UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969

3

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk over lærere og elever m.v. ved fag og yrkesskolene pr.. oktober 968. Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som tidligere. Førstesekretær Kjell Hogstad har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. juni 969 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFAC This publication contains statistics on teachers and pupils etc. in vocational schools per October 968. The statistics are presented in the same way as for the previous years. The publication is prepared under the supervision of Mr. Kjell Hogstad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 June 969 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner p5 engelsk 8 Tabellregister 0 Vedlegg. Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions Index of tables 8 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July &planation of Symbols Category not applicable.. Data not available Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Statistikken over fag og yrkesskoler gir opplysninger om skoleslag, elever og lærere m.v. pr.. oktober. For fagskoler for landbruket, som ikke begynner skoleåret før etter. oktober, gjelder statistikken pr. 3. oktober. I enkelte tabeller er det i tillegg til tall for tellingsåret gitt totaltall for de to foregående Ar. Statistikken omfatter fag og yrkesskoler som var i gang på tellingstidspunktet og som i skole Aret har minst 300 timer undervisning. Med i statistikken er også skoler som gir kombinert brev og klasseundervisning, når timetallet er minst 300. Unntatt er skoler som underviser i militære disipliner. Som grunnlag for oppgaveinnsamlingen nyttes Kirke og undervisningsdepartementets adresseliste for skoleverket. Statistikken bygger på oppgaver som er innhentet på fire ulike skjemaer, ett for fagskoler i landbruket, ett for merkantile skoler, ett for lærerskoler og ett for andre fag og yrkesskoler. Oppgavene er innhentet fra hver skole. Skolene gir summariske opplysninger om tallet på søkere og opptatte, tallet på elever på de enkelte kurs, elevenes fordeling etter klassetrinn, kjønn og alder, og opplysninger om lærerne. Søkere til flere skoler er telt med for hver skole de har søkt. Også når det gjelder tall for opptatte, vil samme person kunne bli telt flere ganger, dersom han har søkt og fått positivt svar på sin søknad fra flere skoler. Dette medfører at de utregnede opptaksprosenter som regel er lavere enn de faktiske opptaksmulighetene skulle tilsi. I tallet på lærerskoler er regnet med bare 4e skoler som er drevet som egne institusjoner. De lærerskoleklasser som finnes ved enkelte gymnas er ikke regnet med. Tallene for elever og lærere omfatter imidlertid også dem som hører til disse særskilte lærerskoleklasser. Spørsmålene om lærere er utformet i samsvar med lov om utdanningskrav for lærere av 6. juni 96. Rektorer, inspektører og vikarer er tatt med i statistikken, men ikke permitterte lærere.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics relate to vocational schools with at least 300 hours of yearly instruction. Correspondence schools providing postal tuition combined with instruction in classes are included. Schools giving instruction in military subjects are not included. The statistics provide information about the schools, the teachers by sex, education etc., the number of applicants and pupils admitted, the number of pupils in different courses, and the pupils by sex, age, etc. The data refer to October in the school year. An exception is made, however, concerning agricultural schools, for which the data refer to 3 October. Persons applying for admission to more than one school, and applicants offered admission to more than one school, are counted once for each school. Actual admission ratios would therefore be somewhat higher than the published figures. The number of teachers includes headmasters and substitutes, but not teachers on leave.

10 9 TABELLER TABLES

11 0 TABELLREGISTER Side. Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype 2 2. Skoler etter skoleslag og skolefylke 3 3. Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag 4 4. Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke 5 5. Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag 6 6. Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag 7 7. Skere og opptatte elever etter skoleslag SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Elever etter skolenes eierforhold og skoleslag Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag 29. Elever på deltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Elever etter kursvarighet, skolefylke og skoleslag 3 3. Elever etter kursvarighet, skoleslag og kurs Elever etter kurstype, kjonn og skoleslag Elever etter alder og skoleslag Elever etter kjønn, alder, skolefylke og skoleslag Elever etter skoleslag, skolefylke og bosted Skoler, lærere og elever etter skolefylke og kommune 60

12 INDEX OF TABLES Page. Schools by ownership, type of school and type of course 2 2. Schools by type of school and school county 3 3. Fulltime teachers by education, sex and type of school 4 4. Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county 5 5. Parttime teachers by sex and type of school 6 6. Teachers by sex, education, school county and type of school 7 7. Applicants and pupils admitted by type of school Applicants and pupils admitted by type of school and school county Pupils by ownership and type of school Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school 29. Pupils in parttime courses by duration of course and type of school Pupils by duration of course, school county and type of school 3 3. Pupils by duration of course, type of school and course Pupils by type of course, sex and type of school Pupils by age and type of school Pupils by sex, age, school county and type of school Pupils by type of school, school county and place of residence Schools, teachers and pupils by school county and school municipality 60

13 Tabell. Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype Schools by ownership, type of school and type of course 2 Skoleslag Type of school Drevet av Conducted by Kurstype Type of course Både hel Bare Bare tids og hel del alt Stat Fylke Kommune Private deltids tids tids State County Pfttnicip Private Full time Full Part ality and part time time time only only. oktober oktober oktober oktober 968 FaL.:._;kLler for landbruket Vocational schools olla222,2ulture etc. Landbruksskoler/jordtruksskoler Agricultural schools 39 Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural (.. schools 7 Meieriskoler Dairy e2hools 3 Andre Others Yrkesskoler for håndverk o, industri Vocaional schools dicat and industru Verkstedskoler Workshop schools 02 Lærlingeskoler Scho(s for apprentices 3 Bedriftsskoler indurial establishments' s(jhools 9 Tekniske skoler Tecavlical schools Tekniske fagskoler : chnijal trude schools. 7 Elementærtekniske skoter 77,>Tentarp tecnnical schools 2 håndverks og kunstindustriskoler 5.3hoolc; of applied art Husflids og hc2imeyrkeskoler Schools of handicraft and tra.etc2s 29 Andre Ot:Iers...,..., 2... _232 Maritime skoler :viar'',;ime schools Navigasjonsskoler Na)igat',:on schools 6 Maskinistskoler Schools for (Ttarine engineers 7 Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards 8 Fiskerfagskoler Fisiery schools Andre Others... 4 Od00.r... WOO O 8 54 Merkantile skoler Aecantile schools Handelsgymnas iiip'ier commercial schools.. 3 Handelsskoler CommeL, cial schools 8 Andre Others...,......, 2 I alt 2otai Etatskoler Schools of uplic services... Schools o health ami social services Hjelpepleierskoler,',77727:7775Tchools of nursing 24 Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing 29 Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools bf child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services Andre Others Skoler for husstell o.i, Schoole_Lf JT3T7ET Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others _ _

14 Tabell (forts.). Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype Schools by ownership, type of school and type of course Drevet av Conducted by Kurstype Type of course Både hel Bare Bare Skoleslag Type of school 3 tids og hel del alt Seat Fylke Kommune Private deltids tids tids Toal State County lainicip Private Full time Full Part ality and part time time time only only Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges 7 Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges 8, 25 Andre skoler Others schools Tabell 2. Skoler etter skoleslag og skolefylke Schools by type of school and school county Av Yrkes Skoler disse skolerfor Av disse Fag land for Av helse Skoler O f which skoler bruks hand disse stell for for skoler/ verk Verk Lær Mari Merkan han og hus Skole I land jord og in sted linge time tile dels sosialt stell Lærer Andre fylke alt bruket bruks dustri skoler skoler skoler skoler skoler arbeid o.l. skoler skoler School Vocati skoler Vocati Work Schools Mari Mercan Of Schools Schools Teach Other county onaz Ofond l shop for time tile which of of ers' schoc743 schools which schools schools apprenof agri agri of handi tices cial and science ing schools schools commer health domestic train culture cuitu craft schools social etc. colvices etc.raland serleges schools industru / / / /068 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen 32 7 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr TrOndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 4 Tabell 3. Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag Fulltime teachers by education, sex and type of school Skoleslag Type of school I alt Alle lærere All teachers Med lærerutdanning With requisite education Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Males Females Males Females Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Menn Kvinner Males Females schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools Andre Others Yrkesskoler for håndverk og. industri Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others... * Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler School public services Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools Barnevernskoler Schools Sosialskoler Schools of Andre Others of child nursing of child welfare social services ,

16 Tabell 3 (forts.). Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag Fulltime teachers by education, sex and type of school 5 Skoleslag Type of school I alt Alle lærere All teachers Menn Kvinner Males Females Med lærerutdanning With requisite education I alt Menn Kvinner Males Females Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Menn Kvinner Males Females domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools Tabell 4. Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county Skolefylke School county Alle lærere All teachers I alt Menn Kvinner Menn Males Females Males Lektorer Masters with university degree Kvinner Females Adjunkter Other teachers with university degree Menn Kvinner Males Females Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Teachers with teachers' train ing college degree Menn Kvinner Males Females Faglærere med godkjent utdanning Specialized teachers with requisite education Menn Kvinner Males Females Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning Other teachers Menn Kvinner Males Females / / / /0 968 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark _ _

17 Tabell 5. Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag Parttime teachers by sex and type of school 6 Skoleslag Type of school Alle lærere All teachers Tilsatte i full post i andre skoler Employed full time in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Tilsatte i timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females. oktober 966. oktober 967. oktober 968. oktober 968 IALT_2_±,arlandbruket Vocational schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools Andre Others Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler SchooZs for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Teel,nical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trcles... Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navijation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schooz,9 Handelsskoler Commercial schools Andre Others EtatskolerS _LehoolsosaylEss. Skoler for helsestell o sosialt arbeid Sc ools of hea t a social serances Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools of child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare I _ _

18 Tabell 5 (forts.). Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag Parttime teachers by sex and type of school 7 Skoleslag Type of school Alle lærere All teachers Tilsatte i full post i andre skoler Employed full time in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Tilsatte i timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females Skoler for helsestell os sosialt arbeid (forts.) Schools of health and social services (cont.) Sosialskoler Schools of social services Andre Others domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools. Andre Others Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools Tabell 6. Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Skolefylke/skoleslag School county/type of school I alt Full post Fulltime teachers Av disse menn Of which ma les Med lærerutdanning With requisite education Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Av disse menn Of which males Timepost Parttime teachers Full post i andre skoler EmpZolied full time in other schools Timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Østfold schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

19 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 8 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i utdandisse utdan disse andre andre visning I alt menn ning ning I alt menn skoler skoler i andre With Of With Of Employed Employed out skoler which requi Without which requifu males site males time time teacheduc site also in ing in in other education schools other other ation schools schools Akershus schools of agriculture 8 3 Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Oslo schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices 2 2 Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Hedmark schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others _ 4 _

20 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Full post FUZZtime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i andre utdandisse utdan disse andre visning I ning skoler i andre Skolefylke/skoleslag alt menn ning I alt menn skoler With Employed skoler School county/type of school Of With Of Employed which requimales site requimales time out part Without which full time teachsite also in ing in educeducation ation schools schools in other other other schools 9 Oppland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industri Verkstedskoler Workshop schools Merkantile skoler. Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Buskerud schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools. Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services 3 domestic science etc Vestfold 9 schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

21 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 20 Skolefylke/skoleslag School county /type of school Full post FUZZtime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Med Uten Full Av lærerogså læreri under Av post i utdan andre disse utdan. visning disse andre I alt menn fling rung skoler i andre I Withalt menn skoler Of With Employed skoler Of out. Employed loed which requi which full part Without males site req, ui males time time teach educsite in other also in ing in education schools other other ation schools schools Telemark schools of agriculture 9 Vocational schools of handicraft and industry 03 Verkstedskoler Workshop schools 75 Lærlingeskoler Schools for apprentices 2 Maritime skoler Maritime schools 2 Merkantile skoler Mercantile schools 32 Schools of health and social services 9 domestic science etc 20 Lærerskoler Teachers' training colleges 48 Andre Others 252 AustAgder schools of agriculture 7 Vocational schools of handicraft and industry 70 Verkstedskoler Workshop schools 45 Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools 29 Merkantile skoler Mercantile schools 9 Schools of health and social services 8 domestic science etc. 9 alt _ VestAgder schools of agriculture 5 Vocational schools of handicraft and industry 66 Verkstedskoler Workshop schools 58 Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools 45 Merkantile skoler Mercantile schools 38 Schools of health and social services 4 domestic science etc. 9 Lærerskoler Teachers' training colleges ,

22 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 2 Skolefylke/skoleslag county / type of schooz Full post Fulltime teachers Uten Med lmrer Av lærerutdanning disse utdan ning I alt menn Without Of With which requisite requisite males education education I alt Timepost Parttime teachers Timepost Uten Full også i under Av post i andre visning disse andre Skoler i andre menn skoler Employed skoler Of Employed which part Al/ Without time males time teach in other also in ing in other schools other schools schools Rosaland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools schools of health and social services domestic science etc. Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Hordaland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc..... Lærerskoler Teachers' training colleges Bergen Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools. Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services Skole/ for husstell o.l. Schools of domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others

23 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 22 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i utdandisse utdan andre visning disse andre ning I skoler alt menn i flingi andre alt menn skoler Of With With Employed skoler out Of Employed part Without which requiwhich full males site males n time time teachsite in other also in ing in educ education other schools other ation schools schools Sogn c$ Fjordane schools of agriculture 9 9 Vocational schools L.,' handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools 56 5 Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schoozs 3 3 Schools of health ml,, social services domestic science etc 7 Lærerskoler Teachers' training colleges MOre og Romsdal schools of agricultape Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Wcrkshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services 6 0 domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges SrTrOndelag, schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc 8 4 Lærerskoler Teachers' training colleges

24 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school count?' and type of school 23 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full yost Fulltime teachers Uten Med lmrer Av lærerutdanning disse utdan ning I alt menn Of Without With which requisite requisite males education education alt Timepost Parttime teachers Timepost Uten Full også i Av underdisse andre post i andre visning skoler i andre menn skoler Employed Of E skoler Zo ed which full f4 Without males time time teaching in also in in other schools other other schools schools NordTrOndelag schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Nordland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc. Lærerskoler Teachers' training colleges Troms schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

25 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full også i underutdan andre visning Av lærer lærer Av post i disse utdan disse andre ning skoler i andre Skolefylke/skoleslag I alt menn ning I alt menn skoler School county / type of school Employed skoler Of With With Of Employed part Without which requi out which full requi time teacheduc site in other also in ing in males site males time educ other ation schools other ation schools schools Finnmark schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Nar 'time schools Merkantile skoler!,:epcantile schools Schools of health ici social services domestic science etc 6 5 Lærerskoler Teachers' training colleges Tabell 7. Søkere og opptatte elever etter skoleslag Applicants and pupils admitted by type of school Offentlige skoler Private skoler Public schools Private schools Opp Opptatte Alle skoler All schools Opptatte i i tatte i OPPOpp pst.av pst. av Opp pst. av Skoleslag Søkere tatte søkere Søkere tatte søkere Søkere tatte søkere Type of school Appli Ad Adcants mit mitted cants mit mitted cants mit mitted Appli Ad Ad Appli Ad Ad ted as per ted as per ted as percentage centage of app of app of applicants 4cants Fapkoler for landbruket Vocational schools of agriculture Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools 9 49 Andre Others Yrkesskoler for håndverk o industri Vocational schools of ha IcrafLan2 industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementmrtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others ,6 44, ,4 44, ,7 72, , ,7 53, ,8 40, , 74, , ,9 58, , ,3 94, ,6 38, ,8 74, , ,3 39, , ,2 45, ,3 23, ,6 30, , ,8 84, , ,6 56, , ,

26 25 Tabell 7 (forts.). Søkere og opptatte elever etter skoleslag Applicants and pupils admitted by type of school Skoleslag TRpe of school Alle skoler All schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Offentlige skoler Public schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Private skoler Private schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools , ,6 Maskinistskoler Schools for marine engineers , ,7 Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards , ,0 ^ Fiskerfagskoler Fishery schools , ,3 Andre Others , , , , ,6, ,2 Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools.. Andre Others Etatskoler Schools of public services , , , , , , , , , , , , , Skoler for helsestell olsosialt arbeid Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing , , ,6 Grunnskoler i sykepleie General 7 schools 760 of nursing 542 9, , ,3 Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing , , ,0 Barnepleieskoler Schools of child nursing , , ,2 Barnevernskoler Schools of child welfare , , ,5 Sosialskoler Schools of social services , , ,5 Andre Others , , ,3 Skoler for husstell o,l. Schools of domes'tic science r etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others , , , , , , , , , , , Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialize, teachers' training colleges , , , , , ,7 Andre skoler Other schools , , , ,52, , ,

27 Tabell 8. Skere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Applicants and pupils admitted by type of school and school county 26 Skolefylke School county I alt Fagskoler for landbruket Vocational schools of agriculture etc. Yrkesskoler for handverk og industri Vocational schools of handicraft and industry Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Skoler for Skoler helse for husstell og stell sosialt o.l. arbeid Schools Schools of of health domestic and science social etc. services Lærer Andre skoler skoler TeacherslOther training schools colleges Ostfold Søkere Applicants 4 OpptatteAdmitted Akershus Søkere Applicants 4 Opptatte Admitted Oslo Søkere Applicants Opptatte Admitted Hedmark Søkere Applicants Opptatte Admitted Oppland Skere Applicants Opptatte Admitted Buskerud Søkere Applicants Opptatte Admitted Vestfold Skere Applicants Opptatte Admitted Telemark Søkere Applicants Opptatte Admitted AustAgder Søkere Applicants Opptatte Admitted Vest Agder Skere Applicants Opptatte Admitted Rogaland Skere Applicants Opptatte Admitted

28 27 Tabell 8 (forts.). SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Applicants and pupils admitted by type of school and school county Skolefylke School county I alt Fag Yrkesskoler skoler for for handland verk og bruket industri Voca Vocational tionaz schools schools of agri of handiculture craft and etc. industry Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Skoler for husstell o.l. Schools of domestic science etc. Lærer Andre skoler skoler Teachers' Other training schools colleges Hordaland SkereApplicants 4 02 Opptatte Admitted Bergen SøkereApplicants 7 07 Opptatte Admitted Sogn og Fjordane Sokere Applicants 404 Opptatte Admitted MOre og Romsdal SOkere Applicants Opptatte Admitted SrTrOndelag Sokere Applicants 7 89 Opptatte Admitted NordTrOndelag Sokere Applicants Opptatte Admitted Nordland SøkereApplicants Opptatte Admitted Troms SkereApplicants Opptatte Admitted Q Finnmark Sokere Applicants 484 Opptatte Admitted SøkereApplicants Opptatte Admitted Opptatte i prosent av sokere Admitted as percentage of applicants 52,7 74,5 56,0 83,9 72,5 23,2 38,9 4,7 29,7

29 Tabell 9. Elever etter skolenes eierforhold og skoleslag Pupils by ownership and type of school 28 Skoleslag Type of school I alt Drevet av Conducted by Stat Fylke Kommune Private State County Plunicip Private ality Easskoler for landbruket Vocational.schools s of agriculture Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools.. Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools.... Meieriskoler Dairy schools Andre Others Vocational schools o P handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler Schools ofpubiic ezdis.ez. Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools of child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services Andre Others Skoler for husstell o.l. Schools o domestic science etc Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others alt Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools _ 7 3 _

30 Tabell 0. Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school Andre kurs Other courses Korte A I Skoleslag 47årige.klasse 2.klsse 3.klasse 4.klasse alt kurs kurs Llypc of school (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short 4 year First Second Third Fourth courses courses ear ear ear ijear 29 schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools, , Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools., Andre Others 59 2 _ Vocat:onal schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools,., Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary tcchnical schools,e0p,* Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of haicraft and trades Andre Others Maritime skoler Zaritime schools, Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others 83, Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services I Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized.9.(4Loolo of nursing 30 _ Barnepleieskoler Schools of child nursing 397 _ Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services., Andre Others I al t

31 Tabell 0 (forts.). Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school Andre kurs Other courses Korte årige I Skoleslag alt kurs.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse kurs Type of school (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short l year courses courses First Second Third Fourth year year uear uear 30 domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others Lærerskoler Teachers' trainins colle es Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools _ Tabell. Elever på deltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in parttime courses by duration of course and type of school Skoleslag Type of school Yrkesskoler for håndverk o industri Voca.tionaZ schools of hand :craft and industry Andre kurs Other courses Korte årige.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse I alt kurs kurs (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short Ji year First Second Third Fourth courses courses ear year year year Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools 39 Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler Schools of' public services.. 0 domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others 6 40 Lærerskoler Teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools

32 Tabell 2, Elever etter kursvarighet, skolefylke og skoleslag Pupils by duration of course, school county and type of school Av disse Of which Hel Del Skolefylke/skoleslag alt tids tids Scitoo/ county / type of school kurs kurs Full Parttime time courses courses 3. Kortei årige kurs kurs Short 4 year courses courses Andre kurs Other courses FOrste Annet Tredje og skole skole fjerde år år skoleår First Second Third and year year fourth year. oktober oktober 967! oktober ) oktober.968 Østfold schools of agriculture etc, Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices, I, Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services c2.0estic science etc,, _ 94 Lærerskoler Teachers' training colleges Akershus schools of agriculture etc Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoer Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices 7 7 Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others, 83 6$,.2, Oslo schools of agriculture etc Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools.., Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services Skoler for husstell 0.. Schools of domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others $ T, alt _ N 0 t e: ) Annet skoleår og over. dote: 2) Second school year and over.

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 436 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 970 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools October 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 525 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Elementary Schools October 97 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NO R GE S OFFISIELLE S T A TI S TIKK A 24 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER 967 6 8 Primary and Continuation Schools Secondary General Schools 96768 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER. oktober 90 EDUCATIONAL STATISTICS Primary and Continuation Schools October 90 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 128 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1964-65 HEFTE IV FAG- OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 1964-65 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 Tidligere

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK N O RGES O F F I SIELLE ST A T IST I KK A 7 UNDERVISNINGSSTATISTIKK H ØG RE ALL M ENNSKO LE R 967-68 EDUCAT I ONAL STATISTICS Secondary General Schools 967-68 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 690 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS 1. oktober 1973 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools 1 October 1973 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 03 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 963-64 HEFTE IV FAG- OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 963-64 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 277 UNDERVISNINGSSTATISTIKK HØGRE ALLMENNSKOLER 96869 EDUCATIONAL STATISTICS Secondary General Schools 96869 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 838 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 974 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 853706634

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Innledning. IO 68/23 Oslo, 4. november 1968 STANDARD FOR GRUPPERING AV UTDANNINGSINSTITUSJONER I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK.

Innledning. IO 68/23 Oslo, 4. november 1968 STANDARD FOR GRUPPERING AV UTDANNINGSINSTITUSJONER I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK. IO 68/23 Oslo, 4. november 1968 STANDARD FOR GRUPPERING AV UTDANNINGSINSTITUSJONER I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK Av Idar Moglestue Innledning Rammeplanen for utbygging av elev-- og eksamensstatistikken

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 361 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GYMNASEKSAMEN 1968 EDUCATIONAL STATISTICS Matriculation Examinations 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 292 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1 OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Skolen som regionalt prosjekt. Jon P Knudsen Oslo februar 2015

Skolen som regionalt prosjekt. Jon P Knudsen Oslo februar 2015 Skolen som regionalt prosjekt Jon P Knudsen Oslo 12.-13. februar 2015 Kan en sterkere regionalisering av skolen gi oss en bedre skole? Aggregerte fylkesdata for skoleprestasjoner (uttakssiden) og for den

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer