Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen NOS III 303 Fagskolestatistikk NOS III 343, til IV 40, til IV 85, V 6, til V 101, til V 162, til VI 40, til VI 137, til VII 20, til VII 133, til VIII 25, til VIII 123, til IX 87, til IX 162, til X 36, til X 86, til X 182, til XI 74, til XI 186 Undervisningsstatistikk NOS XI 222, XI 264, XI 296, 1955=56 XI 315, XI 344, _ A 14, A 25, A 42, IV A 82, IV A 103, IV A 128

5 Forord I denne publikasjonen er det gitt oppgaver over lærere og elever mv ved fag og yrkesskolene i skoleåret Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som for de tre foregående år Fullmektig Evelyn Erlandsen har stått for arbeidet med statistikken Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 25 juli 1966 Petter Jakob Bjerve Idar Møglestue

6 Innhold Oversikt Side Omfang og opplegg C 7 Skoler og lærere WO Søkere og opptatte eo 0 8 Elever etter skoleslag og kurstype oo tro e 10 Elever etter kjønn og alder 12 Tabeller I Skoler etter skoleslag, eierforhold og kurstype 16 II Skoler i de enkelte fylker etter skoleslag 17 III Lærere i full post etter skoleslag, utdanning og kjønn 18 IV etter utdanning og kjønn to ,00coeoowoosio Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri V Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn 20 VI Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag 21 VII Søkere og opptatte elever etter skoleslag 26 VIII Søkere og opptatte elever i de enkelte fylker etter skoleslag 27 IX Elever etter skolesla _ g ilseiodosoosegrios ernefoosip004b , X Elever på heltids(dag)kurs etter skoleslag og kursvarighet 30 XI Elever på deltids(kvelds)kurs etter skoleslag og kursvarighet 31 XII Elever i de enkelte fylker etter skoleslag, kurstype og kurs varighet XIII Elever etter skoleslag, linje, kurstype og kursvarighet 37 XIV Elever _ etter skolesla _ g, kurstype og kjønn e041000, XV Elever etter skoleslag og alder 45 XVI Elever i de enkelte fylker etter alder og kjønn 47 XVII Elever fast bosatt i eller utenfor skolekommunen 55 XVIII Skoler, lærere og elever i de enkelte kommuner Standardtegn Tall kan ikke forekomme Null

7 OVERSIKT Omfang og opplegg Statistikken over fag og yrkesskoler gir oppgaver over elever og lærere mv pr 1 oktober For fagskoler for landbruket, som ikke begynner skoleåret før etter 1 oktober, er oppgavene innhentet pr 31 oktober Statistikken skal omfatte all fag og yrkesskoleundervisning som var i gang på tellingstidspunktet, og som hadde en varighet av minst 300 undervisningstimer i : året, unntatt skoler som underviser i militære disipliner Som grunnlag for oppgaveinnsamlingen nyttes Kirke og undervisningsdepartementets adresseliste for skoleverket Statistikken bygger på oppgaver som er innhentet på seks ulike skjemaer, et skjema for hver av gruppene fagskoler i landbruket, merkantile skoler, alminnelige lærerskoler, yrkesskoler for håndverk og industri, f agskoler for mat og husstell og andre skoler Oppgavene er innhentet fra hver enkelt skole, og skolene er bedt om å gi summariske opplysninger om tallet på søkere og opptatte, tallet på elever på de enkelte linjer eller kurs, om elevenes fordeling på klassetrinn, kjønn og alder, og opplysninger om lærerne Avtrykk av skjemaer var tatt inn som vedlegg til publikasjonen Undervisningsstatistikk IV (NOS A 83) Skoler og lærere For skoleåret er det til sammen innhentet oppgaver fra 662 fag og yrkesskoler Aret før omfattet statistikken 633 skoler Oppgangen i tallet på skoler skyldes i første rekke hjelpepleierskolene (20 skoler), som det tidligere ikke har vært innhentet oppgaver fra Om lag en tredjepart av skolene var yrkesskoler for håndverk og industri Den nest største skolegruppen var de merkantile skoler, som omfattet en femtepart av samtlige fag og yrkesskoler Fag og yrkesskolene hadde til sammen lærere i full post pr 1 oktober 1965 Vel to femteparter av disse underviste i yrkesskoler for håndverk og industri De merkantile skoler hadde 13 prosent av alle lærere i full post, lagerskolene 12 prosent og de maritime skoler og fagskoler for landbruket ca 9 prosent hver

8 8 Tabell 1 Skoler og lærere Lærere i full post e_itdrla Lærexieost Tilsatt Tilsatt Uten Med Uten i full i time underpost i post visning I lærer lærer I alt utdan utdan alt ogsa i annen 1 annen ning ning annen skole skole skole Fagskoler for landbruket Yrkesskoler for handverk og industri Maritime skoler Merkantile skoler Etatskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Skoler for husstell ol Lærerskoler Andre sicoler _, Alle skoler alt 18 prosent av de lærerne som var tilsatt i full post, manglet godkjent lærerutdanning Slik tilsetting var vanligst ved skoler for helsestell og sosialt arbeid, hvor over en tredjepart av den faste lærerstaben var uten godkjent pedagogisk utdanning Denne gruppen av skoler nyttet også forholdsvis mange timelærere, idet tallet på timelærere var nesten fem ganger større enn tallet på lærere tilsatt i full post Det er ellers karakteristisk for fag og yrkesskolene at de i stor utstrekning baserer sin undervisning på timelærere For alle skolene til sammen var således tallet på timelærere større enn tallet på lærere tilsatt i full post Fra høsten 1964 til høsten 1965 okte tallet på lærere i full post med 313 eller 7 prosent Tre fjerdeparter av lærertilvekst6n falt på yrkesskoler for håndverk og industri, som økte sitt faste lærertall'med 12 prosent Fag og yrkesskolene hadde til sammen 6 prosent flere timelærere høsten 1965 enn et år tidligere Økingen var størst ved yrkesskoler for håndvdrk og industri, skoler for helsestell og sosialt arbeid og ved skoler for husstell 0 1 De merkantile skolene, etatskolene og lærerskolene hadde noen færre timelærere hosten 1965 enn et år tidligere Søkere og opptdtte På oppgaveskjemaene er skolene bedt om å gi opplysninger om tallet på personer som søkte om opptaking og om hvor mange som ble opptatt ved skolen

9 9 høsten 1965 Søkertallet utgjorde , og tallet på søkere som ble opptatt var , det vil si at opptakingsprosenten i gjennomsnitt for alle fag og yrkesskoler var 53 Tabell Søkere og opptatte elever etter skoleslag Søkere Opptatte _ 1965 Opptatte i prosent av søkere Fagskoler for landbruket og industri Maritime skoler Merkantile skoler Etatskoler sosialt arbeid Skoler for husstell Lærerskoler : Andre skoler 'Alle skoler ,2 66, ) ) ,4 78, 3 75,2 29,6 31,5 1 ) ^ 37,3 3 8, 6 66, ) 52,0 81,4 75,4 27,5 26,8 34,0 35 ; 5 66,9 52,8 1) Omfatter ikke hjelpepleierskolene Sammenliknet med foregående skoleår Økte tallet på søkere til fag og yrkesskolene med i alt eller 7 prosent Hjelpepleierskolene er da ikke medregnet Økingen var forholdsvis størst ved skoler for helsestell og sosialt arbeid (43 prosent) og for lærerskolene (20 prosent) Ved fagskolene for landbruket, de maritime skoler, merkantile skoler og tatskolene var tallet på søkere mindre høsten 1965 enn et år tidligere Tallet på opptatte elever (ekskl hjelpepleierelever) _ økte med 940 eller 2 prosent fra 1964 til 1965 Den vesentligste del av denne Økingen gjelder yrkesskolene for håndverk og industri og lærerskolene, hvor tallet 0 pa opptatte økte med 11 prosent Ved fagskolene for landbruket, maritime skoler, merkantile skoler og etatskolene ble det opptatt til dels betydelig færre elever høsten 1965 enn året for Opptakingsprosenten var lavest ved skoler for helsestell og sosialt arbeid og ved etatskoler, hvor henholdsvis 27 1) og 28 prosent av søkerne ble opptatt Høyest opptakingsprosent hadde de maritime og de merkantile skoler Av søkerne til de maritime skoler ble 81 prosent og til de merkantile skoler pm lag 75 prosent besluttet opptatt Ved yrkesskoler for håndverk og industri ble 52 prosent av søkerne tatt opp 1) Regnet ekskl, hjelpepleierskolene var opptakingsprosenten 24

10 10 Den gjennomsnittlige opptakingsprosent var noe lavere i 1965 enn i 1964 for de fleste grupper av fag og yrkesskoler Det var bare yrkesskoler for håndverk og industri, maritime skoler og merkantile skoler som viste en svak stigning Tallet på søkere bygger, på summariske oppgaver fra de enkelte skoler De som har søkt flere skoler samtidig er derfor tatt med en gang for hver skole som er søkt Også når det gjelder oppgavene over opptatte, vil samme person kunne bli telt flere ganger, dersom han har søkt og fått positivt svar på sin søknad fra flere skoler De tall for søkere og opptatte som er gitt i undervisningsstatistikken er derfor bruttotall Det medfører at de beregnede opptaksprosenter som regel er noe lavere enn de faktiske opptaksmulighetene ved fag og yrkesskolene skulle tilsi Norges almenvitenskapelige forskningsråd gjorde høsten 1963 en spesialundersøkelse med sikte på å komme fram til nettotall for søkere Undersøkelsen som i hovedtrekkene omfattet de samme skoler som undervisningsstatistikken, viste at 10,8 prosent av søknadene til fag og yrkesskolene var dobbeltsøknader I alt 8,5 prosent av søkerne trakk seg etter å ha fått tilbud om elevplass Dersom en antar at liknende forhold også gjaldt høsten 1965, kan tallet på effektive søkere anslås til rundt Av disse fikk om lag 65 prosent tilbud om elevplass og begynte ved fag og yrkesskoler Det tilsvarende tall høsten 1964 var 68 prosent Elever etter skoleslag og kurstype Fag og yrkesskolene hadde til sammen elever pr loktober 1965 Om lag 89 prosent av elevene gikk på yrkesskoler for håndverk og industri, Tabell 3 Elever etter skoleslag Fagskoler for landbruket og industri : Maritime skoler o : Merkantile skoler o Etatskoler aa sosialt arbeid Skoler for husstell o Lærerskoler Andre skoler Alle skoler

11 11 27 prosent var elever ved merkantile skoler, og 11 prosent varlærerskoleelever sosialt arbeid hadde om lag 8 prosent, maritime skoler 6 prosent og fagskoler for landbruket vel 4'prosent av samlet elevtall ved fag og yrkesskolene Tallet på elever økte med til sammen (inkl hjelpepleierskolene 3 247) eller om lag 4 prosent fra høsten 1964 til høsten 1965 Storparten av denne 0kingen falt på yrkesskoler for håndverk og industri, lærerskoler og skoler for helsestell og sosialt arbeid Ved disse skolene okte elevtallet med henholdsvis 10, 9 og 6 prosent Tabell 4 Elever etter skoleslag, kurstype og kursvarighet Heltidskurs Halv Lengre kurs Alle årige Annet kurs I alt og Første og kortere årskole skole senere kurs gr I Deltidskurs Halv Lengre kurs årige Annet alt og Fors Le og kort skole senere ere år skolekurs år Fagskoler for landbruket Yrkesskoler for håndverk og industri Maritime skoler Merkantile skoler Etatskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Skoler for husstell ' Lwrerskoler Andre skoler Alle skoler Snaut en sjettepart av elevene gikk høsten 1965 på deltids eller kveldskurs Slik undervisning var vanligst ved yrkesskoler for håndverk og industri, hvor i alt 24 prosent av elevene gikk på deltidskurs Dette var i første rekke elever ved lfflrlingeskolene og elever som gikk lærlingekurs ved verkstedskolene Også de merkantile skolene hadde forholdsvis mange (22 prosent) elever på deltidskurs, noe som skyldes kveldskurser ved handelsskolene og handels og kontorlærlingeskolene

12 12 Elever etter kjønn og alder Tre femteparter av fag og yrkesskoleelevene høsten 1965 var menn og to femteparter kvinner Mannsandelen var størst blant elever på deltidskurs Fordelingen på mannlige og kvinnelige elever var omtrent den samme som året for Tabell 5 Prosentvis fordeling av elevene i de enkelte skoleslag og kurstyper etter kjønn Alle kurs HeltidskursDeltidskurs Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Fagskoler for landbruket 93 7 og industri Maritime skoler, 97 3 Merkantile skoler Etatskoler , sosialt arbeid, 5 95 Skoler for husstell ol 3 97 Lærerskoler Andre skoler, Alle skoler Ved skoler for husstell ol og ved skoler for helsestell og sosialt arbeid var det nesten bare kvinnelige elever Også de merkantile skoler og lærerskolene hadde flere kvinnelige enn mannlige elever Ved de andre grupper av fag og yrkesskoler, og da særlig ved de maritime skoler og ved fagskolene for landbruket, var de aller fleste elevene menn To tredjeparter av elevene ved fag og yrkesskolene var 20 år eller yngre Aldersgruppene fra 16 til 20 år var de best representerte,til sammen 62 prosent av elevene tilhørte disse fem alderskull De merkantile skolene hadde de yngste elevene I denne skolegruppen var hele 82 prosent av elevene under 21 år Også ved husstellskolene og ved yrkesskolene for håndverk og industri hadde elevene forholdsvis lav gjennomsnittsalder Ved disse skolegruppene var henholdsvis 77 og 73 prosent av elevene under 21 år Tilsvarende tall var bare 30 prosent for lærerskolene og 33 prosent for de maritime skolene

13 13 Tabell 6 Prosentvis fordeling av elevene i de enkelte skoleslag etter alder Alder pr 31/ (fødselsår) Fag Yrkessko skoler ler for Marifor hånd time land verk og skobruk induler et stri Merkantile skoler Skoler Skofor ler helse for stell husog stel sosial ol arbeid Lærersko l ler Etatskoler I og alt andre skoler I prosent av samlet ungdomstall 14 år (1951) 0,2 0,1 0,1 0,1 2,1 15 " (1950) 6,2 0,1 3,6 5,6 16 " (1949) 14,4 0,6 15,7 0,6 0,1 3,5 10,2 17 " (1948) 18 " (1947) 19 it (1946) 20 " (1945) 21 " (1944) 22 If (1943) 23 " (1942) 24 " (1941) 25 " og over 10,1 17,1 2,4 23,9 0,1 3,9 0,4 2,7 16,4 15,6 7,0 18,6 6,2 23,8 3,0 6,1 19,4 11,7 12,5 13,3 17,8 30,7 9,0 10,4 11,3 7,9 10,6 6,6 22,7 18,2 17,2 12,7 11,1 6,1 9,6 4,4 20,6 9,1 21,3 14,5 9,4 4,8 7,9 3,3 11,4 4,8 14,2 12,9 6,4 3,7 8,9 2,2 6,4 3,0 8,6 10,1 3,0 2,8 7,1 1,5 3,2 1,4 5,4 6,2 13,9 13,9 13,3 10,4 9,1 6,4 4,6 3,0 (1940 og tidligere) , , ,9 24,2 116 Ialt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0 100,0 0,1 4,2 12,3 16,2 15,7 14,3 12,3 11,2 8,9 6,8 5,2 Av ungdommer i alderen 17 år var 162 elever ved fag og yrkesskoler pr 1 oktober 1965 Tilsvarende elevhyppighet utgjorde 156 året før Også for de andre aldersgrupper viste elevhyppighetene gjennomgående oppgang fra 1964 til 1965 Oppgangen var mest markert i 16årsgruppen, hvor tallet på fag og yrkesskoleelever gikk opp fra 113 til 123 promille av alle 16åringer

14 TAB ELLE R

15 lodostriskolmr l i he og æurbeidsskoier " l Andre Z alt,~ Maritime skoler Navigasjonsskoler ^~^^^^ 16 Maskioistakolar ~ 10 3 Kokk og stuertskoler l 5 5 Aodre ~ I alt ~~ Merkantile skoler 3 ^~^~d~ls m y~~~^~ ^^^^^^^^^^ BaodalsokoIer ~ Andre merkæntilæ skoler Etatskoler ~ Fagskoler for landbruket Jordbruksskoler, l Gartneri og skoler 8 ~ 6 1 I 8 Mæierlokoler 3 ~ 3 3 Andre ~,~,,,,,~, 2 3 I63 alt YrkesskoIer for b&odværk sairdustri Verkstedskoler " Lmr(li koler Bedriftsskoler ~ ' Tekniske okoler, Tekniske fagskoler ~ Elementærtekniske skoler sosialt arbeid Hjelpepleierskoler Grunnskoler i sykepleie I SpaolalokoIer i sykepleie 5 l 6 6 Barnevernskoler ~ Soolælokolær ' Aodre ~~ I alt~~~ I ' 8koIer for husstell ol Husmorskoler ~ Andre l Z alt ^ Tabell Z Skoler etter skoleslag, eierforhold og kurstype Drevet av Av disse: Både hel Bare Bare Sta Fyl Kom Pri I alt tids og hel delten tidskurser kurser kurser Imrerskoler Alminnelige Iærærskoler SpesleIlarerskoler ~~ 9 l I I I alt 26 l ' Andre skoler ~ Alle skoler li

16 Tabell II Skoler i de enkelte fylker etter skoleslag Fag Av Yrkesskoler disse skoler Mari Merkan disse Av disse Av Skoler for Skoler helsestell for Lagirer Andre for jord for hånd Verk Lea time tile handels og sosialt husskoler skoler land= bruks verk og :sted=d Tingebruket skoler industri skoler skoler skoler skoler stell skoler arbeid ol Østfold , Akershus l 1 3_ Oslo,^^ Hedmark oppland Buskerud, ^ Vestfold Telemark AustAgder ^ VestAgder Rogaland Hordaland Bergen g ^Sogn og Fjordarie MØr og Romsdal: 3, : ; SØr :Trøndelag I NordTrøndelag ' g Nordland å C2 } , 7 Troms, Finnmark l Hele landet * I alt

17 Tabell III Lærere i full post etter skoleslag, utdanning og kjønn Fagskoler for landbruket 54 Jordbruksskoler : Skogskoler 41, : Gartneri og hagebruksskoler Meieriskoler = 2 34 Andre I alt og indus tr i Verkstedskoler 'Lærlingeskoler Bedriftsskoler Tekniske skoler o 'Tekniske fagskoler Elerrientærtekniske skoler Håndverks og kunstindustriskoler Industri, heimeyrke og arbeidsskoler ; 151 Andre I alt Maritime skoler Navigasjonsskoler Maskinistskoler Kokk og stuertskoler Fiskerfagskoler Andre I alt Merkantile skoler Handelsgymnas Handelsskoler :Andre merkantile skoler I alt!etatskoler 18 Med lærerutdannin g Uten lærerutdanning Alle lærere 1111_, 1111_ Menn Kvin Menn Kvin S alt Menn Kvin I alt ner I al ner ner sosialt arbeid Hjelpepleierskoler Grunnskoler i sykepleie Spesialskoler i sykepleie Barnevernskoler _ 8 8 ^ Sosialskoler Andre skoler I alt Skoler for husstell o Husmorskoler, , Ån dre : 12 : : ', ^^,I alt, : Lærerskoler Alminnelige lærerskoler fl Spesiallærerskoler I alt Andre skoler ; ; ,: `; Alle skoler

18 Tabell IV Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning og kjønn Lærere med god Faglærere Lavere eller fag Lektorer Adjunkter kjent utdanning med godkjent lærere uten god Alle lærere (larerprove) utdanning kjent utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner I alt ^ Østfold ««10 1 _ Hele landet a Akershus ^ _ ; Oslo « _ Hedmark g ^bh 4 Oppland _ Buskerud « $ ^ Vestfold 14 g = $ Telemark «AustAgder r g VestAgder Rogaland,, 19 : 2 g Hordaland Bergen «49 ' Sogn og Fjordane MØre og Romsdal : ; 6 :: ^, ^Ø rtr Ø nå:ela ^ C^ ^ N ordt rø ndela g " ^ ^, 9! Nordland «12 : Trcams Finnmark ««^ :

19 Meieriskoler Alle skoler, Tabell V Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn Tilsatte i Tilsatte i Uten underfull post i timepost også visning i Alle lærere annen skole i annen skole annen skole Kvin Kvin Kvin Kvin Menn Menn Menn Menn I alt ner ner ner ner Fagskoler for landbruket Jordbruksskoler 18 Skogskoler a, 4 Gartneri og hagebruksskoler : 3 Andre I alt J R,, og industri , Verkstedskoler Lærlingeskoler Bedriftsskoler p a ' :41 Tekniske skoler TekniSke fagskoler Elemeiltærtekniske skoler Håndverks og kunst ^'industriskoler, ; 33 I^dustrå, heimeyrke og arbeidsskoler,, Andre I alt, Maritime skoler 14 Navigasjonsskoler Maskinistskoler ' ll Kokk og stuertskoler Fiskerfagskoler Andre I alt s a w ` 282 : ; Merkantile skoler 2Handelsgymnas Handelsskoler Andre merkantile skoler I alt Etatskoler, ^ ' 228 sosialt arbeid Hjelpepleierskoler : 56 ; Grunnskoler i sykepleie I:8 ^ Spesialskoler i sykepleie Barnevernskoler Sosialskoler! ' Andre Y,, t Q _ I alt Skoler for husstell ol 16 Husmorskoler: : 6, r 59, 94' w 6 Andre,, 19 3 ^ 5 ^ :45: Lalt Lærerskoler Alminnelige lærerskoler Spesiallærerskoler I alt ^ Andre skoler

20 21 Tabell VI Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full post Med Uten lærer lærerutdan utdanning ning Timepost Full Time Uten I Av post post undervisning alt disse i også i menn annen annen i annen skole skole skole I Av alt disse menn Østfold Fagskoler for landbruket og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler 5 r Merkantile skoler sosialt arbeid Skoler 10 for husstell o Lærerskoler ^^ 148 I alt Akershus Fagskoler for lan dbruket og 33 industri Verkstedskoler Lærlingeskoler 8 Merkantile 7 skoler sosialt arbeid 12 Skoler for husstell ol Lærerskoler I alt Oslo Fagskoler for lan dbruket Yrkes_ skoler for håndverk og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler sosialt 492 arbeid Skoler 52 for husstell ol Lærerskoler Andre skoler I alt Hedmark Fagskoler for landbruket og 13 industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Merkantile skoler sosialt arbeid Skoler for husstell ol Lærerskoler I alt ^

21 22 Tabell VI (forts) Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full Med Uten lærer lærerutdan utdanning ving ost Full I Av post alt disse i menn annen skole Timepost Time Uten post underogså i annen skole , I Av visning alt disse i annen menn skole Oppland Fagskoler for landbruket 29 6, og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler c Merkantile skoler ' 10 sosialt arbeid 1 1 Skoler for husstell ol I ait,, Buskerud Fagskoler for landbruket ^ : og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler e, , Merkantile skoler Skoyr for helsestell og sosialt arbeid > Skoler for husstell ol I alt n Vestfold Fagskoler 3 for landbruket og industri Verkstedskoler , Lærlingeskoler ' Maritime skoler Merkantile skoler, sosialt 2 arbeid y Skoler 7 for husstell ol Lærerskoler t I alt : Telemark Fagskoler for landbruket Q, og industri, + 58, Verkstedskoler Lærlingeskoler 25 9, Maritime skoler Merkantile skoler Skoler tor helsestell og sosialt 22 arbeid Skoler for husstell o Lærerskoler p I alt 168 g

22 Tabell VI forts) Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full post Med Uten lærer lærer alt utdan utdanning ving T imepost Full Time Uten Av post post disse i også i menn annen annen skole skole under I Av visning alt disse i annen menn skole AustAgder Fagskoler for lan dbruket og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler sosialt arbeid Skoler for husstell ol I alt : Vest Agder Fagskoler for landbruket og industri 40 Verkstedskoler 35 Lærlingeskoler Maritime skoler 36 Merkantile skoler 22 Skoler for husstell Lærerskoler 38 Ialt , ll Rogaland Fagskoler for lan dbruket og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler r sosialt arbeid Skoler for husstell ol , Lærerskoler Andre skoler I alt r Hordaland Fagskoler for landbruket X 5 5 og industri $ 63 Verkstedskoler 61, Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler , sosialt arbeid Skoler for husstell ol , Lærerskoler I alt

23 ; 24 Tabell VI (forts) Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full,post Med Full Uten post lærer lærer I Av utdan alt disse i utdanmenn annen n ing n ing skole Timepost Time Uten post underi også i visning alt annen i annen skole skole Av disse menn Bergen og industri «««120 Verkstedskoler 26 Lærlingeskoler «a«mar itime skoler ««43 Merkantile skoler 41 sosialt arbeid « Skoler for husstell ol Lærerskoler « Andre skoler s 1 1 I alt we« Sogn og Fjordane Fagskoler for lan dbruket og industri e « Verkstedskoler « Lærlingeskoler Merkantile 28 skoler ««« Skoler for husstell o I alt More og Romsdal Fagskoler for landbruket og industri «««« Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile 31 skoler sosialt arbeid Skoler for husstell ol« Lærerskoler 2 « I alt ^ : SørTrøndelag, Fagskoler for landbruket og industri « Verkstedskoler Lærlingeskoler ««« Maritime skoler ««« ^ Merkantile skoler sosialt arbeid « : ` : Skoler for husstell ol :,' Lærerskoler : I alt ^ µ 116

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 03 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 963-64 HEFTE IV FAG- OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 963-64 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 128 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1964-65 HEFTE IV FAG- OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 1964-65 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 Tidligere

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sør-Trøndelag

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Møre

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer