables Annex. The general scale of wages May 0 Publications Previously issued on the subject 0 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 0 Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable Nil : Not for publication 0.0 Less than 0.0 of unit employed Wage figures in brackets are based on information of wages for 0 employees

8 TABELLREGISTER Side Lønnsstatistikk. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og 0 i enkelte etater. Tilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kvinner i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etatsgrupper. Fylke 0. Deltidstilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Deltidstilsatte i enkelte aldersgrupper etter lønnstrinn Sysselsettingsstatistikk. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og nearing. og 0 0. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Departement og underliggende etater. og 0. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylke og utvalgte arbeidsstedskommuner. og 0. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og alder. og 0. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder. Prosent.. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder. Prosent. 0. Tilsatte etter kjønn og alder i fylte ved utgangen av. og 0. Tilsatte etter kjønn og utdanning. og 0 0. Tilsatte etter kjønn og lønnstrinn. og 0. Tilsatte menn og kvinner /0, etter deres lønnsplassering /0 og / Tilsatte menn og kvinner /0, etter lønnstrinnsgruppe i og endring i lønnstrinn fra til. Absolutte tall og prosent. Tilsatte menn og kvinner /0, etter lønnstrinnsgruppe i og endring i lonnstrinn fra til 0. Absolutte tall og prosent INDEX OF TABLES Page Wage statistics. Average monthly earnings in and 0 in certain services. Employees by salary grade. Average monthly earnings. Employees by service group and salary grade. Employees by age, service group and by salary grade. Employees by age, education and by salary grade. Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education.. Average monthly earnings by certain services and occupations. Average monthly earnings of females, by certain services and occupations. Average monthly earnings by certain service groups. County 0. Parttime employees by salary grade. Average monthly earnings. Parttime employees by certain age groups and by salary grade Employment statistics. Employees by sex, working hours and industry. and 0 0. Employees by sex and working hours. Ministries and subordinate services. and 0. Employees by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and 0. Employees by sex, working hours and age. and 0. Employees, males and females, by working hours and by age. Per cent.. Employees, males and females, by working hours and by age. Per cent. 0. Employees by sex and age reached at the end of the year. and 0. Employees by sex and education. and 0 0. Employees by sex and salary grade. and 0. Employees, males and females per /0, by salary grade /0 and /0 0. Employees, males and females per /0, by salary grade in and changes in salary grade from to. Absolute figures and per cent. Employees, males and females per /0, by salary grade in and changes in salary grade from to 0. Absolute figures and per cent

9 . LØNNSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken Lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn omfatter alle tilsatte som på registreringstidspunktet. oktober 0 var lont etter lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn. Midlertidig fraværende embets og tjenestemenn er tatt med dersom de hadde full lenn på registreringstidspunktet. Det samme gjelder tilsatte stasjonert i utlandet n de er lent etter det offentlige regulativ. Følgende grupper tjenestemenn blir foreløpig ikke innrapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister, og omfattes ikke av denne statistikken: a) Tilsatte ved Stortingets kontor' b) Tilsatte lent etter særregulativer i Televerket c) Tilsatte i bistillinger Overenskomstlente arbeidstakere (om lag 00) er innrapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister, men er ikke med i lønnsstatistikkens gjennomsnittstall. De er imidlertid tatt med i sysselsettingsstatistikken. (Se side 0). Statistikken omfatter heltidstilsatte og 0 deltidstilsatte embets og tjenestemenn. I tabellene er de heltids og deltidstilsatte bearbeidd hver for seg. Tabellene omfatter bare de heltidstilsatte og tabellene 0 bare de deltidstilsatte. I lønsstatistikken er deltidstilsatte definert som tilsatte uten full lønn på det lønnstrinn stillingen er plassert i. I sysselsettingsstatistikkenerdefinisjonennoe annerledes (se definisjonen side 0). Tilsattei skoleverket er ikke tatt med i denne publikasjonen... Gruppering av materialet... Etatsaruer oa etater Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen utenfor departementene Den sivile ytre etat Utenrikstjenesten Presteskapet Skoledirektørkontorene Fylkesmannsembetene Domstolene Fengslene mv. Politiet Lensmannsetaten Sivilt beredskap Arbeidsmarkedsetaten Trygdeetaten Fiskeriadministrasjonen Maritime organer (Havnevesenets distriktsadministrasjon, Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet og Losvesenets distriktsadministrasjon) Statens forskningsstasjoner i landbruk Fylkenes Landbruksselskaper Skogoppsynet i fylkene Fylkes og distriktsveterinærtjenesten Jordskifteverket Biltilsynet Norges geografiske oppmåling Drift av statseiendommer Skattevesenet Tollvesenets distriktsadministrasjon Undervisning, forskning mv. Offentlig næringsdrift og anlegg Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Direktoratet for statens skoger Postverket Televerket Norges Statsbaner Vegadministrasjonen i fylkene Luftfartsverket Statsbanker

10 ... Etatsgrupper og etater (forts.) Forsvaret Helsevesen. Det har vært få organisasjonsmessige endringer fra. Nye etater/institusjoner som er kommet til i 0 er Kriminalomsorg i frihet, Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge, Datatilsynet, Planleggingssekretariatet, Oslo Sanitetsforenings sykehotell, barnesykehuset i Hokksund, Geilomo barnesykehus og Statens helsesøsterskole i Trondheim.... Stillinger og lønnstrinn Fra. mai ble det gjennomført et nytt lønnssystem i staten med lønnsplaner for hver yrkesgruppe. Det er tre typer av lonnsplaner: ) Gjennomgående stillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse og med sammenlignbar utdanning hos stillingsinnehavere, finnes i flere etater. ) Etatsstillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse er spesifikke for en enkelt etat og hvor utdanningen som regel er spesiell for stillingen. ) Spesielle stillinger, dvs. enkeltstående stillinger, fagspesialister og enkelte lederstillinger. Hver lønnsplan inneholder bestemmelser om opprykksordninger og på hvilke lønnstrinn de respektive stillinger skal plasseres. Fra I. mai 0 er det i alt lønnstrinn mot tidligere. De stillingsbetegnelser og lønnstrinn som er nyttet i statistikken, er i samsvar med lønnsplaner i staten pr. oktober 0. Avvik fra disse lønnsplaner kan forekomme dersom en tjenestemann er gitt personlig lønn. I tabellene er stillingene angitt med laveste og høyeste lønnstrinnplassering i regulativet. Det er gitt spesifikasjoner bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de enkelte stillinger vil derfor ikke summere seg til de totaltall som er gitt. For enkelte stillingsgrupper vil den oppførte månedsfortjeneste ikke være dekkende for gruppens faktiske lønnsforhold. Distriktsleger og distriktsveterinærers inntekter av privat praksis er ikke innrapportert til SST og er derfor ikke tatt med i statistikkgrunnlaget.... Annen gruppering Materialet er gruppert etter kjønn, alder og utdanning. I lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn og også for tilsatte i skoleverket er aldersfordelingen basert på de tilsattes alder. oktober 0 for å nytte de samme data som nyttes i forhandlingsstatistikken utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. I all annen lønnsstatistikk er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et. Ved gruppering etter alder er ikke månedsfortjenesten for tilsatte under spesifisert. I kolonnen "alle" er imidlertid disse med. Grupperingen etter utdanning er foretatt på grunnlag av en utdanningskode utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. Det er tjenestemannens høyeste fullførte utdanning som er oppgitt. Dersom den tilsatte har flere fullforte utdanninger som er likeverdig, er den utdanning som er mest relevant for stillingen innrapportert. Materialet er også gruppert etter institusjonenes beliggenhet (fylke)... Lønnsbegrepene Månedsfortjenesten best av folgende lonnskomponenter:. Brutto regulativlønn pr. I. oktober 0.. Faste tillegg til regulativlønnen, fr fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned 0.. Variable tillegg til regulativlønnen, for fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned 0 men opptjent i september. Eksempler på tillegg som er tatt med i beregningsgrunnlaget er: Nattillegg, sondagstillegg, komitegodtgjorelse, akkordoverskott, stedfortredertillegg, fast overtidsgodtgjørelse, fast akkordgodtgjorelse, uniformsgodtgjorelse, polititillegg, militærtillegg mv.

11 0 For tillegg som ikke er nevnt foran, har en fulgt den hovedregel at en har tatt med i beregningsgrunnlaget de tillegg som er med i trekkgrunnlaget ved beregning av forskottstrekk. Den variable overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, men utbetalt i oktober maned, er ikke tatt med i tallene for månedsfortjenesten, men er gitt opp særskilt... Tariffavtalene Ifølge tariffavtalene ble det fra. mai 0 gitt et generelt lonnstillegg på, prosent. Fra lønnstrinn t.o.m. lønnstrinn 0 ble det gitt et ekstra kronetillegg som varierte fra kr 00, på lønnstrinn til kr 0, på lonnstrinn 0. Begynnerlønnen ble hevet ett lønnstrinn, fra til. Lonnsstigene i lonnstrinnene til fikk en raskere opprykkstakt. Rammen for justerings og normeringsforhandlingene hosten 0 var 0, prosent. Pr.. mai 0 innebar lønnsoppgjoret i alt en vekst på, prosent... Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for statens embets og tjenestemenn var i oktober 0 kr. Dette er en stigning i fortjenesten på, prosent fra oktober til oktober 0. Tilsatte i etatsgruppene Departementene og Riksrevisjonen og Undervisning, forskning mv. hadde storst gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 0 med henholdsvis kr og kr. Lavest gjennomsnittlig månedsfortjeneste hadde gruppene Offentlig næringsdrift og anlegg med kr og Forsvaret med kr.. SYSSELSETTINGSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken Sysselsettingsstatistikken omfatter alle som er med i lønnsstatistikken ( heltidstilsatte og 0 deltidstilsatte) og i tillegg også permitterte med redusert lonn pr.. oktober 0 og overenskomstlonte arbeidstakere (om lag 00)... Gruppering av materialet I sysselsettingsstatistikken er de som har lonn som svarer til mindre en prosent av full stilling, regnet som deltidstilsatte. I tabell, som viser tilsatte etter kjonn, arbeidstid og departement/etat, er det brukt en annen inndeling enn i lønnsstatistikken. I sysselsettingsstatistikken har en fulgt standard for næringsgruppering. De enkelte departementer omfatter alle underliggende etater og institusjoner. Det kongelige hus, Stortinget og Riksrevisjonen, Høyesterett og Statsministerens kontor er med som egne etater. I tabellene som viser tilsatte etter alder, er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et... Noen hovedresultater Statens Sentrale Tjenestemannsregister viser at det pr. I. oktober 0 var sysselsatte i staten ( menn og 0 0 kvinner). Pr.. oktober var det sysselsatte i alt (0 menn og kvinner), men tallene for og 0 er ikke direkte jamforbare. På grunn av endringer i statistikkgrunnlaget er det i 0 med overenskomstlonte ( menn og 0 kvinner) som ikke var med i. JamfOrbare tall gir en sysselsettingsokning på, prosent fra. oktober til. oktober 0, mot en Okning på, prosent fra til og, prosent fra til.

12 Pr.. oktober 0 hadde, prosent av kvinnene og, prosent av mennene en stilling som tilsvarer mindre enn prosent av full stilling. For både menn og kvinner var det langt flere som gikk opp i lonnstrinn fra til 0 (, prosent av mennene og, prosent av kvinnene) enn fra til (, prosent av mennene og, prosent av kvinnene). Denne kraftige okningen fant sted blant tilsatte i de laveste lonnstrinnsgruppene, og. N det for kvinner har vært en vesentlig sterkere Økning enn for menn, skyldes dette i hovedsak at det er relativt langt flere kvinner enn menn i de laveste lønnstrinn, hvor lonnsoppgjoret i 0 gav en oppjustering av lonnsstigene for store stillingsgrupper. Dessuten ble det i lønnsoppgjoret avtalt et nytt beregningsgrunnlag for fastsetting av ansiennitet som i særlig grad gav en Okt ansiennitet for kvinner og dermed ofte hoyere lønnstrinn.

13 SUMMARY IN ENGLISH Wage statistics for central government employees, tables, cover in principle all employees paid according to the general scale of wages for the Central government. The statistics provide figures on monthly earnings defined as fixed gross salary according to scale, at October 0 plus fixed temporary and varying supplementary payments actually received in October 0. These payments include allowances for fixed overtime, police force allowance, allowance for working on holidays etc. Payments for casual overtime work received in October 0 are not included in the monthly earnings, but are given as separate figures. The statistics furnish data on monthly earnings by sex, age, occupation, education, service and county. Parttime employees are specified in the tables 0 and. The average monthly earnings for central government employees were October 0 N. kroner. The increase in average monthly earnings from October to October 0 was. per cent. Em lo ent statistics for central overnment em lo ees, tables. As parttime employees are defined employees working less than per cent of fulltime. Parttime employees are specified in some tables.

14 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og 0 i enkelte etater Average monthly earnings in and 0 in certain services Etat Service MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Stigning Increase Kr Kroner I Prosent I Per cent ALLE ETATER ALL SERVICES 0, DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0,0 SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTE MENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 00, DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Presteskapet The clergy Domstolene The judiciary Fengslene mv. Prison administration Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration ,,,,, Trygdeetaten Social security administration Skattevesenet Administration of taxes 0 000,, Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration, UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MED REGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS, OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES Postverket Postal Service Televerket Telegraph and Telephone Service Norges Statsbaner State Railways 0 0 0, 0,, 0, Vegadministrasjonen i fylkene County road administration 0 0 0, FORSVARET DEFENCE, HELSEVESEN HEALTH SERVICES 0 00,0

15 Tabell. Tilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste Employees by salary grade. Average monthly earnings Lønnstrinn Salary ci rade Tilsatte Tilsatte i med i prosent av tellingen tilsatte i alt Employees Employees covered as percentage by the of all census employees Prosent Per cent Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total Kr Kroner I at Total 00,0 0, 0, 0 0, 0, 0,0 0, 0, 00, 0, 0 0,,, , 0 0, 0 0,,,,,0 0,, 0 0, 0 000,0 0 0, 0, 0, 0 0 0, , 0, , 0 0, 0 0, 0,0 0 0,0 0 0,0

16 Tabell. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn Employees by service group and salary grade Tilsatte med i tellingen Lønnstrinn Employees Salary grade covered by the census Departementene og Riksrevisjonen Ministries and Audit Department Sentraladministrasjonen utenfor departementene Other central administration departments Undervisning, Den forskning sivile m.v. (ikke ytre medregnet etat skole Other verket) civil Universiser ties and vices equivalent institutions Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises Forsvaret Defence Helsevesen Health services TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL

17 Tabell. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn Service group and salary grade Under I alt Total Under years years 0 Alder A og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL LønnstrinnSalary grade Lønnstrinn If If If,I It 0 0 It 0 ft 0 I, IT I, 0 0 Ii If I, 0 0 If

18 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lonnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Alder Under 0 ar ȧr og over DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT LOnnstrinn TT /I 0 U TI IT IT 0!I 0 SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS LOnnstrinn TT IT fl " 0 0

19 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lonnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og I alt Under lonnstrinn ar og over SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE (forts.) OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS (cont.) Lonnstrinn 0 PT,, 0,, 0 IT 0 VI I 0 IT IT I, IT IT IT,, If DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Lonnstrinn

20 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under og over DEN SIVILE YTRE ETAT (forts.) OTHER CIVIL SERVICES (cont.) Lønnstrinn 0 0 UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS Lønnstrinn ^ ^ ^

21 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade 0 Etatsgruppe og lønnstrinn Alder I alt Under a og r over UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) (forts.) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS (cont ) Lønnstrinn 0,, TI IT 0 TT 0 0 PT 0 TI Ti OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG AN LEGG GOVERMENT ENTERPRISES Lønnstrinn 0 0 I

22 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under og over OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG (forts.) GOVERNMENT ENTERPRISES (cont.) Lønnstrinn 0 0 FORSVARET DEFENCE 0 0 Lønnstrinn,, TI IT 0 IT it I, TT,, I, IT

23 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Alder Under og over HELSEVESEN Lønnstrinn U It IT IT IT TT HEALTH SERVICES

24 Tabell. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og Under lønnstrinn I alt Education and Total Under salary grade years years Alder Age og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Aktuarembetseks amen Education in actuarial science 0 Farmasøytisk embetseksamen Education for pharmacists Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology 0 Lønnstrinn Salary grade 0 Lonnstrinn,, 0 TI If I, 0,, Juridisk embetseksamen Law Lønnstrinn

25 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn anployees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Juridisk embetseksamen (forts ) Law (cont.) Lønnstrinn Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Lønnstrinn IT IT 0 If 0, I, Medisinsk embetseksamen Medicine Lønnstrinn 0 0 If 0 0 If If 0 It I 0 0 If 0 If 0 If0 IT

26 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary gra.de Utdanning og lønnstrinn I alt Under ar 0 Alder ar og over Odontologisk embetseksamen Odontoloo Lønnstrinn Pedagogisk embetseksamen Pedagogy Psykologisk embetseksamen Psychology Lønnstrinn 0 I, 0,, 0 I, I, I, 0 Samfunnsvitenskapelig embetseksamenimagistergradeksamen i samf.vit. fag Political science and other social sciences Lønnstrinn,,,,, 0,, Fl,, 0 IT 0 I,

27 Utdanning og lønnstrinn I Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by sal grade I alt Under 0 Alder ar og over Sosialøkonomisk embetsekp l amen Economics Lønnstrinn It. 0 Sosiolo isk embetseksam n Sociology Teologisk embetseksamen Theology Lønnstrinn I 0 0 Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education for lecturers Lønnstrinn 0 ti 0 Ha ebrukskandidateksame Education or a uates in horticulture t

28 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Lønnstrinn IT 0 0 Landskapsarkitekteksamen Education for landscape gardeners Meieriingeniøreksamen Graduate dairy engineer education Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture Lønnstrinn 0 0 Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry Lønnstrinn 0 0 ^

29 i I alt Under Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lonnstrinn, Naturforvaltningseksameti Education for nature administration I 0 Alder og over Lonnstrinn 0 0 Arkitektutdanning (NTH/arkitekthøgskolen) Architects... Sivilin enioreksamen engineering e cation Lønnstrinn 0 0 to 0 Veterinæreksamen Vete me cne LOnnstrinn 0 iv It 0 0 i

30 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Alder alt Under og over Siviløkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelshogskole Business administration and economics Lønnstrinn 0 0 Embetseksamen i idrett Education in physical training il 0 0 Fiskerikandidateksamen spe c ial education in fishing Annen utdanning på universitets og høgskolenivå, høyere grad Other university study, higher,grade Lønnstrinn 0 0 Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand. mag. in history and philosophy Lønnstrinn ti 0 I I 0 I 0 0 I

31 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Alder I alt Under Ar o over Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag (forts.) Cand. maqr. in history and.:elllial: Lønnstrinn VI I,,, 0 If T, If T Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand. mag. in science Lønnstrinn 0 IT , Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in politicat science and other social science Lønnstrinn 0 fi Ti 0 ^

32 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag (forts.) Cand.mag. in political science and other social science (ont.) Lønnstrinn,, 0,, Examen oecon Economics, lower university degree Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på lærerskoleeksamen Continuing teacher based on teachers' training college Lønnstrinn 0 Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på faglærerskole eller tilsvarende Continuing teacher based on vocational subjects Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade Lønnstrinn IT 0 IA 0 Alder alt Under og over

33 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinr Annen utdanning på univ rsitets og liogskoleniva, lavere grad (forts.) Other university study, lower grade (cont.) Lønnstrinn Barṉehage/førskolelærer t danning Teacher trainzg for preschool and kin r garden teachers Lønnstrinn 0 0 Barnehage/førskolelærerjitd. med tilleggsutd. som gir re t til opprykk Teacher trains g for preschool and kindergaf.den teachers with advancement... Lærerskoleeksamen, å ig eller ig Ordinary teachers' training college Lærerskoleeksamen, med tilleggsutd. som gir rett til opprykk! ig lærerskole Ord ry teachers' training col )ege with an extra class/threeyears teachers' training col"ge... Utdanning fra faglærerskoler Teachers of vocational subjects Utd. fra faglærerskole med tilleggsutd. som gir rett til opprykk Teachers of vocational subjects. Education with advancement Annen utdanning som gi) faglærerkompetanse Other teachers of vocational subjects... Alder I alt Under ar og over

34 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Annen utd. som gir faglærerkompetanse med tillegasutd. som gir rett til opprykk Other teachers of vocational subjects. Education with advancement Arbeids terapeututdanning Education for occupational therapists Ergoterapeututdanning. ig years education for occupa tional therapists Barnevernskoleribarnevernspedagogutdanning Schools of child weztte Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing Lønnstrinn 0 0 Fysiokjemikerutdanning Medical laboratory technology Lønnstrinn 0 0 Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiotherapists Lønnstrinn 0 I, I

35 Tabell (forts.). Tillatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by saldry grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Grunnskole i sykepleie General schools of nurs Lonnstrinn fl I 0 I 0 Grunnskole i verne leie General schools o we are ursi Godk'ente h'el e leiers oler E ement schoo s o n st Lonnstrinn 0 Legesekretærutdanning doctor's receptionists education Laboratorieassistentut nning Education for Laborator assistants Norges SykepleierhOgsko e eller tilsvarende utenl ndsk utd. Specialized schooz of nursing, highest level Lonnstrinn it fl 0 Proteseteknikerutdanni Arts scsa vn. e.ucat l ':raf =Tscsal 0 ' nology 0

36 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Sosionomutdanning Schools o social services 0 Lønnstrinn 0 0 It TI Spesialskoler i psykiatrisk sykepleie, jordmorskoler og helsesøsterskoler Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Lønnstrinn IV IT I Annen godkjent spesialutdani sykepleie Other speci ning alized schools of nursing... 0 Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education Lønnstrinn 0 If IV T 0 Tannpleierutdanning, ig Education for dental hygienists Annen utd. innen helse og sosialomsorg av min. md. varighet Other schools or courses of health services.. 00 Lønnstrinn 0 IT IT If 0

37 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Lønnstrinn Iv 0 Annen utd. innen helse og sosialomsorg av min. varighet (forts.) Othe schools or courses of h lth services (cont.) Lønnstrinn It 0 0 Lønnstrinn ii Ii 0 0 Elementærteknisk skole i utdannin Tee nsca sc oo year e atson Teknisk fa skole, teknikerutdanning Tech= schoo, years e cats. for technicians Teknisk skole, ig ller ari in eniorutdanni Techschoo, or ars nica e cation or e snee Lønnstrinn It

38 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Teknisk skole, ig eller ig ingeniorutdanning (forts.) Technical school, or years education for engineers (cont.) Lønnstrinn Lønnstrinn 0 0 LOnnstrinn 0 Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools, advanced course Alder alt Under og over I. 0 I

39 Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by scaarp grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder Verksted/yrkesskole, fu stendig Workshop and vo ational schools Lønnstrinn Fa skole i landbruk o min. 0 md. Vocats schoo s sn ture fishsng Lønnstrinn 0 It TT vt 0 ske d Yrkesskole i handels kontorfa, runnle gende ommercsa ac o a, assc co se Lønnstrinn It Iv to

40 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende (forts.) Commercial schools, basic course (cont.) Lønnstrinn Yrkesskole i handels og kontorfag, videregående Commercial schools Lønnstrinn I. 0 fl Håndverks og kunstindustriskoler Art and craft schools 0. Lønnstrinn 0. 0 Annen utdannins av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools 0 Lønnstrinn ^ N..

41 Tabell (forts.). Til sal 0 atte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by ry grade Utdanning og lønnstrinn Annen utdanning av hånd erksmessig eller teknisk ka akter (forts.) Other art and craft schools (cont.) Lønnstrinn fl fl IV 0 0 Alder I alt Under og over 0 0 Di lomkandidat BI, bed økonomisk kandidat be Økonom Commercla ness ntstratton e Lønnstrinn 0 0 'fts ifts atson 0 Bibliotekskoleeksamen, in. ars utdannin E ca on for t rarsans Lønnstrinn

42 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Alder I alt Under o over DistriktshOgskoleutdanning, min. s varighet District college 0 Lønnstrinn,, it 0 0,, IT 0 It IT 0 n,, i, 0?I i IT HusholdshOgskoleeksamen Teacher training for teachers of subjects related to domestic science, hotel and restaurant service Flygelederutdanning, ig Education/or air traffic controllers Lønnstrinn!,, 0 0 TT 0 / If Journalisteksamen General education for journalists Kommunalkandidateksamen Special education in municipal administration Revisoreksamen, "registrert revisor" Education in accountancy Lønnstrinn IT TI

43 Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by sal grade Utdanning og lønnstrinn I. Revisoreksamen, "statsau orisert revisor" Education in accountancy Kokk og stuertskole, n. 0 md. Education or cook land stewar s LOnnstrinn. tg 0 0 Kostholdsøkonom/kjøkke utdanning Education fo keepers Rusøkonomutdanning (old rueutd.) Education for ho e keeping matrons Maskinistskole (maskini t og maskinsjefutdanning), in n. 0 md. Education for mari e engineer officers Lønnstrinn 0,t,I I., It it Navi as'onsskole (st nnso ski.sførerutdannin:)i min. 0 md. Maritime navi at ton e ucatwn Lønnstrinn 0 0 lederhouse I alt Under 0 Alder og over

44 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Navigasjonsskole (styrmannsog skipsførerutdanning), min. 0 mndr. (forts.) Maritime navigation education (cont.) Lønnstrinn 0 Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education Lønnstrinn I IT 0 0 I Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration Lønnstrinn I 0 " Etatsutdanning Public service schools Lønnstrinn

45 Tabell (forts.). T,lsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstri n I alt Under Alder ar og over Etatsutdanning (forts.) Public service school (cont.) Lønnstrinn It Høyere etatsutdanning Public service school higher gr Lønnstrinn it it 0 0 to ti Befals o offisersut annin Aft ttary e atton I Lønnstrinn ii ti It It it Iv

46 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Befals og offisersutdanning (forts.) Military education (cont.) Lønnstrinn I, fl f I If I, 0 I! 0 Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Lønnstrinn ff If Handelsgymnas, ig Commercial secondary schools Lønnstrinn.. 0 ff If 0 If 0, 0 IT.,, TI 0

47 Tabell (forts.). Til atte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by sal ry grade Utdanning og lonnstrinn Alder I alt Under og over Handelsgymnas, ig ( orts.) Commercial secondary schools (cont.) LOnnstrinn 0 0 Middelskole, realskole, ungd. skole, kursplan Seco darq schools, lower stage Lonnstrinn Ikke spesifisert utdan Education not specifie Lonnstrinn 0 0 ing

48 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Ikke spesifisert utdanning (forts.) Education not specified (cont.) Lønnstrinn 0 Ikke oppgitt utdanning Education unknown Lønnstrinn,I '

49 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Education Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Alle All years Aldersgrupper Age groups og over years and over Kr Kroner TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology Juridisk embetseksamen Law Matematisknaturviten skapelig embetseksamen/ magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Medisinsk embetseksamen Medicine Odontologisk embetseksamen Odontology Psykologisk embetseksamen Psychology Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i samf.vit fag Political science and other social sciences Sosialøkonomisk embetseksamen Economics Teologisk embetseksamen Theology Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Sivi lagronomeksamen Education for graduates in agriculture.. Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry SivilingeniOreksamen Graduate engineering education Veterinæreksamen Veterinary medicine Siviløkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelsh0gskole Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade ( ) (0 ) : ( ) ( ) 0 0 ( ) ( 0) 00 0 ( 0) ( )

50 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Tilsatte med i tel Alle lingen Aldersgrupper og over Kr Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand.mag. in history and philosophy 0 : 0 ( ) Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science 0 0 : ( ) Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in political science and other social sciences : 0 ( 0) ( 0) Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade ( ) ( 0) Lærerskoleeksamen, ig eller ig Ordinary teachers' training college : ( ) 0 Fysiokjemikerutdanning Medical laboratory technology 0 ( )( ) Grunnskole i sykepleie, off. godkjent General schools of nursing 0 ( ) Hjelpepleierutdanning, off. godkjent Elementary schools of nursing 0 Sosionomutdanning Schools of social services 0 00 : ( 0) 0 0 ( 0) Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education. 0 ( )( 0) : ( 0) Elementærteknisk skole, ig tekniskass.utd. Technical school, i year education Teknisk fagskole, ig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians ( ) Teknisk skole, eller ig ingeni0rutdanning Technical school, or years education for engineers Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course ( 00) Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools 000 0

51 Tabell (forts.). Gjen month 0 msnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average y earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing Yrkesskole i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course. Yrkesskole i handelsog kontorfag, videregående Commercial schools Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Diplomkandidat BI, bedriftsøkonomisk kandidat, bedriftskonom Commercial and business administration education Bibliotekskoleksamen, min. Education for librarians Distriktshøgskoleutdanning, min. Education from regional college Flygelederutdanning, ig Education for air traffic controllers Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountancy... Kokk og stuertskole, min. 0 mndr. Education for cooks and stewards Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdanning), min. 0 mndr. Education for marine engineer officers Navigasjonsskole (styrmanns og skipsfører utdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education il Aldersgrupper Satte ed ir e Alle og p ngen over I Kr ( ) : ( ) ( ) 0 ( ) 0 0 : : 0 ( ) 0 : (0 ) : ( ) ( ) 0 0 ( ) 00 0 : ( ) ( ) ( ) : ( ) 0 ( ) : ( ) ( )

52 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Til Aldersgrupper satte medl tel Alle Ar Ar og lingen over Kr Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration. Etatsutdanning Public service schools Hoyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Befals og offisersutdanning Military education Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Handelsgymnas, ig Commercial secondary schools Middelskole, realskole eller ungdomsskole Secondary schools, lower stage Ikke spesifisert utdanning Education not specified Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) :

53 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Service and occupation Lønnstrinn Salary grade Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Regulativ tillegg Variable lonn Fixed tillegg I alt Salaries addi Other Total according tional allowto scale allow ances ances Kr Kroner Variabel overtidsgodtgjoring Payment for casual overtime work MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES 0 DEPARTEMENTENE OG RIKSREVI SJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 0 Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger Head clerks Førstekontorfullmektiger Head clerks, special grade Administrasjonssekretærer Secretaries Førstesekretærer Secretaries, first grade Konsulenter Officers Forstekonsulenter Officers. Forstekonsulenter Byråsjefer Chiefs of divisions Underdirektører Deputy assistant directors Ekspedisjonssjefer Directors, general SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 00 0 Betjenter Messengers Kontorassistenter TeleekspeditOrer Telegraph office clerks Kontorfullmektiger FOrstekontorfullmektiger Telefullmektiger Senior telegraphists Administrasjonssekretærer Førstesekretærer Konsulenter FOrstekonsulenter FOrstekonsulenter TeleingeniOrer Telegraph engineers Ingeniorer Engineers AvdelingsingeniOrer Department engineers Avdelingsingeniorer OveringeniOrer Head engineers OveringeniOrer DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Utenrikstjenesten Foreign service Kontorfullmektiger Konsulenter Presteskapet The clergy Kallskapellaner Curates Residerende kapellaner Curates Residerende kapellaner Sokneprester Vicars Sokneprester

54 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns,.. Regulativ Faste Variable overtidstellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring trinn me alt Kr MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) Skoledirektørkontorene Directors of education Konsulenter 0 0 Fylkesmannsembetene The adminis tration of the lord lieutenants Kontorassistenter Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Konsulenter Domstolene The judiciary 0 Lagmannsrettene Court of Appeal Region 0 and City court Herreds og byrettene District 0 Kontorassistenter Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Dommerfullmektiger Deputy judges Byrettsdommere City court judges Sorenskrivere District court judges Fengslene mv. Prison administration FengselsaspiranterPrison cadets 0 0 Fengselsbetjenter Guards 0 Verksbetjenter Prison officers Fengselsførstebetjenter Guards, first grade Politiet Police force 00 0 Politikamrene Stations 0 Kontorassistenter 00 Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer 0 0 Politiaspiranter Police cadets Politibetjenter Sergants Politibetjenter ved etterforskningsavdeling Sergeants. 0 0 Politiførstebetjenter Sergeants Avdelings og stasjonssjefer 0 0 Inspectors Politioverbetj entersergeants, first grade 0 Politifullmektiger Superintendents Politiadjutanter Assistant commissioners 0 0 Politimestere Chiefs of police Lensmannsetaten Rural police force 0 Kontorassistenter 0 Lensmannsbetjentaspiranter Junior officers Lensmannsbetjenter Officers, lower grade 0 Lensmannsførstebetjenter Officers, special grade Lensmenn Chief officers 0 Lensmenn 0 Lensmenn ^ 0

55 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Lønnstrinn isatte Månedsfortjeneste Variabel meḏ Regulativ Faste Variable overtidstellingen lønn tillegg tillegg odtgjøring ; I alt Kr MENN OG KVINNER (forts.) Sivilt beredskap Civil defence. Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Fylkesarbeidskontorene County labour market administration... Kontorassistenter Arbeidsformidlere Labour exchange supervisors Arbeidskontorene Labour divisions Kontorassistenter Arbeidsformidlere Sjømannskontorene Seamen's division Trygdeetaten Social security administration Trygdesekretariatene i fylkene Insurance secretaries in the counties Trygdekontorene Insurance divisions Kontorassistenter Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer Førstesekretærer Trygdeavdelingsledere Managers, insurance departments.. Trygdeavdelingsledere Trygdeavdelingsledere Trygdesjefer Head of insurance divisions Trygdesjefer Trygdesjefer Trygdekontorenes revisjon Audit office of insurance divisions Fiskeriadministrasjonen Fishing administration Maritime organer Maritime organizations Havnevesenets distriktsadministra sjon Local administration of harbours Spesialarbeidere Semi skilled workers Maskinførere Engine drivers Oppsynsmenn Inspectors Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet Local administration of lighthouse services.. Fyrbetjenter Lighthouse men Fyrmestere Lighthouse keepers. Fyrmestere Losvesenets distriktsadministrasjon Local administration of pilot services Statens forskningsstasjoner i landbruk State agricultural research centres

56 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling MENN OG KVINNER (forts.) Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr Fylkenes Landbruksselskaper County agricultural societies... 0 Herredsagronomer Municipal agronomists 0 Fylkesagronomer County agronomists 0 0 Fylkesagronomer 0 0 Skogoppsynet i fylkene County forestry supervision 0 0 Herredsskogmestere Municipal forestry supervisors ^ Herredsskogmestere Fylkes og distriktsveterinærtjenesten County and district veterinary services Distriktsveterinærer District veterinaries Jordskifteverket Land redistribution Jordskifteteknikere Land redistribution technicans Jordskiftelandmålere Land redistribution surveyors 0 Jordskiftedommere Land redistribution judges Biltilsynet Motorcar control and inspection 0 Kontorassistenter 0 0 Administrasjonssekretærer 0 Kjøretøykontrollører Motorcar inspectors 0 IngeniOrer. Avdelingsingeniører 0 0 Norges geografiske oppmåling National Geographical Survey Drift av statseiendommer Management of State properties Skattevesenet Administration of taxes Fylkesskattekontorene County revenue authorities 00 0 Kontorassistenter Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Konsulenter Revisoraspiranter Auditors (junior grade) Skatterevisorer Tax auditors. 0 0 Skatterevisorer 0 0 Likningskontorene og folkeregistrene General commissions of taxes, national registration offices Kontorassistenter Kontorfullmektiger 0 Likningssekretærer Secretaires Førstesekretærer Likningssjefer Tax officers Likningssjefer 0

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975

WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 616 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 469 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1983

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1973 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1973

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1973 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER 9 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS OCTOBER 9 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 97 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 696 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 631 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 479 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1983 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK

Detaljer

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000.

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. Utdanningskoder: De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. I Utdanning fra universitet og høgskole,

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969 NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 969 STAT I STI S K SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Moderniseringsdepartementet Oktober 2005

Moderniseringsdepartementet Oktober 2005 TABELL 3.13A GJENNOMSNITTLIG MÅNEDSFORTJENESTE ETTER OG ALDER HELTIDSTILSATTE MENN TIL- 18-24 ÅR 25-29 ÅR SATTE I ALT 30-34 ÅR 35-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-64-ÅR I alt 63 416 29 891 23 125 25 695 27 738

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Jan Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, lege, specialist i samfunnsmedisin Sjef Forsvarets Sanitet 2018-01-04 Samfunnssikkerhetskonferansen,

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 6 3 5 LØN NSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1973 STATISTISK

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Norsk Engelsk oversettelse Fylkeskommune Fylkestinget Politisk organisering County Authority County Council Fylkesordfører

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C20 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 LABOUR MARKET STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3659-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft EMNEORD

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Kandidatundersøkelsen NIFU skriftserie nr. 24/2001. NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien Oslo

Kandidatundersøkelsen NIFU skriftserie nr. 24/2001. NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien Oslo Kandidatundersøkelsen 2000 Graduate Survey 2000 NIFU skriftserie nr. 24/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 NIFU skriftserie nr.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer