H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN

3

4 FORORD Hotellstatistikk 1971 er utarbeidd etter samme retningslinjer som årgang 1970 og inneholder opplysninger om ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting for turist- og høyfjellshoteller, godkjente landhoteller og godkjente byhoteller. Det er også tatt med statistikk for enkelte grupper av overnattingssteder utenom hotellene. Det gjelder de klassifiserte leirplasser, ungdomsherbergene, hyttene til Den Norske Turistforening og til Foreningen til Ski-Idrettens Fremme. Fullmektig Sofie Anthi Hansen har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. mars 1972 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE The publication Hotel Statistics 1971 corresponds with the 1970 issue and contains information on guests arrived, guest nights and utilization of capacity for tourist and mountain hotels, approved rural hotels and approved town hotels. Statistics related to certain types of supplementary accommodationare also included. This refers to the classified camping sites, youth hostels, the lodges of the Norwegian Touring Club and the Association for Promotion of Ski-ing. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Sofie Anthi Hansen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 7 March 1972 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Side Prinsipperog definisjoner Prinsipper og definisjoner på engelsk 7 8 Tabel lregister 10 Vedlegg 1. Skjema for hotellstatistikk Skjema for leirplasstatistikk (campingstatistikk) Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 45 Standardtegn.. Oppgave mangler - Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Index of tables 10 Appendices 1. Questionnaire on Hotel Statistics Questionnaire on Camping Statistics Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), 45 Explanation of Symbols.. Data not available - Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Hotellstatistikken omfatter bare godkjente hoteller. Andre herberger - dvs. gjestgiverier, pensjonater, fjellstuer og liknende - er holdt utenfor. Statistikken bygger på oppgaver fra hotellene over tallet på ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet. Oppgavene innhentes hver måned av Hotell- og turistdirektoratet. Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, godkjente landhoteller og godkjente byhoteller. Gruppen godkjente landhoteller omfatter hoteller på storre steder i landdistriktene. De fleste av dem holder åpent hele året og har som byhotellene jamt besk av forretningsreisende og tilfeldige gjester. Gruppen turist- og høyfjellshoteller beskes hovedsakelig av turister. Oppdelingen i distrikter folger Hotell- og turistdirektoratets inndeling av landet i turiststrok. For å unngå grupper med færre enn tre hoteller i statistikken er noen turisthoteller slått sammen med landhotellene eller byhotellene i vedkommende distrikt. I 1971 gjelder det et turisthotell med 75 senger i Nordland som er slått sammen med landhotellene i Nordland og to turisthoteller med 171 senger i Finnmark som er slått sammen med landhotellene itroms og Finnmark. Da en del hoteller ikke har sendt inn oppgaver, har en beregnet tallet på gjester og gjestedøgn i de forskjellige grupper. En bygger på den forutsetning at de hoteller som ikke har sendt inn oppgaver har hatt samme kapasitetsutnytting som de andre. Beregningene foretas distriktsvis og for hver måned på grunnlag av de innkomne oppgaver og svarprosentene. Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedogn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedogn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. SengedOgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på dogn som hotellet var åpent i perioden. Kapasitetsutnyttingen for senger blir definert som beregnede gjestedogn i prosent av mulige sengedogn,og kapasitetsutnytting for rom blir definert som beregnede romdogn i prosent av mulige romdogn. RomdOgn er lik tallet på rom i hotellet multiplisert med tallet på dogn som hotellet var åpent i perioden. Statistikken over overnattinger på de klassifiserte leirplasser,tabell 17, bygger på månedsoppgaver som Hotell- og turistdirektoratet innhenter fra plassene. Oppgavene til tabell 18 bygger på materiale fra Landslaget for Norske Ungdomsherberger, Den Norske Turistforening og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The publication Hotel Statistics covers the approved hotels. Other lodgings, i.e. inns, boarding-houses, mountain and tourist lodges etc. are excluded. The statistics are based on returns from the hotels, indicating number of guests arrived and guest-nights, classified according to nationality. The returns are compiled monthly by the Hotel and Tourist Directorate. The hotels are classified into three categories - tourist and mountain hotels, approved rural hotels and approved town hotels. The category of approved rural hotels covers hotels in greater agglomerations in the rural districts. The main part of these are open all the year round and are like the town hotels visited regularly by business men and by occasional guests. The category of tourist and mountain hotels are visited mainly by tourists. The classification of the hotels according to districts follows the division of the country into tourist districts used by the Hotel and Tourist Directorate. To avoid groups covering less than three hotels in the statistics some tourist hotels have been combined with the rural hotels or town hotels in the district in question. For the year 1971 this refers to one tourist hotel with 75 beds in Nordland combined with the rural hotels in Nordland and two tourist hotels with 171 beds in Finnmark combined with the rural hotels in Troms and Finnmark. As some of the hotels have omitted to send in the returns, the Bureau has calculated the number of guests and guest-nights in the various categories. The data are estimated in accordance with the assumption that non-respondent hotels have had the same utilization of capacity as the others. The calculations are made monthly by districts and are based on the data received and the rate of response. The rate of response from a category of hotels corresponds to the number of overnight bed accommodationsin the hotels for which data are available, calculated as a percentage of the total number of overnight bed accommodations in all open hotels in the category and period in question. Overnight bed accommodations correspond to number of beds in the hotel multiplied by number of nights during which the hotel kept open in the period in question. The utilization of bed capacity is calculated as estimated guest nights as a percentage of the potential bed nights, and the utilization of room capacity as estimated room nights as a percentage of potential room nights. Room nights correspond to number of rooms in the hotel multiplied by number of nights during which the hotel kept open in the period in question. The statistics referring to nights on classified camping sites, in table 17, are based on monthly data compiled by the Hotel and Tourist Directorate. The data to table 18 are based on reports from the Norwegian Youth Hostels Association, The Norwegian Mountain Touring Club and The Association for Promotion of Ski-ing.

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER 1. Godkjente hoteller etter storrelse Hoteller, sengetall og svarprosent Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Hele året Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Vintersesongen (januar-april) Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Sommersesongen (mai-september) Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting etter maned Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting etter distrikt Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting etter distrikt. Vintersesongen Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting etter distrikt. Sommersesongen GjestedOgn etter nasjonalitet GjestedOgn etter nasjonalitet og måned Gjestedøgn etter nasjonalitet og distrikt GjestedOgn for turist- og hoyfjellshoteller etter gjestenes nasjonalitet, distrikt og sesong GjestedOgn for byhoteller i Oslo, Bergen og Trondheim etter gjestenes nasjonalitet og sesong Kapasitetsutnytting for senger etter måned og distrikt Kapasitetsutnytting for rom etter måned og distrikt Overnattinger på klassifiserte leirplasser Ungdomsherberger, turisthytter o.l. 34 Side INDEX OF TABLES 1. Approved hotels by size Hotels, beds and rate of response Arrivals, guest nights and utilization of capacity. The whole year Arrivals, guest nights and utilization of capacity. Winter season (January-April) Arrivals, guest nights and utilization of capacity. Summer season (May-September) Arrivals, guest nights and utilization of capacity by month Arrivals, guest nights and utilization of capacity by district Arrivals, guest nights and utilization of capacity by district. Winter season Arrivals, guest nights and utilization of capacity by district. Summer season Guest nights by nationality Guest nights by nationality ånd month Guest nights by nationality and district Guest nights of tourist and mountain hotels by nationality of the guests, district and season Guest nights at town hotels in Oslo, Bergen and Trondheim by the nationality of the guests and season Utilization of bed capacity by month and district Utilization of room capacity by month and district Nights on classified camping sites Youth hostels, tourist huts, etc. 34 Page

12

13 Tabell 1. Godkjente hoteller etter storrelse 1) Approved hotels by size 1) Antall Number 12 Hoteller Hotels Senger Beds Prosent Antall Per cent Number Prosent Per cent P 1970 P Under 20 senger Less than 20 beds ,2 2, ,8 0, senger beds ,6 13, ,0 4,1 II " ,7 9, ,4 4, It ,7 12, ,3 7, II ,4 8, ,5 5,8 II mi ti ,4 7, ,2 5, II II ,7 10, ,4 9, ll ,6 5, ,2 6, If ,0 5, ,7 6, ll ,6 14, ,3 22, II ,1 6, ,6 14,5 200 senger og over 200 beds and over ,0 3, ,6 12,9 I alt Total ,0 100, ,0 100,0 1) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. 1) Approved hotels at the beginning of the year. Tabell 2. Hotelier, sengetall og svarprosent Hotels, beds and rate of response VintersesongenSommersesongen Hele aret januar-april mai-september The whole year Winter season Summer season Ar January-April May-September Year Svar- Svar- Svar- Hotelier' ) Sengetall_1 ) 91 tall ) tall prosent Hoteller 2)Senge- prosent Hoteller 2)Senge- prosent Hotels 1 ) 1) Rate of Hotels-,Rate of Hotelo2,Rate of Beds - Beds Beds response response response TURIST- OG HØYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS ' , , , , , , , , , , , , , , ,3 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL , , , , , , , , , , , , , , ,8 1) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av Aret. 2) Hoteller med bevilling åpne i sesongen. 1) Approved hotels at the beginning of the year. 2) Approved hotels open during the season.

14 13 Tabell 3. Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Hele året Arrivals, guest nights and utilization of capacity. The whole year Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Kapasitetsutnytting Estimated number of Estimated number of Utilization Ar Year guests arrived guest nights of capacity Utlen- I alt Utlen- Nordmenn I alt Nordmenn Senger Rom dinger dnger i Total Norwegians Total Norwegians Beds Rooms Foreigners Foreigners TURIST- OG HØYFJELLS- Prosent Per cent HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS , , , ,1 OS ,6 53,0 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL , , , ,6 OS ,6 52,0 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS , , , , ,6 68, , , , , ,1 61,0 Tabell 4. Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Vintersesongen (januar-april) Arrivals, guest nights and utilization of capacity. Winter season (January-April) Ar Year TURIST- OG HØYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Kapasitetsutnytting Estimated number of Estimated number of Utilization guests arrived guest nights of capacity Utlen- Utlendinger dinger I alt Nordmenn I alt Nordmenn Senger Rom Total Norwegians Total Norwegians. Beds Rooms Foreigners Forevners Prosent Per cent , , , , ,0 50, , , , , ,9 45, , ,9 OS , ,5 0O ,0 60, , ,6 0O , ,4 O ,5 55,4

15 14 Tabell 5. Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Sommersesongen (mai-september) Arrivals, guest nights and utilization of capacity. Summer season (May-September) Ar Year TURIST- OG HØYFJELLS- HOTELLERTOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Kapasitetsutnytting Estimated number of Estimated number of Utilization guests arrived guest nights of capacity Utlen- Utlen- I alt Nordmenn I alt Nordmenn Total Norwegians dinger Total Norwegians dinger ForeignersForeigpers Senger Rom Beds Rooms Prosent Per cent , , , , ,5 60,3 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS , , , , ,8 60,2 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS , , , , ,9 77,9 ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL , , , , ,8 69,1

16 Maned Month Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived 15 Tabell 6. Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting etter måned Arrivals, guest nights and utilization of capacity by month TURIST- OG HOYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Beregnede gjestedøgn Estimated number of guest nights Utlen- Utlen- I alt Nordmenn I alt Nordmenn.. nger Total Norwegians dinger Total Norwegians cli Foreis ers FQreis ers Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Per cent Januar January ,7 41,0 Februar February ,6 54,3 Mars March ,0 53,8 April April ,4 50,2 Mai May ,6 37,3 Juni june ,5 61,0 Juli July ,4 76,4 August August ,8 68,6 September September ,1 48,5 Oktober October ,9 40,5 November November ,4 34,1 Desember December I alt Total ,6 53,0 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS Januar January ,9 36,0 Februar February ,1 49,2 Mars March ,1 50,3 April April ,3 47,8 Mai May ,8 40,0 JuniJune ,4 63,4 Juli July ,2 74,5 August August ,9 68,0 September September ,4 51,2 Oktober October ,8 46,0 November November ,2 43,5 Desember December ,0 I alt Total ,6 52,0 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS Januar January ,9 53,7 Februar February ,9 66,2 Mars March ,6 68,8 April April ,7 54,9 Mai May ,3 65,0 Juni June ,4 81,2 Juli July ,8 81,5 August August ,0 82,9 September September ,3 78,1 Oktober October ,3 70,4 November November ,0 64,1 Desember December ,6 45,5 I alt Total , ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL Januar January ,9 47,6 Februar February ,1 60,1 Mars March ,7 61,5 April April ,2 52,4 Mai May ,3 53,0 Juni June ,9 71,5 Juli July ,6 78,5 August August ,3 75,4 September September ,8 63,7 Oktober October ,7 59,2 November November ,0 54,2 Desember December ,9 41,2 I alt Total ,1 61,0

17 16 Tabell 7. Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting etter distrikt Arrivals, guest nights and utilization of capacity by district Distrikt District Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived Utlen- I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Foreigners Beregnede gjestedøgn Kapasitetsutnytting Estimated number of Utilization _guest nights of capacity Utlen- I alt Nordmenn Senger Rom dinger Total Norwegians Foreigners Beds Rooms Per cent Prosent TURIST- OG HOYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen ,3 59,0 Hadeland, Valdres, Filefj ell ,1 50,7 Bergensbanenl) ,8 53,1 Østlandet ellers ,4 58,4 Telemark ,7 44,8 Sørlandet og Rogaland ,5 39,9 Hordaland ,2 55,8 Sogn og Fjordane ,0 53,6 Møre og Romsdal ,8 53,1 Sør-Trøndelag ,0 45,1 I alt Total ,6 53,0 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen ,1 45,1 Hadeland, Valdres, Filefjell ,5 39,6 Bergensbanenl) ,7 49,9 Hedmark ,5 50,4 Oslofjorden2 ) ,9 59,6 Telemark ,8 38,0 SOrlandet ,2 33,7 Rogaland og Hordaland ,2 60,5 Sogn og Fjordane ,5 53,2 Møre og Romsdal, Trøndelag ,9 50,9 Nordland ,4 57,8 Troms, Finnmark ,6 51,1 I alt Total ,6 52,0 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS Oslo ,9 83,4 Bergen ,8 72,3 Trondheim ,8 72,8 Stavanger ,2 63,3 Drammen ,3 72,7 Kristiansand ,7 63,5 Østfold ,7 54,4 Hedmark ,3 50,4 Oppland ,4 60,3 Buskerud 3) ,3 59,4 Vestfold ,6 59,5 Telemark ,6 47,6 Aust-Agder ,6 55,0 Vest-Agder4) ,5 43,1 Rogaland5) ,1 49,7 Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal ,6 68,3 Nord-Trøndelag ,3 52,6 Nordland ,9 55,9 Troms, Finnmark ,4 70,1 I alt Total ,6 68,1 1) Strekningen Gulsvik-MjOlfjell. 2) Omfatter Østfold, Akershus, Nedre Buskerud og Vestfold. 3) Ikke medregnet Drammen. 4) Ikke medregnet Kristiansand. 5) Ikke medregnet Stavanger. 1) Distance Gulsvik-Mjølfjell. 2) Including Østfold, Akershus, Nedre Buskerud and Vestfold. 3) Excluding Drammen. 4) Excluding Kristiansand. 5) Excluding Stavanger.

18 Tabell 8. Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting etter distrikt. Vintersesongen 1971 Arrivals, guest nights and utilization of capacity by district. Winter season 1971 Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedogn Kapasitetsutnytting Estimated number of Estimated number of Utilization Distrikt District guests arrived guest nights of capacity I alt Utlen- Nordmenn Utlen- I alt. Nordmenn Senger Rom dinger Total Norwegian dinger s Total Norwegians Beds Rooms Foreigners Foreigners Prosent Per cent TURIST- OG HØYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen ,8 60,6 Hadeland, Valdres, Filefjell ,2 50,2 Bergensbanen 1) ,9 52,2 Østlandet ellers ,0 53,6 Telemark ,8 54,0 SOrlandet og Rogaland ,8 30,2 Hordaland ,3 36,6 Sogn og Fjordane ,9 32,0 MOre og Romsdal ,5 41,1 Sr-TrOndelag ,2 51,6 I alt Total ,0 50,0 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanen-) Hedmark Oslofjorden2)... Telemark SOrlandet i Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal, TrOndelag Nordland Troms, Finnmark I alt Total , , , , , , , , , , , ,9 37,3 34,2 47,4 55,5 50,9 39,1 21,6 47,6 51,9 44,3 49,5 42,4 45,9 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Østfold Hedmark Oppland Buskerud 3) Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder4) Rogaland 5) Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal. Nord-TrOndelag Nordland Troms, Finnmark I alt Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1) Strekningen Gulsvik-MjOlfjell. 2) Omfatter Østfold, Akershus, Nedre Buskerud og Vestfold. 3) Ikke ' medregnet Drammen. 4) Ikke medregnet Kristiansand. 5) Ikke medregnet Stavanger. 1) Distance Gulsvik-Mjølfjell. 2) Including Østfold, Akershus, Nedre Buskerud and Vestfold. 3) Excluding Drammen. 4) Excluding Kristiansand. 5) Excluding Stavanger. 72,8 56,9 65,3 62,5 68,4 54,6 51,2 47,8 57,2 62,8 57,2 43,3 50,6 43,6 43,7 65,6 47,7 51,9 64,0 60,9

19 Tabell 9. Ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting etter distrikt. Sommersesongen 1971 ArrivalJ, guest nights and utilization of capacity by district. Summer season 1971 Distrikt District Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived I alt Total TURIST- OG HOYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl) Østlandet ellers Telemark SOrlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag I alt Total Utlen- Nordmenn Norwegians dinger Foreigners Beregnede gjestedøgn Estimated number of uest ni hts I alt Nordmenn Total Norwegians Utlendinger Foreigners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Per cent ,1 62, ,8 52, ,1 56, ,9 62, ,4 49, ,8 51, ,8 67, ,3 64, ,9 64, ,1 52, ,5 60,3 GODKJENTE LAND- HOTELLER APPROVED RURAL HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl) Hedmark Oslofjorden 2 ) Telemark SOrlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal, TrOndelag Nordland Troms, Finnmark I alt Total ,3 60, ,9 48, ,0 57, ,2 51, ,7 63, ,2 45, ,7 46, ,1 72, ,6 59, ,5 55, ,2 66, ,9 64, ,8 60,2 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Østfold Hedmark Oppland Buskerud3) Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder4) Rogaland5) Sogn og Fjordane, More og Romsdal Nord-TrOndelag Nordland Troms, Finnmark I alt Total ,1 94, ,4 91, ,7 81, ,2 68, ,5 77, ,0 76, ,1 58, ,4 56, ,5 67, ,9 59, ,7 64, ,2 52, ,8 61,4' ,4 51, ,4 54, ,2 70, ,3 60, ,0 65, ,8 78, ,9 77,9 1) Strekningen Gulsvik-MjOlfjell. 2) Omfatter Østfold, Akershus, Nedre Buskerud og Vestfold. 3) Ikke medregnet Drammen. 4) Ikke medregnet Kristiansand. 5) Ikke medregnet Stavanger. 1) Distance Gulsvik-Mjølfjell. 2) Including Ostfold, Akershus, Nedre Buskerud and Vestfold. 3) Excluding Drammen. 4) Excluding Kristiansand. 5) Excluding Stavanger.

20 Tabell 10. Gjestedøgn etter nasjonalitet Guest nights by nationality 19 Nasjonalitet Giestedøgn Guest nights Prosent Per cent Nationality TURIST- OG HOYFJELLS- HOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Nordmenn Norwegians ,4 47,0 49,5 54,3 Svensker Swedes ,6 13,9 11,9 9,6 Dansker Danes ,7 8,5 7,2 5,7 Finner Finns ,3 0,3 0,3 0,2 Briter Britons ,4 9,3 9,0 8,8 Nederlendere Netherlands ,7 3,2 3,7 4,0 Belgiere Belgians ,3 0,4 0,4 0,5 Franskmenn French ,7 0,6 0,8 0,8 Tyskere Germans ,5 5,6 6,5 6,0 Europeere ellers Other Europeans ,7 0,5 U.S.-borgere US-citizens ,7 9,5 9,1 8,4 Andrei) Otherl) 22_ ,7 1,7 0,9 1,2 I alt Total ,0 100,0 100,0 100,0 GODKJENTE LANDHOTELLER APPROVED RURAL HOTELS Nordmenn Norwegians ,0 68,9 66,9 64,0 Svensker Swedes ,3 7,2 6,6 6,6 Dansker Danes ,7 5,2 4,9 4,2 Finner Finns ,3 0,5 0,4 0,5 Briter Britons ,2 5,7 7,3 8,3 Nederlendere Netherlands ,7 3,2 3,4 3,4 Belgiere Belgians ,5 0,4 0,5 0,6 Franskmenn French ,8 0,6 0,8 0,9 Tyskere Germans ,4 5,1 6,1 6,0 Europeere ellers Other Europeans ,7 0,8 U.S.-borgere US-citizens ,0 2,0 1,9 4,0 Andrei) Otherl), ,1 1,2 0,5 0,7 I alt Total ,0 100,0 100,0 100,0 GODKJENTE BYHOTELLER APPROVED TOWN HOTELS Nordmenn Norwegians ,4 63,1 62,4 61,9 Svensker Swedes ,8 6,7 6,7 6,3 Dansker Danes ,8 3,0 2,6 2,4 Finner Finns ,7 0,7 0,7 0,8 Briter Britons ,9 4,4 4,5 4,5 Nederlendere Netherlands ,4 1,6 1,7 1,4 Belgiere Belgians ,3 0,3 0,3 0,4 Franskmenn French ,0 0,8 1,0 1,1 Tyskere Germans ,6 3,7 4,2 4,2 Europeere ellers Other Europeans ,2 2,3 U.S.-borgere US-citizens ,0 10,5 10,9 11,7 Andrei) Otherl) ,1 5,2 2,8 3,0 I alt Total ,0 100,0 100,0 100,0 ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL Nordmenn Norwegians ,6 59,6 59,3 59,9 Svensker Swedes ,6 8,8 8,2 7,3 Dansker Danes ,6 4,8 4,2 3,6 Finner Finns ,6 0,6 0,6 0,6 Briter Britons ,1 5,9 6,2 6,3 Nederlendere Netherlands ,9 2,3 2,5 2,5 Belgiere Belgians ,3 0,4 0,4 0,4 Franskmenn French ,9 0,7 0,9 1,0 Tyskere Germans ,2 4,4 5,1 5,0 Europeere ellers Other Europeans ,6 1,6 U.S.-borgere U$-citizens ,6 8,9 9,1 9,6 Andrei) Other1) ,6 3,6 1,9 2,2 I alt Total ,0 106,0 100,0 100,0 1) I 1968 og 1969 medregnet europeere ellers. 1) In 1968 and 1969 including other Europeans.

21 Maned I alt Total 20 Tabell 11. GjestedOgn etter nasjonalitet og måned Nordmenn Norwegians Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons TURIST- OG HOYFJELLSHOTELLER Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt GODKJENTE LANDHOTELLER Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt GODKJENTE BYHOTELLER Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt ALLE HOTELLER Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt

22 21 Guest nights by nationality and month Nederlendere Netherlands Belgiere Belgi ane Franskmenn French Europeere ellers Other Europeans Tyskere Germans U.S.- borgere UScitizens Andre Other Month January February March April May June July August September October November December Total January February March April May June July August September October November December Total January February March April May June July August September October November December Total TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS APPROVED RURAL HOTELS APPROVED TOWN HOTELS HOTELS, TOTAL January February March April May June July August September October November December Total

23 Distrikt I alt Total 22 Tabell 12. Gjestedøgn etter nasjonalitet og distrikt.1971 Nordmenn Norwes 1,ans Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons TURIST- OG HØYFJELLSHOTELLER Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl) Østlandet ellers Telemark SOrlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag I alt GODKJENTE LANDHOTELLER Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Fllefjell Bergensbanenl) Hedmark Oslofjorden2 ) Telemark SOrlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal, Trøndelag Nordland Troms, Finnmark I alt GODKJENTE BYHOTELLER Oslo Bergen Trondheim ! Stavanger Drammen Kristiansand Østfold Hedmark Oppland Buskerud 3) Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder4) Rogaland 5) Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland (9)79 Troms, Finnmark I alt ) Strekningen Gulsvik-Mjølfjell. 2) Omfatter Østfold, Akershus, Nedre Buskerud og Vestfold. 3) Ikke medregnet Drammen. 4) Ikke medregnet Kristiansand. 5) Ikke medregnet Stavanger.

24 23 Guest nights by nationality and district Nederlendere Netherlands Belgiere Belgians Franskmenn French Europeere ellers Other Europeans Tyskere Germans U.S.- borgere UScitizens Andre Other District TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl) Østlandet ellers Telemark Sørlandet and Rogaland Hordaland Sogn and Fjordane MOre and Romsdal Sør-Trøndelag Total APPROVED RURAL HOTELS Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanen1) Hedmark Oslofjorden 2) TeZemark Sørlandet Rogaland and Hordaland Sogn and Fjordane More and Romsdal, Trøndelag Nordland Troms, Finnmark Total APPROVED TOWN HOTELS Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand østfold Hedmark Oppland 31 Buskerud Vestfold Telemark Aust-AgderA, Vest-Agder'' Rogaland5) Sogn and Fjordane, MOre and Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Troms, Finnmark Total 1) Distance Gulsvik-MjølfjeZZ. 2) Including Østfold, Akershus, Nedre Buskerud and Vestfold. 3) Excluding Drammen. 4) Excluding Kristiansand. 5) Excluding Stavanger.

25 Maned 24 Tabell 13. Gjestedøgn for turist- og høyfjellshoteller etter gjestenes nasjonalitet, distrikt og sesong I alt Total Nordmenn Norwegians Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons Lillehammer, Gudbrandsdaleu I ALT Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hadeland, Valdres, Filefjell I ALT Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Bergensbanen 1) I ALT Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Østlandet ellers I ALT Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen 1) Strekningen Gulsvik-Mjølfjell

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 7. årgang NR., 97 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Økonomiske utviklingstendenservåren 97 Bokproduksjonen i 9 Hotellstatistikk 9 Barnevernsstatistikk 9 og 9 Konkurser og akkordforhandlinger

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer