Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

4 Tidligere utkommet: LOnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 30. april NOS A 20. For 1957 og 1959 er statistikken publisert i årspublikasjonen "LOnnsstatistikk".

5 Forord Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd lonnsstatistikk for funksjonærer i forsikringavirksomhet i 1957, 1959, 1960 og Statistikken for 1962 er stort sett J2gt opp på samme måte som i tidligere år. Arbeidet med statistikken har vært ledet av forstesekretmr Helle Brabrand, Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. desember 1962 Signy Arctander Petra Vestbye

6 Innhold Oversikt Side Omfanget av statistikken , W Begrepene i statistikken... Grupperingen av materialet *****... Generell tabellforklaring Resultater av statistikken Tabeller Tabell I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste pr. 1. september 1962 og overtidsgodtgjoring pr. måned i tt ti ti It II. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og tariffgruppe. 11 III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter sone og tariffgruppe.. 13 IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter utdannelse og alder.. 15 V. Kontorfunksjonmrer etter gjennomanittlig månedsfortjeneste.. 16 Standardtegn brukt i tabellene: = 0 eller mindre enn 1/2 = oppgave mangler = tall kan ikke oppgis

7 Oversikt Omfanget av statistikken Dennsstatistikken for funksjonærer i forsikri:lgsvirksomhet pr. 1. september 1962 bygger på oppgaver fra 169 forsikringsavdelirger. En forsikringsavdeling er her definert som den del av et forsikringsselskap som ligger innen en og samme kommune. En har bare tatt med avdelinger som sysselsetter 3 eller flere funksjonærer. Statistikken omfatter alle ansatte unntatt direktorer, funksjonærer som vesentlig arbeider på provisjonsbasis, deltidsansatte og funksjonærer uten fast ukentlig arbeidstid. Funksjonærer som er 70 år eller mer er ikke med i statistikken. LOnnsoppgavene for funksjonærer under 18 år er bearbeidd for seg og er holdt utenfor hovedtabellene. I alt omfatter statistikken funksjonærer fra og med 18 til og med 69 år og 138 funksjonærer under 18 år. Begrepene i statistikken Avtalt lønn pr. maned er1/12av den avtalte brutto arslonn pr. 1. september 1962 uten fradrag for pensjonsinnskott og skatter. Faste tillegg til lonn pr. maned er 1/12 av årsverdien av faste tillegg til avtalt brutto arslonn, som feks barnetillegg, forsorgertillegg, fast overtidsgodtgjoring, fast reisegodtgjoring, arsverdin av frie trygdepremier hvis arbeidsgiveren betaler funksjonarens andel og decsuten verdien pr. år av naturalytelser som fri bolig, elektrisk strøm, brensel, arbeidsklær etc Månedsfortjeneste i alt er lik avtalt pr, måned, pluss faste tillegg til lonnen pr. måned, pluss gratiale, provisjon etc, pr. måned. OvertidsgodtgjOring pr. måned i 1961 er 1/12 av utbetalt overtidsgodtgjoring i Denne er ikke inkludert i månedsfortjenesten. Grupperingen av materialet Funksjonærene er delt inn i to hovedgrupper, kontorfunks jonærer og andre funksjoncerer. 98,7 prosent av dem som er med i undersokelsen, er kontorfunksjonwrer. Gruppen "andre funksjonærer" omfatter bud, vaktmestere, rengjorings- og kantinepersonale, personale i trykkeri og bokbinderi m.v. I tabell 11 og III er funksjonærene gruppert etter regulativene i lonnsavtalen for forsikringsfunksjonærer. Denne er delt i to havedkategorier,

8 minstelonnstariffen og det informatoriske regulativ. Dessuten er en del funksjonwrer lont over informatorisk regulativ, og andre er lont utenfor både minstelonnstariffen og informatorisk regulativ. En får da folgende gruppering av funksjonærene: 1. Funksjonærer i selskaper som folger lonnsavtalen for forsikringsfunksjonærer a. Funksjonærer lønt over informatorisk regulativ b. Funksjonærer lont etter infrmatorisk regulativ C. Funksjonærer lont ettor mdnstelonnstariffen d. Funksjonærer lont utenfor minstelonnstariffen og informatoris k regulativ 2. Funksjonmrer i selskaper som ikke folger lonnsavtalen for forsikringsfunksjnneerer Tabell I, II og V gir oppgaver særskilt fr Oslo og for landet ellers. Den geografiske grupperingen i tabell III bygger på soneinndelingen i lonnsavtalen, men seine 3 ng 4 er slått sammen. I tabell I, II og III er det gitt tall særskilt for livsforsikrings selskaper g for skadeforsikringsselskaper. Generell tabeilfirkiarin g Alle tabeller omfatter funksjjn.ærcr i alderon år med ordinmr arbeidstid. I tabellenesforspalte 67 det Fit spesifikasjoner bare for de større grupper. Oppgavene for de spesifiserte Fap -rer vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaler som er gitt. de tabeller hvor lonnen er cppfr.ù pa -2entes, er tallet et gjennomsnitt av lonnen for funksjonærc2r Tre prikker er brukt hvis det er fcre enn 10 funksjonærer i gruppen. En strek betyr at det ikke finnes noen funksjonærer i gruppen. Resultater av statistikken Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn var kr og for kvinner kr. i 162. Fordelingen av månedsfortjenesten på de enkelte lonnskamponenter går fram av tabell I (Tabellverket). Den faste iønnen utgjorde 91 prosent av månedsfortjenesten for menn og 93 prosent av månedsfortjenesten for kvinner. For de mannlige funksjonetene var fortjenesten hoyest i skadeforsikringsselskapene, og for de kvinnelige funksjorotene i livsforsikringsselskapene. 79 prosent av livsforsikringsfunksjonærene og 67 prosent av

9 6 skadeforsikringsfunksjonerene horer hjemme i Oslo I livsforsikringsselskapene er fortjenesten både for mann og kvinner 12 prosent hoyere i Oslo enn i landet ellers. I skadeforsikringsselskapene er fortjenesten i Oslo 11 prosent høyere enn i landet ellers for menn og 16 prosent hoyere enn landet ellers for kvinner. Forsikringsfunksjonaerene lonnes etter avtale 11om Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund på den ero siden og Livsforsikrigsselskapenes Arbeidsgiverforening og SkadeforsikringsselLkapenes Arbeidsgiverfcrening på den andre siden. 82 prosent av funksjonærene som er med i unders(kelsen, er ansatt i selskaper som folger denne lonnsavtalen. Avtalen ble sist revidert med virkning fra 1. juni 1961, og gav en lonnsoking som ble gjennomfort i to etapper, fra 1. juni 1961 og fra 1. januar Tilleggene gav til sammen en lonnsoking på gjennomsnittlig om lag 10 prosent. Senere er det p,itt et dyrtidstillegg på 7,5 prosent med virkning fra I. juni 1962, Dette ti11e77et er ikko med i denne statistikken. Tabell 1. Gjennomsnittlig menesfortjeneste MENN FunksjonaiTer _ TAnedsfortjeneste. Stining 30,april lfsept J T V,, Pst, Ist. Funksjonmrer i alt j J20 34,7 14,9 Oslo ,6 15,3 Landet ellers ,0 139 Funksjonmrer i 7." IL livsforsikring.. / o ,7 11,1 IL Oslo,..400J*.:271-±" i ,71 3,3, /72 Landet ellers c)13 30,0 7 Funksjonmier i skadeforsikring 1 :'<) Oslo Iandet ellers (:) J,r" ,0 16,2 1 CL ,0 16 ; 1 53.) ,2 16,1 KVINNER 920 Funksjonærer 1 i alt P, ,3 8, Oslo... I (' ,3 8,6 964 landet ellers ,2 8,8 Funksjonærer i livsforsikring ,8 109 Oslo ,7 11,7 Landet ellers ,2 7, Funksjonærer i skadeforsikring.. Oslo... Landet ellers ,0 7, , ,4 9,1

10 Fra 30. april 1960 til 1 september 1962 steg fortjenesten gjennomsnittlig med 14,9 prosent for menn og med 8,6 prosent for kvinner. For de mannlige funksjonærene var den relative fortjenestestigning i dette tidsrom størst i skadeforsikringsselskapene, og for de kvinnelige funksjonærene var stigningen størst i livsforsikringsselskapene. Tabell 2 viser fortjenestestigningen fra 1960 til 1962 i de enkelte aldersklasser. Tabell 2. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder MENN Oslo l'iilnedsfortjeneste 30.april 1960 Kr. 1.september 1962 Kr. Stigning Funksjonmrer i alt , år , " , " , " , " OSO J.14,, " " -, u(-)a, ,1 landet ellers Funskjonærer i alt , år (592) n..., , ".., , " , " , it , " ,., ,1 KVINNER Oslo Funksjonmrer i alt , år , " , " , " o, ') " ,5 Pst " ,3 6o - 69 u , Landet ellers 964 Funksjonærer i alt , år , " , H , " , " , tt ,6 6o - 69 T,.... *....,` (1 357) ,9

11 Forskyvninger i aldersfordelingen av funksjonrene har påvirket den gjennomsnittlige fortjenestestigning, særlig for kvinnene. For i eliminere virkningen av aldersforskyvningen har en beregnet fortjenestestigningen under forutsetning av samme aldersfordeling i 1962 som i De registrerte og de standardberegnede stigningsprosenter er stilt sammen i tabell 3. Tabell 3. Registrerte og standardberegnede endringer i gjennomsnittlig månedsfortjeneste MENN Stigning ,3 Oslo ,3 13,9 Landet ellers ,5 KVINNER Registrert Pst. Standardberegnet Pst. 8,6 S ,0, Landet ellers ,2 Hvis aldersfordelingen av de kvinnelige funksjonærene hadde vært den samme i 1962 som i 1960, ville fortjenesten steget med 10,0 prosent i Oslo og med 10,2 prosent i landet ellers. Tabell 4 viser gjennomsnittlig månedsfortjeneste i 1960 og 1962 og prosentvis fortjenestestigning for funksjonærer lont etter de ulike regulativer, og for funksjonærene i selskaper som ikke fçager lonnsavtalen. Tabell 4. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter tariffgruppe Funksjonærer lånedsfortjeneste Stigning 30.april I.sept m.M...mis..rwilrlorrer.../ Kr. Kr. Pst. Hele landet MEN N Alle funksjonærer ,9 Funksjonærer i selskaper med avtale ,2 Liont over informatorisk regulativ ,7 Lont etter informatorisk regulativ ,9 IOnt etter minstelonnstariffen /, ,4 Funksjonærer i selskaper uten avtale ,4

12 9 Tabell 4 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter tariffgruppe KVINNER Funksjonarer Månedsfortjeneste Stigning 30.april lesep -o Ar. Kr. Pst. Alle funksjonmrer ,6 Funksjonwrer i selskaper med 2 avtale ,0 lønt etter informatorisk regulativ. ***** ,4 Iont etter minstelonns - tariffen , 9 Funksjonærer i selskaper uten avtale ***** ,9 UndersOkelsen omfatter også 138 funksjonærer under 18 år med en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på kr Av disse var 39 lønt etter minstelonnstariffen. 133 funksjonærer (125 kvinner og 8 menn) var lønt etter Iærlingetariffen. Av disse var 41 under 16 år.

13 10 Tabell I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste pr. 1. september 1962 og overtidsgodtgjoring pr. maned i 1961 Overtids- Manedsfortjeneste pr.l.selpt Funk- godtsic- LOnn Faste Gratiale, gjoring narer I alt pr. til- 7Drov.etc. pr. måned måned legg i 1961 i _777_ Kr. Kr. \T. MENN Funksjonærer i alt O Oslo JY Landet ellers ' Kontorfunksjonærer i -,, /,-) o Oslo Landet ellers * ) Andre funksjonærer Oslo OO Landet ellers Funksjonærer i livsforsikring * Oslo W * OS* Landet ellers Funksjonærer i skadeforsikring Oslo 60006* o 0* Landet ellers KVINNER Funksjonarer i alt (,),E, Oslo we Landet ellers OOOOO Kontorfunksjonmrer Oslo Landet ellers : Andre funks...,. 17 (776) (724) (10) (33) (5) Oslo (848) (78) (20) (39) (I) Landet ellers Funksjonærer i livsforsikring Oslo Landet ellers Funksjonmrer i skadeforsikring... Oslo * Landet ellers :u

14 Tabell 11. Gj ennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder 11 og tariffgruppe Funk- Måneds-Månedsfortjenes te i alders klas s ene sjo- nmrer år år år år år år år fortje ,--75:"Z : neste r. Kr. tr. r. r. Kr. Kr. r. MENN Funksjonærer i alt Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer Oslo... I 453 Landet ellers Funksjonmrer i skadeforsikring 605 Oslo... 1 o66 landet ellers (592) 687 (743) (601) Andre funksjonærer48 Funksjonærer i (1 528) 0 (1 024) livsforsikring... Oslo (697) landet 1 ellers (945)(1 404)(2 158)(2 305)(2 524), (716) (581) L, Selskaper som folger ITansavtalen for forsikringsfunksjonearer Funksjonærer lønt over informatorisk regulativ.. Oslo Landet ellers.. Funksjonmrer lc6nt etter informatorisk regulativ.. Oslo t,... Landet ellers.. Funksjonærer lont etter minstelonnstariffen Oslo landet ellers.. Funksjonærer lont utenforminstelonnstariffen og inform. regulativ h222e2221lk1 folger lonnsavtalen Y677177sITTIFF7--- funksjonærer Funksjonærer i alt Oslo Landet ellers _ - 308'? (3 476)(3 298) (1 820 ) (2 392) (741) 1 o6o I (1 461)(1 297) (1 389) (1 825)(1 864)(2 090)(1 020) (1 042) i (1 202) (867)(1 369) (2 814)(3 009)

15 Selskaper som følger lonnsavtalen for forsikringsfunksjonærer Funksjonærer lont etter informatorisk regulativ.. Oslo Landet ellers Tabell 11 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og tariffgruppe KVINNER Funksjonærer i alt Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer Oslo O Landet ellers Andre funksjonærer17 (776) Funksjonærer i livsforsikring Oslo Landet ellers. Funksjonærer i skadeforsikring Oslo Landet ellers Funk- Måneds-Månedsfortjeneste i aldersklassene: sjo- fortje T-777 :75 nærer neste årår år år år år år r. Kr, Kr. Kr. r. Kr. Kr, C lo i i * (1 698)(1 489) (1 510) Funksjonærer lont etter minstelonnstariffen Oslo MOW Landet ellers E (1 549) Funksjonærer lont utenfor minste' lønnstariffen og inform. regulativ (645) (803) _. (1 984) * 0 Sew 22221=21.1LIE folger lonnsavtalen funksjonserer Funksjonærer i alt Oslo w Oo sollools landet ellers (1 541) (1 445).,. 801 (1 037) (1 332)

16 Tabell III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter sone og tariffgruppe MENN Alle selskaper 13 Andre :7.,ar mec Hele landet Oslo La ndet ellers over25000i nnb. Tnk- TIneds- Funk- Ylaneds : 7117:--717/77q: sjo- fortje- slo- fortje- sjo- fortje- sjo- fortjenærer neste nærer neste nalter neste nærer neste Kr. Kr, Kr. Funksjonærer i alt Funksjonærer i selskaper som folger lonnsavtalen Av dette: Loint over informatorisk regulativ Wilt etter informatorisk regulativ 95B Ionnsklasse I.. 18; (1 799) II III J IV V VI (2 (598) 5 LOnt etter minstelonnstariffen Sats ]/-2)) IOnt utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ (1 557) 11 (1 656) Funksjoner i selskaper som ikke folger avtalen Livsforsikringsselskaper (med avtale) Funksjonærer i alt IOnt over informatorisk regulativ (3 376) iont etter informatorisk regulativ Iont etter minstelonnstariffen Lont utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ Skadeforsikringsselskaper (med. avtale) Funksjonærer i alt LOnt over informatorisk regulativ Lont etter informatorisk regulativ Iont etter minstelonnstariffen (1 173) Lont utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ (1 656)

17 Tabell III (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter sone og tariffgruppe KVINNER Alle selskaper 14 :a71.7.7t-- yer Tied Hele landet Osl o Landet ellers over innb. Funknrer Tianeds- Funk- Yaneds- Funkfortje- sjo- fortje- sjoneste nærer neste nærer Kr. Kr. Måneds- Funk- Månedsfortje- sjo- fortjeneste nærer neste Kr. Kr. Funksjonærer i alt Funksjonærer i selskaper som folger lonnsavtalen Av dette: LOnt etter informatorisk regulativ Lønnsklasse (1 769) II LOnt etter minste - lonnstariffen Sats O.os (613) it ,0000* ? II ti4., ti (907) 6... It6 00, ) (1 041) 6. ti (1 161) O E.) It LOnt utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ (689) Funksjonærer i selskaper som ikke folger lonnsavtalen (937) Livsforsikringsselskaper (med avtale) FunksjonE2rer i alt Iont etter informa - torisk regulativ (2 042) IOnt etter minstelonnstariffen SkadeforsikrinEsselskaper (meld avtale) Funksjonærer i alt S IOnt etter informatorisk regulativ 11$ (1 889) 7.se LOnt etter minstelonnstariffen LOnt utenfor minstelonnstariffen og informatorisk regulativ

18 15 Tabell IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter utdannelse og alder MENN Funk- Måneds- Månedsfortjeneste i aldersklassene: sjo fortje nmrer neste årår år år år år år Kr. "7r:- Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Funksjonærer i alt Med universitetseller hogskoleutdannelse (2 102) (3 310) Universitet eller handelshogskole (2 114) (2 981) Teknisk hogskole I W (2 529) (3 554) Med eksamen fra gymnas eller handels gymnas Funksjonærer uten noen av de nevnte utdannelser KVINNER Funksjonærer i alt Med eksamen fra gymnas eller handelsgymnas (758) (1 720) Funksjonærer uten noen av de nevnte utdannelser o6

19 Tabell V. KontorfunksjonKrer etter gjennomsnittlig manedsfortjeneste LIENN Funksiomcrer Ijecl månndsforticnoste kr.: haneds- Under fortje _ og m6r neste st". -"Fs-C7-75T7-17s1. Hele landet... 8,5 210,7 0C3 6,6 4,55,0 ' 2 9,6 11,214,4 12, % 1C - 19 ar ,4 2, s II ,9 32,9 14,3 4,1 1,4 0,7 0, ,2 14,5 25,9 21,3 17,1 5,7 5,2,,,, 3,1 1,5 0,5 Z(6)v 30-39,),..,,3 0{ 1,1 2,6 10,7 17,2 17,2 19,2 3,0 7,2 6, ti - 49 * **** 519 0,2 0,6 2,0 ( r 4,G 0), 2 3,3 14,3 -IA, 6 10,4 13,1 20, Vi. It ,0 1,6 0,9 7,3 3, o,,,, 0 ( 0,9 2,J 13,4 19,9 24, ,7 1,2 2,0 3,2 4,5 5,7 10,2 6,5 11,4 19,5 30, O slo ' C) 9,4,9 4,8 7,9 9,5 12,9 10,3 1(), ,3 39,4 19,2 6, ,C 0,, 22,7 26,1 23,5 4,2 0, ***** ,7 3, ,2 7,5 (.),J r-j r 13, L,7 (1, ,0 21, ,9 7, ,6 25, fl ,1 IL 0 1,5 r 10,7 C,(-) 17,2,) Landet 5,5 ellers ,5 6,2 9, ,r r-) I 0 /. 7 74,5 2,1.,,..,,. t* 0,......'''' , i; 6 io ,1 27,0 13,6 6,,3 2,7 5 5 /, 1,3... _ a ,4 1,8 1 G 15,5 19,2 15,4 36,8 12,6 5,6 6,6 3, , i; 13i 0,7 2,1 5,1 5,8 19,6 16,7 13, 6,5 10,9 16, it C,... J_,,1,1 Uy o r0000c tt 0 2,2 1,1 6,4 3/2 12,9 3,2( 15,1 24,7 21, ,1 49 2,0 2,0 8,2 2,0 3,2 6,1 10,2 23,6 24, Z-2, n,-- /,u 11,9 11,1 9,2 6,4 10,5 9,

20 Tabell V (forts. Kontorfunksjonmrer etter gjennomsnittlig månedsfortjeneste Nedmhnedsfort' eneste kr.: MAneds- Under fortje og mer neste Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Kr. Funksjo nærer K V I :Li N E R 0 0 2,1 Hele landet ,1 7,8 5,9 6,2 10,4 11,7 6,2 6,3 3, hr ,0 1, ;i ,0 23,C; r; d o 5,2 1,3 0, , ,3 12,6 16,6 22,6 17,3 16,7 4,7 1, fl * 537 3,4 3,2 1 6,1 12,3 19,4 25,7 13,4 C,0 1,7 0,7 1 36C ti 4, I 412 3,9 1,4 3,2 2,4 6,1 18,2 27,2 10,9 16,7 5, , fl 260 1,1 1,1 0,C 3,8 5,[% 15,/, 20,0 14,2 13, ,5 1,5 1,5 5,3 14,2 11,9 11,9 24,6 16,4 11, el 0 Osl o F3 2,24,9 U.9) 5,9 6,9 11,7 12, 9 6,7 6,9 4, år G,6 1,4 726 fl ,1 21,2 (f, 39,G 0 1,7 1, ni C ,4 18,8 21,5 1L ,7 6,3 K ,1 fl it 384 I,C 2,6 5,5 5,7 13,0 20,4 25,5 14,1 9,1 1 1,(3 0, ,3 0,9 3,7 2,4 6,1 1(2),6 27,1 11,6 16,4 5,5 3, ,0 1,0 2,9 7,2 15,3 21,0 12,0 12,() 17,7 7, ,9 1,E3 5,5 12,C 13,[s 10,1 21,1 1L,4 13, (-1 r7 Landet ellers It ,2 8,7 5,0 5,`J, 4,7 7,6 5, år , ,4 14,9 4,2 2,4 0,7 0, or 10,5 20,0 17,9 25,3 15 1,1 9,5 1,0 11,C ,2 4,6 7,8 7,2 10,5 17,0 26,1 5, " 84 2,4 3,6 1,2 2,4 6,0 16,7 27,4 L';,3 17, It 51 2,0 15,7 15,7 23,6 13, If 25 4,0 4,0 20,0 4,0 20,0 40,0 1,6 1,3 5,9 7,8 C,0 1, , , ,

21 Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 1962 Nr. 47 Markedstall. Jordbrukstellingen 20. juni 1959 og Skogbrukstellingen 1. september 1957 Market data. Census of agriculture June 20, 1959, and Census of forestry September 1, Forsorgsstønad og kommunal trygd 1960 Public relief and municipal social pensions - 49 LØnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1961 Wage statistics for workers in public construction activity 50 Norske forretningsbanker 1961 Norwegian commercial banks - 51 Undervisningsstatistikk Folkehøgskoler Statistics on education People's high schools - 52 Norske sparebanker 1961 Norwegian savings banks - 53 LØnnsstatistikk for kommunale tjenestemenn pr. 1. januar 1962 Salaries of local government employees - 54 Sivilrettsstatistikk 1961 Civil law statistics - 55 LØnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet pr. 30. april 1962 Salaries of bank employees - 56 LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1962 Wage statistics for seamen on ships in ocean transport 57 Kriminalstatistikk 1961 I Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet Criminal statistics I Crimes investigated by the police - 58 LØnnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. mars 1962 Monthly earnings in wholesale and retail trade - 59 LØnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 30. september 1962 Salaries of insurance employees Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien SamfunnsØkonomiske studier (SØS). I denne serie offentliggjøres undersøkeiser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. The Central Bureau of Statistics also publishes the series esamfunnsøkonomiske studier. (SØS). This series contains report." on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics. Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series cartikler». Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics. Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade. Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics. Abonnement på disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 18,00, pr. nr. kr. 2,00. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 0,50. For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Qski.

22 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr. 3,50.

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) 85. Norges fiskerier 1942. (Grandes

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Turnover i det kommunale barnevernet

Turnover i det kommunale barnevernet Rapporter Reports 2014/18 Ingvild Johansen Rapporter 2014/18 Ingvild Johansen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

STAT1ST1SK SENTRALBYRÅ EKSTRAFORDELER (FRINGE BENEFITS) Ole Bjorklund INNHOLD

STAT1ST1SK SENTRALBYRÅ EKSTRAFORDELER (FRINGE BENEFITS) Ole Bjorklund INNHOLD Interne notater STAT1ST1SK SENTRALBYRÅ 87/18 5. mai 1987 EKSTRAFORDELER (FRINGE BENEFITS) av Ole Bjorklund INNHOLD Side 1. Innledning... 1 2. Oppsummering av de ekstrafordelene det kan dreie seg om for

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

for å se til at regnskapet blir ordentlig

for å se til at regnskapet blir ordentlig IO 74/39 1. oktober 1974 SYSTEMATISKE MALEFEIL VED REGISTRERING AV FORBRUKSUTGIFTER VED REGNSKAPSFØRING av Odd Skarstad INNHOLD Side 1. Innledning............... 2 1.1. Formål med undersøkelsen...... 2

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer