UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969

3

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk over lærere og elever m.v. ved fag og yrkesskolene pr.. oktober 968. Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som tidligere. Førstesekretær Kjell Hogstad har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. juni 969 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFAC This publication contains statistics on teachers and pupils etc. in vocational schools per October 968. The statistics are presented in the same way as for the previous years. The publication is prepared under the supervision of Mr. Kjell Hogstad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 June 969 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner p5 engelsk 8 Tabellregister 0 Vedlegg. Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions Index of tables 8 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July &planation of Symbols Category not applicable.. Data not available Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Statistikken over fag og yrkesskoler gir opplysninger om skoleslag, elever og lærere m.v. pr.. oktober. For fagskoler for landbruket, som ikke begynner skoleåret før etter. oktober, gjelder statistikken pr. 3. oktober. I enkelte tabeller er det i tillegg til tall for tellingsåret gitt totaltall for de to foregående Ar. Statistikken omfatter fag og yrkesskoler som var i gang på tellingstidspunktet og som i skole Aret har minst 300 timer undervisning. Med i statistikken er også skoler som gir kombinert brev og klasseundervisning, når timetallet er minst 300. Unntatt er skoler som underviser i militære disipliner. Som grunnlag for oppgaveinnsamlingen nyttes Kirke og undervisningsdepartementets adresseliste for skoleverket. Statistikken bygger på oppgaver som er innhentet på fire ulike skjemaer, ett for fagskoler i landbruket, ett for merkantile skoler, ett for lærerskoler og ett for andre fag og yrkesskoler. Oppgavene er innhentet fra hver skole. Skolene gir summariske opplysninger om tallet på søkere og opptatte, tallet på elever på de enkelte kurs, elevenes fordeling etter klassetrinn, kjønn og alder, og opplysninger om lærerne. Søkere til flere skoler er telt med for hver skole de har søkt. Også når det gjelder tall for opptatte, vil samme person kunne bli telt flere ganger, dersom han har søkt og fått positivt svar på sin søknad fra flere skoler. Dette medfører at de utregnede opptaksprosenter som regel er lavere enn de faktiske opptaksmulighetene skulle tilsi. I tallet på lærerskoler er regnet med bare 4e skoler som er drevet som egne institusjoner. De lærerskoleklasser som finnes ved enkelte gymnas er ikke regnet med. Tallene for elever og lærere omfatter imidlertid også dem som hører til disse særskilte lærerskoleklasser. Spørsmålene om lærere er utformet i samsvar med lov om utdanningskrav for lærere av 6. juni 96. Rektorer, inspektører og vikarer er tatt med i statistikken, men ikke permitterte lærere.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics relate to vocational schools with at least 300 hours of yearly instruction. Correspondence schools providing postal tuition combined with instruction in classes are included. Schools giving instruction in military subjects are not included. The statistics provide information about the schools, the teachers by sex, education etc., the number of applicants and pupils admitted, the number of pupils in different courses, and the pupils by sex, age, etc. The data refer to October in the school year. An exception is made, however, concerning agricultural schools, for which the data refer to 3 October. Persons applying for admission to more than one school, and applicants offered admission to more than one school, are counted once for each school. Actual admission ratios would therefore be somewhat higher than the published figures. The number of teachers includes headmasters and substitutes, but not teachers on leave.

10 9 TABELLER TABLES

11 0 TABELLREGISTER Side. Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype 2 2. Skoler etter skoleslag og skolefylke 3 3. Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag 4 4. Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke 5 5. Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag 6 6. Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag 7 7. Skere og opptatte elever etter skoleslag SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Elever etter skolenes eierforhold og skoleslag Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag 29. Elever på deltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Elever etter kursvarighet, skolefylke og skoleslag 3 3. Elever etter kursvarighet, skoleslag og kurs Elever etter kurstype, kjonn og skoleslag Elever etter alder og skoleslag Elever etter kjønn, alder, skolefylke og skoleslag Elever etter skoleslag, skolefylke og bosted Skoler, lærere og elever etter skolefylke og kommune 60

12 INDEX OF TABLES Page. Schools by ownership, type of school and type of course 2 2. Schools by type of school and school county 3 3. Fulltime teachers by education, sex and type of school 4 4. Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county 5 5. Parttime teachers by sex and type of school 6 6. Teachers by sex, education, school county and type of school 7 7. Applicants and pupils admitted by type of school Applicants and pupils admitted by type of school and school county Pupils by ownership and type of school Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school 29. Pupils in parttime courses by duration of course and type of school Pupils by duration of course, school county and type of school 3 3. Pupils by duration of course, type of school and course Pupils by type of course, sex and type of school Pupils by age and type of school Pupils by sex, age, school county and type of school Pupils by type of school, school county and place of residence Schools, teachers and pupils by school county and school municipality 60

13 Tabell. Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype Schools by ownership, type of school and type of course 2 Skoleslag Type of school Drevet av Conducted by Kurstype Type of course Både hel Bare Bare tids og hel del alt Stat Fylke Kommune Private deltids tids tids State County Pfttnicip Private Full time Full Part ality and part time time time only only. oktober oktober oktober oktober 968 FaL.:._;kLler for landbruket Vocational schools olla222,2ulture etc. Landbruksskoler/jordtruksskoler Agricultural schools 39 Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural (.. schools 7 Meieriskoler Dairy e2hools 3 Andre Others Yrkesskoler for håndverk o, industri Vocaional schools dicat and industru Verkstedskoler Workshop schools 02 Lærlingeskoler Scho(s for apprentices 3 Bedriftsskoler indurial establishments' s(jhools 9 Tekniske skoler Tecavlical schools Tekniske fagskoler : chnijal trude schools. 7 Elementærtekniske skoter 77,>Tentarp tecnnical schools 2 håndverks og kunstindustriskoler 5.3hoolc; of applied art Husflids og hc2imeyrkeskoler Schools of handicraft and tra.etc2s 29 Andre Ot:Iers...,..., 2... _232 Maritime skoler :viar'',;ime schools Navigasjonsskoler Na)igat',:on schools 6 Maskinistskoler Schools for (Ttarine engineers 7 Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards 8 Fiskerfagskoler Fisiery schools Andre Others... 4 Od00.r... WOO O 8 54 Merkantile skoler Aecantile schools Handelsgymnas iiip'ier commercial schools.. 3 Handelsskoler CommeL, cial schools 8 Andre Others...,......, 2 I alt 2otai Etatskoler Schools of uplic services... Schools o health ami social services Hjelpepleierskoler,',77727:7775Tchools of nursing 24 Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing 29 Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools bf child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services Andre Others Skoler for husstell o.i, Schoole_Lf JT3T7ET Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others _ _

14 Tabell (forts.). Skoler etter eierforhold, skoleslag og kurstype Schools by ownership, type of school and type of course Drevet av Conducted by Kurstype Type of course Både hel Bare Bare Skoleslag Type of school 3 tids og hel del alt Seat Fylke Kommune Private deltids tids tids Toal State County lainicip Private Full time Full Part ality and part time time time only only Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges 7 Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges 8, 25 Andre skoler Others schools Tabell 2. Skoler etter skoleslag og skolefylke Schools by type of school and school county Av Yrkes Skoler disse skolerfor Av disse Fag land for Av helse Skoler O f which skoler bruks hand disse stell for for skoler/ verk Verk Lær Mari Merkan han og hus Skole I land jord og in sted linge time tile dels sosialt stell Lærer Andre fylke alt bruket bruks dustri skoler skoler skoler skoler skoler arbeid o.l. skoler skoler School Vocati skoler Vocati Work Schools Mari Mercan Of Schools Schools Teach Other county onaz Ofond l shop for time tile which of of ers' schoc743 schools which schools schools apprenof agri agri of handi tices cial and science ing schools schools commer health domestic train culture cuitu craft schools social etc. colvices etc.raland serleges schools industru / / / /068 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen 32 7 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr TrOndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 4 Tabell 3. Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag Fulltime teachers by education, sex and type of school Skoleslag Type of school I alt Alle lærere All teachers Med lærerutdanning With requisite education Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Males Females Males Females Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Menn Kvinner Males Females schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools Andre Others Yrkesskoler for håndverk og. industri Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others... * Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler School public services Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools Barnevernskoler Schools Sosialskoler Schools of Andre Others of child nursing of child welfare social services ,

16 Tabell 3 (forts.). Lærere i full post etter utdanning, kjønn og skoleslag Fulltime teachers by education, sex and type of school 5 Skoleslag Type of school I alt Alle lærere All teachers Menn Kvinner Males Females Med lærerutdanning With requisite education I alt Menn Kvinner Males Females Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Menn Kvinner Males Females domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools Tabell 4. Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning, kjønn og skolefylke Fulltime teachers in vocational schools of handicraft and industry by education, sex and school county Skolefylke School county Alle lærere All teachers I alt Menn Kvinner Menn Males Females Males Lektorer Masters with university degree Kvinner Females Adjunkter Other teachers with university degree Menn Kvinner Males Females Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Teachers with teachers' train ing college degree Menn Kvinner Males Females Faglærere med godkjent utdanning Specialized teachers with requisite education Menn Kvinner Males Females Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning Other teachers Menn Kvinner Males Females / / / /0 968 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark _ _

17 Tabell 5. Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag Parttime teachers by sex and type of school 6 Skoleslag Type of school Alle lærere All teachers Tilsatte i full post i andre skoler Employed full time in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Tilsatte i timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females. oktober 966. oktober 967. oktober 968. oktober 968 IALT_2_±,arlandbruket Vocational schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools Andre Others Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler SchooZs for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Teel,nical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trcles... Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navijation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schooz,9 Handelsskoler Commercial schools Andre Others EtatskolerS _LehoolsosaylEss. Skoler for helsestell o sosialt arbeid Sc ools of hea t a social serances Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools of child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare I _ _

18 Tabell 5 (forts.). Lærere i timepost etter kjønn og skoleslag Parttime teachers by sex and type of school 7 Skoleslag Type of school Alle lærere All teachers Tilsatte i full post i andre skoler Employed full time in other schools I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Tilsatte i timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Menn Kvinner Males Females Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Menn Kvinner Males Females Skoler for helsestell os sosialt arbeid (forts.) Schools of health and social services (cont.) Sosialskoler Schools of social services Andre Others domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools. Andre Others Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools Tabell 6. Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Skolefylke/skoleslag School county/type of school I alt Full post Fulltime teachers Av disse menn Of which ma les Med lærerutdanning With requisite education Uten lærerutdanning Without requisite education I alt Av disse menn Of which males Timepost Parttime teachers Full post i andre skoler EmpZolied full time in other schools Timepost også i andre skoler Employed part time also in other schools Uten undervisning i andre skoler Without teaching in other schools Østfold schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

19 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 8 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i utdandisse utdan disse andre andre visning I alt menn ning ning I alt menn skoler skoler i andre With Of With Of Employed Employed out skoler which requi Without which requifu males site males time time teacheduc site also in ing in in other education schools other other ation schools schools Akershus schools of agriculture 8 3 Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Oslo schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices 2 2 Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Hedmark schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others _ 4 _

20 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Full post FUZZtime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i andre utdandisse utdan disse andre visning I ning skoler i andre Skolefylke/skoleslag alt menn ning I alt menn skoler With Employed skoler School county/type of school Of With Of Employed which requimales site requimales time out part Without which full time teachsite also in ing in educeducation ation schools schools in other other other schools 9 Oppland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industri Verkstedskoler Workshop schools Merkantile skoler. Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Buskerud schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools. Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services 3 domestic science etc Vestfold 9 schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

21 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjonn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 20 Skolefylke/skoleslag School county /type of school Full post FUZZtime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Med Uten Full Av lærerogså læreri under Av post i utdan andre disse utdan. visning disse andre I alt menn fling rung skoler i andre I Withalt menn skoler Of With Employed skoler Of out. Employed loed which requi which full part Without males site req, ui males time time teach educsite in other also in ing in education schools other other ation schools schools Telemark schools of agriculture 9 Vocational schools of handicraft and industry 03 Verkstedskoler Workshop schools 75 Lærlingeskoler Schools for apprentices 2 Maritime skoler Maritime schools 2 Merkantile skoler Mercantile schools 32 Schools of health and social services 9 domestic science etc 20 Lærerskoler Teachers' training colleges 48 Andre Others 252 AustAgder schools of agriculture 7 Vocational schools of handicraft and industry 70 Verkstedskoler Workshop schools 45 Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools 29 Merkantile skoler Mercantile schools 9 Schools of health and social services 8 domestic science etc. 9 alt _ VestAgder schools of agriculture 5 Vocational schools of handicraft and industry 66 Verkstedskoler Workshop schools 58 Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools 45 Merkantile skoler Mercantile schools 38 Schools of health and social services 4 domestic science etc. 9 Lærerskoler Teachers' training colleges ,

22 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 2 Skolefylke/skoleslag county / type of schooz Full post Fulltime teachers Uten Med lmrer Av lærerutdanning disse utdan ning I alt menn Without Of With which requisite requisite males education education I alt Timepost Parttime teachers Timepost Uten Full også i under Av post i andre visning disse andre Skoler i andre menn skoler Employed skoler Of Employed which part Al/ Without time males time teach in other also in ing in other schools other schools schools Rosaland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools schools of health and social services domestic science etc. Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others Hordaland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc..... Lærerskoler Teachers' training colleges Bergen Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools. Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services Skole/ for husstell o.l. Schools of domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others

23 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school 22 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full lærer også i under Av lærer Av post i utdandisse utdan andre visning disse andre ning I skoler alt menn i flingi andre alt menn skoler Of With With Employed skoler out Of Employed part Without which requiwhich full males site males n time time teachsite in other also in ing in educ education other schools other ation schools schools Sogn c$ Fjordane schools of agriculture 9 9 Vocational schools L.,' handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools 56 5 Lærlingeskoler Schools for apprentices Merkantile skoler Mercantile schoozs 3 3 Schools of health ml,, social services domestic science etc 7 Lærerskoler Teachers' training colleges MOre og Romsdal schools of agricultape Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Wcrkshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services 6 0 domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges SrTrOndelag, schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc 8 4 Lærerskoler Teachers' training colleges

24 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school count?' and type of school 23 Skolefylke/skoleslag School county / type of school Full yost Fulltime teachers Uten Med lmrer Av lærerutdanning disse utdan ning I alt menn Of Without With which requisite requisite males education education alt Timepost Parttime teachers Timepost Uten Full også i Av underdisse andre post i andre visning skoler i andre menn skoler Employed Of E skoler Zo ed which full f4 Without males time time teaching in also in in other schools other other schools schools NordTrOndelag schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Nordland schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc. Lærerskoler Teachers' training colleges Troms schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges

25 Tabell 6 (forts.). Lærere etter kjønn, utdanning, skolefylke og skoleslag Teachers by sex, education, school county and type of school Full post Fulltime teachers Timepost Parttime teachers Uten Timepost Uten Med Full også i underutdan andre visning Av lærer lærer Av post i disse utdan disse andre ning skoler i andre Skolefylke/skoleslag I alt menn ning I alt menn skoler School county / type of school Employed skoler Of With With Of Employed part Without which requi out which full requi time teacheduc site in other also in ing in males site males time educ other ation schools other ation schools schools Finnmark schools of agriculture Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Nar 'time schools Merkantile skoler!,:epcantile schools Schools of health ici social services domestic science etc 6 5 Lærerskoler Teachers' training colleges Tabell 7. Søkere og opptatte elever etter skoleslag Applicants and pupils admitted by type of school Offentlige skoler Private skoler Public schools Private schools Opp Opptatte Alle skoler All schools Opptatte i i tatte i OPPOpp pst.av pst. av Opp pst. av Skoleslag Søkere tatte søkere Søkere tatte søkere Søkere tatte søkere Type of school Appli Ad Adcants mit mitted cants mit mitted cants mit mitted Appli Ad Ad Appli Ad Ad ted as per ted as per ted as percentage centage of app of app of applicants 4cants Fapkoler for landbruket Vocational schools of agriculture Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools 9 49 Andre Others Yrkesskoler for håndverk o industri Vocational schools of ha IcrafLan2 industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementmrtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others ,6 44, ,4 44, ,7 72, , ,7 53, ,8 40, , 74, , ,9 58, , ,3 94, ,6 38, ,8 74, , ,3 39, , ,2 45, ,3 23, ,6 30, , ,8 84, , ,6 56, , ,

26 25 Tabell 7 (forts.). Søkere og opptatte elever etter skoleslag Applicants and pupils admitted by type of school Skoleslag TRpe of school Alle skoler All schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Offentlige skoler Public schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Private skoler Private schools Opptatte i Opp pst. av Søkere tatte søkere Appli Ad Adcants mit mitted ted as percentage of applicants Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools , ,6 Maskinistskoler Schools for marine engineers , ,7 Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards , ,0 ^ Fiskerfagskoler Fishery schools , ,3 Andre Others , , , , ,6, ,2 Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools.. Andre Others Etatskoler Schools of public services , , , , , , , , , , , , , Skoler for helsestell olsosialt arbeid Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing , , ,6 Grunnskoler i sykepleie General 7 schools 760 of nursing 542 9, , ,3 Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing , , ,0 Barnepleieskoler Schools of child nursing , , ,2 Barnevernskoler Schools of child welfare , , ,5 Sosialskoler Schools of social services , , ,5 Andre Others , , ,3 Skoler for husstell o,l. Schools of domes'tic science r etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others , , , , , , , , , , , Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialize, teachers' training colleges , , , , , ,7 Andre skoler Other schools , , , ,52, , ,

27 Tabell 8. Skere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Applicants and pupils admitted by type of school and school county 26 Skolefylke School county I alt Fagskoler for landbruket Vocational schools of agriculture etc. Yrkesskoler for handverk og industri Vocational schools of handicraft and industry Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Skoler for Skoler helse for husstell og stell sosialt o.l. arbeid Schools Schools of of health domestic and science social etc. services Lærer Andre skoler skoler TeacherslOther training schools colleges Ostfold Søkere Applicants 4 OpptatteAdmitted Akershus Søkere Applicants 4 Opptatte Admitted Oslo Søkere Applicants Opptatte Admitted Hedmark Søkere Applicants Opptatte Admitted Oppland Skere Applicants Opptatte Admitted Buskerud Søkere Applicants Opptatte Admitted Vestfold Skere Applicants Opptatte Admitted Telemark Søkere Applicants Opptatte Admitted AustAgder Søkere Applicants Opptatte Admitted Vest Agder Skere Applicants Opptatte Admitted Rogaland Skere Applicants Opptatte Admitted

28 27 Tabell 8 (forts.). SOkere og opptatte elever etter skoleslag og skolefylke Applicants and pupils admitted by type of school and school county Skolefylke School county I alt Fag Yrkesskoler skoler for for handland verk og bruket industri Voca Vocational tionaz schools schools of agri of handiculture craft and etc. industry Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Skoler for helsestell og sosialt arbeid Schools of health and social services Skoler for husstell o.l. Schools of domestic science etc. Lærer Andre skoler skoler Teachers' Other training schools colleges Hordaland SkereApplicants 4 02 Opptatte Admitted Bergen SøkereApplicants 7 07 Opptatte Admitted Sogn og Fjordane Sokere Applicants 404 Opptatte Admitted MOre og Romsdal SOkere Applicants Opptatte Admitted SrTrOndelag Sokere Applicants 7 89 Opptatte Admitted NordTrOndelag Sokere Applicants Opptatte Admitted Nordland SøkereApplicants Opptatte Admitted Troms SkereApplicants Opptatte Admitted Q Finnmark Sokere Applicants 484 Opptatte Admitted SøkereApplicants Opptatte Admitted Opptatte i prosent av sokere Admitted as percentage of applicants 52,7 74,5 56,0 83,9 72,5 23,2 38,9 4,7 29,7

29 Tabell 9. Elever etter skolenes eierforhold og skoleslag Pupils by ownership and type of school 28 Skoleslag Type of school I alt Drevet av Conducted by Stat Fylke Kommune Private State County Plunicip Private ality Easskoler for landbruket Vocational.schools s of agriculture Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools.. Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools.... Meieriskoler Dairy schools Andre Others Vocational schools o P handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler Schools ofpubiic ezdis.ez. Schools of health and social services Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized schools of nursing Barnepleieskoler Schools of child nursing Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services Andre Others Skoler for husstell o.l. Schools o domestic science etc Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others alt Lærerskoler Teachers' training colleges Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools _ 7 3 _

30 Tabell 0. Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school Andre kurs Other courses Korte A I Skoleslag 47årige.klasse 2.klsse 3.klasse 4.klasse alt kurs kurs Llypc of school (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short 4 year First Second Third Fourth courses courses ear ear ear ijear 29 schools of agriculture etc. Landbruksskoler/jordbruksskoler Agricultural schools, , Skogskoler Schools of forestry Gartneri og hagebruksskoler Horticultural schools Meieriskoler Dairy schools., Andre Others 59 2 _ Vocat:onal schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools,., Tekniske fagskoler Technical trade schools Elementærtekniske skoler Elementary tcchnical schools,e0p,* Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of haicraft and trades Andre Others Maritime skoler Zaritime schools, Navigasjonsskoler Navigation schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Kokk og stuertskoler Schools for cooks and stewards Fiskerfagskoler Fishery schools Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools Handelsskoler Commercial schools Andre Others 83, Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services I Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Grunnskoler i sykepleie General schools of nursing Spesialskoler i sykepleie Specialized.9.(4Loolo of nursing 30 _ Barnepleieskoler Schools of child nursing 397 _ Barnevernskoler Schools of child welfare Sosialskoler Schools of social services., Andre Others I al t

31 Tabell 0 (forts.). Elever på heltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in fulltime courses by duration of course and type of school Andre kurs Other courses Korte årige I Skoleslag alt kurs.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse kurs Type of school (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short l year courses courses First Second Third Fourth year year uear uear 30 domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others Lærerskoler Teachers' trainins colle es Alminnelige lærerskoler Ordinary teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools _ Tabell. Elever på deltidskurs etter kursvarighet og skoleslag Pupils in parttime courses by duration of course and type of school Skoleslag Type of school Yrkesskoler for håndverk o industri Voca.tionaZ schools of hand :craft and industry Andre kurs Other courses Korte årige.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse I alt kurs kurs (skoleår) (skoleår) (skoleår) (skoleår) Short Ji year First Second Third Fourth courses courses ear year year year Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Bedriftsskoler Industrial establishments' schools Tekniske skoler Technical schools Elementærtekniske skoler Elementary technical schools Håndverks og kunstindustriskoler Schools of applied art Husflids og heimeyrkeskoler Schools of handicraft and trades Andre Others Maritime skoler Maritime schools Maskinistskoler Schools for marine engineers Andre Others Merkantile skoler Mercantile schools Handelsgymnas Higher commercial schools 39 Handelsskoler Commercial schools Andre Others Etatskoler Schools of' public services.. 0 domestic science etc. Husmorskoler Housekeeping schools Andre Others 6 40 Lærerskoler Teachers' training colleges Spesial og faglærerskoler Specialized teachers' training colleges Andre skoler Other schools

32 Tabell 2, Elever etter kursvarighet, skolefylke og skoleslag Pupils by duration of course, school county and type of school Av disse Of which Hel Del Skolefylke/skoleslag alt tids tids Scitoo/ county / type of school kurs kurs Full Parttime time courses courses 3. Kortei årige kurs kurs Short 4 year courses courses Andre kurs Other courses FOrste Annet Tredje og skole skole fjerde år år skoleår First Second Third and year year fourth year. oktober oktober 967! oktober ) oktober.968 Østfold schools of agriculture etc, Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices, I, Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services c2.0estic science etc,, _ 94 Lærerskoler Teachers' training colleges Akershus schools of agriculture etc Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoer Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices 7 7 Merkantile skoler Mercantile schools Schools of health and social services domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others, 83 6$,.2, Oslo schools of agriculture etc Vocational schools of handicraft and industry Verkstedskoler Workshop schools Lærlingeskoler Schools for apprentices Maritime skoler Maritime schools Merkantile skoler Mercantile schools.., Etatskoler Schools of public services Schools of health and social services Skoler for husstell 0.. Schools of domestic science etc Lærerskoler Teachers' training colleges Andre Others $ T, alt _ N 0 t e: ) Annet skoleår og over. dote: 2) Second school year and over.

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer