otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11"

Transkript

1

2 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet. irtil3oramtta+ddens bevegelse 96 Vital statistic* and migration stall. ^zr: : inikkal*fildan for Aim= 9:9 Økkastrygd+m for Bakers 939 Andidaa#. insurance for seamen Accident insuranceshermen A ttylkilittrigdent 96 National health insurance 5 '' 00Whapudel 96 Ø External trade II no ` liskeristatistiltis; lam Fishery statistics 7 litliketelling 999 Folkemengden otter kjønn, alder og ekteekaø g: stmus Perperiatlon canna Population by sex; age and marital 8 å....reicartatistikk 969 Agricultural statåsti 3 A3ibshdatØtiak 96 Alcohol statistics 3/9 telegrafverket 98 Tflelpraphes et teiikp?rones de l'etat Inglustristatisttlki 96 industrial statistics fittniabitstiletuaden og maelisirsaiforhakieete 96 Medical statistical iasa # Noreg 0: laird 939 V Overeva Census of agri V.. General survey tikk Forestry statistics 96 Tax statistics el 98 III External trade IiI Abokke=XX Tryltl. 9i T^? >INVOltatnialt utsyn over fret 983 Economic Øaterinservesenet.939 Service eråtårinaire Ftdkteltii.ng 960 åii Folkemengden etter t>ecrixea, stilling og sosial apopulation census III Population by industry, occupation and idikiribrultsk i Noreg 90 Norway's. dairy 96 Electricity statisti ca kehitttigka sykehus 90 Hospitals for mental disease 9800 iv Utdanning Population census IV Education lastatisitikt 96 Transport and communication :Ittieartåatistiirk 98 Health statistics Ilteisiikehandel`983' External trade I tistikk 969 Credit market statistics

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0,. UNDERVISNINGSSTATISTIKK HEFTE Ill HØGRE ALLMENNSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 9636 Volume III Secondary Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96

4 T i d lig e r e utkommet Skolevæsenets tilstand 888 NOS III, 889 III 75, 890 III 95: 89 III, 89 III, 893 III 6, 89 III 7, 895 III 39, 896 III 33, 897 III 337, 898 IV 0, 899 V 8, 900 7V 8, 90 V 96, 90 IV, 903 V 5, 90 V 7, 905 V 73, 906V 8, 907V 5, 908 V 30, 909V 63, 90 V 8, 9 VI 35, 9 VI 67, 93 VI 8, 9 VI, 95 VII, 96 VII 6, 97 VII 60, 98 VII 00, 99 VII 6, 90 VII 36, 9 VII 50, 9 VII 7, 93 VII 87, 95 VIII 8, 956 VIII 66, 967 VIII 90, 978 VIII 8, 989 VIII 63, 993 IX 5, 933 Ix 80, 9335 Ix 06, Ix 56. Skolestatistikk NOS IX 85, IX 99, X, 9390 x 39, 90'X 6, 9 X 8, 9 3 X 96, 93 x, 95 X 58, 95 6 x 69, 967 XI 30, 978 xi 95, 989 xi, 9950 xi 6, 9505 XI 70 : 955 XI 6. Undervisningsstatistikk 9553 NOS XI : 9535 XI 6, 9555 XI 96, XI 35: XI 3, A : A 5, A, 9663 A 8.

5 Forord I denne publikasjonen er det gitt oppgaver over lærere og elever m.v. ved de høgre allmennskoler i skoleåret Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som i foregående skoleår. For folke og framhaldsskoler og for folkehøgskoler er det tidligere lagt fram statistikk i et første og et annet hefte av Undervisningsstatistikk Arbeidet med statistikken for de høgre allmennskolene har vært ledet av konsulent Singulf Olsen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. juli 96 Petter Jakob Bjerve Idar Møglestue

6 Innhold Oversikt Side Omfang og opplegg Skoler Lærere 5 Søkere og opptatte 7 Elever etter klassetrinn og linje 7 Elever etter kjønn og alder 9 Tabeller I. Skoler i alt og skoler med eksamensrett II. Skoler drevet av stat, kommune eller private etter skoleslag III. Lærere i full post etter skoleslag og kjønn 3 IV. Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn V. Lærere etter skoleslag, kjønn og utdanning 5 VI. Lærere i de enkelte fylker etter utdanning 6 VII. Lærere i de enkelte fylker etter kjønn og utdanning 7 VIII. Klasser etter skoleslag 8 IX. Klasser etter klassetrinn 9 X. Søkere til og elever i laveste klasse i realskole og gymnas 0 XI. Elever etter skoleslag XII. Elever i alt og elever i skoler med eksamensrett XIII. Elever etter skoleslag og kjønn 3 XIV. Elever i realskoler og gymnas XV. Elever i realskoler og gymnas etter klassetrinn 5 XVI. Elever i realskoler etter klassetrinn og kjønn 6 XVII. Elever i gymnas etter klassetrinn og kjønn 7 XVIII. Elever i gymnas etter linje, klassetrinn og kjønn 8 XIX. Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn 9 XX. Elever etter alder 3 XXI. Elever fast bosatt i eller utenfor skolekommunen 3 XXII. Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner 35 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Null

7 nas og OVERSIKT Omfang og opplegg Statistikken over høgre allmennskoler omfatter alle realskoler og gymnas, med unntak av handelsgymnasene som er tatt med i statistikken over fag og yrkesskoler. Som høgre allmennskoler har en også regnet selvstendige realskole og artiumskurs. Statistikken bygger på summariske oppgaver over elever, klasser og lærere innhentet fra hver enkelt skole pr.. oktober 963. Elever og klasser er i statistikken gruppert på seks klassetrinn. Klassetrinn A.. klasse i treårig realskole eller femårig gymnas. Klassetrinn B.. klasse i treårig realskole eller femårig gymnas og. klasse i toårig realskole eller fireårig gymnas. Klassetrinn C. Avgangsklasser i realskole. Klassetrinn D. 3. klasse i femårig gymnas,. klasse i fireårig gymnas og. klasse i treårig gymnas. Klassetrinn E.. klasse i femårig gymnas, 3. klasse i fireårig gymnas,. klasse i treårig gymnas og. klasse i toårig gymnas. Klas setrinn F. Avgangsklasser i gymnas. Når ikke annet er nevnt, er klassetrinn A C regnet som realskole og klassetrinn D F som gymnas. Det vil si at elever i første og annen klasse ved femårig gymnas og elever i første klasse ved fireårig gymnas telles som realskoleelever. Denne framgangsmåte er valgt dels fordi undervisningen i disse klassene stort sett er den samme som i realskolens første og annen klasse, og dels fordi de kombinerte skolene vanligvis ikke kan skille mellom realskolens og gymnasets to nederste klasser. Skoler I skoleåret 9636 var det i alt 3 høgre allmennskoler i landet. 55 prosent av skolene var rene realskoler, prosent kombinerte realskoler og g ym prosent rene gymnas. Av de rene realskoler var 0 treårige, 69 toårige og ettårige. Ved de kombinerte skolene var undervisningstiden som hovedregel tre år for realskolen og fem år for gymnaset. Bare 6 kombinerte skoler hadde et annet opplegg. 7 av

8 5 de rene gymnasene var fireårig landsgymnas. Ellers var 3 gymnas treårige, ett var femårig og ett toårig. Om lag to tredjeparter av de høgre allmennskolene lå i herredskommuner. Storparten av skolene på bygdene var rene realskoler, byskolene var som oftest kombinerte realskoler og gymnas. Tabell. Skoler etter skoleslag Realskoler Realskoler og gymnas Gymnas I løpet av de siste fem år har tallet på høgre allmennskoler økt med 5 prosent. Dette skyldes en oppgang i tallet på kombinerte realskoler og gymnas fra 06 i til 9 i siste skoleår. I samme tidsrom gikk tallet på rene realskoler noe ned. På grunn av overgangen til linjedelte ungdomsskoler, må en vente at nedgangen i tallet på rene realskoler vil fortsette i årene framover. Lærere Det var i alt tilsatt eller konstituert 98 lærere i full post og 386 lærere i timepost i de høgre allmennskolene pr.. oktober 963. Vel halvparten av lærerne i full post var lektorer, 7 prosent var adjunkter og 6 prosent lærere eller faglærere med godkjent lærerutdanning. 7 prosent av lærerne i de høgre skolene hadde ikke godkjent pedagogisk utdanning. Tabell. Lærere i full post etter skoleslag og utdanning Lærere Realskole Realskole og gymnas Prosent Realskole Gymnas Realskole og gymnas Gymnas Lektorer Adjunkter Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Faglærere med godkjent utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning

9 6 Den utdanningsmessige bakgrunn var forskjellig for lærere i realskoler og gymnas. I de rene realskolene var 8 prosent av lærerne i full post lektorer, mens tilsvarende tall for de kombinerte realskoler og gymnas var 6 prosent og for de rene gymnas 77 prosent. Om lag prosent av lærerne i rene realskoler, prosent av lærerne i kombinerte skoler og 5 prosent av lærerne i rene gymnas var uten godkjent lærerutdanning. Tabell 3. Lærere i full post etter utdanning og kjønn Lektorer Adjunkter Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Faglærere med godkjent utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning Lærere Prosent Menn Kvinner Menn Kvinner I X Det var stor forskjell i utdanningen til kvinnelige og mannlige lærere. Det var forholdsvis langt flere lektorer blant menn enn blant kvinner. På den annen side var en større del av kvinnene adjunkter eller faglærere. Fra høsten 96 til høsten 963 økte tallet på lærere i full post med prosent. Det meste av denne økingen skyldes større tilgang på adjunkter. Tallet på adjunkter økte således med 6 prosent, mot en oppgang på prosent i tallet på lektorer og på prosent i tallet på andre lærere. Tabell. Lærere i full post og timepost Lærere i full post Lektorer" Adjunkter Andre Lærere i timepost I løpet av de siste fem år har tilgangen på lektorer til den høgre skolen vært relativt liten. Fra 958 til 963 økte tallet på lektorer med 3 prosent, mens tallet på adjunkter og andre lærere ble fordoblet. Denne utvikling har ført til at bare halvparten av alle lærere tilsatt i full post i den høgre skolen høsten 963 var lektorer, mot om lag to tredjeparter fem år tidligere.

10 7 Søkere og opptatte På oppgaveskjemaet er skolene bedt om å gi opplysninger om tallet på personer som søkte om å bli tatt opp i laveste klasse på henholdsvis realskole og gymnas høsten 963. Svarene på disse spørsmål viser at søkertallet utgjorde til realskolen og til gymnaset. Det foreligger ingen oppgaver over hvor mange av søkerne som ble opptatt ved de enkelte skolene, men tallet på elever i førsteklassene kan nyttes som et tilnærmet mål for tallet på opptatte. Regnet på dette grunnlaget viser oppgavene at tre fjerdeparter av søkerne til realskolen og om lag to tredjeparter av søkerne til gymnaset ble opptatt. Opptakingsprosenten varierte sterkt fra fylke til fylke. For realskolen var den lavest ved skolene i Troms (60 prosent), og høyest ved skolene i Akershus (93 prosent). Ved gymnasene ble bare 37 prosent av søkerne til skoler i Sogn og Fjordane opptatt mot 9 prosent i Vestfold. Det er mange som samtidig søker om opptak ved flere skoler, og disse personene er i statistikken telt med en gang for hver skole som søkes. Det foreligger ingen oversikt over omfanget av slike dobbelttellinger, og de utregnede opptakingsprosentene er derfor lavere enn det de faktiske opptakingsmuligheter skulle tilsi. De geografiske variasjoner i opptakingsprosentene vil også være påvirket av at kommunene eller fylkene i u li k grad har gått over til linjedelte ungdomsskoler. Elever etter klassetrinn og linje De høgre allmennskolene hadde til sammen elever pr.. oktober 963. Fjerdeparten av elevene gikk på rene realskoler, 7 prosent på kombinerte realskoler og gymnas og snaut prosent på rene gymnas. Realskoleelevene utgjorde om lag to tredjedeler og gymnasiastene en tredjedel av det samlede elevtall. Tabell 5. Elever i realskole og gymnas Bygder Byer Hele landet Real Real Real Gymnasi Gymnasi Gymnasi skole skole skole elever aster elever aster elever aster o o

11 8 Sammenliknet med foregående skoleår økte tallet på elever med 80 eller,7 prosent. Denne økingen er betydelig mindre enn det som har vært vanlig i de senere år, noe som skyldes at tallet på realskoleelever var prosent lavere høsten 963 enn ett år tidligere. Tallet på gymnasiaster økte med vel 0 prosent i dette tidsrom. Nedgangen i tallet på realskoleelever skyldes dels utbyggingen av de linjedelte ungdomsskoler, dels mindre ungdomskull. gikk 35 prosent av realskoleelevene på klassetrinn A, 39 prosent på klassetrinn B og 6 prosent på klassetrinn C, dvs, i realskolens avgangsklasser. Når det er flest elever på klassetrinn B, skyldes det blant annet at elevene i første klasse i de toårige realskolene er tatt med her. Klassetrinn C vil normalt ha færre elever enn de to første klassetrinn på grunn av overgangen til gymnaset. Tabell 6. Elever etter klassetrinn Realskoleelever Gamnasiaster A B C E F I gymnaset gikk 36 prosent av elevene på klassetrinn D, 35 prosent på klassetrinn E og 9 prosent på klassetrinn F. Når avgangsklassene hadde vesentlig færre elever enn første og annenklassene, skyldes Jet i første rekke den sterke vekst i elevtilgangen til gymnaset. Tabell 7. Elever i gymnaset etter linje Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Annen linje Høsten 963 gikk snaut 8 prosent av gymnasiastene på reallinjen og prosent på engelsklinjen. Ellers hadde naturfaglinjen, prosent, latinlinjen 3,5 prosent og den økonomiske linje,0 prosent av gymnasiastene. Elever som går økonomisk gymnas ved de merkantile skoler er ikke regnet med. ) ) Pr.. oktober 963 hadde de merkantile skuler til sammen 3 00 elever på økonomisk gymnas. Av disse gikk 05 første klasse, 076 annen klasse og 99 tredje klasse.

12 9 Elever etter kjønn og alder Elevenes fordeling på menn og kvinner var om lag den samme i 963 som i 96, 8 prosent kvinnelige og 5 prosent mannlige elever. I realskolen var det også siste år noen flere kvinnelige enn mannlige elever, mens det blant gymnasiastene var hele 36 prosent flere menn enn kvinner. Tabell 8. Elevene etter kjønn Realskoleelever Gymnasiaster Alle elever Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner o 66o o o Valg av linje i gymnaset er svært forskjellig for menn og kvinner. Av de mannlige gymnasiastene gikk 66 prosent på reallinjen og bare prosent på engelsklinjen. Tilsvarende tall for kvinner var 3 prosent på reallinjen og 65 prosent på engelsklinjen. Tabell 9. Alder pr. 3/63 (fødselsår) Elevene etter alder Elever Prosent Beregnet årskull pr. 3/63 Elever i prosent av årskullet 3 år (950) 70 0, , it 8 9 7, " (98) 96, ,5 6 " (97) , , 7 " (96) , ^^ (95 ) 05 0, ,8 9 " (9) 5 87, ,7 0 " 3) 93, 53 07,8 " (9) 538 0,5 9 0, " (9) 8 3 0, ,7 3 " og over ( 90 og tidligere) 770 0, ,0 Til sammen 9,5 prosent av elevene i den høgre skolen var 8 år gamle ved utgangen av 963. Nær halvparten tilhørte aldersklassene 5 og 6 år, dvs. at de var født i årene 97 og 98. Også sett i forhold til størrelsen på ungdomskullene var disse årsklassene sterkest representert, idet 39 prosent var elever i de høgre alimennskolene. Tilsvarende tall for åringene var 3 prosent, for 7åringene 6 prosent og for 8åringene 8 prosent. Samlet var 30,5 prosent av alle 8åringer elever i de høgre skolene høsten 963, mot 30, prosent ett år tidligere.

13 T A B E L L E R

14 Tabell I. Skoler i alt og skoler med eksamensrett Alle skoler Real Real skoler Gymskoler og nas gymnas Skoler med eksamensrett Real Real skoler Gym skoler og nas gymnas Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 3 5 VestAgder 3 3 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag 9 NordTrøndelag Nordland 6 6 Troms Finnmark 6 3 Bygder i alt Byer Østfold 6 6 Oslo Hedmark Oppland Buskerud 5 Vestfold Telemark AustAgder 3 3 VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 3 3 SørTrøndelag 3 3 NordTrøndelag 3 3 Nordland Troms 3 3 Finnmark 3 3 Byer i alt Hele landet

15 Tabell II. Skoler drevet av stat, kommune eller private etter skoleslag Realskoler Kommunale Stat eller Pri I lige fylkes vate alt kom munale Realskoler og gymnas Kom munale Stat eller Pri I Statlige fylkes vate alt lige kom munale Gymnas Kommunale eller fylkeskom munale Skoler Pri I i vate alt alt Østfold Akershus Oslo 3 7 l 3 Hedmark Oppl and Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland lo 7 Hordaland Bergen 6 6 Sogn og Fjordane 0 Møre og Romsdal Sør Trøndelag 3 l Nord Trøndelag Nordland Troms 5 7 Finnmark Hele landet

16 3 Tabell III. TAIrere i full post etter skoleslag og kjønn Realskoler Menn Menn Gymnas Kvinner Realskoler og gymnas Kvinner Menn Kvinne r Menn Alle skoler Kvinner Ialt Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Trams Finnmark 6 l Bygder i alt Byer Østfold Oslo He dmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

17 Tabell IV. Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn Realskoler Menn Menn Gymnas Menn Alle skoler Kvinner Realskoler _oymnas Kvinner Menn Kvinner Kvinner Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms 9 0 Finnmark 9 8 j 6 6 Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder Vest Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

18 5 Tabell V. Lærere etter skoleslag, kjønn og utdanning Realskoler Me nn Kvinner Realskoler og Ønas Menn ner Kvin Gymnas Menn Alle skoler Menn Kvinner Kvinner Bygder Tilsatte eller konstituerte i full post: Lektorer Adjunkter Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Faglærere med godkjent 55 utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning i full post Timelærere tilsatt i full post i andre skoler Timelærere tilsatt i timepost også i andre skoler Timelærere uten undervisning i andre skoler Timelærere i alt Byer Tilsatte eller konstituerte i full post: Lektorer Adjunkter Tmrere med godkjent utdanning (lærerprøve), Faglærere med godkjent utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning l i full post Timelærere tilsatt i full post i andre skoler Timelærere tilsatt i timepost også i andre skoler Timelærere uten undervisning i andre skoler Timelærere i alt Hele landet Lærere i full post Timelærere

19 Tabell Vl. Lærere i de enkelte fylker etter utdanning 6 Full poet Time po st Lær Fag Lærere Til Til Uten _ ere lærere eller satte satte under Lek Ad med med fag i full i time vis I torer te god god lærere alt post i post ning. alt kjent kjent uten andre også, i andre utdan utdan godkj. skoler andre skoler ning ning utd. skoler Ostfold Akershus He dmark Oppland Buskerud Vestfold Te lemark li 3 AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag ?ordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 'dust Agder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør T rønde lag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

20 7 Tabell VII. Lærere i de enkelte fylker etter kjønn og utdanning Lektorer Adjunkter Full post Lær Fag Lærere ere lærere eller I med med faggod god lærere alt kjent kjent uten utdan utdan godkj. ninu ninfl utd. Timepost Til Til Uten satte satte anderi full i time vispost i post ving i andre også i andre skoler andre skoler sko ler I alt Menn Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 3 li Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Mare og Romsdal li SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

21 Tabell VIII. Klasser etter skoleslag 8 Realskoler Real skoler cg gymnas Realskole Gymnasklasser klasser Gymnas l.klasse i åri gymnast) Andre gymnasklasser Klasser i alt Bygder østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sørmrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer. østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet ) L ) I tabell IX er disse klassene gruppert under realskole, klassetrinn B. ) Omfatter. og. klasser ved Oslo katedralskole (5årig gymnas).

22 9 Tabell IX. Klasser etter klassetrinn Bygder Realskoler Gymnas Klasser Klassetrinn Klassetrinn ialt A B C D E F Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane 6 6 Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

23 0 Tabell X. Søkere til og elever i laveste klasse i realskole og gymnas Realskoler l ^ Gymnas ) Elever Søkere Elever i pst. av søkere Søkere Elever Elever i pst. av søkere Bygder Østfold , ,5 Akershus , ,7 Hedmark ,6 5 59,6 Oppland , ,8 Buskerud , ,8 Vestfold , , Telemark 67 63, ,7 AustAgder , ,8 VestAgder 95 9, Rogaland , ,7 Hordaland , 6 5,9 Sogn og Fjordane , ,7 Møre og Romsdal , , SørTrøndelag , ,9 NordTrøndelag , , Nordland , ,9 Troms , ,8 Finnmark 73 6, , Bygder i alt , ,9 Byer Østfold , , Oslo ,o , Hedmark , ,5 Oppland , ,7 Buskerud , , Vestfold , ,7 Telemark ,8 38 8,5 AustAgder , ,5 VestAgder , ,7 Rogaland , ,0 Bergen , ,9 Sogn og Fjordane ,5 Møre og Romsdal , ,7 Sør Trøndelag , ,0 NordTrøndelag , ,5 Nordland , ,7 Troms , , Finnmark 57 8, , Byer i alt , , Øle landet , ,3 ) Inkl. l.klasse i årige gymnas. ) Inkl..klasse i årige gymnas.

24 Statlige Gymnas Kommunale Stat eller lige fylkeskommunale Elever i alt Tabell XI. Elever etter skoleslag Kom, munale eller Prifylkes vate kommunale Realskoler Realskoler o Kommunale as Stat eller Pri lige fylkes vate kommunale Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark..., AustAgder VestAgder Rogaland Horda and Bergen Sogn cg Fjordane M6re og Romsdal SorTrondelag NordTr6ndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet r r.j_ > /r ^ ,^ ^,: `' ^ ^ ,.' L ^ ) 75 3A

25 Tabell XII. Elever i alt og elever i skoler med eksamensrett Realskoler Alle skoler Realskoler Gymnas og gymnas Skoler med eksamensrett Real Real skoler Gymnas skoler og gymnas Bzdr Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder dogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland , ro s Finnmark Bygder i alt "r ; r Qstfel.d Oslo ?Tera k.., Oppland Buskerud Vestfold Teleark LustAgder VestAgder Rogaland leirgen Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

26 3 Tabell XIII. Elever etter skoleslag og kjønn Bygder Realskoler Realskoler Gymnas Alle skoler og gymnas Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark _563 Byer i alt Hele landet 3 _

27 Tabell XIV. Elever i realskoler og gymnas Realskoler Realskoler og gymnas Real G asloseskoleklasser Gymnas.klasse Andre årige gymnasgymnas klasser Elever i alt Byder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet n ) Omfatter. og. klasse ved Oslo katedralskole (5årig gymnas).

28 5 Tabell XV. Elever i realskoler og gymnas etter klassetrinn Realskoler Gymnas Klassetrinn_ Klassetrinn A B C D E F Elever i alt Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland o Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark ? Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag o o 37 Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt. i Hele landet

29 6 Tabell XVI. Elever i realskoler etter klassetrinn og kjønn Bygder Klassetrinn A Klassetrinn B Klassetrinn C Alle klassetrinn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder o VestAgder o Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 6o Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet ( go 58

30 7 Tabell XVII. Elever i gymnas etter klassetrinn og kjønn Klassetrinn D Klassetrinn E Klassetrinn F Alle klassetrinn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 56 3o VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre cg Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag ^ Nordland Troms 'innmark Bygder i alt stf old Oslo IT,, fmark r;pand Buskerud Vestaold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland..., Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark 3_ Byer i alt ,5. Hele landet U

31 Tabell XVIII. Elever i gymnas otter linje, klassetrinn og kjenn Bygder Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Norron linje Okonomisk linje Annen linje _7_ Byer Reallinje 3 58 Engelsklinje 80 Naturfaglinje 30 Latinlinje. Norron linje Okonomisk linje Annen linje 97 3 Hele landet Reallinje 75 Engelsklinje 776 Naturfaglinje 35 Latinlinje 6 Norron linje,. 35 Okonomisk linje Annen linje Klassetrinn D Klassetrinn EKlassetinn F Alle klassetrinn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvi er Ialtmenn Kvinx^er ^ Ø ] / l t,

32 9 Tabell XIX. Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn Klassetrinn Av disses D E F Menn Kvinner Østfold Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Økonomisk linje Akershus Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Oslo Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje o Latinlinje Latinlinje med desk Musikklinje Økonomisk linje iledmark Reallinje Engelsklinje Latinlinje Oppland Reallinje Engelsk linje Naturfaglinje Norrøn linje Økonomisk linje Buskerud Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje

33 30 Tabell XIX (forts.). Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn Klassetrinn Av disse: D E Menn Kvinner Vestfold Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Telemark Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Norrøn linje AustAgder Reallinje Engelsklinje VestAgder Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Rogaland Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Økonomisk linje Hordaland Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje 6 6 Latinlinje Norrøn linje Økonomisk linje Ber en Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Gresk linje Engelsklinje med kunsthistorie og tegning

34 3 Tabell XIX (forts.). Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn Sogn og Fjordane Klassetrinn Av disse: E F Menn Kvinner Reallinje Engelsklinje Møre og Romsdal Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Økonomisk linje SørTrøndelag Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje 9 6 Latinlinje Norrøn linje Latinlinje med gresk Nord Trøndelag Reallinje Engelsklinje Nordland Reallinje Engelsklinje Naturfag linje Økonomisk linje Troms Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Økonomisk linje Finnmark Reallinje Engelsklinje Økonomisk linje

35 Tabell XX. Elever etter alder' ) Bygder Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Nore og Romsdal S6rTrdndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark 3 år år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 0 år år år 3 å r Elever o over i a t / Bygder i alt ) Fylte år pr. 3. desember 963.

36 3 år år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 0 år år år 3 år ca over Elever i alt w Tabell XX (forts.). Elever etter alder Byer Ostfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal, S6rTr6ndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet b l ,

37 3 Tabell XXI. Elever fast bosatt i eller utenfor skolekommunen Bygder Byer Hele landet Skole Andre Skole Andre Skole Andre kommune kommuner kommune kommuner kommune kommuner Østfold o 3 5o Akershus Oslo Hedmark o Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark _ ]

38 35 Tabell XXII. Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner Lær Elever erei Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn ost A B C D EF Østfold Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss 55 5o Idd Askim o Eidsberg Rakkestad Tune Glemmen Rygge Våler Akershus Ski As Bærum Asker Aurskog Skedsmo 55 6o Ullensaker Nes Eidsvoll 3/ 7_ Oslo,x,5 _ 775 j Hedmark Hamar Kongsvinger Ringsaker Stange SørOdal Eidskog Grue Isnes Elverum Trysil Amot 6 6o Stor Elvdal Tynset Alvdal Folldal Opp land Lillehammer Gjøvik

39 36 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner ter E leve r ere i Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post A B C D E F Oppland (forts.) 6 Dovre 5 Lom Sel NordFron Ringebu Fåberg 0 8 Østre Toten Vestre Toten Gran Søndre Land Nordre Land NordAurdal 9 6 6o _ Buskerud Hønefoss Drammen Kongsberg Hole Nes Modum Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Ytre Sandsvmr Nore og Uvdal Vestfold Svelvik Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Nøtterøy Lardal Telemark Langesund Brevik Porsgrunn Skien Notodden Kragerø Holla _ _

40 37 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner Tirere i Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse E leve r full ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post A B C D E F Telmark (forts ) Bø Tinn AustAgder Risør Arendal 5o Grimstad Tvedestrand Lillesand Birkenes Øli Evje og Hornnes VestAgder Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Grindheim Lyngdal 9 6 6o Kvinesdal Rogaland Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Time Gjestal 0 0 Høyland Sola Hetland Sauda 3 6o S and _ Hordaland Skånevik Fjelberg 5 5 Ø len BØlo Stord

41 3 8 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner T, r E leve r ere i Kas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post A B C D FF Hordaland (forts.) Tysnes...> 9 Kvinnherad 6 6 Odda Ulvik 9 Voss Kvam Austevoll Sund Fjell Askøy Laksevåg Fana Haus Bruvik Åsane Lindås o Bergen o Sogn cg Fjordene 5 Flora Kyrkjebø 5 7 Balestrand 9 7 Leikanger Sogndal Aurland 8 Urdal 3 6 Askvoll Førde Bremanger Sør Vågsøy 3 Eid 0 8 Gloppen o 6o A 6A Møre og Romsdal Ålesund Molde Kristiansund Syvde Herøy Ulstein Hareid Volda Stranda Ørskog Borgund ^ l0j

42 39 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner LærE leve r ere i Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post B C D E F Møre og Romsdal (forts.) Haram Vestnes Grytten Nesset NordAukra Fræna Tingvoll Smøla SørTrøndelag Trondheim Oriand Oppdal Meldal Orkdal Røros Ålen 3 Støren Melhus Strinda Malvik Selbu NordTrøndelag Steinkjer Namsos ll Teråker Stjørdal Levanger Verdal Snåsa 9 9 Namsskogan 3 37 Overhalla Vikna Nordland Brønnøysund Mo Bodø Narvik Svolvær Sandnessjøen Vefsn Nesna

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE I FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume I Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Oversikten tar utgangspunkt i statusrapporteringen som ble sluttført 15. mars 2013. Kulturdepartementet Idrettsavdelingen april 2013 STATUSRAPPORT FOR SVØMMEBASSENG

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Feiring Asfalt AS Fossens Eftf as Franzefoss Pukk AS Fyllingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer)

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Uke 2 7. Eikeli. - hel dag Nordahl Grieg(S) Akademiet( V) Sygna, Høyanger Trondheim Katedralskole --- Thora Storm

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer