UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969

3

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk over lærere og elever m.v. ved fag og yrkesskolene pr.. oktober 968. Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som tidligere. Førstesekretær Kjell Hogstad har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. juni 969 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFAC This publication contains statistics on teachers and pupils etc. in vocational schools per October 968. The statistics are presented in the same way as for the previous years. The publication is prepared under the supervision of Mr. Kjell Hogstad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 June 969 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner p5 engelsk 8 Tabellregister 0 Vedlegg. Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions Index of tables 8 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July &planation of Symbols Category not applicable.. Data not available Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Statistikken over fag og yrkesskoler gir opplysninger om skoleslag, elever og lærere m.v. pr.. oktober. For fagskoler for landbruket, som ikke begynner skoleåret før etter. oktober, gjelder statistikken pr. 3. oktober. I enkelte tabeller er det i tillegg til tall for tellingsåret gitt totaltall for de to foregående Ar. Statistikken omfatter fag og yrkesskoler som var i gang på tellingstidspunktet og som i skole Aret har minst 300 timer undervisning. Med i statistikken er også skoler som gir kombinert brev og klasseundervisning, når timetallet er minst 300. Unntatt er skoler som underviser i militære disipliner. Som grunnlag for oppgaveinnsamlingen nyttes Kirke og undervisningsdepartementets adresseliste for skoleverket. Statistikken bygger på oppgaver som er innhentet på fire ulike skjemaer, ett for fagskoler i landbruket, ett for merkantile skoler, ett for lærerskoler og ett for andre fag og yrkesskoler. Oppgavene er innhentet fra hver skole. Skolene gir summariske opplysninger om tallet på søkere og opptatte, tallet på elever på de enkelte kurs, elevenes fordeling etter klassetrinn, kjønn og alder, og opplysninger om lærerne. Søkere til flere skoler er telt med for hver skole de har søkt. Også når det gjelder tall for opptatte, vil samme person kunne bli telt flere ganger, dersom han har søkt og fått positivt svar på sin søknad fra flere skoler. Dette medfører at de utregnede opptaksprosenter som regel er lavere enn de faktiske opptaksmulighetene skulle tilsi. I tallet på lærerskoler er regnet med bare 4e skoler som er drevet som egne institusjoner. De lærerskoleklasser som finnes ved enkelte gymnas er ikke regnet med. Tallene for elever og lærere omfatter imidlertid også dem som hører til disse særskilte lærerskoleklasser. Spørsmålene om lærere er utformet i samsvar med lov om utdanningskrav for lærere av 6. juni 96. Rektorer, inspektører og vikarer er tatt med i statistikken, men ikke permitterte lærere.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics relate to vocational schools with at least 300 hours of yearly instruction. Correspondence schools providing postal tuition combined with instruction in classes are included. Schools giving instruction in military subjects are not included. The statistics provide information about the schools, the teachers by sex, education etc., the number of applicants and pupils admitted, the number of pupils in different courses, and the pupils by sex, age, etc. The data refer to October in the school year. An exception is made, however, concerning agricultural schools, for which the data refer to 3 October. Persons applying for admission to more than one school, and applicants offered admission to more than one school, are counted once for each school. Actual admission ratios would therefore be somewhat higher than the published figures. The number of teachers includes headmasters and substitutes, but not teachers on leave.

10 9 TABELLER TABLES

11 0 TABELLREGISTER Side. Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype 2 2. Skoler etter skoleslag og skolefylke 3 3. Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag 4 4. Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke 5 5. Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag 6 6. Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag 7 7. Skere og opptatte elever etter skoleslag SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Elever etter skolenes eierforhold og skoleslag Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag 29. Elever på deltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Elever etter kursvarighet, skolefylke og skoleslag 3 3. Elever etter kursvarighet, skoleslag og kurs Elever etter kurstype, kjonn og skoleslag Elever etter alder og skoleslag Elever etter kjønn, alder, skolefylke og skoleslag Elever etter skoleslag, skolefylke og bosted Skoler, lærere og elever etter skolefylke og kommune 60

12 INDEX OF TABLES Page. Schools by ownership, type of school and type of course 2 2. Schools by type of school and school county 3 3. Fulltime teachers by education, sex and type of school 4 4. Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county 5 5. Parttime teachers by sex and type of school 6 6. Teachers by sex, education, school county and type of school 7 7. Applicants and pupils admitted by type of school Applicants and pupils admitted by type of school and school county Pupils by ownership and type of school Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school 29. Pupils in parttime courses by duration of course and type of school Pupils by duration of course, school county and type of school 3 3. Pupils by duration of course, type of school and course Pupils by type of course, sex and type of school Pupils by age and type of school Pupils by sex, age, school county and type of school Pupils by type of school, school county and place of residence Schools, teachers and pupils by school county and school municipality 60

13 Tabell. Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype Schools by ownership, type of school and type of course 2 Skoleslag Type of school Drevet av Conducted by Kurstype Type of course Både hel Bare Bare tids og hel del alt Stat Fylke Kommune Private deltids tids tids State County Pfttnicip Private Full time Full Part ality and part time time time only only. oktober oktober oktober oktober 968 FaL.:._;kLler for landbruket Vocational schools olla222,2ulture etc. Landbruksskoler/jordtruksskoler Agricultural schools 39 Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural (.. schools 7 Meieriskoler Dairy e2hools 3 Andre Others Yrkesskoler for håndverk o, industri Vocaional schools dicat and industru Verkstedskoler Workshop schools 02 Lærlingeskoler Scho(s for apprentices 3 Bedriftsskoler indurial establishments' s(jhools 9 Tekniske skoler Tecavlical schools Tekniske fagskoler : chnijal trude schools. 7 Elementærtekniske skoter 77,>Tentarp tecnnical schools 2 håndverks og kunstindustriskoler 5.3hoolc; of applied art Husflids og hc2imeyrkeskoler Schools of handicraft and tra.etc2s 29 Andre Ot:Iers...,..., 2... _232 Maritime skoler :viar'',;ime schools Navigasjonsskoler Na)igat',:on schools 6 Maskinistskoler Schools for (Ttarine engineers 7 Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards 8 Fiskerfagskoler Fisiery schools Andre Others... 4 Od00.r... WOO O 8 54 Merkantile skoler Aecantile schools Handelsgymnas iiip'ier commercial schools.. 3 Handelsskoler CommeL, cial schools 8 Andre Others...,......, 2 I alt 2otai Etatskoler Schools of uplic services... Schools o health ami social services Hjelpepleierskoler,',77727:7775Tchools of nursing 24 Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing 29 Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools bf child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services Andre Others Skoler for husstell o.i, Schoole_Lf JT3T7ET Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others _ _

14 Tabell (forts.). Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype Schools by ownership, type of school and type of course Drevet av Conducted by Kurstype Type of course Både hel Bare Bare Skoleslag Type of school 3 tids og hel del alt Seat Fylke Kommune Private deltids tids tids Toal State County lainicip Private Full time Full Part ality and part time time time only only Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges 7 Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges 8, 25 Andre skoler Others schools Tabell 2. Skoler etter skoleslag og skolefylke Schools by type of school and school county Av Yrkes Skoler disse skolerfor Av disse Fag land for Av helse Skoler O f which skoler bruks hand disse stell for for skoler/ verk Verk Lær Mari Merkan han og hus Skole I land jord og in sted linge time tile dels sosialt stell Lærer Andre fylke alt bruket bruks dustri skoler skoler skoler skoler skoler arbeid o.l. skoler skoler School Vocati skoler Vocati Work Schools Mari Mercan Of Schools Schools Teach Other county onaz Ofond l shop for time tile which of of ers' schoc743 schools which schools schools apprenof agri agri of handi tices cial and science ing schools schools commer health domestic train culture cuitu craft schools social etc. colvices etc.raland serleges schools industru / / / /068 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen 32 7 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr TrOndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 4 Tabell 3. Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag Fulltime teachers by education, sex and type of school Skoleslag Type of school I alt Alle lærere All teachers Med lærerutdanning With requisite education Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Males Females Males Females Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Menn Kvinner Males Females schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools Andre Others Yrkesskoler for håndverk og. industri Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others... * Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler School public services Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools Barnevernskoler Schools Sosialskoler Schools of Andre Others of child nursing of child welfare social services ,

16 Tabell 3 (forts.). Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag Fulltime teachers by education, sex and type of school 5 Skoleslag Type of school I alt Alle lærere All teachers Menn Kvinner Males Females Med lærerutdanning With requisite education I alt Menn Kvinner Males Females Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Menn Kvinner Males Females domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools Tabell 4. Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county Skolefylke School county Alle lærere All teachers I alt Menn Kvinner Menn Males Females Males Lektorer Masters with university degree Kvinner Females Adjunkter Other teachers with university degree Menn Kvinner Males Females Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Teachers with teachers' train ing college degree Menn Kvinner Males Females Faglærere med godkjent utdanning Specialized teachers with requisite education Menn Kvinner Males Females Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning Other teachers Menn Kvinner Males Females / / / /0 968 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark _ _

17 Tabell 5. Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag Parttime teachers by sex and type of school 6 Skoleslag Type of school Alle lærere All teachers Tilsatte i full post i andre skoler Employed full time in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Tilsatte i timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females. oktober 966. oktober 967. oktober 968. oktober 968 IALT_2_±,arlandbruket Vocational schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools Andre Others Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler SchooZs for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Teel,nical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trcles... Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navijation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schooz,9 Handelsskoler Commercial schools Andre Others EtatskolerS _LehoolsosaylEss. Skoler for helsestell o sosialt arbeid Sc ools of hea t a social serances Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools of child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare I _ _

18 Tabell 5 (forts.). Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag Parttime teachers by sex and type of school 7 Skoleslag Type of school Alle lærere All teachers Tilsatte i full post i andre skoler Employed full time in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Tilsatte i timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females Skoler for helsestell os sosialt arbeid (forts.) Schools of health and social services (cont.) Sosialskoler Schools of social services Andre Others domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools. Andre Others Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools Tabell 6. Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Skolefylke/skoleslag School county/type of school I alt Full post Fulltime teachers Av disse menn Of which ma les Med lærerutdanning With requisite education Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Av disse menn Of which males Timepost Parttime teachers Full post i andre skoler EmpZolied full time in other schools Timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Østfold schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

19 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 8 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i utdandisse utdan disse andre andre visning I alt menn ning ning I alt menn skoler skoler i andre With Of With Of Employed Employed out skoler which requi Without which requifu males site males time time teacheduc site also in ing in in other education schools other other ation schools schools Akershus schools of agriculture 8 3 Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Oslo schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices 2 2 Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Hedmark schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others _ 4 _

20 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Full post FUZZtime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i andre utdandisse utdan disse andre visning I ning skoler i andre Skolefylke/skoleslag alt menn ning I alt menn skoler With Employed skoler School county/type of school Of With Of Employed which requimales site requimales time out part Without which full time teachsite also in ing in educeducation ation schools schools in other other other schools 9 Oppland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industri Verkstedskoler Workshop schools Merkantile skoler. Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Buskerud schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools. Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services 3 domestic science etc Vestfold 9 schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

21 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 20 Skolefylke/skoleslag School county /type of school Full post FUZZtime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Med Uten Full Av lærerogså læreri under Av post i utdan andre disse utdan. visning disse andre I alt menn fling rung skoler i andre I Withalt menn skoler Of With Employed skoler Of out. Employed loed which requi which full part Without males site req, ui males time time teach educsite in other also in ing in education schools other other ation schools schools Telemark schools of agriculture 9 Vocational schools of handicraft and industry 03 Verkstedskoler Workshop schools 75 Lærlingeskoler Schools for apprentices 2 Maritime skoler Maritime schools 2 Merkantile skoler Mercantile schools 32 Schools of health and social services 9 domestic science etc 20 Lærerskoler Teachers' training colleges 48 Andre Others 252 AustAgder schools of agriculture 7 Vocational schools of handicraft and industry 70 Verkstedskoler Workshop schools 45 Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools 29 Merkantile skoler Mercantile schools 9 Schools of health and social services 8 domestic science etc. 9 alt _ VestAgder schools of agriculture 5 Vocational schools of handicraft and industry 66 Verkstedskoler Workshop schools 58 Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools 45 Merkantile skoler Mercantile schools 38 Schools of health and social services 4 domestic science etc. 9 Lærerskoler Teachers' training colleges ,

22 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 2 Skolefylke/skoleslag county / type of schooz Full post Fulltime teachers Uten Med lmrer Av lærerutdanning disse utdan ning I alt menn Without Of With which requisite requisite males education education I alt Timepost Parttime teachers Timepost Uten Full også i under Av post i andre visning disse andre Skoler i andre menn skoler Employed skoler Of Employed which part Al/ Without time males time teach in other also in ing in other schools other schools schools Rosaland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools schools of health and social services domestic science etc. Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Hordaland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc..... Lærerskoler Teachers' training colleges Bergen Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools. Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services Skole/ for husstell o.l. Schools of domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others

23 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 22 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i utdandisse utdan andre visning disse andre ning I skoler alt menn i flingi andre alt menn skoler Of With With Employed skoler out Of Employed part Without which requiwhich full males site males n time time teachsite in other also in ing in educ education other schools other ation schools schools Sogn c$ Fjordane schools of agriculture 9 9 Vocational schools L.,' handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools 56 5 Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schoozs 3 3 Schools of health ml,, social services domestic science etc 7 Lærerskoler Teachers' training colleges MOre og Romsdal schools of agricultape Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Wcrkshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services 6 0 domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges SrTrOndelag, schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc 8 4 Lærerskoler Teachers' training colleges

24 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school count?' and type of school 23 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full yost Fulltime teachers Uten Med lmrer Av lærerutdanning disse utdan ning I alt menn Of Without With which requisite requisite males education education alt Timepost Parttime teachers Timepost Uten Full også i Av underdisse andre post i andre visning skoler i andre menn skoler Employed Of E skoler Zo ed which full f4 Without males time time teaching in also in in other schools other other schools schools NordTrOndelag schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Nordland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc. Lærerskoler Teachers' training colleges Troms schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

25 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full også i underutdan andre visning Av lærer lærer Av post i disse utdan disse andre ning skoler i andre Skolefylke/skoleslag I alt menn ning I alt menn skoler School county / type of school Employed skoler Of With With Of Employed part Without which requi out which full requi time teacheduc site in other also in ing in males site males time educ other ation schools other ation schools schools Finnmark schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Nar 'time schools Merkantile skoler!,:epcantile schools Schools of health ici social services domestic science etc 6 5 Lærerskoler Teachers' training colleges Tabell 7. Søkere og opptatte elever etter skoleslag Applicants and pupils admitted by type of school Offentlige skoler Private skoler Public schools Private schools Opp Opptatte Alle skoler All schools Opptatte i i tatte i OPPOpp pst.av pst. av Opp pst. av Skoleslag Søkere tatte søkere Søkere tatte søkere Søkere tatte søkere Type of school Appli Ad Adcants mit mitted cants mit mitted cants mit mitted Appli Ad Ad Appli Ad Ad ted as per ted as per ted as percentage centage of app of app of applicants 4cants Fapkoler for landbruket Vocational schools of agriculture Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools 9 49 Andre Others Yrkesskoler for håndverk o industri Vocational schools of ha IcrafLan2 industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementmrtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others ,6 44, ,4 44, ,7 72, , ,7 53, ,8 40, , 74, , ,9 58, , ,3 94, ,6 38, ,8 74, , ,3 39, , ,2 45, ,3 23, ,6 30, , ,8 84, , ,6 56, , ,

26 25 Tabell 7 (forts.). Søkere og opptatte elever etter skoleslag Applicants and pupils admitted by type of school Skoleslag TRpe of school Alle skoler All schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Offentlige skoler Public schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Private skoler Private schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools , ,6 Maskinistskoler Schools for marine engineers , ,7 Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards , ,0 ^ Fiskerfagskoler Fishery schools , ,3 Andre Others , , , , ,6, ,2 Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools.. Andre Others Etatskoler Schools of public services , , , , , , , , , , , , , Skoler for helsestell olsosialt arbeid Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing , , ,6 Grunnskoler i sykepleie General 7 schools 760 of nursing 542 9, , ,3 Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing , , ,0 Barnepleieskoler Schools of child nursing , , ,2 Barnevernskoler Schools of child welfare , , ,5 Sosialskoler Schools of social services , , ,5 Andre Others , , ,3 Skoler for husstell o,l. Schools of domes'tic science r etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others , , , , , , , , , , , Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialize, teachers' training colleges , , , , , ,7 Andre skoler Other schools , , , ,52, , ,

27 Tabell 8. Skere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Applicants and pupils admitted by type of school and school county 26 Skolefylke School county I alt Fagskoler for landbruket Vocational schools of agriculture etc. Yrkesskoler for handverk og industri Vocational schools of handicraft and industry Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Skoler for Skoler helse for husstell og stell sosialt o.l. arbeid Schools Schools of of health domestic and science social etc. services Lærer Andre skoler skoler TeacherslOther training schools colleges Ostfold Søkere Applicants 4 OpptatteAdmitted Akershus Søkere Applicants 4 Opptatte Admitted Oslo Søkere Applicants Opptatte Admitted Hedmark Søkere Applicants Opptatte Admitted Oppland Skere Applicants Opptatte Admitted Buskerud Søkere Applicants Opptatte Admitted Vestfold Skere Applicants Opptatte Admitted Telemark Søkere Applicants Opptatte Admitted AustAgder Søkere Applicants Opptatte Admitted Vest Agder Skere Applicants Opptatte Admitted Rogaland Skere Applicants Opptatte Admitted

28 27 Tabell 8 (forts.). SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Applicants and pupils admitted by type of school and school county Skolefylke School county I alt Fag Yrkesskoler skoler for for handland verk og bruket industri Voca Vocational tionaz schools schools of agri of handiculture craft and etc. industry Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Skoler for husstell o.l. Schools of domestic science etc. Lærer Andre skoler skoler Teachers' Other training schools colleges Hordaland SkereApplicants 4 02 Opptatte Admitted Bergen SøkereApplicants 7 07 Opptatte Admitted Sogn og Fjordane Sokere Applicants 404 Opptatte Admitted MOre og Romsdal SOkere Applicants Opptatte Admitted SrTrOndelag Sokere Applicants 7 89 Opptatte Admitted NordTrOndelag Sokere Applicants Opptatte Admitted Nordland SøkereApplicants Opptatte Admitted Troms SkereApplicants Opptatte Admitted Q Finnmark Sokere Applicants 484 Opptatte Admitted SøkereApplicants Opptatte Admitted Opptatte i prosent av sokere Admitted as percentage of applicants 52,7 74,5 56,0 83,9 72,5 23,2 38,9 4,7 29,7

29 Tabell 9. Elever etter skolenes eierforhold og skoleslag Pupils by ownership and type of school 28 Skoleslag Type of school I alt Drevet av Conducted by Stat Fylke Kommune Private State County Plunicip Private ality Easskoler for landbruket Vocational.schools s of agriculture Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools.. Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools.... Meieriskoler Dairy schools Andre Others Vocational schools o P handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler Schools ofpubiic ezdis.ez. Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools of child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services Andre Others Skoler for husstell o.l. Schools o domestic science etc Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others alt Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools _ 7 3 _

30 Tabell 0. Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school Andre kurs Other courses Korte A I Skoleslag 47årige.klasse 2.klsse 3.klasse 4.klasse alt kurs kurs Llypc of school (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short 4 year First Second Third Fourth courses courses ear ear ear ijear 29 schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools, , Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools., Andre Others 59 2 _ Vocat:onal schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools,., Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary tcchnical schools,e0p,* Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of haicraft and trades Andre Others Maritime skoler Zaritime schools, Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others 83, Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services I Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized.9.(4Loolo of nursing 30 _ Barnepleieskoler Schools of child nursing 397 _ Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services., Andre Others I al t

31 Tabell 0 (forts.). Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school Andre kurs Other courses Korte årige I Skoleslag alt kurs.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse kurs Type of school (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short l year courses courses First Second Third Fourth year year uear uear 30 domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others Lærerskoler Teachers' trainins colle es Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools _ Tabell. Elever på deltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in parttime courses by duration of course and type of school Skoleslag Type of school Yrkesskoler for håndverk o industri Voca.tionaZ schools of hand :craft and industry Andre kurs Other courses Korte årige.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse I alt kurs kurs (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short Ji year First Second Third Fourth courses courses ear year year year Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools 39 Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler Schools of' public services.. 0 domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others 6 40 Lærerskoler Teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools

32 Tabell 2, Elever etter kursvarighet, skolefylke og skoleslag Pupils by duration of course, school county and type of school Av disse Of which Hel Del Skolefylke/skoleslag alt tids tids Scitoo/ county / type of school kurs kurs Full Parttime time courses courses 3. Kortei årige kurs kurs Short 4 year courses courses Andre kurs Other courses FOrste Annet Tredje og skole skole fjerde år år skoleår First Second Third and year year fourth year. oktober oktober 967! oktober ) oktober.968 Østfold schools of agriculture etc, Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices, I, Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services c2.0estic science etc,, _ 94 Lærerskoler Teachers' training colleges Akershus schools of agriculture etc Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoer Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices 7 7 Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others, 83 6$,.2, Oslo schools of agriculture etc Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools.., Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services Skoler for husstell 0.. Schools of domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others $ T, alt _ N 0 t e: ) Annet skoleår og over. dote: 2) Second school year and over.

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 436 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 970 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools October 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK N O RGES O F F I SIELLE ST A T IST I KK A 7 UNDERVISNINGSSTATISTIKK H ØG RE ALL M ENNSKO LE R 967-68 EDUCAT I ONAL STATISTICS Secondary General Schools 967-68 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 292 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1 OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE I FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume I Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992 C 50 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Grunnskolar. september 99 Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools September 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK 9773 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 65 UTDANNINGSSTATISTIKK AVSLUTTET UTDANNING EDUCATIONAL STATISTICS Education Finished 9773 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 ISBN

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 396 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014 KFU- møte område C Bryn skole 20.11.2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeE 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UHordringer og satsinger i område C Målet er at Oslostandarden

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer