Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995"

Transkript

1

2 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99

3 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable Oppgave mangler Data not available Oppgave mangler foreløpig Data not yet available Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication Null Nil Mindre enn 0, Less than 0. of unit av den brukte enheten employed Mindre enn 0,0 Less than 0.0 of unit av den brukte enheten employed Foreløpige tall Provisional or preliminary figure Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue Symbol O 0,0 Statistisk sentralbyrå, juli 99 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN 8 ISSN 000 Emnegruppe 0.0 Utdanningsinstitusjoner Emneord Fullførte utdanninger Høyskoler Studenter Undervisningspersonale Universitetslærere Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk

4 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Forord Denne publikasjonen inneholder statistikk om universiteter og høgskoler og om studenter og lærere ved disse utdanningsinstitusjonene. De fleste tabellene viser situasjonen pr.. oktober 99, men for fullført utdanning gjelder tallene foregående studieår, dvs. 99/9. Betegnelsen universitet er i denne publikasjonen nyttet bade om universitetene og de vitenskapelige høgskolene, mens høgskoler er nyttet som betegnelse på statlige høgskoler, militære høgskoler og andre høgskoler. Som folge av endringer av standard for næringsgruppering og endringer i høgskolestrukturen fra hosten 99, ble høgskoleinndelingen i de fleste tabellene endret fra og med forrige utgave. En del av tallene er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 8, 99 og lagt ut på Statistisk sentralbyrås Websider på Internett. Mer detaljert statistikk enn den som er publisert, vil kunne fås fra utrykte tabeller og på diskett. I serien Norges offisielle statistikk, NOS Utdanningsstatistikk, gir Statistisk sentralbyrå ellers ut publikasjonene Grunnskolar og Videregående skoler. Publikasjonen er utarbeidet under ledelse av konsulent Aud Melgaard Holoien. Ansvarlig seksjonsleder er Elisabetta Vassenden, Seksjon for befolknings og utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 9. juli 99 Svein Longva JohanKristian Tønder

5 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk Preface This publication provides statistics on universities and colleges, and on students and teachers at these educational institutions. Most of the tables comprise figures for students as of October 99, but the tables for completed education relate to the preceding year, i.e. the academic year 99/9. For the purposes of this publication, the term "university" shall refer to the universities and scientific colleges, while colleges are classified as state colleges, military colleges or other colleges. As a result of changes in the Standard Industrial Classification and changes in Norway's college structure from the autumn of 99, most tables now classify colleges differently than in the last edition. Some of the figures have been published in the Weekly bulletin of statistics no. 8, 99, and can be found on Internet at Statistics Norway's Webpages. More detailed statistics can be obtained from unpublished tables and on diskette. In addition Statistics Norway issues these publications in the series Education Statistics: Primary and Lower Secondary Schools and Upper Secondary Schools. The publication has been prepared by Ms. Aud Melgaard Holoien. Responsible for this publication is Head of Division Elisabetta Vassenden, Division for Population and Education Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 9 July 99 Svein Longva JohanKristian Tønder

6 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Innhold Figurregister Tabellregister 8. Opplegg og gjennomføring.. Statistikkgrunnlag og datainnsamling.. Omfang. Feilkilder. Begrep og kjennemerker. Bruk av tabellene og noen hovedresultater.. Bruk av tabellene.. Sammenlikninger med tidligere undersøkelser.. Noen hovedresultater. Mer informasjon Tekst på engelsk Tidligere utgift på emneområdet De siste utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 8...

7 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk Contents List of figures 9 List of tables 0. Survey design.. Statistical basis and collection of data.. Coverage. Errors. Terms and variables. Use of tables and some main results,. Use of tables.. Comparability to other surveys.. Some main results. More information Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway 8

8 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Figurregister I. Tidsserier. Studenter ved universiteter og høgskoler.. oktober II. Studenter. oktober 99. Studenter etter skoleslag og kjønn.. oktober 99 III. Studenter ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene. oktober 99. Studenter ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene.. oktober V. Studentenes innvandringsbakgrunn. oktober 99. Førstegenerasjonsinnvandrere. Studenter etter landbakgrunn.. oktober 99 0 VI. Nye studenter. oktober 99. Nye studenter etter skoleslag og kjønn.. oktober 99 VII. Fullførte utdanninger skoleåret 99/9.Fullførte utdanninger etter kjønn og nivå. 99/9 VIII. Læresteder og lærere. oktober 99. Lærere etter alder og skoleslag.. oktober 99

9 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk Tabellregister I. Tidsserier. Studenter ved universiteter og høgskoler, etter kjønn.. oktober Studenter 9 og 9 ar i prosent av registrert årskull, etter kjønn. Bostedsfylke.. oktober Studenter ved universiteter og høgskoler, etter alder og kjønn.. oktober Nye studenter etter alder og kjønn.. oktober Studenter som fullførte en utdanning, etter kjenn og nivå. 98/899/9 II. Studenter. oktober 99. Studenter etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested.. oktober Studenter etter fagfelt. Andel kvinner i prosent.. oktober Studenter etter kjenn og alder. Absolutte tall og i prosent av registrert årskull.. oktober Studenter i alt og studenter 9 og 9 år i prosent av registrert årskull, etter kjønn. Bostedsfylke.. oktober Studenter etter skoleslag og bostedsfylke. Absolutte tall og prosent.. oktober 99. Studenter etter klassetrinn, kjønn og utdanningens art (fagfelt).. oktober 99. Studenter etter kjenn, klassetrinn, skoleslag og fag i semester.. oktober 99. Studenter etter alder, skoleslag og fag i semester. Prosent.. oktober Studenter etter kjønn/bosted, skolefylke og skoleslag.. oktober 99. Studenter etter bostedsfylke, kjønn, skolefylke og skoleslag.. oktober 99. Studenter etter bostedsfylke, kjønn, skolefylke og fagfelt.. oktober 99. Studenter etter bostedsfylke, kjønn og alder.. oktober Studenter etter heltid/deltid, skoleslag, eieform og lærested.. oktober III. Studenter ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene. oktober Universiteter. Studenter etter kjønn og fag i semesteret.. oktober Universiteter. Studenter etter kjønn/lærested og fag i semester.. oktober IV. Utdanningsoverganger. oktober 99. Studenter i ulike skoleslag.. oktober 99, etter kjønn og skoleslag. oktober Elever og privatister som fullførte en utdanning som gir generell studiekompetanse våren 99, etter hvor de var i utdanning hosten samme år og kjønn. Prosent. Bostedsfylke 0 V. Studentenes innvandringsbakgrunn. oktober 99. Studenter etter alder, innvandringskategori og landbakgrunn.. oktober 99. Studenter etter fagfelt, innvandringskategori og landbakgrunn.. oktober 99. Elever og privatister etter innvandringskategori og landbakgrunn som fullførte en utdanning som gir generell studiekompetanse våren 99, etter hvor de var i utdanning hosten samme år. Prosent VI. Nye studenter. oktober 99. Nye studenter etter kjønn, skoleslag og alder Nye studenter etter kjønn, skoleslag og studiemål VII. Fullførte utdanninger skoleåret 99/9 8. Studenter som fullførte en utdanning, etter kjønn, skoleslag og utdanningens art (utdanningsgruppe). 99/999/9 9. Studenter som fullførte en utdanning, etter alder, kjønn, skoleslag og utdanningens art. 99/9 9 VIII. Læresteder og lærere. oktober Læresteder etter studenttall, skoleslag og eieform.. oktober 99. Undervisningspersonale etter heltid/deltid, kjenn, skoleslag og stilling.. oktober 99. Undervisningspersonale på heltid, etter alder, skoleslag og stilling.. oktober 99 8

10 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 List of figures I. Time series. Students by universities and colleges. October II. Students October 99. Students by type of college and sex. October 99 III. Students by universities and Scientific colleges October 99. Students by universities and Scientific colleges. October V. The students' immigration background October 99. Firstgeneration immigrants. Students by country background. October 99 0 VI. New students October 99. New students by type of college and sex. October 99 VII. Completed educations the academic year 99/9. Completed educations by sex and educational level. 99/9 VIII. Colleges and teaching staff October 99. Teachers by age and type of college. October 99 9

11 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk List of tables I. Time series. Students by universities and colleges, by sex. October Students 9 and 9 years in per cent of registered population in age group, by sex. County of residence. October Students at universities and colleges, by age and sex. October New students by age and sex. October Students who completed an education, by sex and educational level. 98/899/9 II. Students October 99. Students by sex, type of college, ownership and educational institution. October Students by field of study. Percentage of females. October Students by sex and age. Absolute figures and in per cent of registered population in age group. October Students, total and students 9 and 9 years in per cent of registered population in age group, by sex. County of residence. October Students by type of college and county of residence. Absolute figures and per cent. October 99. Students by grade, sex and type of education (field of study). October 99. Students by sex, grade, type of college and subject of study in the semester. October 99. Students by age, type of college and subject of study in the semester. Per cent. October Students by sex/place of residence, college county and type of college. October 99. Students by county of residence, sex, college county and type of college. October 99. Students by county of residence, sex, college county and field of study. October 99. Students by county of residence, sex and age. October Students by fulltime/parttime, type of college, ownership and educational institution. October III. Students by universities and Scientific colleges October Universities. Students by sex and subject of study in the semester. October Universities. Students by sex/educational institution and subject of study in the semester. October IV. Changes in educational statistics as of October 99. Students by type of college. October 99, by sex and type of college. October Pupils and external candidates who terminated an education that gives access to higher education spring 99, by type of education autumn same year and sex. Per cent. County of residence 0 V. The students' immigration background October 99. Students by age, immigration category and country background. October 99. Students by field of study, immigration category and country background. October 99. Pupils and external candidates by immigration category and country background who terminated an education that give access to higher education spring 99, by type of education autumn same year. Per cent VI. New students October 99. New students by sex, type of college and age New students by sex, type of college and type of education VII. Completed educations the academic year 99/9 8. Students who completed an education, by sex, type of college and type of education (programme subgroup). 99/999/9 9. Students who completed an education, by age, sex, type of college and type of education. 99/9 9 VIII. Colleges and teaching staff October Colleges by size (students, total), type of college and ownership. October 99. Teaching staff by fulltime/parttime, sex, type of college and post. October 99. Teaching staff by fulltime, by age, type of college and post. October 99 0

12 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99. Opplegg og gjennomforing.. Statistikkgrunnlag og datainnsamling Statistikken over studenter ved universiteter og høgskoler lages på grunnlag av individualoppgaver hentet inn av Statistisk sentralbyrå fra de enkelte utdanningsinstitusjonene. For høgskolenes del er datainnhenting og bearbeiding delvis integrert i statistikkopplegget for de videregående skolene. For de fleste av universitetene er det de opplysningene studentene selv gir ved betaling av semesteravgift som danner grunnlaget for statistikken. De resterende lærestedene utarbeider studentfortegnelser på samme måte som høgskolene. Fra Norges landbrukshøgskole, Norges veterinærhøgskole, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Norges tekniske høgskole, Den allmennvitenskapelige høgskolen (Trondheim) og Universitetet i Tromso, mottar Statistisk sentralbyrå opplysningene i maskinlesbar form fra lærestedenes administrative registre. Studentenes bosted er hentet fra Det sentrale folkeregister. Opplysningene om lærere er hentet fra Statens sentrale tjenestemannsregister og Sentralt tjenestemannsregister for skoleverket for de skoler som inngår i ett av disse registrene. Fra de øvrige skolene er det hentet inn opplysninger på skjemaet Undervisningspersonale pr.. oktober... Omfang Statistikken omfatter utdanningsinstitusjoner som etter Standard for næringsgruppering er gruppert som universitet eller høgskole. Til gruppen universiteter er følgende læresteder regnet: Norges landbrukshøgskole, Universitetet i Oslo, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Trondheim (Den allmennvitenskapelige høgskolen, Norges tekniske høgskole og Det medisinske fakultet), Universitetet i Tromso og Norges fiskerihøgskole. Betegnelsen høgskole er nyttet for statlige høgskoler, militære høgskoler og andre høgskoler. Statistikken omfatter dermed storparten av studentene som deltok i undervisningsaktiviteter på klassetrinn og over. Noen studenter på disse klassetrinn vil falle utenfor tabellene fordi undervisningen gis ved utdanningsinstitusjoner klassifisert som videregående skoler. På den andre siden vil tabellene omfatte en del studenter som får utdanning på et lavere klassetrinn. En person som på tellingstidspunktet deltok i mer enn en utdanningsaktivitet, er fra og med 99 kun regnet med under den ene utdanningsaktiviteten. Vi velger den utdanningen som er registrert som en heltidsaktivitet. Dersom en student er registrert på flere deltidsaktiviteter, velges den med høyeste klassetrinn. Tidligere kunne en person være registrert på flere utdanningsaktiviteter, en heltidsaktivitet og flere deltidsaktiviteter. Den nye registreringsmåten gir et mer korrekt bilde av studentmassen. I tabeller med tidsserier er også en person kun regnet med under den ene utdanningsaktiviteten. Statistikken over avsluttet utdanning gjelder studieåret 99/9 (perioden. oktober september 99). Her vil en person bli telt med flere ganger dersom vedkommende har avsluttet mer enn én utdanningsaktivitet. Statistikken over lærere omfatter alle lærere i virksomhet. oktober 99 (unntatt ved militære høgskoler). Som lærere er regnet alt vitenskapelig personale lønnet over universitetenes budsjett, unntatt professor II, og alt undervisningspersonale ved høgskolene.. Feilkilder Det vil i denne statistikken kunne forekomme feil både når det gjelder tallet på studenter og i kjennemerker knyttet til studentene. De fleste feil kan føres tilbake til grunnmaterialet for statistikken. Mulighetene for feil er særlig store for de institusjonene der datagrunnlaget bygger på opplysninger gitt av den enkelte student. Ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromso og Universitetet i Trondheim, omfatter statistikken studenter som betalte semesteravgift høstsemesteret 99. Tallet på registrerte studenter vil dermed avvike fra det reelle studenttallet, både fordi en del aktive studenter unnlater å registrere seg, og fordi en del av de personene som har betalt semesteravgift ikke er aktive studenter. Det foreligger ikke materiale som kan gi grunnlag for å anslå hvor stort avvik dette medfører. Materialet som bygger på egenopplysninger fra studentene, vil også inneholde en del mangler og feil i kjennemerker. Spesielt vil det være noe usikkerhet i opplysningene om utdanningens art, som for øvrig er nærmere omtalt i neste avsnitt. For Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromso er studentene ikke telt pr.. oktober som for de øvrige lærestedene, men statistikken omfatter alle studenter registrert i høstsemesteret 99, dvs. alle som betalte semesteravgift i perioden. juli. desember 99.

13 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk. Begrep og kjennemerker Kjennemerker studenter. Telleenhetene personer som deltar i eller avslutter en utdanningsaktivitet er i statistikken karakterisert ved disse kjennemerkene: utdanningens art, klassetrinn, heltids eller deltidsutdanning, kjønn, alder, utfall, skoleslag, skolekommune, skolens eierform og bostedskommune. Utdanningens art. Utdanningsaktivitetene er klassifisert i samsvar med Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk. For universiteter er utdanningens art definert som den endelige eksamen studenten tar sikte på, uavhengig av hvilket fag han eller hun studerer på tellingstidspunktet. Ved innbetalingen av semesteravgift blir studentene spurt om hva de tar sikte på som sin endelige eksamen. Det er disse opplysningene fra studentene som i de fleste tilfellene danner grunnlaget for bestemmelsen av utdanningens art. På grunn av usikkerhet vil studentenes opplysninger om endelig studiemål kunne skifte i løpet av studietida, men dette behøver ikke å bety noe brudd i den sammenhengende studievei. I statistikken vil et slikt skifte bli registrert som om en student avslutter en utdanning og begynner på en ny utdanning seinere i statistikkperioden. Slike endringer er særlig hyppige ved utdanninger som er bygd opp av en høyere og en lavere grad. For eksempel forekommer mange overganger innen fagfeltet humaniora og estetikk mellom utdanningene enkeltfag, cand.mag. og cand.philol. En rekke studenter oppgir at de tar sikte på eksamen bare i enkeltfag (grunn og mellomfag eller emnekurs) eller forberedende prøver. Mange av disse har ikke til hensikt å fullføre noen embetseksamen. De ønsker å ta eksamen bare i enkelte fag, enten for å få tilleggspoeng for opptak til utdanninger med opptaksbegrensninger eller for å supplere en allerede fullført utdanning. For andre studenter kan det tolkes som uttrykk for usikkerhet ved valg av endelig eksamen når de oppgir enkeltfag eller forberedende prøve. I de fleste tabellene er universitetsstudentene fordelt etter endelig studiemål. I tabellene 9 og 0 er de derimot gruppert etter hvilket fag de studerer på registreringstidspunktet. Utdanningene ved universitetene er stort sett gruppert etter utdanningsgruppe (.. siffer i den sekssifrede koden i Standard for utdanningsgruppering). For høgskoler er det dels gruppert etter utdanningsgruppe, dels etter fagfelt og faggruppe (. og. siffer). Klassetrinn. Klassetrinn bestemmes ut fra utdanningens normale varighet og varighet av nødvendig forutdanning. Normalt representerer ett klassetrinn ett års utdanning på heltid. Universitets og høgskoleutdanninger omfatter hovedsakelig klassetrinnene,,,, og 8, der klassetrinn er første år etter treårig videregående utdanning utover 9årig grunnskole. For den enkelte student er klassetrinnet i prinsippet bestemt av hvor langt i studiet han eller hun faktisk har nådd. Mellom klassetrinn og utdanningsnivå er det en slik sammenheng at utdanninger på universitets og høgskolenivå I (utdanningsstandardens nivå ) omfatter utdanninger som avsluttes på klassetrinnene eller. Universitets og høgskolenivå II (utdanningsstandardens nivå ) omfatter utdanninger som avsluttes på klassetrinnene eller, utdanninger som avsluttes på klassetrinnene eller 8 tilhører universitets og høgskolenivå III (utdanningsstandardens nivå ), og utdanninger som avsluttes på klassetrinnene 90 tilhører forskernivå (utdanningsstandardens nivå 8). Heltids eller deltidsutdanning. Heltidsutdanninger er utdanningsaktiviteter som forutsetter at studentene er ikkeyrkesaktive eller bare delvis yrkesaktive, mens deltidsutdanninger er slike som fullt yrkesaktive kan delta i. For høgskolene er kjennemerket knyttet til utdanningen, mens det for universitetene gjelder den enkelte students studiestatus og bygger på opplysninger studenten selv gir. Alder. Alder er gitt i fylte år pr.. desember i skoleåret. I statistikken over fullført utdanning er alderen således regnet i fylte år pr.. desember 99, mens den i statistikken over studenter pr.. oktober 99 og nye studenter 99, er regnet i fylte år pr.. desember 99. Skoleslag. Ved gruppering av studentene etter skoleslag, nyttes den inndeling av utdanningsinstitusjonene som er fastlagt i Standard for næringsgruppering (C 8). Skolenes plassering i næringsstandarden er bestemt ut fra nivå og fagfelt til de utdanninger flertallet av studentene deltar i. Bosted. Studentenes bosted er i samsvar med lov om folkeregistrering. Ifølge forskriftene (p) regnes ugifte personer som oppholder seg i en kommune i kortere eller lengre tid for å få undervisning, ikke som bosatte i denne kommunen så lenge de har sitt egentlige hjem (hos foreldre eller andre pårørende) i en annen kommune, og vanligvis oppholder seg der utenom semesteret. Kjennemerker lærere. Telleenhetene lærere pr.. oktober 99 er i tabellene karakterisert ved disse kjennemerkene: Heltid eller deltid, stilling, skoleslag, alder og kjønn.

14 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Stilling. Stillingene er gruppert etter stillingsbetegnelsene i Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv.. Bruk av tabellene og noen hovedresultater.. Bruk av tabellene I denne publikasjonen er hovedvekten lagt på tabeller over studenter i alle skoleslag innen universiteter og høgskoler. For universitetene er det i tillegg utarbeidet enkelte spesialtabeller. Det er dessuten utarbeidet noen få tabeller med skole som enhet, og noen tabeller over lærere. I statistikken er en student kun registrert på en utdanning. Tabell tar utgangspunkt i studentmassen på tellingstidspunktet. oktober 99. Til denne massen er det knyttet opplysninger om utdanningsaktiviteten på samme tellingstidspunkt året før. Tabell viser andelen som går direkte over fra videregående skole som har generell studiekompetanse til universiteter og høgskoler. Tabellene, og gir en oversikt over første og andregenerasjonsinnvandrere som er studenter. I tabellene og er nye studenter ved universitetene og høgskolene skilt ut som egen gruppe. Som nye regnes alle som ikke har vært registrert som student verken ved noe universitet eller noen høgskole siden 9. Massen "nye studenter" beskriver dermed nyrekrutteringen til hele universitets og høgskolesektoren. Fordelingen av de nye studentene etter utdanningens art gir derimot ikke et dekkende bilde av tilstrømningen til de enkelte utdanningene. Tallet på studenter som begynner på en utdanning, vil dels bestå av dem som her er betegnet som nye studenter, og dels av studenter som skifter utdanning innen universitetssektoren eller som kommer tilbake etter et opphold. Tabellene 8 og 9 gir fullførte utdanninger i perioden. juli juni 99. Studenter som har fullført mer enn én utdanning i perioden, er telt med for hver fullført utdanning. For studenter som fullfører siste fag i en embetseksamen registreres bare full embetseksamen. Det betyr at tallene for avlagte grunn, mellomog hovedfagseksamener bare omfatter studenter som i perioden ikke har oppnådd en embetseksamen av høyere eller lavere grad. Siden tabellen ikke bare omfatter grader, men også grunn og mellomfag, vil samme student normalt bli registrert med "fullført utdanning" flere ganger i løpet av sin studietid. Tallet på fullførte utdanninger kan derfor ikke uten videre nyttes som et mål på hvor mange som avslutter sine studier ved universitets og høgskolesektoren i løpet av et studieår... Sammenlikninger med tidligere undersøkelser Statistikken over universiteter og høgskoler har vært utarbeidet i sin nåværende form siden 9, og er dermed sammenliknbar for denne perioden. Publikasjonen for 98 ble ikke utgitt på grunn av mangelfulle data fra Bedriftsøkonomisk Institutt. For universitetene har Statistisk sentralbyrå laget individualstatistild( tilbake til 9, men klassifiseringen av de fleste kjennemerkene er endret. Tall for høgskolene ble basert på summariske oppgaver og bearbeidet sammen med fagog yrkesskoler fram til og med 90, og skilt ut som egen gruppe for 99. På grunn av disse endringene i statistikken er det for høgskolene problematisk å gjøre detaljerte sammenlikninger lenger tilbake enn til 9. En grov oversikt over utviklingen tilbake til 9 er gitt i NOS Utdanningsstatistikk Oversikt,. oktober 980. Fra og med 98 er enkelte skoler som tidligere ble regnet som videregående skoler, registrert som høgskoler. Dette gjelder sykepleier, vernepleier og radiografskolene, Statens skole for proteseteknikk, Statens operaskole og Statens teaterskole. Fra og med 98 er også maritime høgskoler og avdelinger ved Bedriftsøkonomisk Institutt overført fra videregående skoler til høgskoler. Den sistnevnte gruppen utgjorde en tilvekst til høgskolesektoren på om lag 800 studenter i 98. Fra og med 98 er utdanningens art blitt kodet etter revidert utgave av Standard for utdanningsgruppering. Utdanningskoden ble i 98 utvidet fra fem til seks siffer. Videre har endrede opptakskrav og forlenget studievarighet ført til at noen utdanninger er flyttet til et høyere nivå og høyere klassetrinn. Bl.a. gjelder dette sykepleierutdanning og ingeniørutdanning. De tabellene som viser nivå og klassetrinn er dermed ikke helt sammenliknbare med tilsvarende tabeller fra tidligere undersøkelser. Fra og med 99 er ny Standard for næringsgruppering (C 8) benyttet. Fra samme år er en student kun registrert på en utdanningsaktivitet på tellingstidspunktet. Tidligere kunne en student være registrert på flere utdanningsaktiviteter... Noen hovedresultater Tallet på studenter ved universiteter og høgskoler pr.. oktober 99 var. Dette er prosent høyere enn året før. Andelen kvinner ved universiteter og høgskoler var prosent i 99. Kvinneandelen er størst innenfor helsevern (9 prosent).

15 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk Kvinner dominerer ellers innenfor fagfeltene undervisning ( prosent) og humaniora og estetikk ( prosent). Ved universitetene var prosent av studentene høsten 99 kvinner, mot prosent i 98. Av de nye studentene i 99 var prosent kvinner. Om lag 9 prosent av alle kvinner i aldersgruppen 9 år var registrert som studenter, mens det tilsvarende tall for menn var nesten prosent. SørTrøndelag var det fylket som hadde den største andelen studenter i aldersgruppen 9 år (9 prosent), mens Finnmark hadde den laveste andelen ( prosent).. Mer informasjon Spesialtabeller I tillegg til tabellene som publiseres i NOS Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober, er det mulig å få mer detaljerte tabeller ved direkte henvendelse til SSB. Statistikken gir oversikt over antall studenter og fullført utdanning. Det gis f.eks. opplysninger om alder, kjønn, bosted, skolested, fødeland og statsborgerskap. Det er mulig å registrere hvilken universitets eller høgskoleutdanning avgangselevene fra videregående skole velger, da begge statistikkene er på individnivå. Det gis også statistikk over undervisningspersonale og utdanningsinstitusjoner. Tallet på lærere omfatter foruten alt undervisningspersonale i heltids og deltidsstilling, også rektorer og undervisningsinspektører. Tabellene kan oversendes på papir (post eller telefaks), elektonisk på diskett eller med epost (ASCII eller Excelformat). Internett Statistisk sentralbyrå har Websider på Internett. Hovedtall for utdanningsstatistikk er lagt ut på den elektroniske utgaven av Ukens statistikk. Webadressen er: Dersom du ønsker å bestille tabeller eller trenger mer informasjon, ta kontakt med: Tor Jorgensen, tlf. 88 9, epost: eller Aud Melgaard Holøien, tlf. 88 0, epost: Telefaks:

16 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99. Survey design.. Statistical basis and collection of data The statistics on students at universities and colleges are based on individual data collected by Statistics Norway from the educational institutions. The statistics on college students are partly integrated in the statistical routine for upper secondary schools. Concerning universities, data are collected and statistics prepared according to a special routine. The information given by the students when paying their semester fees provides the data for most universities. The remaining institutions list their students in the same way as the colleges. The Norwegian College of Agriculture, the Norwegian College of Veterinary Medicine, the University of Oslo, the University of Bergen, the Norwegian School of Economics and Business Administration, the College of Advanced Technology, the College of Arts and Science (Trondheim) and the University of Tromsø return semiprocessed data drawn from their administrative registers. Place of residence for students is taken from the Central Population Register. Data for teachers are collected through governmental administrative registers. For teachers in colleges not included in these registers data are collected on the questionnaire Teachers October... Coverage The statistics include educational institutions, which by the Norwegian Standard of Industrial Classification are classified as universities and other institutions of higher education. The last mentioned institutions are in this publication referred to as colleges. The following educational institutions are classified as universities: The Norwegian College of Agriculture, the University of Oslo, the Free Faculty of Theology (Church of Norway), the Norwegian College of Veterinary Medicine, the Oslo College of Architecture, the Norwegian College of Physical Education and Sport, Norwegian College of Music, the University of Bergen, the Norwegian School of Economics and Business Administration, the University of Trondheim (the College of Arts and Science, the College of Advanced Technology and the Faculty of Medicine), the University of Tromsø and the Norwegian College of Fishery Science. The term colleges covers state college, military colleges and other colleges of higher education. The figures comprise most students who took part in educational activities at grade and over. Some students at these grades will be missing, due to the fact that they received their instruction at colleges classified as upper secondary schools. On the other hand, some students receiving education at lower grades will be included in these statistics. the figures do not refer to October 99, as they do for other colleges, but the statistics include all students registered during the autumn term 99, that is all who paid the semester fee in the period July December 99. Ais of 99, a person participating in more than one educational activity on the date of the survey is counted under only one such activity, i.e., the educational activity registered as the person's fulltime activity. Where a student is registered under several parttime activities, the highestlevel activity is used. Previously, people could be registered under several educational activities, one fulltime and several parttime. The new method of registration gives a more correct impression of the number of students. People are also counted under just one educational activity in the tables showing time series. The statistics for finished education relate to the academic year 99/9 (the period October 99 0 September 99). A person who has finished more than one educational activity in the school year will be counted once for each educational activity. The statistics on teachers include all active teachers on October 99 with the exception of teachers at military colleges. For universities the total academic staff is included in the figures, and for colleges the total teaching staff.. Errors In these statistics errors will occur in both number of students counted and in classification of the students. Most errors originate in the statistical basis, especially in the data based on information given by the students themselves. At the University of Oslo, the University of Bergen, the University of Tromso and the University of Trondheim, the statistics cover all students who paid the semester fee during the autumn term 99. The registered number of students deviates from the real number of students, because a number of active students fail to be registered, and because the semester fee is paid by persons who are not active students. Data for estimating the size of this error are not available. The possibility that errors will occur in variables is considerable, when data are based on information given by the students themselves, especially concerning type of education. This will be described more closely in the next section. For the University of Oslo, the University of Bergen, the University of Trondheim and the University of Tromsø,

17 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk. Terms and variables Variables students. The statistical units persons who take part in or finish an educational activity have in the statistics been classified according to the following variables: Type of education, fulltime or parttime education, grade, sex, age, result, type of college, municipality of college, ownership of the college and municipality of domicile. Type of education. The educational activities are defined and classified in accordance with the Norwegian Standard Classification of Education. For universities type of education is defined as the final examination at which the student aims, regardless of the subject he or she is studying per October 99. When paying their semester fees, the students are asked which final examination they are aiming at. This information given by the students themselves in most cases determines the type of education by which a student is to be classified. Owing to uncertainty some students during their period of study may change their minds concerning final goal of study. Such changes need not cause any interruption in the student's educational career, but will in the statistics appear as finishing one education and starting another. Shifts like these are especially frequent in courses built up by a lower and a higher degree. A considerable number of students only state single subjects or the preliminary university examination as their final goal of study. Some of them have no intention of finishing a university degree, while others give such a statement as a result of uncertainty. In most tables the university students are classified by final goal of study. In tables 9 and 0, however, they are grouped by subject of study in the semester. In most of the tables the educational activities of the universities are classified by programme (educational group (th digit) in the Norwegian Standard Classification of Education). For colleges the educational activities are classified by programme or by field of study and programme group (nd and rd digit in the code for type of education). Grade. Grade is determined by the normal duration of the educational activity concerned and the duration of necessary previous education. One grade is generally equivalent to one year of fulltime education. The instruction given at universities and colleges will normally take place at grades,,,, and 8, where grade means the first year after nine years of compulsory primary education and three years of upper secondary education. Principally, grade is determined by the student's real educational progress. The connection between grade and level of education is as follows: Education at the third level, first stage I comprises education finished at grade or. The third level, first stage II comprises education finished at grade or, education finished at grade or 8 is classified as third level, second stage I, while education finished at grades 9 and 0 is classified as third level, second stage II. Fulltime or parttime education. Fulltime education comprises educational activities which imply that students are not, or are only partly economically active, while parttime activities are those which fully employed persons may attend. Age. Age is calculated as per December in the academic year. In the statistics for completed education the age is therefore measured per December 99, while in the statistics for students for October 99 and new students in 99, the age is measured per December 99. Type of colleges. In classifying students by the type of college at which they were enrolled, the system adopted in the Norwegian Standard Industrial Classification (C 8) has been followed. The educational level and vocational field in which the majority of the students are placed, form the basis for classification of college in the standard. Place of residence. The registration of residence is according to Act of Population Registration. Unmarried persons who stay in a municipality in order to get education are not counted as being resident in this municipality, as long as they have their real homes (with parents or other relatives) in another municipality where they usually stay outside the college terms. Variables teachers. The statistical units teachers at October 99 have been classified in the tables according to the following variables: Fulltime or parttime, occupation, type of college, age and sex. Occupation. Occupation is classified according to the National Pay Scale for the central and local government.. Use of tables and some main results.. Use of tables The leading principle in the publishing of these statistics has been to give most space to tables covering students at all types of universities and colleges. In addition, some tables give figures for universities alone. The publication also contains tables with colleges as the statistical unit, and some tables on teachers.

18 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Table is based on the student population as per the time of the census of October 99. To this population is linked information on educational activity at the census one year previously. Table shows the percentage of students beginning at universities or colleges directly after completing general upper secondary school. Tables, and show the first and second generation immigrations. Tables and give figures for new students at universities and colleges. All students not registered at any of the universities or colleges since 9, are defined as new students. The concept "new students" in other words defines the number of new entrants to the university and college sector. However, the distribution of new students by type of education does not describe the actual recruitment to each field of study. This is because many students starting an education may have been registered for a different type of university or college education before. Tables 8 and 9 show examinations during the period July 99 0 June 99. Students who completed the last course of a university degree are only included among the number having taken a full university degree. Consequently the figures showing completed foundation, intermediate and main courses will not include students who during the same period completed a university degree. The table covers courses at all levels starting from undergraduate studies. For this reason, the same student may be registered several times as having completed his/her studies in the course of a full training. The figure "completed education" therefore does not necessarily express the number of students finishing their career at a university or college in a given year... Comparability to other surveys The statistics on universities and colleges have been prepared along the same pattern since 9, and are comparable over this period. Statistics Norway has prepared individual statistics on university students since 9, but the classification of most of the variables has changed considerably. Figures for the colleges were based on summary data and prepared together with vocational schools up to 90, and presented in separate tables 99. For this reason comparisons for colleges before 9 are difficult. A brief survey back to 9 is given in the publication NOS Educational Statistics Survey, October 980. Since 98 some schools, which were previously included among secondary schools, have been classified as colleges. These changes explain most of the increase in the number of students from 98 to 98. Since 98 type of education has been coded according to the revised issue of Standard Classification of Education. In 98 the code for type of education was extended from to digits. Furthermore, altered course entrance requirements and prolonged periods of study have resulted that some types of education are moved to a higher level and higher grade. This concerns for example educationin nursing and engineering. The tables showing level and grade are therefore not quite comparable with corresponding tables in previous surveys. A new Standard Industrial Classification (C 8) was introduced as of 99. As from the same year, a student can only be registered under one educational activity on the date of the survey. A student could previously be registered under several educational activities... Some main results The number of students at universities and colleges was as per October 99. This is per cent higher than one year earlier. The proportion of females at universities and colleges was per cent in 99. The proportion of females is highest within medical and paramedical (9 per cent). Females also dominate within the groups of education ( per cent), and humanities, religion and theology, fine and applied art ( per cent). In the autumn semester 99, per cent of the students at the universities were females compared to per cent in 98. per cent of the new students in 99 were females. About 9 per cent of all females 9 years of age were registered as students, while males were registered with about per cent. SørTrøndelag had the highest proportion of students in the age group 9 years (9 per cent), while Finnmark had the lowest proportion ( per cent).. More information Special tables In addition to the tables that are published in the Official Statistics of Norway, Education Statistics on Universities and Colleges, October, Statistics Norway can be contacted for more detailed tables. The statistics give an overview of number of students and completed education. Information is given for example on age, sex, place of residence, place of study, country of birth and citizenship. Since the statistics are based on individual data, it is possible to register the type of

19 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk university or college education chosen by the outgoing pupils of upper secondary schools. Statistics on teachers/teaching personnel and educational institutions are also given. In addition to all fulltime and parttime teaching personnel the figures for teachers also include principals and teaching/educational supervisors. The tables can be sent by post or transmitted by fax, electronically by diskette or (ASCII or Excel format). Internet Statistics Norway has webpages on the Internet. The main figures for education statistics are in the electronic version of the Weekly Bulletin of Statistics. The Web address is: To order tables or to enquire for further information, please contact: Tor Jorgensen, tlf. 88 9, epost: or Aud Melgaard HoWien, tlf. 88 0, epost: Telefaks:

20 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 I Tidsserier Time series 9

21 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk 00 Figur. Studenter ved universiteter og høgskoler.. oktober 9899 Students by universities and colleges. October studenter 000 students i i I I I i i I i Universiteter Høgskoler Universities Colleges 0

22 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Tabell. Studenter ved universiteter og høgskoler, etter kjønn.. oktober 9899 Students by universities and colleges, by sex. October 9899 Ar Years I alt Total I alt Total Menn Males Kvinner Females Universiteter Universities Høgskoler Colleges I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

23 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk Tabell. Studenter 9 og 9 år i prosent av registrert årskull, etter kjønn. Bostedsfylke.. oktober Students 9 and 9 years in per cent of registered population in age group, by sex. County of residence. October Bostedsfylke Studenter 9 år i prosent av registrert årskull Studenter 9 år i prosent av registrert årskull County of residence Students 9 years in per cent of registered population Students 9 years in per cent of registered in age group population in age group Menn og kvinner Males and females,0 8, 0,9,,, 9,0 0,,,0 Østfold,, 9,,,,,, 8, 8,9 Akershus,9 0,,,, 8, 9, 0,9,0, Oslo,9,8,0,,,,,9,, Hedmark,, 0,,,,,0 8, 9, 9,8 Oppland,8, 8, 0,,,,8, 8,9 9,8 Buskerud,0, 8, 0,,,,0, 8, 8, Vestfold,0 8, 0,9,,,8,9 8, 9, 9,9 Telemark,9,,8 0,,8,,0, 8, 9,8 AustAgder,0,9,0,9,,0,, 9, 9, VestAgder, 8,,,,0,, 8,0 9, 9,8 Rogaland,, 9,,0,9,0,, 8, 9, Hordaland, 9,,9,, 9, 0,8,,, Sogn og Fjordane, 0,,,,8,,8 9, 0, 0,9 More og Romsdal, 0,,,,, 8,0 0,,, SørTrøndelag, 0,,, 8, 9,,,,0, NordTrøndelag, 9,,,,8,,8 9,,0, Nordland,0,8 9,,,, 8, 9,,,9 Troms,,9 0,,8,0 8, 0,,,,8 Finnmark 9,8,8,0,,,8 8, 9, 0, 0, Menn Males,, 8, 0,,, 9, 0,8,,9 Østfold,0,, 0,,,9,,8 8, 9, Akershus,0 8,,9,9, 8, 0,,,,0 Oslo,, 0,8,8,,,9,,, Hedmark,,, 9,,,, 8,0 9, 9, Oppland 0,,,,,9,,, 8, 9, Buskerud,,,,8 9,8,,, 8, 8, Vestfold,, 9,,8,,, 9, 0, 0, Telemark,,,8, 9,,, 8, 9, 0,0 AustAgder,9, 8, 0, 0,,,9 8,0 0, 9,9 VestAgder,,8 8,8,,,, 8, 0, 0, Rogaland,,0., 0,,,,, 9,0 9, Hordaland,, 9,,, 9,9 0,9,,, Sogn og Fjordane,,9 8, 0, 0,9,9, 8, 9, 0, More og Romsdal, 8, 0,,,, 8,9 0,,8, SørTrøndelag,9,9 0,,, 0,,,,, NordTrøndelag,9,9 8,0 0,,,, 8,9 0, 0, Nordland,0,, 8, 0,, 8, 0,,,8 Troms,,, 8, 9, 8,8 0,,0,, Finnmark, 9, 0,,,9,,9 8,0 9, 9, Kvinner Females,8 0,0,, 8,, 8,8 0,,, Østfold, 8,0,,,,9,,, 8, Akershus,8,, 8,0 9,, 9,0 0, 0,, Oslo, 8,,,,9,,8,,, Hedmark,9 8,,0, 0,,,8 8, 9,9 0, Oppland,,,0,8,8,,, 9, 0, Buskerud,9, 0,,8,,8,9,9,8 8, Vestfold, 9,,,,,0,,9 8, 9,0 Telemark,, 0,,0,,,,8 8,0 9, AustAgder, 0,,, 8,,,, 8, 9, VestAgder, 9,,, 8,8,8,9, 8, 9, Rogaland, 8,,8,,9,9,,9 8, 8,8 Hordaland 8,8,,8 8, 0, 8,8 0,8,8,0,8 Sogn og Fjordane 0,,, 0,,, 8, 0,,, More og Romsdal 9,9,, 0,,8,,0 0,,,9 SørTrøndelag 9,,, 9,8,9 8, 9,9,,8, NordTrøndelag 0,,9, 0,,,, 9,,,0 Nordland, 8,,,,8,8, 9,0 0,8,0 Troms, 0,9,,,0 8, 0,,,, Finnmark,,, 9,,, 9, 0,9,,

24 Norges offisielle statistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Tabell. Studenter ved universiteter og høgskoler, etter alder og kjønn.. oktober 9899 Students at universities and colleges, by age and sex. October 9899 Ar Years I alt Total Alder Age MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES MENN MALES KVINNER FEMALES

25 Universiteter og høgskoler. oktober 99 Norges offisielle statistikk Tabell. Nye studenter etter alder og kjønn.. October 9899 oktober 9899 New students by age and sex. Ar Years I alt Total Alder Age MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES MENN MALES KVINNER FEMALES Tabell. Studenter som fullførte en utdanning, etter kjønn og nivå. 98/899/9 Students who completed an education, by sex and educational level. 98/899/9 Universitets og høgskolenivå Education at the third level Ar Year Nivå I Level I I alt Total Nivå II Level II Nivå III ) Level III ) Nivå I Menn Males Kvinner Females Nivå II Nivå III ) Nivå I Nivå II Nivå III ) 98/ / / / / / / / / / / ) Medregnet utdanning på forskernivå. ) Including licentiale degrees and doctors' degrees.

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 661 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Educational Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 604 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1983 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 990 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN ISSN

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 753 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 292 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1 OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 1 6 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1970-1 ISSN 0800-2169

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1996

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1996 C 418 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1996 Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1996 Statistisk

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 4 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 977 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992 C 50 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Grunnskolar. september 99 Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools September 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship APPLICATION FOR AUDITION 2010 BACHELORCOURSE IN CLASSICAL BALLET Closing date for application is December 1st 2009 1. PERSONAL INFORMATION Applicants full name Date of birth Norwegian national securitynr

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 396 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 838 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 974 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 853706634

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 525 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Elementary Schools October 97 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer