Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

4 Tidligere utkommet: LOnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 30. april NOS A 20. For 1957 og 1959 er statistikken publisert i årspublikasjonen "LOnnsstatistikk".

5 Forord Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd lonnsstatistikk for funksjonærer i forsikringavirksomhet i 1957, 1959, 1960 og Statistikken for 1962 er stort sett J2gt opp på samme måte som i tidligere år. Arbeidet med statistikken har vært ledet av forstesekretmr Helle Brabrand, Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. desember 1962 Signy Arctander Petra Vestbye

6 Innhold Oversikt Side Omfanget av statistikken , W Begrepene i statistikken... Grupperingen av materialet *****... Generell tabellforklaring Resultater av statistikken Tabeller Tabell I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste pr. 1. september 1962 og overtidsgodtgjoring pr. måned i tt ti ti It II. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og tariffgruppe. 11 III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter sone og tariffgruppe.. 13 IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter utdannelse og alder.. 15 V. Kontorfunksjonmrer etter gjennomanittlig månedsfortjeneste.. 16 Standardtegn brukt i tabellene: = 0 eller mindre enn 1/2 = oppgave mangler = tall kan ikke oppgis

7 Oversikt Omfanget av statistikken Dennsstatistikken for funksjonærer i forsikri:lgsvirksomhet pr. 1. september 1962 bygger på oppgaver fra 169 forsikringsavdelirger. En forsikringsavdeling er her definert som den del av et forsikringsselskap som ligger innen en og samme kommune. En har bare tatt med avdelinger som sysselsetter 3 eller flere funksjonærer. Statistikken omfatter alle ansatte unntatt direktorer, funksjonærer som vesentlig arbeider på provisjonsbasis, deltidsansatte og funksjonærer uten fast ukentlig arbeidstid. Funksjonærer som er 70 år eller mer er ikke med i statistikken. LOnnsoppgavene for funksjonærer under 18 år er bearbeidd for seg og er holdt utenfor hovedtabellene. I alt omfatter statistikken funksjonærer fra og med 18 til og med 69 år og 138 funksjonærer under 18 år. Begrepene i statistikken Avtalt lønn pr. maned er1/12av den avtalte brutto arslonn pr. 1. september 1962 uten fradrag for pensjonsinnskott og skatter. Faste tillegg til lonn pr. maned er 1/12 av årsverdien av faste tillegg til avtalt brutto arslonn, som feks barnetillegg, forsorgertillegg, fast overtidsgodtgjoring, fast reisegodtgjoring, arsverdin av frie trygdepremier hvis arbeidsgiveren betaler funksjonarens andel og decsuten verdien pr. år av naturalytelser som fri bolig, elektrisk strøm, brensel, arbeidsklær etc Månedsfortjeneste i alt er lik avtalt pr, måned, pluss faste tillegg til lonnen pr. måned, pluss gratiale, provisjon etc, pr. måned. OvertidsgodtgjOring pr. måned i 1961 er 1/12 av utbetalt overtidsgodtgjoring i Denne er ikke inkludert i månedsfortjenesten. Grupperingen av materialet Funksjonærene er delt inn i to hovedgrupper, kontorfunks jonærer og andre funksjoncerer. 98,7 prosent av dem som er med i undersokelsen, er kontorfunksjonwrer. Gruppen "andre funksjonærer" omfatter bud, vaktmestere, rengjorings- og kantinepersonale, personale i trykkeri og bokbinderi m.v. I tabell 11 og III er funksjonærene gruppert etter regulativene i lonnsavtalen for forsikringsfunksjonærer. Denne er delt i to havedkategorier,

8 minstelonnstariffen og det informatoriske regulativ. Dessuten er en del funksjonwrer lont over informatorisk regulativ, og andre er lont utenfor både minstelonnstariffen og informatorisk regulativ. En får da folgende gruppering av funksjonærene: 1. Funksjonærer i selskaper som folger lonnsavtalen for forsikringsfunksjonærer a. Funksjonærer lønt over informatorisk regulativ b. Funksjonærer lont etter infrmatorisk regulativ C. Funksjonærer lont ettor mdnstelonnstariffen d. Funksjonærer lont utenfor minstelonnstariffen og informatoris k regulativ 2. Funksjonmrer i selskaper som ikke folger lonnsavtalen for forsikringsfunksjnneerer Tabell I, II og V gir oppgaver særskilt fr Oslo og for landet ellers. Den geografiske grupperingen i tabell III bygger på soneinndelingen i lonnsavtalen, men seine 3 ng 4 er slått sammen. I tabell I, II og III er det gitt tall særskilt for livsforsikrings selskaper g for skadeforsikringsselskaper. Generell tabeilfirkiarin g Alle tabeller omfatter funksjjn.ærcr i alderon år med ordinmr arbeidstid. I tabellenesforspalte 67 det Fit spesifikasjoner bare for de større grupper. Oppgavene for de spesifiserte Fap -rer vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaler som er gitt. de tabeller hvor lonnen er cppfr.ù pa -2entes, er tallet et gjennomsnitt av lonnen for funksjonærc2r Tre prikker er brukt hvis det er fcre enn 10 funksjonærer i gruppen. En strek betyr at det ikke finnes noen funksjonærer i gruppen. Resultater av statistikken Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn var kr og for kvinner kr. i 162. Fordelingen av månedsfortjenesten på de enkelte lonnskamponenter går fram av tabell I (Tabellverket). Den faste iønnen utgjorde 91 prosent av månedsfortjenesten for menn og 93 prosent av månedsfortjenesten for kvinner. For de mannlige funksjonetene var fortjenesten hoyest i skadeforsikringsselskapene, og for de kvinnelige funksjorotene i livsforsikringsselskapene. 79 prosent av livsforsikringsfunksjonærene og 67 prosent av

9 6 skadeforsikringsfunksjonerene horer hjemme i Oslo I livsforsikringsselskapene er fortjenesten både for mann og kvinner 12 prosent hoyere i Oslo enn i landet ellers. I skadeforsikringsselskapene er fortjenesten i Oslo 11 prosent høyere enn i landet ellers for menn og 16 prosent hoyere enn landet ellers for kvinner. Forsikringsfunksjonaerene lonnes etter avtale 11om Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund på den ero siden og Livsforsikrigsselskapenes Arbeidsgiverforening og SkadeforsikringsselLkapenes Arbeidsgiverfcrening på den andre siden. 82 prosent av funksjonærene som er med i unders(kelsen, er ansatt i selskaper som folger denne lonnsavtalen. Avtalen ble sist revidert med virkning fra 1. juni 1961, og gav en lonnsoking som ble gjennomfort i to etapper, fra 1. juni 1961 og fra 1. januar Tilleggene gav til sammen en lonnsoking på gjennomsnittlig om lag 10 prosent. Senere er det p,itt et dyrtidstillegg på 7,5 prosent med virkning fra I. juni 1962, Dette ti11e77et er ikko med i denne statistikken. Tabell 1. Gjennomsnittlig menesfortjeneste MENN FunksjonaiTer _ TAnedsfortjeneste. Stining 30,april lfsept J T V,, Pst, Ist. Funksjonmrer i alt j J20 34,7 14,9 Oslo ,6 15,3 Landet ellers ,0 139 Funksjonmrer i 7." IL livsforsikring.. / o ,7 11,1 IL Oslo,..400J*.:271-±" i ,71 3,3, /72 Landet ellers c)13 30,0 7 Funksjonmier i skadeforsikring 1 :'<) Oslo Iandet ellers (:) J,r" ,0 16,2 1 CL ,0 16 ; 1 53.) ,2 16,1 KVINNER 920 Funksjonærer 1 i alt P, ,3 8, Oslo... I (' ,3 8,6 964 landet ellers ,2 8,8 Funksjonærer i livsforsikring ,8 109 Oslo ,7 11,7 Landet ellers ,2 7, Funksjonærer i skadeforsikring.. Oslo... Landet ellers ,0 7, , ,4 9,1

10 Fra 30. april 1960 til 1 september 1962 steg fortjenesten gjennomsnittlig med 14,9 prosent for menn og med 8,6 prosent for kvinner. For de mannlige funksjonærene var den relative fortjenestestigning i dette tidsrom størst i skadeforsikringsselskapene, og for de kvinnelige funksjonærene var stigningen størst i livsforsikringsselskapene. Tabell 2 viser fortjenestestigningen fra 1960 til 1962 i de enkelte aldersklasser. Tabell 2. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder MENN Oslo l'iilnedsfortjeneste 30.april 1960 Kr. 1.september 1962 Kr. Stigning Funksjonmrer i alt , år , " , " , " , " OSO J.14,, " " -, u(-)a, ,1 landet ellers Funskjonærer i alt , år (592) n..., , ".., , " , " , it , " ,., ,1 KVINNER Oslo Funksjonmrer i alt , år , " , " , " o, ') " ,5 Pst " ,3 6o - 69 u , Landet ellers 964 Funksjonærer i alt , år , " , H , " , " , tt ,6 6o - 69 T,.... *....,` (1 357) ,9

11 Forskyvninger i aldersfordelingen av funksjonrene har påvirket den gjennomsnittlige fortjenestestigning, særlig for kvinnene. For i eliminere virkningen av aldersforskyvningen har en beregnet fortjenestestigningen under forutsetning av samme aldersfordeling i 1962 som i De registrerte og de standardberegnede stigningsprosenter er stilt sammen i tabell 3. Tabell 3. Registrerte og standardberegnede endringer i gjennomsnittlig månedsfortjeneste MENN Stigning ,3 Oslo ,3 13,9 Landet ellers ,5 KVINNER Registrert Pst. Standardberegnet Pst. 8,6 S ,0, Landet ellers ,2 Hvis aldersfordelingen av de kvinnelige funksjonærene hadde vært den samme i 1962 som i 1960, ville fortjenesten steget med 10,0 prosent i Oslo og med 10,2 prosent i landet ellers. Tabell 4 viser gjennomsnittlig månedsfortjeneste i 1960 og 1962 og prosentvis fortjenestestigning for funksjonærer lont etter de ulike regulativer, og for funksjonærene i selskaper som ikke fçager lonnsavtalen. Tabell 4. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter tariffgruppe Funksjonærer lånedsfortjeneste Stigning 30.april I.sept m.M...mis..rwilrlorrer.../ Kr. Kr. Pst. Hele landet MEN N Alle funksjonærer ,9 Funksjonærer i selskaper med avtale ,2 Liont over informatorisk regulativ ,7 Lont etter informatorisk regulativ ,9 IOnt etter minstelonnstariffen /, ,4 Funksjonærer i selskaper uten avtale ,4

12 9 Tabell 4 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter tariffgruppe KVINNER Funksjonarer Månedsfortjeneste Stigning 30.april lesep -o Ar. Kr. Pst. Alle funksjonmrer ,6 Funksjonwrer i selskaper med 2 avtale ,0 lønt etter informatorisk regulativ. ***** ,4 Iont etter minstelonns - tariffen , 9 Funksjonærer i selskaper uten avtale ***** ,9 UndersOkelsen omfatter også 138 funksjonærer under 18 år med en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på kr Av disse var 39 lønt etter minstelonnstariffen. 133 funksjonærer (125 kvinner og 8 menn) var lønt etter Iærlingetariffen. Av disse var 41 under 16 år.

13 10 Tabell I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste pr. 1. september 1962 og overtidsgodtgjoring pr. maned i 1961 Overtids- Manedsfortjeneste pr.l.selpt Funk- godtsic- LOnn Faste Gratiale, gjoring narer I alt pr. til- 7Drov.etc. pr. måned måned legg i 1961 i _777_ Kr. Kr. \T. MENN Funksjonærer i alt O Oslo JY Landet ellers ' Kontorfunksjonærer i -,, /,-) o Oslo Landet ellers * ) Andre funksjonærer Oslo OO Landet ellers Funksjonærer i livsforsikring * Oslo W * OS* Landet ellers Funksjonærer i skadeforsikring Oslo 60006* o 0* Landet ellers KVINNER Funksjonarer i alt (,),E, Oslo we Landet ellers OOOOO Kontorfunksjonmrer Oslo Landet ellers : Andre funks...,. 17 (776) (724) (10) (33) (5) Oslo (848) (78) (20) (39) (I) Landet ellers Funksjonærer i livsforsikring Oslo Landet ellers Funksjonmrer i skadeforsikring... Oslo * Landet ellers :u

14 Tabell 11. Gj ennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder 11 og tariffgruppe Funk- Måneds-Månedsfortjenes te i alders klas s ene sjo- nmrer år år år år år år år fortje ,--75:"Z : neste r. Kr. tr. r. r. Kr. Kr. r. MENN Funksjonærer i alt Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer Oslo... I 453 Landet ellers Funksjonmrer i skadeforsikring 605 Oslo... 1 o66 landet ellers (592) 687 (743) (601) Andre funksjonærer48 Funksjonærer i (1 528) 0 (1 024) livsforsikring... Oslo (697) landet 1 ellers (945)(1 404)(2 158)(2 305)(2 524), (716) (581) L, Selskaper som folger ITansavtalen for forsikringsfunksjonearer Funksjonærer lønt over informatorisk regulativ.. Oslo Landet ellers.. Funksjonmrer lc6nt etter informatorisk regulativ.. Oslo t,... Landet ellers.. Funksjonærer lont etter minstelonnstariffen Oslo landet ellers.. Funksjonærer lont utenforminstelonnstariffen og inform. regulativ h222e2221lk1 folger lonnsavtalen Y677177sITTIFF7--- funksjonærer Funksjonærer i alt Oslo Landet ellers _ - 308'? (3 476)(3 298) (1 820 ) (2 392) (741) 1 o6o I (1 461)(1 297) (1 389) (1 825)(1 864)(2 090)(1 020) (1 042) i (1 202) (867)(1 369) (2 814)(3 009)

15 Selskaper som følger lonnsavtalen for forsikringsfunksjonærer Funksjonærer lont etter informatorisk regulativ.. Oslo Landet ellers Tabell 11 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og tariffgruppe KVINNER Funksjonærer i alt Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer Oslo O Landet ellers Andre funksjonærer17 (776) Funksjonærer i livsforsikring Oslo Landet ellers. Funksjonærer i skadeforsikring Oslo Landet ellers Funk- Måneds-Månedsfortjeneste i aldersklassene: sjo- fortje T-777 :75 nærer neste årår år år år år år r. Kr, Kr. Kr. r. Kr. Kr, C lo i i * (1 698)(1 489) (1 510) Funksjonærer lont etter minstelonnstariffen Oslo MOW Landet ellers E (1 549) Funksjonærer lont utenfor minste' lønnstariffen og inform. regulativ (645) (803) _. (1 984) * 0 Sew 22221=21.1LIE folger lonnsavtalen funksjonserer Funksjonærer i alt Oslo w Oo sollools landet ellers (1 541) (1 445).,. 801 (1 037) (1 332)

16 Tabell III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter sone og tariffgruppe MENN Alle selskaper 13 Andre :7.,ar mec Hele landet Oslo La ndet ellers over25000i nnb. Tnk- TIneds- Funk- Ylaneds : 7117:--717/77q: sjo- fortje- slo- fortje- sjo- fortje- sjo- fortjenærer neste nærer neste nalter neste nærer neste Kr. Kr, Kr. Funksjonærer i alt Funksjonærer i selskaper som folger lonnsavtalen Av dette: Loint over informatorisk regulativ Wilt etter informatorisk regulativ 95B Ionnsklasse I.. 18; (1 799) II III J IV V VI (2 (598) 5 LOnt etter minstelonnstariffen Sats ]/-2)) IOnt utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ (1 557) 11 (1 656) Funksjoner i selskaper som ikke folger avtalen Livsforsikringsselskaper (med avtale) Funksjonærer i alt IOnt over informatorisk regulativ (3 376) iont etter informatorisk regulativ Iont etter minstelonnstariffen Lont utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ Skadeforsikringsselskaper (med. avtale) Funksjonærer i alt LOnt over informatorisk regulativ Lont etter informatorisk regulativ Iont etter minstelonnstariffen (1 173) Lont utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ (1 656)

17 Tabell III (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter sone og tariffgruppe KVINNER Alle selskaper 14 :a71.7.7t-- yer Tied Hele landet Osl o Landet ellers over innb. Funknrer Tianeds- Funk- Yaneds- Funkfortje- sjo- fortje- sjoneste nærer neste nærer Kr. Kr. Måneds- Funk- Månedsfortje- sjo- fortjeneste nærer neste Kr. Kr. Funksjonærer i alt Funksjonærer i selskaper som folger lonnsavtalen Av dette: LOnt etter informatorisk regulativ Lønnsklasse (1 769) II LOnt etter minste - lonnstariffen Sats O.os (613) it ,0000* ? II ti4., ti (907) 6... It6 00, ) (1 041) 6. ti (1 161) O E.) It LOnt utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ (689) Funksjonærer i selskaper som ikke folger lonnsavtalen (937) Livsforsikringsselskaper (med avtale) FunksjonE2rer i alt Iont etter informa - torisk regulativ (2 042) IOnt etter minstelonnstariffen SkadeforsikrinEsselskaper (meld avtale) Funksjonærer i alt S IOnt etter informatorisk regulativ 11$ (1 889) 7.se LOnt etter minstelonnstariffen LOnt utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ

18 15 Tabell IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter utdannelse og alder MENN Funk- Måneds- Månedsfortjeneste i aldersklassene: sjo fortje nmrer neste årår år år år år år Kr. "7r:- Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Funksjonærer i alt Med universitetseller hogskoleutdannelse (2 102) (3 310) Universitet eller handelshogskole (2 114) (2 981) Teknisk hogskole I W (2 529) (3 554) Med eksamen fra gymnas eller handels gymnas Funksjonærer uten noen av de nevnte utdannelser KVINNER Funksjonærer i alt Med eksamen fra gymnas eller handelsgymnas (758) (1 720) Funksjonærer uten noen av de nevnte utdannelser o6

19 Tabell V. KontorfunksjonKrer etter gjennomsnittlig manedsfortjeneste LIENN Funksiomcrer Ijecl månndsforticnoste kr.: haneds- Under fortje _ og m6r neste st". -"Fs-C7-75T7-17s1. Hele landet... 8,5 210,7 0C3 6,6 4,55,0 ' 2 9,6 11,214,4 12, % 1C - 19 ar ,4 2, s II ,9 32,9 14,3 4,1 1,4 0,7 0, ,2 14,5 25,9 21,3 17,1 5,7 5,2,,,, 3,1 1,5 0,5 Z(6)v 30-39,),..,,3 0{ 1,1 2,6 10,7 17,2 17,2 19,2 3,0 7,2 6, ti - 49 * **** 519 0,2 0,6 2,0 ( r 4,G 0), 2 3,3 14,3 -IA, 6 10,4 13,1 20, Vi. It ,0 1,6 0,9 7,3 3, o,,,, 0 ( 0,9 2,J 13,4 19,9 24, ,7 1,2 2,0 3,2 4,5 5,7 10,2 6,5 11,4 19,5 30, O slo ' C) 9,4,9 4,8 7,9 9,5 12,9 10,3 1(), ,3 39,4 19,2 6, ,C 0,, 22,7 26,1 23,5 4,2 0, ***** ,7 3, ,2 7,5 (.),J r-j r 13, L,7 (1, ,0 21, ,9 7, ,6 25, fl ,1 IL 0 1,5 r 10,7 C,(-) 17,2,) Landet 5,5 ellers ,5 6,2 9, ,r r-) I 0 /. 7 74,5 2,1.,,..,,. t* 0,......'''' , i; 6 io ,1 27,0 13,6 6,,3 2,7 5 5 /, 1,3... _ a ,4 1,8 1 G 15,5 19,2 15,4 36,8 12,6 5,6 6,6 3, , i; 13i 0,7 2,1 5,1 5,8 19,6 16,7 13, 6,5 10,9 16, it C,... J_,,1,1 Uy o r0000c tt 0 2,2 1,1 6,4 3/2 12,9 3,2( 15,1 24,7 21, ,1 49 2,0 2,0 8,2 2,0 3,2 6,1 10,2 23,6 24, Z-2, n,-- /,u 11,9 11,1 9,2 6,4 10,5 9,

20 Tabell V (forts. Kontorfunksjonmrer etter gjennomsnittlig månedsfortjeneste Nedmhnedsfort' eneste kr.: MAneds- Under fortje og mer neste Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Kr. Funksjo nærer K V I :Li N E R 0 0 2,1 Hele landet ,1 7,8 5,9 6,2 10,4 11,7 6,2 6,3 3, hr ,0 1, ;i ,0 23,C; r; d o 5,2 1,3 0, , ,3 12,6 16,6 22,6 17,3 16,7 4,7 1, fl * 537 3,4 3,2 1 6,1 12,3 19,4 25,7 13,4 C,0 1,7 0,7 1 36C ti 4, I 412 3,9 1,4 3,2 2,4 6,1 18,2 27,2 10,9 16,7 5, , fl 260 1,1 1,1 0,C 3,8 5,[% 15,/, 20,0 14,2 13, ,5 1,5 1,5 5,3 14,2 11,9 11,9 24,6 16,4 11, el 0 Osl o F3 2,24,9 U.9) 5,9 6,9 11,7 12, 9 6,7 6,9 4, år G,6 1,4 726 fl ,1 21,2 (f, 39,G 0 1,7 1, ni C ,4 18,8 21,5 1L ,7 6,3 K ,1 fl it 384 I,C 2,6 5,5 5,7 13,0 20,4 25,5 14,1 9,1 1 1,(3 0, ,3 0,9 3,7 2,4 6,1 1(2),6 27,1 11,6 16,4 5,5 3, ,0 1,0 2,9 7,2 15,3 21,0 12,0 12,() 17,7 7, ,9 1,E3 5,5 12,C 13,[s 10,1 21,1 1L,4 13, (-1 r7 Landet ellers It ,2 8,7 5,0 5,`J, 4,7 7,6 5, år , ,4 14,9 4,2 2,4 0,7 0, or 10,5 20,0 17,9 25,3 15 1,1 9,5 1,0 11,C ,2 4,6 7,8 7,2 10,5 17,0 26,1 5, " 84 2,4 3,6 1,2 2,4 6,0 16,7 27,4 L';,3 17, It 51 2,0 15,7 15,7 23,6 13, If 25 4,0 4,0 20,0 4,0 20,0 40,0 1,6 1,3 5,9 7,8 C,0 1, , , ,

21 Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 1962 Nr. 47 Markedstall. Jordbrukstellingen 20. juni 1959 og Skogbrukstellingen 1. september 1957 Market data. Census of agriculture June 20, 1959, and Census of forestry September 1, Forsorgsstønad og kommunal trygd 1960 Public relief and municipal social pensions - 49 LØnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1961 Wage statistics for workers in public construction activity 50 Norske forretningsbanker 1961 Norwegian commercial banks - 51 Undervisningsstatistikk Folkehøgskoler Statistics on education People's high schools - 52 Norske sparebanker 1961 Norwegian savings banks - 53 LØnnsstatistikk for kommunale tjenestemenn pr. 1. januar 1962 Salaries of local government employees - 54 Sivilrettsstatistikk 1961 Civil law statistics - 55 LØnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet pr. 30. april 1962 Salaries of bank employees - 56 LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1962 Wage statistics for seamen on ships in ocean transport 57 Kriminalstatistikk 1961 I Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet Criminal statistics I Crimes investigated by the police - 58 LØnnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. mars 1962 Monthly earnings in wholesale and retail trade - 59 LØnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 30. september 1962 Salaries of insurance employees Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien SamfunnsØkonomiske studier (SØS). I denne serie offentliggjøres undersøkeiser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. The Central Bureau of Statistics also publishes the series esamfunnsøkonomiske studier. (SØS). This series contains report." on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics. Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series cartikler». Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics. Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade. Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics. Abonnement på disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 18,00, pr. nr. kr. 2,00. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 0,50. For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Qski.

22 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr. 3,50.

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 85 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 1. SEPTEMBER 1963 WAGE STATISTICS for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 341 Jordbruksstatistikk 1958 Agricultural statistics - 342 Statistisk årbok 1959 Statistical

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Forord Departementet for

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 963 WAGE STATISTICS for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk Oslo, l4. juni 1969 IB 69/3 INTERNASJONALE STANDARDER FOR STATISTIKK OVER LØNNINGER, LØNNSKOSTNADER OG LØNNSTAKERNES INNTEKTER. Av Petter Myklebust Innhold Side I. Innledning II. Begreper og definisjoner

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 1958 Wage statistics 3 Norges

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning PB/MF, 26.4.66 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1965 bevilget sju nye organiserte stillinger. Dette gjorie blant annet visse utvidinger

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2015 Publisert: 09.05.2016 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-1956 Assurances

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-1956 Assurances Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over året 959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 958 Wage statistics - 3 Norges kommunale

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2014 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2014 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968

MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968 RD/PB/AA/MF, 24/4-69 MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1968 bevilget 4 nye assistentstillinger til forskjellige arbeidsoppgaver. Videre

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1 MARCH 1967

LØNNSSTATISTI K K FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1 MARCH 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 2 LØNNSSTATISTI K K FOR ANSATTE I VAREHANDEL. MARS 967 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE MARCH 967 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

/.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER

/.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER /.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER REGLER FOR PUBLIKASJONENES UTSTYR M.V. I SERIEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 01 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakepende t. L1 -

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2007

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2007 NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2007 Publisert: 25. april 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 2 2. Hovedtall funksjonærer i NHO-bedrifter 3 3. Lønnsnivå, lønnsutvikling og

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 0811 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 0811 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 08 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellinesultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASØY 147 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK

BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 228 BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1966 CONSTRUCTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Forord Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AURA 545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2010 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2010 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper Rundskriv Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper RUNDSKRIV 4/2010 DATO: 22.01.2010 RUNDSKRIVET GJELDER

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 80 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID 111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/3 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1977 AV JON BLAALID OSLO 1979 ISBN 82-537-0969-2 FORORD

Detaljer

OM BEREGNINGEN AV AVSTÅTT INNTEKT FOR ELEVER/STUDENTER VED NOEN UTDANNINGSVEIER, 1900-1960. Av Eivind Hoffmann. Innhold

OM BEREGNINGEN AV AVSTÅTT INNTEKT FOR ELEVER/STUDENTER VED NOEN UTDANNINGSVEIER, 1900-1960. Av Eivind Hoffmann. Innhold IO 68/21 Oslo, 28. august 1968 OM BEREGNINGEN AV AVSTÅTT INNTEKT FOR ELEVER/STUDENTER VED NOEN UTDANNINGSVEIER, 1900-1960 Av Eivind Hoffmann Innhold I, Innledning 2 II. Beregningen av den gjennomsnittlige

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer