UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1 <.

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 565 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN

3 .

4 FORORD I denne publikasjonen er det gitt opplysninger om fag og yrkesskoler, og hogskoler utenom vitenskapelige hogskoler og om lærere og elever i disse skolene pr.. oktober 97. Statistikkene er publisert etter et nytt opplegg. Fag og yrkesskoler er nå delt i disse hovedgrupper: Fagskoler for landbruk og fiske, fag og yrkesskoler for håndverk og industri, fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon, skoler for administrasjon og Økonomi, skoler for helsestell og sosialt arbeid og fag og yrkesskoler ellers. HOgskolene omfatter: DistriktshOgskoler, lærerskoler, tekniske skoler, sosialskoler, skoler for videreutdanning i sykepleie og andre hogskoler. I serien Norges offisielle statistikk, NOS, Undervisningsstatistikk, gir Statistisk Sentralbyrå ellers ut publikasjonene: Grunnskoler, FolkehOgskolar, realskolar og gymnas, Gymnaseksamen, Universiteter og vitenskapelige hogskoler, Vaksenopplæring og Avsluttet utdanning. Konsulent Kjell Hogstad har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. juni 973 Petter Jakob Bjerve Eva Birkeland

5 PREFACE This publication contains statistics on vocational schools and colleges per October 97. The statistics appear in a new form. Vocational schools are now divided into these main groups: Vocational schools for agriculture andfishering,vocational schools for handicraft and industry, vocational schools for transport and communication, schools of administration and economics, schools of health and social services and other vocational schools. Colleges include: District colleges, colleges for teachers, colleges for engineers, schools of social services, schools for advanced nursing education and other schools of higher learning. The Central Bureau of Statistics also issues these publications in the serial Educational Statistics: Primary Schools, Folk High Schools and Secondary Schools, Matriculation Examinations, Universities, Adult Education and Popular Education and Finished Education. The publication is prepared under the supervision of Mr. Kjell Hogstad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 June 973 Petter Jakob Bjerve Eva Birkeland

6 INNHOLD Prin'sipper og definisjoner Prinsipper og definisjoner på engelsk Side 7 8 Tabellregister 2 Vedlegg. Elever og lærere pr.. oktober. Skjemaet' Elever, klasser og lærere i hogre allmennskoler pr.. oktober. Skjemaet Studenter ved distriktshogskoler. Skjemaet Utdrag av Standard for næringsgruppering Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 39 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Null

7 CONTENTS Principles and definitions Page 8 Index of tab les 3 Appendices. Pupils and teachers, October. Questionnaire Pupils, classes and teachers in secondary schools, October. Questionnaire Students at district colleges. Questionnaire Extract of the Standard Industrial Classification 3 5. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 39 Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Statistikken omfatter skoler som etter Standard for næringsgruppering er definert som fag og yrkesskoler eller hogskoler, og som pr.. oktober i tellingsåret var i gang med utdanningsaktiviteter av en varighet av minst 300 undervisningstimer i skoleåret. For fagskoler i landbruket, som ikke begynner skoleåret for etter. oktober, gjelder statistikken pr. 3. oktober. Skoler som har undervisning i militære disipliner er ikke med i statistikken. For 97 har en for første gang gruppert skolene etter Standard for næringsgruppering. Ved grupperingen er det utdanningsnivå og fagfelt som flertallet av elevene befinner seg på, lagt til grunn. Dette medforer at skoler som både gir fag og yrkesskoleutdanning og annen utdanning, bare kommer med som fag og yrkesskoler dersom flertallet av elevene far fag og yrkesskoleutdanning. Det aysnitt av Standard for næringsgruppering som omfatter området undervisning, er tatt med som eget vedlegg i publikasjonen. De enkelte fag og yrkesskoler er på grunnlag av standarden fordelt på seks hovedgrupper, som avviker sterkt fra den inndeling som har vært brukt i tidligere publikasjoner. Handelsgymnas, med flertall av elevene ved Økonomisk gymnas, er regnet som gymnas og ikke tatt med i denne statistikken. Skoler som har overvekt av elever som far hogskoleutdanning, er fra og med dette skoleåret publisert i eget aysnitt i publikasjonen. Også disse skoler er fordelt på seks hovedgrupper, men med unntak av lærerskoler, som nå også omfatter skoler for forskolelærere, er tallene for disse skoleslag sammenliknbare med tall fra tidligere ar. Statistikken for hogskoler blir hentet inn og bearbeidd på samme måte som for fag og yrkesskoler. Også tabelldelen er i det vesentlige den samme. Hvor ikke annet er nevnt gjelder derfor teksten under prinsipper og definisjoner begge skoleslag. I tillegg til tallet på skoler gir statistikken oversikt over lærere, skere og elever ved de enkelte skoleslag. I en egen tabell finnes tall for alle elever som får fag og yrkesskoleutdanning uavhengig av hvilket skoleslag undervisningen gis ved, gruppert etter utdanningens art. Resten av elevoppgavene i publikasjonen gjelder elever ved fag og yrkesskoler og hogskoler fordelt etter skoleslag. Som eget avsnitt er det til slutt i publikasjonen tatt med en del oppgaver over studenter ved distriktshøgskoler. Disse tabellene er laget på grunnlag av individualoppgaver for den enkelte student. Statistikken bygger ellers på oppgaver som er hentet inn på to typer skjema. Statistikken for elever som får gymnasutdanning ved fag og yrkesskoler (handelsgymnas) er hentet inn på skjemaet "Elever, klasser og lærere i hogre allmennskoler pr.. oktober". For all annen utdanning er brukt skjemaet "Elever og lærere pr.. oktober". De summariske oppgavene er innhentet fra hver skole. Skolene har gitt opplysninger om lærere, tallet på skere og opptatte, tallet på elever på de enkelte kurs og elevenes fordeling etter klassetrinn, kjonn og alder. Skere til flere skoler er telt med for hver skole de har sokt. Unntak gjelder for skere til alminnelige lærerskoler, som bare er tatt med ved den skolen de har søkt primært. Også når det gjelder tall for opptatte, vil samme person kunne bli telt flere ganger, dersom han har sokt og fått positivt svar på sin soknad fra flere skoler. Dette medforer at de utregnede opptaksprosenter som regel er lavere enn de faktiske. SpOrsmålene om lærerne er utformet i samsvar med lov om utdanningskrav til lærere av 6. juni 96, med senere endringer. Rektorer eller skolestyrere er tatt med i den utdanningskategori de tilhører. Også vikarer er medregnet, men ikke permitterte lærere.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics cover schools which according to the Standard Industrial Classification have been defined as vocational schools or colleges, and which as per October in the census year were occupied with educational activities of a duration of at least 300 hours of yearly instruction. For vocational schools in agriculture, which do not start the school year until after October, the statistics refer to 3 October. Schools which give instruction in military disciplines are not included in the statistics. For the year 97 the schools are for the first time grouped according to the Standard Industrial Classification. The educational level and vocational field in which the majority of the pupils are placed, form the basis for their classification in the standard. This implies that schools which give vocational education as well as other education, are only included as vocational schools when the majority of the pupils are given vocational education. The section of the Standard Industrial Classification which covers vocational schools as well as universities and high schools etc. is included as a special appendix in the publication. On the basis of the standard the various vocational schools are divided into 6 main groups, which vary considerably from the classification previously used in the publications. Commercial secondary schools at which the majority of the pupils devote themselves to the study of economics, have been classified as secondary schools and are not included in these statistics. Beginning this school year the statistics for schools with the majority of the pupils receiving colleges education, are published in a special section of the publication. These schools are also divided into 6 main groups, but with the exception of colleges for teachers, which now even include schools for preschool and kindergarten teachers, the figures for these types of schools are comparable with figures for previous years. The statistics for colleges are compiled and elaborated in the same way as for vocational schools. The main tables are also to a large extent the same. In case nothing else is mentioned the text under Principles and definitions thereforerefers to both types of school. In addition to the figure for schools the statistics also give a survey on teachers, applicants and pupils connected with the various types of school. In a separate table figures are presented for all pupils receiving vocational education, independent of the kind of school at which the teaching is provided, and the pupils are classified according to kind of education. The rest of the data on the pupils in the publication refer to the pupils of the vocational schools and colleges classified by type of school. At the end of the publication a separate section is included regarding data on students at the district colleges. These tables are based on individual data for each student. The statistics are based on data collected on two various types of questionnaires. The statistics for pupils receiving secondary schools education at the vocational schools (commercial secondary schools) are compiled on the questionnaire "Pupils, classes and teachers in secondary schools October". For all other education the questionnaire "Pupils and teachers October" has been used. The summary statistics have been compiled from each school. The schools have given information on teachers, number of applicants and pupils admitted, number of pupils to the various courses, distribution of pupils according to class, sex and age. Applicants for several schools have been counted at each of the schools for which they applied. Excepted are applicants to general colleges for teachers, who are only included at the school for

10 9 which they applied primarily. Also when reference is made to number of persons admitted, the same person may be counted several times, in case he has applied for and obtained admittance to several schools. This implies that the calculated percentages referring to admitted persons generally are lower than the real figures. The questions referring to the teachers have been worked out in accordance with the law on educational claims to teachers of 6 June 96 with later amendments. Headmasters or principals are included in the educational category to which they belong. Also the substitutes of the headmasters and teachers are included, but not persons granted leave.

11

12 TABELLER TABLES

13 2 TABELLREGISTER Fag og yrkesskoler. Skoler etter skoleslag og skolefylke Fag og yrkesskoler. Skoler etter eierforhold, kurstype og skoleslag Fag og yrkesskoler. Lærere i hel stilling etter utdanning, kjonn og skoleslag Fag og yrkesskoler. Lærere i hel stilling etter utdanning, kjonn og skolefylke Fag og yrkesskoler. Lærere i hel stilling i fag og yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke 8 6. Fag og yrkesskoler. Lærere i timelærerstilling etter kjønn og skoleslag 9 7. Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjønn, skolefylke og skoleslag 2 8. Fag og yrkesskoler. SOkere og opptatte elever etter skoleslag Fag og yrkesskoler.skere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Fag og yrkesskoler. Elever etter skolens eierforhold, kjønn og skoleslag 32. Fag og yrkesskoler. Elever på heltidskurs etter kjonn, kursvarighet og skoleslag Fag og yrkesskoler. Elever på deltidskurs etter kjønn, kursvarighet og skoleslag Fag og yrkesskoler. Elever etter kurstype, kursvarighet, skolefylke og skoleslag Fag og yrkesskoler. Elever etter kjonn, skoleslag, skolefylke og bosted Fag og yrkesskoler. Elever etter alder og skoleslag Fag og yrkesskoler. Elever etter kjønn, alder, skolefylke og skoleslag Fag og yrkesskoler. Skoler, lærere og elever etter skolefylke og kommune Fag og yrkesskoleutdanning. Elever med fag og yrkesskoleutdanning på ungdomsskole og gymnasnivå etter kjonn,kursvarighet, klassetrinn og utdanningens art HOgskoler. Skoler etter skoleslag og skolefylke HOgskoler. Skoler etter eierforhold, kurstype og skoleslag HOgskoler. Lærere i hel stilling etter utdanning, kjonn og skoleslag HOgskoler. Lærere i hel stilling etter utdanning, kjønn og skolefylke HOgskoler. Lærere i timelærerstilling etter kjønn og skoleslag HOgskoler. Lærere etter kjonn, skolefylke og skoleslag HOgskoler.Skere og opptatte elever etter skoleslag HOgskoler. SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke HOgskoler. Elever etter skolens eierforhold, kjonn og skoleslag HOgskoler. Elever på heltidskurs etter kjonn, kursvarighet og skoleslag HOgskoler. Elever på deltidskurs etter kjønn, kursvarighet og skoleslag HOgskoler. Elever etter kjonn, kurstype, kursvarighet, skoleslag og kurs 9 3. HOgskoler. Elever etter kurstype, kursvarighet, skolefylke og skoleslag HOgskoler. Elever etter kjonn, skoleslag, skolefylke og bosted HOgskoler. Elever etter alder, kjønn og skoleslag HOgskoler. Elever etter kjønn, alder, skolefylke og skoleslag HOgskoler. Skoler, lærere og elever etter skolefylke og kommune DistriktshOgskoler. Studenter etter studieår, kjønn, studieretning og skolefylke DistriktshOgskoler. Studenter etter studieår, kjonn, skolefylke og studieretning DistriktshOgskoler. Studenter etter linje ved gymnaseksamen, kjønn, studieretning og tidligere fagutdanning 39. DistriktshOgskoler. Studenter etter skole og hjemstedsfylke DistriktshOgskoler. Studenter etter alder, kjønn og skolefylke DistriktshOgskoler. Nye studenter etter år for gymnaseksamen, kjønn og hjemstedsfylke. 20 Side

14 3 INDEX OF TABLES. Vocational schools. Schools by type of school and school county 4 2. Vocational schools. Schools by ownership, type of course and type of school 4 3. Vocational schools. Fulltime teachers by education, sex and type of school 6 4. Vocational schools. Fulltime teachers by education, sex and school county 8 5. Vocational schools. Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county 8 6. Vocational schools. Parttime teachers by sex and type of school 9 7. Vocational schools..teachers by sex, school county and type of school 2 8. Vocational schools. Applicants and pupils admitted by type of school Vocational schools. Applicants and pupils admitted by type of school and school county Vocational schools. Pupils by ownership of school, sex and type of school 32. Vocational schools. Pupils in fulltime courses by sex, duration of courses and type of school Vocational schools. Pupils in parttime courses by sex, duration of courses and type of school Vocational schools. Pupils by type of course, duration of course, school county and type of school Vocational schools. Pupils by sex, type of school, school county and place of residence Vocational schools. Pupils by age and type of school Vocational schools. Pupils by sex, age, school county and type of school Vocational schools. Schools, teachers and pupils by school county and school municipality Vocational education. Pupils with vocational education at the second level by sex, duration of course, grade and type og education Colleges. Schools by type of school and school county Colleges. Schools by type of ownership, type of courses and type of school Colleges. Fulltime teachers by education, sex and type of school Colleges. Fulltime teachers by education, sex and school county Colleges. Parttime teachers by sex and type of school Colleges. Teachers by sex, school county and type of school Colleges. Applicants and pupils admitted by type of school Colleges. Applicants and pupils admitted by type of school and school county Colleges. Pupils by ownership of school, sex and type of school Colleges. Pupils in fulltime courses by sex, duration of courses and type of school Colleges. Pupils in parttime courses by sex, duration of courses and type of school Colleges. Pupils by sex, type of courses, duration of courses, type of school and courses Colleges. Pupils by type of course, duration of course, school county and type of school Colleges. Pupils by sex, type of school, school county and place of residence Colleges. Pupils by age, sex and type of school Colleges. Pupils by sex, age, school county and type of school Colleges. Schools, teachers and pupils by school county and school municipality District colleges. Students by year of study, sex, field of study and school county District colleges. Students by year of study, sex, school county and field of study District colleges. Students by branch of matriculation examinations, sex, field of study and previous vocational education 39. District colleges. Students by school county and county of domicile District colleges. Students by age, sex and school county District colleges. New students by year of matriculation examinations, sex and county of domicile 20 Page

15 Tabell. Fag og yrkesskoler. Skoler etter skoleslag og skolefylke Vocational schools. Schools by type of school and school county Skolefylke School county 4 Fag og Fagskoler Fag og yrkesskoler for land yrkesskoler for trans Skoler for Skoler for bruk og for hånd port og administra helsestell Fag og fiske verk og kommuni sjon og og sosialt yrkesskoler I alt Vocational industri kasjonøkonomiarbeid ellers Total schools Vocational Vocational Schools of Schools of Other for agri schools schools administra health and vocational culture for handi for trans tion and social ser schools and craft and port and economics vices fishing industry communication Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Fag og yrkesskoler. Skoler etter eierforhold, kurstype og skoleslag Vocational schools. schools by ownership, type of course and type of school Skoleslag Type of school FAGSKOLER FOR LANDBRUK OG FISKE VOCATIONAL SCHOOLS FOR AGRICULTURE AND FISHING Landbruksskoler Agricultural schools Hagebruks og gartnerskoler Horticultural schools Skogbruksskoler Forestry schools Fiskerfagskoler Fishermen's schools Andre Others. I alt Total Eid av Owned by Kurstype Type of course Bare Bare Både hel hel del Kommune Stat Fylke Private tids og deltids tids tids Municip State County Private Fulltime and FullPartality parttime time time only only FAG OG YRKESSKOLER FOR HANDVERK OG INDUSTRI VOCATIONAL SCHOOLS FOR HANDICRAFT AND INDUSTRY Verksted og lærlingeskoler Workshop and apprenticeship schools Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler Technical trade schools Skoler for husflid og kunstindustri Schools for handicraft and applied art Andre Others

16 5 Tabell 2 (forts.). Fag og yrkesskoler. Skoler etter eierforhold, kurstype og skoleslag Vocational schools. Schools by ownership, type of course and type of school Skoleslag I alt Eid av Kurstype Bare Bare Både hel Stat Fylke Kommune Private hel deltids og deltids tids tids FAG OG YRKESSKOLER FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON VOCATIONAL SCHOOLS FOR TRANSPORT AND COMMUNICATION Navigasjonsskoler Navigation schools 5 Maskinistskoler Marine engineering schools Kokk og stuertskoler Cooks' and stewards' schools 8 7 Andre maritime skoler Other maritime schools Andre Others SKOLER FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS Handelsskoler Commercial schools Bransjeskoler Schools of banks, insurance etc 3 3 Skoler for offentlig ansatte Schools of public administration Andre Others SKOLER FOR HELSESTELL OG SOSIALT ARBEID SCHOOLS OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Sykepleierskoler Basic schools of nursing Barnepleierskoler Schools of child nursing _ 20 Andre Others FAG OG YRKESSKOLER ELLERS OTHER VOCATIONAL SCHOOLS Hotellfagskoler Vocational schools for hotel administration and operation 3 Politi, brann, toll og fengselsskoler Schools for police, fire service, custom service and prison administration Militære yrkesskoler Military vocational schools 2 Musikk og teaterskoler Music and theatrical schools 9 Husmorskoler Housekeeping schools 72 Andre Others

17 6 Tabell 3. Fag og yrkesskoler. Lærere i hel stilling etter utdanning, kjønn og skoleslag Skoleslag I alt Total Lektorer Adjunkter Alle lærere Masters with Other teachers All teachers university with university degree degree Menn Males Kvinner Females Menn Kvinner Males Females Menn Males Kvinner Females FAGSKOLER FOR LANDBRUK OG FISKE Landbruksskoler Hagebruks og gartnerskoler Skogbruksskoler Fiskerfagskoler Andre I alt FAG OG YRKESSKOLER FOR HANDVERK OG INDUSTRI Verksted og lærlingeskoler Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler Skoler for husflid og kunstindustri Andre I alt FAG OG YRKESSKOLER FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON Navigasjonsskoler Maskinistskoler Kokk og stuertskoler Andre maritime skoler Andre I alt SKOLER FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI Handelsskoler Bransjeskoler Skoler for offentlig ansatte Andre I alt SKOLER FOR HELSESTELL OG SOSIALT ARBEID Hjelpepleierskoler Sykepleierskoler Barnepleierskoler Andre I alt _ 6 2 FAG OG YRKESSKOLER ELLERS Hotellfagskoler 2 2 Politi, brann, toll og fengselsskoler Militære yrkesskoler Musikk og teaterskoler Husmorskoler Andre I alt I alt

18 Vocational schools. Lærere med godkjent lærerutdanning Teachers with teachers' training college degree Menn Kvinner Males Females Fulltime teachers by education, sex and type of school Faglærere med godkjpnt lærerutdanning Specialized teachers with requisite education rennkvinner Males Females Lærere eller faglærere uten godkjent lærerutdanning Teachers without requisite education Menn Kvinner Males Females Total Type of school VOCATIONAL SCHOOLS FOR AGRICULTUR AND FISHING Agricultural schools Horticultural schools Forestry schools Fishermen's schools Others VOCATIONAL SCHOOLS FOR HANDICRAFT AND INDUSTRY WOpkshop and apprenticeship schools Technical trade schools Schools for handicraft and applied 3 art 2 Others Total VOCATIONAL SCHOOLS FOR TRANSPORT AND COMMUNICATION Navigation schools Marine engineering schools Cooks' and stewards' schools Other maritime schools Others Total SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS Commercial schools Schools of banks, insurance etc. Schools of public administration Others Total Total SCHOOLS OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES 2 Elementary schools of nursing 23 Basic schools of nursing 2 Schools of child nursing 6 Others OTHER VOCATIONAL SCHOOLS Vocational schools for hotel administration and operation Schools for police, fire service, custom service and prison administration Military vocational schools Music and theatrical schools Housekeeping schools Others Total Total

19 Tabell 4. Fag og yrkesskoler. Lærere i hel stilling etter utdanning, kjønn og skolefylke Vocational schools. Fulltime teachers by education, sex and school county Alle lærere Skolefylke All teachers School county Lektorer Masters with university degree Adjunkter Other teachers with university degree I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Total Males Females Males Females Males Females 8 Lærere med godkjent lærerutdanning Teachers with teachers' training college degree Menn Kvinner Males Females Faglærere med godkjent lærerutdanning Specialized teachers with requisite education Menn Kvinner Males Females Lærere eller faglærere uten godkjent lærerutdanning Teachers without requisite education Menn Kvinner Males Females Østfold Akershus Oslo Hedmark 'Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. MOre og Romsdal. Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total Tabell 5. Fag og yrkesskoler. Lærere i hel stilling i fag og yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke Vocational schools. Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county Skolefylke School county Alle lærere All teachers Lærere med Faglærere med Lærere eller godkjent godkjent faglærere Adjunkter lærer lærer uten godkjent Lektorer Other utdanning utdanning lærer Masters with teachers with Teachers with Specialized utdanning university university teachers' teachers Teachers degree degree training with without college requisite requisite degree education education I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Total Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females stfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland _ Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total

20 Tabell 6. Fag og yrkesskoler. Lærere i timelærerstilling etter kjonn og skoleslag Vocational schools. Parttime teachers by sex and type of school Skoleslag Type of school FAGSKOLER FOR LANDBRUK OG FISKE VOCATIONAL SCHOOLS FOR AGRICULTURE. AND FISHING 9 Alle lærere All teachers Tilsatt i hel stilling andre skoler Employe: fulltime in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Total Males Females Males Females Tilsatt i timelærerstilling også i andre skoler Employed parttime also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females Landbruksskoler Agricultural schools Hagebruks og gartnerskoler Horticultural schools 2 5 Skogbruksskoler Forestry schools Fiskerfagskoler Fishermen's schools Andre Others FAG OG YRKESSKOLER FOR HANDVERK OG INDUSTRI VOCATIONAL SCHOOLS FOR HANDICRAFT AND INDUSTRY Verksted og lærlingeskoler Workshop and apprenticeship schools Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler Technical trade schools Skoler for husflid og kunstindustri Schools of handicraft and applied art Andre Others FAG OG YRKESSKOLER FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON VOCATIONAL SCHOOLS FOR TRANSPORT AND COMMUNICATION Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Marine engineering schools _ Kokk og stuertskoler Cooks l and stewards' schools _ Andre maritime skoler Other maritime schools Andre Others

21 20 i Tabell 6 (forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere i timelærerstilling etter kjønn og skoleslag Vocational schools. Parttime teachers by sex and type of school Skoleslag Alle lærere Tilsatt i Tilsatt i timelærer Uten underhel stilling stilling også visning i i andre andre andre skoler skoler skoler I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner SKOLER FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS Handelsskoler Commercial schools Bransjeskoler Schools of banks, insurance etc Skoler for offentlig ansatte Schools of public administration Andre Others SKOLER FOR HELSESTELL OG SOSIALT ARBEID SCHOOLS OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Sykepleierskoler Basic schools of nursing Barnepleierskoler Schools of child nursing Andre Others FAG OG YRKESSKOLER ELLERS OTHER VOCATIONAL SCHOOLS Hotellfagskoler Vocational schools for hotel administration and operation Politi, brann, toll og fengselsskoler Schools for police, fire service, custom service and prison administration Militære yrkesskoler Military vocational schools Musikk og teaterskoler Music and theatrical schools Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others

22 Tabell 7. Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjønn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school Hel stilling Timelærerstilling Pulltime teachers Parttime teachers Tilsatt i time Tilsatt Med Uten lærer Uten lærer læreri hel stilling under Av Av stilling Skolefylke og skoleslag ut ut også i visning disse disse i andre School county and type of school danning danning andre i andre menn skoler I alt menn With Without I alt skoler skoler Of Total re: re Total Of Employed Employed without which which MIqui,s7.te quisite part teaching males males edu edutime time in other cation cation in other also in schools schools other schools ØSTFOLD 2 Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools AKERSHUS Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing 9 2 Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools OSLO Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

23 Tabell 7 (forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjonn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school 22 Skolefylke og skoleslag Hel stilling Timelærerstilling Tilsatt Tilsatt i time Uten Med Uten Av Av i hel lærer underlærer lærer I alt disse I alt disse stilling stilling visning ut utmenn menn i andre også i i andre danning danning skoler andre skoler skoler HEDMARK Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools OPPLAND Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools BUSKERUD Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and ecomonics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

24 Tabell 7 (forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjonn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school 23 Skolefylke og skoleslag VESTFOLD Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools Hel stilling Timelærerstilling Tilsatt Tilsatt i time Uten Med Uten Av Av i hel lærer underlærer lærer I alt disse I alt disse stilling stilling visning ut utmenn menn i andre også i i andre danning danning skoler andre skoler skoler ,20 23 TELEMARK Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okomoni Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools AUSTAGDER Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

25 Tabell 7 (forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjonn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school 24 Skolefylke og skoleslag Hel stilling Timelærerstilling Tilsatt Tilsatt i time Uten Med Uten Av Av i hel lærer underlærer lærer I alt disse I alt disse stilling stilling visning ut utmenn menn i andre også i i andre danning danning skoler andre skoler skoler VESTAGDER Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools ROGALAND Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools HORDALAND Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services 2 2 Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

26 Tabell 7 (forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjønn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school 25 Skolefylke og skoleslag Hel stilling Timelærerstilling Tilsatt Tilsatt i time Uten Med Uten Av Av i hel lærer underlærer I alt disse lærer alt disse stilling stilling visning ut utmenn menn i andre også i i andre danning danning skoler andre skoler skoler BERGEN Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational shoozs for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools SOGN OG FJORDANE Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools MORE OG ROMSDAL Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools fcr transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

27 Tabell 7 (forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjønn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school 26 Skolefylke og skoleslag Hel stilling Timelærerstilling Tilsatt Tilsatt i time Uten Med Uten Av Av i hel lærer underlærer lærer I alt disse I alt disse stilling stilling visning ut utmenn menn i andre også i i andre danning danning skoler andre skoler skoler SØR TRØNDELAG 6 Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schocls for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics.. Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools NORDTRØNDELAG Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools NORDLAND Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Okonomi Schools of administration and economics Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

28 Tabell 7 forts.). Fag og yrkesskoler. Lærere etter kjønn, skolefylke og skoleslag Vocational schools. Teachers by sex, school county and type of school 27 Skolefylke og skoleslag Hel stilling Timelærerstilling Tilsatt Tilsatt i time Uten Med Uten Av Av i hel lærer underlærer lærer I alt disse I alt disse stilling stilling visning ut utmenn menn i andre også i i andre danning danning skoler andre skoler skoler TROMS Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing 3 Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry 0 Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication 53 Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics 27 Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools I FINNMARK Fagskoler for landbruk og fiske Vocational schools for agriculture and fishing 2 Fag og yrkesskoler for håndverk og industri Vocational schools for handicraft and industry 82 Fag og yrkesskoler for transport og kommunikasjon Vocational schools for transport and communication Skoler for administrasjon og Økonomi Schools of administration and economics 5 Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services 4 Fag og yrkesskoler ellers Other vocational schools

29 Tabell 8. Fag og yrkesskoler. Søkere og opptatte elever etter skoleslag Vocational schools. Applicants and pupils admitted by type of school Skoleslag Type of school FAGSKOLER FOR LANDBRUK OG FISKE VOCATIONAL SCHOOLS FOR AGRI CULTURE AND FISHING 28 Alle skoler Offentlige skoler Private skoler All schools Public schools Private schools Opptatte Opp Opp i tatte i pst. av pst. av Søkere Oppsøkere søkere 0,7 Søkere Opp Ad Søkere tatte tatte mitted Applicants, APP L Ad.tted as per cants m centage of applicants mitted App limitted Ad as per cants centage of applicants 5e!!!! mitted centag e cants Landbruksskoler Agricultural schools , ,7 Hagebruks og gartnerskoler Horticultural schools , ,2 Skogbruksskoler Forestry schools , ,2 Fiskerfagskoler Fishermen's schools , ,3 Andre Others , , , , , , ,7 FAG OG YRKESSKOLER FOR HANDVERK OG INDUSTRI VOCATIONAL SCHOOLS FOR HANDICRAFT AND INDUSTRY Verksted og lærlingeskoler Workshop and apprenticeship schools , ,5 Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler Technical trade schools , ,6 Skoler for husflid og kunstindustri Schools for handicraft and applied art , ,4 Andre Others , , , , , , , ,7 FAG OG YRKESSKOLER FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON VOCATIONAL SCHOOLS FOR TRANSPORT AND COMMUNI CATION Navigasjonsskoler Navigation schools ,3 333 Maskinistskoler Maritime engineering schools Kokk og stuertskoler Cooks' and stewards' schools , , , , ,8 Andre maritime skoler Other maritime schools , , ,0 Andre Others , , , , ,0

30 Tabell 8 (forts.). Fag og yrkesskoler. Søkere og opptatte elever etter skoleslag Vocational schools. Applicants and pupils admitted by type of school 29 Skoleslag Alle skoler Offentlige skoler Private skoler Opp Opp Opptatte Opptatte tatte Opp Opp Søkere i pst. S Skerei pst. Søkere i pst. tatte tatte tatte av av av søkere søkere søkere SKOLER FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS Handelsskoler Commercial schools , , ,5 Bransjeskoler Schools of banks, insurance etc , , ,2 Skoler for offentlig ansatte Schools of public administration , ,3 Andre Others , , , , ,0 SKOLER FOR HELSESTELL OG SOSIALT ARBEID SCHOOLS.OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing , , ,0 Sykepleierskoler Basic schools of nursing , , , Barnepleierskoler Schools of child nursing , , ,5 Andre Others , , , , , ,3 FAG OG YRKESSKOLER ELLERS OTHER VOCATIONAL SCHOOLS Hotellfagskoler Vocational schools for hotel administration and operation , , ,7 Politi, brann, toll og fengselsskoler Schools for police, fire service, custom service and prison administration , ,8 Militære yrkesskoler Military vocational schools , ,4 Musikk og teaterskoler Music and theatrical schools ,0 02 0, ,4 Husmorskoler Housekeeping schools , , ,0 Andre Others , , , , , , , ,4

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 436 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 970 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools October 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 525 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Elementary Schools October 97 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 838 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 974 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 853706634

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 690 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS 1. oktober 1973 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools 1 October 1973 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER. oktober 90 EDUCATIONAL STATISTICS Primary and Continuation Schools October 90 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 292 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1 OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NO R GE S OFFISIELLE S T A TI S TIKK A 24 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER 967 6 8 Primary and Continuation Schools Secondary General Schools 96768 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 661 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 1 6 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1970-1 ISSN 0800-2169

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 277 UNDERVISNINGSSTATISTIKK HØGRE ALLMENNSKOLER 96869 EDUCATIONAL STATISTICS Secondary General Schools 96869 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK N O RGES O F F I SIELLE ST A T IST I KK A 7 UNDERVISNINGSSTATISTIKK H ØG RE ALL M ENNSKO LE R 967-68 EDUCAT I ONAL STATISTICS Secondary General Schools 967-68 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 604 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1983 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 990 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN ISSN

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 361 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GYMNASEKSAMEN 1968 EDUCATIONAL STATISTICS Matriculation Examinations 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 396 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Educational Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 97 w UTDANNINGSSTATISTIKK VAKSENOPPLÆRING 97677 EDUCATIONAL STATISTICS Adult Education 97677 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8570876

Detaljer

Innledning. IO 68/23 Oslo, 4. november 1968 STANDARD FOR GRUPPERING AV UTDANNINGSINSTITUSJONER I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK.

Innledning. IO 68/23 Oslo, 4. november 1968 STANDARD FOR GRUPPERING AV UTDANNINGSINSTITUSJONER I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK. IO 68/23 Oslo, 4. november 1968 STANDARD FOR GRUPPERING AV UTDANNINGSINSTITUSJONER I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK Av Idar Moglestue Innledning Rammeplanen for utbygging av elev-- og eksamensstatistikken

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992 C 50 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Grunnskolar. september 99 Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools September 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 4 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 977 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 905 UTDANNINGSSTATISTIKK VAKSENOPPLÆRING 97576 EDUCATIONAL STATISTICS Adult Education 97576 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLQ 977 ISBN 85707649

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK 9773 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 65 UTDANNINGSSTATISTIKK AVSLUTTET UTDANNING EDUCATIONAL STATISTICS Education Finished 9773 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 ISBN

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 753 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING 1969-1974

VOKSENOPPLÆRING 1969-1974 STATISTISKE ANALYSER NR. 26 VOKSENOPPLÆRING 1969-1974 ADULT EDUCATION 1969-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0630-8 PREFACE The Central Bureau of

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GYMNASEKSAMEN 99 EDUCATIONAL STATISTICS Matriculation Examinations 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD

Detaljer