C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995"

Transkript

1

2 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996

3 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable Oppgave mangler Data not available Oppgave mangler foreløpigdata not yet available Tall kan ikke offentliggjøresnot for publication Null Nil - Mindre enn 0,5 Less than 0.5 of unit av den brukte enheten employed 0 Mindre enn 0,05 Less than 0.05 of unit av den brukte enheten employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * ^ Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical senes Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series I Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue r ISBN ISSN Emnegruppe Lenin, arbeidskraft Emneord Lønnsnivå Lønnsutvikling Månedslønn Tariffendringer Timelønn Årslønn Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk

4 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 1995 Forord Lønnsstatistikk 1995 gir en samlet oversikt over all lønnsstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Publikasjonen gir også tall fram til 1995 for gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk basert pa tall fra nasjonalregnskapet. Den gir dessuten en oversikt over viktige deler av lønnsstatistikken til Næringslivets Hovedorganisasjon. Mer detaljert statistikk for de ulike områder lønnsstatistikken dekker, kan bestilles fra Statistisk sentralbyrå. For samtlige lønnsstatistikker er hovedresultatene tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 3, 7, 10 og 25, Publikasjonen er utarbeidet under ledelse av rådgiver Coen Hendriks Ansvarlig seksjonsleder er Per Ove Smogeli, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 28. november 1996 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

5 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Preface The publication Wage Statistics 1995 contains a summary of all wage statistics compiled by the Statistics Norway. Included are also national accounts figures-on average wages per full-time equivalent employee up to the year The publication also contains extracts from some of the more important wage statistics prepared by the Confederation of Norwegian Business and Industry. More detailed statistics can be ordered from Statistics Norway. Main results for all wage statistics are previously published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 3, 7, 10 and 25, This publication has been prepared under the supervision of Mr. Coen Hendriks. Responsible for this publication is Head of Division Per Ove Smogeli, Division for Income and Wage Statistics. Statistics Norway, Kongsvinger, 28 November 1996 Svein Longva Nils Håvard Lund 4

6 Norges offisielle statistikklønnsstatistikk 1995 Innhold Tabellregister 7 Tekstdel 1. Omfanget av statistikken Nasjonalregnskapstall for lønninger Lønnsstatistikken Begrep og kjennemerker Nasjonalregnskapet Lønnsstatistikken Lønn pr. time eller måned Årslønn Lønnsglidning Lønnsoppgjørene i Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 16 Tekst på engelsk 17 Tabelldel Nasjonalregnskapstall for lønn 19 Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn 22 Bergverksdrift og industri 26 Bygge- og anleggsvirksomhet 31 Innenriks sjøfart 34 Privat landtransport 36 Hotell- og restaurantdrift 38 Varehandel 42 Næringslivets Hovedorganisasjons funksjonærstatistikk 55 Bankvirksomhet 60 Forsikringsvirksomhet 64 Ansatte i skoleverket 67 Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere 75 Statens embets- og tjenestemenn 82 Forretningsmessig tjenesteyting mv 96 Interesseorganisasjoner 112 Vedlegg 1. Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger for ansatte i varehandel Engelsk oversettelse av stillinger for kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner 122 Utkomne publikasjoner Publikasjoner om limn og lønnsforhold fra Statistisk sentralbyrå 124 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 125 5

7 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Contents index of tables 10 Text 1. Coverage National accounts Wage statistics Terms and variables National - accounts Wage statistics Wages and salaries per hour or month Wages and salaries per year Wage drift Revision of the wage agreements in Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 18 National accounts figures for wage 19 Development in wages for major groups. Estimated yearly earnings 22 Mining and manufacturing 26 Construction 31 Coastal trade 34 Private land transport 36 Hotels and restaurants 38 Wholesale and retail trade 42 Employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry 55 Banking activity 60 Insurance activity 64 Employees in publicly maintained schools 67 Municipal and county municipal employees 75 Central government employees 82 Business services 96 Business, professional and labour associations 112 Annexes 1. English translation of occupational groups and occupations in wholesale and retail trade English translation of occupations for municipal and county municipal employees English translation of occupational groups and occupations in business services and in business, professional and labour associations 122 Publications Publications related to wages in Statistics Norway 124 Recent publications in the series Official Statistics of Norway 125 6

8 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 1995 Tabellregister Nasjonalregnskapstall for lønninger 1. Lorin pr. normalårsverk, lønnsvekst og reallønn ifølge nasjonalregnskapet Lønnsvekst etter næring ifølge nasjonalregnskapet. Lønnstakere. Prosentvis endring fra året for i lønn pr. normalårsverk 21 LønnsutvikLagen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn 3. Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og næringsgrupper. Menn og kvinner Beregnet gjennomsnittlig årslønn og lønnsutviklingen for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. 1979, Deflatert årslonnsindeks (reallønn) for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte Bergverksdrift og industri 6. Lønnsutviklingen for voksne arbeidere i industrien. Kvartalsstatistikk fra Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsøkning pr. år for voksne menn i industri, etter tariffbestemte tillegg og lønnsglidning. Prosent Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i verkstedindustrien Gjennomsnittlig timefortjeneste i bergverksdrift og industri for voksne menn og kvinner i næringshovedgrupper. 3. kvartal Bygge- og anleggsvirksomhet 10. Lønnsutviklingen for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet. 1979, Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i enkelte stillinger i privat bygge- og anleggsvirksomhet Innenriks sjøfart 12. Lønnsutviklingen for sjøfolk i innenriks rutefart i enkelte stillingsgrupper. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillinger. November Privat landtransport 14. Lønnsutviklingen for voksne menn og kvinner i privat landtransport. 1979, Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i enkelte virksomheter i privat landtransport Hotell- og restaurantdrift 16. Månedslonte heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i hotell- og restaurantdrift. Oslo og landet ellers Månedslonte heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper i oktober Oslo og landet ellers ProsentIonnet serveringspersonale, heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. Lonnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers ProsentIonnet serveringspersonale, heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift.. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste for menn og kvinner i perioden mai-oktober Oslo og landet ellers Fast timelonte heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Fast timelonte heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. Gjennomsnittlig timefortjeneste og ukentlig arbeidstid i oktober 1995 for menn og kvinner. Oslo og landet ellers 41 Varehandel 22. Heltidsansatte i varehandel. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1979, Heltidsansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsog næringsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september

9 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Næringslivets Hovedorganisasjons funksjonærstatistikk 24. Heltidsansatte funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Heltidsansatte funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for mannlige tekniske funksjonærer i enkelte grupper for utdanning og alder. 1. september Heltidsansatte i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for funksjonærer i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Bankvirksomhet 27. Heltidsansatte i bankvirksomhet. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte banktyper. 1979, Heltidsansatte i bankvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte banktyper. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte i bankvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper og banktyper. Oslo og landet ellers. 1. september Forsikringsvirksomhet 30. Heltidsansatte i forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. 1979, Heltidsansatte i forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte i forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Ansatte i skoleverket 33. Heltidsansatte i skoleverket. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte skoleslag Ansatte i skoleverket etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober Heltidsansatte i skoleverket. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte skoleslag og stillinger. 1. oktober Heltidsansatte i skoleverket. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte alders- og utdanningsgrupper. 1. oktober Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere 37. Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper. 1. oktober Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper og stillinger. 1. oktober Statens embets- og tjenestemenn 40. Heltidsansatte. Endring i regulativlønnen for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater. Menn og kvinner Statens embets- og tjenestemenn etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Forretningsmessig tjenesteyting mv. 44. Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september

10 Norges offistelle statistikk Lønnsstatistikk 1995 interesseorganisasjoner 47. Heltidsansatte i interesseorganisasjoner. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Heltidsansatte i interesseorganisasjoner. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte i interesseorganisasjoner. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september

11 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Index of tables National accounts figures for wages 1. Wages and saleries per full-time equivalent employee, annual percentage growth and annual percentage change deflated with the consumer price index, according to the national accounts Annual percentage change in wages and saleries per full-time equivalent employee according to the national accounts, by industry. Wage earners 21 Development in wages for major groups. Estimated yearly earnings 3. Average earnings in certain industries and industry groups. Males and females Estimated average yearly earnings and the development in earnings in certain groups of full-time wage and salary earners. 1979, Deflated index of yearly earnings in certain groups of full-time wage and salary earners Mining and manufacturing 6. Development in wages for adult workers in manufacturing. Establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry Yearly increase in wages for adult males, in manufacturing by contractual increase and wage drift. Per cent Average hourly earnings for adult males in the engineering industry Average hourly earnings in mining and manufacturing for adult males and females in industry major groups. 3rd quarter Construction 10. Development in wages for adult males in private construction. 1979, Average hourly earnings for adult males in certain occupations in private construction Coastal trade 12. Development in wages for seamen in coastal trade in certain occupational groups. 1979, Average monthly earnings for seamen in coastal trade in certain occupations. November Private land transport 14. Development in wages for adult males and females in private land transport. 1979, Average hourly earnings for adult males and females in certain branches in private land transport Hotels and restaurants 16. Full-time employees paid by the month. Development in wages for males and females in hotels and restaurants. Oslo and rest of the country Full-time employees paid by the month in hotels and restaurants. Average monthly earnings for males and females in certain occupational groups in October Oslo and rest of the country Full-time employed waiters paid on a percentage basis in hotels and restaurants. Development in wages for males and females. Oslo and rest of the country Full-time employed waiters paid on a percentage basis in hotels and restaurants. Average daily earnings for males and females in the period of May-October Oslo and rest of the country Permanent full-time employees paid by the hour in hotels and restuarants. Development in wages for males and females. Oslo and rest of the country Permanent full-time employees paid by the hour in hotels and restaurants. Average hourly earnings and weekly working hours in October 1995 for males and females. Oslo and rest of the country 41 Wholesale and retail trade 22. Full-time employees in wholesale and retail trade. Development in wages for males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1979, Full-time employees in wholesale and retail trade. Average monthly earnings for males and females in certain occupational groups. 1 September

12 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 1995 Employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry 24. Full-time employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry. Development in wages for males and females in certain occupational groups Full-time employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry. Average monthly earnings of technical male employees in certain groups of education and age. 1 September Full-time employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry. Average monthly earnings for males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Banking activity 27. Full-time employees in banking. Development in wages for males and females in certain types of bank. 1979, Full-time employees in banking. Average monthly earnings for males and females in certain types of bank. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees in banking. Average monthly earnings for males and females in certain age groups and types of bank. Oslo and rest of the country. 1 September Insurance activity 30. Full-time employees in insurance activity. Development in wages for males and females. 1979, Full-time employees in insurance activity. Average monthly earnings for males and females. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees in insurance activity. Average monthly earnings for males and females in certain age groups. Oslo and rest of the country. 1 September Employees in publicly maintained schools 33. Full-time employees in publicly maintained schools. Development in wages for males and females in certain types of school Employees in publicly maintained schools by full-time and part-time, sex and salary grade. 1 October Full-time employees in publicly maintained schools. Average monthly earnings for males and females in certain types of school and occupation. 1 October Full-time employees in publicly maintained schools. Average monthly earnings for males and females in certain age and educational groups. 1 October Municipal and county municipal employees 37. Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different occupational groups. 1 October Municipal and county municipal employees. Employees by full-time/part-time, sex and salary grade. 1 October Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employed males and females in different occupational groups and occupations. 1 October Central government employees 40. Full-time employees. Development in salary of central government employees in certain services. Males and females Central government employees by full-time and part-time, sex and salary grade. 1 October Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October

13 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Business services 44. Full-time employees in business services. Development in wages for males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country Full-time employees in business services. Average monthly earnings for males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees in business services. Average monthly earnings for males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Business, professional and labour associations 47. Full-time employees in business, professional and labour associations. Development in wages for males and females in certain occupational groups Full-time employees in business, professional and labour associations. Average monthly earnings for males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees in business, professional and labour associations. Average monthly earnings for males and females in certain age and occupational groups. 1 September

14 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 1995 Omfanget av statistikken 1.1. Nasjonairegnskapstall for lønninger Nasjonalregnskapets lønnstall skal i prinsippet gjelde alle sysselsatte lønnstakere. Det er ikke tatt med noen beregnet lønn for arbeidsinnsatsen til selvstendige yrkesutøvere Lønnsstatistikken Lønnsstatistikken kan deles opp i en rekke statistikker som utarbeides uavhengig av hverandre og som gjelder forskjellige grupper av lønnstakere. For enkelte mindre grupper av lønnstakere blir det ennå ikke utarbeidet lønnsstatistikk. I de næringsgrupper som er dekket av lønnsstatistikk, er det visse grupper av sysselsatte som er holdt utenfor statistikken. Dette gjelder således eiere og medlemmer av eiernes familier som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid. I lønnsstatistikk for ansatte i varehandel, i banker, i forsikringsvirksomhet, i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner er direktører og disponenter tatt med, men oppgavene for disse er bearbeidet særskilt og er ikke med i denne publikasjonen. 2. Begrep og kjennemerker 2.1. Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapets tall for lønnskostnader i alt omfatter følgende komponenter: Lønn Kontantlønn Naturallønn Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier Arbeidsgiveravgift til folketrygden Andre faktiske trygde- og pensjonspremier Beregnede trygde- og pensjonspremier Kontantlønn inkluderer overtidsgodtgjørelse, og lønn under sykdom og fødselspenger betalt av arbeidsgiver (men ikke ytelser fra folketrygden). Naturallønn omfatter blant annet verdien av fri bil, rentefordel ved lån i arbeidsforhold og gratisreiser for ansatte i enkelte transportnæringer. Nasjonalregnskapets tall for lønn og lønnskostnader beregnes på grunnlag av data fra mange forskjellige kilder, blant annet næringsstatistikk, offentlige regnskaper og lønnsstatistikk. Fordi disse tallene skal være konsistente med andre størrelser i nasjonalregnskapet (sysselsetting, produksjon mv.), gjennomføres det flere korreksjoner og aystemminger av grunnlagsdataene. Lønn pr. normalårsverk utført av sysselsatte lønnstakere gir et uttrykk for gjennomsnittslønn, totalt og for næringer. Antall sysselsatte normalårsverk er i nasjonalregnskapet definert som antall heltidssysselsane personer pluss antall deltidsssysselsatte omregnet til heltidssysselsatte. Også grupper med svært lavt lønnsnivå, som rekrutter i forsvaret og utenlandske sjøfolk på norske skip er inkludert. Statistisk sentralbyrå gjennomfører for tiden en omfattende hovedrevisjon av hele nasjonalregnskapet. Det er til nå utarbeidet reviderte tall tilbake til Lønnsstatistikken Lønn pr. time eller maned I lønnsstatistikken beregnes fortjenesten vanligvis som gjennomsnittlig timefortjeneste eller gjennomsnittlig månedsfortjeneste for de ulike grupper av lønnstakere. Statistisk sentralbyrå og Næringslivets Hovedorganisasjon nytter de samme definisjoner i lønnsstatistikken. Gjennomsnittlig timefortjeneste er beregnet som all utbetalt lønn inntjent i arbeidstiden dividert med tallet på faktisk arbeidde timer i tellingsperioden. Lønn under fraveer, feriepenger (lønn) og bedriftenes indirekte sosiale kostnader er ikke tatt med. Verktøygodtgjørelse, kostgodtgjørelse og andre tillegg som etter sin art må regnes som dekning av utgifter arbeiderne selv har hatt, er heller ikke med. Lønnstallene er gitt brutto, dvs. for fradrag for skatt, pensjonspremier o.l. I tillegg til den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt beregnes også fortjenesten pr. time på tidlønnet arbeid, akkord og premielønnet arbeid og overtidstillegg og forskjellige andre tillegg som skifttillegg, maskintillegg, smusstillegg o.l. pr. time. Som akkordarbeid er regnet bare reell akkord, mens arbeid som det er gitt akkordavsavn eller akkordkompensasjon for, er regnet som tidlønnet arbeid. Overtidstillegg og forskjellige andre tillegg er som regel tatt med i den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt. For timelønnede i hotell- og restaurantdrift består den gjennomsnittlige timefortjenesten av avtalt timelønn uten fradrag for verdien av kost og losji og søndagstillegg. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste består av følgende lønnskomponenter: a) Gjennomsnittlig brutto kontantlønn pr. måned før fradrag for skatt, pensjonsinnskott o.l. b) Naturallønn og andre faste tillegg pr. måned c) Midlertidige eller variable tillegg pr. måned Brutto kontantlønn pr. måned er for ansatte i privat virksomhet den avtalte kontante månedslønnen, for 13

15 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk offentlig ansatte brutto regulativlønn med ansiennitetstillegg. Naturallønn er verdien av naturalytelser som fritt hus, fri kost, elektrisk strøm, brensel o.l. Faste tillegg har noe forskjellig innhold for de ulike lønnstakergrupper. For ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet er barnetillegg, forsørgertillegg og fast reisegodtgjørelse tatt med her. For ansatte i kommunene og staten er personlige tillegg, polititillegg og brannsjeftillegg regnet som faste tillegg. For alle månedslønnede er fast overtidsgodtgjørelse regnet som et fast tillegg til lønnen. Midlertidige eller variable tillegg pr. måned blir som regel beregnet som 1/12 av årsverdien. Som midlertidige eller variable tillegg er regnet provisjon, gratiale, søndagstillegg o.l. Variabel overtidsgodtgjørelse er ikke tatt med i månedsfortjenesten, men er beregnet særskilt, som regel som 1/12 av samlet utbetalt overtidsgodtgjørelse foregående år. For sjøfolk i innenriksfart vil definisjonen av gjennomsnittlig månedsfortjeneste på grunn av de særegne forhold ikke falle sammen med den som ellers er nyttet. For sjøfolk innhentes det oppgaver over opptjent lønn tellingsmåneden spesifisert på hyre og en rekke forskjellige tillegg. Overtidsbetaling og fritidskompensasjon er tatt med i månedsfortjenesten i alt. Betaling for bevegelige helge- og høytidsdager og feriepenger er ikke tatt med Årslønn Statistisk sentralbyrå har beregnet gjennomsnittlig årslønn for enkelte lønnstakergrupper. Beregningene bygger på den forutsetning at lønnstakerne arbeider heltid i den normale arbeidstid hele året med unntak av et normalt ferie- og sykefravær. Videre forutsettes at ferie- og sykefravær godtgjøres tilnærmet likt med lønnsinntekten for arbeid av tilsvarende lengde som fraværet, slik at en i beregningene legger til grunn at lønnstakerne arbeider på heltid hele året uten fraveer. Lønnsbegrepet er bruttolønn før fradrag for skatt, pensjonsinnskott o.l. Overtidsbetaling er ikke regnet med. Ut fra disse forutsetninger nyttes lønnsstatistildcens tall for gjennomsnittlig time- eller månedsfortjeneste for de ulike grupper til å beregne lønn for et fullt normalt årsverk. Timelønnede. For de lønnstakergrupper hvor det foreligger kvartalsvise oppgaver over den gjennomsnittlige timefortjenesten, beregnes årslønnen lik timefortjenesten (ikke medregnet overtidsbetaling) i gjennomsnitt for året multiplisert med et beregnet tall for total normal arbeidstid i året. Den normale arbeidstid i året er beregnet normal arbeidstid pr. uke i de ulike næringer multiplisert med 52. Meineds/ønnede. For de fleste grupper av månedslønnede foreligger statistikk over månedsfortjenesten en gang årlig. For å beregne en årslønn for disse grupper ma det derfor anslås hvor stor den gjennomsnittlige månedsfortjenesten har vært i de 12 måneder mellom statistikkens oppgavemåneder. Statistisk sentralbyrå har nyttet følgende framgangsmåte: Lønnsøkningen mellom to tellingstidspunkter kan deles i tariffbestemt lønnsøkning og "ukjent lønnsøkning". Den tariffbestemte lønnsøkning kan som regel tidfestes. Likeledes kan en også for enkelte grupper av lønnstakere tidfeste de lokale lønnsjusteringer, mens en for andre grupper får en "ukjent lønnsøkning" som fordeles på ett eller flere tidspunkt i året. For noen grupper i lønnsstatistikken viser det seg at en del av lønnsveksten fra 1987 til 1995 skyldes endringer i aldersstrukturen. Sysselsettingen blant de yngre arbeidstakerne er blitt redusert i noen år. Yngre arbeidstakere har vanligvis lavere lønn enn gjennomsnittet, og denne endringen i sysselsettingen har derfor trukket lønnsveksten opp. Dette er den motsatte virkningen av hva som vanligvis har vært tilfelle i tidligere år. Det antas at endringene i aldersstrukturen kommer av oppsigelser eller innskrenkninger. Lønnsøkning som følge av slike endringer, antas å fordele seg jevnt over året, og denne formen for lønnsøkning er derfor lagt til midten av året (1. juli). De lønnsmessige virkninger av endringer i aldersstrukturen har variert, men for enkelte grupper har den utgjort en forholdsvis stor andel av lønnsveksten de siste årene. For enkelte grupper har den også i 1995 utgjort en forholdsmessig stor andel av lønnsveksten. For ansatte bankvirksomhet var lønnsøkningen på grunn av endringer i aldersstrukturen 0,3 prosentpoeng. Den var 0,5 prosentpoeng for ansatte i forsikringsvirksomhet. På grunn av de forutsetninger som gjøres ved beregningene, må årslønnstallene brukes med forsiktighet. De er imidlertid her nyttet som tilnærmet riktige indikatorer på gjennomsnittlig lønnsnivå for arbeidstakere som utfører et fullt normalt årsverk uten overtidsarbeid. Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Beregningene omfatter foreløpig ikke alle lønnstakergruppene som det foreligger lønnsstatistikk for. 14

16 Norges offisielle statistikklønnsstatistikk Lønnsglidning Lønnsglidningen er definert som den lønnsøkning som finner sted utover de tariffbestemte endringer. Den beregnes som differansen mellom den totale lønnsøkning og den tariffbestemte økning. Lønnsglidningen vil være bestemt av faktorer som f. eks. lokale lønnstillegg, strukturerte endringer i sysselsettingen, f. eks. gjennom forandring i timeverkene mellom bransjer med ulikt lønnsnivå eller endret bruk av skiftarbeid, innføring av og endringer i personlige tillegg i minstelønnsfagene, fastsetting av akkordsatser, gjennomføring av premielønnssystemer, o.a. Lønnsglidningen beregnes bare for voksne mannlige industriarbeidere. 4. Lonnsoppgjorene i 1995 På de fleste tariffområder ble det i 1994 inngått toårige avtaler med bestemmelser som gav adgang til forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer ved vanlig revisjonstidspunkt i Oppgjørene i privat sektor LO-/NHO-området Representantskapet i LO behandlet kravene foran oppgjørene 14. februar Hovedpunktene i vedtaket var kjøpekraftsforbedring for lavere og midlere inntekter og en prioritering av lønnsutjevningen mellom kvinner og menn. Sekretariatet i LO fikk fullmakt til A utforme de endelige kravene ved oppgjøret. Hovedstyret i NHO la bl.a. følgende prinsipper til grunn for lønnsoppgjøret: Lønnsveksten ma tilpasses den enkelte bedrifts økonomiske og konkurransemessige forutsetninger. Bedriftene må gis rom for A bygge opp økonomisk motstandsevne mot framtidige konjunktursvingninger og endringer i den internasjonale og nasjonale konkurransesituasjonen. Den bedriftsvise lønnsutvikling må være tilpasset målet for den totale lønnsutviklingen i Norge. Små grupper med sterk markedsposisjon må ikke gis anledning til å misbruke dette utgangspunktet til A presse fram lønnstillegg som bidrar til å undergrave ansvarligheten i norsk arbeidsliv. Lederes og høyere funksjonærers inntektsutvikling må avpasses lønnsutviklingen for bedriftens øvrige ansatte. Forhandlingene mellom LO og NHO startet 8. mars. Den 15. mars ble det brudd i forhandlingene, og oppgjøret gikk til mekling. Den 3. april la Riksmeklingsmannen fram et forslag til løsning som ble anbefalt av partene. Det ble enighet om følgende tillegg fra 1. april: Et generelt tillegg på kr 0,80 pr. time til alle. I minstelønnsområder gis det ytterligere et tillegg på kr 0,80 pr. time for voksne arbeidere med en timelønn under kr 85,38, dvs. totalt kr 1,60 pr. time. Ytterligere kr 0,50 gis til voksne arbeidere med en timelønn under kr 75,90, dvs. totalt kr 2,10 pr. time. I nærmere spesifiserte normallønnsoverenskomster gis voksne arbeidere kr 0,85 pr. time utover det generelle tillegg, dvs. kr 1,65 pr. time. Disse overenskomstene har i hovedsak et lønnsnivå som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. De sentrale tilleggene slo gjennomsnittlig ut med kr 1,13 pr. time eller 1,1 prosent pr. 1. april. På vanlig måte ble det gitt garantitillegg fra 1. oktober Oppgjøret mellom LO og NHO fikk en lavlønnsprofil som særlig tok sikte på større grad av likelønn mellom kvinner og menn. Hoveddelen av lavlønnstilleggene ble gitt på individuelt grunnlag avhengig av den enkelte ansattes lønn noe som ble antatt å øke treffsikkerheten. Mange kvinner arbeider i stillinger og bransjer med et relativt lavt lønnsnivå. Privat sektor utenom LO/NHO Mellom NHO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble det også brudd i forhandlingene, og oppgjøret gikk til mekling. Den 3. april ble det oppnådd enighet om en avtale som gav de samme sentrale lønnstilleggene som i LO-/NHO-oppgjøret. varehandel ble Handel og Kontor (HK) og Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH) den 5. april enige om en avtale etter samme monster som avtalen mellom LO og NHO. Avtalen gav et gjennomsnittlig lønnstillegg på kr 1,32 pr. time fra 1. april. Avtalen omfatter direkte om lag medlemmer i HK, men blir retningsgivende for langt flere ansatte i varehandelen. I forsikringsvirksomhet ble partene enige om et generelt tillegg fra 1. mai på 1,2 prosent. Ansatte med en årslønn under kr fikk ytterligere kr pr. år. Gjennomsnittlig betydde oppgjøret et tillegg på 1,32 prosent fra 1. mai. I forretnings- og sparebanker ble det den 5. mai brudd i forhandlingene mellom Bankenes Arbeidsgiverforening og Finansforbundet. Den 12. juni ble det etter melding enighet om et generelt tillegg på alle lønnstrinn på 1,4 prosent fra 1. mai. Videre ble det fra 1. mai gitt et lavlønnstillegg i lønnstrinnene 8 (ca. kr pr. år for regulering) til og med 22 (ca. kr pr. år for regulering). Tillegget innebar kr pr. år på lønnstrinn 8 og deretter en reduksjon av tillegget med kr 100 pr. lønnstrinn. Gjennomsnittlig betydde oppgjøret et tillegg på 1,51 prosent fra 1 mai. 15

17 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Oppgjørene i offentlig sektor I staten ble det 29 april enighet mellom Administrasjonsdepartementet og Statstjenestemannskartellet, YS- Seksjon stat og Norsk Lærerlag om følgende: Fra 1. mai gis det et generelt tillegg på alle trinn på hovedlønnstabellen på kr pr. Ar. Det føres sentrale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,0 prosent pr. 1. juli. Det føres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,35 prosent av lønnsmassen pr. L september. Av dette utgjør 0,05 prosent lønnsmidler som blir ledige pga. lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. Det var enighet om at kvinner skulle få en større andel av potten enn en proratafordeling tilsa både pr. 1. juli og pr. 1. september. Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) og samarbeidsorganisasjonen av Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag (SPL) bra forhandlingene, og oppgjøret for disse to gruppene gikk til mekling. Meldingen ble aysluttet 30. april uten resultat. I kommunene ble det den 29. april enighet mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og LO-K og YS-K om følgende: Fra 1. april gis det et generelt tillegg på kr pr. Ar. Arbeidstakere som avlønnes i stillingskoder hvor kvinneandelen er 75 prosent eller høyere, gis ytterligere et tillegg på kr pr. Ar, også dette fra 1. mai. AF og førskolelærerne i Norsk Lærerlag brøt forhandlingene, og oppgjøret for disse gikk til melding. Meldingen ble avsluttet 30. april uten resultat. Streik og lønnsnemnd Etter at meldingen for AF både i staten og kommunene, SPL og førskolelærerne ble avsluttet uten resultat 30. mai, tok disse ut grupper av sine medlemmer i streik fra 31. mai. Konflikten ble gradvis trappet opp i de neste dagene ved at organisasjonene tok ut stadig flere medlemmer i streik. Regjeringen vedtok natt til 3. juni å foreslå tvungen lønnsnemnd oppgjøret for politi- og lensmannsbetjenter. Den 6. juni besluttet Regjeringen også å foreslå tvungen lønnsnemnd for AF både i staten og kommunene. Streikene ble avsluttet umiddelbart etter at det var gitt melding om Regjeringens beslutninger. tillegg som de øvrige ansatte. Imidlertid ble det generelle tillegget som de andre gruppene i staten og kommunene fikk fra 1. mai, først gitt fra 7. juni. AFmedlemmer i staten som ikke kan tas ut i arbeidskamp, fikk likevel tillegget fra 1. mai. Den 15. desember avgav Rikslønnsnemnda kjennelse i tvisten mellom SPL og staten. Rikslønnsnemnda gav SPL de samme tillegg som de øvrige organisasjonene oppnådde gjennom forhandlinger med staten. Imidlertid ble det generelle tillegget som de andre gruppene i staten fikk fra 1. mai, først gitt fra 3. juni. SPL-medlemmer som ikke kan tas ut i arbeidskamp, fikk likevel tillegget fra 1. mai. Mellom førskolelærerne i Norsk Lærerlag og KS ble konflikten løst gjennom ny melding. Den 20. juni ble det enighet om de samme tilleggene som var gitt til de andre gruppene i kommunesektoren, og streiken ble avsluttet. Streikene ble aysluttet umiddelbart etter Regjeringens varsling om tvungen lønnsnemnd. 3. juni i oppgjøret for SPL og 6. juni for AF i både stat og kommune. 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater 5.1. Bruk av tabellene Tabellene i avsnittene om de enkelte næringer gir opplysninger om fortjenesten til heltidsansatte unntatt direktører og disponenter og deltidsansatte. For offentlig sektor er det tatt inn tabeller som viser tallet på deltidsansatte etter lønnstrinn Noen hovedresultater Nasjonalregnskapets foreløpige tall for gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk (tabell 2) viste en stigning på 3,3 prosent fra 1994 til På grunnlag av Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk er det beregnet tall for gjennomsnittlig årslønn for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. Fra 1994 til 1995 varierte lønnsstigningen for enkelte av de større gruppene mellom 2-5 prosent. For industriarbeidere var stigningen 3,5 prosent, for ansatte i varehandel 3,6 prosent og for ansatte i forsikringsvirksomhet 2,3 prosent (tabell 4). Direktører og disponenter er holdt utenfor disse beregningene. Den 6. oktober 1995 avga Rikslønnsnemnda kjennelse i tvistene mellom AF og staten og mellom AF og Kommunenes Sentralforbund. Kjennelsene innebar at AFs medlemmer i staten og kommunene fikk de samme 16

18 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 1995 Coverage 1.1. National accounts The wage figures in the national accounts include all wage and salary earners. Estimated wages of selfemployed are not included Wage statistics The system of wage statistics consists of a number of independent statistics covering different groups of wage and salary earners. For some industry groups, no wage statistics have been compiled. The wage statistics do not cover owners and members of owners' families. The statistics on hourly earnings exclude handicapped workers on special wage conditions. The statistics on monthly earnings do not include parttime employees. 2. Terms and variables 2.1. National accounts The wage figures in the national accounts include: Wages and salaries - Wages and saleries in cash - Wages and salaries in kind Employers' contributions to social security and pension funds 2.2. Wage statistics Wages and salaries per hour or month Average hourly earnings are computed as the ratio between wages paid and the number of hours actually worked in the census period. Payment for sick-leave, vacations, and the establishments' indirect wage costs are not included. The wage data refer to payments before deductions for taxes, etc. In addition to data on the total earnings per hour, as defined above, the statistics furnish data per hour on earnings on time-work and piece-work and premium work, overtime allowances and shift and other allowances. Average monthly earnings include: a) Gross monthly salary in cash b) Some payments in kind and other constant allowances per month c) Temporary or varying supplements to the wages The temporary or varying supplements to the wages are defined as 1/12 of such supplements actually received during the previous year Wages and salaries per year Estimated average yearly earnings are based on calculated data on wages and salaries per man-year. These data cannot be found in the ordinary tables in the statistics on wages and salaries. Special calculations have been made, based on the assumption that the wage and salary earners work full-time the whole year, except having a normal absence due to sickness and vacation. Furthermore, overtime payment are excluded. Due to some of the assumptions made, the figures on yearly wages and salaries must be considered as approximations. 3. Wage drift The wage drift is defined as the difference between the total wage increase and the negotiated tariff increase. The wage drift results from personal increments, change in methods of operation, increased intensity of labour, and increased experience and practice. Data on wage drift are only estimated for adult male workers in mining and manufacturing. 4. Revision of the wage agreements in 1995 Most wage agreements made in 1994 had a two-year duration, with a clause that gave the opportunity to negotiate in Groups with low wages and women, particularly occupations which are dominated by women, were given a priority in the 1995 negotiations. The negotiations in 1995 resulted in a general increase of about 1.1 per cent for unions affiliated to the Norwegian Federation of Trade Unions. Negotiations between the Confederation of Vocational Unions and the Confederation of Norwegian Business and Trade resulted in the same agreement as for the Unions within the Norwegian Federation of Trade Unions. For unions outside the Norwegian Federation of Trade Unions the results of negotiations in 1995 varied. Within banking and insurance the final result was an average increase of 1.5 per cent for bank employees and a 1.3 per cent average increase for employees in insurance. 17

19 Lønnsstatistikk 1995 Norges offisielle statistikk Central state administration agreed on a general increase for all groups with kroner from the 1 May. The agreements within this sector also included central negotiations within LO per cent fra 1 July and 0.35 per cent of the total wage level were to be negotiated at local level for the period from 1 September. Within local administration negotiations ended on the same fixed increase as was reached in the state central administration. Occupations dominated by more than 75 per cent women received kroner 2 200, as a fixed additional allowance. 5. Use of the tables and some main results 5.1. Use of the tables The tables in the chapters concerning the respective industry groups give information on full-time employees, directors and managers not included Some main results Average wages per full-time equivalent employee according to the national accounts (table 2) increased by 3.3 per cent from 1994 to Estimated yearly earnings in the largest groups for fulltime employees show an increase varying from 2 to 5 per cent from 1994 to 1995 (table 4). 18

20 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 1995 Nasjonalregnskapstall for harm Gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk er regnet ut ved A dividere nasjonalregnskapets tall for lønn med antall normalårsverk utført av sysselsatte lønnstakere. Det er beregnet en deflatert lønnsindeks (reallønn) som gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk deflatert med konsumprisindeksen. National accounts figures for wage Figures on average wages per full-time equivalent employee are computed as the ratio between the wage figures in the national accounts and the estimated number of full-time equivalent employee. Real wages per full-time equivalent employee are defined as the wages deflated with the consumer price index. 19

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Den gjennomsnittlige lønnsveksten har falt markert i de to siste årene. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 4,3 prosent i

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen?

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? R ar endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? Rapport 2013-02 Proba-rapport nr. 2013-02, Prosjekt nr. 11042 ISSN: 1891-8093 KAL/SK, B, 18. mars 2013 Rapport 2013-02 ar

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2005/5 Rapporter Reports Tor Petter Bø Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2002 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Etter å ha falt i de to foregående årene økte den gjennomsnittlige lønnsveksten regnet per normalårsverk noe i 2001.

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet Kapittel 4 Arbeidsmarkedet 5 4.1 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert 1) 5 1 Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Oppsummering av mellomoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 24. juni 2013 Forord Beregningsutvalget la 18.

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Foreløpig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 16. februar 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Saksframlegg Vår dato

Saksframlegg Vår dato Saksframlegg Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jens-Petter Hagen, tlf. +47 23063107 Til Fra Forbundsstyret Administrasjonen Økonomisk og politisk rapport februar 2010 Arbeidsmarkedet. Færre

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk Oslo, l4. juni 1969 IB 69/3 INTERNASJONALE STANDARDER FOR STATISTIKK OVER LØNNINGER, LØNNSKOSTNADER OG LØNNSTAKERNES INNTEKTER. Av Petter Myklebust Innhold Side I. Innledning II. Begreper og definisjoner

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK 20 VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå Innhold Tabell 3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2005

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2005 NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2005 Publisert: 12 05 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 2 2. Lønnsutvikling 1. oktober 2004-1. oktober 2005 3 3. Lønnsnivå, lønnsutvikling

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2015: 6. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

NOU. Norges offentlige utredninger 2015: 6. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 NOU Norges offentlige utredninger 205: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 205 Norges offentlige utredninger 205 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2010 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2010 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon) Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Foreløpig utgave) OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2009 1

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007 Organisasjonsgraden

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer