LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE Lønninger ANDRE EMNEORD Forsikringsfunksionaerer Inntektsnivå Lønnsutvikling

4 FORORD Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1984 er lagt opp på samme måte som for tidligere år. En del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 1, Byrået utarbeider lønnsstatistikk for de fleste lønnstakergrupper. Statistikken for de enkelte grupper blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Publikasjonen Lønnsstatistikk 1984 vil inneholde en oversikt over all lønnsstatistikk som blir utarbeidd for Arbeidet med statistikken har weft ledet av førstesekretær Sigrid Heistad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 16. januar 1985 Gisle Skancke Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 PREFACE Wage statistics for salaried employees in insurance activity as on 1 September 1984 have been compiled in the same way as in previous years. Some of the main figures in these statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics No. 1, Wage statistics for various groups of wage earners are compiled by the Central Bureau of Statistics. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics 1984 will give a survey of all wage statistics compiled for this year. This publication has been prepared under the supervision of Ms. Sigrid Heistad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 16 January 1985 Gisle Skancke Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Omfanget av statistikken 8 2. Grupperingen av de ansatte Lønnstrinn og stillinger Annen gruppering 8 3. Lønnsbegrepene 9 4. Lønnsavtalen 9 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 9 Sammendrag på engelsk 10 Tabelldel 11 Vedlegg 1. Skjema og rettledning for lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet pr. 1. september Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 35 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 41 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjøres - Null Tall for lønn som er satt i parentes er basert på opplysninger for ansatte

7 CONTENTS Page Index of tables 7 Text 1. Coverage 8 2. Classifications of the employees Salary grades and occupations Other classifications 8 3. Wage concepts 9 4. The wage agreement 9 5. Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 9 Summary in English 10 Tables 11 Annex 1. The questionnaire and instructions used for wage statistics for employees in insurance activity 1 September Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 41 Explanation of Symbols in Tables - Nil Not for publication Wage figures in brackets are based on information of wages for employees

8 TARFILREGISTER 1. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn on kvinner i enkelte forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i grupper for forsikringsselskapenes størrelse og i enkelte stillinger/stillingsklasser. Oslo og landet ellers Heltidsansatte. Tallet på menn og kvinner, og gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte alders- og forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper, forsikringsgrupper og grupper for forsikringsselskapenes størrelse. Oslo oq landet ellers Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn on kvinner, i enkelte aldersgrupper on grupper for utdanninn Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper on lonnstrinn Heltidsansatte. Menn on kvinner i enkelte stillinger/stillingsklasser, etter størrelsen av månedsfortjenesten Heltidsansatte. njennomsnittlig månedsfortjeneste for menn or' kvinner, i enkelte grupper for tjenestetid on utdanning Deltidsansatte. Tallet pa menn og kvinner on gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, i enkelte stillinger/stillingsklasser og grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke Deltidsansatte menn on kvinner i enkelte forsikringsgrupper, etter alder Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for administrerende direktorer. Oslo og landet ellers 30 Side INDEX OF TABLES 1. Full-time employees. Development of wages for males and females in certain insurance groups. Oslo and rest of the country Full-time employees. Average monthly earnings of males and females in certain insurance groups. Oslo and rest of the country Full-time employees. Average monthly earnings of males and females, in groups according to size of units and in certain occupations/occupational groups. Oslo and rest of the country Full-time employees. The number of males and females and the average monthly earnings of males and females, in certain age and insurance groups. Oslo and rest of the country Full-time employees. Average monthly earnings of males and females, in certain age and insurance groups and groups according to size of units. Oslo and rest of the country Full-time employees. Average monthly earnings of males and females, in certain age groups and groups of education Full-tine employees. Average monthly earnings of males and females, in certain age groups and salary grades 21 A. Full-time employees. Males and females, in certain occupations/occupational groups, by the size of monthly earnings Full-time employees. Average monthly earnings of males and females, in certain groups of years of service and education Part-time employees. The number of males and females and the average monthly earnings in kroner, in certain occupations/occupational groups and in groups of average working hours per week Part-time employees, males and females, in certain insurance groups, by age Average monthly earnings of managing directors. Oslo and rest of the country 30 Page

9 8 1. OMFANGET AV STATISTIKKEN Lonnsstatistikken for ansatte i forsikringsvirksomhet pr. 1. september 1984 bygger på oppgaver fra 619 forsikringsavdelinger. En forsikringsavdeling er her definert som den del av et forsikringsselskap som ligger innen en og samme kommune. I alt 425 avdelinger sysselsatte færre enn 3 heltidsansatte pr. 1. sentember Disse avdelingene hadde til sammen 296 heltidsansatte og 373 deltidsansatte. Statistikken omfatter alle ansatte, unntatt de som vesentlig arbeider pa provisjonsbasis og uten fast ukentlig arbeidstid. I alt omfatter statistikken ansatte. Av disse var 76 administrerende direktører og deltidsansatte. 2. GRUPPERINGEN AV DE ANSATTE 2.1. Lønnstrinn og stillinger Grupperingen etter lønnstrinn er i samsvar med inndelingen i lønnsavtalen mellom Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund. Regulativet er delt inn i 38 lønnstrinn. En del av de ansatte blir lent over lønnstrinn 38. Enkelte andre ansatte kan også være lønt utenfor lønnstrinnene. Det er en del forsikringsselskaper som ikke følger lønnsavtalen for forsikringsfunksjonærer. Ved grupperingen av de ansatte er det skilt mellom følgende grupper: 1. Ansatte i selskaper som følger lønnsavtalen for forsikringsfunksjonærer a. Ansatte lønt etter lønnstrinnene 1-38 b. Ansatte lent over lønnstrinn 38 C. Ansatte lent utenfor lønnstrinnene 2. Ansatte i selskaper som ikke følger lønnsavtalen for forsikringsfunksjonærer. I lønnsavtalen mellom Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund er det innenfor lønnstrinnene 1-29 onprettet 9 stillingsklasser (stillingsklassene A - I). Forsikringsselskaper som følger lønnsavtalen har oppgitt stillingsklasse og/eller stilling for de fleste ansatte, mens selskaper som ikke følger lønnsavtalen har oppgitt stilling. Det er gitt tall bare for noen av stillingene/stillingsklassene. Tallene for de spesifiserte stillinger/stillingsklasser vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaltall som er gitt Annen gruppering De ansatte er også gruppert etter kjønn, alder, forsikringsgruppe, utdanning, forsikringsavdelingens størrelse, landsdel, tjenestetid og størrelsen av mgnedsfortjenesten. Det er skilt mellom 2 forsikringsgrupper: Livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper. Aldersfordelingen er basert pa de ansattes alder ved utgangen av året. Ved grupperingen etter forsikringsselskapenes størrelse har en lagt til grunn forsikringsavdelingens størrelse og ikke hele foretakets størrelse. Størrelsen er bestemt pg grunnlag av tallet pa ansatte i avdelingen. Grupperingen etter de ansattes tjenestetid er det samlede antall Ar de ansatte har vært sysselsoft i forsikringsvirksomhet, ikke hare tjenestetiden i det selskap hvor vedkommende var sysselsatt 1. september 1984.

10 3. LØNNSBEGREPENE Gjennomsnittlig månedsfortjeneste består av følgende lønnskomponenter: a. Avtalt lønn pr. måned er 1/12 av den avtalte brutto årslønn pr. 1. september 1984 uten fradrag for pensjonsinnskott og skatter. b. Faste tillegg til lønn pr. måned er 1/12 av årsverdien av faste tillegg til avtalt brutto årslønn, som f.eks. barnetillegg, forsørgertillegg, fast overtidsgodtgjøring, fast reisegodtgjøring og 1/12 av årsverdien av naturalytelser som fri bolig, elektrisk strøm, brensel, arbeidsklær etc. C. Gratiale, provisjon etc. som er tatt med med 1/12 av verdien i foregående Ar. Fra og med 1983 ble det innført en ordning hvor alle som omfattes av lønnsavtalen mellom Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund får utbetalt en halv månedslønn ekstra i desember. Tidligere ordninger med faste gratialer er opphørt. I oppgavene pr. 1. september 1984 er den halve ekstra månedslønnen for desember 1983 tatt med under Gratiale, provision etc. Agentprovisjon for tegning av forsikringer er ikke tatt med. Overtidsgodtgjøring pr. måned i 1983 er 1/12 av utbetalt overtidsgodtgjøring i Denne er ikke tatt med i månedsfortjenesten. 4. LØNNSAVTALEN Lønnsavtalen for ansatte i forsikringsvirksomhet ble revidert våren Fra 1. mai 1984 ble det gitt et generelt tillegg på 3,85 prosent. 5. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.1. Bruk av tabellene Tabellene 1-9 gir opplysninger om heltidsansatte. Opplysningene for deltidsansatte og administrerende direktører er bearbeidd for seg, og er gitt i tabellene 10 og 11 for deltidsansatte og i tabell 12 for administrerende direktører Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for heltidsansatte (unntatt administrerende direktører) var pr. 1. september 1984 kr for menn og kr for kvinner. Fortjenesten i Oslo var 6,1 prosent høyere enn i landet ellers for menn og 6,3 prosent for kvinner. Fra september 1983 til september 1984 steg månedsfortjenesten for menn med 5,1 prosent og for kvinner med 5,8 prosent.

11 10 SUMMARY IN ENGLISH The wage statistics cover 619 insurance units. An insurance unit comprises all parts of an insurance company's administration which is located in one and the same municipality. The insurance companies may thus be subdivided into several units. The statistics include 425 units with less than 3 full-time employees. These units engaged 296 full-time employees and 373 part-time employees. Employees chiefly working on a commission basis and employees without regular weekly hours are not included in the wage statistics. The statistics comprise employees, of which 76 are managing directors and part-time employees. The employees are classified by sex, age, occupational group and occupation, education, insurance group, number of employees, salary grade, region, number of service years and by size of monthly earnings. The statistics give wage figures specified for employees in life insurance companies and nonlife insurance companies. The statistics for managing directors and part-time employees are given in the tables 10, 11 and 12. Monthly earnings are defined as the fixed gross monthly salary as on 1 September 1984 plus fixed additional payments per month, such as fixed overtime payment, plus 1/12 of bonus received during the previous year. As from 1983, bonus and gratuities are compensated with a half monthly wage in December each year. Varying overtime allowances are not included in the monthly earnings.

12 11 Tabell 1. Heltidsansattel. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees'. Development of wages for males and females in certain insurance groups. Oslo and rest of the country Manedsfortjeneste i alt 1. september Forsikringsgruppe Monthly earnings, total 1 September Endring Change Insurance group Kroner Prosent Per cent MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Ansatte i alt Employees, total ,8 13,4 8,3 5,4 Oslo ,7 12,5 8,5 5,7 Landet ellers Rest of the country ,9 15,0 8,0 5,4 I livsforsikringsselskaper In life insurance companies ,1 12,8 8,5 6,1 Oslo ,9 11,6 8,8 6,3 Landet ellers ,9 15,0 7,7 5,9 I skadeforsikringsselskaper In non-life insurance companies ,2 13,6 8,2 5,2 Oslo ,2 12,9 8,5 5,5 Landet ellers ,1 15,1 7,8 5,4 MENN MALES Ansatte i alt ,2 12,5 7,9 5,1 Oslo ,3 12,1 8,2 4,9 Landet ellers ,0 13,5 7,4 5,8 I livsforsikringsselskaper ,5 13,9 8,4 5.,8 Oslo ,1 12,8 8,4 6,3 Landet ellers ,6 15,6 8,3 5,3 I skadeforsikringsselskaper ,9 12,1 7,8 5,0 Oslo ,0 11,9 8,3 4,5 Landet ellers ,6 13,1 6,9 6,0 KVINNER FEMALES Ansatte i alt ,5 14,3 8,9 5,8 Oslo ,7 13,7 8,8 5,9 Landet ellers ,8 15,3 8,8 6,1 I livsforsikringsselskaper ,9 12,7 8,6 6,4 Oslo ,5 12,7 9,6 6,2 Landet ellers ,7 12,8 5,8 7,2 1 skadeforsikringsselskaper ,9 14,6 8,8 5,6 Oslo ,1 14,0 8,5 5,8 Landet ellers ,1 15,7 9,0 6,1 I Omfatter ikke administrerende direktører. I Excluding managing directors.

13 12 Tabell 2. Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females in certain insurance groups. Oslo and rest of the country. Kroner Forsikringsgruppe Insurance group Månedsfortjeneste Variabel Monthly earnings overtids- Ansatte godtgjøring med i Gratiale, pr. maned tellingen Avtalt Faste provisjon i 1983 Employees I alt lønn tillegg etc. Varying covered Total pr. Fixed Gratuity, overtime by the maned additional commission allowances census Salary allowances etc. per month in 1983 MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Ansatte i alt Employees, total Oslo Landet ellers Rest of the country I livsforsikringsselskaper In life insurance companies Oslo Landet ellers I skadeforsikringsselskaper In non-life insurance companies Oslo Landet ellers MENN MALES Ansatte i alt Oslo Landet ellers I livsforsikringsselskaper Oslo Landet ellers I skadeforsikringsselskaper Oslo Landet ellers KVINNER FEMALES Ansatte i alt Oslo Landet ellers I livsforsikringsselskaper Oslo Landet ellers I skadeforsikringsselskaper Oslo Landet ellers Se note 1, side 11. See note 1, page 11.

14 13 Tabell 3. Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i grupper for forsikringsselskapenes størrelse 2 og i enkelte stillinger/stillingsklasser. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females, in groups according to size of units 2 and in certain occupations/occupational groups. Oslo and rest of the country. Kroner Stillingsgruppe Occupational group nsa e ane s- 'ane.s or jenes e i se s aper me med i fortjeneste Monthly earnings in units with tellingen i alt 100 og flere Employees Monthly ansatte covered by earnings, ansatte ansatte and more the census total employees employees employees MENN MALES Ansatte i alt Employees, total Oslo Landet ellers Rest of the country Ansatte som ikke er gruppert i stillingsklasser Employees not classified in occupational groups Assisterende direktører og andre direktører Assistent directors and other directors Oslo (19 770) Landet ellers (22 462) (22 784) Soussjefer Deputy chiefs (19 100) (18 832) Avdelingssjefer og tilsvarende stillinger Department managers Oslo (19 290) Landet ellers Sekretærer Secretaries (10 841) Konsulenter Advisory officers Oslo (16 147) Landet ellers (15 497) Fastlønte distriktssjefer - fastlønte inspektorer Salaried district officers - salaried inspectors Ansatte som er gruppert i stillingsklasser Employees classified in occupational groups Stillingsklasse D (10 522) (10 537) Oslo Landet ellers (10 476) Stillingsklasse E (11 672) Oslo (12 157) Stillingsklasse F Oslo (13 123) Landet ellers Konsulenter (12 857) (12 920) Stillingsklasse G Oslo Landet ellers (13 797) Konsulenter (13 893) (13 556) Stillingsklasse H (14 399) Oslo Landet ellers (14 40) Konsulenter (14 483) Stillingsklasse Oslo (15 294) (16 569) Landet ellers (15 377) Avdelingssjefer og tilsvarende stillinger (15 919) (15 896) Se note 1 side Se side 8, pkt. 2. See note 1 page See page 10.

15 14 Tabell 3 (forts.). Heltidsansattel. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste for menn ogavinner i grupper for forsikringsselskapenes storrelse 2 og i enkelte stillinger/stillingsklasser. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females in groups according to size of units 2 and in certain occupations/occupational groups. Oslo and rest of the country. Kroner Ansatte Måneds- Månedsfortjeneste i selskaper med Stillingsgruppe med i fortje- 100 og tellingen neste flere i alt ansatte ansatte ansatte KVINNER FEMALES Ansatte i alt Employees, total Oslo Landet ellers Ansatte som ikke er gruppert i stillingsklasser Sekretærer Secretaries Fullmektiger Senior clerks (9 482) Saksbehandlere Insurance clerks (9 759) (11 059) Kontormedarbeidere Clerical workers (9 089) Oslo Landet ellers 110 R (8 949) Assistenter - kontorister Junior clerks Oslo Landet ellers Ansatte som er gruppert i stillingsklasser Stillingsklasse B Oslo (8 656) (8 142) Landet ellers (7 647) Assistenter - kontorister Stillingsklasse C Oslo (9 784) Landet ellers Assistenter - kontorister Stillingsklasse D Oslo (10 856) Landet ellers Fullmektiger (10 112) (10 421) Assistenter - kontorister Stillingsklasse E (10 836) Oslo (11 056) (11 087) Landet ellers (10 667) Stillingsklasse F (11 829) Se note 1, side Se note 2, side 13. I See note 1, page See note 2, page 13.

16 Tabell 4. Heltidsansattel. Tallet på menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte alders- og forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees'. The number of males and females and the average monthly earnings of males and females, in certain age and insurance groups. Oslo and rest of the country. Kroner 15 Forsikringsgruppe Insurance group Ansatte Aldersgrupper Age groups med i Gjentel- nom- 19 gr lingen 2 snitts- og Em- alder under ployees Average years år år år år år ir år covered age and years by the less census 2 MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Ansatte i alt Employees, total Ansatte Employees Månedsfortjeneste Monthly earnings Oslo Ansatte Månedsfortjeneste (6 728) Landet ellers Rest of the country Ansatte Månedsfortjeneste (5 980) I livsforsikringsselskaper In life insurance companies Ansatte Månedsfortjeneste : Oslo Ansatte Månedsfortjeneste : Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste : I skadeforsikringsselskaper In nonlife insurance companies Ansatte Månedsfortjeneste Oslo Ansatte Månedsfortjeneste (6 865) Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste (5 954) MENN MALES Ansatte i alt ) Månedsfortjeneste (6 298) Oslo Ansatte Månedsfortjeneste : Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste Se note 1, side Medregnet arbeidstakere over 66 år og med uoppgitt alder. See note 1, page Including employees more than 66 years and with age not stated.

17 16 Tabell 4 (forts.). Heltidsansattel. Tallet på menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte alders- og forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees'. The number of males and females and the average monthly earnings of males and females in certain age and insurance groups. Oslo and rest of the country. Kroner Ansatte Gjen- Aldersgrupper Forsikringsgruppe med i nom- 19 Ar tel- snitts- og lingen 2 alder under år år år år år år år MENN (FORTS.) MALES (CONT.) I livsforsikringsselskaper Ansatte Månedsfortjeneste : Oslo Ansatte Månedsfortjeneste : (7 768) Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste : I skadeforsikringsselskaper Ansatte Månedsfortjeneste (6 308) Oslo Ansatte Månedsfortjeneste Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste KVINNER FEMALES Ansatte i alt Månedsfortjeneste (6 267) Oslo Ansatte Månedsfortjeneste Landet ellers Ansatte lånedsfortjeneste (6 096) I livsforsikringsselskaper Ansatte Månedsfortjeneste Oslo Ansatte Månedsfortjeneste Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste (9 784)(10 354) (12 120) I skadeforsikringsselskaper Ansatte Månedsfortjeneste (6 239) Oslo Ansatte Månedsfortjeneste Landet ellers Ansatte Månedsfortjeneste (6 085) I Se note 1, side Se note 2, side 15. I See note 1, page See note 2, page 15.

18 17 Tabell 5. Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper, forsikringsgrupper og grupper for forsikringsselskapenes størrelse. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females, in certain age and insurance groups and groups according to size of units. Oslo and rest of the country. Kroner Forsikringsgruppe og forsikringsselskapenes størrelse Insurance group and size of units MENN MALES n- satte med i tel- 19 år lingen og Em- Alle2 under ployees A11 2years covered and by the less census Aldersgrupper Age groups år år år år år år år years Ansatte i alt Employees, total (6 298) I selskap med In units with 1-24 ansatte employees (7 784) ansatte : (7 926) og flere ansatte and more employees (6 299) I livsforsikringsselskaper i alt In life insurance companies, total : I selskap med 100 og flere ansatte : (7 898) I skadeforsikringsselskaper i alt In non-life insurance companies, 14 total 811 (6 308) I selskap med 1-24 ansatte (7 573) ansatte (7 831) og flere ansatte (6 316) Oslo Ansatte i alt I selskap med 1-24 ansatte ansatte og flere ansatte I livsforsikringsselskaper i alt I skadeforsikringsselskaper i alt : (10 891)(15 900)(15 179) : (12 381) (7 768) (15 735) Landet ellersrest of the countfy Ansatte i alt I selskap med 1-24 ansatte ansatte og flere ansatte I livsforsikringsselskaper i alt I skadeforsikringsselskaper i alt : (7 562) : : Se note 1, side Se note 2, side See note 1, page See. note 2, page 15.

19 18 Tabell 5 (forts.). Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper, forsikringsgrupper og grupper for forsikringsselskapenes størrelse. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees'. Average monthly earnings of males and females, in certain age and insurance groups and groups according to size of units. Oslo and rest of the country. Kroner fl- Forsikringsgruppe og satte forsikringsselskapenes med i 19 størrelse tel- Alle2 og lingen under år år år KVINNER FEMALES Aldersgrupper år år år år Ansatte i alt I selskap med 1-24 ansatte ansatte 100 og flere ansatte I livsforsikringsselskaper i alt I selskap med 100 og flere ansatte I skadeforsikringsselskaper i alt I selskap med 1-24 ansatte ansatte 100 og flere ansatte (6 267) : (6 19) : : (6 239) : : (10 142) (6 137) Oslo Ansatte i alt I selskap med 1-24 ansatte ansatte 100 og flere ansatte I livsforsikringsselskaper i alt I skadeforsikringsselskaper i alt : : (7 884) (9 767)(10 569) (11 120)(10 482) (11 007) : (10 444) (11 573) (10 697) : : : Landet ellers Ansatte i alt (6 096) I selskap med 1-24 ansatte : (10 285) ansatte (9 992) 100 og flere ansatte (6 016) I livsforsikringsselskaper i alt : (9 784)(10 354) !' 7 120) I skadeforsikringsselskaper i alt (6 085) , I Se note 1, side Se note 2, side See note 1, page See note 2, page 15.

20 Tabell 6. Heltidsansattel. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper og grupper for utdanning. Kr Full-time employees'. Average monthly earnings of males and females, in certain age groups and groups of education. Kroner 19 Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tellingen 19 Ar Utdanning Em- og Education ployees Alle 2 under år covered A11 2years years år år år år år år by the and census less MENN MALES Ansatte i alt Employees, total (6 298) Med universitetsutdanning University : (13 526) Juridisk embetseksamen Law : (19 527) Aktuaremhetseksamen Education in actuarial science : (14 768) (18 606) Annen embetseksamen Other university study : (15 828) : (22 443) Med eksamen fra handelshogskole eller fra Bedriftsøkonomisk Institutt som kvalifiserer til eksamenstittelen: Diplomkandidat BI Commercial and business administration education : (24 496) Med eksamen fra teknisk høgskole (sivilingenior) Institute of Technology : (12 469) (15 879) (19 538) (22 405) Med eksamen fra Bedriftsøkonomisk Institutt som kvalifiserer til eksamenstitlene: Bedriftsøkonomisk kandidat eller bedriftsøkonom eller eksamen fra Handelsakademiet Commercial and business administration education : (15 820) Med eksamen fra annen høyere læreinstitusjon med minst 2 års utdannelse etter artium eller tilsvarende grunnlag (som f.eks. distriktshogskole eller deleksamen ved universitet) Other education, minimum 2 years in addition to secondary schools, upper stage (9 845) Se note 1, side Se note 2, side 15. See note 1, page See note 2, page 15.

21 20 Tabell 6 (forts.). Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper og grupper for utdanning. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females, in certain age groups and groups of education. Kroner Utdanning Ansatte Aldersgrupper med i19r tel- Alle2 og lingen under år Ar år år år år Ar MENN (forts.) MALES (cont.) Med eksamen fra 3-rig økonomisk gymnas, studentfageller sekretærlinjer Commercial secondary schools, etc (7 904) Med eksamen fra 3-årig videregående skole, allmennfaglig studieretning, ellers (gymnas) Secondary schools, upper stage : Med eksamen fra realskole og handelsskole, framhaldsskole og handelsskole eller annen tilsvarende utdanning etter den Rye skoleordningen Secondary schools, lower stage and commercial schools or continuation schools and commercial schools : (7 852) Ingen av de nevnte utdanninger None of the educations mentioned above : (8 181) KVINNER FEMALES Ansatte i alt (6 267) Med eksamen fra 3-årig økonomisk gymnas, studentfag- eller sekretærlinjer : Med eksamen fra 3-årig videregående skole, allmennfaglig studieretning, ellers (gymnas) : Med eksamen fra realskole og handelsskole, framhaldsskole og handelsskole eller annen tilsvarende utdanning etter den nye skoleordningen (6 389) Ingen av de nevnte utdanninger : Se note 1, side Se note 2, side 15. I See note 1, page See note 2, page 15.

22 Tabell 7. Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper og lønnstrinn. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females, in certain age groups and salary grades. Kroner 21 Lønnstrinn Salary grade Ansatte med i tellingen 19 år Em- og ployees Alle 2 under ir covered A11 2years years by the and census less Aldersgrupper Age groups år år år år år år MENN MALES Selskaper som følger lonasavtalen for forsikringsfunksjonærer Companies paying in accordance with the wage agreement Lønt etter In accordance with Lønnstrinn 1-13 Salary grade 1-13 Lønnstrinn : (8 985) : (8 476) - : (9 867) (9 777) - : (10 229) (10 080) : (10 550) (10 740) (10 600) (10 596) - : (10 816) (11 094) (11 047) (11 169) (11 005) (11 032) - : (11 180) : (11 406) (11 574) (11 344) - : (11 510) (11 698) (11 828) (11 962) (12 057) : (12 189) (12 159) (12 363) (12 367) : (12 280) (12 741) (12 872) (12 801) : (12 951) (13 377) (13 196) (13 185) : (13 400) (13 749) (13 633) - (13 775) (13 906) (14 268) (14 229) : (14 382) (14 745) (14 773) : (14 844) (15 150) (15 164) (15 032) : (15 339) (15 469) (15 445) : (15 813) (15 927) (16 110) (16 172) : (16 377) (16 884) : (17 281) (16 891) (17 070) - (17 678) (17 683) (17 638) (17 939) : (18 191) (18 410) (18 208) : (18 820) (18 927) - (20 773) (20 571) Ansatte lønt over lønnstrinn 38 Employees paid above salary grade : (27 518) (29 119) Ansatte lønt utenfor lønnstrinnene Employees not paid in accordance with any salary grade : (12 194) Se note I, side Se note 2, side 15. I See note 1, page See note 2, page 15.

23 Tabell 7 (forts.). Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper og lønnstrinn. Kr Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females, in certain age groups and salary grades. Kroner 22 Lønnstrinn Ansatte Aldersgrupper med i 19 ar tel- Alle2 og lingen under år år år år år år år Selskaper som ikke felfger lønnsavtalen for forsikringsfunksjonærer Companies which do not follow the wage agreement Ansatte i alt Employees, total : KVINNER FEMALES Selskaper som følger lønnsavtalen for forsikringsfunksjonærer Lønt etter Lønnstrinn (6 120) (7 451) (7 855) (8 537) - (8 676) (9 13) (9 245) (9 441) : (9 907) (9 901) : : (10 515) (10 524) _ - (11 087) (11 075) (11 030) : (11 18) (11 486) (11 465) (11 397) _ : (11 798) (11 832) (11 817) (11 86) (13 22) (13 723) (14 625) Selskaper som ikke følger lønnsavtalen for forsikringsfunksjonærer Ansatte i alt : Se note 1, side Se note 2, side 15. See note 1, page See note 2, page 15.

24 Tabell 8. Heltidsansattel. Menn og kvinner i enkelte stillinger/stillingsklasser, etter størrelsen av månedsfortjenesten. Prosent Full-time employeesl. Males and females in certain occupations/ occupational groups, by the size of monthly earnings. Per cent 23 Ansatte Ansatte med manedsfortjeneste med i Employees with monthly earnings tel- Stillingsgruppe lingen Under Occupational Em- I alt kr og group.ployees Total kr over covered Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr and by the over census kroner MENN MALES Hele landet The whole country ,0 14,0 6,6 8,2 8,9 9,6 7,9 8,4 8,6 4,8 5,4 17,6 Ansatte som ikke er gruppert i stillingsklasser Employees not classified in occupational groups Assisterende direktorer og andre direktørerassistant directors ,0 0, , ,5 0,5 96,0 Soussjefer Deputy chiefs , ,8 0,8 0,8 5,4 9,3 82,9 Avdelingssjefer og tilsvarende stillinger Department managers , ,5 2,6 3,8 8,0 16,5 13,2 21,9 33,5 Sekretærer Secretaries ,0 25,3 13,3 20,0 5,3 16,0 10,7 6,7 2,7 Konsulenter Advisory officers ,0 5,7 6,4 12,9 15,0 10,8 14,8 14,2 7,6 5,5 2,6 4,5 Fastlønte distriktssjefer - fastlønte inspektører Salaried district officers - salaried inspectors ,0 7,4 4,2 5,6 7,0 10,7 8,3 7,0 12,1 7,0 7,0 23,7 Ansatte som er gruppert i stillingsklasser Employees classified in occupational groups Stillingsklasse Occupational group D ,0 40,0 28,6 14,0 12,0 2,7 1,3 0,7 0,7 - - Stillingsklasse F ,0 16,8 13,9 26,0 22,1 13,5 4,3 2,4 0,5 0,5 - Stillingsklasse F ,0 1,8 14,4 17,3 26,8 20,1 11,6 4,9 2, ,3 Konsulenter ,0 1,4 20,5 13,7 23,3 16,4 23,3 1, Stillingsklasse G ,0 1,5 2,6 6,6 15,8 33,7 20,9 10,7 7,2 0,5-0,5 Konsulenter , ,2 15,4 40,0 20,0 10,8 4,6 - _.... Stillingsklasse H ,0-2,2 1,7 7,8 21,1 20,0 20,5 17,2 5,6 3,3 0,6 Konsulenter , ,8 17,3 23,1 34,6 13,5-3,8 1,9 Stillingsklasse I , ,9 7,3 9,1 15,9 35,0 9,6 9,5 12,7 Avdelingssjefer og tilsvarende stillinger , ,6 11,1 13,0 48,1 9,2 7,4 5,6 Se note 1, side 11. See note 1, page 11.

25 Tabell 8 (forts.). Heltidsansattel. Menn og kvinner i enkelte stillinger/stillingsklasser, etter størrelsen av månedsfortjenesten. Prosent Full-time employees'. Males and females in certain occupations/occupational groups, by the size of monthty earnings. Per cent 24 Ansatte med månedsfortjeneste Ansatte Stillingsgruppe med i I alt Under tel kr og Tingenkr kr kr kr kr kr kr kr kr kr over KVINNER FEMALES Hele landet ,0 8,7 3,9 5,9 5,9 10,0 12,0 11,5 9,8 8,3 6,0 18,0 Ansatte som ikke er gruppert i stillingsklasser Sekretærer ,0 2,2 4,4 1,5 3,6 6,6 7,3 11,7 11,7 8,7 13,1 29,2 Fullmektiger Senior clerks ,0 1,7 8,3 6,7 7,5 30,0 21,7 8,3 4,2 5,8 5,8 Saksbehandlere Insurance clerks ,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,9 15,8 16,8 14,8 13,9 10,9 12,9 Kontormedarbeidere Clerical workers ,0 9,2 7,6 14,3 10,1 7,2 13,4 12,2 13,4 7,6 2,5 2,5 Assistenter - kontorister Junior clerks ,0 24,5 5,1 12,8 9,9 17,6 14,9 10,7 3,6 0,9 Ansatte som er gruppert i stillingsklasser Stillingsklasse B ,0 34,4 10,5 7,1 7,1 16,6 11,8 6,8 4,7 0,5-0,5 Assistenter - kontorister ,0 36,8 10,5 6,6 7,5 16,0 11,2 6,6 4, ,3 Stillingsklasse C ,0 2,5 5,4 8,9 8,7 14,2 16,8 16,8 10,5 9,8 3,4 3,0 Assistenter - kontorister ,0 2,5 7,2 11,7 10,5 15,9 18,9 16,7 7,6 8,2 0,8 - Stillingsklasse D ,0 0,5 0,4 0,4 1,6 8,3 13,4 15,9 17,4 15,2 10,8 16,1 Fullmektiger , ,4 7,9 15,7 28,6 20,0 12,8 13,6 Assistenter - kontorister ,0-0,5 1,0 3,4 18,7 23,7 24,6 17,2 10,4 0,5 - Stillingsklasse E , ,4 0,4 1,7 11,9 21,2 19,9 44,5 Stillingsklasse F , ,3 85,7 Se note 1, side 11. See note 1, page 11.

26

27 26 Tabell 9. Heltidsansattel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner, i enkelte grupper for tjenestetid og utdanning. Kr Utdanning Ansatte med i tellingen Employees Under covered Alle 2 år 2 år by the All Under years census 2 years Tjenestetidsgrupper 3-4 Ar 5r 6r MENN Ansatte i alt Med universitetsutdanning (14 738) Juridisk embetseksamen (15 667) (14 928) (15 632) Aktuarembetseksamen Annen embetseksamen (14 841) Med eksamen fra handelshøgskole eller fra Bedriftsøkonomisk Institutt som kvalifiserer til eksamenstittelen: Diplomkandidat BI Med eksamen fra teknisk høgskole (sivilingeniør) : (16 672) Med eksamen fra Bedriftsøkonomisk Institutt som kvalifiserer til eksamenstitlene: Bedriftsokonomisk kandidat eller bedriftsøkonom eller eksamen fra Handelsakademiet (13 482) Med eksamen fra annen høyere læreinstitusjon med minst 2 års utdanning etter artium eller tilsvarende grunnlag (som f.eks. distriktshøgskole eller deleksamen ved universitet) (15 434) (15 011) Med eksamen fra 34rig økonomisk gymnas, studentfag- eller sekretærlinjer (12 089) (12 412) Med eksamen fra 3-årig videregående skole, allmennfaglig studieretning, ellers (gymnas) (11 895) (13.607) Med eksamen fra realskole og handelsskole, framhaldsskole og handelsskole, ungdomsskole og handelsskole eller annen tilsvarende utdanning etter den nye skoleordningen (12 565) (12 238) Ingen av de nevnte utdanninger (13 197) KVINNER Ansatte i alt Med eksamen fra 3-årig økonomisk gymnas, studentfag- eller sekretærlinjer (9 683) Med eksamen fra 3-årig videregående skole s allmennfaglig studieretning ellers (gymnas) (9 807) Med eksamen fra realskole og handelsskole, framhaldsskole og handelsskole, ungdomsskole og handelsskole eller annen tilsvarende utdanning etter den nye skoleordningen Ingen av de nevnte utdanninger Se note 1, side For 48 menn og 14 kvinner mangler opplysning om tjenestetid.

28 Full-time employeesl. Average monthly earnings of males and females, in certain groups of years of service and education. Kroner 27 Groups of years of service 7r 8r 9-10 år 15 Ar Ar og over years and more Uoppgitt 2 Unknown 2. Education MALES (19 572) (20 085) (19 294) (21 553) : (16 849) : (18 292) Employees, total University Law Education in actuarial science Other university study (18 722) : (19 840) (19 482) Commercial and business administration education : (19 421) (18 390) (22 386) Institute of Technology : (18 108) Commercial and business administration education (15 316) Other education, minimum 2 years in addition to secondary schools, upper stage (13 999) (14 224) Commercial secondary schools, etc. (13 430) (14 800) Secondary schools, upper stage (13 119) (12 256) : Secondary schools, lower stage and commercial schools or continuation schools and commercial schools None of the educations mentioned above FEMALES (10 419) (10 223) (11 395) Employees, total Commercial secondary schools, etc. (10 202) (10 136) (10 583) Secondary schools, upper stage Secondary schools, lower stage and commercial schools or continuation schools and commercial schools None of the educations mentioned above See note 1, page Information on number of years of service is missing for 48 males and 14 females.

29 28 Tabell 10. Deltidsansatte. Tallet 0 menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner, i enkelte stillinger/stillingsklasser og grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke Ansatte Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke ned i Under tellingen 10,0 10,0- Stilling/stillingsklasse Employees timer 11,9 12,0-14,0-16,0-18,0-20,0-22,0- covered Under timer 13,9 15,9 17,9 19,9 21,9 23,9 by the 10,0 hours timer timer timer timer timer timer census hours MENN Ansatte Ansatte 48 i alt Månedsfortjeneste : (5 038) KVINNER Ansatte Ansatte i alt Månedsfortjeneste (2 805) (3 427) Ansatte som ikke er gruppert i stillingsklasser Sekretærer Ansatte Månedsfortjeneste (5 084) Full- Ansatte mektiger Månedsfortjeneste (4 628) Kontormed- Ansatte arbeider Månedsfortjeneste : (3 625) (4 350) (5 418) (6 006) Assistenter - Ansatte konto- Onedsfortjeneste : (4 239) (4 775) rister Ansatte som er gruppert i stillingsklasser Stillings- Ansatte klasse B Månedsfortjeneste (4 306) Stillings- Ansatte klasse C Månedsfortjeneste (4 821) (5 398) Stillinps- Ansatte klasse D Månedsfortjeneste (4 771) : (5 598) (6 156)

30 - Part-time employees. The number of males and females and the average monthly earnings in kroner, in certain occupations/occupational groups and in groups of average working hours per week 29 Groups of average working hours per week 36,0 Uopp- 24,0-26,0-28,0-30,0-32,0-34,0- timer gitt 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 og over Untimer timer timer timer timer timer hours known and more Occupations/occupational group MALES Employees Employees, Monthly earnings total FEMALES Employees Employees, Monthly earnings total Employees not classified in occupational groups Employees Secretaries (7 940) _ Monthly earnings Employees Senior clerks (7 896) Monthly earnings Employees Clerical Monthly earnings workers Employees Junior clerks : (6 909) _ Monthly earnings Employees classified in occupational groups 11 (5 758) Employees Occupational Monthly earnings group B 10 (6 647) Employees Occupational - Monthly earnings group C Employees Occupational Monthly earnings group D

31 Tabell 11. Deltidsansatte menn og kvinner i enkelte forsikringsgrupper, etter alder. Prosent Part-time employees, males and females, in certain insurance groups, by age. Per cent 30 Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tellingen 19 ar 70 år Forsikringsgruppe Em- og og Uopp- Insurance group ployees I alt under år over gitt covered Total years years år år år år år år år years Unby the and and known census less more MENN MALES Ansatte i alt Employees, total ,0-6,2 12,5 4,2 6,2 14,6 12,5 18,8 10,4 14,6 KVINNER FEMALES Ansatte i alt Employees, total ,0 0,1 2,7 10,7 14,4 18,5 27,0 19,4 6,4 0,7 0,1 Livsforsikringsselskaper Life insurance companies ,0 0,3 1,9 8,4 14,5 18,0 26,4 20,6 9,0 0,6 0,3 Skadeforsikringsselskaper Nonlife insurance companies ,0-3,0 11,5 14,4 18,6 27,3 19,0 5,5 0,7 Tabell 12. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for administrerende direktører. Oslo og landet ellers. Kr Average monthly earnings of managing directors. Oslo and rest of the country. Kroner Ansatte mreste varfiwifft5t/iffte: med i Monthly earnings godtgjøring pr. tellingen Avtalt Faste tillegg Gratiale, pro- måned i 1983 Employees I alt lønn pr. Fixed addi- visjon etc. Varying overtime covered by Total måned tional allo- Gratuity, com- allowances per the census Salary wancesmission etc. month in 1983 MENN MALES Ansatte i alt Persons employed, total Oslo Landet ellers Rest of the country

32 -.. I 6 :(76 2 7, ro tz w _c -c' 0 I 1?).F7 ci. E F,,c E 1 CO :7.; N tbiot, L m.'' Eig, et.. 'a 71 ; i!.'; LI] 1 2,11 ir, o I,c2A -o7t 2 c'i a2 ' O cv cis 71' ',,,, E a- W C - :' CC c) =a',7,,, o.-_. cr, Q F._ -E -a a CD,,,, z,ci :,- E i':".i cn Fo c' *6 i cn E ' Fi; CC -:. C) 3 Zo,,.. t.' D tr), - c-) E < _c, Z z -c -0 -, ;.8 f,.ri i' < wi-'.4. CC r-: a),c.l.; = 1Z O > co ID tl; Li-,f 17:1 ft 5 E I Z.; ccp a r.,..). E. st5 < 0 Fo I..- C7) 'a-) C...: CA :..,.5., z E'. '0..c. _i._ )- a, C r, `r.' C m..c a a _ C C ==, b- T 0 r-3. t -:: 1) cz. -z.5 = 3 t' m m. v) '6-0 2 E 5 =Sm a,- ET) a --- w E '0-!Fs CO 1 c.. 8 i ct 7L' III I's E a,. i g9, -ci,,, g _.,..,. 21L cv0 Q., -0 0 '7' co c asz_a ac -: - m , II Vedlegg 1 Annex I, 1. ilug"mimi MIDI,,r c c) 2 E 112 cr=.ro 0'' a a. 1!i. 5 zt21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ic 'D! 72" ;,: ','; 1- a a C. Z z i' x tc, M I a a om m E W İ a fi21t , m Z c o=momm 'a t- C C ca 00 = w, 0 z _J P. co,_ cn = A '. CY) > cc >, c m MEN _=u) 1ill iii 1 I I I IlII I I =rom I Zc IIIIMMMIMMIIIIIIIIIIIIIII Mal - all

33 NJ N.) N., CD CO.-.4 =MMI I MR _ H N N.) 4=1 24 NJ b II ME 111 C. si , 3 = 9,' -a (71 m -'.61 ; z = g ct ) Sz S.: un -G a. ti, , 7r ct) F 5 ^` co c -n.< -, ^; r. CO CD. =, = m cr) S) fir 21 S' CT 6: 5',".. FOT97;r z: '0 x- 4, 7z ri, z, OP 7 > g. 2,s S. ^. -- <.7.,.52,: -0!a E;,t,..2. g 7.-,..,-;' ST _ -' fl S.ti. li -ri -0 t. 7.i.,`a a 0- g= 2? z '09 = 416'',g S' g. a, CI = -0 2 = i a, x-. 3 ci. E EV -b < 3 3 ao a, P = co 1 CD CA) Lc,. _. c. CA) c, CI. F; Fo r17 _,,...,) o2, 7P. r -. E. -, si a. i-,- CD CI... --, Na 7''' m.. '=". u 2 F., c = Fi , ,' 7 g.. 5Y, »,' a,, a) co = CO r-li, _w 4 a4 -E, 2:4.,?,- 5. 7,-, -,L T _.,t,,. m- 8 2* 6' S'', 3. 7 Ci, (7,

34 Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 Oslo 1 Tlf. (02) )* LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 1 SEPTEMBER 1984 Rettledning for utfyllingen Statistisk Sentralbyrå innhenter oppgavene på dette skjema i henhold til Stortingets vedtak av 7. februar 1957 og Kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 1957 i medhold av lov av 25. april Oppgavene skal nyttes bare i statistisk øyemed for å belyse lønnsforholdene i forsikringsvirksomhet, og de vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte. De enkelte skjemaer vil ikke bli tilgjengelige for utenforstående, heller ikke for andre offentlige institusjoner. Statistikken vil ikke bli offentliggjort slik at den gir opplysninger om de enkelte selskap (firma). For å få en tilfredsstillende geogra fisk gruppering av statistikken, må selskapene fylle ut ett skjema for hver kommune hvor de har avdelingskontorer som driver forsikringsvirksomhet. Statistisk Sentralbyrå sender til hovedkontoret skjemaer for de filialer som en har kjennskap til. Hvis selskapet har avdelingskontorer andre steder også, bes egne skjemaer fylt ut for disse. Ett sett av skjemaene bes fylt ut og sendt Statistisk Sentralbyrå senest 15. september Det andre sett av skjemaer er kopi for Deres arkiv. Selskaper (firmaer) som har lagt opp sitt bokholderi maskinelt, kan gjerne sende maskinlister til Statistisk Sentralbyrå. Ved utkjøringen av maskinlister må De gi opplysningene i samme rekkefolge som på skjemaet og oppgi betydningen av eventuelle koder som er brukt. Hvem statistikken skal omfatte Det skal gis oppgave for alle som er knyttet til selskapets (firmaets) forsikringsvirksomhet pr. 1. september 1984 unntatt ansatte som vesentlig arbeider på provisjonsbasis og ansatte som ikke har fast ukentlig arbeidstid. Administrerende direktører og deltidsansatte skal være med i denne tellingen. Merknader til enkelte spørsmål på skjemaet Rubrikk 1. Fødselsnummer må oppgis for alle ansatte som skal være med i oppgaven. Nummeret bestir av to deler på til sammen 11 sifre. De 6 første sifre viser fødselsdato, -måned og -år. De siste 5 sifre er personnummeret. Av hensyn til bearbeidingen av oppgavene, må vi be om at nummeret blir skrevet på følgende måte: En person med fødselsdato 4. oktober 1929 og personnummeret skrives Vennligst vær nøyaktig. Rubrikk 3. Her føres hovedstilling som f.eks.: Administrerende direktør Assisterende direktør og andre direktører Soussjef Avdelingssjef og tilsvarende stillinger Akkvisisjonssjef Aktuar Beregner Bokholder Fullmektig Regnskapssjef (Hovedbokholder) Ingeniør Kasserer Konsulent FastIont distriktssjefifastlønt inspektør Kontorsjef Programmerer (EDB) Sekretær Assistent Puncher Sentralbordoperatør Stenograf Rubrikk 4. Selskaper som nytter avtalen mellom Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund skal her oppgi den stillingsklasse den ansatte er plassert i. For»Ikke innplasserte stillinger» settes X. Rubrikk 6. Her skal de selskaper som nytter avtalen mellom Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund føre opp hvilket lønnstrinn den ansatte lønnes etter. For ansatte lint over lønnstrinn 38 settes 0 i rubrikk 6. rubrik For6. ansatte lønt utenfor lønnstrinnene settes U Selskaper som ikke nytter organisasjonenes lønnsavtale setter X i denne rubrikken. Rubrikk 8. Oppgi den normale arbeidstid pr. uke eksklusive overtid. Spisepauser skal trekkes fra. Rettl. RA VEND

35 34 Rubrikk Lønnen skal oppgis brutto, dvs. før fradrag for skatt, pensjonsinnskott, o.l. Rubrikk 9. Her skal oppgis den avtalte brutto årslønn. For ansatte i selskaper som nytter avtalen mellom Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund oppgis regulativlønn ekskl. den halve ekstra månedslønnen som skal utbetales i desember Rubrikk 10. Her oppgis eventuelle faste tillegg til den årslønn som er oppgitt i rubrikk 9 som f.eks. barnetillegg, forsørgertillegg, fast overtidsgodtgjørelse, fast reisegodtgjørelse etc. Tellepenger skal ikke tas med. Ta med her verdien pr. år av naturalytelser som fri bolig, elektrisk strøm, brensel, arbeidsklær, uniform etc. Hvis det ikke forekommer noe beløp i denne rubrikken, settes 0. Rubrikk 11. Her føres blant annet den halve ekstra månedslønnen som ble utbetalt i desember 1983 til ansatte i seiskaper som nytter avtalen mello ro Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening og Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund. Ta ikke med beløp som skal dekke utgifter til representasjon, diett- og bilgodtgjørelse. Agentprovisjon for tegning av forsikringer skal heller ikke tas med. Hvis det ikke forekommer noe beløp i denne rubrikken, settes 0. Rubrikk 12. Her oppgis den variable overtidsgodtgjørelsen i Fast overtidsgodtgjørelse føres i rubrikk 10. Sett 0 i denne rubrikken hvis en ansatt ikke har fått overtidsgodtgjorelse i Rubrikk 13. I denne rubrikken settes følgende tall for de ansattes høyeste teoretiske utdannelse: 11. Juridisk embetseksamen 12. Aktuarembetseksamen 13. Annen embetseksamen 21. Eksamen fra handelshøyskole 22. Eksamen fra Bedriftsøkonomisk Institutt som kvalifiserer til eksamenstittelen: Diplomkandidat BI 31. Eksamen fra teknisk høyskole (sivilingeniør). 41. Eksamen fra Bedriftsøkonomisk Institutt som kvalifiserer til eksamenstitlene: Bedriftsokonomisk kandidat eller bedriftsøkonom eller eksamen fra Handelsakademiet. 51. Eksamen fra annen høyere læreinstitusjon med minst 2 års utdannelse etter artium eller tilsvarende grunnlag (som f.eks. distriktshagskole eller deleksamen ved universitetet). 61. Eksamen fra studentfag- eller sekretærlinjer. 62. Eksamen fra 3-årig økonomisk gymnas. 71. Eksamen fra 3-årig videregående skole, allmennfaglig studieretning, ellers (gymnas). 81. Eksamen fra realskole og handelsskole,framhaldsskole og handelsskole, ungdomsskole og handelsskole eller annen tilsvarende utdannelse etter den nye skoleordning. 91. Ingen av de nevnte utdannelser. Rubrikk 15. Her oppgis antall hele tjenesteår i forsikringsvirksomhet. Tjenestetid i andre forsikringsselskaper skal også tas med. Flere skjemaer kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå, tlf. (02) , linje 557.

36 35 Tidligere utkommet p5 emneomr3det Previously issued on the subject Lønnsstatistikk Wage Statistics 1957 NOS XI 339, 1959 XII 66 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 30 april Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity 30 April 1960 NOS A 20 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 1. september Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1962 NOS A 59, 1963 A 85, 1965 A 147, 1967 A 216, 1969 A 315, 1971 A 465, 1973 A 614, 1975 A 768, 1976 A 846, 1977 A 937, 1978 B 5, 1979 B 97, 1980 B 175, , 1982 B 367, 1983 B 438

37 36 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar 1984 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1984 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke B Trykt 1984 Nr. 433økonomisk utsyn over året 1983 Economic Survey Sidetall 99 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Dødsårsaker 1982 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 97 Pris kr 18,00 ISBN ISSN X 435Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1983 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Sidetall 55 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Veterimerstatistikk 1982 Veterinary Statistics Sidetall 83 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1984 Supplement to External Trade Volume I Sidetall 130 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1983 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 41 Pris kr 12,00 ISBN ISSN X 439 Skogstatistikk 1982 Forestry Statistics Sidetall 109 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Reqnskapsstatistikk 1982 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing Sidetall 169 Pris kr 18,00 ISSN ISSN Regnskapsstatistikk 1982 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 109 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1983 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 42 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Veitrafikkulykker 1982 Road Traffic Accidents Sidetall 155 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Bilverkstader mv Reparasjon av kjørety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use Sidetal 39 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv Credit Market Statistics Life and Non-life Insurance Companies etc. Sidetall 98 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1983 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 34 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Sosialstatistikk 1982 Social Statistics Sidetall 108 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1983 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 33 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Forbruksundersøkelse Survey of Consumer Expenditure Sidetall 242 Pris kr 24,00 ISBN Kommunestyrevalget 1983 Municipal Council Elections Sidetal 162 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Folketalet i kommunane Population in Municipalities Sidetal 53 Pris kr 18" ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1982 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare Sidetall 95 Pris kr 18,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1983 Wage Statistics fo, Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 132 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Sjoulykkesstatistikk 1983 Marine Casualties Sidetal 52 Pris kr 18,0s! ISBN ISSN Kredittmarkedsstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1982 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 103 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Industristatistikk 1982 Hefte I Mzeringstall Manufacturing Statistics Vol. I Industrial Figures Sidetall 180 Pris kr 24,00 ISBN ISSN Strukturtall for kommunenes økonomi 1982 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 149 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Statistisk årbok 1984 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 518 Pris kr 35,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1983 Educational Statistics Basic Schools Sidetal 90 Pris kr 18,00 ISBN ISSN X 460 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1982/83 Educational Statistics Adult Education Sidetal 94 Pris kr 18,00 ISSN ISSN Byggearealstatistikk 1982 Building Statistics Sidetall 94 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Elektrisitetsstatistikk 1982 Electricity Statistics Sidetal 102 Pris kr 18,00 ISBN ISSM Fylkestingsvalget 1983 County Council Elections Sidetall 135 Pris kr 18,00 ISBN

38 37 Rekke B Trykt 1984 (forts.) Nr. 464 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1982 Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments Sidetall 181 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Helsestatistikk 1982 Health Statistics Sidetall 136 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Trygdestatistikk Uføre 1980 National Insurance Disabled Sidetall 145 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for sjøfolk pa skip i innenriks rutefart November 1983 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 34 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- on restaurantdrift April og oktober 1983 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 39 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1983 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 57 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Tjenesteyting 1982 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants Sidetall 54 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1982 Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 41 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1983 Wage Statistics for Local Gouvernment Employees Sidetall 93 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1983 Population by Age and Marital Status Sidetall 162 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1983 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 101 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Industristatistikk 1982 Hefte II Varetall Manufacturing Statistics Volume II Commodity Figures Sidetall 162 Pris kr 18,00 ISBN Rygge- og anleggsstatistikk 1982 Construction Statistics Sidetall 74 Pris kr 18,00 ISBN ISSN X Arbeidsmarkedstatistikk 1983 Labour Market Statistics Sidetall 188 Pris kr 24,00 ISBN ISSN Oljevirksomheten 1983 Oil Activity Sidetall 82 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1983 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare Sidetall 112 Pris kr 18,00 ISEN Utenrikshandel 1983 I External Trade I Sidetall 356 Pris kr 24,00 ISBN ISSN Varehandelstatistikk 1982 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 150 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Sivilrettsstatistikk 1983 Civil Judicial Statistics Sidetal 41 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Sjøfart 1983 Maritime Statistics Sidetall 126 Pris kr 18,00 ISBN Lønnsstatistikk 1983 Wage Statistics Sidetall 108 Pris kr 18,00 ISBN Ic,SN Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 236 Pris kr 24,00 ISBN Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1980 National Accounts by County Sidetall 252 Pris kr 24,00 ISBN Energistatistikk 1982 Energy Statistics Sidetall 87 Pris kr 18,00 ISBN ISSN X Rutebilstatistikk 1982 Scheduled Road Transport Sidetal 94 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 51 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Flyttestatistikk 1983 Migration Statistics Sidetall 86 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lakse- og sjoaurefiske 1983 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 97 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1984 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall 25 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Utenrikshandel 1983 II External Trade II Sidetall 343 Pris kr 24,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1982 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 147 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Jaktstatistikk 1983 Hunting Statistics Sidetall 62 Pris kr 18,00 ISBN ISSN

39 38 Rekke B Trykt 1984 (forts.) Nr. 496 Fiskeristatistikk 1982 Fishery Statistics Sidetall 159 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1982 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 132 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Veitrafikkulykker 1983 Road Traffic Accidents Sidetall 126 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Skattestatistikk Inntektsaret 1982 Tax Statistics Income Year 1982 Sidetall 151 Pris kr 24,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Lan, obligasjoner, aksjer mv Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc. Sidetall 90 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Folkemengdens bevegelse 1983 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 101 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Helsepersonellstatistikk 1983 Statistics on Health Personnel Sidetall 135 Pris kr 18,00 ISBN ISSN X 503 Samferdselsstatistikk 1983 Transport and Communication Statistics Sidetall 191 Pris kr 24,00 ISBN ISSN Jordbruksstatistikk 1983 Agricultural Statistics Sidetal 120 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Helseinstitusjoner 1983 Health Institutions Sidetall 119 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Reiselivsstatistikk 1983 Statistics on Travel Sidetall 130 Pris kr 18,00 ISBN ISSN X Rekke B Trykt Alkohol og andre rusmiddel 1983 Alcohol and Drugs Sidetall 43 Pris kr 12,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1982 og 1983 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 90 Pris kr 18,00 ISBN ISSN Dødsårsaker 1983 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 96 Pris kr 18,00 ISBN ISSN x 514 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1984 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 42 Pris kr 20,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1984 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Sidetall 55 Pris kr 25,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1984 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 41 Pris kr 22,00 ISBN ISSN X I serien Statistiske analyser (SA) - ISSN Nr. 51 Sosialt utsyn 1983 Social Survey Sidetall 6 1 Pris kr 24,00 ISBN Dødeligheten omkring fødselen og i første levear Foetal and Infant Mortality Sidetall 106 Pris kr 18,00 ISBN Barns levekår Children's Level of Living Sidetall 122 Pris kr 18,00 ISBN Folkemengdens bevegelse Oversikt Vital Statistics and Migration Statistics Survey Sidetall 115 Pris kr 18,00 ISBN Kriminalstatistikk Oversikt Criminal Statistics Survey Sidetall 66 Pris kr 18,00 ISBN I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) - ISSN Nr. 52 Econometrics of Incomplete Cross-Section/Time-Series Data: Consumer Demand in Norwegian Households Okonometrisk analyse av ufullstendige tverrsnitts/tidsserie data: Konsumetterspørselen i norske husholdninger Sidetall 307 Pris kr 20,00 ISBN Analysis of Supply and Demand of Electricity in the Norwegian Economy Analyse av tilbud og etterspørsel etter elektrisitet i norsk økonomi Sidetall 334 Pris kr 20,00 ISBN Et valg i perspektiv En studie av Stortingsvalget 1981 Sidetall 285 Pris kr 24,00 ISBN Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger Changes in Women's Employment Patterns Sidetall 359 Pris kr 24,00 ISBN ISSN An Economic Model of Fertility, Sex and Contraception En økonomisk modell for fruktbarhet, seksuell aktivitet og prevensjonsbruk 1984 Sidetall 334 Pris kr 24,00 ISBN

40 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART) - ISSN X (forts.) 39 Nr. 145 Technical Progress and Structural Change in the Norwegian Primary Aluminum Ihdustry Teknisk framgang og strukturendring for produksjon av primær aluminium i Norge Sidetall 21 Pris kr 12,00 ISBN Q Samliv uten vigsel - Ekteskap og fødsler Cohabitation without Marriage - Marriage and Births Sidetall 70 Pris kr 18,00 ISBN Flere i yrke - Færre barn? Om endringer i barnetall, utdanning og yrkesaktivitet blant kvinner i etterkrigstiden Working Mothers - Fewer Children? About Changes in Number of Children, Education and Employment During Post-War Period 1983 Sidetall 59 Pris kr 18,00 ISBN Discrete Dynamic Choice: An Extension of the Choice Models of Thurstone and Luce Diskret dynamisk valg: En utvidelse av valgmodellene til Thurstone og Luce Sidetall 48 Pris kr 18,00 ISBN Individual Effects in a System of Demand Functions Individuelle effekter i et system av etterspørselsfunksjoner Sidetall 30 Pris kr 12,00 ISBN I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP) - ISSN Trykt 1984 Nr. 84/1 Naturressurser og miljø 1983 Foreløpige nøkkeltall fra ressursregnskapene for energi, mineraler, skog, fisk og areal Sidetall 100 Pris kr 18,00 ISBN /2 Fnergisubstitusjon i næringssektorene i en makromodell Sidetall 47 Pris kr 12,00 ISBN /4 Kommunale avfallsbehandlingsanlegg Miljøstandard Sidetall 78 Pris kr 18,00 ISBN /5 Bibliography of Population Studies in Norway Bibliografi over befolkningsstudier i Norge Sidetall 114 Pris kr 18,00 ISBN /6 Folketrygden. Korttidsytelser og stønad ved yrkesskade Sidetall 26 Pris kr 12,00 ISBN /7 Social Indicators and Environmental Dimensions Sidetall 33 Pris kr 12,00 ISBN /8 Pasientstatistikk 1982 Statistikk fra Det økonomiske og medisinske informasjonssystem Sidetall 61 Pris kr 18,00 ISBN /9 Statistiske metoder for analyse av samvariasjon i kategoriske data Sidetall 228 Pris kr 24,00 ISBN /10 Vannkraftutbygging - Reguleringsinngrep - Virkninger på fisk Sidetall 127 Pris kr 18,00 ISBN /11 Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Sidetall 75 Pris kr 18,00 ISBN /12 Friluftsliv i Norge Sidetall 77 Pris kr 18,00 ISBN /13 Boligstandard Variasjoner innen og mellom byer Sidetall 66 Pris kr 18,00 ISBM /15 Folke- og holigtelling 1980 Dokumentasjon Sidetall 211 Pris kr 24,00 ISBN /17 Virkninger av oljevirksomhet i Nord-Norge Sidetall 43 Pris kr 18,00 ISBN /18 Import- og eksportlikninger i KVARTS Utledning, estimering og simulering med likninger for utenrikshandelen Sidetall 83 Pris kr 18,00 ISBN /20 Energiundersøkelsen 1983 Om energibruk og energiøkonomisering i private husholdninger Sidetall 62 Pris kr 18,00 ISBN /21 Kvalitetskontrollundersøkelsen for Folke- og holigtellingen 1980 Sidetall 115 Pris kr 18,00 ISBN /22 Tilleggsundersøkelsen til Folke- og boligtelling 1980 Om muligheter for å erstatte skjema med registeropplysninger i senere folke- og boligtellinger Sidetall 61 Pris kr 18,00 ISBN /23 MINK En finansiell ettermodell til MSG En MSG-rapport Sidetall 71 Pris kr 18,00 ISBN /24 Engrosomsetningsindeks Sidetall 18 Pris kr 12,00 ISBN

41 I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP) - ISSN (forts.) 40 Trykt 1985 Nr. 85/1 Naturressurser og miljø 1984 Foreløpige nøkkeltall fra ressursregnskapene for miljø, energi, mineraler, skog, fisk on areal Sidetall 94 Pris kr 30,00 ISBN /2 Aktuelle skattetall 1984 Current Tax Data Sidetall 44 Pris kr 20,00 ISBN

42 41 Standarder for norsk statistikk (SNS) Standards for Norwegian Statistics (SMS) I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til nå foreligger: Nr. i Kontoplanen i nasjonalregnskapet " 2 Standard for næringsgruppering " 3 Standard for handelsområder Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH): Mr. 24 Standard for grupperinq av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk 28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk " 35 Standard for kommuneklassifisering " 38 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev. 2) Andre publikasjoner i serien SSH: Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering " 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri on kraftforsyning " 42 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks

43 Pris kr 20,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. ISBN ISSN X

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974

WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 614 LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 85 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 1. SEPTEMBER 1963 WAGE STATISTICS for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 97 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 616 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER 0 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES I OCTOBER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer