TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:"

Transkript

1

2 TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: Telefax:

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK WAGE STATISTICS 1992 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN ISSN

4 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling Månedslønn Timelønn Årslønn OMSLAG Design: Strand & Lund A.S Foto: Forside: NTB-Foto. Bakside: Husmo Trykk: Aasens Trykkerier A.S Publikasjonen er trykt i Statistisk sentralbyrå

5 3 Forord Preface Lønnsstatistikk 1992 inneholder en oversikt over all lønnsstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. I likhet med forrige år vil det heller ikke i år bli utgitt flere emnepublikasjoner om lønnsstatistikker i NOS-serien. Publikasjonen gir også tall fram til 1992 for gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk basert på tall fra nasjonalregnskapet. Den gir dessuten en oversikt over viktige deler av lønnsstatistikken til Næringslivets Hovedorganisasjon. Førstekonsulent Grethe Hoel har ledet arbeidet med utarbeidingen av denne publikasjonen. The publication Wage Statistics 1992 contains a summary of all wage statistics compiled by the Central Bureau of Statistics. As last year, special publications by branche will not be published. Included are also national accounts figures on average wages per full-time equivalent employee up to the year The publication also contains extracts from some of the more important wage statistics prepared by the Confederation of Norwegian Business and Industry. Ms. Grethe Hoel is responsible for the editing of this publication. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 15. juli 1993 Central Bureau of Statistics, Norway, Oslo, 15 July 1993 Svein Longva Leif Korbøl

6 4

7 5 Innhold Tabellregister 7 Tekstdel 1. Omfanget av statistikken 1.1. Nasjonalregnskapstall for lønninger Lønnsstatistikken Begrep og kjennemerker Nasjonalregnskapet Lønnsstatistikken Lønn pr. time eller måned LOnn pr. år Lønnsglidning Tariffendringer Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 17 Tekst på engelsk 18 Nasjonalregnskapstall for lønninger 20 Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn 22 Bergverksdrift og industri 27 Bygge- og anleggsvirksomhet 33 Innenriks sjøfart 37 Privat landtransport 40 Hotell- og restaurantdrift 42 Varehandel 47 Næringslivets Hovedorganisasjons funksjonærstatistikk 53 Bankvirksomhet 59 Forsikringsvirksomhet 63 Ansatte i skoleverket 67 Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere 80 Statens embets- og tjenestemenn 87 Forretningsmessig tjenesteyting mv. 108 Interesseorganisasjoner 121 Vedlegg 1. Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger for ansatte i varehandel Engelsk oversettelse av stillinger for kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere Engelsk oversettelse av stillingsgrupper o stillinger for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner 130 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet pa emneområdet 132 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. juli Emneinndelt oversikt 137 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 144 Standardtegn i tabeller Side ;.; Oppgave mangler Foreløpig tall Tall kan ikke offentliggjøres Null Brudd i den vannrette serien Tall for lønn som er satt i parentes er basert på opplysninger for ansatte

8 6 Contents Page Index of tables Text 1. Coverage National accounts Wage statistics Terms and variables National accounts Wage statistics Wages and salaries per hour or month Wages and salaries per year Wage drift Revision of the wage agreements in Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 19 National accounts figures for wages 20 Development in wages for major groups. Estimated yearly earnings 22 Mining and manufacturing 27 Construction 33 Coastal trade 37 Private land transport 40 Hotels and restaurants 42 Wholesale and retail trade 47 Employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry 53 Banking activity 59 Insurance activity 63 Employees in publicly maintained schools 67 Municipal and county municipal employees 80 Central government employees 87 Business services 108 Business, professional and labour associations 121 Annexes 1. English translation of occupational groups and occupations in wholesale and retail trade I English translation of occupations for municipal and county municipal employees English translation of occupational groups and occupations in business services and in business, professional and labour associations 130 Publications Previously issued on the subject 132 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Survey arranged by subject matter 137 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 144 Explanation of Symbols in Tables Data not available Provisional or preliminary figure Not for publication Nil Break in the homogeneity of a horizontal series Wage figures in brackets are based on information of wages for employees

9 7 'Tabellregister Side Nasjonalregnskapstall for lønninger 1. Gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk Gjennomsnittlig kontantlønn og reallønn pr. normalårsverk. 1979, Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn 3. Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og næringsgrupper. Menn og kvinner Beregnet gjennomsnittlig årslønn og lønnsutviklingen for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. 1979, Deflatert årslønnsindeks (reallønn) for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte Bergverksdrift og industri 6. Lønnsutviklingen for voksne arbeidere i industrien. Kvartalsstatistikk fra Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsøkning pr. år i industri for voksne menn, etter tariffbestemte tillegg og lønnsglidning. Prosent Gjennomsnittlig timefortjeneste i verkstedindustrien for voksne menn Gjennomsnittlig timefortjeneste i bergverksdrift og industri for voksne menn og kvinner næringshovedgrupper. 3. kvartal Bygge- og anleggsvirksomhet 10. Lønnsutviklingen i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn. 1979, Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig timefortjeneste ved håndverksbedrifter for voksne menn i Oslo og landet ellers i enkelte stillingsgrupper og Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn i enkelte stillinger Innenriks sjøfart 14. Lønnsutviklingen for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillingsgrupper. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillinger. November Privat landtransport 16. Lønnsutviklingen i privat landtransport for voksne menn og kvinner. 1979, Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat landtransport for voksne menn og kvinner i enkelte virksomheter Hotell- og restaurantdrift 18. Månedslønte heltidsansatte. Lønnsutviklingen i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Månedslønte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1992 i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai-oktober 1992 for menn og kvinner. Oslo og landet ellers 45

10 8 Side Hotell- og restaurantdrift (forts.) 22. Fast timelønte heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Fast timelønte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste og ukentlig arbeidstid i oktober 1992 for menn og kvinner. Oslo og landet ellers 46 Varehandel 24. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i varehandel for menn og kvinner i enkelte grupper. Oslo og landet ellers. 1979, Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner enkelte stillingsgrupper. 1. september Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september Næringslivets Hovedorganisasjons funksjonærstatistikk 27. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for mannlige tekniske funksjonærer i enkelte grupper for utdanning og alder. 1. september Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Bankvirksomhet 30. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i bankvirksomhet for menn og kvinner i enkelte banktyper. 1979, Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bankvirksomhet for menn og kvinner i enkelte banktyper. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bankvirksomhet for menn og kvinner enkelte aldersgrupper og banktyper. Oslo og landet ellers. 1. september Forsikringsvirksomhet 33. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner. 1979, Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Ansatte i skoleverket 36. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag. Menn og kvinner. 1979, Ansatte i skoleverket etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. 1. oktober Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte alders- og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober

11 9 Side Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere 40. Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper. 1. oktober Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Ansatte etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper og stillinger. 1. oktober Statens embets- og tjenestemenn 43. Heltidsansatte. Endring i regulativlønnen for statens embets- og tjenestemenn enkelte etater. Menn og kvinner Statens embets- og tjenestemenn etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn enkelte alders- og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. oktober Forretningsmessig tjenesteyting mv. 47. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Interesseorganisasjoner 50. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september

12 10 Index of tables Page National accounts figures for wages 1. Average wages per full-time equivalent employee Average wages in cash and real wages per full-time equivalent employee. 1979, Development in wages for major groups. Estimated yearly earnings 3. Average earnings in certain industries and industry groups. Males and females Estimated average yearly earnings and the development in wages in certain groups of fulltime wage and salary earners. 1979, Deflated index of yearly earnings in certain groups of full-time wage and salary earners Mining and manufacturing 6. Development in wages for adult workers in manufacturing. Establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry Yearly increase in wages in manufacturing of adult males, by contractual increase and wage drift. Per cent Average hourly earnings in the engineering industry of adult males Average hourly earnings in mining and manufacturing of adult males and females in industry major groups. 3rd quarter Construction 10. Development in wages in private construction of adult males. 1979, Average hourly earnings in private construction of adult males in certain occupational groups Average hourly earnings of adult males employed by special trade contractors in Oslo and rest of the country in certain occupational groups and Average hourly earnings in private construction of adult males in certain occupations Coastal trade 14. Development in wages of seamen in coastal trade in certain occupational groups. 1979, Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupations. November Private land transport 16. Development in wages in private land transport of adult males and females. 1979, Average hourly earnings in private land transport of adult males and females in certain branches Hotels and restaurants 18. Full-time employees paid by the month. Development in wages in hotels and restaurants of males and females. Oslo and rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1992 in hotels and restaurants of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Development in wages of males and females. Oslo and rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May-October 1992 of males and females. Oslo and rest of the country 45

13 11 Page Hotels and restaurants (cont.) 22. Permanent full-time employees paid by the hour. Development in wages of males and females. Oslo and rest of the country Permanent full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings and weekly working hours in October 1992 of males and females. Oslo and rest of the country 46 Wholesale and retail trade 24. Full-time employees. Development in wages in wholesale and retail trade of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1979, Full-time employees. Average monthly earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain occupational groups. 1 September Full-time employees. Average monthly earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain age and occupational groups. 1 September Employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry 27. Full-time employees. Development in wages in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of males and females in certain occupational groups Full-time employees. Average monthly earnings in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of technical male employees in certain groups of education and age. 1 September Full-time employees. Average monthly earnings in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Banking activity 30. Full-time employees. Development in wages in banking of males and females in certain types of bank. 1979, Full-time employees. Average monthly earnings in banking of males and females in certain types of bank. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees. Average monthly earnings in banking of males and females in certain age groups and types of bank. Oslo and rest of the country. 1 September Insurance activity 33. Full-time employees. Development in wages in insurance activity of males and females. 1979, Full-time employees. Average monthly earnings in insurance activity of males and females Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees. Average monthly earnings in insurance activity of males and females in certain age groups. Oslo and rest of the country. 1 September Employees in publicly maintained schools 36. employees. Development in wages of employees in publicly maintained schools in certain types of school. Males and females. 1979, Employees in publicly maintained schools by full-time and part-time, sex and salary grade. 1 October Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females. 1 October Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain age and educational groups. Males and females. 1 October

14 12 Page Municipal and county municipal employees 40. Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees, males and females in different occupational groups. 1 October Municipal and county municipal employees. Employees by full-time/part-time, sex and salary grade. 1 October Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees males and females in different occupational groups and occupations. 1 October Central government employees 43. Full-time employees. Development in salary of central government employees in certain services. Males and females Central government employees by full-time and part-time, sex and salary grade. 1 October Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October Business services 47. Full-time employees. Development in wages. in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Business, professional and labour associations 50. Full-time employees. Development in wages in business, professional and labour associations of males and females in certain occupational groups Full-time employees. Average monthly earnings in business, professional and labour associations of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Full-time employees. Average monthly earnings in business, professional and labour associations of males and females in certain age and occupational groups. 1 September

15 13 1. Omfanget av statistikken 1.1. Nasjonalregnskapstall for lønninger Nasjonalregnskapets lønnstall skal i prinsippet gjelde alle sysselsatte lønnstakere. Det er ikke tatt med noen beregnet lønn for arbeidsinnsatsen til selvstendige yrkesutøvere. Antall sysselsatte normalårsverk for lønnstakere er beregnet til for Antall normalårsverk er definert som antall heltidsansatte pluss antall deltidsansatte omregnet til heltid Lonnsstatistikken Lønnsstatistikken kan deles opp i en rekke statistikker som utarbeides uavhengig av hverandre og som gjelder forskjellige grupper av lønnstakere. For enkelte mindre grupper av lønnstakere blir det ennå ikke utarbeidet lønnsstatistikk. I de næringsgrupper som er dekket av lønnsstatistikk, er det visse grupper av sysselsatte som er holdt utenfor statistikken. Dette gjelder således eiere og medlemmer av eiernes familier som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid. Dessuten blir arbeidere som på grunn av alder, sykdom eller uførhet tjener mindre enn tariffens satser eller det som er vanlig i bedriften, holdt utenfor statistikken. I lønnsstatistikk for ansatte i varehandel, i banker, i forsikringsvirksomhet, i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner er direktører og disponenter tatt med, men oppgavene for disse er bearbeidet særskilt og er ikke med i denne publikasjonen. 2. Begrep og kjennemerker 2.1. Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapets tall for lønnskostnader i alt omfatter: Lønn Kontantlønn Lønn in natura Andre ytelser til beste for lønnstakerne Arbeidsgiveravgift til folketrygden mv. Kontantlønn omfatter avtalte kontantytelser, medregnet honorarer og tantiemer, gratiale, lønn under sykdom (men ikke ytelser fra syketrygden). Kontantytelser som erstatter tariffestede naturalytelser, drikkepenger og andre ekstrabetalinger fra publikum i visse tjenesteytende yrker, er også tatt med her. Kontantlønnen for hver næring er beregnet på grunnlag av foreliggende statistikk og regnskaper. Lønn in natura forekommer i enkelte næringer, og tallene for lønn in natura bygger også på beregninger. Byrået innhenter oppgaver over andre ytelser til beste for lønnstakerne for en del næringer, men for enkelte næringer er disse beløpene beregnet. Denne posten består av: Arbeidsgiverens andel av premier til private pensjonsfond og pensjonskasser Arbeidsgiverens andel av kollektiv kapital- og renteforsikring Andre sosiale ytelser som utgifter til velferdsformal 2.2. Lønnsstatistikken Lonn pr. time eller måned I lønnsstatistikken beregnes fortjenesten vanligvis som gjennomsnittlig timefortjeneste eller gjennomsnittlig månedsfortjeneste for de ulike grupper av lønnstakere. Statistisk sentralbyrå og Næringslivets Hovedorganisasjon nytter de samme definisjoner i lønnsstatistikken. Gjennomsnittlig timefortjeneste er beregnet som all utbetalt lønn inntjent i arbeidstiden dividert med tallet på faktisk arbeidde timer i tellingsperioden. Lønn under fravær, feriepenger (-lønn) og bedriftenes indirekte sosiale kostnader er ikke tatt med. Verktøygodtgjørelse, kostgodtgjørelse og andre tillegg som etter sin Art må regnes som dekning av utgifter arbeiderne selv har hatt, er heller ikke med. Lønnstallene er gitt brutto, dvs. før fradrag for skatt, pensjonspremier o.l. I tillegg til den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt beregnes også fortjenesten pr. time på tidiont arbeid, akkord- og premielønt arbeid og overtidstillegg og forskjellige andre tillegg som skifttillegg, maskintillegg, smusstillegg o.l. pr. time.

16 14 Som akkordarbeid er regnet bare reell 'akkord, mens arbeid som det er gitt akkordavsavn eller akkordkompensasjon for, er regnet som tidlønt arbeid. Overtidstillegg og forskjellige andre tillegg er som regel tatt med i den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt. For timelønte i hotell- og restaurantdrift består den gjennomsnittlige timefortjenesten av avtalt timelønn uten fradrag for verdien av kost og losji og søndagstillegg. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste bestir av følgende lønnskomponenter: a) Gjennomsnittlig brutto kontantlønn pr. måned før fradrag for skatt, pensjonsinnskott o.l. b) Naturallønn og andre faste tillegg pr. maned c) Midlertidige eller variable tillegg pr. måned Brutto kontantlønn pr. måned er for ansatte i privat virksomhet den avtalte kontante månedslønn, for offentlig ansatte brutto regulativlønn med ansiennitetstillegg. Naturallønn er verdien av naturalytelser som fritt hus, fri kost, elektrisk strøm, brensel o.l. Faste tillegg har noe forskjellig innhold for de ulike lønnstakergrupper. For ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet er barnetillegg, forsørgertillegg og fast reisegodtgjørelse tatt med her. For ansatte i kommunene og staten er personlige tillegg, polititillegg og brannsjeftillegg regnet som faste tillegg. For alle månedslønte er fast overtidsgodtgjørelse regnet som et fast tillegg til lønnen. Midlertidige eller variable tillegg pr. måned blir som regel beregnet som 1/12 av årsverdien. Som midlertidige eller variable tillegg er regnet provisjon, gratiale, søndagstillegg o.l. Variabel overtidsgodtgjørelse er ikke tatt med i månedsfortjenesten, men er beregnet særskilt, som regel som 1/12 av samlet utbetalt overtidsgodtgjørelse i foregående år. For sjøfolk i innenriksfart vil definisjonen av gjennomsnittlig månedsfortjeneste på grunn av de særegne forhold ikke falle sammen med den som ellers er nyttet. For sjøfolk innhentes det oppgaver over opptjent lønn i tellingsmåneden spesifisert på hyre og en rekke forskjellige tillegg. Overtidsbetaling og fritidskompensasjon er tatt med i månedsfortjenesten i alt. Betaling for bevegelige helge- og høytidsdager og feriepenger er ikke tatt med Lonn pr. år Statistisk sentralbyrå har beregnet gjennomsnittlig årslønn for enkelte lønnstakergrupper. Beregningene bygger på den forutsetning at lønnstakerne arbeider på heltid i den normale arbeidstid hele året med unntak av et normalt ferie- og sykefravær. Videre forutsettes at ferie- og sykefravær godtgjøres tilnærmet likt med lønnsinntekten for arbeid av tilsvarende lengde som fraværet, slik at en i beregningene legger til grunn at lønnstakerne arbeider på heltid hele Aret uten fravær. Lønnsbegrepet er bruttolønn før fradrag for skatt, pensjonsinnskott o.l. Overtidsbetaling er ikke regnet med. Ut fra disse forutsetninger nyttes lønnsstatistikkens tall for gjennomsnittlig time- eller månedsfortjeneste for de ulike grupper til å beregne lønn for et fullt normalt årsverk. Timelonte. For de lønnstakergrupper hvor det foreligger kvartalsvise oppgaver over den gjennomsnittlige timefortjeneste, beregnes årslønnen lik timefortjenesten (ikke medregnet overtidsbetaling) i gjennomsnitt for Aret multiplisert med et beregnet tall for total normal arbeidstid i året. Den normale arbeidstid i året er beregnet normal arbeidstid pr. uke i de ulike næringer multiplisert med 52. McinedsiOnte. For de fleste grupper av månedslønte foreligger statistikk over månedsfortjenesten en gang årlig. For å beregne en årslønn for disse grupper må det derfor anslås hvor stor den gjennomsnittlige månedsfortjeneste har vært i de 12 måneder mellom statistikkens oppgavemåneder. SSB har nyttet følgende framgangsmåte: Lønnsøkningen mellom to tellingstidspunkter kan deles i tariffbestemt lønnsøkning og "ukjent lønnsøkning". Den tariffbestemte lønnsøkning kan som regel tidfestes. Likeledes kan en også for enkelte grupper av lønnstakere tidfeste de lokale lønnsjusteringer, mens en for andre grupper får en "ukjent lønnsøkning" som fordeles likt over året. For noen grupper i lønnsstatistikken viser det seg at en del av lønnsveksten fra 1987 til 1992 skyldes endringer i aldersstrukturen. Sysselsettingen blant de yngre arbeidstakerne har blitt redusett i disse årene. Yngre arbeidstakere har vanligvis lavere lønn enn gjennomsnittet og

17 denne endringen i sysselsettingen har derfor trukket lønnsveksten opp. Dette er den motsatte virkningen av hva som vanligvis har vært tilfelle tidligere år. Det antas at endringene i aldersstrukturen kommer av oppsigelser eller innskrenkninger. LOnns- Oking som følge av slike endringer antas fordele seg jevnt over året, og denne formen for lønnsøking er derfor lagt til midt i året (1. juli). De lønnsmessige virkninger av endringer i aldersstrukturen har variert, men for enkelte grupper har den utgjort en forholdsvis stor andel av lønnsveksten de siste årene. For enkelte grupper har den også i 1992 utgjort en forholdsmessig stor andel av lønnsveksten, fra 0,5 prosentpoeng for ansatte i varehandelen til 1,3 prosentpoeng for ansatte i forretnings- og sparebanker. Resten av den "ukjente rest" eller lønnsglidningen ble i 1992 fordelt på ett eller flere tidspunkter i året for de ulike gruppene. På grunn av de forutsetninger som gjøres ved beregningene, må årslønnstallene brukes med forsiktighet. De er imidlertid her nyttet som tilnærmet riktige indikatorer på gjennomsnittlig lønnsnivå for arbeidstakere som utfører et fullt normalt årsverk uten overtidsarbeid. Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Beregningene omfatter foreløpig ikke alle lønnstakergrupper som det foreligger lønnsstatistikk for. 3. Lønnsglidning Lønnsglidningen er definert som den lønnsøkning som finner sted utover de tariffbestemte endringer. Den beregnes som differansen mellom den totale lønnsøkning og den tariffbestemte økning. Lønnsglidningen vil være bestemt av faktorer som f.eks. innføring av og endringer i personlige tillegg i minstelønnsfagene, fastsetting av akkordsatser, gjennomføring av premielønnssystemer, endringer i omfanget av overtidsarbeid o.a. Lønnsglidningen beregnes bare for voksne mannlige industriarbeidere Tariffendringer 1992 Våren 1992 ble lønnsoverenskomstene for de fleste lønnstakere revidert. I de fleste tariffområder ble det inngått avtaler med toårig varighet med bestemmelser som gir adgang til forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer i Privat sektor LOINHO-oppgjøret Representantskapet i Landsorganisasjonen Norge (LO) behandlet kravene foran lønnsoppgjoret 11. februar Hovedpunktene i vedtaket var: - økning i kjøpekraften som særlig må komme de laveste og midlere lønte til gode. - Lokale forhandlinger på vanlig måte etter de bestemmelser og kriterier som er fastlagt i de enkelte overenskomster. Forbedringer i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). - Fleksibel arbeidstid for småbarnsforeldre. Fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ble folgende punkter ansett som viktige: - Det er ikke rom for sentrale tillegg ved årets oppgjør når målet er 6. bedre konkurranseevnen i forhold til våre viktigste konkurransepartnere. - Eventuelle lokale lønnstillegg må begrenses til bedrifter med god lønnsomhet og dokumentert konkurransekraft. - Bedrifter med særlig svak økonomi bør redusere sine lønnskostnader. Den 10. april ble det brudd i forhandlingene og oppgjøret gikk til mekling. Den 27. april satte Riksmeklingsmannen fram et forslag til løsning som ble anbefalt av partene. Meklingsforslaget ble godkjent ved uravstemning 22. mai Fra 1. april 1992 ble det i de enkelte overenskomstområder gitt et generelt tillegg som varierte både etter lønnsnivå og om overenskomsten hadde lokal forhandlingsrett eller ikke. 1. I overenskomstområder som hadde lokal forhandlingsrett og hvor årslønnen var under kr , ble det gitt et generelt tillegg på 60 øre i timen. I alle øvrige overenskomstområder med lokal forhandlingsrett, ble det ikke gitt sentrale tillegg. Det ble imidlertid ingen begrensninger i den lokale forhand-

18 16 lingsretten. Men de lokale forhandlingene skulle så langt mulig føres på grunnlag av bedriftenes økonomi, framtidsutsikter og konkurranseevne. 2. I overenskomstområder uten lokal forhandlingsrett og hvor årslønnen til de ansatte var under kr , ble det gitt et generelt tillegg på kr 1,20 pr. time. I alle øvrige overenskomstområder uten lokal forhandlingsrett ble det ikke gitt sentrale tillegg. 3. Til forbundsvise tilpasningsforhandlinger ble det aysatt en ramme på 30 øre i timen. De sentrale tilleggene i LO/ NHO-området er beregnet til 23 øre i timen fra 1. april Medregnet tillegget til bransjens tilpasninger på 30 øre i timen, gir dette et bidrag til årslønnsveksten fra 1991 til 1992 på 0,4 prosent. Lavlønnsgarantiordningen i de ulike overenskomster ble opprettholdt. Nedre aldersgrense for å gå av med avtalefestet pensjon (AFP-pensjon) på 65 år sto fast i 1992, men det var prinsipiell enighet mellom partene om nedsettelse til 64 år fra 1. oktober I varehandelen ble Handel og Kontor og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon enige om et generelt tillegg på kr 1,20 pr. time eller kr 195 pr. maned fra 1. april I tillegg ble det foretatt visse tekniske endringer i overenskomsten innen en ramme på 30 øre pr. time. Dessuten ble det enighet om et nytt lønnssystem som skal være et alternativ til det eksisterende. I forsikringsvirksomhet ble det oppnådd enighet om en avtale som gav et generelt tillegg på 0,8 prosent fra 1. mai I forretnings- og sparebanker ble partene enige om at det i 1992 ikke ble gitt generelle tillegg. I Hotell- og restaurantvirksomhet ble det gitt et generelt tillegg på kr 1,20 pr time for arbeidstakere med 37,5 timers uke. Dessuten ble det foretatt en del tekniske endringer bl.a. for arbeidstakere med lang tjeneste som i gjennomsnitt utgjorde 30 øre pr. time. Tilleggene ble gitt fra I. april I innenriks sjeart ble det gitt kompensasjon til ansatte på passasjerskip i ferge- og lokalfart som mistet retten til sjømannsfradraget. Hyresatsene ble hevet med 10-12,5 prosent fra 1. januar Fra 1. april 1992 ble det for disse ansatte gitt et generelt lønnstillegg pa kr 1,20 pr. time. Arbeidstakere på passasjerskip i ferge- og lokalfart som tidligere ikke har hatt sjømannsfradrag ble det gitt et generelt tillegg på kr 1,20 pr. time fra 1. april I tillegg ble det utbetalt garantitillegg på kr 0,54 fra samme tidspunkt. Arbeidstakere i kystfart og på lasteskip fikk ikke generelle tillegg, men underordnet mannskap fikk utbetalt garantitillegg på kr 0,54 pr. time fra 1. april Offentlig sektor I staten ble det den 26. mai 1992 etter mekling enighet mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og tjenestemennenes hovedsammenslutning og Norsk Lærerlag om en ny toårig avtale. Hovedelementene i avtalen var: - Det ble ikke gitt generelle tillegg 1. mai ,1 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. oktober ,2 prosent til sentrale forhandlinger og 0,1 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. januar Nedsatt pensjonsalder til 64 år (APP) når dette innføres i privat sektor. I kommunene la Riksmeklingsmannen fram et forslag til avtale den 27. mai Akademikergruppene i kommunene (AF-K) og Yrkesorganisasjonenes Forhandlingssammenslutning (YS-K) med unntak av Norsk Hjelpepleierforbud (NHF) godkjente forslaget. LOs forhandlingssammenslutning (LOK) og Norsk Hjelpepleierforbund gikk ut i streik og konflikten endte med tvungen lønnsnemnd. Forslaget (AF-K) og(ys-k) godkjente innebar følgende: - Stigeendringer og ett lønnstrinns opprykk for direkte plasserte stillinger fra 1. mai 1992, - (om lag 2 prosent). - Til lokale forhandlinger ble det avsatt 0,45 prosent fra 1. mai. I tillegg var det avsatt 0,3 prosent til lokale forhandlinger fra 1. januar For de to gruppene som var i konflikt, avga Rikslønnsnemnda kjennelse i oktober I konflikten mellom Kommunenes Sentralforbund og Norsk Hjelpepleierforbund betydde kjennelsen at hjelpepleierne fikk et lønnstillegg utover Riksmeklingsmannens forslag av 27. mai Tilleggene ble gjort gjeldende fra 4. juli 1992.

19 17 I konflikten mellom KS og LOK innebar kjennelsen at det i hovedtrekk ble gitt de samme lønnstillegg som i Riksmeklingmannens forslag av 27. mai Virkningstidspunktet for oppgjøret ble imidlertid forskjøvet fra 1. mai til 16. juni 1992 for LOKs medlemmer. 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater 5.1. Bruk av tabellene Tabellene i avsnittene om de enkelte næringer gir opplysninger om fortjenesten til heltidsansatte unntatt direktører og disponenter og deltidsansatte. For offentlig sektor er det tatt inn tabeller som viser tallet på deltidsansatte etter lønnstrinn Noen hovedresultater Nasjonalregnskapets foreløpige tall for gjennomsnittlig kontantlønn pr. normalårsverk (tabell 2) viste en stigning ph 3,7 prosent fra 1991 til På grunnlag av SSBs lønnsstatistikk er det beregnet tall for gjennomsnittlig årslønn for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. Fra 1991 til 1992 varierte lønnsstigningen for enkelte av de større gruppene mellom 1-4 prosent. For industriarbeidere var stigningen 3,7 prosent, for ansatte i varehandel 3,8 prosent, for ansatte i staten 4,0 prosent, og for ansatte i skoleverket 3,0 prosent. Direktører og disponenter er holdt utenfor disse beregningene.

20 18 1. Coverage 1.1. National accounts The wage figures in the national accounts include all wage and salary earners. Estimated wages of self-employed are not included Wage statistics The system of wage statistics consists of a number of independent statistics covering different groups of wage and salary earners. For some industry groups, especially in private and personal services, no wage statistics have been compiled. The wage statistics do not cover owners and members of owners' families. The statistics on hourly earnings exclude handicapped workers on special wage conditions. The statistics on monthly earnings do not include part-time employees. 2. Terms and variables 2.1. National accounts The wage figures in the national accounts include: a) Wages and salaries in cash b) Wages and salaries in kind c) Other benefits d) Employers' contributions to social security schemes 2.2. Wage statistics Wages and salaries per hour or month Average hourly earnings are computed as the ratio between wages paid and the number of hours actually worked in the census period. Payment for sick-leave, vacations, and the establishments' indirect wage costs are not included. The wage data refer to payments before deductions for taxes, etc. In addition to data on the total earnings per hour, as defined above, the statistics furnish data per hour on earnings on time-work and piece-work and premium work, overtime allowances and shift and other allowances. Average monthly earnings include: a) Gross monthly salary in cash b) Payment in kind and other constant allowances per month c) Temporary or varying supplements to the wages The temporary or varying supplements to the wages are defined as 1/12 of such supplements actually received during the previous year Wages and salaries per year Estimated average yearly earnings are based on calculated data on wages and salaries per manyear. These data cannot be found in the ordinary tables in the statistics on wages and salaries. Special calculations have been made, based on the assumption that the wage and salary earners work full-time the whole year, except having a normal absence due to sickness and vacation. Furthermore, overtime payment are excluded. Due to some of the assumptions made, the figures on yearly wages and salaries must be considered as approximations. 3. Wage drift The wage drift is defined as the difference between the total wage increase and the negotiated tariff increase. The wage drift results from personal increments, change in methods of operation, increased intensity of labour, and increased experience and practice. Data on wage drift are only estimated for adult male workers in mining and manufacturing.

21 4. Revision of the wage agreements in 1992 In 1992 nearly all the wage agreements were revised. The new agreements had a two-year duration, with a clause which gave chance for negotiation in The unions affiliated to the Norwegian Federation of Trade Unions achieved a general increasement in the range of kroner per hour from 1 April The unions of salaried employees in private services achieved kroner 1.20 per hour. Employees in public services achieved a percentage wage increase in the range of 0.1 to 2.0 per cent in Workers in low wage industry and some employees in private and public services were, however, given some compensation for low wages Use of the tables and some main results 5.1. Use of the tables The tables in the chapters concerning the respective industry groups give information on full-time employees, directors and managers not included Some main results Average wages in cash per full-time equivalent employee according to the national accounts (table 2) increased by 3.7 per cent from 1991 to Estimated yearly earnings in the largest groups for full-time employees show an increase varying from 1 to 4 per cent from 1991 to 1992 (table 4).

22 20 Nasjonalregnskapstall for lønninger Gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk er regnet ut ved å dividere nasjonalregnskapets tall for lønninger med antall normalårsverk. Reallønn pr. normalårsverk er beregnet som gjennomsnittlig kontantlønn deflatert med konsumprisindeksen. National accounts figures for wages Figures on average wages per full-time equivalent employee are computed as the ratio between the wage figures in the national accounts and the estimated number of full-time equivalent employee. Real wages per. full-time equivalent employee are defined as the wages in cash deflated with the consumer price index.

23 21 Tabell 1. Gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk. employee Kroner Kr Average wages per full-time equivalent * 1992* Lønn Wages and salaries Kontantlønn Wages in cash... Lorin in natura Wages in kind.. Andre ytelser til beste for lønnstakeren Other benefits Arbeidsgiveravgift til folketrygden mv Employers' contributions to social security schemes Lønnskostnader i alt Compensation of employees, total Industri Manufacturing Bygge- og anleggsvirksomhet Construction Offentlig forvaltning utenom forsvar Government services except for defence Uizt K i 1 d e: Nasjonalregnskapet. Source: National Accounts. Tabell 2. Gjennomsnittlig kontantlønn og reallønn' pr. normalårsverk. 1979, Average wages in cash and real wages per full-time equivalent employee. 1979, * 1992* Kontantlønn. Kr Wages in cash. Kroner Kontantlønn, indeks 1979 = 100, wage index ,0 190,0 207,7 219,9 228,9 239,7 252,1 261,4 Konsumprisindeksen Consumer price index Deflatert lønnsindeks Deflated index of wages 100,0 183,1 199,1 212,4 222,1 231,2 239,1 244,7 100,0 103,8 104,3 103,5 103,1 103,7 105,4 106,8 Kontantlønn deflatert med konsumprisindeksen. Wages in cash deflated with the consumer price index.

24 Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn Lønnstallene er hentet fra de respektive lønnsstatistikker, der tallene refererer seg til ulike tidspunkter i året. Beregnet gjennomsnittlig årslønn for enkelte lønnstakergrupper er utarbeidd første gang for året For å få et uttrykk for reallønnsutviklingen (tabell 5) er årslønnsindeksen (tabell 4) deflatert med konsumprisindeksen. 22 Development in wages for major groups. Estimated yearly earnings The wage figures are obtained from the wage statistics, and the figures may refer to different time periods in the year. Estimated average yearly earnings for certain groups of wage and salary earners are first time calculated for the year The development in real wages (table 5) is indicated by deflating the index of yearly earnings (table 4) with the consumer price index.

25 23 Tabell 3. Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og næringsgrupper. Menn og kvinner Kr Average earnings in certain inchistries and industry groups. Males and females Kroner Lønnstakergruppe Group of wage earners Tidsenhet Time period Gjennomsnittsfortjeneste Average earnings Menn Males Arbeidere i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Workers in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Industri (medr. offshore) Time Manufacturing (incl. offshore) Hour 81,00 85,36 89,48 94,63 99,51 102,66 Privat bygge- og anleggsvirksomhet Private construction. 94,79 100,01 100,87 102,32 107,02 110,57 Landtransport Land transport 72,93 77,70 80,84 84,45 89,56 91,20 Funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Salaried employees in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Måned Business and Industry Month Tekniske funksjonærer Technical employees Kontorfunksjonærer Office employees Innenriksfart, voksne sjømenn' Coastal trade, adult seamen' Forretnings- og sparebanker Commercial and savings banks Forsikringsvirksomhet Insurance Forretningsmessig tjenesteyting Business services U Interesseorganisasjoner Business, professional and labour associations Varehandel Wholesale and It retail trade Kontorfunksjonærer Office employees U Butikkfunksjonærer Shop employees Lagerfunksjonærer Warehouse employees Hotell- og restaurantdrift Hotels and restaurants Statens embets- og tjenestemenn Central government employees Skoleverket Publicly maintained schools i Bare sjøfolk lønt etter ordinære overenskomster. Seamen paid by the ordinary agreements.

26 24 Tabell 3 (forts.). Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og næringsgrupper. Menn og kvinner Kr Average earnings in certain industries and industry groups. Males and females Kroner Lønnstakergruppe Tidsenhet Gjennomsnittsfortjeneste Kvinner Females Arbeidere i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Industri Time 67,83 71,98 76,47 81,79 86,67 89,20 Landtransport 63,79 68,65 72,18 76,12 81,08 83,59 Funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Måned Kontorfunksjonærer Forretnings- og sparebanker Forsikringsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Interesseorganisasjoner Varehandel Kontorfunksjonærer Butikkfunksjonærer Hotell- og restaurantdrift Statens embets- og tjenestemenn Skoleverket I

27 25 Tabell 4. Beregnet gjennomsnittlig årslønn' og lønnsutviklingen for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. 1979, Estimated average yearly earnings' and the development in wages in certain groups of full-time wage and salary earners. 1979, Lønnstakergruppe Group of wage and salary earners Beregnet årslønn Estimated yearly earnings Årslønnsindeks Index of yearly earnings Kroner Arbeidere i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Workers in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Bergverksdrift, voksne menn Mining and quarrying, adult males Industri (utenom offshorevirksomhet) Manufacturing (excluding offshore activity) Menn Males Kvinner Females Byggevirksomhet Building construction Menn Anleggsvirksomhet Other construction Menn Landtransport Land transport Menn Kvinner Funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Salaried employees in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Menn Kvinner Ansatte i varehandel Employees in wholesale and retail trade Menn Kvinner Ansatte i forretnings- og sparebanker Employees in commercial and savings banks Menn Kvinner Ansatte i forsikringsvirksomhet Employees in insurance activity Menn Kvinner Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting Employees in business services : Menn : Kvinner : Ansatte i interesseorganisasjoner Employees in business, professional and labour associations : Menn : Kvinner : Statens embets- og tjenestemenn Central government employees Menn ' Kvinner Ansatte i skoleverket Employees in publicly maintained schools Menn Kvinner Ikke medregnet overtidsbetaling. Excluding overtime payment

28 26 Tabell 5. Deflatert årslønnsindeks (reallotin)' for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte Deflated index of yearly earnings' in certain groups of full-time wage and salary earners = Konsumprisindeksen Consumer price index Deflatert årslønnsindeks Deflated index of yearly earnings Arbeidere i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Workers in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Bergverksdrift Mining and quarrying Voksne menn Adult males Industri (utenom offshorevirksomhet) Manufacturing (excluding offshore activity) Menn Males Kvinner Females Byggevirksomhet Building construction Menn Anleggsvirksomhet Other construction Menn Landtransport Land transport Menn Kvinner Funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Salaried employees in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Menn Kvinner Ansatte i forretnings- og sparebanker Employees in commercial and savings banks Menn Kvinner Ansatte i forsikringsvirksomhet Employees in insurance activity Menn Kvinner Statens embets- og tjenestemenn Central government employees Menn Kvinner Ansatte i skoleverket Employees in publicly maintained schools Menn Kvinner Beregnet gjennomsnittlig årslønn deflatert med konsumprisindeksen. Estimated average yearly earnings deflated with the consumer price index.

29 Bergverksdrift og industri For arbeidere i bergverksdrift og industri utarbeider Statistisk sentralbyrå følgende statistikker: i) Lønnstelling med flere års mellomrom. ii) Nivåundersøkelse 3. kvartal hvert år (men ikke det året lønnstelling holdes). Lonnstellingen omfatter alle bedrifter med mer enn 5 sysselsatte. I enkelte industrigrupper med mange små bed rifter er også bedrifter med mindre enn 5 sysselsatte tatt med. Siste telling ble holdt i 3. kvartal Det er for hver arbeider hentet inn oppgaver over arbeidde timer og opptjent lønn i tellingskvartalet. Resultatene er offentliggjort i en egen publikasjon. Publikasjonen inneholder detaljerte opplysninger for de enkelte tariffområder, og arbeidstakerne er gruppert etter næringsgren, stilling, aldersgruppe, skiftordning, bedriftenes organisasjonsforhold og beliggenhet. Nivåundersøkelsen bygger på summariske oppgaver over arbeidde timer og utbetalt lønn 3. kvartal hvert år fra et utvalg av bedrifter. Utvalget omfatter alle medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon og alle ikkemedlemsbedrifter som sysselsetter mer enn et visst antall personer. 27 Mining and manufacturing The Central Bureau of Statistics compiles three types of wage statistics for workers in mining and manufacturing: i) Wage censuses held at intervals of some years. ii) Annual wage statistics compiled for the 3rd quarter of each year (except years of wage censuses). The wage censuses cover all establishments with more than a certain number of workers. The number of workers required differ between the various industry groups. The latest census was held in 3rd quarter The yearly statistics for the 3rd quarter are based on a sample of the larger establishments in each manufacturing group. The statistics cover all establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry and a sample of non-member establishments.

30 28 Tabell 6. Lønnsutviklingen for voksne arbeidere i industrien. Kvartalsstatistikk fra Næringslivets Hovedorganisasjon Development in wages for adult workers in manufacturing. Establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry År og kvartal Year and quarter Voksne arbeidere i alt Adult workers, total Indeks for Gjennom- gjennomsnittlig snittlig timefor- timefortjeneste tjeneste alt'index Average number of hourly average earnings, hourly total' earnings 1979=100 Voksne menn Voksne kvinner Adult male workers Adult female workers Indeks for deflatert timefor- Indeks for Indeks for tjeneste Gjennom- Indeks for gjennom- Index snittlig deflatert snittlig gjennomdeflatert. snittlig sruttlig number of timefor- timefor- timefor-. timefor- timefor- timefortjenestetjeneste tjeneste deflated tjeneste t. este tjeneste i ale 1979=100 i ale jen i9=100 n1 hourly 1979= =100 " 1 earnings 1979=100 Kr Kr Kr ,29 100,0 100,0 37,47 100,0 100,0 30,15 100,0 100, ,75 109,5 98,7 40,97 109,3 98,6 33,55 111,3 100, ,86 120,9 96,0 45,14 120,5 95,6 37,29 123,7 98, ,41 133,4 95,1 49,76 132,8 94,7 41,42 137,4 97, ,58 144,9 95,3 53,96 144,0 94,7 45,35 150,4 98, ,06 157,2 97,3 58,59 156,4 96,8 49,15 163,0 100, ,52 169,5 99,2 63,28 168,9 98,9 52,85 175,3 102, ,72 186,6 101,9 69,69 186,0 101,6 58,40 193,7 105, ,64 216,7 108,8 81,00 216,2 108,6 67,83 225,0 113, ,99 228,7 107,7 85,36 227,8 107,3 71,98 238,7 112, ,25 240,4 108,2 89,48 238,8 107,5 76,47 253,6 114, ,45 254,8 110,2 94,63 252,5 109,2 81,79 271,3 117, ,35 268,3 112,2 99,51 265,6 111,1 86,67 28,75 120, ,42 276,7 113,1 102,66 274,0 112,0 89,20 295,9 120, kvartal quarter. 98,70 272,0 112,3 100,89 269,3 111,2 87,68 290,8 120,1 2. kvartal. 100,89 278,0 113,6 103,31 275,7 112,6 88,82 294,6 120,3 3. kvartal. 100,71 277,5 113,1 102,90 274,6 111,9 89,75 297,7 121,3 4. kvartal. 101,43 279,5 113,4 103,59 276,5 112,2 90,51 300,2 121,8 1 Ikke medregnet betaling for bevegelige helgedager. 2 Fra 1. januar 1987 ble den normale arbeidstiden satt ned fra 40,0 timer til 37,5 timer pr. uke. Excluding payment for public holidays. 2 From I January 1987 the normal working week has been reduced from 40.0 hours per week to 37.5 hours per week

31 29 Tabell 7. Lønnsøkning pr. år i industri for voksne menn, etter tariffbestemte tillegg og lønnsglidning. Prosent Yearly increase in wages in manufacturing of adult males, by contractual increase and wage drift. Per cent Ar Year Lønnsøkning Tariffbestemte i alt tillegg Lønnsglidning Increase in Contractual Wage drift wages, total increase 1. kvartal quarter kvartal ,3 4,4 4, ii ,6 3,8 5, ,2 4,9 7,3 1.,, ,2 17,2 8,0 1.,, ,0 8,9 4,1 I/ ,6 9,4 6,2 II ,7 2,9 6,8 1.,, ,3 1,8 3, ,2-2, ,8 5,2 8, ,7 1,9 5,8 If ,6 5,6 6,0 1.,, ,5 1,1 6, ,5 2,9 6,6 1.,, ,6 0,3 7,3 1.,, ,71 10,4' 8,3 II ,3 0,2 7, ,0 1,7 1, ,9 4,2 0,7 1. I, ,3 3,8 3,5 If ,8 1,5 2, I Medregnet kompensasjon for arbeidstidsforkortelsen fra 1. januar I Including compensation for the reduction in the normal hours of work per week as from I January Tabell 8. Gjennomsnittlig timefortjeneste i verkstedindustrien for voksne menn Average hourly earnings in the engineering industry of adult males År Year Fagarbeidere Skilled workers Gjennomsnittlig timefortjeneste Average hourly earnings Ikke faglærte arbeidere Unskilled workers I alt Spesial-Hjelpearbeidere arbeidere Total Semi-skilled Unskilled workers workers Kroner Fortjenesten for ikke faglærte arbeidere prosent av fortjenesten for fagarbeidere Earnings of unskilled workers in per cent of earnings of skilled workers Prosent Per cent ,31 34,01 34,35 33,24 93, ,27 36,75 36,98 36,20 93, ,51 37,58 37,77 37,11 92, ,62 40,64 41,00 39,70 93, ,26 44,62 44,91 43,93 92, ,96 48,99 49,40 47,87 92, ,24 53,05 53,35 51,85 92, ,00 57,29 57,61 55,87 92, ,23 61,16 61,69 58,91 92, ,12 66,66 67,26 64,01 92, ,42 76,86 77,36 74,53 91, ,00 80,49 81,14 77,13 91, ,45 82,31 82,91 79,06 93, ,45 88,10 88,92 84,03 92, ,94 92,95 93,79 88,93 92,

32 30 Tabell 9. Gjennomsnittlig timefortjeneste i bergverksdrift og industri for voksne menn og kvinner næringshovedgrupper. 3. kvartal 1992 Average hourly earnings in mining and manufacturing of adult males and females in industry major groups. 3rd quarter 1992 Næringshovedgruppe Industry major group Timefortjeneste i alt Hourly earnings, total Timefortjeneste ikke medregnet overtidstillegg o.a. tillegg Hourly earnings excluding overtime and other allowances Kroner Overtids- legg Overtime Akkordarbeid ances allow- Piecework Timer i prosent av alle arbeidde timer Hours in per cent of total hours worked Tidlønnsarbeid Timework Forskjellige andre tillegg Other Overallow- Akkord- tidsances arbeid arbeid Piece- Overwork time work Prosent Per cent Voksne menn Adult males 103,50 91,75 93,78 4,08 7,27 21,3 6,0 220 Utvinning av råolje og naturgass Crude 199,20 petroleum and natural gas production.. 117,35-9,34 72,51 8,7 230 Bryting og utvinning av malm Metal ore mining 290 Bergverksdrift ellers Other mining 311- Produksjon av næringsmidler 312 Food manufacturing 313 Produksjon av drikkevarer Manufacture of beverages 321 Produksjon av tekstilvarer Manufacture of textiles 322 Produksjon av klær, unntatt skotoy Manufacture of wearing apparel, except footwear 331 Produksjon av trevarer, unntatt møbler og innredninger Manufacture of wood and wood products, except furniture 332 Produksjon av møbler og innredninger av tre Manufacture of furniture and fixtures 341 Treforedling Manufacture of paper and paper products 342 Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Printing, publishing and allied industries 351 Produksjon av kjemiske råvarer Manufacture of industrial chemicals 352 Produksjon av kjemisk-tekniske produkter Manufacture of other chemical products. 353 Raffinering av jordolje Petroleum refining 355 Produksjon og reparasjon av gummiprodukter Manufacture and repair of rubber products 356 Produksjon av plastvarer Manufacture of plastic products 361 Produksjon av keramiske produkter Manufacture of ceramics 106,10 100,73 91,69 2,39 10,43 82,4 3,4 104,03 92,18 101,06 4,31 4,91 29,6 7,0 93,04 83,46 93,77 3,92 3,05 25,3 7,6 106,51 92,86 105,01 3,33 6,16 34,2 5,6 88,21 81,43 82,91 2,25 4,23 20,8 3,9 84,71 80,79 89,29 1,05 1,05 21,4 2,6 84,69 80,47 84,42 1,76 1,75 18,0 3,7 85,54 82,02 86,36 1,36 0,98 27,1 3,1 100,04 87,47 87,96 3,76 8,61 42,5 4,7 131,02 114,99 109,18 7,97 8,08 0,45,8 111,01 96,00 93,10 3,86 11,53 13,0 4,8 101,31 89,59 102,45 2,92 4,06 36,9 6,6 133,47 111,41-5,86 16,20 5,0 89,55, 81,91 90,72 2,16 2,02 39,3 4,5 92,47 85,45 82,26 2,67 4,77 13,2 4,0 87,88 82,71 82,45 1,60 3,68 42,7 3,3

33 31 Tabell 9 (forts.). Gjennomsnittlig timefortjeneste i bergverksdrift og industri for voksne menn og kvinner i næringshovedgrupper. 3. kvartal 1992 Average hourly earnings in mining and manufacturing of adult males and females in industry major groups. 3rd quarter 1992 Næringshovedgruppe Timefortjeneste i alt Timefortjeneste ikke medregnet overtidstillegg o.a. tillegg Overtidstillegg Akkordarbeid Tidlønnsarbeid For- Timer i prosent skjel- lige timer av alle arbeidde andre til- arbeid tarbeid O. legg Akkordver- ids- Voksne menn (forts.) Adult males (cont.) Kroner Prosent 362 Produksjon av glass og glassvarer Manufacture of glass 98,58 and glass products 85,02 90,59 3,19 7,58 50,2 4,7 369 Produksjon av mineralske produkter ellers Manufacture of mineral products not elsewhere classified 98,02 87,65 94,57 3,97 3,92 46,9 7,3 371 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer Manufacture of iron, steel and ferro-alloys 101,85 88,98 90,73 3,64 8,22 57,4 5,2 372 Produksjon av ikke jernholdige metaller Manufacture of non-ferrous metals 107,68 92,24 96,97 2,33 10,56 53,8 3,2 381 Produksjon av metallvarer Manufacture of metal products, except machinery and equipment 382 Produksjon av maskiner Manufacture of machinery 383 Produksjon av elektriske apparater og materiell Manufacture of electrical apparatus and supplies 384 Produksjon av transportmidler Manufacture of transport equipment 390 Industriproduksjon ellers Other manufacturing industries 9513 Reparasjon av motorkjøretøyer Repair of motor vehicles 92,72 87,20 84,19 3,33 2,48 4,6 5,8 109,21 94,10 116,80 6,35 8,11 2,9 8,5 100,03 91,59 106,75 3,96 2,68 11,9 5,6 102,46 92,67 91,85 4,60 5,20 2,17,4 91,22 88,63 87,18 1,17 1,50 5,7 1,8 92,11 86,65 93,69 1,58 1,40 35,2 3,1 Voksne kvinner Adult females Produksjon av næringsmidler 313 Produksjon av drikkevarer 321 Produksjon av tekstilvarer 322 Produksjon av klær, unntatt skotoy 323 Produksjon av lær og lær- og skinnvarer, unntatt klær og skotøy 324 Produksjon av skotoy 331 Produksjon av trevarer, unntatt møbler og innredninger 88,87 83,26 84,60 1,85 3,44 24,7 3,3 84,45 77,85 85,63 2,15 2,32 27,3 4,8 93,55 89,09 85,31 1,61 3,72 23,1 3,0 81,12 76,32 79,73 0,83 2,77 35,3 1,9 78,36 74,84 84,29 0,32 0,05 33,5 0,8 78,63 75,11 82,19 0,53 0,33 37,6 1,3 77,10 73,23 77,89 0,31-76,4 0,9 82,72 78,98 82,13 1,28 1,93 16,7 2,6

34 32 Tabell 9 (forts.). Gjennomsnittlig timefortjeneste i bergverksdrift og industri for voksne menn og kvinner i næringshovedgrupper. 3. kvartal 1992 Average hourly earnings in mining and manufacturing of adult males and females in industry major groups. 3rd quarter 1992 Næringshovedgruppe Timefortjeneste ikke medregnet Forav alle arbeidde Timer i prosent Time- overtidstillegg Over- skjeltids- lige for- o.a. tillegg timer tjen- til-andre este i alt Tid- legg til- Akkord- legg Akkord- Overlønns- arbeid arbeid tids- arbeid arbeid Kroner Prosent Voksne kvinner (forts.) Adult females (cont.) 332 Produksjon av møbler og innredninger av tre 85,08 82,14 86,08 0,81 1,12 25,7 1,7 341 Treforedling 91,46 82,87 82,51 2,21 6,55 49,1 2,6 342 Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet ,16 92,99 4,51 3,99 3,8 351 Produksjon av kjemiske råvarer 99,67 87,77 90,02 1,92 9,97 0,8 2,6 352 Produksjon av kjemisk-tekniske produkter 89,11 86,98 81,78 1,66 2,45 38,1 3,2 356 Produksjon av plastvarer 84,70 76,86 77,82 1,15 3,92 16,7 1,8 361 Produksjon av keramiske produkter 81,77 80,03 80,40 0,76 0,94 8,7 1,9 362 Produksjon av glass og glassvarer 97,94 87,73 90,91 1,54 7,03 51,7 2,8 371 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 93,15 84,53 85,34 2,19 5,93 61,0 3,4 372 Produksjon av ikke jernholdige metaller 99,96 87,33 90,99 1,22 10,01 38,4 1,6 381 Produksjon av metallvarer 84,95 81,30 85,12 1,05 1,89 18,5 2,0 382 Produksjon av maskiner 93,62 88,05 90,23 2,78 2,72 2,9 3,5 383 Produksjon av elektriske apparater og materiell 85,92 83,54 84,12 1,69 0,62 12,9 2,8 384 Produksjon av transportmidler 95,28 89,36 79,90 1,42 9,18 0,2 2,5 390 Industriproduksjon ellers 84,93 84,18 73,26 0,62 0,28 1,4 0,9

35 Bygge- og anleggsvirksomhet Privat bygge- og anleggsvirksomhet For arbeidere ved private bygge- og anleggsbedrifter utarbeider Næringslivets Hovedorganisasjon en lønnsstatistikk hvert kvartal på grunnlag av summariske oppgaver fra sine medlemsbedrifter. Statistikken omfatter om lag tredjedelen av arbeidere i privat byggevirksomhet og størsteparten av arbeiderne i privat anleggsvirksomhet. Offshorearbeidere i oljevirksomhet er fra 1979 skilt ut som egen gruppe og blir ikke tatt med under sine respektive bransjer. I tallene for bygge- og anleggsvirksomhet i alt er de imidlertid medregnet. 33 Construction Private construction The quarterly statistics on average hourly earnings of workers in private construction are based on data from enterprises which are members of the Confederation of Norwegian Business and Industry. The statistics cover about 1/3 of the workers engaged in private building construction, and the greater part of other workers engaged in private construction. From 1979 offshore workers are excluded in branches proper. They are, however, included in construction total.

36 Tabell 10. Lønnsutviklingen i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn. 1979, Development in wages in private construction of adult males. 1979, Bygge- og anleggsvirksomhet Construction Byggevirksomhet Building construction Anleggsvirksomhet Other construction Timefortjeneste i alt Hourly earnings, total 1979 = Kroner 44,97 100,87 102,32 107,02 110, ,34 98,28 99,12 102,05 103, ,04 120,76 128,26 144,60 148, Tabell 11. Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn i enkelte stillingsgrupper Kr Average hourly earnings in private construction of adult males in certain occupational groups Kroner Stilling Occupation Fagarbeidere Skilled workers Timefortjeneste i alt Hourly earnings, total Hjelpearbeidere Fagar- Hjelpe- Fagar Hjelpe-, Hjelpe- skilled arbei- i agar- arbei- Un- beidere beidere beidere dere dere dere workers Bygge- og anleggsvirksomhet Construction Håndverksbedrifter' Special trade contractors' Tømrere, snekkere Carpenters, joiners Blikkenslagere Tinsmiths Rørleggere Plumbers Malere Painters Murere Bricklayers Elektromontører Electr. fitters Entreprenørbedrifter General contractors Ikke medregnet offshorearbeidere. Excluding offshore workers. 100,87 102,32 107,02 110,57 99,70 85,43 99,84 87,38 102,78 91,64 104,44 93,57 86,21 89,69 101,30 94,25 94,12 82,37 88,80 : 92,18 87,66 102,89 : 93,16 83,13 96,10 89,25 90,20 91,74 91,20 91,90 94,56 93,83 94,08 105,54 94,19 106,40 94,40 95,07 94,47 83,99 94,65 83,48 93,56 103,79 88,67 102,61 87,76 106,09 93,63 108,16 97,71 102,43 105,19 111,14 116,77

37 35 Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjeneste ved håndverksbedrifter l for voksne menn i Oslo og landet ellers i enkelte stillingsgrupper og 1992 Average hourly earnings of adult males employed by special trade contractors in Oslo and rest of the country in certain occupational groups and Stilling Occupation Timefortjeneste Oslo Timefortjeneste Hourly earnings (landet ellers=100) Oslo Landet Oslo (rest (landet ellers of the Landet - ellers=100) Oslo The rest coun-oslo of the ellers try= 100) country Kroner Kroner Fagarbeidere Skilled workers. 108,86 101, ,73 103, Tomrere, snekkere Carpenters, joiners 98,48 89, ,76 90, Malere Painters 105,63 90, ,99 90, Murere Bricklayers 98,20 92, ,97 92, Rørleggere Plumbers 114,41 103, ,71 105, Elektromontører Electr. fitters 110,02 105, ,72 107, Hjelpearbeidere Unskilled workers 92,98 91, ,10 93, Murerfaget Bricklaying.. 85,81 79, ,79 80, Ikke medregnet offshorearbeidere. Excluding offshore workers.

38 36 Tabell 13. Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn i enkelte stillinger Average hourly earnings in private construction of adult wiles in certain occupations Virksomhet og stilling Activity and occupation Bygge- og anleggsvirksomhet Construction Timefortjeneste Hourly earnings Timeverk Året 1 Man-hours The kvartal year quarter kvartal kvartal kvartal t hours Kroner I alt inkl. offshorearbeidere Total, incl. offshore workers ,57 107,74 110,58 111,39 112,46 I alt ekskl. offshorearbeidere Total, excl. offshore workers ,68 106,66 109,79 110,53 111,63 Byggevirsomhet Building construction ,00 101,81 103,21 102,64 104,33 Håndverksbedrifter' Special trade contractors' Fagarbeidere Skilled workers ,44 103,05 104,64 104,26 105,80 Tømrere, snekkere Carpenters and joiners ,20 89,51 92,22 91,29 92,17 Blikkenslagere Tinsmiths ,83 91,71 93,92 93,80 95,99 Rørleggere Plumbers ,40 106,19 105,64 104,75 108,85 Malere Painters ,47 92,67 93,71 96,16 95,45 Murere Bricklayers ,56 92,40 93,20 94,63 93,92 Elektromontører Electrical fitters ,16 106,94 108,67 108,06 108,98 Hjelpearbeidere Unskilled workers ,57 91,55 93,61 94,08 94,67 Tømrerfaget Carpentering ,90 90,36 93,15 91,09 92,66 Elektrikerfaget Electric installation ,71 95,36 97,55 98,82 98,45 Andre fag Other special trades ,65 83,14 83,64 83,88 83,95 Entreprenørbedrifter General contractors ,23 96,84 98,81 97,67 99,62 Tømrere, snekkere ,91 94,84 96,35 94,99 97,37 Murere ,50 99,96 94,97 97,61 97,13 Sementpussere Cement finishers, terrazzo workers etc ,36 99,35 102,26 101,01 102,83 Murarbeidere Bricklayers, unskilled 79 98,79 99,86 95,76 98,98 100,31 Andre stein-, jord- og sementarbeidere Other stone, clay and cement workers ,15 94,54 93,45 90,23 94,71 Verkstedarbeidere og reparatører Engineering workers and repairers ,49 95,29 99,80 94,87 95,80 Sjåfører Drivers ,21 91,31 91,62 91,23 90,72 Maskinkjørere Engine drivers ,20 95,47 100,09 97,33 100,29 Andre voksne arbeidere Adult workers not elsewhere classified ,15 90,71 88,96 89,33 91,70 Anleggsvirksomhet Construction other than building construction ,21 144,37 145,84 150,33 151,14 Tunnelarbeidere Underground workers ,75 166,34 170,89 181,78 186,23 Pussere, forskalere, jernbindere, gråsteinsmurere o.l. Cement finishers, terrazzo workers etc ,74 124,87 127,23 126,96 127,39 Andre jord-, fjell- og sementarbeidere Other stone, clay and cement workers ,73 111,46 112,67 115,70 118,49 Maskinkjørere ,27 117,09 121,65 120,45 121,48 Skiftarbeidere Shift workers ,05 165,00 172,37 177,31 179,04 Andre voksne arbeidere ,96 126,33 111,85 132,22 121,14 I Ikke medregnet offshorearbeidere. Excluding offshore workers.

39 Innenriks sjøfart Lønnsstatistikk for sjøfolk i innenriks rutefart bygger på oppgaver fra skip på 100 BRT og mer. Statistikken omfatter ikke skip i innsjøfart og heller ikke skip løsfart, fiske- og fangstfartoyer, taubåter og isbrytere. Statistikken utarbeides for november måned hvert år. Til statistikken for 1992 ble det bearbeidet oppgayer for 250 skip med en besetning på menn og kvinner, som hadde vært om bord i samme stilling hele måneden. Av disse er 982 lønt etter en særskilt ramme-/avløsningsavtale og er bearbeidet for seg. Sjøfolkene har etter tariffen krav på enten fri kost eller kostgodtgjørelse. For å få samsvar mellom lønnstallene for sjøfolk med og uten fri kost om bord, er kostgodtgjørelsen holdt utenfor lønnstallene. 37 Coastal trade The wage statistics for seamen in coastal trade cover vessels of 100 gross tons and over, except vessels in lake routes or in tramp trade, fishing and catcher boats, tugs and ice-breakers. The statistics of November 1992 cover 250 ships with a total crew of men and women. 982 of these men and women are paid by a special agreement and are not included in this publication. Free board or compensation for board expenses are not included in the monthly earnings.

40 38 Tabell 14. Lønnsutviklingen for sjøfolk på skip i innenriks rutefart' i enkelte stillingsgrupper. 1979, Development in wages of seamen in coastal trade' in certain occupational groups. 1979, Stillingsgruppe Occupational group...,_. Månedsfortjeneste i alt, november 1979=100 Monthly earnings, total, November Kroner Voksne sjømenn Adult seamen Befal Officers :2 Skipsførere Shipmasters Styrmenn Mates :2 Maskinister Engineers :2 :2 :2 :2 :2 :2 Andre voksne sjømenn Other adult seamen Billettører Ticket clerks Matroser Able seamen Kvinnelig sjøbetjening Female servants ' Sjøfolk lønt etter ordinær overenskomst. 2 Fortjenestetallene er ikke sammenliknbare med tidligere år. Fra 1983 er bare om lag halvparten av styrmennene lønt etter ordinær overenskomst. De andre har avløsningsavtale og er bearbeidet for seg. i Seamen paid by the ordinary agreement. 2 Earnings are not comparable with previous years. From 1983 approximately half of the mates are paid by the ordinary agreement. The other half are paid by special agreement and are not included in this table.

41 39 Tabell 15. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart l enkelte stillinger. November Kr Average monthly earnings of seamen in coastal trade' in certain occupations. November Kroner Stilling Occupation Sjøfolk med i tellingen Seamen covered by the census I alt Hyre Total Wages Månedsfortjeneste Monthly earnings Skipspostgodtgjørelse Seapost allowances Kontant utbetalt søndagstillegg Payment for Sunday allowances Over- Overtids- tidsbetal- betaling, ing, hver- søndager dager Pay- Payment ment for for over- overtime, time, work- Sundays days Kompensasjon for arb. utover 56 timer pr. uke. Fast overtidskompensasjon Compensation for work beyond 56 hours per week. Fixed compensation for overtime Fritidskompensasjon Compensation for spare time Andre tillegg Other allowances Voksne sjømenn Adult seamen Befal Officers Skips førere Shipmasters Styrmenn Mates Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers Andre voksne sjømenn Other adult seamen Billettører Ticket clerks Matroser Able seamen Kvinnelig sjøbetjening Female servants. I Se note 1, tabell 14. See note 1, table

42 Privat landtransport Næringslivets Hovedorganisasjon utarbeider kvartalsvis lønnsstatistikk på grunnlag av summariske oppgaver fra sine medlemsbedrifter innen transportvirksomhet. Statistikken omfatter transportarbeidere ved engros- og spedisjonsfirmaer, oljeselskaper, bensinstasjoner, rutebilselskaper og hos fisketilvirkere. Oppgavene gjelder vesentlig sjåfører og lagerarbeidere. 40 Private land transport The Confederation of Norwegian Business and Industry compiles quarterly wage statistics for workers in private land transport based on information from member establishments.

43 41 Tabell 16. Lønnsutviklingen i privat landtransport for voksne menn og kvinner. 1979, Development in wages in private land transport of adult males and females. 1979, Timefortjeneste i alt Hourly earnings, total 1979 = Kroner Voksne menn Adult males 35,17 80,84 84,45 89,56 91, Voksne kvinner Adult females 30,07 72,18 76,12 81,08 83, Tabell 17. Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat landtransport for voksne menn og kvinner i enkelte virksomheter Kr Average hourly earnings in private land transport of adult males and females in certain branches Kroner Virksomhet Branch Timefortjeneste Hourly earnings Året 1. kvartal 2. kvartal The year quarter 3. kvartal 4. kvartal Voksne menn Adult males 91,20 89,73 91,73 91,49 91,96 Grossister Wholesalers 91,01 89,79 91,62 90,65 91,90 Spedisjons- og transportfirmaer Forwarding agencies and carriers 96,42 92,90 97,25 97,21 98,40 Oljeselskaper Oil companies 120,93 119,18 121,91 121,00 121,85 Rutebilselskaper Scheduled motor vehicle transport 88,33 86,87 88,66 88,75 89,12 Voksne kvinner Adult females 83,59 83,07 84,10 83,70 83,57 Grossister 78,95 79,69 79,30 78,49 78,28 Rutebilselskaper 85,17 83,75 85,46 85,61 85,87

44 42 Hotell- og restaurantdrift Lønnsstatistikken for ansatte i hotell- og restaurantdrift bygger nå på oppgaver fra bedrifter som er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Statistikken for oktober 1992 bygger på oppgaver fra 482 bedrifter og ansatte, heltidsansatte og deltidsansatte. Opplysningene for deltidsansatte er ikke tatt med i de etterfølgende tabeller. For månedslønte ansatte gir statistikken opplysninger om gjennomsnittlig månedsfortjeneste alt, medregnet søndagstillegg og det beløp som eventuelt trekkes for kost og losji i bedriften, i oktober maned Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjøring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet. For prosentlønt serveringspersonale gir statistikken opplysninger om gjennomsnittlig dagsfortjeneste i alt i perioden 1. mai oktober Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i alt omfatter prosentinntekten (12,0 prosent av bruttoomsetningen), verdien av kost i arbeidstiden og eventuelle garantiutbetalinger. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjøring for vasking og rensing av arbeidstøy er ikke medregnet. Prosentlønte med mindre enn 50 arbeidsdager tellingsperioden er definert som deltidsansatte. For fast ansatte timelønte gir statistikken opplysninger om gjennomsnittlig timefortjeneste i alt oktober måned Gjennomsnittlig timefortjeneste i alt består av avtalt timelønn uten fradrag for verdien av kost og losji og søndagstillegg pr. time. Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjøring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet. Hotels and restaurants The wage statistics for employees in hotels and restaurants is based on data from establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry. The statistics for October 1992 included 482 establishments with employees, full-time employees and part-time employees. The following tables give no information on part-time employees. For employees paid by the month the statistics furnish data on average monthly earnings including Sunday allowance and without deduction for board and lodging in the establishment, in the months of October Payments for overtime, vacations and extra payments for work during holidays are not included. For waiters paid on a percentage basis the statistics furnish data on average daily earnings in the period of 1 May - 31 October Average daily earnings include wages paid on a percentage basis (12.0 per cent of gross sales), the value of free board in working hours and guaranteed payments. Overtime allowance and payments for vacations and sick-leave are not included. For employees paid by the hour the statistics give information on the average gross hourly earnings including Sunday allowance and without deduction for board and lodging in the month of October Payments for overtime, vacations and extra payments for work during holidays are not included. Family members without fixed wages and fixed working hours, office and reception employees, employees in leading and administrative positions and apprentices are not covered by these wage statistics. Employees under 18 years and over 66 years are also excluded. Unntatt fra undersøkelsen er familiemedlemmer uten fast lønn og fast arbeidstid, kontor- og resepsjonsfunksjonærer, personer i overordnede og administrative stillinger, håndverkere og lærlinger. Statistikken omfatter bare voksne arbeidere med aldersgrense fra og med 18 år til og med 66 år.

45 43 Tabell 18. Månedslønte heltidsansatte. Lønnsutviklingen i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Development in wages in hotels and restaurants of males and females. Oslo and rest of the country Kjønn Sex Månedsfortjeneste i alt, oktober Monthly earnings, total, October Stigning Increase Kroner I Prosent Per cent Menn Males Ansatte i alt Employees, total ,7 6,2 4,2 Oslo ,5 6,4 1,7 Landet ellers Rest of the country ,0 6,0 5,1 Kvinner Females Ansatte i alt ,3 6,5 3,5 Oslo ,8 6,6 2,6 Landet ellers ,5 6,4 3,8

46 44 Tabell 19. Månedslønte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1992 i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1992 in hotels and restaurants of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country Kjønn og stillingsgruppe Sex and occupational group Menn Males Ansatte med tellingen Employees covered by the census Gjennom- Månedsfortjeneste snittsalder inkl. søndagstillegg Average Monthly earnings incl. age Sunday allowance Kroner Ansatte i alt Employees, total Oslo Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige arbeidere i alt Other workers, total Landet ellers Rest of the country Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige arbeidere i alt Kvinner Females Ansatte i alt Oslo Kokker i alt øvrige arbeidere i alt Landet ellers Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige arbeidere i alt Værelsesbetjening Room staff Fastlønt serveringspersonale Waiters with fixed salaries

47 45 Tabell 20. Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Development in wages of males and females. Oslo and rest of the country Voksne menn Adult Males Dagsfortjeneste i perioden mai - oktober Daily earnings in the period of May - October Stigning Increase Kroner Prosent Per cent Ansatte i alt 3,7 Employees, total ,3-2,9 Oslo ,0 11,9-4,6 Landet ellers Rest of the country ,1 4,7-0,9 Voksne kvinner Adult females Ansatte i alt ,9 9,8-1,0 Oslo ,0 7,8-5,2 Landet ellers ,0 9,0 1,0 Tabell 21. Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai-oktober 1992 for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May-October 1992 of males and females. Oslo and rest of the country Ansatte med tellingen Employees covered by the census Gjennomsnittsalder Average age Arbeidde timer pr. dag Hours worked per day Dagsfortjeneste Daily earnings Voksne menn Adult males Ansatte i alt Employees, total ,4 861 Oslo ,6 936 Landet ellers Rest of the country ,2 815 Voksne kvinner Adult females Ansatte i alt ,3 808 Oslo ,4 875 Landet ellers ,2 787

48 46 Tabell 22. Fast timelønte heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Permanent full-time employees paid by the hour. Development' in wages of males and females. Oslo and rest of the country Voksne menn Adult males Timefortjeneste i alt, oktober Hourly earnings, total, October Stigning Increase Kroner I Prosent Per cent Ansatte i alt Employees, total 67,17 72,38 75,45 78,46 7,8 4,2 4,0 Oslo 65,48 69,81 72,08 74,97 6,6 3,3 4,0 Landet ellers Rest of the country 67,37 72,77 76,33 79,07 8,0 4,9 3,6 Voksne kvinner Adult females Ansatte i alt 64,33 68,95 73,26 75,20 7,2 6,3 2,6 Oslo 65,57 71,86 72,96 73,11 9,6 1,5 0,2 Landet ellers 64,23 68,83 73,27 75,30 7,2 6,5 2,8 Tabell 23. Fast timelønte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste og ukentlig arbeidstid i oktober 1992 for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Permanent full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings and weekly working hours in October 1992 of males and females. Oslo and rest of the country Voksne menn Adult males Ansatte med tellingen Employees covered by the census Avtalt time- Gjennomlønn inkl. snittlig Gjennom- søndags- arbeidstid snittsalder tillegg pr. uke Average Fixed hourly Average age wage incl. working Sunday hours per allowance week År Years Kroner Timer Hours Ansatte i alt Employees, total ,46 35,9 Oslo ,97 35,6 Landet ellers Rest of the country ,07 35,9 Voksne kvinner Adult females Ansatte i alt ,20 35,9 Oslo 70' 29 73,11 35,9 Landet ellers ,30 35,9

49 Varehandel Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel ble utarbeidd pr. 1. mars hvert år til og med Fra 1979 er tellingstidspunktet 1. september. Statistikken er til og med 1982 utarbeidet dels som utvalgstellinger og dels som mer omfattende tellinger. Fra 1983 utarbeides statistikken hvert år som mer omfattende telling. Disse tellinger omfatter i prinsippet alle bedrifter i engros- og detaljhandel som sysselsetter 3 eller flere personer medregnet eiere. Fra og med 1990 omfatter statistikken ansatte i bedrifter med 5 eller flere sysselsatte. Dersom et flerbedriftsforetak til sammen har 5 eller flere sysselsatte, blir samtlige filialer tatt med. Agentur- og kommisjonshandel er ikke tatt med. Statistikken omfatter heller ikke bedrifter som er med i Nærlingslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for funksjonærer. Til undersøkelsen pr. 1. september 1992 er det bearbeidet oppgaver fra bedrifter. Statistikken omfatter heltidsansatte. Undersøkelsen omfatter også direktører og disponenter og deltidsansatte. Opplysningene om disse arbeidstakere er bearbeidet særskilt og er ikke tatt med i de etterfølgende tabeller. 47 Wholesale and retail trade The wage statistics for employees in wholesale and retail trade are compiled 1 March every year up to 1979, from September. The statistics are compiled as sample surveys or as more extensive censuses up to From 1983 on the statistics are compiled every year as a more extensive census. The statistics include in principle all establishments in wholesale and retail trade with 3 or more persons employed (inclusive owners). From 1990 the statistics include all establishments with 5 or more persons employed. The statistics for 1992 cover establishments with full-time employees, directors and managers and part-time employees. The following tables do not give information about directors and managers and part-time employees.

50 48 Tabell 24. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i varehandel for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1979, Full-time employees. Development in wages in wholesale and retail trade of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1979, Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group 1) Manedsfortjeneste i alt, Monthly earnings, total, Kroner 1. september 1 September = MENN MALES Ansatte i alt Employees, total Oslo Landet ellers Rest of the country KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers BUTIKKFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers LAGERFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers TRANSPORTARBEIDERE I ALT Oslo Landet ellers SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers TEKNISKE FUNKSJONERER I ALT Oslo Landet ellers KVINNER FEMALES Ansatte i alt Oslo Landet ellers KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers BUTIKKFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers LAGERFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers TRANSPORTARBEIDERE I ALT Oslo Landet ellers SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Landet ellers ) For English translation, see annex 1.

51 49 Tabell 25. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. I. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain occupational groups. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group 1) Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste 1. september 1992 Monthly earnings 1 September 1992 Kontant Natural- Provisjon, I alt lønn lønn gratiale etc. Total Salary Payment Gratuity, in kind commission,etc. Overtidsgodtgjøring pr.måned 1991 Overtime payment per month 1991 MENN MALES Ansatte i alt Employees, total.. KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar. Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid BUTIKKFUNKSJONÆRER I ALT Butikkfunksjonærer i ledende stilling Butikkfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Ordinære butikkfunksjonærer LAGERFUNKSJONÆRER I ALT Høyere lagerfunksjonærer Ordinære lagerfunksjonærer TRANSPORTARBEIDERE I ALT SALGSFUNKSJONÆRER I ALT TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT KVINNER FEMALES Ansatte i alt KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid BUTIKKFUNKSJONÆRER I ALT Butikkfunksjonærer i ledende stilling Butikkfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Ordinære butikkfunksjonærer LAGERFUNKSJONÆRER I ALT Ordinære lagerfunksjonærer SALGSFUNKSJONÆRER I ALT TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT ) For English translation, se annex 1.

52 50 Tabell 26. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner i enkelte aldersog stillingsgrupper. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain age and occupational groups. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group 1) Ansatte Aldersgruppe Group of age med i tellingen Employees Alle covered by All the census MENN MALES Ansatte i alt Employees, total KONTORFUNKSJONÆRER I ALT : Kontorfunksjonærer i ledende stilling : Kontorsjefer ^ - (19 932) Avdelingssjefer Innkjøpssjefer Salgssjefer Regnskapssjefer Edb-sjefer, datasjefer ^ : (22 849) Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Systemkonsulenter, systemprogrammerere (17 108) (21 666) - Avdelingssjefer : Sekretærer : (18 458) (18 207) Konsulenter : Produktsjefer Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid : Ordreassistenter (14 028) (16 241) Sekretærer (13 404) (15 896) (16 246) (15 613) Kontorister Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid : (13 927) Kontorassistenter : (13 899)(13 866) (13 173)(13 738) BUTIKKFUNKSJONÆRER I ALT Butikkfunksjonærer i ledende stilling : Butikksjefer : Filialsjefer/filialbestyrere Butikkfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar : Avdelingsledere : Førsteekspeditører : Ordinære butikkfunksjonærer Ekspeditører LAGERFUNKSJONÆRER I ALT Høyere lagerfunksjonærer Lagersjefer Avdelingssjefer : (16 484) (16 995) Delelagersjefer (14 448) Ordinære lagerfunksjonærer Lagerekspeditører TRANSPORTARBEIDERE I ALT Lagerformenn (15 577) Lagerarbeidere (10 776) Salgssjåfører, fastlønte (16 122) (14 873) Sjåfører (11 233) Se engelsk oversettelse i vedlegg 1. i See English translation in annex 1.

53 51 Tabell 26. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner i enkelte alders- (forts.) og stillingsgrupper. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain age and occupational groups. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group 1) Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Alle All Aldersgruppe Group of age SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Salgssjefer Salgsingeniører Salgskonsulenter, selgere, fastlonte Salgskonsulenter, selgere, provisjonslonte TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT OveringeniOrer, tekniske sjefer : (20 531) Ingeniører (14 667) Teknikere, konstruktører : Verksmestere (16 185) Servicesjefer Servicemenn, montører SERVICEMENN, SMØRERE, VASKERE (23 653) (23 126) (17 493) (14 792) KVINNERFEMALES Ansatte i alt KONTORFUNKSJONÆRER I ALT (11 0 D2) Kontorfunksjonærer i ledende stilling (16 336) Kontorsjefer : (17 752) Regnskapssjefer : (17 558) Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid pá eget ansvar Hovedbokholdere, regnskapsførere (14 936) Avdelingssjefer : Sekretærer Konsulenter : (18 931) (15 809) (18 928) Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid : Ordreassistenter Bokholdere (12 794) Edb-operatører, gruppeledere, skiftledere (12 624) Sekretærer : Kontorister (15 687) (15 048) (14 394) (14 779) Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid (10 904) Kontorassistenter (10 794) Sentralbordbetjenter : Bokholderassistenter (13 806) (14 871) (13 815) BUTIKKFUNKSJONÆRER I ALT Butikkfunksjonærer i ledende stilling Butikksjefer Filialsjefer/filialbestyrere Butikkfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid pã eget ansvar : Avdelingsledere Førsteekspeditører : i Se engelsk oversettelse i vedlegg 1. i See English translation in annex I

54 52 Tabell 26. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner i enkelte alders- (forts.) og stillingsgrupper. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly 'earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain age and occupational groups. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group 1) Ansatte Aldersgruppe Group of age med i tellingen Employees Alle covered by All the census Ordinære butikkfunksjonærer Butikkasserere (11 777) Ekspeditører Dekoratører (13 204) (13 025) Tekniske assistenter (11 188) (13 937) LAGERFUNKSJONÆRER I ALT (10 075) Ordinære lagerfunksjonærer (10 075) Lagerekspeditører (10 075) SALGSFUNKSJONÆRER I ALT (16 710) Salgskonsulenter, selgere, fastlønte (15 173) TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT (13 410) (17 958) i Se engelsk oversettelse i vedlegg 1. i For English translation, see annex 1.

55 Nærlingslivets Hovedorganisasjons funksjonærstatistikk Næringslivets Hovedorganisasjon utarbeider pr. 1. september hvert år lønnsstatistikk for funksjonærer i sine medlemsbedrifter som sysselsatte 5 eller flere funksjonærer. De langt fleste av disse bedrifter er industribedrifter. Statistikken pr. 1. september 1992 omfatter bedrifter med funksjonærer. Deltidsansatte er ikke tatt med i statistikken. 53 Employees in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry The Confederation of Norwegian Business and Industry compiles statistics on monthly salaries in affiliated establishments as at 1 September each year. The statistics cover establishments employing 5 employees or more, mainly in manufacturing. The statistics at 1 September 1992 included establishments with employees. Part-time employees are not included.

56 54 Tabell 27. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Full-time employees: Development in wages in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of males and females in certain occupational groups Stillingsgruppe Occupational group Månedsfortjeneste i alt, 1. september Monthly earnings, total, 1 September Stigning Increase Kroner 1 Prosent Per cent Menn Males Ansatte i alt Employees, total Tekniske funksjonærer Technical employees Arbeidsledere Supervisors Kontorfunksjonærer Office employees Butikkfunksjonærer Shop employees Lagerfunksjonærer Warehouse employees ,7 6,1 3, ,6 5,9 3, ,1 5,7 3, ,8 5,9 3, ,4 4,9 2, ,5 5,2 2,9 Kvinner Females Ansatte i alt ,2 6,8 3,9 Tekniske funksjonærer ,7 8,2 3,9 Kontorfunksjonærer ,1 6,5 3,8 Butikkfunksjonærer ,1 2,2 2,9

57 55 Tabell 28. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for mannlige tekniske funksjonærer i enkelte grupper for utdanning Og alder. 1. september 1992 Fulltime employees. Average monthly earnings in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of technical male employees in certain groups of education and age. 1 September 1992 Alder Age Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt Total Utdanning Education Teknisk høgskole Institute for Technology Måneds- Månedsfortjeneste Ansatte fortjeneste Monthly Employees Monthly earnings earnings Kroner 2- eller 3-årig teknisk skole 2 or 3 years technical school Ansatte Månedsfortjeneste Kroner Kroner Overingeniører Chief engineers år years " " " Tekniske funksjonærer i ledende stilling Technical employees in management position år " " " " Tekniske funksjonærer med krevende arbeid i gruppelederstilling Technical employees in group leader position år " " " " Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Technical employees with qualified and independent work år " " " (24 075)

58 56 Tabell 29. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Stillingsgruppe Occupational group Menn Males Ansatte med tellingen Alle' Employ- All' ees covered by the census Aldersgrupper Age groups ar årår år år år år years Ansatte i alt Employees total Oslo Landet ellers Rest of the country Tekniske funksjonærer Technical employees Oslo Landet ellers Tekniske direktører Technical directors : Overingeniører Chief engineers : Oslo : (30 880) Landet ellers : Tekniske funksjonærer ledende stilling In management position Oslo : Landet ellers Tekniske funksjonærer med krevende arbeid i gruppelederstilling In group leader position : Oslo : Landet ellers : Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid With quaffied and independent work Oslo (16 919) Landet ellers Tekniske funksjonærer med kvalifisert, rutinepreget arbeid With qualified, routine work Oslo (14 983) (17 954) Landet ellers Tekniske funksjonærer med rutinearbeid Assistant technical employees Medregnet arbeidstakere under 20 år og over 66 år. Including employees under 20 years and more than 66 years.

59 57 Tabell 29 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of inales and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Stillingsgruppe Ansatte med i tellingen Alle' Aldersgrupper år år år år år år år Menn (forts.) Males (cont.) Arbeidsledere Supervisors (15 887) Oslo : Landet ellers (15 824) Arbeidsledere i sjefsstilling In management position Arbeidsledere i verksmesterstilling Work managers Oslo Landet ellers Arbeidsledere som direkte leder arbeidet Others Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer Office employees Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer ledende stilling In management position Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar With qualified and independent work on own responsibility Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid With qualified work Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid With simple routine work Oslo Landet ellers Butikkfunksjonærer Shop employees Oslo Landet ellers Se note 1, side 56. I See note I, page : (17 723) (17 723) (14 773) : : (19 067) : (15 232) : (15 460) (15 036) (14 547) :

60 58 Tabell 29 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Stillingsgruppe Menn (forts.) Males (cont.) Ansatte med tellingen Aldersgrupper årr år Ar år år år Lagerfunksjonærer Warehouse employees Oslo Landet ellers (13 234) Kvinner Females Ansatte i alt Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer med krevende arbeid i gruppelederstilling Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Tekniske funksjonærer med kvalifisert, rutinepreget arbeid (19 117) (18 533) (17 714) (15 779) Tekniske funksjonærer med 620 rutinearbeid (14 707) Kontorfunksjonærer Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer i ledende stinting Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Oslo Landet ellers (25 414) (17 396) : (17 149) Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Oslo Landet ellers Butikkfunksjonærer Se note 1, side 56. See note I, page (13 837)

61 Bankvirksomhet Lonnsstatistikken for ansatte i bankvirksomhet utarbeides hvert år fra og med Lønnsstatistikken for 1992 omfatter i prinsippet alle avdelinger og filialer av Norges Bank, forretningsbankene og sparebankene. En bankavdeling er her definert som den eller de avdelinger (filialer) av et bankforetak som ligger innen en og samme kommune. Statsbankene tas med i lønnsstatistikken for statens embets- og tjenestemenn. Statistikken pr. 1. september 1992 er basert på opplysninger for i alt personer. Av disse var heltidsansatte, direktører og banksjefer og deltidsansatte. Opplysningene for direktører og banksjefer og for deltidsansatte er bearbeidet særskilt og er ikke tatt med i de etterfølgende tabeller. 59 Banking activity The wage statistics of employees in banking activity are compiled every year from The statistics cover in principle all bank units of Bank of Norway, commercial and savings bank. A bank unit comprises all activities of a bank located in one municipality. Employees in state banks are included in the wage statistics for central government employees. The statistics for 1992 give figures for employees, of which are full-time employees, i 471 are directors and bank managers and are part-time employees. The following tables do not give information about directors and bank managers and part-time employees.

62 60 Tabell 30. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i bankvirksomhet for menn og kvinner i enkelte banktyper. 1979, Full-time employees. Development in wages in banking of males and females in certain types of bank. 1979, Banktype Type of bank MENN MALES Månedsfortjeneste i alt, Monthly earnings, total, Kroner 1. september 1 September = Ansatte i alt 1) Employees, total 1) Norges Bank Bank of Norway Forretnings- og sparebanker Commercial and savings banks Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks KVINNER FEMALES Ansatte i alt 1) Norges Bank Forretnings- og sparebanker Forretningsbanker Sparebanker ) Medregnet Norges Bank. 1) Including Bank of Norway.

63 61 Tabell 31. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bankvirksomhet for menn og kvinner, i enkelte banktyper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in banking of males and females in certain types of bank. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Banktype Type of bank Månedsfortjeneste 1. september Variabel Ansatte Monthly earnings 1 September overtidsgodtmed i gjøring pr. tellingen Regulativ- Faste måned i 1991 Employees I alt Donn tillegg Variable Varying 'overcovered by Total (avtalt Fixed tillegg time allowance the census lonn) additional Other per month Salary allowance allowances in 1991 MENN MALES Ansatte i alt Employees, total Norges Bank Bank of Norway Forretningsbanker Commercial banks Oslo Landet ellers Rest of the country Sparebanker Savings banks Oslo Landet ellers KONTORFUNKSJONÆRER I FORRETNINGS- OG SPAREBANKER OFFICE EMPLOYEES IN COMMERCIAL AND SAVINGS BANKS Forretningsbanker Oslo Landet ellers Sparebanker Oslo Landet ellers KVINNER FEMALES Ansatte i alt Norges Bank Forretningsbanker Oslo Landet ellers Sparebanker Oslo Landet ellers KONTORFUNKSJONÆRER I FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Forretningsbanker Oslo Landet ellers Sparebanker Oslo Landet ellers

64 Tabell 32. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste i bankvirksomhet for menn og kvinner, i enkelte aldersgrupper og banktyper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in banking of males and females in certain age groups and types of bank. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner 62 Banktype Type of bank Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tellingen Alle 1) Employees All 1) covered by the census MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Kontorfunksjonærer Office employees Norges Bank Bank of Norway Forretnings- og sparebanker Commercial and savings banks Forretningsbanker Commercial banks (12 430) Sparebanker Savings banks OSLO Forretnings- og sparebanker (13 226) (17 384) Forretningsbanker (13 256) (17 320) Sparebanker (22 833) LANDET ELLERS Forretnings - og sparebanker Forretningsbanker : : Sparebanker KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Kontorfunksjonærer Norges Bank (13 765) Forretnings- og sparebanker Forretningsbanker Sparebanker OSLO Forretnings- og sparebanker Forretningsbanker Sparebanker (13 174) (16 026) LANDET ELLERS Forretnings- og sparebanker Forretningsbanker Sparebanker ) Medregnet arbeidstakere under 20 Ar, over 66 år og med uoppgitt alder. 1) Including employees under 20 years, more than 66 years and with age not stated.

65 Forsikringsvirksomhet Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet utarbeides hvert år fra og med En forsikringsavdeling er her definert som den del av et forsikringsselskap som ligger innen en og samme kommune. Fra 1987 blir det ikke utarbeidet særskilt statistikk for livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper. Statistikken pr. 1. september 1992 er basert på opplysninger for i alt personer. Av disse var heltidsansatte, 71 direktører og deltidsansatte. Opplysningene for direktører og deltidsansatte er bearbeidet særskilt og er ikke tatt med i de etterfølgende tabeller. 63 Insurance activity The wage statistics of employees in insurance activity are compiled every year from An insurance unit comprises all activities of an insurance company located in one and the same municipality. From 1987 separate statistics b)", insurance groups are not prepared. The statistics for 1992 give figures for employees, of which are full-time employees, 71 directors and managers and are part-time employees. The following tables do not give information about directors and managers and part-time employees.

66 64 Tabell 33. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner. 1979, Full-time employees. Development in wages in insurance activity of males and females. 1979, Manedsfortjeneste i alt, Monthly earnings, total, 1. september 1 September 1979 = Kroner MENN MALES Ansatte i alt Employees, total KVINNER FEMALES Ansatte i alt

67 Tabell 34. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in insurance activity of males and females. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner 65 Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste 1. september Monthly earnings 1 September Faste Regnskaps- I alt Avtalt tillegg gratiale, Total lønnfixed provisjon,etc. Salary additional Gratuity, allowance commission,etc. Variabel overtidsgodtgjoring Varying overtime allowance 1) 1) MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Oslo Landet ellers Rest of the country MENN MALES. ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers ) Beregnet som 1/6 av opptjent overtidsgodtgjøring i januar - juni ) Estimated as 1/6 of varying overtime allowances in the period January - June a

68 66 Tabell 35. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig mimedsfortjeneste i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in insurance activity of males and females in certain age groups. Oslo an rest of the country. 1 September Kroner Ansatte Aldersgrupper Age groups med i tellingen I alt Employees Total covered by the census MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Oslo Landet ellers Rest of the country MENN MALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers (13 450) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers

69 Ansatte i skoleverket Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket har vært utarbeidet i 1959, 1963, 1967 og årlig fra Statistikken for 1992 omfatter alle tjenestemenn knyttet til undervisningen (skolesjefer, skoleinspektører, skoleledere og lærerpersonale) og som pr. 1. oktober 1992 lønnes i samsvar med avtaler inngått mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene (lærerlønnsregulativet eller lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn mv.). Både faste, oppsigelige og midlertidig ansatte tjenestemenn, vikarer og deltidsansatte (timelærere) er med i undersøkelsen. Ved statlige skoler er også tjenestemenn som ikke underviser, tatt med. Tjenestemenn som lønnes etter kommunale avtaler er ikke tatt med i undersøkelsen. Til undersøkelsen pr. 1. oktober 1989 er hogskolene under Kultur- og vitenskapsdepartementet tatt ut av lønnsstatistikken for ansatte i skoleverket. Høgskolene er tatt med i lønnsstatistikken for statens embets- og tjenestemenn. I alt omfatter statistikken ansatte i undervisningsstillinger. Av disse er ansatt på deltid (redusert lesetid). Statistikken bygger på opplysninger fra Sentralt Tjenestemannsregister for skoleverket (STS). 67 Employees in publicly maintained schools Wage statistics for employees in publicly maintained schools have been compiled for the years of 1959, 1963, 1967 and yearly from The statistics for 1992 cover all employees paid according to the general scale of wages for the central government. The statistics for 1992 include teachers, of which are part-time teachers.

70 68 Tabell 36. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag. Menn og kvinner. 1979, Full-time employees. Development in wages of employees in publicly maintained schools in certain types of school. Males and females. 1979, Skoleslag Type of school Månedsfortjeneste i alt, 1. oktober 1979=100 Monthly earnings, total, 1 October ' 1991' 1992' Kroner Menn og kvinner Males and females Ansatte i alt Employees, total Grunnskoler, barnetrinnet (med.- regnet 1-7 skoler) Primary schools, lower stage Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Primary schools, lower and upper stage Grunnskoler, ungdomstrinnet Primary schools, upper stage Skoler for spesialundervisning, grunnskolen Special schools for handicapped children, basic schools Videregående skoler Upper secondary schools Studieretning for allmenne fag Secondary schools, upper stage Studieretning for håndverks- og industrifag Workshop schools Studieretning for handels- og kontorfag Commercial schools Folkehøgskoler Folk high schools Menn Males Ansatte i alt Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Grunnskoler, ungdomstrinnet Skoler for spesialundervisning, grunnskolen Videregående skoler Folkehøgskoler Kvinner Females Ansatte i alt Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Grunnskoler, ungdomstrinnet Skoler for spesialundervisning, grunnskolen Videregående skoler Folkehøgskoler Ekskl. godtgjøring for tilfeldige vikartimer. Excl. payment for stand-in work.

71 69 Tabell 37. Ansatte i skoleverket etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober 1992 Employees in publicly maintained schools by full-time and part-time, sex and salary grade. 1 October 1992 Tilsatte med i tellingen Employees covered by the Heltidsansatte Deltidsansatte Lønnstrinn census Full-time employees Part-time employees Salary grade I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Total Males Females Menn Kvinner Tilsatte i alt Employees, total Lønnstrinn 4 Salary grade Lønnstrinn VI It If ti It If ff If ti Of If If If If II If fl OP /I

72 70 Tabell 38. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig, månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. I. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females. 1 October Kroner Skoleslag og stilling School and occupation Menn og kvinner Males and females Tilsatte Lønns- med trinn tellingen Salary Employees grade covered by the census I alt Total Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Regula- tillegg tivlønn Fixed Salaries addiaccording tional to scale allowances Godt- Van- gjøring able or faste tillegg overtimer Other Payment allow- for fixed ances overtime work Godtgjøring for tilfeldige vikartimer Payment for stand-in work Tilsatte i alt Employees, total Skolestyrekontorene School administration Skolesjefer Local government school directors Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Basic schools, junior stage Lærere uten godkjent utdanning Teachers without requisite education Lærere Teachers Adjunkter Teachers with university degree Adjunkter med opprykk Teachers with university degree with advancement Høgskolelærere/Øvingslærere Teachers and tutors Undervisningsinspektører Educational school principals Rektorer Head masters Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Basic schools, combined junior and youth schools Lærere uten godkjent utdanning Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Teachers with final university degree Undervisningsinspektører Rektorer Grunnskoler, ungdomstrinnet Basic schools, youth stage Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Undervisningsinspektører Rektorer

73 71 Tabell 38 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females..1 October Kroner Månedsfortjeneste Skoleslag og stilling Lønns- trinn Tilsatte med i tellingen I alt Regula- Faste Vantivlønn tillegg tillegg Godtgjøring for faste overtimer Godtgjøring for tilfeldige vikartimer Menn og kvinner (forts.) Males and females (cont.) Skoler for spesialundervisning, grunnskolen Special schools for handicapped children, basic schools Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Undervisningsinspektører Rektorer Videregående skoler Upper secondary schools Studieretning for allmenne fag Secondary schools, upper stage Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Lektorer Hovedlærere Head teachers Undervisningsinspektører Studieinspektører Study principals Rektorer Studieretning for sjøfartsfag Maritime schools Adjunkter Adjunkter med opprykk Studieretning for husflidsfag og estetiske fag Schools for applied art Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Studieretning for husholdningsfag Housekeeping schools Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Hovedlærere Studieretning for håndverks- og industrifag Workshop schools Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektor Hovedlærere Undervisningsinspektører Rektorer

74 72 Tabell 38 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females. 1 October Kroner Månedsfortjeneste Skoleslag og stilling Lønns- trinn Tilsatte med i tellingen I alt Godt- Godt- Vallori ng Regula- Faste &ring tivlønn tillegg able for faste feldige for tittillegg overtimer vikartimer Menn og kvinner (forts.) Studieretning for handels- og kontorfag Commercial schools Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Hovedlærere Studieretning for helse- og miljøfag Schools for social and health subjects Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Hovedlærere Studieretning for landbruksfag og naturbruk Agricultural schools Lærere Lektorer Folkehøgskoler Folk high schools Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Menn Males Tilsatte i alt Skolestyrekontorene Skolesjefer Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Undervisningsinspektører Rektorer Grunnskoler, kombinerte barneog ungdomsskoler Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Undervisningsinspektører Rektorer

75 73 Tabell 38 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females. 1 October Kroner Skoleslag og stilling Månedsfortjeneste Tilsatte Godt- Lønnsmed i Van- gjøring Godt-.. gjøring trinn Regula- Faste tellingen I alt ble 614'uri-nb tivlønn tillegg for faste for til- tillegg feldige vikartimer viimer Menn (forts.) Males (cont.) Grunnskoler, ungdomstrinnet Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Undervisningsinspektører Rektorer Skoler for spesialundervisning, grunnskolen Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Videregående skoler Studieretning for allmenne fag Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Lektorer Hovedlærere Undervisningsinspektører Rektorer Studieretning for sjøfartsfag Adjunkter Adjunkter med opprykk Studieretning for håndverks- og industrifag Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Hovedlærere Undervisningsinspektører Studieretning for handels- og kontorfag Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Hovedlærere Studieretning for landbruksfag og naturbruk Lærere Lektorer Folkehøgskoler Adjunkter

76 74 Tabell 38 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females. 1 October Kroner Månedsfortjeneste Skoleslag og stilling Lønns- Tilsatte med trinn tellingen I alt Van- gioring Godt- Regula- Faste able tivlønn tillegg tillegg overtimer for faste Godtgjøring for tilfeldige vikartimer Kvinner Females Tilsatte i alt Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Lærere uten godkjent utdanning Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Høgskolelærere/Øvingslærere Undervisningsinspektører Rektorer Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Lærere uten godkjent utdanning Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Undervisningsinspektører Rektorer Grunnskoler, ungdomstrinnet Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Undervisningsinspektører Skoler for spesialundervisning, grunnskolen Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Videregående skoler Studieretning for allmenne fag Adjunkter Adjunkter med opprykk Lektorer Hovedlærere Studieretning for husflidsfag og estetiske fag Lærere Adjunkter Studieretning for husholdningsfag Lærere Adjunkter Studieretning for håndverksog industrifag Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk

77 75 Tabell 38 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of school and occupation. Males and females. 1 October Kroner Skoleslag og stilling Månedsfortjeneste Tilsatte Godt- Lønns- Valli- Godgjøring trinn med i Regula- Faste gjøring tellingen I alt tivlønn tillegg able for faste feldige for til- tillegg overtimer vikartimer Kvinner (forts.) Females (cont.) Studieretning for handels- og kontorfag Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Studieretning for helse- og miljøfag Lærere Adjunkter Adjunkter med opprykk Folkehøgskoler Adjunkter

78 76 Tabell 39. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte alders- og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain age and educational groups. Males and females. 1 October Kroner Tilsatte med i tellingen Utdanning Em- Edcuation ployees covered Alle by the All census Menn og kvinner Males and females Aldersgrupper Age groups Tilsatte i alt Employees, total Embets-/magistergradseksamen i humanistiske og estetiske fag Philology Embets-/magistergradseksamen i mat.-naturvit. fag Science (17 904) Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education of lecturers (18 155) (21 420) Sivilagronomeksamen Education of graduates in agriculture (21 303) Sivilingeniøreksamen Grade engineer education (18 095) (19 199) Cand.mag.eksamen i humanistiske og estetiske fag Cand.mag. in history and philosophy (15 486) (19 026) Cand.mag.eksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag Cand.mag. in science Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på lærerutdanning Continuing teacher based on teachers' training college Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på faglærerutdanning Continuing teacher based on vocational subjects (15 821) Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på yrkeslærerutdanning Continuing teachers based on education for teachers of vocational subjects Annen utdanning som gir adjunktkompetanse Other education, continuing teachers (15 730) Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade (16 149) (20 969) Barnehagelærerutdanning/ forskolelærerutdanning med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk Teachers' training for pre-school/kindergarten teachers, with advancement : (14 129) (16 760)

79 77 Tabell 39 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte alders- og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain age and educational groups. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Tilsatte Aldersgrupper med i tellingen Alle Menn og kvinner (forts.) Males and femaks (cont.) Lærerskoleeksamen, 2-årig eller 4-årig Ordinary teachers' training college Lærerskoleeksamen med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk/3-årig lærerhøgskole Teachers' training college with advancement/ three-years teachers' training college Utdanning fra faglærerhøgskoler Teachers of vocational subjects Utdanning fra faglærerhogskoler med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk Teachers of vocational subjects with advancement : Annen utdanning som gir faglærerkompetanse Other education for teachers of vocational subjects Annen utdanning som gir faglærerkompetanse med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk Other education for teachers of vocational subjects with advancement : (17 187) (21 223) Lærere og faglærere uten godkjent utdanning Teachers with requisite education Menn Males Tilsatte i att Embets-/magistergradseksamen i humanistiske og estetiske fag (17 833) Embets-/magistergradseksamen i mat.naturvit. fag (18 628) (22 480) Annen utdanning som gir lektorkompetanse : (17 982) (21 123) (21 496) Sivilingeniøreksamen (16 999) (18 105) (19 027) Cand.mag.eksamen i humanistiske og estetiske fag : Cand.mag.eksamen i matematisk-naturviten-. skapelige fag (20 198) Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på lærerutdanning Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på faglærerutdanning (22 317)

80 78 Tabell 39 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte alders- og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain age and educational groups. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Tilsatte Aldersgrupper med i tellingen Alle Menn (forts.) Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på yrkeslærerutdanning : (16 680) Annen utdanning som gir adjunktkompetanse : Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå, lavere grad : Lærerskoleeksamen 2-årig eller 4-årig : Lærerskoleeksamen med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk/ 3-årig lærerhøgskole (19 184) Utdanning fra faglærerhøgskole : (19 431) Annen utdanning som gir faglærerkompetanse Annen utanning som gir faglærerkompetanse med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk : (15 723) (17 421) Lærer og faglærer uten godkjent utdanning Kvinner Females Tilsatte i alt Embets-/magistergradseksamen i humanistiske og estetiske fag (18 536) (20 893) Embets-/magistergradseksamen i mat naturvit. fag (17 180) Annen utdanning som gir lektorkompetanse : (17 844) (19 413) (21 330) Cand.mag eksamen i humanistiske og estetiske fag : (18 910) Cand.mag.eksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag : Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på lærerskoleeksamen Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på faglærerskole (15 631) (20 859) Annen utdanning som gir adjunktkompetanse (15 316) Barnehagelærerutdanning/ forskolelærerutdanning med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk : (14 138) (16 760) Lærerskoleeksamen 2-årig eller 4-årig

81 79 Tabell 39 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte alders- og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain age and educational groups. Males and females. I October Kroner Utdanning Tilsatte Aldersgrupper med tellinjen Alle Kvinner (forts.) Lærerskoleeksamen med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk/ 3-årig lærerhøgskole (17 605) Utdanning fra faglærerhøgskole (13 970) (17 582) Utdanning fra faglærerhøgskole med tilleggsutdanning som gir rett til opprykk : (15 221) (18 223) Annen utdanning som gir faglærerkompetanse (14 344) (17 488) Lærer og faglærer uten godkjent utdanning (15 501)

82 Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere utarbeides i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Statistikken skal omfatte alle landets kommuner og fra og med 1982 også fylkeskommuner og felles kommunal og felles fylkeskommunal virksomhet. Fra og med 1990 er også arbeidstakere innen helsevesen og sosial omsorg tatt med i lønnsstatistikken for kommunale arbeidstakere. Ansatte i Oslo og Bærum kommune er med i lønnsstatistikken for I alt omfatter statistikken for ansatte, heltidsansatte og deltidsansatte. 80 Municipal and county municipal employees Wage statistics for local government employees are compiled in co-operation with the Associations of Local Authorities. The statistics cover all municipalities and from 1982 also activities in county councils, joint municipality and joint county council activities. From 1990 the employees in health services and social welfare are included in this statistics. Employees in Oslo and Bærum are included in The statistics for 1991 include full-time employees and part-time employees.

83 81 Tabeti 40. Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for hei.; Odsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper. 1.oktober Kr Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees males and females in different occupational groups. 1 October Kroner Månedsfortjeneste Monthly earnings Vanable Kjønn Ansatte over- Stillingsgruppe 1) med i tids- Sex tellingen Regula- Faste Variable godt- Occupational group 1) Employees I alt tivlonn tillegg tillegg gjorelse covered by Total Salaries Fixed Other Payment the census according addi- allow- for casual to scale tionat allowances ances overtime work Kroner! Stigning i regutativ- Lorin Increace in salaries according to scale ) Prosent Per cent MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,8 ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT ,6 TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT ,8 ARBEIDERE I ALT ,8 ARBEIDSTAKERE MED BalANDLING AV KLIENTER I ALT ,2 ARBEIDSTAKERE 1 TJENESTE- YTENDE STILLING I ALT ,6 MENN ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,8 ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT ,2 TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT ,8 ARBEIDERE I ALT ,8 ARBEIDSTAKERE MED BEHANDLING Av KLIENTER I ALT ,8 ARBEIDSTAKERE I TJENESTE- YTENDE STILLING I ALT ,2 KVINNER ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,1 ADMINISTRATIVE FUNKSJONÆRER I ALT ,2 TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT ,8 ARBEIDERE I ALT ,7 ARBEIDSTAKERE MED BEHANDLING AV KLIENTER I ALT ,3 ARBEIDSTAKERE I TJENESTE- YTENDE STILLING I ALT ,9 1) Se engelsk oversettelse i vedlegg 2. 2) Oslo og Bærum er ikke med. 1) See English translation annex 2. 2) Oslo and Bærum are not included.

84 82 Tabea 41. Kommunale og fylkeskommunate arbeidstakere. Ansatte etter heltid/deitid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober 1991 Municipal and county municipal.ervloyees. Employees by full-time/part-time, sex and salary grade. 1 October 1991 Lønnstrinn Salary grade Alle ansatte All employees I alt Menn Total Males Kvinner Females Heltidsansatte Deltidsansatte Full-time employees Part-time employees I alt Total Menn Males Kvinner Females I alt Total Menn Males Kvinner Females ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Uoppgitt Unknown ?

85 83 Tabell 42. Kommunale og fylkeskommunate arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for hettidsansatte menn og kvinner i ulike stiltingsgrupper og stiltinger. 1. oktober Kr Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees males and females in different occupational groups and occupations. 1 October Kroner Månedsfortjeneste Monthly earnings Kjønn Ansatte Stitlingsgruppe 1) med i Faste Variabel Stilling 1) tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Sex Employees I alt tivlonn Fixed tillegg godtgjørelse Occupational group 1) covered by Total Salaries addi- other Payment for Occupation 1) the census according tional allow- casual overt() scale allowances ances time work MENN OG KVINHER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ADMINISTRATIVE FUNKSJONARER I ALT Ledende administrative funksjonærer Rådmenn Direktører Fagsjefer Kontorsjefer Personalsjefer økonomisjefer Kultursjefer Biblioteksjefer Spesialkonsulenter Distriktsrevisorer Kommunekasserere/kemnere Helse- og sosialsjefer Sosialsjefer Styrere Sykepleiesjefer (Leder av hjemmesykepleien) Pleie- og omsorgssjefer Sjefspsykologer Sjefsykepleiere Administrative funksjonærer med kvalifisert, selvstendig arbeid Avdelingssjefer Seksjonsledere Førstekonsulenter Konsulenter Avdelingsledere Formannskapssekretærer Bestyrere (ikke inst.) Førstesekretærer Administrative funksjonærer med rutinepreget arbeid Sekretærer Legesekretærer HjemmehjeLpformidlere Regnskaps-/ trekkontrollører Kasserere Fullmektiger I Fullmektiger Kontorassistenter ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 2, 1) See English translation in annex 2.

86 Tabell 42. Kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for hel- (forts.) tidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper og stillinger. 1. oktober Kr Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees males and females in different occupational groups and occupations. 1 October Kroner 84 Kjønn Stillingsgruppe 1) Stilling 1) Sex. Occupational group 1) Occupation 1) Occupation M5nedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte med i Faste Variabel tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Employees I alt tivlønn Fixed tillegg godtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work ances HENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) TEKNISKE FUNKSJONARER I ALT Ledende tekniske funksjonerer Sjefsingeniører Tekniske sjefer Overingeniører Kommuneingeniører Overarkitekter Driftsbestyrere/elverksjefer Tekniske funksjonærer i krevende, selvstendig stilling Prosjektledere Avdelingsingeniører I ? Avdelingsingeniører Driftsingeniører I Driftsingeniører Bioingeniører I Bioingeniører II Installasjonsinspektører Overbrannmester Brannmester Underbrannmester Andre tekniske funksjonærer Røntgen-/radiografer Bioingeniører III Ingeniører Maskinmestere Teknikere Laboratorieassistenter ARBEIDERE I ALT Formenn Oppsynsmenn I Overmontører I Brannformenn Montorformenn Formenn , 706 Fagarbeidere Overmontører (arbeids- Leder) Driftsoperatører (vann/ avløp) Feiere Feierformenn (-mester) Maskinister, sykehus Elektromaskinister I Fagarbeidere Montører Oppsynsmenn Ledere ) Se note 1, side 83. 1) See note 1, page 83.

87 85 Tabell 42. Kommunale og fytkeskommunale arbeidstakere. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for hel- (forts.) tidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper og stillinger. 1. oktober Kr Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees mates and females in different occupational groups and occupations. 1 October Kroner Kjønn Stillingsgruppe 1) Stilling 1) Sex Occupational group 1) Occupation 1) M5nedsfortjeneste Monthly earnings An med i Faste Variabet tellingen Reguia- tillegg Variable overtids- Employees I alt tivlonn Fixedtillegg godtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work ances MENU OG KVINNER (forts.) Andre arbeidere Håndverkere Arbeidere/spesialarbeidere Vaktmestere I Vaktmestere Kirkegårdsarbeidere / kirketjener Brannkonstabler Ambulansesjåfører Sjåfører ARBEIDSTAKERE MED BEHANDLING AV KLIENTER I ALT Overleger, sykehus Avdelingsoverteger, sykehus Kommuneleger I (Ledere av komm. helsetjeneste) Kommuneleger II Assistentleger I Assistentleger II Turnuskandidater, sykehus Turnuskandidater, kommunal helsetjeneste Spesialpsykologer Psykologer Psykologer II Pedagogiske/psykologiske rådgivere Ledere pp. rådg. tjeneste Overtannleger Tannleger I Tannleger II Avdelingsledere, sykehus (teknisk sektor) Avdelingsledere, ved HVPUinstitusjoner Assisterende avdelingsledere, HVPU Oversykepleiere Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere '478 Assisterende avdelings Offentlig godkjente sykepleiere Pleiere, psykiatriske institusjoner Ledende helsesøstre Helsesøstre T) Se note 1, side 83. 1) See note 1, page 83.

88 86 Tabell 42. Kommunate og fylkeskommunale arbidstakere. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste for het- (forts.) tidsansatte menn og kvinner i ulike stillingsgrupper og stillinger. 1. oktober Kr Municipal and county municipal employees. Average monthly earnings of full-time employees males and females in different occupational groups and occupations. 1 October Kroner Kjønn Stillingsgruppe 1) Stilling I) Sex Occupational group 1) Occupation I) minedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte med i Faste Variabel tellingen Regula- tillegg Variable overtids- Employees I alt tiviønn Fixed tittegggodtgjørelse covered by Total Salaries addi- Other Payment for the census according tional allow- casual overto scale allow- ances time work nnces HENN OG KVINNER (forts.) ARBEIDSTAKERE MED BENANDLING AV KLIENTER (forts.) Jordmod re Ledende ergoterapeuter Ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Kommunefysioterapeuter I Fysioterapeuter Fysioterapeuter i turnus Sosialkuratorer I Sosialkonsulenter Barnepleiere Hjelpepleier I Hjelpepleiere Vernepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere Arbeidsterapeuter Aktivitetsledere Aktivitører Tannpleiere Tannlegesekretærer ARBEIDSTAKERE I TJENESTE- YTENDE STILLING I ALT Kontrotiorer/inspektører Styrere, barnehager Førskolelærere Assistenter, familiebarnehager Assistenter, barnehager Assistenter, hetseinst Elevassistenter Assistenter Husmorvikarer Hjemmehjelpere Portorer Kjøkkensjefer Assisterende kjøkkensjefer Husøkonomer Kokker I, med fagbrev Kokker uten fagbrev Bibliotekarer I Bibliotekarer Rektorer ved musikkskoler Musikkskoletarere II Organister II Kirketjenere I Kirketjenere Landbruksvikarer II Driftsledere Renholdere I Renholdere Badebetjenter Betjenter Trafikkbetjenter Rutebilsj5fører ) Se note 1, side 83. 1) See note 1, page 83.

89 Statens embets- og tjenestemenn Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn utarbeides årlig fra og med 1973 og bygger på Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST). Statistikken omfatter i alt heltidsansatte og deltidsansatte som pr. 1. oktober 1992 var ansatt i fast eller midlertidig organiserte stillinger og som var lønt etter lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn. Ansatte i Stortinget, skoleverket og enkelte statsbedrifter er ikke med i undersøkelsen. Statistikken for 1991 og 1992 er ikke direkte sammenliknbar med tidligere år. Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og lederstillinger i lønnstrinn 28 og over er i 1991 tatt ut av statistikkgrunnlaget fordi disse ansatte nå avviker fra statens lønnssystem. 87 Central government employees Wage statistics for central government employees have been compiled yearly since The statistics for 1992 cover full-time employees paid according to the general scale of wages. Employees in the Parliament and in some state enterprises are not included. in the statistics. The statistics for 1992 also cover parttime employees.

90 88 Tabell 43. Heltidsansatte. Endring i regulativlønnen for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater. Menn og kvinner Full-time employees. Development in salary of central government employees in certain services. Males and females Etat Service Menn og kvinner Males and females Alle etater All services Departementene og riksrevisjonen Ministries and audit department Regulativlønn Salary ' Kroner Stigning Increase ' 1992' Prosent Per cent ,7 6,8 1, ,1 4,2 1,1 Sentraladministrasjonen utenfor departementene Other central administration departments ,6 5,7 0,8 Den sivile ytre etat Other civil services ,8 6,7 1,4 Politiet Police force ,8 6,3 2,3 Domstolene The judiciary ,3 6,4 4,7 Trygdeetaten Social security administration ,8 7,0 0,5 Skattevesenet Administration of taxes ,9 7,2 1,3 Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration ,5 7,5 1,3 Undervisning, forskning mv. (Ikke medregnet skoleverket) Universities and equivalent institutions ,7 6,2 0,5 Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises ,6 7,2 1,3 Postverket Norwegian Postal Administration ,7 7,4 1,6 Televerket Norwegian Telecom ,5 7,4 2,0 Norges Statsbaner Norwegian State Railways ,2 6,7 1,0 Vegvesenet Road administration ,0 6,8 0,9 Forsvaret Defence ,9 6,9 0,8 Helsevesen Health services ,3 8,0 1,0 Menn Males Alle etater ,4 6,4 1,3 Departementene og riksrevisjonen ,9 3,3 0,7 Sentraladministrasjonen utenfor departementene ,5 4,6 1,5 Den sivile ytre etat ,3 6,3 1,3. Trygdeetaten ,1 6,1 0,4 Skattevesenet ,2 6,5 1,1 Tollvesenets distriktsadministrasjon ,2 7,0 1,1 Undervisning, forskning mv ,55,7 0,4 Riksrevisjonen og lederstillinger i lønnstrinn 28 og over er tatt ut av statistikkgrunnlaget i Employees in audit department and leaders from salary grade 28 and over are excluded in 1991.

91 89 Tabell 43 (forts.). Heltidsansatte. Endring i regulativlønnen for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater. Menn og kvinner Full-time employees. Development in salary of central government employees in certain services. Males and females Etat Regulativlønn ' 1992' Kroner Stigning ' 1992' Prosent Offentlig næringsdrift og anlegg ,4 6,9 1,0 Postverket ,2 7,0 1,6 Televerket ,2 7,0 1,1 Norges Statsbaner ,1 6,7 1,0 Vegvesenet ,0 6,7 0,9 Forsvaret ,8 6,8 0,8 Helsevesen ,8 6,5 0,7 Kvinner Females Alle etater ,4 7,9 1,9 Departementene og riksrevisjonen ,7 6,7 1,6 Sentraladministrasjonen utenfor departementene ,2 7,7 0,6 Den sivile ytre etat ,8 7,6 1,7 Trygdeetaten ,3 7,4 0,7 Skattevesenet ,7 8,0 1,5 Tollvesenets distriktsadministrasjon ,3 10,0 :1,8 Undervisning, forskning mv ,7 7,4 1,1 Offentlig næringsdrift og anlegg ,1 7,8 1,9 Postverket ,3 7,9 1,7 Televerket ,9 8,0 3,4 Norges Statsbaner ,8 7,2 1,8 Vegvesenet ,1 7,4 1,1 Forsvaret ,7 7,9 1,0 Helsevesen ,1 8,6 1,1 Se note 1, side 88. See note I, page 88.

92 90 Tabell 44. Statens embets- og tjenestemenn etter heltid/deltid, kjønn og lønnstrinn. 1. oktober 1992 Central government employees by full-time and part-time, sex and salary grade. 1 October 1992 Lønnstrinn Salary grade Ansatte i alt Heltidsansatte Deltidsansatte All employees Full-time employees Part-time employees Alle Menn Kvinner All Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Males Females Tilsatte i alt Employees, total

93 91 Tabell 45. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Kroner Etat og stilling Service and occupation Ansatte Månedsfortjeneste Variabel med i overtids- Monthly l earnings Lønns- tel- godttrinn lingen Faste Van- gjøring Salary Empgrade loyees Payment Regula- tillegg able covered I alt tivlønn Fixed til- for Total Salaries addi- legg casual by the according tional Other overtime census to scale allow- allow- work ances ances Menn og kvinner Males and femaks Departementene Ministries Førstefullmektiger Senior clerks Førstesekretærer Junior executive officers Konsulenter Executive officers Konsulenter Konsulenter Førstekonsulenter Senior executive officers Byråsjefer Head of divisions Underdirektører Deputy directors general Rådgivere Advisers Sentraladministrasjonen utenfor departementene Other central administration departments Fullmektiger Clerks Førstefullmektiger Sekretærer Office secretaries Førstesekretærer Konsulenter Konsulenter Konsulenter Førstekonsulenter Kontorsjefer Head of divisions Avdelingsingeniører Department engineers Avdelingsingeniører Overingeniører Head engineers Sjefsingeniører Senior engineers Rådgivere Den sivile ytre etat Other civil services Utenrikstjenesten Foreign service Presteskapet The cleryy Kallskapellaner Curates Kapellaner Residerende kapellaner Curates Sogneprester Vicars Proster Deans

94 92 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. I October Kroner Etat og stilling Ansatte Månedsfortjeneste Overtids- Lønns- med i godttrinn tellin- Regula- Faste Variable &ring gen I alt tivlønn tillegg tillegg Menn 'og kvinner (forts.) Males and females (cont.) Trygdeetaten Social insurance administration Trygdekontorene Insurance divisions Fullmektiger Førstefullmektiger Førstesekretærer Konsulenter Konsulenter Konsulenter Forstekonsulenter Trygdesjefer Head of insurance divisions Kystverket, distriktsadministrasjonen Coastal administration Fyrbetjenter Lighthouse men Fyrmestere Lighthouse keepers LosbåtfOrere Pilot boatmen Statsloser Landbruksetatene Agricultural administration Fylkesagronomer County agronomists Herredsagronomer Municipal agronomists Fagkonsulenter Specialists Fagkonsulenter _ Herredsskogmestere Municipal forest supervisors Fylkes- og distriktsveterinærtienesten County and district veterinary services Jordskifteverket Land redistribution Statens kartverk Norwegian Mapping Authority Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsembetene Country divisions for environment protection Statens utdanningskontor Directors of education Fylkesmannsembetene The county chief executive offices

95 93 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Kroner Etat og stilling I alt Ansatte Lønns- med i trinn tellingen Månedsfortjeneste Overtids- godt- Regula- Faste Variable gjøring tivlønn tillegg tillegg Menn.og kvinner (forts.) Domstolene 19 The judiciary Lagmannsrettene Courts of the second instance Herreds- og byrettene District and city courts Fullmektiger 2-11 Førstesekretærer 6-13 Konsulenter 9-14 Førstekonsulenter Byrettsdommere City court judges 31 Sorenskrivere District judges Kriminalomsorg i anstalt Prison administration Fengselsaspiranter Prison cadets 2-9 Fengselsbetjenter Warders 6-13 Verksbetjenter Prison officers 6-12 Fengselsførstebetj enter Warders, first grade Politiet Police force Politikamrene Stations Fullmektiger 2-17 Førstesekretærer 6-14 Aspiranter Police cadets 2-8 Politibetjenter Sergeants 6-21 Politiførstebetjenter Sergeants Avdelings- og stasjonssjefer Inspectors Politifullmektiger Superintendents Politiadjutanter Assistant commissioners Lensmannsetaten Rural police service Aspiranter District police cadets 2-8 Lensmannsbetjenter Assistant district policemen 6-13 Lensmannsførstebetjenter District police superintendents, special grade Lensmenn District police superintendents Sivilt beredskap Civil defence Arbeidstilsynets distriktsadministrasjon Supervision of labour, district 321 administration Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Fylkesarbeidskontorene County labour market administration Arbeidskontorene Employment offices Fullmektiger 2-9 Rettledere Labour exchange supervisors 7-17 Rettledningskonsulenter Distriktsarbeidssjefer Head of employment offices

96 94 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Kroner Etat og stilling Ansatte Lønns- med i trinn tellingen I it Månedsfortjeneste Overtids- godt- Regula- Faste Variable gjøring tivlønn tillegg tillegg Menn og kvinner (forts.) Skattevesenet Administration of_ktxe,s Fylkesskattekontorene County revenue authorities Førstesekretærer Skatterevisorer Tax auditors Likningskontorene og folkeregistrene General commissions of taxes, population registers Fullmektiger Førstefullmektiger Likningssekretærer Secretaries Likningssekretærer Førstesekretærer Konsulenter Førstekonsulenter Likningssjefer Tax officers Særskilt organiserte likningskontorer General commissions of taxes Likningssekretærer Konsulenter Førstekonsulenter Særskilt organiserte folkeregistre Population registers Skattefogdkontorene County revenue administration Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration Tollbetjenter Examining customs officers, lower grade Tollinspektører Inspectors of customs Førstetollinspektører Inspectors, senior grade Undervisning, forskning mv. (ikke medregnet skoleverket) Universities and equivalent institutions Fullmektiger Førstefullmektiger Førstesekretærer Konsulenter Konsulenter Konsulenter Førstekonsulenter

97 95 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. I October Kroner Etat og stilling Ansatte Lønns- med i trinn tellingen I alt Månedsfortjeneste Overtids- godt- Regula- Faste Variable gjøring tivlønn tillegg tillegg Menn og kvinner (forts.) Undervisning, forskning mv. (ikke medregnet skoleverket) (forts.) Universities and equivalent institutions (cont.) Høgskolelærere/øvingslærere Teachers and tutors Høgskolelektorer Teachers with final university degree Ingeniører Engineers Avdelingsingeniører Avdelingsingeniører Laboranter Laboratory assistants Vitenskapelige assistenter Research assistants Forskningsteknikere Research technicians Forskningsteknikere Stipendiater Scholarship holders Forskere Research officers Forskere Amanuenser Assistant professors Førsteamanuenser Assistant professors, first grade Professorer Professors Pedagogiske høgskoler Teachers' training colleges Høgskolelærere/øvingslærere Høgskolelektorer Førsteamanuenser Ingeniørhøgskoler Technical schools Høgskolelektorer Distriktshøgskoler District colleges Amanuenser Førsteamanuenser Helsefaghøgskoler Health subject schools Høgskolelærere/øvingslærere Det norske meteorologiske institutt Norwegian Meteorological Institute

98 96 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Kroner Etat og stilling Ansatte Månedsfortjeneste Overtids- Lønns- med i godttrinn tellinalt Regula- Faste Variable gjøring gen I nylon. tillegg tillegg Menn og kvinner (forts.) Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises Postverket Norwegian Postal Administration Postgirokontoret Post Giro Division Fullmektiger Førstefullmektiger Kontrollfullmektiger Norges Postsparebank Post Office Savings Bank of Norway Førstefullmektiger Lokaladministrasjonen (postområdene) Postal local administration Postbetjenter Post office clerks, lower grade Postbetjenter Postkasserere Post office cashiers Førstepostbetjenter Post office clerks Førstepostbetjenter Førstepostfullmektiger Overpostbetjenter Førstepostkasserere Poststyrere Post office masters Poststyrere Driftsledere Managers Postmestere Post office managers Landpostbud Rural postmen Televerket Norwegian Telecom Oslo distrikt Local administration, Oslo Telemontører Telephone fitters Telefullmektiger Telegraph office clerks Ost distrikt Telemontører Sør-distrikt Telemontører Stavanger distrikt Telemontører Bjørgvin distrikt Telemontører Midt-Norge distrikt Telemontører Nord-Norge distrikt Telemontører

99 97 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Kroner Etat og stilling Ansatte Månedsfortjeneste Overtids- Lønns- med i godttrinn tellin- Regula- Faste I alt. Variable gjøri ng gen tivlønn tillegg tillegg Menn -og kvinner (forts.) Norges Statsbaner Norwegian State Railways Regionadministrasjonen Administration Banetjenesten, inkl. brumonteringslag Railway track service Banearbeidere Platelayer workers Fagarbeidere Formenn Gangers Elektrotjenesten Electrical service Fagarbeidere Formenn Foremen of electrical fitters Innvendig stasjonstjeneste Internal station service Jernbaneekspeditører Dispatch clerks Jernbanefullmektiger Senior booking clerks Avdelingsledere Utvendig stasjonstjeneste External station service Stasjonsbetjenter Porters Skiftekonduktører Shunters Formenn Leading porters Kontrollører Porter foremen Konduktørtjenesten Travelling ticket service Overkonduktører Senior travelling ticket collectors Lokomotivtjenesten Engine service Lokomotivførerassistenter Assistant drivers Lokomotivførere Engine drivers Lokomotivstalltjenesten Engine shed service Trekkraftvisitører Engine cleaners Verkstedtjenesten Workshop service Hjelpearbeidere Fagarbeidere Renholdstjenesten Cleaning service Renholdsbetjenter Cleaners Bildriften Motor traffic division Sjåfører Drivers Vognvisitasjonen Train inspection service Reisebyratjenesten Travel bureau service

100 98 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. I October Kroner Etat og stilling Ansatte Lønns- med i trinn tellingen I alt Månedsfortjeneste Overtids- godt- Regula- Faste Variable gjøring tivlønn tillegg tillegg Menn og kvinner (forts.) Vegvesenet Road administration Vegadministrasjonen i fylkene, Vegkontoret County road administration, road office Fullmektiger Førstesekretærer Konsulenter Avdelingsingeniører Avdelingsingeniører Overingeniører Biltilsynet Vehicles control Fullmektiger Førstesekretærer Inspektører Principals Avdelingsingeniører Vegadministrasjonen i fylkene, Oppsynet Oppsynsmenn Inspectors Vegmestere Road supervisors Vegadministrasjonen i fylkene, Utedriften Hjelpearbeidere Spesialarbeidere Fagarbeidere Maskinførere Sjåfører Mekanikere Formenn Luftfartsverket Cicil aviation administration Lufthavnforvaltningen Airport department Lufthavnbetjenter Airport offices Lufttrafikktjenesten Air traffic department Flygelederassistenter Aircraft control assistants Flygeledere Aircraft control officers Statsbanker State banks Statens kantiner State canteens Forsvaret Defence Sivile stillinger i Forsvaret Civil a=_.zel Hæren inklusive Heimevernet Army incl. National Guard Fullmektiger ' Førstefullmektiger Førstesekretærer Spesialarbeidere Fagarbeidere Skilled workers

101 99 Tabell 45 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. I October Kroner Etat og stilling Ansatte Månedsfortjeneste Overtids- Lønns- med i godttrinn tellin- Regula- Faste Variable gj 95 ri n g gen I alt tivlønn tillegg tillegg Menn og kvinner (forts.) Hæren inklusive Heimevernet (forts.) Army incl. National Guard (cont.) Lagerbetjenter Workers Lagerbetjenter Lagerledere Renholdsbetjenter Sjåfører Drivers Sjøforsvaret Naval defence Fullmektiger Førstefullmektiger Fagarbeidere Luftforsvaret Air force Fullmektiger Førstefullmektiger Fagarbeidere Fellesinstitusjoner underlagt Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando Joint institutions under the Ministry of Defence and Head Quarters Defence Command Norway Førstefullmektiger Avdelingsingeniører Militære stillinger i Forsvarer Military personell Grenaderer Grenadiers Matroser Able seamen Soldater - vervet/fn-tjeneste Soldiers - enlisted/un-servcice Kvartermestere Quartermasters Sersjanter Sergeants Fenriker Second lieutenants Løytnanter Lieutenants Løytnanter Kapteiner Captains Kapteinløytnanter Lieutnantcommanders Maj orer Majors Orlogskapteiner Commanders Kommandørkapteiner Captains Oberstløytnanter Lieutenant-colonels Helsevesen Health services Fullmektiger Førstefullmektiger Avdelingsbetjenter Ward maids Hjelpepleiere Nurses' helpers Sykepleiere Professional nurses Spesialutdannede sykepleiere Specialized nurses Avdelingssykepleiere Ward nurses ` Underordnede sykehusleger Ward physicians Overleger Senior medical officers

102 100 Tabell 46. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. I October Kroner Utdanning Education Ansatte med i tellingen Employees covered by the census All' Aldersgrupper Age groups : Menn og kvinner Males and females Tilsatte i alt Employees, total Embets-/magistergradeksamen i humanistiske og estetiske fag Philology Juridisk embetseksamen Law Embets-/magistergradeksamen i matematiske naturvitenskapelige fag Science Medisinsk embetseksamen Medicine : (19939) Embets-/magistergraleksamen i samfunnsvitenskapelige fag Political science and other social sciences Sosialøkonomisk embetseksamen Economics (25 378) Teologisk embetseksamen Theology Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry (16 677) (21.636) Sivilingeniøreksamen Graduate engineering education Veterinæreksamen Veterinary medicine (17 574) (21 113) (20 826) Siviløkonomeksarnen eller høyere avd.- eksamen ved handelshøgskole Business administration and economics (15 860) Omfatter også tilsatte under 18 år. Also including employees under 18 years.

103 101 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. I October Kroner Utdanning Ansatte Aldersgrupper med i tellingen Alle I Menn og kvinner (forts.) Males and females (cont.) Annen utdanning på universitets- og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade Cand.mag. eksamen i humanistiske og estetiske fag Cand.mag. in history and philosophy Cand.mag. eksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag Cand.mag, in science Cand.mag. eksamen i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag in political science and other social sciences (19 237) Utdanning som gir adjunktkompetanse bygd på lærerutdanning Continuing teacher based on teachers' training college Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade (19 788) Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende adm. utdanning Specialized education in nursing highest level : (15 651) (19 249) Grunnskole i sykepleie, off. godkjent General schools of nursing Hjelpepleierutdanning, off. godkjent Elementary schools of nursing (13 270) (14 906) Sosionomeksamen Schools of social services : (16 783) Elementærteknisk skole, 1-årig, teknisk assistent utdanning Technical schoo I year education : (16 639) (17 881) (17 209) Teknisk fagskole, 2-årig Technical school, 2 years education (12 262) (17 444) Se note 1, side See note I, page 100.

104 102 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr -Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females, 1 October Kroner Utdanning Ansatte med i Aldersgrupper tellingen Alle' Menn og kvinner (forts.) Teknisk skole, 2- eller 3-årig ingeniørutdanning Technical school, 2 or 3 years education for engineers Verksted-/yrkesskole, grunnleggende min. 1 år Workshop and vocational schools, basic course Verksted-/yrkesskole, videregående, 2 Ar Workshop and vocational schools Verksted-/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools m.m Fagskoler i landbruk mv. og fiskerifag Vocational schools in agriculture and fishing i (12 638) Yrkesskole i handels- og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course Yrkesskole i handels- og kontorfag, videregående Commercial schools (14 993) Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Bedriftsøkonomisk, inst. (Dipl. Økonom, høgskolekandidat m.m.) Commercial and business administration education (20 834) Bibliotekhøgskoleeksamen, min. 2 år Education for librarians (12 773) (17 488) Distriktshøgskoleutdanning, min. 2 år Education from regional college Flygeledereksamen Education for air traffic controllers : (23 121) : (26 342) I Se note 1, side 100. See note 1, page 100.

105 103 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte alders - og utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Ansatte med i Aldersgrupper tellingen Alle' Menn og kvinner (forts.) Navigasjonsskole (styrmanns- og skipsforerutdanning), min. 10 md. Maritime navigation education : (22 640) (17 885) Etatsutdanning Public service schools Høyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Befals- og offisersutdanning Military education (19 098) Examen artium/ Økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole eller ungdomsskole Secondary schools, lower stage Eksamen fra 7-årig folke- eller framhaldsskole Basic schools, junior stage Utdanning ikke spesifisert foran Education not specified above (17 509) Ikke oppgitt utdanning Education unknown Se note 1, side 100. See note 1, page 100.

106 104 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Menn Males Ansatte med i tellingen Aldersgrupper Tilsatte i alt Embets-/magistergradeksamen i humanistiske og estetiske fag Juridisk embetseksamen Embets-/magistergradeksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag Medisinsk embetseksamen Embets-/magistergradeksamen i samfunnsvitenskapelige fag Sosialøkonomisk embetseksamen.. Sivilagronomeksamen Teologisk embetseksamen Jordskiftekandidateksamen Skogbrukskandidateksamen Sivilingeniøreksamen Veterinæreksamen Siviløkonomeksamen eller høyere avd. - eksamen ved handelshøgskole Annen utdanning pa universitets- og hogskolenivå, høyere grad Cand.mag. eksamen i humanistiske og estetiske fag Cand.mag. eksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag. Cand.mag. eksamen i samfunnsvitenskapelige fag Annen utdanning på universitets- og hogskolenivå, lavere grad : (16 116) (25 630) (15 503) (16 781) (21 636) (16 489) : (18 607) (21 119) (20 826) (15 871) (16 478) ' Se note 1, side 100. See note I, page 100.

107 105 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Ansatte med i Aldersgrupper tellingen Alle' Menn (forts.) Males (cont.) Elementærteknisk skole, 1-årig : (19 596) (17 209) Teknisk fagskole, 2-årig (12 422) (17 740) Teknisk skole, 2- eller 3-årig ingeniørutdanning (13 660) Verksted-/yrkesskole, grunnleggende min. 1 år Verksted-/yrkesskole, videregående Verksted-/yrkesskole, fullstendig (15 630) Fagskole i landbruk mv. og fiske, min. 10 md (12 737) Yrkesskole i handels- og kontorfag, grunnleggende (12 513) Yrkesskole i handels- og kontorfag, videregående (15 382) Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Bedriftsøkonomisk, Inst. (Dipl. økonom, høgskolekandidat m.m.) (12 274) (21 292) Distriktshøgskoleutdanning, min. 2 år (12 704) (18 951) Navigasjonsskole (styrmanns- og skipsforerutdanning), min. 10 md : (22 640) (17 885) Etatsutdanning Høyere etatsutdanning Befals- og offisersutdanning (19 098) Examen artium/økonomisk gymnas Middelskole, realskole eller ungdomsskole Eksamen fra 7-årig folkeeller framhaldsskole Utdanning ikke spesifisert foran Ikke oppgitt utdanning (15 211) Se note 1, side 100. See note 1, page 100.

108 106 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig, månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Kvinner Females utsatte i alt Ansatte med i Aldersgrupper tellingen Alle' Embets-/magistergradeksamen i humanistiske og estetiske fag (16591) Juridisk embetseksamen (23 214) (23 027) Embets-/magistergradeksamen i matematisknaturvitenskapelige fag (21 481) Medisinsk embetseksamen Embets-/magistergradeksamen i samfunnsvitenskapelige fag (21 297) Sivilingeniøreksamen (16 748) Annen utdanning på universitets- og hogskolenivå, høyere grad Cand.mag. eksamen i humanistiske og estetiske fag (15 453) Cand.mag. eksamen i samfunnsvitenskapelige fag (18 373) Annen utdanning pa universitets- og hogskolenivå, lavere grad (13 232) Grunnskole i sykepleie, off. godkjent Hjelpepleierutdanning off. godkjent (13 270) (14 402) Sosionomutdanning : (18 928) Norges sykepleiehøgskole eller tilsvarende adm. utdanning : (15 465) (17 163) (19 249) Teknisk skole, 2- eller 3-årig ingeniørutdanning (19 255) Yrkesskole i handels- og kontorfag, grunnleggende Se note 1, side 100. See note I, page 100.

109 107 Tabell 46 (forts.). Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte aldersog utdanningsgrupper. Menn og kvinner. 1. oktober Kr Full-time employees. Average monthly earnings of central government employees in certain age groups and certain categories of education. Males and females. 1 October Kroner Utdanning Kvinner (forts.) Females (cont.) Ansatte med i tellingenalle' Aldersgrupper Yrkesskole i handels- og kontorfag, 13 videregående (15 027) Bibliotekhogskoleeksamen, min. 2 år. DistriktshOgskoleutdanning, min. 2 år. Etatsutdanning.. Høyere etatsutdanning Befals- og offisersutdanning Examen artium/ Økonomisk gymnas Middelskole, realskole eller ungdomsskole Eksamen fra 7-årig folke- eller framhaldsskole Utdanning ikke spesifisert foran (16 939) (17 890) (17 778) (16 569) (15 598) Ikke oppgitt utdanning (15 327) Se note 1, side 100. See note 1, page 100.

110 Forretningsmessig tjenesteyting mv. Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting mv. er utarbeidet første gang pr. 1. september Statistikken omfatter i prinsippet alle bedrifter som sysselsatte 3 eller flere personer (medregnet eiere) i næringsgruppe 8319 Eiendomsdrift ellers (eiendomsmegling, eiendomsbestyrelse, boligbyggelag) og næringshovedgruppe 832 Forretningsmessig tjenesteyting, unntatt juridisk tjenesteyting ifølge Standard for næringsgruppering. Forretningsmessig tjenesteyting omfatter vesentlig bedrifter drevet som selvstendige virksomheter innen regnskapsføring, revisjon, bokføring, databehandling, arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet. Bedrifter innen teknisk virksomhet og annonseog reklamevirksomhet er også med. Statistikken pr. 1. september 1992 bygger på oppgaver fra bedrifter med i alt ansatte. Av disse var direktører og disponenter og deltidsansatte. Opplysningene for direktører og disponenter og for deltidsansatte er bearbeidet særskilt og disse er ikke tatt med i de etterfølgende tabeller. 108 Business services Wage statistics for employees in business services are compiled as from 1 September The statistics cover in principle all establishments with a minimum of 3 employees in the ISM group 8319 Other real estate services, and the ISIC major group 832 Business services except machinery and equipment rental and leasing and legal services. For 1992 the statistics are based on returns from establishments with employees. Managing directors and part-time employees are not included in the following tables.

111 109 Tabell 47. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees. Development in wages in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country MAnedsfortjeneste i alt Stigning Kjønn Monthly earnings, total Increase Stillingsgruppe 1) Sex Occupational group 1) Kroner Prosent MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,7 6,6 4,4 3,9 Oslo ,5 6,9 5,0 3,8 Landet ellers ,2 6,3 4,2 3,8 TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT ,1 4,7 4,9 3,6 Oslo ,8 3,4 5,4 3,8 Landet ellers ,2 5,1 4,7 3,6 EDB-FUNKSJONERER I ALT ,5 7,6 2,3 6,4 Oslo ,4 5,8 5,4 2,8 Landet ellers ,3 8,4 0,7 7,9 KONTORFUNKSJONÆRER I ALT ,7 7,1 5,8 4,0 Oslo ,3 7,9 6,4 4,6 Landet ellers ,3 6,6 5,4 3,7 MENN MALES ANSATTE I ALT ,4 5,9 3,9 4,0 Oslo ,9 6,1 5,2 3,4 Landet ellers ,8 5,8 3,4 4,1 TEKNISKE FUNKSJONERER I ALT ,7 3,9 4,5 3,8 Oslo ,5 2,7 5,4 3,9 Landet ellers ,8 4,3 4,4 3,8 EDB-FUNKSJONERER I ALT ,0 7,4 2,3 6,0 Oslo ,2 5,1 6,3 1,5 Landet ellers ,8 8,5 0,3 8,2 KONTORFUNKSJONÆRER I ALT ,4 7,2 4,7 3,6 Oslo , 8 8,1 5,2 5,2 Landet ellers ,6 6,6 4,3 2,9 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ,3 7,0 5,1 4,0 Oslo ,3 6,7 5,3 4,3 Landet ellers ,3 7,2 4,9 3,8 TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT ,8 6,0 5,5. 3,8 Oslo ,5 3,5 3,4 5,3 Landet ellers ,6 7,9 6,8 3,3 EDB-FUNKSJONÆRER I ALT ,3 7,8 2,2 7,3 Oslo ,1 5,5 4,1 6,5 Landet ellers ,1 9,5 1,1 6,0 KONTORFUNKSJONÆRER I ALT ,2 6,9 5,6 3,9 Oslo ,1 7,3 6,1 3,8 Landet ellers ,0 6,6 5,1 4,0 1) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. 1) See English translation in annex 3.

112 110 Tabell 48. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business'services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group Ansatte med i tellingen Employees I alt covered by Total the census Månedsfortjeneste Kontantlønn Salary Faste tillegg Additional Allowances Monthly earnings Provisjon, gratiale etc. Gratuity, commission etc. Skifttillegg Shift allowances Overtidsgodtgj øring Payment for overtime work MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Oslo Landet ellers Rest of the country TEKNISKE FUNKSJONERER I ALT Oslo Landet ellers Overingeniører mv Oslo Landet ellers Overingeniører Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer i ledende stilling Oslo Landet ellers Ingeniører Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Oslo Landet ellers Ingeniører Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Oslo Landet ellers Ingeniører Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer med kvalifisert men rutinepreget arbeid Oslo Landet ellers EDB-FUNKSJONÆRER I ALT , Oslo Landet ellers EDB-funksjonærer i ledende S tilling Oslo Landet ellers

113 111 Tabell 48. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte stillingsgrupper: Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt Total Månedsfortjeneste Kontant- Faste lønn tillegg Salary Additional Allowances Monthly earnings Provisjon, gratiale etc. Gratuity, commission etc. Skifttillegg Shift allowances Overtidsgodtgj øring Payment for overtime work Sjefskonsulenter Oslo Landet ellers EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Oslo Landet ellers System-/EDB-konsulenter Oslo Landet ellers EDB-funksjonmrer med kvalifisert arbeid Oslo Landet ellers Systemkonsulenter Oslo Landet ellers KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer i ledende stilling Oslo ^ 300 Landet ellers Regnskapssjefer Oslo Landet ellers Statsautoriserte revisorer Oslo Landet ellers Kontorfunksjonmrer med kvalifisert og selvstendig arbeid pa eget ansvar Oslo Landet ellers Revisorer Oslo Landet ellers Konsulenter Oslo Landet ellers Kontorfunksjonmrer med kvalifisert arbeid Oslo Landet ellers SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers Salgskonsulenter Oslo Landet ellers

114 112 Tabell 48. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group Ansatte med i tellingen Employees I alt covered by Total the census Månedsfortjeneste Kontantlønn Salary Faste tillegg Additional Allowances Monthly earnings Provisjon, gratiale etc. Gratuity, commission etc. Skifttillegg Shift allowances OvertidsgodtgjOring Payment for. overtime work KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Oslo Landet ellers Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Oslo * Landet ellers Tekniske funksjonærer med kvalifisert men rutinepreget arbeid Oslo Landet ellers Tekniske tegnere Oslo Landet ellers EDB-FUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Oslo Landet ellers System-/EDB-konsulenter Oslo Landet ellers KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer i ledende stilling Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Oslo Landet ellers Revisorer Oslo Landet ellers

115 113 Tabell 48. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. I. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Kjønn Stillingsgruppe Sex Occupational group Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt Total Månedsfortjeneste Kontant- Faste lonn tillegg Salary Additional Allowances Monthly earnings Provisjon, Skiftgratiale etc. tillegg Gratuity, Shift commission etc. allowances Overtidsgodtgjøring Payment for overtime work. Sekretærer Oslo Landet ellers Konsulenter Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Oslo Landet ellers Bokholdere Oslo Landet ellers Sekretærer Oslo Landet ellers Konsulenter Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Oslo Landet ellers Kontorassistenter Oslo Landet ellers SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers

116 Tabell 49. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner 114 Stillingsgruppe Stilling Occupational group Occupation Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Alle All Aldersgrupper Age groups MENN MALES HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT.. Overingeniører my Overingeniører Sjefsarkitekter Tekniske funksjonærer i ledende stilling Ingeniører Arkitekter Avdelingsledere Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Ingeniører Arkitekter Gruppeledere Tekniske konsulenter/ tekniske sekretærer Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Ingeni ører Tekniske funksjonærer med kvalifisert men rutinepreget arbeid Kontrollører/inspektører. Tekniske tegnere EDB-FUNKSJONERER I ALT Datasjefer mv. Datasjefer EDB-funksjonærer i ledende stilling Avdelingssjefer Sjefskonsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Senior systemprogrammerere System-/EDB-konsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert arbeid Systemkonsulenter EDB-funksjonærer med enkelt rutinearbeid EDB-operatører , (22 702) (21 589) : (21 672) : (25 140) : : (22 128) (21 097) (22 107) (18 973) : (17 571) (18 501) (12 466) (17 558) (15 928) (25 372) : (28 255) (29 974) : (28 255) (29 974) : (24 077) : : (16 486) : (16 456) ' (19 319) (15 831) (17 992) : (17 844) (18 273)

117 Tabell 49. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business'services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner 115 Stillingsgruppe Stilling Occupational group Occupation Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Aldersgrupper Age groups Alle All KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorsjefer Avdelings-/distriktssjefer økonomisjefer Regnskapssjefer Statsautoriserte revisorer Sjefs-/seniorkonsulenter Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Avdelingsledere Revisorer Konsulenter RegnskapsfOrere Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Bokholdere Konsulenter Revisorassistenter Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Selgere Salgskonsulenter Salgssjefer DIVERSE STILLINGER I ALT Vaktmenn Art direktører Vaktmestere : : (19 860) (22 641) (24 064)(21 733) : ( ) : (27 217) (27 208) (19 151) (22 449)(21 535) (47 374) : (14 750) : (20 210) (19 819) : (23 440) : (20 721) : (16 820)(16 610) (12 926) : (18 834) (19 244) (18 292) (12 934) (13 708) (12 821) (14 471) (14 937) (15 022) : (16 797) (24 964) (14 896) (27 444) (27 574) (29 841) (13 577) (15 033) (14 694)(13 142) : (19 113) (29 901) (13 483) (14 806) (15 286) OSLO ANSATTE I ALT TEKNISKE FUNKSJONERER I ALT Overingeniører mv. Overingeniører Tekniske funksjonærer i ledende stilling Ingeniører Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Ingeniører Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Ingeniører EDB-FUNKSJONERER I ALT EDB-funksjonærer i ledende stilling Sjefskonsulenter (14 372) : (32 483) : (31 543) (32 025) : (27 416) (24 076) (27 592) (23 984) : : (19 628) (15 577) (25 154) : (25 442) : (31 193).

118 Tabell 49. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Ansatte Stillingsgruppe med i Aldersgrupper Age groups Stilling tellingen Occupational group Employees Occupation covered by Alle the census All 116 EDB-funkgjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar System-/EDB-konsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert arbeid Systemkonsulenter EDB-funksjonærer med enkelt rutinearbeid KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Statsautoriserte revisorer Sjefs-/seniorkonsulenter Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Revisorer Konsulenter Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Salgskonsulenter DIVERSE STILLINGER I ALT Art direktører Vaktmestere : : (24 977) : (18 626) : (20 429) (20 529) (14 147) (16 533) (17 726) (19 873) : (33 290) (47 485) : (32 791) : : (28 899) : (21 257)(19 659) (15 234) (17 097) (17 688) (17 817) (15 314) (29 197) (14 674) : (19 570) (32 525) (29 814) (13 600) (15 007) : (15 303) (16 048)(15 139) LANDET ELLERS REST OF THE COUNTRY ANSATTE I ALT TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT.. OveringeniOrer mv Overingeniører Sjefsarkitekter Tekniske funksjonærer i ledende stilling Ingeniører Avdelingsledere Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Ingeniører Arkitekter Gruppeledere Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Ingeniører Tekniske funksjonærer med kvalifisert men rutinepreget arbeid Tekniske tegnere (20 799) (20 799) : (24 923) (25 057) (21 672) : (27 424) (26 154) : : : : (19 365) (16 156) (19 367) (12 365) (17 045) (17 324)

119 Tabell 49. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner 117 Ansatte Stillingsgruppe med i Stilling tellingen Occupational group Employees Occupation covered by the census Alle All Aldersgrupper Age groups EDB-FUNKSJONERER I ALT EDB-funksjonærer i ledende stilling Sjefskonsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Senior systemprogrammerere System-/EDB-konsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert arbeid Systemkonsulenter KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Avdelings-/distriktssjefer Regnskapssjefer Statsautoriserte revisorer Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Avdelingsledere Revisorer Konsulenter Regnskapsførere Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Bokholdere Revisorassistenter SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Salgskonsulenter DIVERSE STILLINGER I ALT Vaktmenn : : (15 885) : (25 280) (25 318) : (24 663) (15 885) (18 955) (15 763) (19 611) (19 662) : : (25 010) (24 670) (26 035) (18 970) (21 093) (20 562) (24 229) (33 082) (37 293) (14 533) : (19 965) (21 183) (19 193) : (23 101) (22 383) : (21 606) : (16 705) (12 726) (15 319) (15 297) (13 959) (17 753) (18 194) : (25 877) : (25 738) (13 480) (14 756) (14 664) KVINNER FEMALES HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY ANSATTE I ALT TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT.. Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Ingeniører Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Ingeniører Tekniske funksjonærer med kvalifisert men rutinepreget arbeid Tekniske tegnere (18 451) : (21 710) : (22 928)(22 219) (18 861) (15 803) (19 215) (15 034) (15 398)

120 118 Tabell 49. (forts.) Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Stillingsgruppe Stilling Occupational group Occupation Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Alle All Aldersgrupper Age groups EDB-FUNKSJONÆRER I ALT EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar System-/EDB-konsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert arbeid Systemkonsulenter EDB-funksjonærer med enkelt rutinearbeid Puncheoperatorer KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorsjefer Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid pa eget ansvar Avdelingsledere Revisorer Sekretærer Konsulenter Regnskapsførere Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Bokholdere Sekretærer Konsulenter Fullmektiger Revisorassistenter Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Sentralbordoperatører Kontorassistenter SALGSFUNKSJONÆRER I ALT Selgere Salgskonsulenter DIVERSE STILLINGER I ALT : : (15 766) (17 917) (17 382) : (19 145) (16 550) (15 197) (15 352) (15 226) : (13 643) : (20 366) : (21 316) (19 317) (21 050) (20 484) : (16 953) (19 532) (20 865) : (18 021) (14 617) (16 613) : (17 083) (14 954) (14 752) (16 535) (15 991) (14 158)(14 300) (14 315) (13 945) (13 538) (18 591) : (17 105) (14 772) (22 396) (19 428) (16 764) OSLO ANSATTE I ALT TEKNISKE FUNKSJONÆRER I ALT EDB-FUNKSJONERER I ALT EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar System-/EDB-konsulenter EDB-funksjonærer med kvalifisert arbeid (13 396) (20 785) (14 261) (19 091) : : (22 062) (22 866) : (18 789) (17 941) (17 424)

121 119 Tabell 49. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Stillingsgruppe Stilling Occupational group Occupation Ansatte med i tellingen Employees covered by the census Alle All Aldersgrupper Age groups KONTORFUNKSJONERER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Revisorer Sekretærer Konsulenter Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Bokholdere Sekretærer Konsulenter Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Kontorassistenter SALGSFUNKSJONÆRER I ALT DIVERSE STILLINGER I ALT : ( (15 709) (19 175) : : (21 772) : (17 193) (17 240) (19 733) : (19 424) (13 754) (15 939) (16 986) (17 026) (15 657) (13 767) (15 835) (15 258) (15 587) (13 450) (13 776) (14 690) (14 587) (20 024)(19 311) (13 503) (16 145) LANDET ELLERS REST OF THE COUNTRY ANSATTE I ALT TEKNISKE FUNKSJONERER I ALT.. Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Ingeniører Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Ingeniører Tekniske funksjonærer med kvalifisert men rutinepreget arbeid Tekniske tegnere EDB-FUNKSJONÆRER I ALT EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar System-/EDB-konsulenter. EDB-funksjonærer med enkelt rutinearbeid KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling : (21 478) : (15 782) (18 812) (17 916) (15 927) (14 865) (12 895) (15 249) (18 517) : : (21 586) (22 446) , (15 334) (13 956)

122 Tabell 49. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og (forts.) kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business services of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner 120 Stillingsgruppe Stilling Occupational group Occupation Ansatte med i tellingen Employees covered by Alle the census All Aldersgrupper Age groups Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Avdelingsledere : (16 684) (19 531) (19 028) (17 172) Revisorer (14 522) (19 958) Sekretærer : (15 804) (17 277) Konsulenter : RegnskapsfOrere : (15 717) Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Bokholdere (14 302) Sekretærer Konsulenter (11 986) (16 021) (16 336) Fullmektiger (12 387) (14 463) (14 123) Revisorassistenter (14 002) (16 302) (16 307) (15 991) Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid II (14 564) Sentralbordoperatører ) : (14 452) Kontorassistenter (14 446) SALGSFUNKSJONÆRER I ALT : (23 514) DIVERSE STILLINGER I ALT (18 247)

123 Interesseorganisasjoner Lønnsstatistikk for ansatte i interesseorganisasjoner næringshovedgruppe 935 i Standard for næringsgruppering - er utarbeidet første gang pr. 1. september Statistikken omfatter arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og tekniske og økonomiske bransjeorganisasjoner som sysselsetter 3 eller flere personer. Statistikken pr. I. september 1992 bygger på oppgaver fra 576 bedrifter med ansatte. Av de ansatte var 326 direktører og 640 deltidsansatte. Opplysningene for direktører og disponenter og for deltidsansatte er bearbeidet særskilt, og disse er ikke tatt med i de etterfølgende tabeller. 121 Business, professional and labour associations Wage statistics for employees in business, professional and labour associations - ISIC major group are compiled as from 1 September The statistics cover in principle all associations with a minimum of 3 employees. For 1992 the statistics are based on returns from 576 associations with employees. Managing directors and part-time employees are not included in the following tables.

124 122 Tabell 50. Heltidsansatte. Lønnsutviklingen i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Full-time employees. Development in wages in business, professional and labour associations of males and females in certain occupational groups Kjønn Stillingsgruppe 1) Sex Occupational group 1) 1988 Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total Stigning Increase Kroner Prosent MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,7 6,0 4.,2 2,3 KONTORFUNKSJONÆRER I ALT ,9 6,2 4,6 1,9 MENN MALES ANSATTE I ALT ,0 5,6 3,8 2,1 KONTORFUNKSJONÆRER I ALT ,8 5,5 3,4 1,1 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ,5 6,7 5,3 3,1 KONTORFUNKSJONÆRER I ALT ,5 6,5 5,8 2,6 1) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. 1) See English translation in annex 3.

125 123 Tabell 51. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business, professional and labour associations of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Kroner Ansatte Månedsfortjeneste Monthly earnings Kjønn med i Overtids- Stillingsgruppe 1) tellingen Kontant- Faste Provisjon, godt- Sex Emloyees I alt lonn tillegg gratiale etc. gjøring Occupational group 1) covered by Total Salary Fixed Gratuity, Payment the census additional commission for overallowances etc. time work MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Oslo Landet ellers Rest of the country KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer i ledende stilling Oslo Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Oslo Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Oslo KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer i ledende stilling Oslo Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Oslo Landet ellers Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Oslo ) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. 1) See English translation in annex 3.

126 Tabell 52. Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september Kr Full-time employees. Average monthly earnings in business, professional and labor associations of males and females in certain age and occupational groups. 1 September Kroner Ansatte Stillingsgruppe 1) med i Aldersgrupper Age groups Stilling 1) tellingen Occupational group 1) Employees Occupation 1) covered by Alle 2) the census All 2) 124 MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL (13 198) TEKNISKE FUNKSJONERER I ALT (16 233) (20 870)(23 228) KONTORFUNKSJONÆRER I ALT (13 139) Kontorfunksjonærer i ledende stilling : Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar : Konsulenter : (23 807) Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid : (15 174)(17 828)(17 840) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT KONTORFUNKSJONÆRER I ALT Kontorfunksjonærer i ledende stilling : Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar (13 635) Konsulenter : Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Sekretærer Fullmektiger (14 042) : (15 001) (14 910) (15 295) Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid (13 744)(14 396) (14 468) Kontorassistenter (11 986) (13 703) : (14 859) (13 820) (14 515) 1) Se engelsk oversettelse i vedlegg 3. 2) Medregnet arbeidstakere under 18 Ai, over 66 år og med uoppgitt alder. 1) See English translation in annex 3. 2) Including employees less than 18 years, more than 66 years and with age not stated.

127 125 Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger for ansatte i varehandel English translation of occupational groups and occupations in wholesale and retail trade Vedlegg 1 Annex I Stillingsgrupper og stillinger Kontorfunksjonærer Direktorer og disponenter Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorsjefer Avdelingssjefer Innkjøpssjefer Salgssjefer Regnskapssjefer Samvirkelagsbestyrere EDB-sjefer Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Hovedbokholdere Avdelingssjefer Sekretærer Fullmektiger Systemkonsulenter, systemprogrammerere Konsulenter Produktsjefer Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Ordreassistenter Bokholdere Kasserere EDB-operatører Sekretærer Kontorister Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Sentralbordbetjenter Bokholderiassistenter EDB-operatorer Kontorassistenter Butikkfunksjonærer Butikkfunksjonærer i ledende stilling Butikksjefer Filialsjefer/filialbestyrere Occupational groups and occupations Office employees Managers Office employees in management positions Office managers Department managers Buying managers Sales managers Chief accountants Managers in co-operative societies Data processing managers Office employees with qualified and independant work on own responsibility Head book-keepers Department heads Secretaries Senior clerks Consultants, data processing Advisers Product managers Office employees with qualified work Order assistants Book-keepers Cashiers Data processing operators Secretaries Clerks Office employees with simple routine work Switchboard operators Book-keeper assistants Punch operators Junior clerks Shop employees Shop employees in management positions Shop managers Branch managers

128 1 26 Butikkfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Bestyrere Avdelingsledere Førsteekspeditører Ordinære butikkfunksjonærer Butikkasserere Ekspeditører Dekoratører Tekniske assistenter (apotek) Bokhandlermedhjelpere Lagerfunksjonærer Høy ere lagerfunksjonærer Lagersjefer Avdelingssjefer Transportsjefer Dellagersjefer Ordinære lagerfunksjonærer Lagerekspeditører Transportarbeidere Lagerformenn Lagerarbeidere Salgssjåfører (fastlønte) Salgssjåfører (provisjonslønte) Sjåfører Salgsfunksjonærer Salgssjefer Salgsingeniører Salgsinspektører Salgskonsulenter, selgere (fastlønte) Salgskonsulenter, selgere (provisjonslønte) Tekniske funksjonærer Overingeniører Avdelingsingeniører Ingeniører Teknikere Verksmestere Servicesjefer Servicemenn, montører Diverse stillinger Vaktmestere Servicemenn, smørere Shop employees with qualified and independant work on own responsibility Managers Department heads Senior shop assistants Shop assistants Shop cashiers Shop assistants Window dressers Chimists' shop assistants Booksellers assistants Waterhouse employees Senior warehouse employees Warehouse keepers Department heads Heads of transport Part managers Warehouse assistants Warehouse assistants Transport workers Warehouse foremen Warehouse workers Van salesmen (fixed salary) Van salesmen (on a commission basis) Drivers Sales employees Sales managers Sales engineers Sales inspectors Sales advisers, salesmen (fixed salary) Sales advisers, salesmen (on a commission basis) Technical employees Senior engineers Section engineers Engineers Technicians Work managers Service managers Servicemen, fitters Miscellaneous occupations Caretakers Garage hands

129 127 Vedlegg 2 Annex 2 Engelsk oversettelse av stillinger for kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere English translation of occupations for municipal and county municipal employees Rådmenn Fagsjefer Kontorsjefer Personalsjefer økonomisjefer Kultursjefer Biblioteksjefer Spesialkonsulenter Distriktsrevisorer Kommunekasserere/kemnere Helse- og sosialsjefer Sosialsjefer/-ledere Styrere Sykepleiesjefer (leder av hjemmesykepleien) Pleie- og omsorgssjefer Sjefspsykologer Førstekonsulenter Konsulenter Avdelingsledere Formannskapssekretærer Sekretærer Legesekretærer Regnskaps-/trekkontrollører Fullmektiger I Fullmektiger Kontorassistenter Sjefsingeniører Tekniske sjefer Overingeniører Kommuneingeniører Overarkitekter Driftsbestyrere/elverksjefer Prosjektledere Avdelingsingeniører I Avdelingsingeniører Driftsingeniører I Driftsingeniører Bioingeniører II Bioingeniører I Installasjonsinspektører Brannmestere Underbrannmestere Aldermen Chief of departments Head of divisions Chief personnel officers Chief finance officers Chief officers for cultural affairs Chief librarians Senior executive officers Auditors Chief municipal treasurers Chief officers, municipal health and social welfare Chief municipal social welfare officers/municipal social welfare officers Managers Superintendent nurses (leader of homenurses) Superintendent nurses Chief physicians Senior executive officers Executive officers Department managers Secretaries to the board of alderman Secretaries Doctor's secretaries Account-, tax inspectors Head clerks Clerks Clerical assistants Senior engineers Chief engineering officers Senior engineers Shief municipal engineers Head architects Power station managers Project managers Department engineers Department engineers Works engineers Works engineers Physiochemists Physiochemists, Installation inspectors Fire officers Deputy fire officers

130 128 Røntgen-/radiografer Bioingeniører III Ingeniører Maskinmestere Teknikere Formenn Oppsynsmenn I Overmontører I Brannformenn Montørformenn Overmontører (arbeidsledere) Driftsoperatører (vann/avl0p) Feiere Feierformenn (-mester) Elektromaskinister I Fagarbeidere Montører Oppsynsmenn Ledere Håndverkere Arbeidere/spesialarbeidere Vaktmestere I Vaktmestere Kirkegårdsarbeidere/kirketjenere Brannkonstabler Ambulansesjåfører Sjåfører Overleger, sykehus Avdelingsoverleger, sykehus Kommuneleger I (ledere av komm. helsetjeneste) Kommuneleger II Assistentleger II Assistentleger I Turnuskandidater, sykehus Turnuskandidater, kommunal helsetjeneste Psykologer I Psykologer II Pedagogiske/psykologiske rådgivere Ledere pp. rådg. tjeneste Overtannleger Tannleger I Tannleger II Avdelingsledere, ved HVPU-institusjoner Assisterende avdelingsledere, HVPU Oversykepleiere Spesialutdannede sykepleiere Avdelingssykepleiere Assisterende avdelingssykepleiere Offentlig godkjente sykepleiere X-ray examinators Physiochemists Engineers Mechanical engineers Technicians Foremen Supervisors Senior fitters Leading firemen Fitter foremen Senior fitters Works operators Chimney sweepers Chimney sweepers, skilled Electrical engineers Skilled workers Fitters Supervisors Foremen Craftsmen Semi-skilled workers Caretakers Caretakers Sextons Fire-fighters Ambulance drivers Drivers Senior medical officers Assistant senior medical officers Chief municipal medical officers Municipal medical officers Junior medical officers Junior medical officers House physicians House physicians, municipal health services Psychologists Psychologists Pedagogical, psychological consultants Leaders of pedagogic, psychological consultative offices Chief dentists Dentists Dentists Ward leaders, institutions for the mentally handicapped Assistant ward leaders, institutions for the mentally handicapped Assistants matrons Specialized nurses Ward sisters Assistant ward sisters Professional nurses

131 129 Pleiere, psykiatriske institusjoner Ledende helsesøstre Helsesøstre Jordmødre Ledende ergoterapeuter Ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Kommunefysioterapeuter I Fysioterapeuter Sosialkuratorer I Sosialkonsulenter Barnepleiere Hjelpepleiere I Hjelpepleiere Vernepleiere Miljøterapeuter/-arbeidere Arbeidsterapeuter Aktivitører Arbeidsledere Tannpleiere Tannlegesekretærer Kontrollører/inspektører Styrere, barnehager Førskolelærere Assistenter, familiebarnehager Assistenter, barnehager Assistenter, helseinst. Husmorvikarer Hjemmehjelpere Portører Kjøkkensjefer, sykehus Assisterende kjøkkensjefer Husøkonomer Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev Bibliotekarer I/avdelingsbibliotekarer Bibliotekarer Rektorer ved musikkskoler Organister II Kirketjenere Kirketjenere I Landbruksvikarer II Internatassistenter Renholdere Badebetjenter Trafikkbetjenter Rutebilsjåfører Nurses, psychiatric institutions Health visitors, first grade Health visitors Midwives Ergotherapists, first grade Ergothe rapists Physiotherapists, first grade Municipal physiotherapists Physiotherapists Social workers Social advisory officers Nurse maids Auxiliary nurses Auxiliary nurses Ward nurses Milieu workers Occupational therapists Activators Foremen Dental hygients Dentist's secretaries Supervisors Supervisors of kindergartens Preschool teachers Assistants, familykindergartens Assistants, kindergartens Assistants, health institutions Home helpers Home helpers Porters Chefs Deputy cheefs Housekeeping matrons Cooks with journeyman's certificates Cooks without journeyman's certificates Librarians, first grade Librarians Head masters, music instruction Organists Vergers Vergers Farmers' substitute Boarding school assistants Cleaners Bath attendants Traffic officers Bus drivers

132 130 Vedlegg 3 Annex 3 Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner English translation of occupational groups and occupations in business services and in business, professional and labour associations Tekniske funksjonærer Tekniske funksjonærer i ledende stilling Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Tekniske funksjonærer med kvalifisert, men rutinepreget arbeid EDB-funksjonærer EDB-funksjonærer i ledende stilling EDB-funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar EDB-funksjonærer med kvalifisert arbeid EDB-funksjonærer med enkelt rutinearbeid Kontorfunksjonærer Kontorfunksjonærer i ledende stilling Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid pa eget ansvar Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Salgsfunksjonærer Diverse stillinger Technical employees Technical employees in leading position Technical employees in group leader position Technical employees with qualified and independant work Technical employees with qualified but routine work Data processing employees Data processing employees in leading position Data processing employees with qualified and independant work on own responsibility Data processing employees with qualified work Data processing employees with routine work Office employees Office employees in leading position Office employees with qualified and independent work on own responsibility Office employees with qualified work Office employees with routine work Sales employees Various occupations

133 131 Engelsk oversettelse av stillingsgrupper og stillinger for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner (forts.) English translation of occupational groups and occupations in business services and in business, professional and labour associations (cont.) Overingeniør Sjefsarkitekter Ingeniører Arkitekter Avdelingsledere Avdelingssjefer Gruppeledere Tekniske sekretærer Tekniske konsulenter Teknikere Tekniske tegnere Datasjefer/EDB -sjefer Sjefskonsulenter Senior system-programmerere System-/EDB-konsulenter Systemkonsulenter Driftskonsulenter EDB-operatører Kontorsjefer Avdelings-/distriktssjefer økonomisjefer Regnskapssjefer Statsautoriserte revisorer Sjefs-/seniorkonsulenter Revisorer Regnskapsførere Konsulenter Bokholdere Revisorassistenter Selgere Salgskonsulenter Salgssjefer Vaktmenn Vaktmestere Puncheoperatør Sekretærer Fullmektiger Sentralbordoperatører Kontorassistenter Regnskapsassistenter Bud Kreative ledere AD-assistenter Oppmålere Tekstforfattere Advokater Sjåfører Chief engineers Head architects Engineers Architects Department managers Department managers Group managers Technical secretaries Technical advisery officers Technicans Draftsmen Data processing managers Chief advisery officers Programmers Consultants, data processing Consultants, data processing Consultants Data processing operators Office managers Department managers Economy chiefs Account officers Authorised public accountants Chief advisory officers Accountants Accountants Advisers Bookkeepers Accountant's assistants Salesmen Sales advisers Sales managers Guards Caretakers Punche operators Secretaries Clerks Switchboard operators Junior clerks Assistants Messengers Creative directors AD-assistants 'Surveyors Text composers Lawyers Drivers

134 132 Tidligere utkommet på emneområdet Previously issued on the subject Arbeidslønninger Wages III , 1880 og 1885 IV VI VIII VIII VIII VIII VIII Arbeidslønninger i industrien Wages in Manufac- Socialstatistikk III Arbeids- og lønningsforhold turing ved træsliperier og cellulosefabrikker Social X og 1941 Statistics III Working Conditions and Wages in X the Pulp Manufacturing X og 1944 III , 1893 X Socialstatistikk IV Arbeids- og lønningsforhold for Arbeidslønninger Wages 159 syersker i Kristiania tillike med opplysninger 1946 angaaende lønninger i andre kvindelige erhvery i Norge Social Statistics IV Working Conditions XI and Wages for Female Sewers in Kristiania and XI some Information on Wages in other Female Professions in Norway V Lønnstellingen Wage census XI XI Socialstatistikk VII Arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier Social Statistics VII Working Conditions and Wages in Sawmills and Planning Mills 42 Fabriktellingen i Norge 1909 Andet hefte Arbeidslønninger i industrien The Factory Census 1909 Second Volume Wages in Manufacturing 202 Haandverkstellingen 1910 Fjerde hefte Arbeidslønninger Census of Handicraft Establishments 1910 Fourth Volume Wages VI 7 Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen Wages and Living Conditions in Norway during the World War VI 141 Lønninger Wages VI VII VII VII VII Lønnstelling Wage census A A 27 A 28 A 29 A 36 A A 160 A 161 A A 492 A B Handelsfunksjonærenes lønningsforhold m.m. Wage Conditions of Trade Employees V Private funksjonærers lønninger Wages of Employees in Private Establishments Lønninger Wages VI

135 133 Private funksjonærers lønningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Mars March 1927 Statistiske Meddelelser Monthly Bulletin of Statistics 5, Private funksjonærers lønningsforhold Employees in Private Establishments Januar January Statistiske Meddelelser Statistics Wages of 1928 Monthly Bulletin of 7, Private funksjonærers lønningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Oktober October Ix Private funksjonærers lønningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Juli July Lønns- og personaltelling for statsfunksjonærer for året 1951 Wage Census for Government Employees in the Year 1951 Statistiske meldinger Monthly Bulletin of Statistics nr. 5, 1953 Årsfortjenesten 1952 og månedsfortjenesten september 1953 for utvalgte funksjonær- og arbeiderstillinger The yearly Earnings in 1952 and the monthly Earnings in September 1953 in a Sample of Occupations of Wage Earners and Salaried Employees Statistiske meldinger Monthly Bulletin of Statistics nr. 7, 1954 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1966 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade November A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1966 Wage Statistics for Workers in Public Construction third Quarter 1966 A A A A A A Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1967 Salaries of Local Government Employees 1 January 1967 A A A A A oktober I October A B B B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. March 1967 A A A A A A A A P A A A A B B B B B B

136 134 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel. 1. mars 1967 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade 1 March 1967 A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1967 Salaries of Bank Employees I September 1967 A A A A A A A B B B B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1967 Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1967 A A A A A A A B 1978 B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1968 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing third Quarter1968 A A A A A A A A B B B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket. September 1968 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture. September 1968 A A A Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk. September 1971 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture. September 1971 A A A A A A A B B B B B

137 135 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. mars 1959 Wage Statistics of Central Government Employees 1 March 1959 A 1959 A A A A B B B B Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1975 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees I October 1975 A A A B B B Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1959 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 1959 A A A Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1973 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools 1 October 1973 A A B B B Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket. 1. oktober 1975 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools. 1 October 1975 A A A B B B B B B Lønnsstatistikk for ansatte i helsestellet 1. september 1963 Wage Statistics for Employees in Health Services 1 September 1963 A Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg 1. mai 1969 Wage Statistics of Employees in Health Services and Child Nursing I May 1969 A A Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1982 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare I October 1982 B B B B B Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1974 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants April and October 1974 A A A A B B B B B B B B B B B B Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner 1. september 1980 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations 1 September 1980 B B B B B B

138 136 Lønnsstatistikk Wage Statistics 1950 XI XI XI XI XI XI og 1956 XI XII XII XII XII XII XII XII XII A A A A A A A A A A A A B B BB B B B B B B B Lønnsstruktur og lønnsutvikling Wage Structure and Wage Development SA SA Lønninger og inntekter Wages, Salaries and Income B B B

139 137 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. juli Emneinndelt oversikt Publications issued by the Central Bureau of Statistics since.1 July Survey arranged by subject matter 0. Generelle emner General subject matters Statistisk årbok 1992 Statistical Yearbook s. (NOS C; 32) 95 kr ISBN ISSN Statistisk årbok 1993 Statistical Yearbook s. (NOS C; 85) 95 kr ISBN ISSN Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment 10. Ressurs- og miljøregnskap Resource and environment accounts Anthropogenic Emissions of the Greenhouse Gases CO2, CH, and N20 in Norway A Documentation of Methods of Estimation, Activity Data and Emission Factors/Kristin Rypdal (RAPP; 93/24) Under utgivelse Bomiljø og ulikhet Omfordeling og endring av miljøproblemer på bostedet/anders Barstad (RAPP; 93/7) Under utgivelse Energiforbruk til oppvarmingsformål i husholdningene/runa Nesbakken og Steinar Strom s. (RAPP; 93/10) 75 kr ISBN ISSN Miljøkostnader i makroperspektiv/anne Brendemoen, Solveig Glomsrød og Morten Aaserud s. (RAPP; 92/17) 75 kr ISBN ISSN Muligheter for en bærekraftig utvikling Analyser av World Model/Olav Bjerkholt, Torgeir Johnsen og Knut Thonstad s. (RAPP; 93/15) 90 kr ISBN ISSN Naturressurser og miljø 1992 Nasjonalformuen, energi, luft, fiske og fangst, skog, jordbruk, avløpsrenseanlegg, avfall Ressursregnskap og analyser s. (RAPP; 93/1) 115 kr ISBN ISSN Natural Resources and the Environment s. (RAPP; 93/1A) 115 kr ISBN ISSN Energi Energy Ressursbruk og produksjon i kraftsektoren/tor Amt Johnsen s. (RAPP; 92/20) 75 kr ISBN ISSN The Evolution of Norwegian Energy Use from 1950 to 1991/Santa Bartlett s. (RAPP; 93/21) 100 kr ISBN ISSN Andre ressurs- og miljøemner Other subject matters related to resources and environment Avfallsstatistikk Prøveundersøkelse for kommunalt avfall og gjenvinning/astrid Busengdal og Ole O. Moss s. (RAPP; 92/25) 75 kr ISBN ISSN Faktoretterspørsel i transportproduserende sektor/anne Brendemoen s. (RAPP; 93/2) 75 kr ISBN ISSN Sosiodemografiske emner Sociodemographic subject matters 20. Generelle sosiodemografiske emner General sociodemographic subject matters Levekårsundersøkelsen 1991 Survey of Level of Living s. (NOS C; 43) 105 kr ISBN ISSN Mennesker og modeller Livsløp og kryssløp/olav Ljones, Bjørg Moen og Lars østby (red.) s. (SOS; 78) 165 kr ISBN ISSN Sosialt utsyn 1993 Social Survey s. (SA nr. 1) 165 kr ISBN ISSN

140 Befolkning Population Befolkningsstatistikk 1993 Hefte I Endringstal for kommunar Population Statistics 1993 Volume I Population Changes in Municipalities s. (NOS C; 77) 65 kr ISBN ISSN Befolkningsstatistikk 1992 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics 1992 Volume H Population 1 January s. (NOS C; 40) 75 kr ISBN ISSN Befolkningsstatistikk 1993 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics 1993 Volume II Population I January s. (NOS C; 90) 75 kr ISBN ISSN Befolkningsstatistikk 1992 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS C; 58) 75 kr ISBN ISSN Giftermål og barn - bedre sent enn aldri?/svein Blom, Tu rid Noack og Lars østby s. (SOS; 81) 115 kr ISBN ISSN Helseforhold og helsetjeneste Health conditions and health services Dødsårsaker 1990 Causes of Death s. (NOS C; 15) 85 kr ISBN ISSN X Dødsårsaker 1991 Causes of Death s. (NOS C; 79) 85 kr ISBN ISSN X Dødelighet ved ulykker /Finn Gjertsen s. (RAPP; 92/8) 100 kr ISBN ISSN Helseinstitusjoner 1991 Health Institutions s. (NOS C; 81) 75 kr ISBN ISSN Helsestatistikk 1991 Health Statistics s. (NOS C; 74) 75 kr ISBN ISSN Kommunehelsetjenesten 1991 Municipal Health Service s. (NOS C; 66) 65 kr ISBN ISSN Pasientstatistikk s. (RAPP; 92/24) 90 kr ISBN ISSN Utdanning og skolevesen Education and educational institutions Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1991 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September s. (NOS C; 29) 75 kr ISBN ISSN X Utdanningsstatistikk Universiteter og ivgskoler 1. oktober 1990 Educational Statistics Universities and Colleges 1 October I24s. (NOS C; 42) 75 kr ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1990 Educational Statistics Upper Secondary Schools I October s. (NOS C; 47) 65 kr ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregående skoler I. oktober 1991 Educational Statistics Upper Secondary Schools I October s. (NOS C; 72) 75 kr ISBN ISSN Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure Feriereiser 1991/92/Odd Frank Vaage s. (RAPP; 93/8) 75 kr ISBN ISSN Mediebruk 1992/Odd Frank Vaage s. (RAPP; 93/13) 75 kr ISBN ISSN Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1991 Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds s. (NOS C; 53) 65 kr ISBN ISSN Folketrygden Utviklingen fra 1967 til 1990/Else Helena Flittig s. (RAPP; 92/14) 90 kr ISBN ISSN

141 139 Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 1989/Jon Holmøy s. (RAPP; 93/3) 100 kr ISBN ISSN Sosialstatistikk 1991 Social Statistics s. (NOS C; 64) 65 kr ISBN ISSN Trygdestatistikk Enslige forsørgere National Insurance Single Parents s. (NOS C; 18) 65 kr ISBN ISSN Rettsforhold og rettsvesen The km and legal institutions Kriminalstatistikk 1991 Criminal Statistics s. (NOS C; 73) 85 kr ISBN ISSN Levekår Level of living Økonomiske levekår for barnefamilier og eldre /Jan Lyngstad s. (RAPP; 92/11) 90 kr ISBN ISSN Sosioøkonomiske emner Socioeconomic subject matters 31. Folketellinger Population censuses Folke- og boligtelling 1990 Dokumentasjon av kodeopplegget i Folke- og boligtelling 1990/ Ida Skogvoll s. (RAPP; 92/19) 75 kr ISBN ISSN Folke- og boligtelling 1990 Dokumentasjon av de statistiske metodene/magnar Lillegård s. (RAPP; 93/4) 90 kr ISBN ISSN Folke- og boligtelling 1990 Dokumentasjon av kontroll- og opprettingsregler for skjemakjennemerker/ida Skogvoll s. (RAPP; 92/18) 75 kr ISBN ISSN Arbeidskraft Labour Arbeidsmarkedstatistikk 1991 Labour Market Statistics s. (NOS C; 20) 85 kr ISBN ISSN Arbeidsmarkedstatistikk 1992 Labour Market Statistics (NOS C; 87) Under utgivelse Den selvforsterkende arbeidsledigheten Om hystereseeffekter i arbeidsmarkedet/knut Roed s. (RAPP; 93/19) 90 kr ISBN ISSN Lonn Wages and salaries Lønnsstatistikk 1991 Wage Statistics s. (NOS C; 46) 75 kr ISBN ISSN Lønnsstatistikk 1992 Wage Statistics. (NOS C; 100) Under utgivelse 34. Personlig inntekt og formue Personal income and property Inntekts- og formuesstatistikk 1982, Income and Property Statistics (NOS C; 70) Under utgivelse Inntektsulikhet i Norge /Steinar Strøm, Tom Wennemo og Rolf Aaberge s. (RAPP; 93/17) 100 kr ISBN ISSN Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1990/Rolf Aaberge og Tom Wennemo (SOS; 82). Under utgivelse 35. Personlig forbruk Personal consumption Forbruksundersøkelse Survey of Consumer Expenditure s. (NOS C; 65) 85 kr ISBN ISSN Andre sosioøkonomiske emner Other sociodemocratic matters Framskriving av arbeidsstyrke og utdanning Mikrosimuleringsmodellen MOSART/Leif Andreassen, Truls Andreassen, Dennis Fredriksen, Gina Spurkland og Yngve Vogt s. (RAPP; 93/6) 100 kr ISBN ISSN Næringsøkonomiske emner Industrial subject matters 40. Generelle næringsøkonomiske emner General industrial subject matters Regnskapsstatistikk 1991 Industri og varehandel Statistics of Accounts Manufacturing, Wholesale and Retail Trade s. (NOS C; 80) 75 kr ISBN ISSN X

142 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling Fiske og oppdrett av laks mv Fishing and Rearing of Salmon etc s. (NOS C; 56) 65 kr ISBN ISSN Fiske og oppdrett av laks mv Fishing and Rearing of Salmon etc. (NOS C; 94) Under utgivelse Fiskeristatistikk Fishery Statistics s. (NOS C; 4) 75 kr ISBN ISSN Fiskeristatistikk Fishery Statistics (NOS C; 93) Under utgivelse Jaktstatistikk 1991 Hunting Statistics s. (NOS C; 41) 65 kr ISBN ISSN Jaktstatistikk 1992 Hunting Statistics s. (NOS C; 92) 65 kr ISBN ISSN Jordbruksstatistikk 1991 Agricultural Statistics s. (NOS C; 71) 85 kr ISBN ISSN Landbruksteljing 1989 Hefte III Investeringar - Maskinar - Bygningar Census of Agriculture and Forestry Volume III Investments - Machines - Buildings s. (NOS C; 52) 75 kr ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte IV Jordbruk Census of Agriculture and Forestry Volume IV Agriculture - Area Utilization s. (NOS C; 24) 85 kr ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte V Husdyr Census of Agriculture and Forestry Volume V Livestock s. (NOS C; 30) 75 kr ISBN Resultatkontroll jordbruk s. (RAPP; 93/12) 90 kr ISBN ISSN Skogavvirkning 1990/91 Roundwood Cut s. (NOS C; 44) 65 kr ISBN ISSN Skogstatistikk 1991 Forestry Statistics s. (NOS C; 59) 75 kr ISBN ISSN Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen (NOS C; 99) Under utgivelse Veterinærstatistikk 1990 Veterinary Statistics s. (NOS C; 31) 65 kr ISBN ISSN Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply Elektrisitetsstatistikk 1990 Electricity Statistics s. (NOS C; 34) 65 kr ISBN ISSN Elektrisitetsstatistikk 1991 Electricity Statistics s. (NOS C; 82) 65 kr ISBN ISSN Energistatistikk 1991 Energy Statistics s. (NOS C; 50) 65 kr ISBN ISSN X Industristatistikk 1990 Næringstall Manufacturing Statistics 1990 Industrial Figures s. (NOS C; 36) 75 kr ISBN ISSN x Industristatistikk 1991 Næringstall Manufacturing Statistics 1991 Industrial Figures s. (NOS C; 89) 75 kr ISBN ISSN X Kraftkontrakter til alminnelig forsyning i 1992 Priser, kvantum og leveringsbetingelser/ Tom Langer Andersen, Ole Tom Djupskås og Tor Amt Johnsen s. (RAPP; 93/16) 75 kr ISBN ISSN Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 1st Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 33) 55 kr ISBN ISSN Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 49) 55 kr ISBN ISSN Skogavvirkning 1991/92 Roundwood Cut s. (NOS C; 86) 65 kr ISBN ISSN

143 141 Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 61) 55 kr ISBN ISSN Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 4th Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 76) 55 kr ISBN ISSN Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1993 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 1st Quarter 1993 Statistics and Analysis s. (NOS C; 88) 55 kr ISBN ISSN Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1993 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1993 Statistics and Analysis s. (NOS C; 101) 55 kr ISBN ISSN Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction Byggearealstatistikk 1992 Building Statistics s. (NOS C; 78) 65 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 1. kvartal s. (NOS C; 38) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 2. kvartal s. (NOS C; 51) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 3. kvartal s. (NOS C; 62) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 4. kvartal s. (NOS C; 75) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 1. kvartal s. (NOS C; 98) 65 kr ISBN ISSN Bygge- og anleggsstatistikk 1990 Construction Statistics s. (NOS C; 37) 65 kr ISBN ISSN X Bygge- og anleggsstatistikk 1991 Construction Statistics s. (NOS C; 95) 65 kr ISBN ISSN X Prisindeks for ny enebolig/kurt Age Wass s. (RAPP; 92/21) 75 kr ISBN ISSN Utenrikshandel External trade Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1993 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1993 and External Trade s. (NOS C; 69) 85 kr ISBN ISSN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1993 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1993 og Utenrikshandel s. (NOS C; 68) 85 kr ISBN ISSN X Utenrikshandel 1991 External Trade s. (NOS C; 35) 125 kr ISBN ISSN Utenrikshandel 1992 External Trade s. (NOS C; 97) 125 kr ISBN ISSN Varehandel Internal trade Varehandelsstatistikk 1990 Wholesale and Retail Trade Statistics s. (NOS C; 84) 65 kr ISBN ISSN Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism Norsk hotellnæring /Jan-Erik Lystad s. (SOS; 77) 115 kr ISBN ISSN Reiselivsstatistikk 1991 Statistics on Travel s. (NOS C; 63) 75 kr ISBN ISSN X Samferdselsstatistikk 1991 Transport and Communication Statistics s. (NOS C; 67) 85 kr ISBN ISSN Sjøfart 1991 Maritime Statistics s. (NOS C; 45) 75 kr ISBN ISSN Veitrafikkulykker 1991 Road Traffic Accidents s. (NOS C; 39) 75 kr ISBN ISSN Veitrafikkulykker 1992 Road Traffic Accidents (NOS C; 91) Under utgivelse

144 Tjenesteyting Services Forretningsmessig tjenesteyting 1990 Business Services s. (NOS C; 48) 65 kr ISBN ISSN Forretningsmessig tjenesteyting 1991 Business Services (NOS C; 96) Under utgivelse S. Samfunnsøkonomiske emner General economic subject matters 50. Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other general economic subject matters Kryssløpsdata og kryssløpsanalyse / Nils Øyvind Mæhle s. (RAPP; 92/26) 140 kr ISBN ISSN Nasjonalregnskapsstatistikk 1991 National Accounts Statistics s. (NOS C; 83) 125 kr ISBN ISSN Norsk økonomi : Hvorfor steg arbeidsledigheten så mye?/torbjørn Eika (RAPP; 93/23) Under utgivelse 51. Offentlig forvaltning Public administration Avskrivningsregler og leiepriser for kapital /Karl Ove Aarbu s. (RAPP; 92/30) 75 kr ISBN ISSN De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances s. (NOS C; 54) 85 kr ISBN ISSN Det norske skattesystemet 1992/Inger Gabrielsen s. (SOS; 79) 115 kr ISBN ISSN Historiske brukerpriser på realkapital/ Erling Holmøy, Bodil M. Larsen og Haakon Vennemo s. (RAPP; 93/9) 90 kr ISBN ISSN Selskapsbeskatning Analyse og statistikk/ Terje Erstad og Per Morten Holt s. (RAPP; 92/27) 100 kr ISBN ISSN Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene s. (RAPP; 92/23) 90 kr ISBN ISSN Andre samfunnsøkonomiske emner Other general economic subject matters Consumer Demand in MODAG and KVARTS/Knut A. Magnussen and Terje Skjerpen s. (RAPP; 92/22) 90 kr ISBN ISSN Empirical Modelling of Exports of Manufactures: Norway I /Kjersti Gro Lindquist s. (RAPP; 93/18) 100 kr ISBN ISSN Estimering av dynamiske utgiftssystemer med feiljusteringsmekanismer/terje Skjerpen og Anders Rygh Swensen s. (RAPP; 92/28) 90 kr ISBN ISSN En økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i Norge/Audun Langørgen s. (RAPP; 93/5) 100 kr ISBN ISSN Industrisysselsetting og produksjonsteknologi norske regioner/klaus Mohr' s. (RAPP; 93/22) 90 kr ISBN ISSN Kommunal ressursbruk og tjenesteyting Makromodellen MAKKO/Kyrre Aamdal s. (RAPP; 93/14) 100 kr ISBN ISSN Offentlige stønader til husholdninger En Økonometrisk undersøkelse og modellanalyse/einar Bowitz s. (SOS; 80) 100 kr ISBN ISSN Typehusholdsmodellen ODIN s. (RAPP; 92/29) 75 kr ISBN ISSN Vekst og produktivitet i Norge /Bodil M. Larsen s. (RAPP; 93/11) 75 kr ISBN ISSN

145 Samfunnsorganisatoriske emner Subject matters related to social organisation 62. Politiske emner Politics Fylkestingsvalget 1991 County Council Elections s. (NOS C; 60) 75 kr ISBN ISSN Kommunestyrevalget 1991 Municipal Council Elections s. (NOS C; 57) 85 kr ISBN ISSN Utviklingshjelp til offisiell statistikk i Bangladesh/Petter Jakob Bjerve s. (RAPP; 92/16) 75 kr ISBN ISSN

146 144 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført mai 1989 Accounting System of the National Accounts. Updated May s. 45 kr ISBN " 2 Standard for næringsgruppering Standard Industrial Classification s. 35 kr ISBN Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen pr. 1. januar s. 35 kr ISBN " 4 Standard for kommuneklassifisering Standard Classification of Municipalities s. 20 kr ISBN " 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status Standard Classification of Socioeconomic Status s. 12 kr ISBN Nr. 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og. dødsårsaker Norsk utgave av International Classification of Diseases, Ninth Revision (1CD-9). Systematisk del. Revidert Opptrykk 1993 i serien Norges offisielle statistikk s. 180 kr ISBN Stikkordregister. Opptrykk 1993 i serien Norges offisielle statistikk s. 125 kr ISBN Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian Standard Classification of Education Revised s. 60 kr ISBN " 9 Internasjonal standard for varegruppering statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev.3) s. 55 kr ISBN

147 Pris kr 75,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. ISBN ISSN

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1996 Wage Statistics 1996 Statistisk sentralbyrá Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK 1983 WAGE STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2091-2 ISSN 0078-1916 I, EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK 1970 WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Lønnsstatistikk 1970 inneholder en oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 LØN NSSTATISTIKK 1972 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-02701 FORORD LOnnsstatistikk 1972 inneholder

Detaljer

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 LØNN S STATISTI KK 1973 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537-0381-3 FORORD LOnnsstatistikk 1973 inneholder

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNN SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO ISBN

LØNN SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 LØNN SSTATI STI KK 1976 WAGE STATISTICS 1 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 7 ISBN 82-537-0731-2 FORORD LOnnsstatistikk 1976

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

LØ N N SSTATI STI KK

LØ N N SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 290 LØ N N SSTATI STI KK 1968 WAGE STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Lønnsstatistikk 1968 inneholder en oversikt

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Sammendrag nøkkeltall...

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

DET TEKNISKE BEREGNINGSUTVALGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE

DET TEKNISKE BEREGNINGSUTVALGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE Arbeids- og administrasjonsdepartementet 20.02.2004 DET TEKNISKE BEREGNINGSUTVALGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE HOVEDPUNKTER FRA FORELØPIG UTGAVE AV RAPPORT NR 1 2004: OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2004

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

7. Inntekt og lønn. den gjennomsnittlige bruttoinntekten til kvinner 47 prosent av mennenes.

7. Inntekt og lønn. den gjennomsnittlige bruttoinntekten til kvinner 47 prosent av mennenes. og menn i Norge 2000 7. Det å ha sin egen inntektskilde er svært viktig for å kunne leve et uavhengig liv. Derfor har både det å få lettere adgang på arbeidsmarkedet og å få forbedret lønnsutsiktene i

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2000

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2000 OPPDATERING AV LØNNSTALL OG PRISANSLAG I RAPPORT NR 1/2000 (NOU 2000:4) fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Notater. Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn. Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman

Notater. Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn. Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman Notater Documents 2017/45 Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn Teknisk dokumentasjon Notater 2017/45 Thomas von

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Den gjennomsnittlige lønnsveksten har falt markert i de to siste årene. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 4,3 prosent i

Detaljer

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 623 LØN N SSTATISTI K K FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen?

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? R ar endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? Rapport 2013-02 Proba-rapport nr. 2013-02, Prosjekt nr. 11042 ISSN: 1891-8093 KAL/SK, B, 18. mars 2013 Rapport 2013-02 ar

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK 20 VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå Innhold Tabell 3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 48 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 1990 BUSINESS SERVICES 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3744-0 ISSN 0800-4056 EMNEGRUPPE 47 Tjenesteyting

Detaljer