WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 990 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 33 Limn ANDRE EMNEORD Helsetjeneste Inntektsnivå Sosialtjeneste

4 3 FORORD denne publikasjonen gir Statistisk sentralbyr& en oversikt over lonnsforholdene pr.. oktober 989 ved institusjoner og virksomhet innen helsevesen og sosialomsorg. Publikasjonen omfatter kommunale, fylkeskommunale, felleskommunale og private institusjoner og virksomhet innen helsevesen og sosialomsorg. En del hovedtall fra statistikken er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte. Tallene for kommunale, fylkeskommunale og felleskommunale tjenestesteder ble publisert i Statistisk ukehefte nr. 33, 990 og private tjenestesteder i nr. 35, 990. SSB utarbeider lnnsstatistikk for de fleste lønnstakergrupper. Statistikken for de enkelte grupper blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. En samlepublikasjon, Lønnsstatistikk 989, vil inneholde en oversikt over all lønnsstatistikk som blir utarbeidd for 989. FOrstesekretær Else HOydal har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk sentralbyra, Oslo, 3. august 990 Arne Olen Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 4 PREFACE This publication presents statistics on wages per October 989 in health services and social welfare. The publication contains information on municipal, county municipal, joint municipal and private health and social welfare services. Some main figures in the 989-statistics are published in the Weekly Bulletin of Statistics. Data on county municipal, municipal and joint municipal are published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 33, 990 and private services in no. 35, 990. Wage statistics for various groups of wage earners are complied by the Central Bureau of Statistics and are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics 989 will give a survey of all wage statistics compiled this year. Ms. Else HOydal has supervised the preparation of the statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 August 990 Arne Men Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel. Opplegg og gjennomfdring 9.. Grunnlag for statistikken og datainnsamling 9.2. Omfang 9 2. Begrep og kjennemerker Linnsbegrep Næringsgruppe Linnsregulativ Eierforhold Stillingsgrupper Alder Utdanning Andre grupperinger 0 3. LOnnsavtalene 4. Bruk av tabellene og noen hovedresultater 4.. Bruk av tabellene 4.2. Noen hovedresultater Sammendrag på engelsk 3 Tabelldel 4 Vedlegg. Skjema og rettledning Ldnnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg pr.. oktober Linnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv.. april Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger 0 4. Engelsk oversettelse av utdanning Engelsk oversettelse av næringsundergrupper 05 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet pa emneområdet 07 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter. juli 989. Emneinndelt oversikt 08 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 5 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjires - Null Tall for linn som er satt i parentes er basert på opplysninger for 0-24 ansatte

7 6 CONTENTS Page Index of tables 8 Text. Survey design 9.. Statistical basis and collection of data 9.2. Coverage 9 2. Terms and variables Terms of wages Industry group Scale of wages Ownership of activity Group of occupations Age Education Other classifications 0 3. Wage agreements 4. Use of tables and some main results 4.. Use of tables 4.2. Some main results Summary in English 3 Tables 4 Annexes. The questionnaire and instructions Salaries of employees in health service and social welfare October The general scale of wages April English translation of occupational groups and occupations 0 4. English translation of education English translation of industry subgroups 05 Publications Previously issued on the subject 07 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July 989. Survey arranged by subject matter 08 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 5 Explanation of Symbols in Tables : Not for publication - Nil Wage figures in brackets are based on information of wages for 0-24 employees

8 7 TABELLREGISTER OVERSIKT. Ldnnsutviklingen for heltidsansatte menn og kvinner, etter virksomhetens eierforhold og stillingsgruppe 4 Side KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE HELSE- OG SOSIALTJENESTER 2. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kinn og næringsundergruppe 6 3. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjdnn, lonnsregulativ og lonnstrinn 8 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr 9 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kinn, alder og utdanning Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Tallet på deltidsansatte menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, etter gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke og enkelte stillingsgrupper Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Deltidsansatte etter kjenn, alder og utdanning 68 PRIVATE HELSE- OG SOSIALTJENESTER 9. Private helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjdnn og næringsundergruppe 7 0. Private helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjdnn, lennsregulativ og lonnstrinn 73. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner, etter alder og utdanning. Kr Private helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjtinn, alder og utdanning Private helse- og sosialtjenester. Tallet på deltidsansatte menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, etter gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke og enkelte stillingsgrupper 92

9 8 INDEX OF TABLES SURVEY. Development in wages of full-time employed males and females, by ownership of activity and group of occupation 4 Page MUNICIPAL AND COUNTY MUNICIPAL HEALTH AND SOCIAL WELFARE SERVICES 2. Municipal and county municipal health and social welfare services. Employees by full-time/ part-time, sex and industry subgroup 6 3. Municipal and county municipal health and social welfare services. Employees by full-time/ part-time, sex, scale of wages and salary grade 8 4. Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner 9 5. Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Municipal and county municipal health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Municipal and county municipal health and social welfare services. Number of male and female part-time employees and average monthly earnings in kroner, by groups of average working hours per week and certain occupational groups Municipal and county municipal health and social welfare services. Part-time employees by sex, age and education 68 PRIVATE HEALTH AND SOSIAL WELFARE SERVICES 9. Private health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex and industry subgroup 7 0. Private health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex, scale of wages and salary grade 73. Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females, by age and education. Kroner Private health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Private health and social welfare services. Number of male and female part-time employees and average monthly earnings in kroner, by groups of average working hours per week and certain occupational groups 92

10 9. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING.. Grunnlag for statistikken og datainnsamling Statistikken bygger på data for tjenestesteder (institusjoner og virksomheter) med disse eierforholdene: ) fylkeskommunale, kommunale og felleskommunale tjenestesteder (felleskommunale tjenestesteder omfatter også felles fylkeskommunale tjenestesteder) 2) private tjenestesteder Data fra fylkeskommunale, kommunale og felleskommunale tjenestesteder bygger hovedsakelig på oppgaver fra Personaladministrativt Informasjonssystem (PAI-registeret). Dette systemet inneholder data for ansatte i alle kommuner som er medlemmer i Kommunenes Sentralforbund, unntatt Oslo og Bærum. Data for disse to kommunene innhentes direkte. Stdrstedelen av oppgavene mottar Statistisk sentralbyrå i maskinlesbar form. Data for private tjenestesteder hentes inn på eget skjema, se vedlegg. Data for statens tjenestesteder, som har vært med fra , er sloyfet i år. Tallene er publisert i NOS publikasjonen "LOnnsstatistikk statens embets- og tjenestemenn. oktober 989.".2. Omfang Ldnnsstatistikken pr.. oktober 989 for ansatte innen helsevesen og sosial omsorg omfatter fylkeskommunale, kommunale, felleskommunale og private tjenestesteder innen helsevesen og sosial omsorg. 2. BEGREP OG KJENNEMERKER 2.. LOnnsbegrep Månedsfortjenesten består av 3 komponenter.. Brutto regulativldnn pr.. oktober 989 (medregnet alderstillegg i Bærum) 2. Faste tillegg til regulativlenn, fir fradrag av skatt, utbetalt i oktober Variable tillegg til regulativldnn, fr fradrag av skatt, utbetalt oktober 989, men opptjent i september 989 De faste tilleggene er tillegg som utbetales med samme beldp hver måned og omfatter bl.a. personlige tillegg, fast overtidsgodtgjdrelse, beredskapstillegg etc. De variable eller midlertidige tilleggene omfatter f.eks. akkordoverskott, vakttillegg, sdndagstillegg, komitegodtgjdrelse mv. Ved revisjonen av oppgavene for kommunalt ansatte har det vist seg at utbetalinger som ikke skal være med i statistikken, f.eks. etterbetalinger, bilgodtgjdrelser, diettgodtgjdrelser etc. og tillegg opptjent over et lengre tidsrom er tatt med. Dette er forsokt fjernet, men fortsatt kan materialet inneholde slike utbetalinger. Det gis også opplysninger om variabel overtid som er opptjent i september og utbetalt i oktober. Variabel overtid inngår ikke i månedsfortjenesten. Denne posten er imidlertid også usikker for kommunalt ansatte. Her kan det være oppgitt beldp som skulle ha vært fort under variable tillegg og omvendt _Næringsgruppe Gruppering etter maring/næringsundergruppe er stort sett i samsvar med standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk (SN). Enkelte kommunale og fylkeskommunale tjenestesteder har vært vanskelige A gruppere etter SN og disse er fort opp under uoppgitt i tabellene.

11 LOnnsregulativ Undersdkelsen omfatter ansatte som er lonnet etter tre forskjellige regulativer: Det felles offentlige ldnnsregulativ Oslo kommunes lonnsregulativ Bærum kommunes lonnsregulativ Dessuten er det en del ansatte som leinnes etter overenskomster, særregulativ eller personlige lonnsavtaler, blant annet er de fleste sykehusleger lonnet etter overenskomsten mellom Den norske lægeforening, Yngre legers forening og Kommunenes Sentralforbund Eierforhold Fordelingen av de ulike tjenestestedene etter eierforhold kan i noen tilfelle være vanskelig, fordi et tjenestested kan drives eller eies av flere i fellesskap. Statistikken har fulgt folgende inndeling: - Fylkeskommunale, kommunale og felleskommunale tjenestesteder er tjenestesteder som eies eller drives i fylkeskommunal, kommunal eller felleskommunal regi. Ansatte ved disse tjenestesteder er ldnnet etter Det felles offentlige lonnsregulativ, Oslo kommunes leinnsregulativ, Bærum kommunes lonnsregulativ eller private lonnsavtaler. - Private tjenestesteder er definert som tjenestesteder som eies eller drives av private (enkeltpersoner, aksjeselskaper, institusjoner eller foreninger). Ansatte ved disse kan være lonnet etter Det felles offentlige ldnnsregulativ, Oslo kommunes lonnsregulativ, Bærum kommunes ldnnsregulativ eller private lonnsavtaler Stillingsgrupper Arbeidstakerne er delt i 5 hovedgrupper: administrative funksjonærer tekniske funksjonærer arbeidere arbeidstakere med behandling av klienter arbeidstakere i tjenesteytende stilling Innen enkelte av hovedgruppene er det foretatt ytterligere oppdeling etter stillingenes nivå. Dette går bl.a. fram av tabell 4. Grupperingen svarer til den gruppering som er nyttet i lonnsstatistikken for kommunale arbeidstakere Alder Aldersfordelingen bygger pa arbeidstakernes alder ved utgangen av Utdanning Grupperingen etter utdanning fdlger ikke Standard for utdanningsgruppering. Grupperingen er foretatt på grunnlag av en utdanningskode som er utarbeidd av Kommunenes Sentralforbund og som stort sett er den samme som nyttes i lonnsstatistikken for statens embets- og tjenestemenn. De innkomne opplysninger om de ansattes utdanning er mangelfull. For stillinger som krever en helt bestemt utdanning, f.eks. legestillinger, er slik utdanning pafort av SSB. I andre tilfelle hvor utdanning mangler er allmennutdanning påfdrt (ungdomsskole) Andre grupperinger Arbeidstakerne er også gruppert etter kjønn, lønnstrinn og stilling.

12 3. LØNNSAVTALENE kommuneoppgjdret for 989 kom Kommunenes Sentralforbund (KS) fram til en avtale med Akademikerforeningene (SAK), mens det ble brudd i forhandlingene med LOs forhandlingssammenslutning i Kommunene og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Seksjon kommune. Oppgjdret for disse organisasjonene gikk til frivillig ldnnsnemnd. Kjennelsen i nemnda gikk ut på at det skulle gis et tillegg på kr 7 50 pr. Ar. SAK som under forhandlingene hadde godtatt et tilbud fra KS som avvek fra kjennelsen i leinnsnemnda, aksepterte at de samme reguleringsbestemmelser som folger av kjennelsen cgs& skal gjdres gjeldene for SAKs medlemmer. 4. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 4.. Bruk av tabellene Tabellene er, utenom tabell, delt i to grupper etter eierforhold: - Fylkeskommunale og kommunale tjenestesteder (inkl. felleskommunale tjenestesteder) - Private tjenestesteder Det er ikke foretatt felles beregninger for disse grupper. Tabellene 2, 3, 9 og 0 gir opplysninger om alle ansatte og fordelingen på hel- og deltidsansatte innen hver av gruppene kommunale og fylkeskommunale og private tjenestesteder. Ellers er opplysfinger om hel- og deltidsansatte gitt hver for seg. Det er ikke gitt tall for grupper med relativt få ansatte. Tallene for de spesifiserte grupper vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaltall som er gitt. I tabeller som viser månedsfortjenesten etter lonnskomponenter vil de forskjellige lonnskomponenter ikke bestandig summere seg opp til månedsfortjenesten i alt på grunn av forhdyninger Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for kommunale, fylkeskommunale og felleskommunale ansatte i helsevesen og sosial omsorg, var pr.. oktober 989 kr For menn var den kr og for kvinner kr Fra. oktober 988 til. oktober 989 steg månedsfortjenesten med 4,4 prosent. For menn steg den med 4,6 prosent og for kvinner 4, prosent. Stillingsgruppen "arbeidstakere med behandling av klienter" hadde den hdyeste gjennomsnittlige månedsfortjenesten for menn med kr 9 220, og for kvinner kr Tallet på ansatte ved kommunale og fylkeskommunale tjenestesteder som var med i undersdkelsen var Av disse var heltidsansatte og deltidsansatte ansatte ved fylkeskommunale, kommunale og felleskommunale tjenestesteder var Innet etter det felles offentlige lonnsregulativ. Av disse var heltidsansatte og deltidsansatte. Av heltidsansatte lonnet etter det felles offentlige regulativ var 52 prosent av de heltidsansatte og 78 prosent av de deltidsansatte plassert i lonnstrinn 8 og lavere. For menn utgjorde dette 23 prosent av de heltidsansatte og 63 prosent av de deltidsansatte. For kvinner var andelene henholdsvis 6 og 78 prosent.

13 2 Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste. oktober 989 for heltidsansatte ved private tjenestesteder innen helsevesen og sosial omsorg var kr For menn var den kr og for kvinner kr Omfanget av undersokelsen ble utvidet fra 988 til 989.Særlig Okte tallet på enheter under sosiale tjenester og velferdsarbeid sterkt. Fortjenestetallene pr.. oktober 989 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere ST. Stillingsgruppen "arbeidstakere med behandling av klienter i alt" hadde den hoyeste gjennomsnittlige månedsfortjenesten for menn med kr Kvinner hadde den hoyeste gjennomsnittlige månedsfortjenesten i stillingsgruppen "tekniske funksjonærer" med kr Antall ansatte ved private tjenestesteder var Av disse var 3 97 heltidsansatte og 5 86 deltidsansatte ansatte var lonnet etter det felles offentlige lonnsregulativ. Av disse var 8 8 heltidsansatte og 040 deltidsansatte. Av de heltidsansatte som var lonnet etter det felles offentlige lihnnsregulativ, var 60 prosent plassert i lonnstrinn 8 eller lavere. Denne andelen var for menn 36 prosent og for kvinner 67 prosent. Månedsfortjenesten er påvirket av stillingsstruktur, alderssammensetning, utdanning m.m. i de enkelte institusjoner.

14 3 SUMMARY IN ENGLISH Wage statistics for employees in health services and social welfare cover all employees in these services in municipal, county municipal, joint municipal and private services. The statistics on employees in municipal, county municipal and joint municipal services are compiled in co-operation with the Norwegian Association of Local Governments. Statistics on employees in Central government services, previously included in this publication, are now only published in the NOS Wage Statistics for Central Government Employees. The statistics are based on employees in municipal, county municipal and joint municipal services, and employees in private services. Full-time and part-time employees are included in both groups. Employees are classified by average monthly earnings, occupation, service, sex, salary grade, age, education and ownership. Translation of occupation, education and service can be found in annexes 3-5. Average monthly earnings is defined as fixed gross salary according to scale, plus fixed, temporary and/or varying supplementary payments received in October 989. These payments contain allowances for fixed overtime, allowance for working on sundays etc. For employees in local government services these payments are subject to some degree of uncertainty. Payments for casual overtime are not included in average monthly earnings, but are given separately. Employees in municipal, county municipal and joint municipal services are paid according to the general scales of wages for employees in central and local government, or according to the special scales of wages for employees in the local governments of Oslo and Barium. Employees in private services may be paid according to either of the scales mentioned under municipal services etc., or according to private wage agreements. Tables 2-6,give information on full-time employees in municipal, county municipal and joint municipal health services and social welfare and tables 9-4 cover the private health services and social welfare. Table gives information on both groups. Part-time employees are found in tables 7, 8 and 4.

15 4 Tabell. Lønnsutviklingen for heltidsansatte menn og kvinner, etter virksomhetens eierforhold og stillingsgruppe Development in wages of full-time employed males and females, by ownership of activity and group of occupation Endringer Changes Eierforhold Månedsfortjeneste i alt Månedsfor- Regulativlønn 2) Stillingsgruppe ) Monthly earnings, total tjeneste Salaries accord- Ownership Occupational group ) Monthly earnings ing to scale 2) KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE Kroner Prosent Per cent HELSE- OG SOSIALTJENESTER MUNICIPAL AND COUNTY MUNICIPAL HEALTH AND SOCIAL WELFARE SERVICES MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYYES, TOTAL ,4 5,4 i alt ,6 5,3 Tekniske funksjonærer i alt ,2 6, Arbeidere i alt ,8 5,0 Arbeidstakere med behandling av klienter i att ,8 5,7 Arbeidstakere i tjenesteytende stilling i alt ,3 5,5 MENN MALES ANSATTE I ALT i alt Tekniske funksjonærer i alt Arbeidere i alt Arbeidstakere med behandling av klienter i alt Arbeidstakere i tjenesteytende stilling i alt ,6 4, ,3 4, ,0 5, , 5, , 4, ,5 5,4 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT i alt Tekniske funksjonærer i alt Arbeidstakere med behandling av klienter i alt Arbeidstakere i tjenesteytende stilling i att , 5, ,9 5, ,4 5, ,2 5, ,3 5,5 ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. 2) Regulativlønn er månedsfortjeneste fratrukket faste og variable tillegg. ) See English translation in annex 3. 2) Salary according to scale is the same as monthly earnings minus fixed and varying supplementary payments.

16 5 Tabell. Lønnsutviklingen for heltidsansatte menn og kvinner, etter virksomhetens eier- (forts.) forhold og stillingsgruppe Development in wages of full-time employed males and females, by ownership of activity and group of occupation Endringer Changes..,, Eierforhold Månedsfortjeneste i alt Månedsfor- Regulativionn 2) Stillingsgruppe ) Monthly earnings, total tjeneste Salaries accord- Ownership Monthly ing to scale 2) Occupational group ) earnings PRIVATE HELSE- OG SOSIALTJENESTER 3) Kroner Prosent Per cent PRIVATE HEALTH AND SOCIAL WELFARE SERVICES 3) MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL i alt Tekniske funksjonærer i alt Arbeidere i alt Arbeidstakere med behandling av klienter i alt Arbeidstakere i tjenesteytende stilling i alt MENN MALES ANSATTE I ALT i alt Arbeidere i alt Arbeidstakere med behandling av klienter i alt Arbeidstakere i tjenesteytende stilling i alt KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ialt i Tekniske funksjonærer i alt Arbeidstakere med behandling av klienter i alt Arbeidstakere i tjenesteytende stilling i alt ) Se note, side 4. 2) Se note 2, side 4. 3) Datagrunnlaget er forskjellig fra 988 til 989. ) See note, page 4. 2) See note 2, page 4. 3) Due to differences in the data from 988 to 989.

17 6 Tabell 2. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn og næringsundergruppe Municipal and county municipal health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex and industry subgroup Alle ansatte Næringsundergruppe ) All employees Industry subgroup ) I alt Total Menn Males Kvinner Females Heltidsansatte Deltidsansatte Full-time employees Part-time employees I alt Total Menn Males Kvinner Females I alt Total Menn Males Kvinner Females ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL HELSETJENESTER Helseadministrasjon Helsetjenester utenfor institusjon Forebyggende helsetjeneste Diagnostikk og andre laboratorietjenester Ailmenn Legetjeneste Fysikalsk behandling Annen helsetjeneste utenfor institusjon Tannhelsetjenester Somatiske helseinstitusjoner Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Sykestuer og fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Kombinerte alders- og sykehjem Somatiske spesialsykehjem Attføring og rehabilitering Andre somatiske helseinstitusjoner Psykiatriske helseinstitusjoner Psykiatriske sykehus... Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Andre psykiatriske helseinstitusjoner Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, uoppgitt Sentralinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Andre helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Helseinstitusjoner for alkoholikere og narkomane Andre helsetjenester ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 5. ) See English translation in annex 5.

18 7 Tabell 2. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn og (forts.) næringsundergruppe Municipal and county municipal health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex and industry subgroup Alle ansatte Næringsundergruppe I) ALL employees Industry subgroup ) I alt Total Menn Males Kvinner Females Heltidsansatte Deltidsansatte Full-time employees Part-time employees I alt Total Menn Males Kvinner Females I alt Total Menn Males Kvinner Females SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID Sosiale tjenester for barn og ungdom Sosiale tjenester for barn og ungdom, uoppgitt Barnehjem, ungdomshjem, modre- og spedbarnshjem Barnehager Fritidsklubber for barn og ungdom Barneparker og lekesentrer Fritidshjem Andre sosiale tjenester for barn og ungdom Sosiale tjenester for eldre Aldershjem Helse- og velferdssentraler for eldre Andre sosiale tjenester for eldre I Sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane. Sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane, uoppgitt Kursteder, tilsynshjem, vernehjem og avrusningsstasjoner Andre sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane Kommunale sosialkontorer Sosiale tjenester ellers HELSE- OG SOSIALTJENESTER, UOPPGITT ) Se note, side 6. ) See note, page 6.

19 8 Tabell 3. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn, Lønnsregulativ og lønnstrinn Municipal and county municipal health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex, scale of wages and salary grade Lønnsregulativ Alle ansatte Heltidsansatte Deltidsansatte Lønnstrinn All employees Full-time employees Part-time employees Scale of wages Salary grade alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner Total Males Females Total Males Females Total Males Females ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Det felles offentlige Lønnsregulativ The general scale of wages in governmental services , Oslo kommunes lønnsregulativ The scale of wages in Oslo Bærum kommunes lønnsregulativ The scale of wages in Bærum

20 9 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allowances ances time work MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT Ledende administrative funksjonærer Helse- og sosialsjefer Sosialsjefer/-ledere Sjefspsykologer Sjefsykepleiere Sykepleiesjefer (ledere av hjemmesykepleien) med kvalifisert, selvstendig arbeid ForstekonsuLenter Konsulenter Avdelingsledere Førstesekretærer Styrere, HVPU-inst Styrere, alders-/sykehjem Styrere, barneverninst Bestyrere (ikke inst.) med rutinepreget arbeid Sekretærer Legesekretærer Fullmektiger i særklasse Fullmektiger Kontorassistenter Styrerassistenter TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT Ledende tekniske funksjonærer Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling Avdelingsingeniører I Avdelingsingeniører II Bioingeniører I Bioingeniører II Andre tekniske funksjonærer Røntgen-/radiografer Bioingeniører III Laboratorieassistenter Teknikere ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 5. 2) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. ) See English translation in annex 5, 2) See English translation in annex 3.

21 20 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen ReguLa-tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) 456 ARBEIDERE I ALT Formenn Formenn Fagarbeidere Fagarbeidere Andre arbeidere Håndverkere Arbeidere/spesialarbeidere Vaktmestere i særklasse Vaktmestere Ambulansesjåfører Sjåfører AV KLIENTER I ALT Overleger, sykehus Avdelingsover'leger, sykehus Kommuneleger I (ledere av kommunal helsetjeneste) Kommuneleger II Assistentleger I Assistentleger II Turnuskandidater, sykehus Turnuskandidater, kommunal helsetjeneste Psykologer I Psykologer II Pedagogiske/psykologiske rådgivere Overtannleger II Tannleger I Tannleger II Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Assisterende avdelingsledere, HVPU Oversykepleiere Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Assisterende avdelingssykepleiere Nattavdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Pleiere, psykiatriske institusjoner Ledende helsesøstre Helsesøstre Jordmødre Ledende ergoterapeuter Ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Kommunefysioterapeuter I ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page

22 2 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) AV KLIENTER (forts.) Fysioterapeuter Sosialkonsulenter Sosiatkuratorer Barnepleiere Ledende hjelpepleiere Hjelpepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere Vernepleiere Arbeidsterapeuter Aktivitører Hjemmehjelpere Tannpleiere Tannlegesekretærer YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Førskolelærere Førsko(elærere, spesialbarnehager Assistenter, barnehager Assistenter, helseinst. Husmorvikarer Ledere Arbeidsledere Portører Kjøkkensjefer, sykehus Assisterende kjøkkensjefer Husøkonomer Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev Assistenter Renholdere UOPPGITT STILLINGSGRUPPE HELSETJENESTER HELSEADMINISTRASJON ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonærer med kvalifisert, selvstendig arbeid Konsulenter med rutinepreget arbeid L ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

23 22 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allowances ances time work MENN OG KVINNER (forts.) HELSETJENESTER UTENFOR INSTITUSJON FOREBYGGENDE HELSE- TJENESTE ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med rutinepreget arbeid Legesekretærer Fullmektiger TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling AV KLIENTER I ALT Kommuneleger I (Ledere av kommunal helsetjeneste) Kommuneleger II Turnuskandidater, kommunal helsetjeneste Offentlig godkjente sykepleiere Ledende helsesøstre Helsesøstre Kommunefysioterapeuter I YTENDE STILLING I ALT ANNEN HELSETJENESTE UTENFOR INSTITUSJON ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, setvstendig arbeid FørstekonsuLenter Konsulenter AV KLIENTER I ALT Pedagogiske/psykologiske rådgivere ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

24 23 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I att tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) TANNHELSETJENESTER 699 ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT 362 med rutinepreget arbeid 254 Fullmektiger 223 AV KLIENTER I ALT 326 Overtannleger II 8 Tannleger I 336 Tannleger II 373 Tannpleiere 0 Tannlegesekretærer 299 SOMATISKE HELSEINSTITUSJONER 4 65 ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonærer 340 med kvalifisert, selvstendig arbeid 822 Førstekonsulenter 66 Konsulenter 308 Avdelingsledere 7 med rutinepreget arbeid Sekretærer 204 Fullmektiger i særklasse 48 Fullmektiger 02 Kontorassistenter 58 TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende tekniske funksjonærer 20 Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling 932 Avdelingsingeniører I 20 Avdelingsingeniører II 00 Bioingeniører I 78 Bioingeniører II 34 ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page

25 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner 24 Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste VariabeL Stilling 2) teltingen ReguLa- tittegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional attow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) Andre tekniske funksjonærer Røntgen-/radiografer Bioingeniører III Laboratorieassistenter ARBEIDERE I ALT Formenn Formenn Fagarbeidere Fagarbeidere Andre arbeidere Håndverkere Ambulansesjåfører AV KLIENTER I ALT 6 Overleger, sykehus Avdelingsoverteger, sykehus Assistentleger I AssistentLeger II Turnuskandidater, sykehus Oversykepleiere Spesialutdannede sykepteiere Avdelingssykepleiere Assisterende avdelingssykepteiere Offentlig godkjente sykepleiere 4 Jordmødre Ledende fysioterapeuter Fysioterapeuter BarnepLeiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT 4 Førskotelærere Assistenter, barnehager Assistenter, helseinst.. 2 Portører Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev Assistenter Renholdere SOMATISKE SPESIALSYKEHUS AV KLIENTER I ALT ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

26 25 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allowances ances time work MENN OG KVINNER (forts.) ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Styrere, alders-/sykehjem med rutinepreget arbeid ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Vaktmestere i smrklasse AV KLIENTER I ALT Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Aktivitører Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst Kokker med fagbrev Kjøkkensjefer, sykehus KOMBINERTE ALDERS- OG SYKEHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Styrer, alders-/sykehjem med rutinepreget arbeid ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Vaktmestere i særklasse ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

27 26 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner M5nedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) AV KLIENTER I ALT Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev SOMATISKE SPESIALSYKEHJEM ATTFORING OG REHABILITERING PSYKIATRISKE HELSEINSTITUSJONER PSYKIATRISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid med rutinepreget arbeid Fullmektiger ARBEIDERE I ALT Fagarbeidere Fagarbeidere Andre arbeidere AV KLIENTER I ALT Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Pleiere, psykiatriske institusjoner Hjelpepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

28 27 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONER 369 AV KLIENTER I ALT 208 PSYKIATRISKE SYKEHJEM 320 ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT 6 AV KLIENTER I ALT 849 Avdelingssykepleiere 25 Hjelpepleiere 406 YTENDE STILLING I ALT 292 Assistenter, helseinst.. 8 ANDRE PSYKIATRISKE HELSE- INSTITUSJONER 309 AV KLIENTER I ALT 239 HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE, UOPPGITT SENTRALINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid ARBEIDERE I ALT AV KLIENTER I ALT Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Assisterende avdelingsledere, HVPU Hjelpepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

29 28 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Stillingsgruppe 2) Stilling 2) Sex Industrial subgroup ) Occupational group 2) Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte med i Faste Variabel tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Employees I alt tivlønn Fixedtillegg godtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst. ANDRE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid ARBEIDERE I ALT AV KLIENTER I ALT Avdelingstedere, ved HVPUinstitusjoner' Hjelpepleiere Miljøterapeuter!-arbeidere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst. SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID SOSIALE TJENESTER FOR BARN OG UNGDOM BARNEHJEM, UNGDOMSHJEM, MORE- OG SPEDBARNSHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid AV KLIENTER I ALT ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

30 29 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) BARNEHAGER ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvatifisert, selvstendig arbeid AV KLIENTER I ALT Barnepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere ' YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Førskolelærere Førskolelærere, spesialbarnehager Assistenter, barnehager Assistenter, helseinst FRITIDSKLUBBER FOR BARN OG UNGDOM ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid YTENDE STILLING 3 I ALT SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ALDERSHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Styrere, alders-/sykehjem ARBEIDERE I ALT AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

31 30 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. GjennomsnittLig m5nedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivionn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) HELSE- OG VELFERDSSENTRALER FOR ELDRE ANDRE SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONIERER I ALT Ledende administrative funksjonærer Sykepleiesjefer (ledere av hjemmesykepleien) med kvalifisert, selvstendig arbeid med rutinepreget arbeid ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere AV KLIENTER I ALT Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere Hjemmehjelpere YTENDE STILLING I ALT Ledere Husmorvikarer SOSIALE TJENESTER FOR ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE SOSIALE TJENESTER FOR ALKO- HOLIKERE OG NARKOMANE, UOPPGITT KURSTEDER, TILSYNSHJEM, VERNE- HJEM OG AVRUSNINGSSTASJONER AV KLIENTER I ALT ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

32 3 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike nmringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Stillingsgruppe 2) Stilling 2) Sex Industrial subgroup ) Occupational group 2) Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte med i Faste Variabel tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) KOMMUNALE SOSIALKONTORER ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonærer Helse- og sosialsjefer Sosialsjefer/ - ledere med kvalifisert, selvstendig arbeid Førstekonsulenter Konsulenter Avdelingsledere Førstesekretærer med rutinepreget arbeid Sekretærer Fullmektiger i særklasse Fullmektiger Kontorassistenter AV KLIENTER I ALT Miljøterapeuter/-arbeidere Sosialkuratorer YTENDE STILLING I ALT SOSIALE TJENESTER ELLERS ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid YTENDE STILLING I ALT HELSE- OG SOSIALTJENESTER, UOPPGITT ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

33 32 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN ANSATTE I ALT 654 EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT 3 50 Ledende administrative funksjonærer 020 Helse- og sosialsjefer 8 Sosialsjefer/-ledere 29 med kvalifisert, selvstendig arbeid 2 27 Førstekonsulenter 45 Konsulenter 733 Avdelingsledere 322 Førstesekretærer 78 Styrere, alders-/sykehjem. 260 med rutinepreget arbeid 273 TEKNISKE FUNKSJOWER I ALT 965 Ledende tekniske funksjonærer 08 Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling 563 Avdelingsingeniører I 47 Avdelingsingeniører II 6 Andre tekniske funksjonærer 294 Røntgen -Iradiografer 00 ARBEIDERE I ALT Formenn 279 Formenn 202 Fagarbeidere 997 Fagarbeidere Andre arbeidere 802 Håndverkere 208 Vaktmestere i særklasse Vaktmestere Ambulansesjåfører Arbeidere/spesialarbeidere Sjåfører ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9

34 33 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn MonthLy earnings Næringsundergruppe I) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup I) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN (forts.) AV KLIENTER I ALT Overleger, sykehus 346 Avdelingsoverleger, sykehus 75 Kommuneleger I (ledere ay komm. helsetjeneste) 304 Kommuneleger II 402 Assistentleger I 85 Assistentleger II 887 Turnuskandidater, sykehus 88 Psykologer I 48 Pedagogiske/psykologiske rådgivere 70 Overtannieger II 02 Tannteger I 75 Tannleger II 255 Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner 62 Oversykeplei e re 9 Spesialutdannede sykepleiere 324 Avdelingssykepleiere 394 Offentlig godkjente sykepleiere 62 Pleiere, psykiatriske institusjoner 07 Sosialkuratorer 270 Hjelpepteiere 865 MiLjøterapeuter/-arbeidere 494 Hjemmehjelpere YTENDE STILLING 2 I ALT Styrere, barnehager Forskolelærere Assistenter, barnehager Assistenter, helseinst Portører Kjøkkensjefer, sykehus Kokker med fagbrev Renholdere HELSETJENESTER HELSEADMINISTRASJON ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonærer Administrative funksjonmrer med kvalifisert, selvstendig arbeid ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

35 34 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse - og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN (forts.) HELSETJENESTER UTENFOR INSTITUSJON FOREBYGGENDE HELSETJENESTE AV KLIENTER I ALT Kommuneleger I (ledere av kommunal helsetjeneste) Kommuneleger II YTENDE STILLING I ALT ANNEN HELSETJENESTE UTENFOR INSTITUSJON ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Administrative funksjonarer med kvalifisert, selvstendig arbeid AV KLIENTER I ALT Pedagogiske/psykologiske rådgivere TANNHELSETJENESTER AV KLIENTER I ALT Overtannleger II Tannleger I Tannleger II SOMATISKE HELSEINSTITUSJONER ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonerer med kvalifisert, selvstendig arbeid Førstekonsulenter Konsulenter ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

36 35 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN (forts.) TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling Avdelingsingeniører I Andre tekniske funksjonærer Reintgen-/radiografer ARBEIDERE I ALT Formenn Fagarbeidere Fagarbeidere Andre arbeidere Håndverkere Ambulansesjåfører AV KLIENTER I ALT Overleger, sykehus Avdelingsoverleger, sykehus Assistentleger I Assistentleger II Turnuskandidater, sykehus Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst. Portører SOMATISKE SPESIALSYKEHUS ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Vaktmestere i særklasse ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

37 36 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe I) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tiviønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN (forts.) AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT KOMBINERTE ALDERS- OG SYKEHJEM.. ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT Administrative funksjonmrer med kvalifisert, setvstendig arbeid ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Vaktmestere i særklasse AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT ATTFØRING OG REHABILITERING PSYKIATRISKE HELSEINSTITUSJONER PSYKIATRISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER ALT ARBEIDERE I ALT Fagarbeidere Fagarbeidere AV KLIENTER I ALT Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst I) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. I) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

38 37 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) tellingen Sex Employees alt Industrial subgroup ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Regula- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work MENN (forts.) BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONER PSYKIATRISKE SYKEHJEM AV KLIENTER I ALT 77 4 HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SENTRALINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER ALT ARBEIDERE I ALT ARBEIDSTAKERE MED' BEHANDLING AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT 60 2 ANDRE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT 49 2 SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID SOSIALE TJENESTER FOR BARN OG UNGDOM BARNEHJEM, UNGDOMSHJEM, MORE- OG SPEDBARNSHJEM BARNEHAGER YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager 3 4 Assistenter, barnehager 99 0 FRITIDSKLUBBER FOR BARN OG UNGDOM ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page

39 38 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I att tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN (forts.) SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ALDERSHJEM ANDRE SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere AV KLIENTER I ALT Hjemmehjelpere SOSIALE TJENESTER FOR ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE KURSTEDER, TILSYNSHJEM, VERNE- 8 HJEM OG AVRUSNINGSSTASJONER KOMMUNALE SOSIALKONTORER ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonærer Helse- og sosialsjefer _ Sosialsjefer/-ledere med kvalifisert, selvstendig arbeid Konsulenter AV KLIENTER I ALT Sosialkuratorer SOSIALE TJENESTER ELLERS ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

40 39 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Induqtrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT Ledende administrative funksjonærer Sosialsjefer/-Ledere Sjefsykepleiere Sykepleiesjefer (Ledere av hjemmesykepleien) med kvalifisert, selvstendig arbeid Førstekonsulenter Konsulenter Avdelingstedere Førstesekretærer Styrere, alders-/sykehjem med rutinepreget arbeid Sekretærer Legesekretærer Fullmektiger i særklasse Fullmektiger Kontorassistenter TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling Bioingeniører I Bioingeniører II Andre tekniske funksjonærer Røntgen-/radiografer Bioingenicirer III Laboratorieassistenter ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

41 40 Tabell 4. Kommunate og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual. over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) AV KLIENTER I ALT Overleger, sykehus Kommuneleger II Assistentleger II Turnuskandidater, sykehus Pedagogiske/psykologiske rådgivere Tannleger I AvdelingsLedere, ved HVPUinstitusjoner Assisterende avdelingsledere, HVPU Oversykepleiere Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Assisterende avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Ledende hetsesøstre Helsesøstre Jordmødre Ledende ergoterapeuter Ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Kommunefysioterapeuter I Fysioterapeuter Sosialkonsulenter Sosialkuratorer Barnepleiere Ledende hjelpepleiere Hjelpepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere Arbeidsterapeuter Aktivitører Hjemmehjelpere Tannlegesekretærer Tannpleiere YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Førskoleimrere Førskoielarere, spesialbarnehager Assistenter, barnehager Assistenter, heiseinst Husmorvikarer Ledere Kjøkkensjefer, sykehus Husøkonomer Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev Arbeidsledere Assistenter ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

42 4 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i utike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivionn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) HELSETJENESTER HELSEADMINISTRASJON ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid med rutinepreget arbeid Renholdere HELSETJENESTER UTENFOR INSTITUSJON FOREBYGGENDE HELSETJENESTE ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med rutinepreget arbeid Legesekretærer Fullmektiger TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT AV KLIENTER I ALT Kommuneleger II Ledende helsesøstre Helsesøstre Offentlig godkjente sykepleiere ANNEN HELSETJENESTE UTENFOR INSTITUSJON ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid AV KLIENTER I ALT Pedagogiske/psykologiske rådgivere ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

43 42 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for hettidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stil(inger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegggodtgjørelse Industrial subgroup I) covered by Total. Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) TANNHELSETJENESTER ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med rutinepreget arbeid Fullmektiger AV KLIENTER I ALT Tannleger I Tannleger II Tannpleiere Tannlegesekretærer SOMATISKE HELSEINSTITUSJONER ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Ledende administrative funksjonærer med kvalifisert, selvstendig arbeid Konsulenter Avdelingsledere med rutinepreget arbeid Sekretærer Fullmektiger i særklasse Fullmektiger Kontorassistenter TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT... Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling Bioingeniører I Bioingeniører II Andre tekniske funksjonærer Røntgen-/radiografer Bioingeniører III Laboratorieassistenter ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

44 43 Tabell 4. Kommunale og fyikeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegggodtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) AV KLIENTER I ALT Overleger, sykehus Assistentleger II Turnuskandidater, sykehus Oversykepleiere Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Assisterende avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Jordmødre Ledende fysioterapeuter Fysioterapeuter Barnepleiere HjelpepLeiere YTENDE STILLING I ALT Førskolelærere Assistenter, barnehager Assistenter, helseinst Kokker med fagbrev Assistenter Renholdere SOMATISKE SPESIALSYKEHUS AV KLIENTER I ALT ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Styrere, alders -/sykehjem med rutinepreget arbeid AV KLIENTER I ALT Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere Aktivitører ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

45 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner 44 Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I at tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst KOMBINERTE ALDERS- OG SYKEHJEM 4 ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Styrere, alders-/sykehjem med rutinepreget arbeid AV KLIENTER I ALT 2 Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst.. Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev SOMATISKE SPESIALSYKEHJEM ATTFØRING OG REHABILITERING PSYKIATRISKE HELSEINSTITUSJONER 4 PSYKIATRISKE SYKEHUS 3 ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid med rutinepreget arbeid ? ? ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

46 45 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) 250 AV KLIENTER I ALT Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente 03 sykepleiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONER 95 AV KLIENTER I ALT 2 PSYKIATRISKE SYKEHJEM 98 AV KLIENTER I ALT 672 Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst ANDRE PSYKIATRISKE HELSE- INSTITUSJONER 26 AV KLIENTER I ALT 66 HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2 90 HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE, UOPPGITT SENTRALINSTITUSJONER FOR PSYKISK 9 UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT 7 AV KLIENTER I ALT 80 Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner 9 Assisterende avdelingsledere, HVPU 38 Hjelpepleiere 308 Miljøterapeuter/-arbeidere 9 ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page

47 46 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivionn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst ANDRE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT AV KLIENTER I ALT 988 Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner 75 Hjelpepleiere 265 Miljøterapeuter/-arbeidere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID SOSIALE TJENESTER FOR BARN OG UNGDOM BARNEHJEM, UNGDOMSHJEM, MORE- OG SPEDBARNSHJEM BARNEHAGER ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid AV KLIENTER I ALT Barnepteiere Miljøterapeuter/- arbeidere YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Forskolelærere Førskolelærere, spesialbarnehager Assistenter, barnehager ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

48 47 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Stillingsgruppe 2) Stilling 2) Sex Industrial subgroup ) Occupational group 2) Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte med i Faste Variabel tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) FRITIDSKLUBBER FOR BARN OG UNGDOM YTENDE STILLING I ALT SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ALDERSHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Styrere, alders-/sykehjem AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst HELSE- OG VELFERDSSENTRALER FOR ELDRE ANDRE SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONfiRER I ALT Ledende administrative funksjonærer Sykepleiesjefer (ledere av hjemmesykepleien) med kvalifisert, selvstendig arbeid med rutinepreget arbeid AV KLIENTER I ALT Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere Hjemmehjelpere ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page 9.

49 48 Tabell 4. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (forts.) for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe I) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial subgroup ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) YTENDE STILLING I ALT Husmorvikarer Ledere SOSIALE TJENESTER FOR ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE KURSTEDER, TILSYNSHJEM, VERNE- HJEM OG AVRUSNINGSSTASJONER KOMMUNALE SOSIALKONTORER ADMINISTRATIVE FUNKSJONERER I ALT Ledende administrative funksjonærer 85 8 Sosialsjefer/-tedere 36 7 Administrative funksjonerer med kvalifisert, selvstendig arbeid Konsulenter 59 5 Avdelingsledere 28 4 Førstesekretærer Administrative funksjonarer med rutinepreget arbeid 07 Sekretærer 79 2 Fullmektiger i særklasse Fullmektiger 49 Kontorassistenter 25 0 AV KLIENTER I ALT Sosialkuratorer Miljøterapeuter/-arbeidere 33 3 YTENDE STILLING I ALT SOSIALE TJENESTER ELLERS ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT 39 3 HELSE- OG SOSIALTJENESTER, UOPPGITT 05 2 ) Se note, side 9. 2) Se note 2, side 9. ) See note, page 9. 2) See note 2, page

50 49 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered ALL 2) by the census MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen Odontologisk embetseksamen Embets-/magistergradseksamen i pedagogikk Embets-/magistergradseksamen i psykologi Sivilingeniøreksamen (5 995) (4 325) : (6 808)(7 707) (9 738)(8 576) Veterinæreksamen : (9 925)(9 270) (2 048)(2 527) Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på larerutdanning Førskole-/barnehagelærerutdanning Førskole-/barnehagelærer med videreutdanning som gir rett til opprykk Eksamen fra lærerskole med videreutdanning som gir rett til opprykk (3-årig) : Ergoterapeututdanning 3- årig ( 898) Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning (2 359) : (5 3) (3 480)(3 769)( (7 302) (4 75) 23) (7 240) (3 29) Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepteierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingenivutdanning ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 4. 2) Medregnet arbeidstakere under 20 gr, over 67 år eller eldre. ) See English translation in annex 4. 2) Including employees less than 20 years, more than 67 years or more.

51 50 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ptoyees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census MENN OG KVINNER (forts.) Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie... Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ legesekretær, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag Utdanning for laboranter (laboratorieassistenter) Minimum år Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende eksamen fra ut- Landet (4 284) ( 983) ( 859) ( 865) (3 069) Røntgenograf-/radiografeksamen Sosionomeksamen Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Tannlegeassistenteksamen.. Tannpleierutdanning Husmorvikarutdanning, minimum /2-årig utdanning/ omsorgsfag (husmorvikar), videregående kurs I fra videregående skole (2 958) ( 863) (0 428)(0 853) ( 837) (0 622) (2 685)(2 384) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

52 5 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education.. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census MENN OG KVINNER (forts.) Annen utdanning innen helse og sosialomsorg Eksamen fra I-årig videregående teknisk kurs (kurs for tekniske assistenter/ elementærteknisk kurs)... Eksamen fra teknisk fagskole Ingeni0rutdanning, 2 eller 3 år, tidligere teknisk skole Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verksstedskole) Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve)... Fagskoler i landbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk. Grunnleggende (grunnkurs) eller videregående (videregående I og II) min. 0 md. varighet.. Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets Videregående kurs I og II fra videregående skole, handels- og kontorfag, videregående yrkesskole i handels- og kontorfag (5 62) : (2 045)( 830)(2 24) (2 93)(2 840) ( 25)(2 820) (5 594) : (2 097) 2 84 (2 952) 2 80 (3 489) (2 542) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

53 52 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner,... Ansatte med i tel- Aldersgrupper Age groups Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census - MENN OG KVINNER (forts.) Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted (0 662) Distriktshogskoleutdanning min. 2 års utdanning : Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium Husøkonomutdanning : Maskin- og elektrofag fra videregående skole, studieretning fiskeri- og sjøfartsfag, videregående kurs I og II, Maskinistskole, maskinsjefsertifikat/-utdanning (2 747)(2 634) : - (4 695) (3 046) Annen utdanning fra videregående skole, studieretning husholdningsfag, ikke nevnt annet sted Annen spesialutdanning Etatsutdanning Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig studieretning 3 år, examen artium Okonomisk gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studieretning handels- og kontorfag, tilsvarende Økonomisk gymnas/atimennfaglig studieretning, samfunnsvitenskapelig linje : : (6 354) ( 52)(3 029)(4 386) (2 860) (8 006) (3 834)(6 036) -årig studentfagkurs eller sekretærlinje i til- Legg til examen artium, Økonomisk gymnas (0 00) : (2 35) (2 326)(4 322) 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Folkehøgskole Uoppgitt ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page (2 033) (2 29)

54 53 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered ALL 2) by the census MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen (5 92) Odontologisk embetseksamen : (7 438) Embets-/magistergradseksamen i psykologi ) (9 726) Sivilingeniøreksamen ) : (8 277) 9 84 (9 723)(8 576) Førskole-/barnehagelærerutdanning : (3 67) Barnevernspedagogutdanning eller barnevernsiinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning ) (6 733) Bioingeniorutdanning ) Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning : Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie ( 999) (4 336) Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Røntgenograf-/radiografeksamen : (4 50)(4 490) Sosionomeksamen : (6 423) Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) (4 993) (7 85) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

55 54 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig mgnedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered ALL 2) by the census MENN (forts.) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Eksamen fra teknisk fagskole (3 299) : (4 252)(4 548)(5 380) (6 68) Ingeniørutdanning, 2 eller 3 år, tidligere teknisk skole (3 353) Grunnkurs fra videregående skole studieretning Windverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) Videregående kurs fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve) Fagskoler i landbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk. Grunnleggende (grunnkurs) eller videregående (videregående I og II) min. 0 md. varighet : (2 422) : (2 56) ( 958) : (2 658)(3 026)(2 98)(2 994)( ) 3 25 Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets : Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium ( 48) 2 39 ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page : (2 840) (3 498)

56 55 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn ringen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census MENN (forts.) 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt : (4 695) (4 269) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen Odontologisk embetseksamen Maskin- og elektrofag fra videregående skole, studieretning fiskeri- og sjøfartsfag, videregående kurs I og II, Maskinistskole, maskinsjefsertifikat/-utdanning Embets-/magistergradseksamen i psykologi Førskole-/barnehagelærerutdanning Førskole-/barnehagelærer med videreutdanning som gir rett til opprykk Ergoterapeututdanning 3- årig Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshogskoteutdanning Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingeni0rutdanning Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning (6 59) (26 750) (5 764) (9 03) (7 953)(9 046) (4 650) ( 898) (2 359) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

57 56 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn Lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census KVINNER (forts.) Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie... Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ legesekretær, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag Utdanning for Laboranter (laboratorieassistenter) Minimum år Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende eksamen fra utlandet Rontgenograf-/radiografeksamen Sosionomeksamen Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Tannlegeassistenteksamen.. Tannpleierutdanning Husmorvikarutdanning, minimum 2-årig utdanning/ omsorgsfag (husmorvikar), videreg5ende kurs I fra videregående skole Annen utdanning innen helse og sosialomsorg ( 983) ( 64) ( 839) (3 069) (6 6) (2 824) ( 863) (0 428)(0 853) ( 837) (0 622) (2 685)(2 308) (2 449) 3 20 (2 774) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. I) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

58 57 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.) heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered ALL 2) by the census KVINNER (forts.) Eksamen fra teknisk fagskole ( 09)(2 787)(3 570) (3 620)(3 855) Ingeniørutdanning, 2 eller 3 år, tidligere teknisk skole (3 577)(5 043) Grunnkurs fra videregående skole studieretning hindverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) ( 883) Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis) Videregående kurs II 'fra videregående skote studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag- /svenneprøve) ( 027) 303 (2 20) Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets Videregående kurs I og II fra videregående skole, handels- og kontorfag, videregående yrkesskole i handels- og kontorfag ( 737)(2 492)(2 58) Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted (0 524) ( 85) Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium (2 787) Husøkonomutdanning : (2 747)(2 634) : (3 046) Annen utdanning fra videregående skole, studieretning husholdningsfag, ikke nevnt annet sted ( 722)(2 228)(2 568)(2 692) 2 73 (2 868) Annen spesialutdanning : (3 645)(3 769) (2 365) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

59 58 Tabell 5. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for (forts.)heltidsansatte menn og kvinner etter alder og utdanning. Kr Municipal and county municipal health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in certain age and education. Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn Lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered ALL 2) by the census KVINNER (forts.) Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig studieretning 3 år, examen artium Okonomisk gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studieretning handels- og kontorfag, tilsvarende Okonomisk gymnas/allmennfaglig studieretning, samfunnsvitenskapelig linje.. -årig studentfagkurs eller sekretærlinje i til- Legg til examen artium, økonomisk gymnas 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Folkehøgskole Uoppgitt (0 372)( 536)(2 574)(4 350)(2 743)(2 763) (0 00) : (2 298) (2 326) ( 822) (2 8) ) Se note, side 49. 2) Se note 2, side 49. ) See note, page 49. 2) See note 2, page 49.

60 59 Tabell 6. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education AnsatteAldersgrupper Age groups medl tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Education ) covered by the census MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen Odontologisk embetseksamen Embets-/magistergradseksamen i psykologi Sivilingenivireksamen Førskole-/barnehagelærerutdanning Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshogskoleutdanning Bioingeniorutdanning Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Røntgenograf-/radiografeksamen Sosionomeksamen Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Eksamen fra teknisk fagskole ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 4. ) See English translation in annex 4.

61 60 Tabell 6. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder (forts.) og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Kjønn Utdanning ) Sex Education ) Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Aldersgrupper Age groups MENN (forts.) Ingeniørutdanning, 2 eller 3 år, tidligere teknisk skole Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis)... Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig, yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve)... Fagskoler i Landbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk. Grunnleggende (grunnkurs) eller videregående (videregående I og II) min. 0 md. varighet.. Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium.. Maskin- og elektrofag fra videregående skole, studieretning fiskeri- og sjøfartsfag, videregående kurs I og II, Maskinistskole, maskinsjefsertifikat/-utdanning 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt ^ _ _ ) Se note, side 59. ) See note, page 59.

62 6 Tabell 6. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder (forts.) og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Education I) covered by the census KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen Odontologisk embetseksamen Embets-/magistergradseksamen i psykologi Forskole-/barnehagelærerutdanning _ Forskole-/barnehagelærer med videreutdanning som gir rett til opprykk Ergoterapeututdanning 3- årig Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshogskoleutdanning Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingeniorutdanning Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ legesekretær, videregående kuis I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag ) Se note, side 59. ) See note, page

63 62 TabeLL 6. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder (forts.) og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Kjønn Utdanning ) Sex Education ) Ansatte med i tellingen Emby the ployees covered census Aldersgrupper Age groups KVINNER (forts.) Utdanning for laboranter (laboratorieassistenter) Minimum år Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole elter tilsvarende eksamen fra ut- Landet Røntgenograf-/radiografeksamen Sosionomeksamen Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Tannlegeassistenteksamen Tannpleierutdanning Husmorvi karutdanning, minimum /2-årig utdanning/ omsorgsfag (husmorvikar), videregående kurs I fra videregående skole _. Annen utdanning innen helse og sosialomsorg Eksamen fra teknisk fagskole Ingeniørutdanning, 2 eller 3 år, tidligere teknisk skole _ Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve) ) Se note, side 59. I) See note, page 59.

64 63 Tabell 6. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder (forts.) og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Ansatte medl tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Education ) covered by the census Aldersgrupper Age groups KVINNER (forts.) Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets 789 Videregående kurs I og II fra videregående skole, handels- og kontorfag, videregående yrkesskole i handels- og kontorfag 74 Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted 234 Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium 38 Husøkonomutdanning 45 Annen utdanning fra videregående skole, studieretning husholdningsfag, ikke nevnt annet sted 26 Annen spesialutdanning Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig studieretning 3 år, examen artium 508 Økonomisk gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studieretning handels- og kontorfag, tilsvarende økonomisk gymnas/allmennfaglig studieretning, samfunnsvitenskapelig linje.. 0 -årig studentfagkurs eller sekretærlinje i til- Legg til examen artium, økonomisk gymnas 8 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Folkehøgskole Uoppgitt ) Se note, side 59. ) See note, page 59.

65 Tabell 7. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Tallet på deltidsansatte menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, etter gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke og enkelte stillingsgrupper 64 Kjønn Stillingsgruppe ) Stilling ) Sex Occupational group I) Occupation ) Ansatte Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke. Timer med i tellingen Employees covered 0,0-2,0-4,0-6,0- by the - 9,9,9 3,9 5,9 7,9 cencus MENN MALES 373 ANSATTE I ALT Ansatte Månedsfortjeneste ARBEIDERE I ALT Ansatte Månedsfortjeneste 6 39 ( 3 602) ( 4 50) ( 4 784) Andre arbeidere Ansatte Månedsfortjeneste 6 03 ( 3 626) ( 4 50) ( 4 670) Vaktmestere Ansatte Månedsfortjeneste ( 3 60) : ( 4 698) ARBEIDSTAKERE MED BE- HANDLING AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst. KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Ansatte 292 Månedsfortjeneste Ansatte 05 Månedsfortjeneste Ansatte 50 Månedsfortjeneste Ansatte Månedsfortjeneste ( 5 887) ( 4 039) ( 4 86) ( 5 880) ADMINISTRATIVE FUNK- 63 SJONARER I ALT Ansatte Månedsfortjeneste med kvalifisert, 3 selvstendig arbeid Ansatte Månedsfortjeneste ( 3 78) : ( 5 947) Konsulenter Ansatte 248 Månedsfortjeneste med rutinepreget arbeid Ansatte Månedsfortjeneste Sekretærer Ansatte 204 Månedsfortjeneste Legesekretærer Ansatte 205 Månedsfortjeneste : ( 4 566) Fullmektiger i særklasse Fullmektiger Kontorassistenter Ansatte 743 Månedsfortjeneste Ansatte Månedsfortjeneste Ansatte I 555 Månedsfortjeneste ( 5 28) ( 3 495) ( 3 204) ( 3 839) ( 5 286) TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT Andre tekniske funksjonærer Bioingeniører III Ansatte 29 Månedsfortjeneste ( Ansatte 22 MAnedsfortjeneste ( Ansatte 73 Månedsfortjeneste 7 73 ( ) ) : ) : ( 5 703) I) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. I) See English translation in annex 3.

66 Municipal and county municipal health and social welfare services. Number of male and famale part-time employees and average monthly earnings in kroner, by groups of average working hours per week and certain occupational groups 65 Groups of average working hours per week. Hours 8,0-9,9 20,0-2,9 22,0-23,9 24,0-26,0-28,0-30,0-32,0-32,0-25,9 27,9 29,9 3,9 33,9 33,9 34,0-35,936,0- i ( 7 372) ( 9 494) ( 7 67) ( 6 358) : ( 9 066) b : ( 9 246) 3 i 3 i ( 8 700) (2 37) ( 2) ( 7 263) ( 8 58) ( 8 88) (0 04) (0 332) 22 (0 005) 4 6 ( 97) (2 020) ( 7 703) : ( 9 7) (0 756) : ( 735) (3 327) : 8 ( 7 705) ( 6 429) ( 6 763) : 5 ( 9 452) : ( 8 589) ( 93) ( 237) 3 - _ ( 8 844) ( 9 43) 2 ( 467) (2 45) ( 7 6) ( 9 56) ( 679) 5 5 (2 38).

67 Tabell 7. Kommunale og fyikeskommunale helse- og sosialtjenester. TaLlet på deltidsansatte menn og kvinn- (forts.) er og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, etter gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke og enkelte stillingsgrupper 66 Kjønn Stillingsgruppe ) Stilling ) Sex Occupational group ) Occupation ) Ansatte Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke. Timer med i tettingen Employees covered 0,0-2,0-4,0-6,0- by the -9,9,9 3,9 5,9 7,9 cencus KVINNER (forts.) ARBEIDSTAKERE MED BEHAND- LING AV KLIENTER I ALT Ansatte 5 Månedsfortjeneste 7 Spesialutdannede sykepleiere Ansatte 2 Månedsfortjeneste 9 Avdelingssykepleiere Ansatte Månedsfortjeneste 0 Assisterende avdelingssykepleiere Ansatte Månedsfortjeneste 9 Nattavdelingssykepleiere Ansatte Månedsfortjeneste 0 Offentlig godkjente sykepleiere Ansatte 0 Månedsfortjeneste 8 Helsesøstre Jordmødre Ledende fysioterap. Sosialkuratorer Ansatte Månedsfortjeneste 8 Ansatte Månedsfortjeneste 9 Ansatte Månedsfortjeneste 8 Ansatte Månedsfortjeneste 8 Miljoterapeuter/-arb. Ansatte Månedsfortjeneste 7 Arbeidsterapeuter Ansatte Månedsfortjeneste 6 Aktivitetsledere Ansatte Månedsfortjeneste 6 Aktivitorer Ansatte Månedsfortjeneste 6 Barnepleiere Ansatte Månedsfortjeneste 7 Hjelpepleiere Ansatte 20 Månedsfortjeneste 7 Hjemmehjelpere Ansatte 7 Månedsfortjeneste 6 Tanniegesekretærer Ansatte Månedsfortjeneste 7 YTENDE STILLING I ALT Ansatte 30 Månedsfortjeneste 6 Styrere, barnehager Ansatte Månedsfortjeneste 9 Førskolelærere Ansatte Månedsfortjeneste 7 Assistenter, barneh. Ansatte 5 Månedsfortjeneste 6 Assistenter, heiseins. Ansatte 5 Månedsfortjeneste 6 Husmorvikarer Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev Assistenter Ansatte Månedsfortjeneste 6 Ansatte Månedsfortjeneste 7 Ansatte Månedsfortjeneste 7 Ansatte Månedsfortjeneste 6 Renholdere Ansatte 4 Månedsfortjeneste 5 ) Se note, side 64. ) See note, page ( 3 877) : ( 6 475) ( 4 378) : ( ( 4 927) ( 5 360) ( 7 45) ( 7 67) ( 3 50) ( 5 543) ( 3 808) ( 7 04) ( 3 680) ( 4 662) ( 3 544) ( 2 702) ( 2 653) ( 5 099) ( 3 296) ( 5 505) ( 2 277) ( 4 684) ( 3 269) ( 3 953) ( 4 824) ( 5 533) ( f : ( : ( 538) ( ) ) ) )

68 Municipal and county municipal health and social welfare services. Number of male and famale part-time employees and average monthly earnings in kroner, by groups of average working hours per week and certain occupational groups 67 Groups of average working hours per week. Hours 8,0-20,0-22,0-24,0-9,9 2,9 23,9 25,9 26,0-28,0-30,0-32,0-32,0-34,0-27,9 29,9 3,9 33,9 33,9 35,9 36, ( (3 076) ( 553) ) 4 06 (5 36) (5 595) (4 256) : (7 927) ( 7 260) ( ( 8 953) (2 625) b ( 7 77) ( 8 200) (2 384) ( (? ( 6 352) ( 6 885) 8 73 ( ( ) ( 628) ( 598) ( 925) ) ( 353) ( 8 795) ) ( 9 907) ) ( 8 552) i - - i (2 908) ( 7 507) '. : ( 8 355) ( 9 33) ( 6 46 ( 6 734) ( 7 779). 03) ( 9 270) (0 25) (0 638) ( 65) ( 7 697) ( 8 752) ( 9 90) i ( 6 57) ( 8 244) ( 9 73) ( 9 8) ( 086)

69 68 Tabell 8. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Deltidsansatte etter kjønn, alder og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Part-time employees by sex, age and education Kjønn Utdanning ) Sex Education ) Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Aldersgrupper Age groups MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen... Grunnskote i sykepteie (offentlig godkjent sykepteier) Grunnskole i vernepleie 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Medisinsk embetseksamen Odontologisk embetseksamen Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleierthjelpepteier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skate, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Forskole-/barnehagelærerutdanning Førskole-/barnehagelærer med videreutdanning som gir rett tit opprykk Ergoterapeututdanning 3- årig Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshogskoleutdanning Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingeniorutdanning _ _ _ _. ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 4. ) See English translation in annex 4.

70 69 Tabell 8. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Deltidsansatte etter kjønn, alder (forts.) og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Part-time employees by sex, age and education Ansatte med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Education ) covered by the census Aldersgrupper Age groups KVINNER (forts.) Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning 670 Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ Legesekretær, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende eksamen fra utlandet 302 Reintgenograf-/radiografeksamen 4 Sosionomeksamen 50 Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) 34 Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie 504 Tannlegeassistenteksamen Tannpleierutdanning Husmorvi karutdanning, minimum /2-årig utdanning/ omsorgsfag (husmorvikar), videregående kurs I fra videregående skole Annen utdanning innen helse og sosialomsorg Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) _. ) Se note, side 68. ) See note, page 68.

71 70 Tabell 8. Kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester. Deltidsansatte etter kjønn, alder (forts.) og utdanning Municipal and county municipal health and social welfare services. Part-time employees by sex, age and education Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Education ) covered by the census KVINNER (forts.) Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve) Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets Videregående kurs I og II fra videregående skole, handels- og kontorfag, videregående yrkesskole i handels- og kontorfag Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium ^ Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig studieretning 3 år, examen artium Økonomisk gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studieretning handels- og kontorfag, tilsvarende økonomisk gymnas/altmennfaglig studieretning, samfunnsvitenskapelig Linje årig studentfagkurs eller sekretærlinje i til- Legg til examen artium, økonomisk gymnas årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Folkehøgskole Uoppgitt ) Se note, side 68. ) See note, page 68.

72 7 Tabell 9. Private helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn og næringsundergruppe Private health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex and industry subgroup.,... Alle ansatte Næringsundergruppe )ALI employees Industry subgroup ) I alt Menn Kvinner Total Males Females Heltidsansatte Deltidsansatte Full-time employees Part-time employees I alt Total Menn Males Kvinner Females I alt Total Menn Males Kvinner Females ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL HELSETJENESTER Helsetjenester utenfor institusjon Forebyggende helsetjeneste Diagnostikk og andre laboratorietjenester... Allmenn legetjeneste... Spesialisert legetjeneste Fysikalsk behandling Annen helsetjeneste utenfor institusjon Tannhelsetjenester Somatiske helseinstitusjoner Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Sykestuer og fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Kombinerte alders- og sykehjem Somatiske spesialsykehjem Attføring og rehabilitering Andre somatiske helseinstitusjoner Psykiatriske helseinstitusjoner Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Andre psykiatriske helseinstitusjoner Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, uoppgitt Sentralinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Andre helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Helseinstitusjoner for alkoholikere og narkomane ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 5. ) See English translation in annex 5.

73 72 Tabell 9. Private helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heitid/deltid, kjønn og næringsundergruppe (forts.) Private health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex and industry subgroup Alle ansatte Næringsundergruppe ) All employees Industry subgroup ) I alt Menn Kvinner Total Males Females Heltidsansatte Deltidsansatte Full-time employees Part - time employees I alt Total Menn Males Kvinner Females I att Total Menn Males Kvinner Females SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID Sosiale tjenester for barn og ungdom Sosiale tjenester for barn og ungdom, uoppgitt 3 4 Barnehjem, ungdomshjem, modre- og spedbarnshjem Barnehager Fritidsklubber for barn og ungdom 4 6 Barneparker og lekesentrer Fritidshjem 74 9 Andre sosiale tjenester for barn og ungdom 2 2 Sosiale tjenester for eldre Aldershjem Helse- og velferdssentraler for eldre Andre sosiale tjenester for eldre 3 5 Sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane Kursteder, tilsynshjem, vernehjem og avrusningsstasjoner Andre sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane Sosiale tjenester ellers ) Se note, side 7. ) See note, page 7.

74 73 Tabell 0. Private helse- og sosialtjenester. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn, Lønnsregulativ og lønnstrinn Private health and social welfare services. Employees by full-time/part-time, sex, scale of wages and salary grade Lønnsregulativ Alle ansatte Heltidsansatte Deltidsansatte Lønnstrinn All employees Full-time employees Part-time employees Scale of wages Salary grade I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Total Males Females Total Males Females Total Males Females ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Det felles offentlige lønnsregulativ The general scale of wages in governmental services Oslo kommunes lønnsregulativ The scale of wages in Oslo Bærum kommunes lønnsregulativ The scale of wages in Bærum Andre overenskomster, særregulativer og personlige avtaler Other agreements

75 74 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) teltingen Sex Employees I alt Industrial group ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste VariabeL Regula- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT Ledende administrative funksjonærer med kvalifisert, seivstendig arbeid Konsulenter Avdelingsledere Styrere, alders-/sykehjem med rutinepreget arbeid Sekretærer Legesekretærer Fullmektiger TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT Andre tekniske funksjonærer ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Vaktmestere Ambulansesjåfører AV KLIENTER I ALT Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Ledende fysioterapeuter Fysioterapeuter Hjelpepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere Aktivitorer Tannlegesekretærer ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 5. 2) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. ) See English translation in annex 5. 2) See English translation in annex 3.

76 75 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) tellingen Sex Employees I alt Industrial group ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Regula- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work MENN OG KVINNER (forts.) YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Førskolelærere Assistenter, barnehager Praktikanter Assistenter, helseinst Ledere Kjøkkensjefer, sykehus Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev Assistenter HELSETJENESTER HELSETJENESTER UTENFOR INSTITUSJON FOREBYGGENDE HELSETJENESTE AV KLIENTER I ALT DIAGNOSTIKK OG ANDRE LABORA- TORIETJENESTER TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT Andre tekniske funksjonærer ALLMENN LEGETJENESTE ADMINISTRATIVE FUNKSJONERER I ALT med rutinepreget arbeid Legesekretærer AV KLIENTER I ALT SPESIALISERT LEGETJENESTE TANNHELSETJENESTER AV KLIENTER I ALT Tannlegesekretærer ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

77 76 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Reguta- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial group ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) 4 SOMATISKE 540 HELSEINSTITUSJONER ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Ambulansesjåfører AV KLIENTER I ALT Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, hel seinst SYKESTUER OG FØDEHJEM ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHJEM ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst KOMBINERTE ALDERS- OG SYKEHJEM.. AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst SOMATISKE SPESIALSYKEHJEM AV KLIENTER I ALT ATTFØRING OG REHABILITERING ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

78 77 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) tellingen Sex Employees I alt Industrial group ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Regula- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi - Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work MENN OG KVINNER (forts.) AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst PSYKIATRISKE HELSEINSTITUSJONER PSYKIATRISKE SYKEHUS AV KLIENTER I ALT BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONER AV KLIENTER I ALT PSYKIATRISKE SYKEHJEM AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SENTRALINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT AV KLIENTER I ALT Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

79 78 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) tellingen Sex Employees I alt Industrial group ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Regula- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work MENN OG KVINNER (forts.) ANDRE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT AV KLIENTER I ALT Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Hjelpepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst HELSEINSTITUSJONER FOR ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE AV KLIENTER I ALT SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID SOSIALE TJENESTER FOR BARN OG UNGDOM BARNEHJEM, UNGDOMSHJEM, MORE- OG SPEDBARNSHJEM BARNEHAGER ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Avdelingsledere YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Førskolelærere Assistenter, barnehager Praktikanter SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ALDERSHJEM YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

80 79 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Reguia- tillegg Variable overtids- Sex Employees alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial group ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances MENN OG KVINNER (forts.) SOSIALE TJENESTER FOR ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE KURSTEDER, TILSYNSHJEM, VERNE- HJEM OG AVRUSNINGSSTASJONER ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT Administrative funksjonmrer med kvalifisert, selvstendig arbeid ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Vaktmestere Ambulansesjåfører AV KLIENTER ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst HELSETJENESTER HELSETJENESTER UTENFOR INSTITUSJON FOREBYGGENDE HELSETJENESTE SOMATISKE HELSEINSTITUSJONER ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

81 80 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner, Kjønn Næringsundergruppe ) Stillingsgruppe 2) Stilling 2) Sex Industrial group ) Occupational group 2) Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte med i Faste Variabel tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Employees I alt tivionn Fixed tillegg godtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work ances MENN (forts.) ARBEIDERE I ALT Andre arbeidere Ambulansesjåfører AV KLIENTER I ALT ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHJEM KOMBINERTE ALDERS- OG SYKEHJEM ATTFØRING OG REHABILITERING PSYKIATRISKE HELSEINSTITUSJONER PSYKIATRISKE SYKEHJEM HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SENTRALINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE AV KLIENTER I ALT ANDRE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE AV KLIENTER I ALT HELSEINSTITUSJONER FOR ALKOHO- LIKERE OG NARKOMANE SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID SOSIALE TJENESTER FOR BARN OG UNGDOM BARNEHAGER YTENDE STILLING I ALT SOSIALE TJENESTER FOR ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE KURSTEDER, TILSYNSHJEM, VERNE- HJEM OG AVRUSNINGSSTASJONER ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

82 8 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Stillingsgruppe 2) Stilling 2) Sex Industrial group ) Occupational group 2) Occupation 2) Ansatte med i tellingen Employees I alt covered by Total the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Regula- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT 424 EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT 390 Administrative funksjonmrer med kvalifisert, selvstendig arbeid 643 Avdelingsledere 305 med rutinepreget arbeid 697 Sekretærer 29 Legesekretærer 229 Fullmektiger 67 TEKNISKE FUNKSJON/IRER I ALT 229 Andre tekniske funksjonærer AV KLIENTER I ALT Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner 87 Spesialutdannede sykepleiere 05 Avdelingssykepleiere 27 Offentlig godkjente sykepleiere 55 Hjelpepleiere 489 Miljøterapeuter/-arbeidere 26 Aktivitører. 5 Tannlegesekretærer YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager 388 Førskolelærere, 348 Assistenter, barnehager Praktikanter 38 Assistenter, helseinst.. 43 Kokker uten fagbrev. 34 Assistenter 227 HELSETJENESTER HELSETJENESTER UTENFOR INSTITUSJON 834 FOREBYGGENDE HELSETJENESTE 57 AV KLIENTER I ALT 0 ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page

83 82 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig mgnedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) tellingen Sex Employees I alt Industrial group ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Reguia- tillegg Variable overtidstivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work KVINNER (forts.) DIAGNOSrIKK OG ANDRE LABORA- TORIETJENESTER TEKNISKE FUNKSJOWER I ALT Andre tekniske funksjonærer ALLMENN LEGETJENESTE ADMINISTRATIVE FUNKSJONRRER I ALT med rutinepreget arbeid Legesekretærer TANNHELSETJENESTER AV KLIENTER I ALT Tannlegesekretærer SOMATISKE HELSEINSTITUSJONER ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS ADMINISTRATIVE FUNKSJONfiRER I ALT AV KLIENTER I ALT Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere ARBEIDSTAKERE TJENESTE- YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHJEM AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, heiseinst KOMBINERTE ALDERS- OG SYKEHJEM AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

84 83 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Månedsfortjeneste Kjønn Monthly earnings Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Faste Variabel Stilling 2) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse Industrial group ) covered by Total Salaries addi- Other Payment for Occupational group 2) the census according tional allow- casual over- Occupation 2) to scale allow- ances time work ances KVINNER (forts.) SOMATISKE SPESIALSYKEHJEM AV KLIENTER I ALT ATTFØRING OG REHABILITERING AV KLIENTER I ALT YTENDE STILLING I ALT PSYKIATRISKE HELSEINSTITUSJONER PSYKIATRISKE SYKEHUS BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONER AV KLIENTER I ALT PSYKIATRISKE SYKEHJEM AV KLIENTER I ALT HjeLpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SENTRALINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE AV KLIENTER I ALT Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ANDRE HELSEINSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE AV KLIENTER I ALT Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Hjelpepleiere YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

85 84 Tabell. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig msnedsfortjeneste for heltidsansatte (forts.) menn og kvinner i ulike næringsundergrupper og stillinger. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different industry subgroups and occupations. Kroner Kjønn Næringsundergruppe ) Ansatte Stillingsgruppe 2) med i Stilling 2) tellingen Sex Employees I alt Industrial group ) covered by Total Occupational group 2) the census Occupation 2) Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Variabel Regula- tillegg Variable overtidstivionn Fixed tillegg godtgjørelse Salaries addi- Other Payment for according tional allow- casual overto scale allowances ances time work KVINNER (forts.) HELSEINSTITUSJONER FOR ALKOHO- 49 LIKERE OG NARKOMANE SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID SOSIALE TJENESTER FOR BARN OG UNGDOM BARNEHJEM, UNGDOMSHJEM, MORE- OG SPEDBARNSHJEM BARNEHAGER ADMINISTRATIVE FUNKSJONIERER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid Avdelingsledere YTENDE STILLING I ALT Styrere, barnehager Førskolelærere Assistenter, barnehager Praktikanter SOSIALE TJENESTER FOR ELDRE ALDERSHJEM YTENDE STILLING I ALT Assistenter, helseinst SOSIALE TJENESTER FOR ALKOHO- LIKERE OG NARKOMANE KURSTEDER, TILSYNSHJEM, VERNE- HJEM OG AVRUSNINGSSTASJONER ) Se note, side 74. 2) Se note 2, side 74. ) See note, page 74. 2) See note 2, page 74.

86 85 Tabell 2. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner, etter alder og utdanning. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females,by age and education. Kroner Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tel- Kjønn lingen Utdanning I) Em- Sex ployees Alle 2) Education I) covered ALL 2) by the census MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT 0 EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen : (8 79) (29 36) Embets-/magistergradseksamen i psykologi (5 007) Forskole-/barnehagelærerutdanning (3 50) Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs fra videregående skole, studieretning. sosial- og helsefag (II 456) (2 763) Bioingeniorutdanning (II 979) (5 523) Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning ( 65) Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie (2 586) Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ Legesekretær, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag (2 5) (2 90) (2 624) Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende eksamen fra ut- Landet : (4 763) (5 450) (6 039) (6 43) ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 4. 2) Medregnet arbeidstakere under 20 år, over 67 år eller eldre. I) See English translation in annex 4. 2) Including employees tess than 20 years, more than 67 years or more.

87 86 TabeLL 2. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og (forts.) kvinner, etter alder og utdanning. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females,by age and education. Kroner Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tel- Kjønn Lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census MENN OG KVINNER (forts.) Sosionomeksamen : (3 864) (5 65) Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) (5 95) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie ( 346) ( 460) (4 429) (5 873) (5 457) Annen utdanning innen helse og sosialomsorg (2 202) (2 77) (2 920) (3 79) Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) (2 22) (3 089) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve) (3 257) Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets (0 595) Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium ( 5) (2 562) Annen spesialutdanning (0 239) ( 970) (3 78) (2 823) (3 00) økonomisk gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studieretning handels- og kontorfag, tilsvarende økonomisk gymnas/allmennfaglig studieretning, samfunnsvitenskapelig linje (2 03) (2 940) (4 652) (3 632) (5 064) 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole (3 III) Uoppgitt : ( 903) MENN MALES ANSATTE I ALT Medisinsk embetseksamen (9 665) (30 095) Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) : (6 258) ) Se note, side 85. 2) Se note 2, side 85. ) See note, page 85. 2) See note 2, page 85.

88 87 Tabell 2. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og (forts.) kvinner, etter alder og utdanning. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females,by age and education. Kroner Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tel- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Alle 2) Education ) covered All 2) by the census MENN (forts.) Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) (3 334) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve) : (2 258) (3 76) (3 29) Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium : (2 877) (2 84) (3 243) (3 882) 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Førskole-/barnehagelærerutdanning (3 50) Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole elter tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning (4 390) 5 49 Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingeniorutdanning Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie ( 456) ( 979) (5 367) (4 225) (2 495) (2 763) (4 723) (3 996) ) Se note, side 85. ) Se note, side 85. 2) See note, page 85. 2) See note 2, page 85.

89 88 Tabell 2. Private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste for heltidsansatte menn og (forts.) kvinner, etter alder og utdanning. Kr Private health and social welfare services. Average monthly earnings of full-time employed males and females.by age and education. Kroner -.,..., Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tel- Kjønn Lingen Utdanningsgruppe ) Em- Sex ployees Alle 2) Educational group ) covered ALL 2) by the census KVINNER (forts.) Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ Legesekretær, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag (2 5) (2 90) (2 624) Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende eksamen fra utlandet : (5 304) (5 940) 6 20 Sosionomeksamen : (3 647) (4 248) (4 36) Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) : (4 836) Annen utdanning innen helse og sosialomsorg ( 957) (2 4) (2 630) Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkes- eller verkstedskole) ( 285) : ( 823) 6 24 (6 30) (5 22) ( 700) (2 20) Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag- /svenneprøve) (2 8) ( 722) (2 222) Grunnkurs fra videregående skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets (0 428) 645 ( 65) Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium ( 87) (2 055) (2 372) (2 42) Annen spesialutdanning (0 05) ( 590) (2 243) (2 569) årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt : ( 85) (2 509) (2 43) (2 758) (2 527) (2 979) ) Se note, side 85. 2) Se note 2, side 85. ) See note, page 85. 2) See note 2, page 85.

90 89 Tabell 3. Private helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder og utdanning Private health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Ansatte med tellingen i Aldersgrupper Age groups Kjønn Utdanning ) Employees Sex Education ) covered by the census MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Medisinsk embetseksamen Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) S Grunnskole i vernepleie Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjetpepleier/hjelpepleier i vernepleie) videregående kurs i fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Videregående kurs II fra videregaende skole studieretning håndverk og industri (fullstendig. yrkes-iverkstedskote, eller fag- /svenneprøve) Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Førskole -!barnehagelærerutdanning Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning Utdanning i spedbarn- og barseipleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingeniorutdanning Fysioterapeut eller mensendieckutdanning minimum 2 års utdanning ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 4. ) See English translation in annex 4.

91 90 TabeLL 3. Private helse- og sosialtjenester. Heltidsansatte etter kjønn, alder og utdanning Priva- (forts.) te health and social welfare services. Full-time employees by sex, age and education Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tet- Kjønn lingen Utdanning ) Em- Sex ployees Education ) covered by the census KVINNER (forts.) Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) Grunnskole i vernepleie Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjelpepleier/hjelpepleier i vernepleie) hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skate, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk, vernepleie) Legesekretærutdanning/ legesekreter, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial og helsefag Eksamen fra Norges sykepleiehøgskole eller titsvarende eksamen fra utlandet Sosionomeksamen Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) Annen utdanning innen helse og sosialomsorg Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunn- Leggende yrkes- eller verkstedskole) Videregående kurs II fra videregående skate studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag- /svenneprøve) Grunnkurs fra videregående skate handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/ handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets Eksamen fra kokk-/stuertskole min. års studium årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Uoppgitt ) Se note, side 89. 2) See note, page _ = - ^ 2-2 4

92 9

93 Tabell 4. Private helse- og sosialtjenester. Tallet på deltidsansatte menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, etter gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke og enkelte stillingsgrupper 92 KJønn Stillingsgruppe ) Stilling ) Sex Occupational group ) Occupation ) Ansatte Grupper for gjennnomsnittlig arbeidstid pr. uke. Timer med i tellingen Employees covered 0,0-2,0-4,0-6,0- by the -9,9,9 3,9 5,9 7,9 cencus MENN MALES ANSATTE I ALT Ansatte 76 Månedsfortjeneste ARBEIDSTAKERE MED BEHAND- LING AV KLIENTER I ALT Ansatte 282 Månedsfortjeneste ( ) 7 67 YTENDE STILLING I ALT KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ADMINISTRATIVE FUNK- SJONARER I ALT med kvalifisert, selvstendig arbeid med rutinepreget arbeid Fullmektiger Kontorassistenter Legesekretærer Ansatte 305 Månedsfortjeneste Ansatte Månedsfortjeneste 7 40 Ansatte 377 Månedsfortjeneste 6 89 Ansatte 223 Månedsfortjeneste Ansatte 47 Månedsfortjeneste Ansatte 348 Månedsfortjeneste 6 35 Ansatte 26 Månedsfortjeneste Ansatte 348 Månedsfortjeneste ( 2 2 ( ( 3 269) ( ) : ( ) ( 3 389) ) ( 3 20) ( 2 8 ( 2 622) ) ( ) ( : ( 4 5 : ( ) ) ( 5 948) ) ( 4 970) ) ( 5 480) TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT Ansatte 282 Månedsfortjeneste : ( ) Andre tekniske funksjonærer Ansatte 263 Månedsfortjeneste : ( ) ARBEIDSTAKERE MED BEHAND- 245 LING AV KLIENTER I ALT Ansatte Månedsfortjeneste Avdelingssykepleiere Ansatte Månedsfortjeneste Offentlig godkjente sykepleiere Ansatte Månedsfortjeneste ( 4 325) ( 5 329) 6 9 Miljoterapeuter/-arb. Ansatte Månedsfortjeneste 7 44 ( 3 749) : ( 6 67) Hjelpepleiere Ansatte Månedsfortjeneste ( 5 352) 6 33 Tannlegesekretærer Ansatte Månedsfortjeneste ( 3 276) ( 3 709) 4 ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. ) See English translation in annex

94 Private health and social welfare services. Number of male and female part-time employees and average monthly earnings in kroner, by groups of average working hours per week and certain occupational groups 93 Groups of average working hours per week. Hours 8,0-9,9 20,0-2,9 22,0-23,9 24,0-26,0-28,0-30,0-32,0-34,0-25,9 27,9 29,9 3,9 33,9 35,9 36- Uoppgitt Unknown (0 542) ( 459) ( 627) 9 : ( ) ( 599) (0 49) 7 : ( 44) ( 956) ( ) 6 2 : ( 7 906) ( 6 686) ( 7 00) (0760) ( 6 850) ( 7 598) (0 58) ( 6 34) ( 6 784) ( 7 755) ( 8 758) ( 8 558) ( 8 999) : ( 9 96) (0 56) (0 534) _ _ (0 807) ( 7 748) (0 79) ( 9 826) (2 86) (2 493) ( (3 995) ( 8 00) ) _ * ( 8 24) ( 8 235) (0 37)., (3 724) ( 7 68) ( 8 050) ( 9 09) ( 9 558) -

95 Tabell 4. Private helse- og sosialtjenester. Tallet på deltidsansatte menn og kvinner og gjennomsnittlig (forts.) månedsfortjeneste i kroner, etter gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke og enkelte stillingsgrupper 94 Kjønn Stittingsgruppe I) Stilling ) Sex Occupational group ) Occupation ) Ansatte Grupper for gjennnomsnittlig arbeidstid pr. uke. Timer med i tellingen Employees covered 0,0-2,0-4,0-6,0- by the -9,9,9 3,9 5,9 7,9 cencus KVINNER (forts.) 284 YTENDE STILLING I ALT Ansatte MAnedsfortjeneste Førskolelærere Ansatte Månedsfortjeneste ( 2 583) ( 3 233) ( 4 034) ( 5 634) ( 6 206) Styrere, barnehager Ansatte Månedsfortjeneste ( 3 097) ( 3 943) ( 4 500) ( 5 40) Assistenter Ansatte : Månedsfortjeneste 6 77 ( 2 04). ( 4 755) Assistenter, barnehager Ansatte I Månedsfortjeneste Assistenter, helseinst. Ansatte Månedsfortjeneste Renholdere Ansatte Månedsfortjeneste ) Se note side 92. ) See note, page 92.

96 Private health and social welfare services. Number of male and female part-time employees and average monthly earnings in kroner, by groups of average working hours per week and certain occupational groups 95 Groups of average working hours per week. Hours 8,0-20,0-22,0-24,0-26,0-28,0-30,0-32,0-34,0-36- Uoppgitt 9,9 2,9 23,9 25,9 27,9 29,9 3,9 33,9 35,9 Unknown ( 7 744) : ( 9 334) (0 253) (0 587) 308 ( 976) (2 43) _ ( 7 785) ( 9 020) ( 9 463) ( 9 569) li ( 23) : ( 6 882) ( 8 25) ( 8 65)

97 i a.-2 =g ig La. ".S CC = M i S 0 i.-, o ci a- :4 4 52E= NIL/ 2 te z. 0 ict 7) 3 3 O?" cn pis CD cll.: Ectz kg.2 ui - CO LU > e LLI ra E` - S x :F t LU t g 3 a Id :g - (73 - eats cr) 7. cc 2tt.... I.: i E 5 4,... 4 c `;. ti: co ie e.. ti ll fe. tt u. c,.. t s. i:, ft xi.... 2, ;:, pm 3 2 'aci Et.T. It Im E z.s we.,,i i, itlif tiatc'-,c P.. 30 i. t5... ;. zz.xt.t.,2- =.. e Z Jet.) 4; S Cgit (3it C m...zoo...=m l ita, a 5..2 cr)...0 u.= z ico r:. < th o cc lat ;ill.4=g Eg g I; r.9 e S. =.. Fi..'c= : : 2 C f, c E S Z.. Cð) 3h gi iatii.0 E re c" WLI.a.u40 z222 E ct S c: ri I E z I i i Iii 2 x 7...: FĒ c Li - E. e.6- v ce g -0 A em 0... Vedlegg I Annex en 0./.. 8 6* S 8 F.. --,

98 II to

99 98 Statistisk sentralbyrå Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf. (02) N LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HE LSEVESEN OG SOSIAL OMSORG PR.. OKTOBER 989 RETTLEDNING FOR UTFYLLINGEN Statistisk sentralbyrå innhenter oppgavene på dette skjema i henhold til Stortingets vedtak av 7. februar 957 og Kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 957 i medhold av lov av 25. april 907. Dersom De mener at De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi oppgaver, kan De klage over pålegget innen 3 dager. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om oppgaveplikten er rimelig eller nødvendig. Oppgavene skal bare nyttes til å lage statistikk for I belyse lønnsforholdene i helsevesen og sosialomsorg og de vil bli oppbevart og event. tilintetgjort på en betryggende mite. De enkelte skjemaer vil ikke bli tilgjengelige for utenforstående, heller ikke for andre offentlige institusjoner. Statistikken vil ikke bli offentliggjort slik at den gir opplysninger om den enkelte institusjon eller person. Ett sett av skjemaene sendes Statistisk sentralbyrå i utfylt stand senest. november di Det andre settet av skjemaet er kopi for Deres arkiv. Institusjoner som har lagt opp sitt lønnsbokholderi maskinelt kan gjerne sende maskinlister til Statistisk sentralbyrå. Ved utkjøringen av maskinlister mi De gi opplysningene i samme rekkefolge som pi skjemaet og oppgi betydningen av eventuelle koder som er brukt. HVEM STATISTIKKEN SKAL OMFATTE Det skal gis oppgave for alle som er knyttet til institusjonens virksomhet. Hvis institusjonen har avdelinger innen undervisning skal ansatte ved disse ikke tas med. Skjemaet skal fylles ut for alle som er ansatt ved institusjonen pr.. oktober. Arbeidstakere som er ansatt deltidsstilling skal være med. Midlertidig fraværende skal være med hvis de har full lønn på tellingstidspunktet. MERKNADER TIL ENKELTE SPØRSMÅL PA SKJEMAET Rubr.. Fødselsnummer må oppgis for samtlige personer som skal være med i oppgaven. Nummeret bestir av to deler på til sammen sifre. De 6 første sifre viser fødselsdato, -mnd. og -år. De siste 5 sifre er personnummeret. Av hensyn til bearbeidingen av oppgavene, må vi be om at nummeret blir skrevet på følgende mite: En person med fødselsdato 4. oktober 929 og personnummeret skrives Vennligst vær nøyaktig. Rubr. 3. For hver enkelt ansatt må stillingen angis nøyaktig. For regulativlønte og overenskomstlønte nyttes samme stillingsbetegnelse som i regulativet eller overenskomsten. Rubr. 6. Her oppgis den avtalebestemte arbeidstid i gjennomsnitt pr. uke, ikke medregnet spise- og hvilepauser. Rubr. 7. Her skal oppgis hvilket regulativ eller hvilken overenskomst den ansatte er lønnet etter. Bruk følgende koder:. Det felles offentlige lønnsregulativ. 2. Oslo kommunes lønnsregulativ. 3. Bærum kommunes lønnsregulativ. 4. Andre overenskomster, særregulativer og personlige avtaler. Rubr. 8. Denne rubrikken fylles ut for ansatte som er lønt etter det felles offentlige lønnsregulativ, Oslo kommunes, og Bærum kommunes lønnsregulativ. Alderstillegg føres opp for ansatte som lønnes etter Bærum kommunes regulativ. Rubr. Her skal det oppgis brutto beløp, dvs. for fradrag 9-2. for skatt og pensjonsinnskott o.l. Tilleggene i rubrikkene og 2 skal oppgis for september mined. For tillegg som ikke er nevnt i rettledningen, kan en følge den regel at en tar med de tillegg som aet trekkes forskottsskatt fra. MERK: Eventuelle etterbetalinger på ordinær lønn skal ikke med. Rubr. 9. Her oppgis den avtalebestemte brutto månedslønn som gjelder pr.. oktober. Ruhr. 0. Her oppgis eventuelle faste tillegg til den avtalte månedslønn som er oppgitt i rubrikk 9, f.eks. personlige tillegg, fast overtidsgodtgjørelse, beredskapstillegg, fast vakttillegg etc. Verdien av naturalytelser (fastsettelse som likningsmyndighetene nytter) som fri bolig, elektrisk strøm, brensel, uniformsgodtgjørelse etc. skal også med. For tillegg som utbetales en gang i året, skal man oppgi /2 av årsverdien. Tillegg som ikke kan betraktes som et lønnsgode, som f.eks. bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse under reiser skal ikke være med. Rubr.. Her oppgis midlertidige eller variable tillegg, utenom overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, og utbetalt i oktober. Her tas med f.eks. vakttillegg, son- og helgedagstillegg, reisetillegg, godtgjørelse for moter etc. Oppgi i rubrikk 4 hva slags tillegg som er tatt med. Rubr. 2. Her oppgis variabel overtidsgodtgjørelse opptjent i september. MERK: Fast overtidsgodtgjørelse skal være med rubrikk 0. Rubr. 3. Her oppgis den høyeste teoretiske utdanning som arbeidstakenn har. Dersom arbeidstakeren har tiere likeverdig utdanninger, oppgis den utdanning som er relevant for stillingen. Bruk det kodenummer som er knyttet til utdanningen. Se baksiden av arket. Rubr. 4. I denne rubrikken kan De også føre eventuelle merknader hvis De har vært i tvil om utfyllingen. Flere skjemaer kan fås ved henvendelse til Statistisk sentra - byri, tlf , linje 239. VEND Rettl. RA

100 99 UTDANNINGSKODER.TIL RUBRIKK 3. Utdanning på universitets- og høgskoleniva, hoyere grad 06 Farmasøytisk embetseksamen 8 Medisinsk embetseksamen 2 Odontologisk embetseksamen 27 Embets-/magistergradseksamen i psykologi 99 Annen utdanning på universitets- og høgskole nivå, høyere grad 2. Utdanning på universitets- og høgskolenivå, lavere grad 249 Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå, lavere grad 3. Lærerutdanning 303 Førskolelærer-/barnehagellererutdanning 306 FOrskolelEerer-/barnehagelEererutdanning med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk 309 Lærerskoleeksamen, 2 eller 4-år (gammel ordning) 32 Lærerskoleeksamen med innebygget videreutdanning som gir rett til opprykk (3-årig) 35 Faglærerutdanning 38 Faglærerutdanning med videreutdanning som gir rett til opprykk 5. Utdanning innen helsevesen og sosial omsorg 402 Arbeidsterapeututdanning, 2-årig utdanning fra Statens Lærerskole i forming (tidligere Statens Kvinnelige Industriskole) 404 Ergoterapeututdanning 3-årig 408 Barnevernspedagogutdanning eller barnsvernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktsutdanning 42 Barnepleierutdanning, grunnleggende eller videregående, eller utdanning spebarn- og barselpleie 420 Fysiokjemikerskole Rikshospitalet 424 Fysioterapeututdanning/Norsk Mensendieckskole, min. 2 års varighet, eller videreutdanning i fysioterapi 428 Grunnskole i sykepleie (Offentlig godkjent sykepleier) 432 Grunnskole i vernepleie 436 Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent) 440 Legesekretærutdanning, (-årig utdanning fra videregående skole) 442 Audiografutdanning (kurs for hørselassistenter) 444 Utdanning for laboranter (laboratorieassistenter) Minimum.år 445 Opplæring ved sykehuslaboratorium 2-år 448 Norges Sykepleierhøgskole eller tillsvarende utenlandsk utdanning 460 Rønt genograf- / radiografutdanning 464 Sosionomutdanning fra sosialhøgskole, Norges Kommunal og Sosialhøgskole, Diakonhjemmets sosialhøgskole 468 Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutd.) 472 Annen godkjent spesialutdanning i helsevesen og sosial omsorg 482 Husmorvikarutdanning, i-årig 499 Annen utdanning innen helse og sosialomsorg, minst 6 mnd. varighet 6. Utdanning fra tekniske skoler og høgskoler, videregående skole (yrkes-/verkstedskole), håndverks- og kunstindustriskole etc. 506 Teknisk fagskole, 2 år 509 IngeniOrutdanning, 2 eller 3 år 52 Grunnkurs fra videregående skole (grunnleggende yrkes eller verkstedskole) min. Ar 58 Videregående kurs II fra videregående skole (fullstendig yrkes-/verkstedsskole, eller fag- / svenneprøve) 524 Handels- og kontorfag, grunnkurs (grunnleggende yrkes-/handeleskole-min. 6 mndr varighet), inkl. grunnkurs med redusert fagkrets 530 Utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 7. Diverse spesialutdanninger 630 Kokk og stuertskole min, 0 mndr 632 Utdanning fra Statens Husstell lærerhog - skole 660 Annen spesialutdanning minst 6 mndr. 9. Allmennutdanning 905 Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig studieretning 3 år, eksamen artium 90 økonomisk gymnas/2 årig handelsgymnas/3 årig studieretning handels- og kontorfag tilsvarende Økonomisk gymnas/allmenn faglig studieretning, samfunnsvitenskapelig linje 92 årig studentfagkurs eller sekretærlinje i tillegg til eksamen artium, økonomisk gymnas 95 9 årig ungdomsskole/middelskole/realskole årig folkeskole eller framhaldsskole

101 00 Vedl egg 2 Annex 2 Ldnnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv.. april 989 The general scale of wages April 989 Ldnnstrinn Salary grade Kroner

102 0 Vedl egg 3 Annex 3 Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger English translation of occupational groups and occupations ADMINISTRATIVE FUNKSJO- ADMINISTRATIVE NÆRER I ALT EMPLOYEES, TOTAL Ledende administrative Administrative funksjonærer officers, senior grade Helse- og sosialsjefer Chief officers, municipal health and social welfare Sosialsjefer/-ledere Chief municipal social welfare officers/municipal social welfare officers Sjefspsykologer Sjefsykepl eiere Sykepleiesjefer (ledere av hjemmesykepleien) Chief physicians Matrons Superintendent nurses (leader of homenurses) Administrative funksjo- Administrative emnærer med kvalifisert, ployees with qualifiselvstendig arbeid ed, independent work FOrstekonsulenter Konsulenter Avdelingsledere FOrstesekretmrer Senior executive officers Executive officers Municipal officers Junior executive officers Styrere, HVPU-institu- Managers of institusjoner tions for the mentally handicapped Styrere, alders-/syke- Supervisors of combihjem ned nursing homes and homes for the aged Styrere, barnevernins- Supervisors of child titusjoner welfare institutions Bestyrere Administrative emp- loyees with simple routine work med rutinepreget arbeid Sekretærer Legesekretærer Fullmektiger i særklasse Fullmektiger Kontorassistenter Styrerassi stenter TEKNISKE FUNKSJONÆRER ALT Technical employees with demanding and in- dependent positions Ledende tekniske funksjonærer Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling Avdelingsingenidrer I Avdelingsingenidrer II Bioingenidrer I Bioingenidrer II Managers Secretaries Doctor's secretaries Senior clerks Clerks Clerical assistants Manager assistants TECHNICAL EMPLOYEES, TOTAL Technical offisers, senior grade Senior engineers Senior engineers Physiochemists Physiochemists ROntgen-/radiografer Bioingenidrer III... Laboratorieassistenter Teknikere ARBEIDERE I ALT Formenn Fagarbeidere Andre arbeidere Håndverkere Andre tekniske funksjonærer Arbeidere/spesialarbeider Vaktmestere i særklasse Vaktmestere AmbulansesjAfOrer Sjåfdrer ARBEIDSTAKERE MED BE- HANDLING AV KLIENTER ALT Overleger, sykehus.. Avdelingsoverleger, sykehus Kommuneleger I (ledere av kommunal helsetjeneste) Kommuneleger II Assistentleger I Assistentleger II Turnuskandidater, sykeh. Turnuskandidater, kommunal helsetjeneste Psykologer I Psykologer II Pedagogiske/psykologiske rådgivere Overtannleger II Tannleger I Tannleger II Avdelingsledere ved HVPU-institusjoner Assisterende avdelingsledere, HVPU Oversykepleiere Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Assisterende avdelingssykepleiere Other technical staff X-ray exam inators Physiochemists Laboratory technicians Technicians WORKERS, TOTAL Foremen Skilled workers Other workers Craftsmen Semi-skilled workers Senior caretakers Caretakers Ambulance drivers Drivers WORKERS WITH CLIENTS TREATING, TOTAL Senior medical officers Assistant senior medical officers Chief municipal medical officers Municipal medical officers Junior medical officers Junior medical officers House physicians House physicians, municipal health services Psychologists Psychologists Pedagogical, psychological consultants Chief dentists Dentists Dentists Ward leaders, institutions for the mentally handicapped Assistant ward leaders, institutions for the mentally handicapped Assistant matrons Specialized nurses Ward sisters Assistant ward sisters

103 02 Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger (forts.) English translation of occupational groups of occupation (cont.) ARBEIDSTAKERE MED WORKERS WITH CLIENTS BEHANDLING AV KLIENTER I TREATING, TOTAL (cont.) ALT (forts.) Nattavdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere Pleiere, psykiatriske institusjoner Ledende helsesostre HelsesOstre JordmOdre Ledende ergoterapeuter Ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Kommunefysioterapeuter Fysioterapeuter Sosialkonsulenter Sosialkuratorer Barnepleiere Ledende hjelpepleiere Hjelpepleiere MiljOterapeuter/- arbeidere Vernepleiere Arbeidsterapeuter Aktivit6rer Hjemmehjelpere Tannpleier Tannlegesekretærer.. Ward sisters, night nurses Professional nurses Nurses, psychiatric institutions Health visitors, first grade Health visitors Midwives Ergotherapists, first grade Ergotherapists Physiotherapists, first grade Municipal physiotherapists Physiotherapists Social advisory officers Social workers Nurse maids Auxiliary nurses, first grade Auxiliary nurses Milieu workers Ward nurses Occupational therapists Activators Home helpers Dental hygients Dentist's secretaries ARBEIDSTAKERE I WORKERS IN SERVICE TJENESTEYTENDE STILLING POSITIONS, TOTAL I ALT Styrere, barnehager.. Supervisors of kindergartens Fdrskolelærere Preschool teachers FOrskolelærere, Preschool teachers, spesialbarnehager special kindergartens Assistenter, barnehager Assistants, kindergartens Assistenter, helse- Assistants, health institusjoner institutions Husmorvikarer Ledere Arbeidsledere PortOrer Home helpers Foremen Foremen Porters KjOkkensjefer, sykehus Chefs Assisterende kjokkensjefer Huseikonomer Kokker med fagbrev.. Kokker uten fagbrev Assistenter Renholdere Deputy cheefs Housekeeping matrons Cooks with journeyman's certificates Cooks without journeyman's certificates Assistants Cleaners UOPPGITT STILLINGSGRUPPE OCCUPATIONAL GROUP NOT STATED Uoppgitt stilling Occupation not stated

104 03 Vedlegg Annex 4 Engelsk oversettelse av utdanning English translation of education Medisinsk embetseksamen Qualifying degree in medicine Grunnskole i vernepleie General schools of welfare nursing Odontologisk embetseksamen Embets-/magistergradseksamen i pedagogikk Embets-/magistergradseksamen i psykologi Sivilingeniøreksamen Veterinæreksamen Utdanning som gir adjunkt kompetanse bygd på lærerutdanning Førskole-/barnehagelærerutdanning Forskole-/barnehagelærer med videreutdanning som gir rett til opprykk Eksamen fra lærerskole med videreutdanning som gir rett til opprykk (3-årig) Qualifying degree in odontology Masters/Honours degree in pedagogy Masters/Honours degree in psychology Graduate engineering education Veterinary medicine Counting teacher based on teachers' training college Teacher training for preschool and kindergarten teachers Teacher training for preschool and kindergarten teacher. Education with advancement Ordinary teachers' training college with an extra class/three-yews teachers' training college Hjelpepleierutdanning (offentlig godkjent hjel i -pepleier/hjelpepleier vernepleie), hjelpepleierutdanning videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag (somatisk, psykiatrisk,vernepleie) Legesekretærutdanning/ legesekretær, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Utdanning for laboranter (laboratorieassistenter) Minirnun I år Eksamen fra Norges sykepleiehogskole eller tilsvarende eksamen fra utlandet Røntgenograf-/radiografeksamen Sosionomeksamen Education for elementary nursing year education for doctor's receptionists year education for laboratory assistants Specialized school of nursing, highest level Education in medical x-rey technology Schools of social services Ergoterapeututdanning 3-årig Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialskole eller tilsvarende 3-årig distriktshogskoleutdanning Utdanning i spedbarn- og barselpleie (off. godkjent barnepleier) barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående skole, studieretning sosial- og helsefag Bioingeniorutdanning Fysioterapeut eller mensendieckutdanning min. 2 Ars utdanning Grunnskole i sykepleie (offentlig godkjent sykepleier) 3 years education for occupational therapists Schools of child welfare Schools of child nursing Medical laboratory technology Schools of physiotherapists General schools of nursing Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, helsesøsterutdanning) Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Tannlegeassistenteksamen Tannpleierutdanning Husmorvikarutdanning, minimum 2-årig utdanning/omsorgsfag (husmorvikar), videregående kurs I fra videregående skole Annen utdanning innen helse og sosialomsorg Eksamen fra -årig videregående teknisk kurs (kurs for tekniske assistenteni elementærteknisk kurs Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Other specialized schools of nursing Dentist's receptionists education Dental care education Home help education Other schools or courses of health welfare Technical school, I year education

105 04 Engelsk oversettelse av utdanning (forts.) English translation of education (cont.) Eksamen fra teknisk fagskole IngeniOrutdanning, 2 eller 3 Ar, tidligere teknisk skole Technical school Technical school, 2 or 3 years education for engineers Eksamen fra kokk-/ stuertskole min. års studium Husøkonomutdanning Education for cooks and stewards Education for housekeepers Grunnkurs fra videregående skole studieretning håndverk og industri (grunnleggende yrkeseller verkstedskole) Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri (videregående yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve herunder yrkesbevis) Workshop and vocational schools, basic course Workshop and vocational schools, advanced course Maskin- og elektrofag fra videregående skole, studieretning fiskeri- og sjøfartsfag, videregående kurs I og II, Maskinistskole, maskinsjefsertifikatiutdanning Annen utdanning fra videregående skole, studieretning husholdningsfag, ikke nevt annet sted Education for marine engineer officers Other education Videregående kurs II fra videregående skole studieretning håndverk og industri (fullstendig yrkes-/verkstedskole, eller fag-/svenneprøve) Fagskoler i landbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk. Grunnleggende (grunnkurs) eller videregående (videregående I og II) min.0 md. varighet Grunnkurs fra videregiende skole handels- og kontorfag (grunnleggende yrkes-/handelsskole min. 6 md. varighet) inkludert grunnkurs med redusert fagkrets Videregående kurs I og II fra videre y: ende skole, handels- og kontorfag, videregående yrkesskole i handels- og kontorfag Workshop and vocational schools, advanced qualifying course Vocational education in agriculture, horticulture and forestry, basic or advanced education min. 0 months Commercial education, basic course Commercial education, advanced course Annen spesialutdanning Etatsutdanning Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig studieretning 3 Ar, examen artium Økonomisk gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studieretning handels- og kontorfag, tilsvarende økonomisk gymnas/allmennfaglig studieretning, samfunnsvitenskapelig linje -årig studentfagkurs eller sekretzrlinje i tillegg dl examen artium, Økonomisk gymnas 9-årig ungdomsskole/ middelskole/realskole Folkehøgskole Other education Public service school Secondary schools, upper stage Commercial secondary schools, upper stage -year students course or secretary course for students Secondary schools, lower stage Folk high school Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk art ikke nevnt annet sted Other art and craft schools Uoppgitt Unknown Distriktstogskoleutdanning min. 2 års utdanning District college

106 05 Vedl egg 5 Annex 5 Engelsk oversettelse av næringsundergrupper English translation of industry subgroups Helsetjenester Helseadministrasjon 9333 Helsetjenester utenfor institusjon 9333 Forebyggende helsetjeneste Diagnostikk og annen laboratorietjeneste Allmenn legetjeneste Spesialisert legetjeneste Fysikalsk behandling Annen helsetjeneste utenfor institusjon 9334 Tannhelsetjenester 9334 Tannlegetjenester 9335 Somatiske helseinstitusjoner 9335 Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Sykestuer og Udehjem Alminnelige somatiske sykehjem Kombinerte alders- og sykehjem Somatiske spesialsykehjem AttfOring og rehabilitering Andre somatiske helseinstitusjoner 9336 Psykiatriske helseinstitusjoner 9336 Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Andre psykiatriske helseinstitusjoner 9337 Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede 9337 Sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede Andre helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede 9338 Helseinstitusjoner for alkoholikere og narkomane 9339 Andre helsetjenester Sosiale tjenester og velferdsarbeid 934 Sosiale tjenester for barn og ungdom 934 Barnehjem, ungdomshjem, mddre- og spedbarnshjem 9342 Barnehager 9343 Fritidsklubber for barn og ungdom 9344 Barneparker og lekesentrer 9345 Fritidshjem 9349 Andre sosiale tjenester for barn og ungdom 9342 Sosiale tjenester for eldre 9342 Aldershjem Helse- og velferdssentraler for eldre Andre sosiale tjenester for eldre Health services Health administrasjon 9333 Non-institutional services 9333 Prophylactic health services Diagnostic and other laboratory services General practitioners Specialized practitioners Physiotherapeutic treatment Other non-institutional health services 9334 Dental health services 9334 Dentists' services 9335 Somatic health institutions 9335 General somatic hospitals Specialized somatic hospitals Cottage hospitals and maternity homes General somatic nursing homes, except combined nursing homes and homes for the aged Combined nursing homes and homes for the aged Specialized somatic nursing homes Rehabilitation Other somatic health institutions 9336 Psychiatric health institutions 9336 Mental hospitals Psychiatric institutions for children and adolescents Nursing homes for mentally diseased Other psychiatric health institutions 9337 Health institutions for mentally retarded 9337 Main institutions for mentally retarded Other health institutions for mentally retarded 9338 Health institutions for alcoholics and drug addicts 9339 Other health services Welfare institutions 934 Social welfare services for children and adolescents 934 Orphanages, homes for adolescents and mothers' and infants homes 9342 Kindergartens 9343 Recreation centres for children and adolescents 9344 Playgrounds for children 9345 Leisure time 9349 Other social welfare services for children and adolescents 9342 Social welfare services for old people 9342 Homes for the aged Health and welfare centres for the aged Other social welfare services for old people

107 06 Engelsk oversettelse av næringsundergrupper (forts.) English translation of industry subgroups (cont.) Sosiale tjenester og velferdsarbeid (forts.) 9343 Sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane 9343 Kursteder, tilsynshjem, vernehjem og avrusningsstasjoner Andre sosiale tjenester for alkoholikere og narkomane 9345 Kommunale sosialkontorer 9349 Sosiale tjenester ellers 9349 Hjelpe- og velferdsorganisasjoner for syke og funksjonshemmede Sosiale tjenester ikke nevnt andre steder Welfare institutions (cont.) 9343 Sosial welfare services for alcoholics and drug addicts 9343 Probation institutions, sheltered homes, detoxification and similar institutions for alcoholics and drug addicts Other social welfare services for alcoholics and drug addicts 9345 Municipal social service offices 9349 Social welfare services not elsewhere classified 9349 Social welfare services for the sick and handicapped Other social welfare services

108 Tidligere utkommet på emneområdet Previously issued on the subject tinnsstattsakk for ansatte i helsestellet. september Wage Statistics for Employees in Health Services september A LOnnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg. mai Wage Statistics of Employees in Health Services and Child Nursing May A A Lennsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg. oktober Wage statistics of Employees in Health Services and Social Welfare October B B B B B B

109 08 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter. juli 989. Emneinndelt oversikt Publications issued by the Central Bureau of Statistics since i July 989. Survey arranged by subject matter O. Generelle emner General subject matters Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen pr.. januar s. (SNS; 3) 35 kr ISBN Statistisk årbok 989 Statistical Yearbook of Norway s. (NOS B; 835) 75 kr ISBN Statistisk årbok 990 Statistical Yearbook of Norway s. (NOS B; 92) 80 kr ISBN Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment 0. Ressurs- og miljøregnskap Resource and environment accounts Naturressurser og miljø 989 Energi, fisk, skog, jordbruk, luft, ressursregnskap og analyser s. (RAPP; 90/) 75 kr ISBN Natural Resources and the Environment 989 Energy, Fish, Forests, Agriculture, Air Resource Accounts and Analyses s. (RAPP; 90/A) 75 kr ISBN Energi Energy Energisubstitusjon i treforedlingssektoren/ Torstein Bye og Tor Arnt Johansen s. (RAPP; 89/22) 60 kr ISBN Andre ressurs- og miljøemner Other subject matters related to resources and environment Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av metode og resultater fra prøveregnskap 986 og 987/Øystein Engebretsen s. (RAPP; 89/6) 70 kr ISBN Sosiodemografiske emner Sociodemographic subject matters 20. Generelle sosiodemografiske emner General sociodemographk subject matters Sosialt utsyn 989 Social Survey s. (SOS; 70) 25 kr ISBN Befolkning Population Befolkningsstatistikk 989 Hefte II Folkemengd. januar Population Statistics Volume II Population January s. (NOS B; 853) 55 kr ISBN Befolkningsstatistikk 989 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS B; 875) 55 kr ISBN Befolkningsstatistikk 990 Hefte I Endringstal for kommunar Population Statistics 990 Volume I Population Changes in Municipalities s. (NOS B; 904) 45 kr ISBN Belfolkningsstatistikk 990 Hefte II Folkemengd. januar Population Statistics Volume IL s. (NOS B; 930) 55 kr ISBN Flytting og arbeidsmarked i fylkene /Lasse Sigbjørn Stambøl. 990-s. (RAPP; 90/0) 75 kr ISBN Fruktbarhet og dødelighet i Norge s. (RAPP; 89/7) 60 kr ISBN Husholdningsstørrelse og -sammensetning 960, 970 og 980 Noen utvalgte alderstrinn/bjørg Moen s. (RAPP; 89/5) 60 kr ISBN

110 09 International Migration to Norway, 988 Report for the Continuous Reporting System of Migration of OECD (SOPEMI) Internasjotial flytting til Norge En rapport til OECDs Continuous Reporting System of Migration (SOPEM).-ars østby s. (RAPP; 90/8) 70 kr ISBN Who has a Third Child in Contemporary Norway? A Register-Based Examination of Socio-demographic Determinants/Øystein Kravdal s. (RAPP; 90/6) 75 kr ISBN Helseforhold og helsetjeneste Health conditions and health services Dødsårsaker 988 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables s. (NOS B; 887) 65 kr ISBN Helseinstitusjoner 988 Health Institutions s. (NOS B; 877) 45 kr ISBN Helsetilstanden i Norge Status og utviklingstrekk s. (RAPP; 90() 70 kr ISBN Helsestatistikk 988 Health Statistics s. (NOS B; 98) 55 kr ISBN Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Norsk utgave av International Classcation of Diseases, Ninth Revision (ICD-9) s. (SNS; 6) 00 kr ISBN Kommunehelsetjenesten Årsstatistikk for s. (RAPP; 89/2) 70 kr ISBN Utsyn over helsetjenesten Endringer ressursbruk og aktivitet/anders Barstad og Arne S. Andersen s. (RAPP; 90/5) 75 kr ISBN Utdanning og skolevesen Education and educational institutions Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Revidert 989 Norwegian Standard Classification of Education Revised s. (SNS; 7) 60 kt. ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskolar. september 989 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools s. (NOS B; 909) 45 kr ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 987 Educational Statistics Universities and Colleges s. (NOS B; 868) 55 kr ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler. oktober 987 Educational Statistics Upper Secondary Schools s. (NOS B; 86) 60 kr ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler. oktober 988 Educational Statistics Upper Secondary Schools s. (NOS B; 92) 55 kr ISBN Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure Kulturstatistikk 988 Cultural Statistics s. (NOS B; 87) 60 kr ISBN Undersøkelse om bruk av folkebibliotek s. (RAPP; 89/8) 60 kr ISBN Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services Barnehager og fritidshjem 988 Kindergartens and Leisure Time Centres s. (NOS B; 854) 45 kr ISBN De eldres inntekter Nivå og ulikhet Income of Aged People Level and Inequality s. (RAPP; 89/2) 95 kr. ISBN Sosialstatistikk 987 Social Statistics s. (NOS B; 848) 55 kr ISBN Sosialstatistikk 988 Social Statistics s. (NOS B; 900) 55 kr ISBN Rettsforhold og rettsvesen The law and legal institutions Kriminalstatistikk 987 Criminal Statistics s. (NOS B; 864) 55 kr ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 988 Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments s. (NOS B; 886) 55 kr ISBN

111 0 Sivilrettsstatistikk 988 Civil Judicial Statistics s. (NOS B; 88) 35 kr ISBN Sosioøkonomiske emner Socioeconomic subject matters 30. Generelle sosioøkonomiske emner General socioeconomic subject matters Ensliges inntekt og forbruk s. (RAPP; 89/4) 75 kr ISBN Arbeidskraft Labour Arbeidsmarkedstatistikk Labour Market Statistics s. (NOS B; 843) 60 kr ISBN Arbeidstilbudet i MODAG En analyse av utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike sosiodemografiske grupper/kjersti-gro Lindquist, Liv Sannes og Nils Martin Stolen s. (RAPP; 90/4) 85 la ISBN Normalisering av deltidsarbeidet En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene Normalization of Part-Time Work A Study of Women's Employment and Working Time Patterns in the 980s s. (SOS; 7) 75 kr ISBN Lønn Wages and salaries Indirekte personalkostnader i enkelte tjenesteytende næringer 988 Indirect Labour Cost in Some Service Industries s, (NOS B; 922) 35 kr ISBN Lønninger og inntekter 986 Wages, Salaries and Income s. (NOS B; 838) 55 kr ISBN Lønnsstatistikk 988 Wage Statistics s. (NOS B; 852) 55 kr ISBN Lønnsstatistikk 989 Wage Statistics s. (NOS B; 93) 55 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet. september 989 Wage Statistics for Bank Employees s. (NOS B; 888) 35 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner. september 989 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations s. (NOS B; 889) 45 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet. september 989 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity s. (NOS B; 894) 35 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg. oktober 988 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare s. (NOS B; 858) 55 la ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift oktober 989 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants s. (NOS B; 9) 45 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket. oktober 988 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools s. (NOS B; 846) 35 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket. oktober 989 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools s. (NOS B; 923) 45 kr ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel. september 989 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade s. (NOS B; 907) 55 kr ISBN Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 989 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing s. (NOS B; 903) 35 kr ISBN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. oktober 988 Wage Statistics for Local Government Employees s. (NOS B; 855) 45 kr ISBN Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn. oktober 989 Wage Statistics for Central Government Employees s. (NOS B; 93) 45 kr ISBN

112 34. Personlig inntekt og formue Personal Income and property Individ, arbeid og inntekt En fordelingsanalyse Individuals, Jobs and Earnings A Study of Distribution s. (SOS; 72) 85 kr ISBN Inntekts- og formuesstatistikk 986 Income and Property Statistics s. (NOS B; 867) 65 kr ISBN Inntekts- og formuesstatistikk 987 Income and Property Statistics s. (NOS B; 882) 65 kr ISBN Skattestatistikk 987 Oversikt over skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax Assessment s. (NOS B; 865) 60 kr ISBN Personlig forbruk Forbruksundersøkelse Survey of Consumer Expenditure s. (NOS B; 99) 60 kr ISBN NmeringsOkonomiske emner Industrial subject matters 40. Generelle næringsøkonomiske emner General industrial subject matters Produktivitetsutviklingen i meierisektoren/ann-lisbet Brathaug og Anders Harildstad s. (RAPP; 90/2) 70 kr ISBN Regnskapsstatistikk 987 Industri og varehandel Statistics of Accounts Manufacturing, Wholesale and Retail Trade s. (NOS B; 873) 60 kr ISBN Regnskapsstatistikk 988 Industri og varehandel Statistics of Accounts Manufacturing, Wholesale and Retail Trade s. (NOS B; 924) 60 kr ISBN Jordbruk, skogbruk, jakt, riske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, seating and whaling Fiske og oppdrett av laks mv. 987 Fishing and Rearing of Salmon etc s. NOS B; 840) 55 kr ISBN Fiske og oppdrett av laks mv. 988 Fishing and Rearing of Salmon etc s. (NOS B; 906) 55 kr ISBN Fiskeristatistikk 987 Fishery Statistics s. (NOS B; 869) 55 kr ISBN Jaktstatistikk 988 Hunting Statistics s. (NOS B; 862) 45 kr ISBN Jordbruksstatistikk 988 Agricultural Statistics s. (NOS B; 884) 55 kr ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 987/88 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production s. (NOS B; 844) 45 kr ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 988/89 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production s. (NOS B; 95) 45 kr ISBN Skogstatistikk 988 Forestry Statistics s. (NOS B; 898) 55 kr ISBN Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen s. (RAPP; 89/3) 60 kr ISBN Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen s. (RAPP; 90/) 60 kr ISBN Veterinærstatistikk 988 Veterinary Statistics s. (NOS B; 880) 45 kr ISBN Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply Elektrisitetsstatistikk 988 Electricity Statistics s. (NOS B; 908) 45 kr ISBN Energistatistikk 988 Energy Statistics s. (NOS B; 863) 45 kr ISBN Industristatistikk 987 Hefte I Næringstall Manufacturing Statistics Volume I Industrial Figures s. (NOS B; 836) 60 kr ISBN

113 2 Industristatistikk 987 Hefte II Varetall Manufacturing Statistics Volume II Commodity Figures s. (NOS B; 876) 60 kr ISBN Industristatistikk 988 Hefte I Næringstall Manufacturing Statistics Volume I Industrial Figures s. (NOS B; 94) 60 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 989 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 850) 55 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 989 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 870) 50 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 989 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 89) 50 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet. og 2. kvartal 990 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 928) 60kr ISBN Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction Byggearealstatistikk 989 Building Statistics s. (NOS B; 902) 45 kr ISBN Byggearealstatistikk 2. kvartal 989 Building Statistics s. (NOS B; 859) 50 kr ISBN Byggearealstatistikk 3. kvartal 989 Building Statistics s. (NOS B; 874) 50 kr ISBN Byggearealstatistikk 4. kvartal 989 Building Statistics s. (NOS B; 893) 50 kr ISBN Byggearealstatistikk. kvartal 990 Building Statistics s. (NOS B; 97) 50 kr ISBN Byggearealstatistikk 2. kvartal s. (NOS B; 933) 50 kr ISBN Rehabilitering av bygninger 986/Arild Thomassen s. (RAPP; 89/0) 70 kr ISBN Utenrikshandel External trade Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 990 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 990 and External Trade 990 Volume I s. (NOS B; 883) ISBN Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev.3) s. (SNS; 9) 55 kr ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 990 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 990 og Utenrikshandel 990 Hefte I s. (NOS B; 882) ISBN Utenrikshandel 988 Hefte I External Trade Volume I. I s. (NOS B; 849) 95 kr ISBN Utenrikshandel 988 Hefte II External Trade Volume II s. (NOS B; 872) 95 kr ISBN Utenrikshandel 989 External Trade s. (NOS B; 96) 95 kr ISBN , Varehandel Internal trade Varehandelsstatistikk 987 Wholesale and Retail Trade Statistics s. (NOS B; 857) 45 la ISBN Varehandelsstatistikk 988 Wholesale and Retail Trade Statistics s. (NOS B; 925) 45 kr ISBN Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism Reiselivsstatistikk 988 Statistics on Travel s. (NOS B; 866) 55 kr ISBN Samferdselsstatistikk 988 Transport and Communication Statistics s. (NOS B; 879) 60 kr ISBN Sjøfart 988 Maritime Statistics s. (NOS B; 856) 55 kr ISBN Veitrafikkulykker 988 Road Traffic Accidents s. (NOS B; 85) 55 kr ISBN

114 3 47. Tjenesteyting Services Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 988 Architectural and other Technical Services Connected with Construction s. (NOS B; 895) 35 kr ISBN Bilverkstader mv. 988 Reparasjon av kjørety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparates and Commodities for Personal Use s. (NOS B; 899) 35 kr ISBN Tjenesteyting 988 Eiendomsdrift ellers, forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Services 988 Other Real Services, Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants s. (NOS B; 896) 45 kr ISBN Samfunnsøkonomiske emner General economic subject matters SO. Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other general economic subject matters Fylkesfordelt nasjonalregnskapsstatistikk: 986 National Accounts Statistics by County s. (NOS B; 920) 70 kr ISBN Informasjon om nasjonalregnskapet Dokumentasjonsnotater, publikasjoner og andre viktige referanser/erling Joar FlOttum s. (RAPP; 90/9) 60 kr ISBN Kontoplanen i nasjonalregnskapet Ajourført mai 989 Accounting System of the National Accounts Updated May s. (SNS; ) 45 kr ISBN Nasjonalregnskapsstatistikk 987 National Accounts Statistics s. (NOS B; 878) 50 kr ISBN Offentlig forvaltning Public administration Aktuelle skattetall 989 Current Tax Data s. (RAPP; 89/9) 60 kr ISBN De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances s. (NOS B; 860) 60 kr ISBN Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene s. (RAPP; 89/6) 45 kr ISBN Strukturtall for kommunenes økonomi 988 Structural Data from the Municipal Accounts s. (NOS B; 890) 60 kr ISBN Finansinstitusjoner, penger og kreditt Financial institutions, money and credit Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 986 og 987 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities s. (NOS B; 842) 45 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 987 og 988 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities s. (NOS B; 905) 45 kr ISBN Kredittmarkulstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv. 987 Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc s. NOS B; 845) 45 kr ISBN Kredittmarke,dstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv. 988 Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc s. NOS B; 897) 45 kr ISBN Andre samfunnsøkonomiske emner Other general economic subject matters Nasjonale og regionale virkninger av ulike utviklingslinjer i norsk jordbruk/ Ådne Cappelen, Stein Inge Hove og Tor Skoglund s. (RAPP 90/3) 45 kr ISBN Region-2 En modell for regionaløkonomisk analyse/knut O. Sørensen og Jøran Toresen s. (RAPP; 90/2) 70 kr ISBN Struktur og egenskaper ved en MSG-modell med Armingtonrelasjoner/Erling Holmøy og Tor Jakob Klette s. (RAPP; 89/23) 70 kr ISBN

115 4 Vitskapsfilosofi og Økonomisk teori Philosophy of Science and Economic Theory/Kjell Arne Brekke og Asbjørn Torvanger s. (SOS; 73) 5 kr ISBN Samfunnsorganisatoriske emner Subject matters related to social organisation 62. Politiske emner Politics Stortingsvalget 989 Storting Election s. (NOS B; 90) 55 kr ISBN Andre samfunnsorganisatoriske emner Other subject matters related to social organisation Statistisk sentralbyrå Hovedtrekk i arbeidsprogrammet for s. (RAPP; 89/5) 60 kr ISBN Endring og kontinuitet Stortingsvalget s. (SOS; 74) 00 la ISBN

116 5 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) Nr. Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført mai 989 Accounting System of the National Accounts. Updated May s. 45 h ISBN " 2 Standard for næringsgruppering Standard Industrial Classification s. 35 kr ISBN " 3 Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen pr.. januar s. 35 h ISBN " 4 Standard for kommuneklassifisering Standard Classification of Municipalities s. 20 kr ISBN Nr. 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Norsk utgave av International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9). Systematisk del. Revidert s. 00 kr ISBN Stikkordregister s. 35 kr ISBN " 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Revidert 989 Norwegian Standard Classification of Education Revised s. 60 kr ISBN " 9 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev.3) s. 55 kr ISBN " 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status Standard Classification of Socioeconomic Status s. 2 kr ISBN

117 Pris kr 55,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 631 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 479 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1983 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunesektoren for året 1991

Lønnsstatistikk for kommunesektoren for året 1991 93/31 30. september 1993 DOKUMETASJOSOTAT Lønnsstatistikk for kommunesektoren for året 1991 av Coen Hendriks Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn IHOLD Side 1. ILEDIG 2 1.1 Mål 2

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 97 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969 NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 969 STAT I STI S K SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 616 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 PBL OPPDRAGSGIVER: PBL RAPPORT NR: 1020228 RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: Lønnssammenlikning Astrid Nesland DATO: 29.08.2017 1020228 Lønnssammenlikning 2017

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1996 Wage Statistics 1996 Statistisk sentralbyrá Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Sammendrag nøkkeltall...

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Statistiske metoder Bokmål Dato: Torsdag 19. desember Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 8 Antall oppgaver: 3 Oppsettet

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C20 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 LABOUR MARKET STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3659-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft EMNEORD

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 6 3 5 LØN NSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1973 STATISTISK

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER 0 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES I OCTOBER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 623 LØN N SSTATISTI K K FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år r 2030

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år r 2030 1 Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år r 2030 Ved Nils Martin Stølen og Inger Texmon Statistisk sentralbyrå Universitetet i Tromsø 23. mars 2010 1 Formål med analysen Avlede veksten

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 469 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1983

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer