Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen NOS III 303 Fagskolestatistikk NOS III 343, til IV 40, til IV 85, V 6, til V 101, til V 162, til VI 40, til VI 137, til VII 20, til VII 133, til VIII 25, til VIII 123, til IX 87, til IX 162, til X 36, til X 86, til X 182, til XI 74, til XI 186 Undervisningsstatistikk NOS XI 222, XI 264, XI 296, 1955=56 XI 315, XI 344, _ A 14, A 25, A 42, IV A 82, IV A 103, IV A 128

5 Forord I denne publikasjonen er det gitt oppgaver over lærere og elever mv ved fag og yrkesskolene i skoleåret Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som for de tre foregående år Fullmektig Evelyn Erlandsen har stått for arbeidet med statistikken Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 25 juli 1966 Petter Jakob Bjerve Idar Møglestue

6 Innhold Oversikt Side Omfang og opplegg C 7 Skoler og lærere WO Søkere og opptatte eo 0 8 Elever etter skoleslag og kurstype oo tro e 10 Elever etter kjønn og alder 12 Tabeller I Skoler etter skoleslag, eierforhold og kurstype 16 II Skoler i de enkelte fylker etter skoleslag 17 III Lærere i full post etter skoleslag, utdanning og kjønn 18 IV etter utdanning og kjønn to ,00coeoowoosio Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri V Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn 20 VI Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag 21 VII Søkere og opptatte elever etter skoleslag 26 VIII Søkere og opptatte elever i de enkelte fylker etter skoleslag 27 IX Elever etter skolesla _ g ilseiodosoosegrios ernefoosip004b , X Elever på heltids(dag)kurs etter skoleslag og kursvarighet 30 XI Elever på deltids(kvelds)kurs etter skoleslag og kursvarighet 31 XII Elever i de enkelte fylker etter skoleslag, kurstype og kurs varighet XIII Elever etter skoleslag, linje, kurstype og kursvarighet 37 XIV Elever _ etter skolesla _ g, kurstype og kjønn e041000, XV Elever etter skoleslag og alder 45 XVI Elever i de enkelte fylker etter alder og kjønn 47 XVII Elever fast bosatt i eller utenfor skolekommunen 55 XVIII Skoler, lærere og elever i de enkelte kommuner Standardtegn Tall kan ikke forekomme Null

7 OVERSIKT Omfang og opplegg Statistikken over fag og yrkesskoler gir oppgaver over elever og lærere mv pr 1 oktober For fagskoler for landbruket, som ikke begynner skoleåret før etter 1 oktober, er oppgavene innhentet pr 31 oktober Statistikken skal omfatte all fag og yrkesskoleundervisning som var i gang på tellingstidspunktet, og som hadde en varighet av minst 300 undervisningstimer i : året, unntatt skoler som underviser i militære disipliner Som grunnlag for oppgaveinnsamlingen nyttes Kirke og undervisningsdepartementets adresseliste for skoleverket Statistikken bygger på oppgaver som er innhentet på seks ulike skjemaer, et skjema for hver av gruppene fagskoler i landbruket, merkantile skoler, alminnelige lærerskoler, yrkesskoler for håndverk og industri, f agskoler for mat og husstell og andre skoler Oppgavene er innhentet fra hver enkelt skole, og skolene er bedt om å gi summariske opplysninger om tallet på søkere og opptatte, tallet på elever på de enkelte linjer eller kurs, om elevenes fordeling på klassetrinn, kjønn og alder, og opplysninger om lærerne Avtrykk av skjemaer var tatt inn som vedlegg til publikasjonen Undervisningsstatistikk IV (NOS A 83) Skoler og lærere For skoleåret er det til sammen innhentet oppgaver fra 662 fag og yrkesskoler Aret før omfattet statistikken 633 skoler Oppgangen i tallet på skoler skyldes i første rekke hjelpepleierskolene (20 skoler), som det tidligere ikke har vært innhentet oppgaver fra Om lag en tredjepart av skolene var yrkesskoler for håndverk og industri Den nest største skolegruppen var de merkantile skoler, som omfattet en femtepart av samtlige fag og yrkesskoler Fag og yrkesskolene hadde til sammen lærere i full post pr 1 oktober 1965 Vel to femteparter av disse underviste i yrkesskoler for håndverk og industri De merkantile skoler hadde 13 prosent av alle lærere i full post, lagerskolene 12 prosent og de maritime skoler og fagskoler for landbruket ca 9 prosent hver

8 8 Tabell 1 Skoler og lærere Lærere i full post e_itdrla Lærexieost Tilsatt Tilsatt Uten Med Uten i full i time underpost i post visning I lærer lærer I alt utdan utdan alt ogsa i annen 1 annen ning ning annen skole skole skole Fagskoler for landbruket Yrkesskoler for handverk og industri Maritime skoler Merkantile skoler Etatskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Skoler for husstell ol Lærerskoler Andre sicoler _, Alle skoler alt 18 prosent av de lærerne som var tilsatt i full post, manglet godkjent lærerutdanning Slik tilsetting var vanligst ved skoler for helsestell og sosialt arbeid, hvor over en tredjepart av den faste lærerstaben var uten godkjent pedagogisk utdanning Denne gruppen av skoler nyttet også forholdsvis mange timelærere, idet tallet på timelærere var nesten fem ganger større enn tallet på lærere tilsatt i full post Det er ellers karakteristisk for fag og yrkesskolene at de i stor utstrekning baserer sin undervisning på timelærere For alle skolene til sammen var således tallet på timelærere større enn tallet på lærere tilsatt i full post Fra høsten 1964 til høsten 1965 okte tallet på lærere i full post med 313 eller 7 prosent Tre fjerdeparter av lærertilvekst6n falt på yrkesskoler for håndverk og industri, som økte sitt faste lærertall'med 12 prosent Fag og yrkesskolene hadde til sammen 6 prosent flere timelærere høsten 1965 enn et år tidligere Økingen var størst ved yrkesskoler for håndvdrk og industri, skoler for helsestell og sosialt arbeid og ved skoler for husstell 0 1 De merkantile skolene, etatskolene og lærerskolene hadde noen færre timelærere hosten 1965 enn et år tidligere Søkere og opptdtte På oppgaveskjemaene er skolene bedt om å gi opplysninger om tallet på personer som søkte om opptaking og om hvor mange som ble opptatt ved skolen

9 9 høsten 1965 Søkertallet utgjorde , og tallet på søkere som ble opptatt var , det vil si at opptakingsprosenten i gjennomsnitt for alle fag og yrkesskoler var 53 Tabell Søkere og opptatte elever etter skoleslag Søkere Opptatte _ 1965 Opptatte i prosent av søkere Fagskoler for landbruket og industri Maritime skoler Merkantile skoler Etatskoler sosialt arbeid Skoler for husstell Lærerskoler : Andre skoler 'Alle skoler ,2 66, ) ) ,4 78, 3 75,2 29,6 31,5 1 ) ^ 37,3 3 8, 6 66, ) 52,0 81,4 75,4 27,5 26,8 34,0 35 ; 5 66,9 52,8 1) Omfatter ikke hjelpepleierskolene Sammenliknet med foregående skoleår Økte tallet på søkere til fag og yrkesskolene med i alt eller 7 prosent Hjelpepleierskolene er da ikke medregnet Økingen var forholdsvis størst ved skoler for helsestell og sosialt arbeid (43 prosent) og for lærerskolene (20 prosent) Ved fagskolene for landbruket, de maritime skoler, merkantile skoler og tatskolene var tallet på søkere mindre høsten 1965 enn et år tidligere Tallet på opptatte elever (ekskl hjelpepleierelever) _ økte med 940 eller 2 prosent fra 1964 til 1965 Den vesentligste del av denne Økingen gjelder yrkesskolene for håndverk og industri og lærerskolene, hvor tallet 0 pa opptatte økte med 11 prosent Ved fagskolene for landbruket, maritime skoler, merkantile skoler og etatskolene ble det opptatt til dels betydelig færre elever høsten 1965 enn året for Opptakingsprosenten var lavest ved skoler for helsestell og sosialt arbeid og ved etatskoler, hvor henholdsvis 27 1) og 28 prosent av søkerne ble opptatt Høyest opptakingsprosent hadde de maritime og de merkantile skoler Av søkerne til de maritime skoler ble 81 prosent og til de merkantile skoler pm lag 75 prosent besluttet opptatt Ved yrkesskoler for håndverk og industri ble 52 prosent av søkerne tatt opp 1) Regnet ekskl, hjelpepleierskolene var opptakingsprosenten 24

10 10 Den gjennomsnittlige opptakingsprosent var noe lavere i 1965 enn i 1964 for de fleste grupper av fag og yrkesskoler Det var bare yrkesskoler for håndverk og industri, maritime skoler og merkantile skoler som viste en svak stigning Tallet på søkere bygger, på summariske oppgaver fra de enkelte skoler De som har søkt flere skoler samtidig er derfor tatt med en gang for hver skole som er søkt Også når det gjelder oppgavene over opptatte, vil samme person kunne bli telt flere ganger, dersom han har søkt og fått positivt svar på sin søknad fra flere skoler De tall for søkere og opptatte som er gitt i undervisningsstatistikken er derfor bruttotall Det medfører at de beregnede opptaksprosenter som regel er noe lavere enn de faktiske opptaksmulighetene ved fag og yrkesskolene skulle tilsi Norges almenvitenskapelige forskningsråd gjorde høsten 1963 en spesialundersøkelse med sikte på å komme fram til nettotall for søkere Undersøkelsen som i hovedtrekkene omfattet de samme skoler som undervisningsstatistikken, viste at 10,8 prosent av søknadene til fag og yrkesskolene var dobbeltsøknader I alt 8,5 prosent av søkerne trakk seg etter å ha fått tilbud om elevplass Dersom en antar at liknende forhold også gjaldt høsten 1965, kan tallet på effektive søkere anslås til rundt Av disse fikk om lag 65 prosent tilbud om elevplass og begynte ved fag og yrkesskoler Det tilsvarende tall høsten 1964 var 68 prosent Elever etter skoleslag og kurstype Fag og yrkesskolene hadde til sammen elever pr loktober 1965 Om lag 89 prosent av elevene gikk på yrkesskoler for håndverk og industri, Tabell 3 Elever etter skoleslag Fagskoler for landbruket og industri : Maritime skoler o : Merkantile skoler o Etatskoler aa sosialt arbeid Skoler for husstell o Lærerskoler Andre skoler Alle skoler

11 11 27 prosent var elever ved merkantile skoler, og 11 prosent varlærerskoleelever sosialt arbeid hadde om lag 8 prosent, maritime skoler 6 prosent og fagskoler for landbruket vel 4'prosent av samlet elevtall ved fag og yrkesskolene Tallet på elever økte med til sammen (inkl hjelpepleierskolene 3 247) eller om lag 4 prosent fra høsten 1964 til høsten 1965 Storparten av denne 0kingen falt på yrkesskoler for håndverk og industri, lærerskoler og skoler for helsestell og sosialt arbeid Ved disse skolene okte elevtallet med henholdsvis 10, 9 og 6 prosent Tabell 4 Elever etter skoleslag, kurstype og kursvarighet Heltidskurs Halv Lengre kurs Alle årige Annet kurs I alt og Første og kortere årskole skole senere kurs gr I Deltidskurs Halv Lengre kurs årige Annet alt og Fors Le og kort skole senere ere år skolekurs år Fagskoler for landbruket Yrkesskoler for håndverk og industri Maritime skoler Merkantile skoler Etatskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Skoler for husstell ' Lwrerskoler Andre skoler Alle skoler Snaut en sjettepart av elevene gikk høsten 1965 på deltids eller kveldskurs Slik undervisning var vanligst ved yrkesskoler for håndverk og industri, hvor i alt 24 prosent av elevene gikk på deltidskurs Dette var i første rekke elever ved lfflrlingeskolene og elever som gikk lærlingekurs ved verkstedskolene Også de merkantile skolene hadde forholdsvis mange (22 prosent) elever på deltidskurs, noe som skyldes kveldskurser ved handelsskolene og handels og kontorlærlingeskolene

12 12 Elever etter kjønn og alder Tre femteparter av fag og yrkesskoleelevene høsten 1965 var menn og to femteparter kvinner Mannsandelen var størst blant elever på deltidskurs Fordelingen på mannlige og kvinnelige elever var omtrent den samme som året for Tabell 5 Prosentvis fordeling av elevene i de enkelte skoleslag og kurstyper etter kjønn Alle kurs HeltidskursDeltidskurs Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Fagskoler for landbruket 93 7 og industri Maritime skoler, 97 3 Merkantile skoler Etatskoler , sosialt arbeid, 5 95 Skoler for husstell ol 3 97 Lærerskoler Andre skoler, Alle skoler Ved skoler for husstell ol og ved skoler for helsestell og sosialt arbeid var det nesten bare kvinnelige elever Også de merkantile skoler og lærerskolene hadde flere kvinnelige enn mannlige elever Ved de andre grupper av fag og yrkesskoler, og da særlig ved de maritime skoler og ved fagskolene for landbruket, var de aller fleste elevene menn To tredjeparter av elevene ved fag og yrkesskolene var 20 år eller yngre Aldersgruppene fra 16 til 20 år var de best representerte,til sammen 62 prosent av elevene tilhørte disse fem alderskull De merkantile skolene hadde de yngste elevene I denne skolegruppen var hele 82 prosent av elevene under 21 år Også ved husstellskolene og ved yrkesskolene for håndverk og industri hadde elevene forholdsvis lav gjennomsnittsalder Ved disse skolegruppene var henholdsvis 77 og 73 prosent av elevene under 21 år Tilsvarende tall var bare 30 prosent for lærerskolene og 33 prosent for de maritime skolene

13 13 Tabell 6 Prosentvis fordeling av elevene i de enkelte skoleslag etter alder Alder pr 31/ (fødselsår) Fag Yrkessko skoler ler for Marifor hånd time land verk og skobruk induler et stri Merkantile skoler Skoler Skofor ler helse for stell husog stel sosial ol arbeid Lærersko l ler Etatskoler I og alt andre skoler I prosent av samlet ungdomstall 14 år (1951) 0,2 0,1 0,1 0,1 2,1 15 " (1950) 6,2 0,1 3,6 5,6 16 " (1949) 14,4 0,6 15,7 0,6 0,1 3,5 10,2 17 " (1948) 18 " (1947) 19 it (1946) 20 " (1945) 21 " (1944) 22 If (1943) 23 " (1942) 24 " (1941) 25 " og over 10,1 17,1 2,4 23,9 0,1 3,9 0,4 2,7 16,4 15,6 7,0 18,6 6,2 23,8 3,0 6,1 19,4 11,7 12,5 13,3 17,8 30,7 9,0 10,4 11,3 7,9 10,6 6,6 22,7 18,2 17,2 12,7 11,1 6,1 9,6 4,4 20,6 9,1 21,3 14,5 9,4 4,8 7,9 3,3 11,4 4,8 14,2 12,9 6,4 3,7 8,9 2,2 6,4 3,0 8,6 10,1 3,0 2,8 7,1 1,5 3,2 1,4 5,4 6,2 13,9 13,9 13,3 10,4 9,1 6,4 4,6 3,0 (1940 og tidligere) , , ,9 24,2 116 Ialt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0 100,0 0,1 4,2 12,3 16,2 15,7 14,3 12,3 11,2 8,9 6,8 5,2 Av ungdommer i alderen 17 år var 162 elever ved fag og yrkesskoler pr 1 oktober 1965 Tilsvarende elevhyppighet utgjorde 156 året før Også for de andre aldersgrupper viste elevhyppighetene gjennomgående oppgang fra 1964 til 1965 Oppgangen var mest markert i 16årsgruppen, hvor tallet på fag og yrkesskoleelever gikk opp fra 113 til 123 promille av alle 16åringer

14 TAB ELLE R

15 lodostriskolmr l i he og æurbeidsskoier " l Andre Z alt,~ Maritime skoler Navigasjonsskoler ^~^^^^ 16 Maskioistakolar ~ 10 3 Kokk og stuertskoler l 5 5 Aodre ~ I alt ~~ Merkantile skoler 3 ^~^~d~ls m y~~~^~ ^^^^^^^^^^ BaodalsokoIer ~ Andre merkæntilæ skoler Etatskoler ~ Fagskoler for landbruket Jordbruksskoler, l Gartneri og skoler 8 ~ 6 1 I 8 Mæierlokoler 3 ~ 3 3 Andre ~,~,,,,,~, 2 3 I63 alt YrkesskoIer for b&odværk sairdustri Verkstedskoler " Lmr(li koler Bedriftsskoler ~ ' Tekniske okoler, Tekniske fagskoler ~ Elementærtekniske skoler sosialt arbeid Hjelpepleierskoler Grunnskoler i sykepleie I SpaolalokoIer i sykepleie 5 l 6 6 Barnevernskoler ~ Soolælokolær ' Aodre ~~ I alt~~~ I ' 8koIer for husstell ol Husmorskoler ~ Andre l Z alt ^ Tabell Z Skoler etter skoleslag, eierforhold og kurstype Drevet av Av disse: Både hel Bare Bare Sta Fyl Kom Pri I alt tids og hel delten tidskurser kurser kurser Imrerskoler Alminnelige Iærærskoler SpesleIlarerskoler ~~ 9 l I I I alt 26 l ' Andre skoler ~ Alle skoler li

16 Tabell II Skoler i de enkelte fylker etter skoleslag Fag Av Yrkesskoler disse skoler Mari Merkan disse Av disse Av Skoler for Skoler helsestell for Lagirer Andre for jord for hånd Verk Lea time tile handels og sosialt husskoler skoler land= bruks verk og :sted=d Tingebruket skoler industri skoler skoler skoler skoler stell skoler arbeid ol Østfold , Akershus l 1 3_ Oslo,^^ Hedmark oppland Buskerud, ^ Vestfold Telemark AustAgder ^ VestAgder Rogaland Hordaland Bergen g ^Sogn og Fjordarie MØr og Romsdal: 3, : ; SØr :Trøndelag I NordTrøndelag ' g Nordland å C2 } , 7 Troms, Finnmark l Hele landet * I alt

17 Tabell III Lærere i full post etter skoleslag, utdanning og kjønn Fagskoler for landbruket 54 Jordbruksskoler : Skogskoler 41, : Gartneri og hagebruksskoler Meieriskoler = 2 34 Andre I alt og indus tr i Verkstedskoler 'Lærlingeskoler Bedriftsskoler Tekniske skoler o 'Tekniske fagskoler Elerrientærtekniske skoler Håndverks og kunstindustriskoler Industri, heimeyrke og arbeidsskoler ; 151 Andre I alt Maritime skoler Navigasjonsskoler Maskinistskoler Kokk og stuertskoler Fiskerfagskoler Andre I alt Merkantile skoler Handelsgymnas Handelsskoler :Andre merkantile skoler I alt!etatskoler 18 Med lærerutdannin g Uten lærerutdanning Alle lærere 1111_, 1111_ Menn Kvin Menn Kvin S alt Menn Kvin I alt ner I al ner ner sosialt arbeid Hjelpepleierskoler Grunnskoler i sykepleie Spesialskoler i sykepleie Barnevernskoler _ 8 8 ^ Sosialskoler Andre skoler I alt Skoler for husstell o Husmorskoler, , Ån dre : 12 : : ', ^^,I alt, : Lærerskoler Alminnelige lærerskoler fl Spesiallærerskoler I alt Andre skoler ; ; ,: `; Alle skoler

18 Tabell IV Lærere i full post i yrkesskoler for håndverk og industri etter utdanning og kjønn Lærere med god Faglærere Lavere eller fag Lektorer Adjunkter kjent utdanning med godkjent lærere uten god Alle lærere (larerprove) utdanning kjent utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner I alt ^ Østfold ««10 1 _ Hele landet a Akershus ^ _ ; Oslo « _ Hedmark g ^bh 4 Oppland _ Buskerud « $ ^ Vestfold 14 g = $ Telemark «AustAgder r g VestAgder Rogaland,, 19 : 2 g Hordaland Bergen «49 ' Sogn og Fjordane MØre og Romsdal : ; 6 :: ^, ^Ø rtr Ø nå:ela ^ C^ ^ N ordt rø ndela g " ^ ^, 9! Nordland «12 : Trcams Finnmark ««^ :

19 Meieriskoler Alle skoler, Tabell V Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn Tilsatte i Tilsatte i Uten underfull post i timepost også visning i Alle lærere annen skole i annen skole annen skole Kvin Kvin Kvin Kvin Menn Menn Menn Menn I alt ner ner ner ner Fagskoler for landbruket Jordbruksskoler 18 Skogskoler a, 4 Gartneri og hagebruksskoler : 3 Andre I alt J R,, og industri , Verkstedskoler Lærlingeskoler Bedriftsskoler p a ' :41 Tekniske skoler TekniSke fagskoler Elemeiltærtekniske skoler Håndverks og kunst ^'industriskoler, ; 33 I^dustrå, heimeyrke og arbeidsskoler,, Andre I alt, Maritime skoler 14 Navigasjonsskoler Maskinistskoler ' ll Kokk og stuertskoler Fiskerfagskoler Andre I alt s a w ` 282 : ; Merkantile skoler 2Handelsgymnas Handelsskoler Andre merkantile skoler I alt Etatskoler, ^ ' 228 sosialt arbeid Hjelpepleierskoler : 56 ; Grunnskoler i sykepleie I:8 ^ Spesialskoler i sykepleie Barnevernskoler Sosialskoler! ' Andre Y,, t Q _ I alt Skoler for husstell ol 16 Husmorskoler: : 6, r 59, 94' w 6 Andre,, 19 3 ^ 5 ^ :45: Lalt Lærerskoler Alminnelige lærerskoler Spesiallærerskoler I alt ^ Andre skoler

20 21 Tabell VI Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full post Med Uten lærer lærerutdan utdanning ning Timepost Full Time Uten I Av post post undervisning alt disse i også i menn annen annen i annen skole skole skole I Av alt disse menn Østfold Fagskoler for landbruket og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler 5 r Merkantile skoler sosialt arbeid Skoler 10 for husstell o Lærerskoler ^^ 148 I alt Akershus Fagskoler for lan dbruket og 33 industri Verkstedskoler Lærlingeskoler 8 Merkantile 7 skoler sosialt arbeid 12 Skoler for husstell ol Lærerskoler I alt Oslo Fagskoler for lan dbruket Yrkes_ skoler for håndverk og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler sosialt 492 arbeid Skoler 52 for husstell ol Lærerskoler Andre skoler I alt Hedmark Fagskoler for landbruket og 13 industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Merkantile skoler sosialt arbeid Skoler for husstell ol Lærerskoler I alt ^

21 22 Tabell VI (forts) Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full Med Uten lærer lærerutdan utdanning ving ost Full I Av post alt disse i menn annen skole Timepost Time Uten post underogså i annen skole , I Av visning alt disse i annen menn skole Oppland Fagskoler for landbruket 29 6, og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler c Merkantile skoler ' 10 sosialt arbeid 1 1 Skoler for husstell ol I ait,, Buskerud Fagskoler for landbruket ^ : og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler e, , Merkantile skoler Skoyr for helsestell og sosialt arbeid > Skoler for husstell ol I alt n Vestfold Fagskoler 3 for landbruket og industri Verkstedskoler , Lærlingeskoler ' Maritime skoler Merkantile skoler, sosialt 2 arbeid y Skoler 7 for husstell ol Lærerskoler t I alt : Telemark Fagskoler for landbruket Q, og industri, + 58, Verkstedskoler Lærlingeskoler 25 9, Maritime skoler Merkantile skoler Skoler tor helsestell og sosialt 22 arbeid Skoler for husstell o Lærerskoler p I alt 168 g

22 Tabell VI forts) Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full post Med Uten lærer lærer alt utdan utdanning ving T imepost Full Time Uten Av post post disse i også i menn annen annen skole skole under I Av visning alt disse i annen menn skole AustAgder Fagskoler for lan dbruket og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler sosialt arbeid Skoler for husstell ol I alt : Vest Agder Fagskoler for landbruket og industri 40 Verkstedskoler 35 Lærlingeskoler Maritime skoler 36 Merkantile skoler 22 Skoler for husstell Lærerskoler 38 Ialt , ll Rogaland Fagskoler for lan dbruket og industri Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler r sosialt arbeid Skoler for husstell ol , Lærerskoler Andre skoler I alt r Hordaland Fagskoler for landbruket X 5 5 og industri $ 63 Verkstedskoler 61, Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile skoler , sosialt arbeid Skoler for husstell ol , Lærerskoler I alt

23 ; 24 Tabell VI (forts) Lærere i de enkelte fylker etter skoleslag Full,post Med Full Uten post lærer lærer I Av utdan alt disse i utdanmenn annen n ing n ing skole Timepost Time Uten post underi også i visning alt annen i annen skole skole Av disse menn Bergen og industri «««120 Verkstedskoler 26 Lærlingeskoler «a«mar itime skoler ««43 Merkantile skoler 41 sosialt arbeid « Skoler for husstell ol Lærerskoler « Andre skoler s 1 1 I alt we« Sogn og Fjordane Fagskoler for lan dbruket og industri e « Verkstedskoler « Lærlingeskoler Merkantile 28 skoler ««« Skoler for husstell o I alt More og Romsdal Fagskoler for landbruket og industri «««« Verkstedskoler Lærlingeskoler Maritime skoler Merkantile 31 skoler sosialt arbeid Skoler for husstell ol« Lærerskoler 2 « I alt ^ : SørTrøndelag, Fagskoler for landbruket og industri « Verkstedskoler Lærlingeskoler ««« Maritime skoler ««« ^ Merkantile skoler sosialt arbeid « : ` : Skoler for husstell ol :,' Lærerskoler : I alt ^ µ 116

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer