LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER 0 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES I OCTOBER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0 ISSN 00

3

4 FORORD Lønns og sysselsettingsstatistikken for statens embets og tjenestemenn. oktober 0 bygger på Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), som omfatter statstilsatte med lønn etter "Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv." Denne statistikken er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Forbruker og administrasjonsdepartementet, Statens rasjonaliseringsdirektorat og Statistisk Sentralbyrå. En del hovedtall fra lønnsstatistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr.,. Byrået utarbeider lønnsstatistikk for de fleste lønnstakergrupper. Statistikken for de enkelte grupper blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. En samlepublikasjon "LOnnsstatistikk 0"vil inneholde en oversikt over all lønnsstatistikk som blir utarbeidd for 0. Førstesekretær Nsa Kalvaa har ledet arbeidet med lønnsstatistikken. Konsulent Helge M. Næsheim har ledet arbeidet med sysselsettingsstatistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. april Odd Aukrust Gunnar FuruholmenJenssen

5 PREFACE Wage statistics and employment statistics for central government employees October 0 have been compiled by the Central Bureau of Statistics in cooperation with the Ministry of Consumer Affairs and Government Administration and the Government Institution of Organization and Management. Some of the main figures from the wage statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics, no.,. Wage statistics for various groups of wage earners are compiled by the Central Bureau of Statistics. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics 0 will give a survey of all wage statistics compiled for this year. The wage statistics in this publication has been prepared under the supervision of Miss Asa Kalvaa. The employment statistics has been prepared under the supervision of Mr. Helge M. Næsheim. Central Bureau of Statistics, Oslo, April Odd Aukrust Gunnar FuruholmenJenssen

6 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel. Lønnsstatistikk, tabellene.. Omfanget av statistikken.. Gruppering av materialet... Etatsgrupper og etater... Stillinger og lønnstrinn... Annen gruppering.. Lønnsbegrepene.. Tariffavtalene.. Noen hovedresultater. Sysselsettingsstatistikk, tabellene.. Omfanget av statistikken.. Gruppering av materialet.. Noen hovedresultater Sammendrag på engelsk Tabelldel Vedlegg. Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv..mai 0 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 0 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 0 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Null : Tall kan ikke offentliggjøres 0,0 Mindre enn 0,0 av den brukte enhet Tall for lønn som er satt i parentes, er basert på opplysninger for 0 ansatte

7 CONTENTS Page Index of tables Text. Wage statistics, tables.. Coverage.. Classification... Service groups and services... Occupations and salary grade... Other classifications.. Wage concepts.. Wage agreements 0.. Some main results 0. Employment statistics, tables 0.. Coverage 0.. Classification 0.. Some main results 0 Summary in English Tables Annex. The general scale of wages May 0 Publications Previously issued on the subject 0 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 0 Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable Nil : Not for publication 0.0 Less than 0.0 of unit employed Wage figures in brackets are based on information of wages for 0 employees

8 TABELLREGISTER Side Lønnsstatistikk. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og 0 i enkelte etater. Tilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kvinner i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etatsgrupper. Fylke 0. Deltidstilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Deltidstilsatte i enkelte aldersgrupper etter lønnstrinn Sysselsettingsstatistikk. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og nearing. og 0 0. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Departement og underliggende etater. og 0. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylke og utvalgte arbeidsstedskommuner. og 0. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og alder. og 0. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder. Prosent.. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder. Prosent. 0. Tilsatte etter kjønn og alder i fylte ved utgangen av. og 0. Tilsatte etter kjønn og utdanning. og 0 0. Tilsatte etter kjønn og lønnstrinn. og 0. Tilsatte menn og kvinner /0, etter deres lønnsplassering /0 og / Tilsatte menn og kvinner /0, etter lønnstrinnsgruppe i og endring i lønnstrinn fra til. Absolutte tall og prosent. Tilsatte menn og kvinner /0, etter lønnstrinnsgruppe i og endring i lonnstrinn fra til 0. Absolutte tall og prosent INDEX OF TABLES Page Wage statistics. Average monthly earnings in and 0 in certain services. Employees by salary grade. Average monthly earnings. Employees by service group and salary grade. Employees by age, service group and by salary grade. Employees by age, education and by salary grade. Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education.. Average monthly earnings by certain services and occupations. Average monthly earnings of females, by certain services and occupations. Average monthly earnings by certain service groups. County 0. Parttime employees by salary grade. Average monthly earnings. Parttime employees by certain age groups and by salary grade Employment statistics. Employees by sex, working hours and industry. and 0 0. Employees by sex and working hours. Ministries and subordinate services. and 0. Employees by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and 0. Employees by sex, working hours and age. and 0. Employees, males and females, by working hours and by age. Per cent.. Employees, males and females, by working hours and by age. Per cent. 0. Employees by sex and age reached at the end of the year. and 0. Employees by sex and education. and 0 0. Employees by sex and salary grade. and 0. Employees, males and females per /0, by salary grade /0 and /0 0. Employees, males and females per /0, by salary grade in and changes in salary grade from to. Absolute figures and per cent. Employees, males and females per /0, by salary grade in and changes in salary grade from to 0. Absolute figures and per cent

9 . LØNNSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken Lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn omfatter alle tilsatte som på registreringstidspunktet. oktober 0 var lont etter lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn. Midlertidig fraværende embets og tjenestemenn er tatt med dersom de hadde full lenn på registreringstidspunktet. Det samme gjelder tilsatte stasjonert i utlandet n de er lent etter det offentlige regulativ. Følgende grupper tjenestemenn blir foreløpig ikke innrapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister, og omfattes ikke av denne statistikken: a) Tilsatte ved Stortingets kontor' b) Tilsatte lent etter særregulativer i Televerket c) Tilsatte i bistillinger Overenskomstlente arbeidstakere (om lag 00) er innrapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister, men er ikke med i lønnsstatistikkens gjennomsnittstall. De er imidlertid tatt med i sysselsettingsstatistikken. (Se side 0). Statistikken omfatter heltidstilsatte og 0 deltidstilsatte embets og tjenestemenn. I tabellene er de heltids og deltidstilsatte bearbeidd hver for seg. Tabellene omfatter bare de heltidstilsatte og tabellene 0 bare de deltidstilsatte. I lønsstatistikken er deltidstilsatte definert som tilsatte uten full lønn på det lønnstrinn stillingen er plassert i. I sysselsettingsstatistikkenerdefinisjonennoe annerledes (se definisjonen side 0). Tilsattei skoleverket er ikke tatt med i denne publikasjonen... Gruppering av materialet... Etatsaruer oa etater Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen utenfor departementene Den sivile ytre etat Utenrikstjenesten Presteskapet Skoledirektørkontorene Fylkesmannsembetene Domstolene Fengslene mv. Politiet Lensmannsetaten Sivilt beredskap Arbeidsmarkedsetaten Trygdeetaten Fiskeriadministrasjonen Maritime organer (Havnevesenets distriktsadministrasjon, Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet og Losvesenets distriktsadministrasjon) Statens forskningsstasjoner i landbruk Fylkenes Landbruksselskaper Skogoppsynet i fylkene Fylkes og distriktsveterinærtjenesten Jordskifteverket Biltilsynet Norges geografiske oppmåling Drift av statseiendommer Skattevesenet Tollvesenets distriktsadministrasjon Undervisning, forskning mv. Offentlig næringsdrift og anlegg Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Direktoratet for statens skoger Postverket Televerket Norges Statsbaner Vegadministrasjonen i fylkene Luftfartsverket Statsbanker

10 ... Etatsgrupper og etater (forts.) Forsvaret Helsevesen. Det har vært få organisasjonsmessige endringer fra. Nye etater/institusjoner som er kommet til i 0 er Kriminalomsorg i frihet, Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge, Datatilsynet, Planleggingssekretariatet, Oslo Sanitetsforenings sykehotell, barnesykehuset i Hokksund, Geilomo barnesykehus og Statens helsesøsterskole i Trondheim.... Stillinger og lønnstrinn Fra. mai ble det gjennomført et nytt lønnssystem i staten med lønnsplaner for hver yrkesgruppe. Det er tre typer av lonnsplaner: ) Gjennomgående stillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse og med sammenlignbar utdanning hos stillingsinnehavere, finnes i flere etater. ) Etatsstillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse er spesifikke for en enkelt etat og hvor utdanningen som regel er spesiell for stillingen. ) Spesielle stillinger, dvs. enkeltstående stillinger, fagspesialister og enkelte lederstillinger. Hver lønnsplan inneholder bestemmelser om opprykksordninger og på hvilke lønnstrinn de respektive stillinger skal plasseres. Fra I. mai 0 er det i alt lønnstrinn mot tidligere. De stillingsbetegnelser og lønnstrinn som er nyttet i statistikken, er i samsvar med lønnsplaner i staten pr. oktober 0. Avvik fra disse lønnsplaner kan forekomme dersom en tjenestemann er gitt personlig lønn. I tabellene er stillingene angitt med laveste og høyeste lønnstrinnplassering i regulativet. Det er gitt spesifikasjoner bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de enkelte stillinger vil derfor ikke summere seg til de totaltall som er gitt. For enkelte stillingsgrupper vil den oppførte månedsfortjeneste ikke være dekkende for gruppens faktiske lønnsforhold. Distriktsleger og distriktsveterinærers inntekter av privat praksis er ikke innrapportert til SST og er derfor ikke tatt med i statistikkgrunnlaget.... Annen gruppering Materialet er gruppert etter kjønn, alder og utdanning. I lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn og også for tilsatte i skoleverket er aldersfordelingen basert på de tilsattes alder. oktober 0 for å nytte de samme data som nyttes i forhandlingsstatistikken utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. I all annen lønnsstatistikk er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et. Ved gruppering etter alder er ikke månedsfortjenesten for tilsatte under spesifisert. I kolonnen "alle" er imidlertid disse med. Grupperingen etter utdanning er foretatt på grunnlag av en utdanningskode utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. Det er tjenestemannens høyeste fullførte utdanning som er oppgitt. Dersom den tilsatte har flere fullforte utdanninger som er likeverdig, er den utdanning som er mest relevant for stillingen innrapportert. Materialet er også gruppert etter institusjonenes beliggenhet (fylke)... Lønnsbegrepene Månedsfortjenesten best av folgende lonnskomponenter:. Brutto regulativlønn pr. I. oktober 0.. Faste tillegg til regulativlønnen, fr fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned 0.. Variable tillegg til regulativlønnen, for fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned 0 men opptjent i september. Eksempler på tillegg som er tatt med i beregningsgrunnlaget er: Nattillegg, sondagstillegg, komitegodtgjorelse, akkordoverskott, stedfortredertillegg, fast overtidsgodtgjørelse, fast akkordgodtgjorelse, uniformsgodtgjorelse, polititillegg, militærtillegg mv.

11 0 For tillegg som ikke er nevnt foran, har en fulgt den hovedregel at en har tatt med i beregningsgrunnlaget de tillegg som er med i trekkgrunnlaget ved beregning av forskottstrekk. Den variable overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, men utbetalt i oktober maned, er ikke tatt med i tallene for månedsfortjenesten, men er gitt opp særskilt... Tariffavtalene Ifølge tariffavtalene ble det fra. mai 0 gitt et generelt lonnstillegg på, prosent. Fra lønnstrinn t.o.m. lønnstrinn 0 ble det gitt et ekstra kronetillegg som varierte fra kr 00, på lønnstrinn til kr 0, på lonnstrinn 0. Begynnerlønnen ble hevet ett lønnstrinn, fra til. Lonnsstigene i lonnstrinnene til fikk en raskere opprykkstakt. Rammen for justerings og normeringsforhandlingene hosten 0 var 0, prosent. Pr.. mai 0 innebar lønnsoppgjoret i alt en vekst på, prosent... Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for statens embets og tjenestemenn var i oktober 0 kr. Dette er en stigning i fortjenesten på, prosent fra oktober til oktober 0. Tilsatte i etatsgruppene Departementene og Riksrevisjonen og Undervisning, forskning mv. hadde storst gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 0 med henholdsvis kr og kr. Lavest gjennomsnittlig månedsfortjeneste hadde gruppene Offentlig næringsdrift og anlegg med kr og Forsvaret med kr.. SYSSELSETTINGSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken Sysselsettingsstatistikken omfatter alle som er med i lønnsstatistikken ( heltidstilsatte og 0 deltidstilsatte) og i tillegg også permitterte med redusert lonn pr.. oktober 0 og overenskomstlonte arbeidstakere (om lag 00)... Gruppering av materialet I sysselsettingsstatistikken er de som har lonn som svarer til mindre en prosent av full stilling, regnet som deltidstilsatte. I tabell, som viser tilsatte etter kjonn, arbeidstid og departement/etat, er det brukt en annen inndeling enn i lønnsstatistikken. I sysselsettingsstatistikken har en fulgt standard for næringsgruppering. De enkelte departementer omfatter alle underliggende etater og institusjoner. Det kongelige hus, Stortinget og Riksrevisjonen, Høyesterett og Statsministerens kontor er med som egne etater. I tabellene som viser tilsatte etter alder, er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et... Noen hovedresultater Statens Sentrale Tjenestemannsregister viser at det pr. I. oktober 0 var sysselsatte i staten ( menn og 0 0 kvinner). Pr.. oktober var det sysselsatte i alt (0 menn og kvinner), men tallene for og 0 er ikke direkte jamforbare. På grunn av endringer i statistikkgrunnlaget er det i 0 med overenskomstlonte ( menn og 0 kvinner) som ikke var med i. JamfOrbare tall gir en sysselsettingsokning på, prosent fra. oktober til. oktober 0, mot en Okning på, prosent fra til og, prosent fra til.

12 Pr.. oktober 0 hadde, prosent av kvinnene og, prosent av mennene en stilling som tilsvarer mindre enn prosent av full stilling. For både menn og kvinner var det langt flere som gikk opp i lonnstrinn fra til 0 (, prosent av mennene og, prosent av kvinnene) enn fra til (, prosent av mennene og, prosent av kvinnene). Denne kraftige okningen fant sted blant tilsatte i de laveste lonnstrinnsgruppene, og. N det for kvinner har vært en vesentlig sterkere Økning enn for menn, skyldes dette i hovedsak at det er relativt langt flere kvinner enn menn i de laveste lønnstrinn, hvor lonnsoppgjoret i 0 gav en oppjustering av lonnsstigene for store stillingsgrupper. Dessuten ble det i lønnsoppgjoret avtalt et nytt beregningsgrunnlag for fastsetting av ansiennitet som i særlig grad gav en Okt ansiennitet for kvinner og dermed ofte hoyere lønnstrinn.

13 SUMMARY IN ENGLISH Wage statistics for central government employees, tables, cover in principle all employees paid according to the general scale of wages for the Central government. The statistics provide figures on monthly earnings defined as fixed gross salary according to scale, at October 0 plus fixed temporary and varying supplementary payments actually received in October 0. These payments include allowances for fixed overtime, police force allowance, allowance for working on holidays etc. Payments for casual overtime work received in October 0 are not included in the monthly earnings, but are given as separate figures. The statistics furnish data on monthly earnings by sex, age, occupation, education, service and county. Parttime employees are specified in the tables 0 and. The average monthly earnings for central government employees were October 0 N. kroner. The increase in average monthly earnings from October to October 0 was. per cent. Em lo ent statistics for central overnment em lo ees, tables. As parttime employees are defined employees working less than per cent of fulltime. Parttime employees are specified in some tables.

14 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og 0 i enkelte etater Average monthly earnings in and 0 in certain services Etat Service MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Stigning Increase Kr Kroner I Prosent I Per cent ALLE ETATER ALL SERVICES 0, DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0,0 SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTE MENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 00, DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Presteskapet The clergy Domstolene The judiciary Fengslene mv. Prison administration Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration ,,,,, Trygdeetaten Social security administration Skattevesenet Administration of taxes 0 000,, Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration, UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MED REGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS, OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES Postverket Postal Service Televerket Telegraph and Telephone Service Norges Statsbaner State Railways 0 0 0, 0,, 0, Vegadministrasjonen i fylkene County road administration 0 0 0, FORSVARET DEFENCE, HELSEVESEN HEALTH SERVICES 0 00,0

15 Tabell. Tilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste Employees by salary grade. Average monthly earnings Lønnstrinn Salary ci rade Tilsatte Tilsatte i med i prosent av tellingen tilsatte i alt Employees Employees covered as percentage by the of all census employees Prosent Per cent Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total Kr Kroner I at Total 00,0 0, 0, 0 0, 0, 0,0 0, 0, 00, 0, 0 0,,, , 0 0, 0 0,,,,,0 0,, 0 0, 0 000,0 0 0, 0, 0, 0 0 0, , 0, , 0 0, 0 0, 0,0 0 0,0 0 0,0

16 Tabell. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn Employees by service group and salary grade Tilsatte med i tellingen Lønnstrinn Employees Salary grade covered by the census Departementene og Riksrevisjonen Ministries and Audit Department Sentraladministrasjonen utenfor departementene Other central administration departments Undervisning, Den forskning sivile m.v. (ikke ytre medregnet etat skole Other verket) civil Universiser ties and vices equivalent institutions Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises Forsvaret Defence Helsevesen Health services TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL

17 Tabell. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn Service group and salary grade Under I alt Total Under years years 0 Alder A og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL LønnstrinnSalary grade Lønnstrinn If If If,I It 0 0 It 0 ft 0 I, IT I, 0 0 Ii If I, 0 0 If

18 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lonnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Alder Under 0 ar ȧr og over DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT LOnnstrinn TT /I 0 U TI IT IT 0!I 0 SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS LOnnstrinn TT IT fl " 0 0

19 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lonnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og I alt Under lonnstrinn ar og over SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE (forts.) OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS (cont.) Lonnstrinn 0 PT,, 0,, 0 IT 0 VI I 0 IT IT I, IT IT IT,, If DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Lonnstrinn

20 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under og over DEN SIVILE YTRE ETAT (forts.) OTHER CIVIL SERVICES (cont.) Lønnstrinn 0 0 UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS Lønnstrinn ^ ^ ^

21 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade 0 Etatsgruppe og lønnstrinn Alder I alt Under a og r over UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) (forts.) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS (cont ) Lønnstrinn 0,, TI IT 0 TT 0 0 PT 0 TI Ti OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG AN LEGG GOVERMENT ENTERPRISES Lønnstrinn 0 0 I

22 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under og over OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG (forts.) GOVERNMENT ENTERPRISES (cont.) Lønnstrinn 0 0 FORSVARET DEFENCE 0 0 Lønnstrinn,, TI IT 0 IT it I, TT,, I, IT

23 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Alder Under og over HELSEVESEN Lønnstrinn U It IT IT IT TT HEALTH SERVICES

24 Tabell. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og Under lønnstrinn I alt Education and Total Under salary grade years years Alder Age og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Aktuarembetseks amen Education in actuarial science 0 Farmasøytisk embetseksamen Education for pharmacists Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology 0 Lønnstrinn Salary grade 0 Lonnstrinn,, 0 TI If I, 0,, Juridisk embetseksamen Law Lønnstrinn

25 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn anployees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Juridisk embetseksamen (forts ) Law (cont.) Lønnstrinn Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Lønnstrinn IT IT 0 If 0, I, Medisinsk embetseksamen Medicine Lønnstrinn 0 0 If 0 0 If If 0 It I 0 0 If 0 If 0 If0 IT

26 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary gra.de Utdanning og lønnstrinn I alt Under ar 0 Alder ar og over Odontologisk embetseksamen Odontoloo Lønnstrinn Pedagogisk embetseksamen Pedagogy Psykologisk embetseksamen Psychology Lønnstrinn 0 I, 0,, 0 I, I, I, 0 Samfunnsvitenskapelig embetseksamenimagistergradeksamen i samf.vit. fag Political science and other social sciences Lønnstrinn,,,,, 0,, Fl,, 0 IT 0 I,

27 Utdanning og lønnstrinn I Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by sal grade I alt Under 0 Alder ar og over Sosialøkonomisk embetsekp l amen Economics Lønnstrinn It. 0 Sosiolo isk embetseksam n Sociology Teologisk embetseksamen Theology Lønnstrinn I 0 0 Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education for lecturers Lønnstrinn 0 ti 0 Ha ebrukskandidateksame Education or a uates in horticulture t

28 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Lønnstrinn IT 0 0 Landskapsarkitekteksamen Education for landscape gardeners Meieriingeniøreksamen Graduate dairy engineer education Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture Lønnstrinn 0 0 Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry Lønnstrinn 0 0 ^

29 i I alt Under Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lonnstrinn, Naturforvaltningseksameti Education for nature administration I 0 Alder og over Lonnstrinn 0 0 Arkitektutdanning (NTH/arkitekthøgskolen) Architects... Sivilin enioreksamen engineering e cation Lønnstrinn 0 0 to 0 Veterinæreksamen Vete me cne LOnnstrinn 0 iv It 0 0 i

30 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Alder alt Under og over Siviløkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelshogskole Business administration and economics Lønnstrinn 0 0 Embetseksamen i idrett Education in physical training il 0 0 Fiskerikandidateksamen spe c ial education in fishing Annen utdanning på universitets og høgskolenivå, høyere grad Other university study, higher,grade Lønnstrinn 0 0 Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand. mag. in history and philosophy Lønnstrinn ti 0 I I 0 I 0 0 I

31 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Alder I alt Under Ar o over Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag (forts.) Cand. maqr. in history and.:elllial: Lønnstrinn VI I,,, 0 If T, If T Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand. mag. in science Lønnstrinn 0 IT , Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in politicat science and other social science Lønnstrinn 0 fi Ti 0 ^

32 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag (forts.) Cand.mag. in political science and other social science (ont.) Lønnstrinn,, 0,, Examen oecon Economics, lower university degree Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på lærerskoleeksamen Continuing teacher based on teachers' training college Lønnstrinn 0 Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på faglærerskole eller tilsvarende Continuing teacher based on vocational subjects Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade Lønnstrinn IT 0 IA 0 Alder alt Under og over

33 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinr Annen utdanning på univ rsitets og liogskoleniva, lavere grad (forts.) Other university study, lower grade (cont.) Lønnstrinn Barṉehage/førskolelærer t danning Teacher trainzg for preschool and kin r garden teachers Lønnstrinn 0 0 Barnehage/førskolelærerjitd. med tilleggsutd. som gir re t til opprykk Teacher trains g for preschool and kindergaf.den teachers with advancement... Lærerskoleeksamen, å ig eller ig Ordinary teachers' training college Lærerskoleeksamen, med tilleggsutd. som gir rett til opprykk! ig lærerskole Ord ry teachers' training col )ege with an extra class/threeyears teachers' training col"ge... Utdanning fra faglærerskoler Teachers of vocational subjects Utd. fra faglærerskole med tilleggsutd. som gir rett til opprykk Teachers of vocational subjects. Education with advancement Annen utdanning som gi) faglærerkompetanse Other teachers of vocational subjects... Alder I alt Under ar og over

34 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Annen utd. som gir faglærerkompetanse med tillegasutd. som gir rett til opprykk Other teachers of vocational subjects. Education with advancement Arbeids terapeututdanning Education for occupational therapists Ergoterapeututdanning. ig years education for occupa tional therapists Barnevernskoleribarnevernspedagogutdanning Schools of child weztte Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing Lønnstrinn 0 0 Fysiokjemikerutdanning Medical laboratory technology Lønnstrinn 0 0 Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiotherapists Lønnstrinn 0 I, I

35 Tabell (forts.). Tillatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by saldry grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Grunnskole i sykepleie General schools of nurs Lonnstrinn fl I 0 I 0 Grunnskole i verne leie General schools o we are ursi Godk'ente h'el e leiers oler E ement schoo s o n st Lonnstrinn 0 Legesekretærutdanning doctor's receptionists education Laboratorieassistentut nning Education for Laborator assistants Norges SykepleierhOgsko e eller tilsvarende utenl ndsk utd. Specialized schooz of nursing, highest level Lonnstrinn it fl 0 Proteseteknikerutdanni Arts scsa vn. e.ucat l ':raf =Tscsal 0 ' nology 0

36 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Sosionomutdanning Schools o social services 0 Lønnstrinn 0 0 It TI Spesialskoler i psykiatrisk sykepleie, jordmorskoler og helsesøsterskoler Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Lønnstrinn IV IT I Annen godkjent spesialutdani sykepleie Other speci ning alized schools of nursing... 0 Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education Lønnstrinn 0 If IV T 0 Tannpleierutdanning, ig Education for dental hygienists Annen utd. innen helse og sosialomsorg av min. md. varighet Other schools or courses of health services.. 00 Lønnstrinn 0 IT IT If 0

37 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Lønnstrinn Iv 0 Annen utd. innen helse og sosialomsorg av min. varighet (forts.) Othe schools or courses of h lth services (cont.) Lønnstrinn It 0 0 Lønnstrinn ii Ii 0 0 Elementærteknisk skole i utdannin Tee nsca sc oo year e atson Teknisk fa skole, teknikerutdanning Tech= schoo, years e cats. for technicians Teknisk skole, ig ller ari in eniorutdanni Techschoo, or ars nica e cation or e snee Lønnstrinn It

38 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Teknisk skole, ig eller ig ingeniorutdanning (forts.) Technical school, or years education for engineers (cont.) Lønnstrinn Lønnstrinn 0 0 LOnnstrinn 0 Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools, advanced course Alder alt Under og over I. 0 I

39 Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by scaarp grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder Verksted/yrkesskole, fu stendig Workshop and vo ational schools Lønnstrinn Fa skole i landbruk o min. 0 md. Vocats schoo s sn ture fishsng Lønnstrinn 0 It TT vt 0 ske d Yrkesskole i handels kontorfa, runnle gende ommercsa ac o a, assc co se Lønnstrinn It Iv to

40 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende (forts.) Commercial schools, basic course (cont.) Lønnstrinn Yrkesskole i handels og kontorfag, videregående Commercial schools Lønnstrinn I. 0 fl Håndverks og kunstindustriskoler Art and craft schools 0. Lønnstrinn 0. 0 Annen utdannins av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools 0 Lønnstrinn ^ N..

41 Tabell (forts.). Til sal 0 atte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by ry grade Utdanning og lønnstrinn Annen utdanning av hånd erksmessig eller teknisk ka akter (forts.) Other art and craft schools (cont.) Lønnstrinn fl fl IV 0 0 Alder I alt Under og over 0 0 Di lomkandidat BI, bed økonomisk kandidat be Økonom Commercla ness ntstratton e Lønnstrinn 0 0 'fts ifts atson 0 Bibliotekskoleeksamen, in. ars utdannin E ca on for t rarsans Lønnstrinn

42 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Alder I alt Under o over DistriktshOgskoleutdanning, min. s varighet District college 0 Lønnstrinn,, it 0 0,, IT 0 It IT 0 n,, i, 0?I i IT HusholdshOgskoleeksamen Teacher training for teachers of subjects related to domestic science, hotel and restaurant service Flygelederutdanning, ig Education/or air traffic controllers Lønnstrinn!,, 0 0 TT 0 / If Journalisteksamen General education for journalists Kommunalkandidateksamen Special education in municipal administration Revisoreksamen, "registrert revisor" Education in accountancy Lønnstrinn IT TI

43 Tabell (forts.). Tils tte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by sal grade Utdanning og lønnstrinn I. Revisoreksamen, "statsau orisert revisor" Education in accountancy Kokk og stuertskole, n. 0 md. Education or cook land stewar s LOnnstrinn. tg 0 0 Kostholdsøkonom/kjøkke utdanning Education fo keepers Rusøkonomutdanning (old rueutd.) Education for ho e keeping matrons Maskinistskole (maskini t og maskinsjefutdanning), in n. 0 md. Education for mari e engineer officers Lønnstrinn 0,t,I I., It it Navi as'onsskole (st nnso ski.sførerutdannin:)i min. 0 md. Maritime navi at ton e ucatwn Lønnstrinn 0 0 lederhouse I alt Under 0 Alder og over

44 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Navigasjonsskole (styrmannsog skipsførerutdanning), min. 0 mndr. (forts.) Maritime navigation education (cont.) Lønnstrinn 0 Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education Lønnstrinn I IT 0 0 I Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration Lønnstrinn I 0 " Etatsutdanning Public service schools Lønnstrinn

45 Tabell (forts.). T,lsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstri n I alt Under Alder ar og over Etatsutdanning (forts.) Public service school (cont.) Lønnstrinn It Høyere etatsutdanning Public service school higher gr Lønnstrinn it it 0 0 to ti Befals o offisersut annin Aft ttary e atton I Lønnstrinn ii ti It It it Iv

46 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Befals og offisersutdanning (forts.) Military education (cont.) Lønnstrinn I, fl f I If I, 0 I! 0 Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Lønnstrinn ff If Handelsgymnas, ig Commercial secondary schools Lønnstrinn.. 0 ff If 0 If 0, 0 IT.,, TI 0

47 Tabell (forts.). Til atte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by sal ry grade Utdanning og lonnstrinn Alder I alt Under og over Handelsgymnas, ig ( orts.) Commercial secondary schools (cont.) LOnnstrinn 0 0 Middelskole, realskole, ungd. skole, kursplan Seco darq schools, lower stage Lonnstrinn Ikke spesifisert utdan Education not specifie Lonnstrinn 0 0 ing

48 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Ikke spesifisert utdanning (forts.) Education not specified (cont.) Lønnstrinn 0 Ikke oppgitt utdanning Education unknown Lønnstrinn,I '

49 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Education Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Alle All years Aldersgrupper Age groups og over years and over Kr Kroner TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology Juridisk embetseksamen Law Matematisknaturviten skapelig embetseksamen/ magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Medisinsk embetseksamen Medicine Odontologisk embetseksamen Odontology Psykologisk embetseksamen Psychology Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i samf.vit fag Political science and other social sciences Sosialøkonomisk embetseksamen Economics Teologisk embetseksamen Theology Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Sivi lagronomeksamen Education for graduates in agriculture.. Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry SivilingeniOreksamen Graduate engineering education Veterinæreksamen Veterinary medicine Siviløkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelsh0gskole Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade ( ) (0 ) : ( ) ( ) 0 0 ( ) ( 0) 00 0 ( 0) ( )

50 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Tilsatte med i tel Alle lingen Aldersgrupper og over Kr Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand.mag. in history and philosophy 0 : 0 ( ) Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science 0 0 : ( ) Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in political science and other social sciences : 0 ( 0) ( 0) Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade ( ) ( 0) Lærerskoleeksamen, ig eller ig Ordinary teachers' training college : ( ) 0 Fysiokjemikerutdanning Medical laboratory technology 0 ( )( ) Grunnskole i sykepleie, off. godkjent General schools of nursing 0 ( ) Hjelpepleierutdanning, off. godkjent Elementary schools of nursing 0 Sosionomutdanning Schools of social services 0 00 : ( 0) 0 0 ( 0) Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education. 0 ( )( 0) : ( 0) Elementærteknisk skole, ig tekniskass.utd. Technical school, i year education Teknisk fagskole, ig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians ( ) Teknisk skole, eller ig ingeni0rutdanning Technical school, or years education for engineers Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course ( 00) Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools 000 0

51 Tabell (forts.). Gjen month 0 msnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average y earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing Yrkesskole i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course. Yrkesskole i handelsog kontorfag, videregående Commercial schools Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Diplomkandidat BI, bedriftsøkonomisk kandidat, bedriftskonom Commercial and business administration education Bibliotekskoleksamen, min. Education for librarians Distriktshøgskoleutdanning, min. Education from regional college Flygelederutdanning, ig Education for air traffic controllers Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountancy... Kokk og stuertskole, min. 0 mndr. Education for cooks and stewards Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdanning), min. 0 mndr. Education for marine engineer officers Navigasjonsskole (styrmanns og skipsfører utdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education il Aldersgrupper Satte ed ir e Alle og p ngen over I Kr ( ) : ( ) ( ) 0 ( ) 0 0 : : 0 ( ) 0 : (0 ) : ( ) ( ) 0 0 ( ) 00 0 : ( ) ( ) ( ) : ( ) 0 ( ) : ( ) ( )

52 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Til Aldersgrupper satte medl tel Alle Ar Ar og lingen over Kr Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration. Etatsutdanning Public service schools Hoyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Befals og offisersutdanning Military education Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Handelsgymnas, ig Commercial secondary schools Middelskole, realskole eller ungdomsskole Secondary schools, lower stage Ikke spesifisert utdanning Education not specified Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) :

53 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Service and occupation Lønnstrinn Salary grade Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Regulativ tillegg Variable lonn Fixed tillegg I alt Salaries addi Other Total according tional allowto scale allow ances ances Kr Kroner Variabel overtidsgodtgjoring Payment for casual overtime work MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES 0 DEPARTEMENTENE OG RIKSREVI SJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 0 Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger Head clerks Førstekontorfullmektiger Head clerks, special grade Administrasjonssekretærer Secretaries Førstesekretærer Secretaries, first grade Konsulenter Officers Forstekonsulenter Officers. Forstekonsulenter Byråsjefer Chiefs of divisions Underdirektører Deputy assistant directors Ekspedisjonssjefer Directors, general SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 00 0 Betjenter Messengers Kontorassistenter TeleekspeditOrer Telegraph office clerks Kontorfullmektiger FOrstekontorfullmektiger Telefullmektiger Senior telegraphists Administrasjonssekretærer Førstesekretærer Konsulenter FOrstekonsulenter FOrstekonsulenter TeleingeniOrer Telegraph engineers Ingeniorer Engineers AvdelingsingeniOrer Department engineers Avdelingsingeniorer OveringeniOrer Head engineers OveringeniOrer DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Utenrikstjenesten Foreign service Kontorfullmektiger Konsulenter Presteskapet The clergy Kallskapellaner Curates Residerende kapellaner Curates Residerende kapellaner Sokneprester Vicars Sokneprester

54 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns,.. Regulativ Faste Variable overtidstellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring trinn me alt Kr MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) Skoledirektørkontorene Directors of education Konsulenter 0 0 Fylkesmannsembetene The adminis tration of the lord lieutenants Kontorassistenter Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Konsulenter Domstolene The judiciary 0 Lagmannsrettene Court of Appeal Region 0 and City court Herreds og byrettene District 0 Kontorassistenter Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Dommerfullmektiger Deputy judges Byrettsdommere City court judges Sorenskrivere District court judges Fengslene mv. Prison administration FengselsaspiranterPrison cadets 0 0 Fengselsbetjenter Guards 0 Verksbetjenter Prison officers Fengselsførstebetjenter Guards, first grade Politiet Police force 00 0 Politikamrene Stations 0 Kontorassistenter 00 Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer 0 0 Politiaspiranter Police cadets Politibetjenter Sergants Politibetjenter ved etterforskningsavdeling Sergeants. 0 0 Politiførstebetjenter Sergeants Avdelings og stasjonssjefer 0 0 Inspectors Politioverbetj entersergeants, first grade 0 Politifullmektiger Superintendents Politiadjutanter Assistant commissioners 0 0 Politimestere Chiefs of police Lensmannsetaten Rural police force 0 Kontorassistenter 0 Lensmannsbetjentaspiranter Junior officers Lensmannsbetjenter Officers, lower grade 0 Lensmannsførstebetjenter Officers, special grade Lensmenn Chief officers 0 Lensmenn 0 Lensmenn ^ 0

55 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Lønnstrinn isatte Månedsfortjeneste Variabel meḏ Regulativ Faste Variable overtidstellingen lønn tillegg tillegg odtgjøring ; I alt Kr MENN OG KVINNER (forts.) Sivilt beredskap Civil defence. Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Fylkesarbeidskontorene County labour market administration... Kontorassistenter Arbeidsformidlere Labour exchange supervisors Arbeidskontorene Labour divisions Kontorassistenter Arbeidsformidlere Sjømannskontorene Seamen's division Trygdeetaten Social security administration Trygdesekretariatene i fylkene Insurance secretaries in the counties Trygdekontorene Insurance divisions Kontorassistenter Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer Førstesekretærer Trygdeavdelingsledere Managers, insurance departments.. Trygdeavdelingsledere Trygdeavdelingsledere Trygdesjefer Head of insurance divisions Trygdesjefer Trygdesjefer Trygdekontorenes revisjon Audit office of insurance divisions Fiskeriadministrasjonen Fishing administration Maritime organer Maritime organizations Havnevesenets distriktsadministra sjon Local administration of harbours Spesialarbeidere Semi skilled workers Maskinførere Engine drivers Oppsynsmenn Inspectors Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet Local administration of lighthouse services.. Fyrbetjenter Lighthouse men Fyrmestere Lighthouse keepers. Fyrmestere Losvesenets distriktsadministrasjon Local administration of pilot services Statens forskningsstasjoner i landbruk State agricultural research centres

56 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling MENN OG KVINNER (forts.) Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr Fylkenes Landbruksselskaper County agricultural societies... 0 Herredsagronomer Municipal agronomists 0 Fylkesagronomer County agronomists 0 0 Fylkesagronomer 0 0 Skogoppsynet i fylkene County forestry supervision 0 0 Herredsskogmestere Municipal forestry supervisors ^ Herredsskogmestere Fylkes og distriktsveterinærtjenesten County and district veterinary services Distriktsveterinærer District veterinaries Jordskifteverket Land redistribution Jordskifteteknikere Land redistribution technicans Jordskiftelandmålere Land redistribution surveyors 0 Jordskiftedommere Land redistribution judges Biltilsynet Motorcar control and inspection 0 Kontorassistenter 0 0 Administrasjonssekretærer 0 Kjøretøykontrollører Motorcar inspectors 0 IngeniOrer. Avdelingsingeniører 0 0 Norges geografiske oppmåling National Geographical Survey Drift av statseiendommer Management of State properties Skattevesenet Administration of taxes Fylkesskattekontorene County revenue authorities 00 0 Kontorassistenter Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Konsulenter Revisoraspiranter Auditors (junior grade) Skatterevisorer Tax auditors. 0 0 Skatterevisorer 0 0 Likningskontorene og folkeregistrene General commissions of taxes, national registration offices Kontorassistenter Kontorfullmektiger 0 Likningssekretærer Secretaires Førstesekretærer Likningssjefer Tax officers Likningssjefer 0

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 44 UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 968 EDU C ATIONAL STATISTI CS Universities Autumn Term of 968 STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 VEITRAF1KKULYKKER 1982 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2029-7 ISSN 0468-8198 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Annen

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A625 SAMFERDSELSSTATISTIKK 972 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer