otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11"

Transkript

1

2 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet. irtil3oramtta+ddens bevegelse 96 Vital statistic* and migration stall. ^zr: : inikkal*fildan for Aim= 9:9 Økkastrygd+m for Bakers 939 Andidaa#. insurance for seamen Accident insuranceshermen A ttylkilittrigdent 96 National health insurance 5 '' 00Whapudel 96 Ø External trade II no ` liskeristatistiltis; lam Fishery statistics 7 litliketelling 999 Folkemengden otter kjønn, alder og ekteekaø g: stmus Perperiatlon canna Population by sex; age and marital 8 å....reicartatistikk 969 Agricultural statåsti 3 A3ibshdatØtiak 96 Alcohol statistics 3/9 telegrafverket 98 Tflelpraphes et teiikp?rones de l'etat Inglustristatisttlki 96 industrial statistics fittniabitstiletuaden og maelisirsaiforhakieete 96 Medical statistical iasa # Noreg 0: laird 939 V Overeva Census of agri V.. General survey tikk Forestry statistics 96 Tax statistics el 98 III External trade IiI Abokke=XX Tryltl. 9i T^? >INVOltatnialt utsyn over fret 983 Economic Øaterinservesenet.939 Service eråtårinaire Ftdkteltii.ng 960 åii Folkemengden etter t>ecrixea, stilling og sosial apopulation census III Population by industry, occupation and idikiribrultsk i Noreg 90 Norway's. dairy 96 Electricity statisti ca kehitttigka sykehus 90 Hospitals for mental disease 9800 iv Utdanning Population census IV Education lastatisitikt 96 Transport and communication :Ittieartåatistiirk 98 Health statistics Ilteisiikehandel`983' External trade I tistikk 969 Credit market statistics

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0,. UNDERVISNINGSSTATISTIKK HEFTE Ill HØGRE ALLMENNSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 9636 Volume III Secondary Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96

4 T i d lig e r e utkommet Skolevæsenets tilstand 888 NOS III, 889 III 75, 890 III 95: 89 III, 89 III, 893 III 6, 89 III 7, 895 III 39, 896 III 33, 897 III 337, 898 IV 0, 899 V 8, 900 7V 8, 90 V 96, 90 IV, 903 V 5, 90 V 7, 905 V 73, 906V 8, 907V 5, 908 V 30, 909V 63, 90 V 8, 9 VI 35, 9 VI 67, 93 VI 8, 9 VI, 95 VII, 96 VII 6, 97 VII 60, 98 VII 00, 99 VII 6, 90 VII 36, 9 VII 50, 9 VII 7, 93 VII 87, 95 VIII 8, 956 VIII 66, 967 VIII 90, 978 VIII 8, 989 VIII 63, 993 IX 5, 933 Ix 80, 9335 Ix 06, Ix 56. Skolestatistikk NOS IX 85, IX 99, X, 9390 x 39, 90'X 6, 9 X 8, 9 3 X 96, 93 x, 95 X 58, 95 6 x 69, 967 XI 30, 978 xi 95, 989 xi, 9950 xi 6, 9505 XI 70 : 955 XI 6. Undervisningsstatistikk 9553 NOS XI : 9535 XI 6, 9555 XI 96, XI 35: XI 3, A : A 5, A, 9663 A 8.

5 Forord I denne publikasjonen er det gitt oppgaver over lærere og elever m.v. ved de høgre allmennskoler i skoleåret Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som i foregående skoleår. For folke og framhaldsskoler og for folkehøgskoler er det tidligere lagt fram statistikk i et første og et annet hefte av Undervisningsstatistikk Arbeidet med statistikken for de høgre allmennskolene har vært ledet av konsulent Singulf Olsen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. juli 96 Petter Jakob Bjerve Idar Møglestue

6 Innhold Oversikt Side Omfang og opplegg Skoler Lærere 5 Søkere og opptatte 7 Elever etter klassetrinn og linje 7 Elever etter kjønn og alder 9 Tabeller I. Skoler i alt og skoler med eksamensrett II. Skoler drevet av stat, kommune eller private etter skoleslag III. Lærere i full post etter skoleslag og kjønn 3 IV. Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn V. Lærere etter skoleslag, kjønn og utdanning 5 VI. Lærere i de enkelte fylker etter utdanning 6 VII. Lærere i de enkelte fylker etter kjønn og utdanning 7 VIII. Klasser etter skoleslag 8 IX. Klasser etter klassetrinn 9 X. Søkere til og elever i laveste klasse i realskole og gymnas 0 XI. Elever etter skoleslag XII. Elever i alt og elever i skoler med eksamensrett XIII. Elever etter skoleslag og kjønn 3 XIV. Elever i realskoler og gymnas XV. Elever i realskoler og gymnas etter klassetrinn 5 XVI. Elever i realskoler etter klassetrinn og kjønn 6 XVII. Elever i gymnas etter klassetrinn og kjønn 7 XVIII. Elever i gymnas etter linje, klassetrinn og kjønn 8 XIX. Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn 9 XX. Elever etter alder 3 XXI. Elever fast bosatt i eller utenfor skolekommunen 3 XXII. Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner 35 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Null

7 nas og OVERSIKT Omfang og opplegg Statistikken over høgre allmennskoler omfatter alle realskoler og gymnas, med unntak av handelsgymnasene som er tatt med i statistikken over fag og yrkesskoler. Som høgre allmennskoler har en også regnet selvstendige realskole og artiumskurs. Statistikken bygger på summariske oppgaver over elever, klasser og lærere innhentet fra hver enkelt skole pr.. oktober 963. Elever og klasser er i statistikken gruppert på seks klassetrinn. Klassetrinn A.. klasse i treårig realskole eller femårig gymnas. Klassetrinn B.. klasse i treårig realskole eller femårig gymnas og. klasse i toårig realskole eller fireårig gymnas. Klassetrinn C. Avgangsklasser i realskole. Klassetrinn D. 3. klasse i femårig gymnas,. klasse i fireårig gymnas og. klasse i treårig gymnas. Klassetrinn E.. klasse i femårig gymnas, 3. klasse i fireårig gymnas,. klasse i treårig gymnas og. klasse i toårig gymnas. Klas setrinn F. Avgangsklasser i gymnas. Når ikke annet er nevnt, er klassetrinn A C regnet som realskole og klassetrinn D F som gymnas. Det vil si at elever i første og annen klasse ved femårig gymnas og elever i første klasse ved fireårig gymnas telles som realskoleelever. Denne framgangsmåte er valgt dels fordi undervisningen i disse klassene stort sett er den samme som i realskolens første og annen klasse, og dels fordi de kombinerte skolene vanligvis ikke kan skille mellom realskolens og gymnasets to nederste klasser. Skoler I skoleåret 9636 var det i alt 3 høgre allmennskoler i landet. 55 prosent av skolene var rene realskoler, prosent kombinerte realskoler og g ym prosent rene gymnas. Av de rene realskoler var 0 treårige, 69 toårige og ettårige. Ved de kombinerte skolene var undervisningstiden som hovedregel tre år for realskolen og fem år for gymnaset. Bare 6 kombinerte skoler hadde et annet opplegg. 7 av

8 5 de rene gymnasene var fireårig landsgymnas. Ellers var 3 gymnas treårige, ett var femårig og ett toårig. Om lag to tredjeparter av de høgre allmennskolene lå i herredskommuner. Storparten av skolene på bygdene var rene realskoler, byskolene var som oftest kombinerte realskoler og gymnas. Tabell. Skoler etter skoleslag Realskoler Realskoler og gymnas Gymnas I løpet av de siste fem år har tallet på høgre allmennskoler økt med 5 prosent. Dette skyldes en oppgang i tallet på kombinerte realskoler og gymnas fra 06 i til 9 i siste skoleår. I samme tidsrom gikk tallet på rene realskoler noe ned. På grunn av overgangen til linjedelte ungdomsskoler, må en vente at nedgangen i tallet på rene realskoler vil fortsette i årene framover. Lærere Det var i alt tilsatt eller konstituert 98 lærere i full post og 386 lærere i timepost i de høgre allmennskolene pr.. oktober 963. Vel halvparten av lærerne i full post var lektorer, 7 prosent var adjunkter og 6 prosent lærere eller faglærere med godkjent lærerutdanning. 7 prosent av lærerne i de høgre skolene hadde ikke godkjent pedagogisk utdanning. Tabell. Lærere i full post etter skoleslag og utdanning Lærere Realskole Realskole og gymnas Prosent Realskole Gymnas Realskole og gymnas Gymnas Lektorer Adjunkter Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Faglærere med godkjent utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning

9 6 Den utdanningsmessige bakgrunn var forskjellig for lærere i realskoler og gymnas. I de rene realskolene var 8 prosent av lærerne i full post lektorer, mens tilsvarende tall for de kombinerte realskoler og gymnas var 6 prosent og for de rene gymnas 77 prosent. Om lag prosent av lærerne i rene realskoler, prosent av lærerne i kombinerte skoler og 5 prosent av lærerne i rene gymnas var uten godkjent lærerutdanning. Tabell 3. Lærere i full post etter utdanning og kjønn Lektorer Adjunkter Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Faglærere med godkjent utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning Lærere Prosent Menn Kvinner Menn Kvinner I X Det var stor forskjell i utdanningen til kvinnelige og mannlige lærere. Det var forholdsvis langt flere lektorer blant menn enn blant kvinner. På den annen side var en større del av kvinnene adjunkter eller faglærere. Fra høsten 96 til høsten 963 økte tallet på lærere i full post med prosent. Det meste av denne økingen skyldes større tilgang på adjunkter. Tallet på adjunkter økte således med 6 prosent, mot en oppgang på prosent i tallet på lektorer og på prosent i tallet på andre lærere. Tabell. Lærere i full post og timepost Lærere i full post Lektorer" Adjunkter Andre Lærere i timepost I løpet av de siste fem år har tilgangen på lektorer til den høgre skolen vært relativt liten. Fra 958 til 963 økte tallet på lektorer med 3 prosent, mens tallet på adjunkter og andre lærere ble fordoblet. Denne utvikling har ført til at bare halvparten av alle lærere tilsatt i full post i den høgre skolen høsten 963 var lektorer, mot om lag to tredjeparter fem år tidligere.

10 7 Søkere og opptatte På oppgaveskjemaet er skolene bedt om å gi opplysninger om tallet på personer som søkte om å bli tatt opp i laveste klasse på henholdsvis realskole og gymnas høsten 963. Svarene på disse spørsmål viser at søkertallet utgjorde til realskolen og til gymnaset. Det foreligger ingen oppgaver over hvor mange av søkerne som ble opptatt ved de enkelte skolene, men tallet på elever i førsteklassene kan nyttes som et tilnærmet mål for tallet på opptatte. Regnet på dette grunnlaget viser oppgavene at tre fjerdeparter av søkerne til realskolen og om lag to tredjeparter av søkerne til gymnaset ble opptatt. Opptakingsprosenten varierte sterkt fra fylke til fylke. For realskolen var den lavest ved skolene i Troms (60 prosent), og høyest ved skolene i Akershus (93 prosent). Ved gymnasene ble bare 37 prosent av søkerne til skoler i Sogn og Fjordane opptatt mot 9 prosent i Vestfold. Det er mange som samtidig søker om opptak ved flere skoler, og disse personene er i statistikken telt med en gang for hver skole som søkes. Det foreligger ingen oversikt over omfanget av slike dobbelttellinger, og de utregnede opptakingsprosentene er derfor lavere enn det de faktiske opptakingsmuligheter skulle tilsi. De geografiske variasjoner i opptakingsprosentene vil også være påvirket av at kommunene eller fylkene i u li k grad har gått over til linjedelte ungdomsskoler. Elever etter klassetrinn og linje De høgre allmennskolene hadde til sammen elever pr.. oktober 963. Fjerdeparten av elevene gikk på rene realskoler, 7 prosent på kombinerte realskoler og gymnas og snaut prosent på rene gymnas. Realskoleelevene utgjorde om lag to tredjedeler og gymnasiastene en tredjedel av det samlede elevtall. Tabell 5. Elever i realskole og gymnas Bygder Byer Hele landet Real Real Real Gymnasi Gymnasi Gymnasi skole skole skole elever aster elever aster elever aster o o

11 8 Sammenliknet med foregående skoleår økte tallet på elever med 80 eller,7 prosent. Denne økingen er betydelig mindre enn det som har vært vanlig i de senere år, noe som skyldes at tallet på realskoleelever var prosent lavere høsten 963 enn ett år tidligere. Tallet på gymnasiaster økte med vel 0 prosent i dette tidsrom. Nedgangen i tallet på realskoleelever skyldes dels utbyggingen av de linjedelte ungdomsskoler, dels mindre ungdomskull. gikk 35 prosent av realskoleelevene på klassetrinn A, 39 prosent på klassetrinn B og 6 prosent på klassetrinn C, dvs, i realskolens avgangsklasser. Når det er flest elever på klassetrinn B, skyldes det blant annet at elevene i første klasse i de toårige realskolene er tatt med her. Klassetrinn C vil normalt ha færre elever enn de to første klassetrinn på grunn av overgangen til gymnaset. Tabell 6. Elever etter klassetrinn Realskoleelever Gamnasiaster A B C E F I gymnaset gikk 36 prosent av elevene på klassetrinn D, 35 prosent på klassetrinn E og 9 prosent på klassetrinn F. Når avgangsklassene hadde vesentlig færre elever enn første og annenklassene, skyldes Jet i første rekke den sterke vekst i elevtilgangen til gymnaset. Tabell 7. Elever i gymnaset etter linje Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Annen linje Høsten 963 gikk snaut 8 prosent av gymnasiastene på reallinjen og prosent på engelsklinjen. Ellers hadde naturfaglinjen, prosent, latinlinjen 3,5 prosent og den økonomiske linje,0 prosent av gymnasiastene. Elever som går økonomisk gymnas ved de merkantile skoler er ikke regnet med. ) ) Pr.. oktober 963 hadde de merkantile skuler til sammen 3 00 elever på økonomisk gymnas. Av disse gikk 05 første klasse, 076 annen klasse og 99 tredje klasse.

12 9 Elever etter kjønn og alder Elevenes fordeling på menn og kvinner var om lag den samme i 963 som i 96, 8 prosent kvinnelige og 5 prosent mannlige elever. I realskolen var det også siste år noen flere kvinnelige enn mannlige elever, mens det blant gymnasiastene var hele 36 prosent flere menn enn kvinner. Tabell 8. Elevene etter kjønn Realskoleelever Gymnasiaster Alle elever Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner o 66o o o Valg av linje i gymnaset er svært forskjellig for menn og kvinner. Av de mannlige gymnasiastene gikk 66 prosent på reallinjen og bare prosent på engelsklinjen. Tilsvarende tall for kvinner var 3 prosent på reallinjen og 65 prosent på engelsklinjen. Tabell 9. Alder pr. 3/63 (fødselsår) Elevene etter alder Elever Prosent Beregnet årskull pr. 3/63 Elever i prosent av årskullet 3 år (950) 70 0, , it 8 9 7, " (98) 96, ,5 6 " (97) , , 7 " (96) , ^^ (95 ) 05 0, ,8 9 " (9) 5 87, ,7 0 " 3) 93, 53 07,8 " (9) 538 0,5 9 0, " (9) 8 3 0, ,7 3 " og over ( 90 og tidligere) 770 0, ,0 Til sammen 9,5 prosent av elevene i den høgre skolen var 8 år gamle ved utgangen av 963. Nær halvparten tilhørte aldersklassene 5 og 6 år, dvs. at de var født i årene 97 og 98. Også sett i forhold til størrelsen på ungdomskullene var disse årsklassene sterkest representert, idet 39 prosent var elever i de høgre alimennskolene. Tilsvarende tall for åringene var 3 prosent, for 7åringene 6 prosent og for 8åringene 8 prosent. Samlet var 30,5 prosent av alle 8åringer elever i de høgre skolene høsten 963, mot 30, prosent ett år tidligere.

13 T A B E L L E R

14 Tabell I. Skoler i alt og skoler med eksamensrett Alle skoler Real Real skoler Gymskoler og nas gymnas Skoler med eksamensrett Real Real skoler Gym skoler og nas gymnas Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 3 5 VestAgder 3 3 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag 9 NordTrøndelag Nordland 6 6 Troms Finnmark 6 3 Bygder i alt Byer Østfold 6 6 Oslo Hedmark Oppland Buskerud 5 Vestfold Telemark AustAgder 3 3 VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 3 3 SørTrøndelag 3 3 NordTrøndelag 3 3 Nordland Troms 3 3 Finnmark 3 3 Byer i alt Hele landet

15 Tabell II. Skoler drevet av stat, kommune eller private etter skoleslag Realskoler Kommunale Stat eller Pri I lige fylkes vate alt kom munale Realskoler og gymnas Kom munale Stat eller Pri I Statlige fylkes vate alt lige kom munale Gymnas Kommunale eller fylkeskom munale Skoler Pri I i vate alt alt Østfold Akershus Oslo 3 7 l 3 Hedmark Oppl and Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland lo 7 Hordaland Bergen 6 6 Sogn og Fjordane 0 Møre og Romsdal Sør Trøndelag 3 l Nord Trøndelag Nordland Troms 5 7 Finnmark Hele landet

16 3 Tabell III. TAIrere i full post etter skoleslag og kjønn Realskoler Menn Menn Gymnas Kvinner Realskoler og gymnas Kvinner Menn Kvinne r Menn Alle skoler Kvinner Ialt Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Trams Finnmark 6 l Bygder i alt Byer Østfold Oslo He dmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

17 Tabell IV. Lærere i timepost etter skoleslag og kjønn Realskoler Menn Menn Gymnas Menn Alle skoler Kvinner Realskoler _oymnas Kvinner Menn Kvinner Kvinner Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms 9 0 Finnmark 9 8 j 6 6 Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder Vest Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

18 5 Tabell V. Lærere etter skoleslag, kjønn og utdanning Realskoler Me nn Kvinner Realskoler og Ønas Menn ner Kvin Gymnas Menn Alle skoler Menn Kvinner Kvinner Bygder Tilsatte eller konstituerte i full post: Lektorer Adjunkter Lærere med godkjent utdanning (lærerprøve) Faglærere med godkjent 55 utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning i full post Timelærere tilsatt i full post i andre skoler Timelærere tilsatt i timepost også i andre skoler Timelærere uten undervisning i andre skoler Timelærere i alt Byer Tilsatte eller konstituerte i full post: Lektorer Adjunkter Tmrere med godkjent utdanning (lærerprøve), Faglærere med godkjent utdanning Lærere eller faglærere uten godkjent utdanning l i full post Timelærere tilsatt i full post i andre skoler Timelærere tilsatt i timepost også i andre skoler Timelærere uten undervisning i andre skoler Timelærere i alt Hele landet Lærere i full post Timelærere

19 Tabell Vl. Lærere i de enkelte fylker etter utdanning 6 Full poet Time po st Lær Fag Lærere Til Til Uten _ ere lærere eller satte satte under Lek Ad med med fag i full i time vis I torer te god god lærere alt post i post ning. alt kjent kjent uten andre også, i andre utdan utdan godkj. skoler andre skoler ning ning utd. skoler Ostfold Akershus He dmark Oppland Buskerud Vestfold Te lemark li 3 AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag ?ordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 'dust Agder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør T rønde lag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

20 7 Tabell VII. Lærere i de enkelte fylker etter kjønn og utdanning Lektorer Adjunkter Full post Lær Fag Lærere ere lærere eller I med med faggod god lærere alt kjent kjent uten utdan utdan godkj. ninu ninfl utd. Timepost Til Til Uten satte satte anderi full i time vispost i post ving i andre også i andre skoler andre skoler sko ler I alt Menn Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 3 li Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Mare og Romsdal li SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

21 Tabell VIII. Klasser etter skoleslag 8 Realskoler Real skoler cg gymnas Realskole Gymnasklasser klasser Gymnas l.klasse i åri gymnast) Andre gymnasklasser Klasser i alt Bygder østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sørmrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer. østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet ) L ) I tabell IX er disse klassene gruppert under realskole, klassetrinn B. ) Omfatter. og. klasser ved Oslo katedralskole (5årig gymnas).

22 9 Tabell IX. Klasser etter klassetrinn Bygder Realskoler Gymnas Klasser Klassetrinn Klassetrinn ialt A B C D E F Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane 6 6 Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

23 0 Tabell X. Søkere til og elever i laveste klasse i realskole og gymnas Realskoler l ^ Gymnas ) Elever Søkere Elever i pst. av søkere Søkere Elever Elever i pst. av søkere Bygder Østfold , ,5 Akershus , ,7 Hedmark ,6 5 59,6 Oppland , ,8 Buskerud , ,8 Vestfold , , Telemark 67 63, ,7 AustAgder , ,8 VestAgder 95 9, Rogaland , ,7 Hordaland , 6 5,9 Sogn og Fjordane , ,7 Møre og Romsdal , , SørTrøndelag , ,9 NordTrøndelag , , Nordland , ,9 Troms , ,8 Finnmark 73 6, , Bygder i alt , ,9 Byer Østfold , , Oslo ,o , Hedmark , ,5 Oppland , ,7 Buskerud , , Vestfold , ,7 Telemark ,8 38 8,5 AustAgder , ,5 VestAgder , ,7 Rogaland , ,0 Bergen , ,9 Sogn og Fjordane ,5 Møre og Romsdal , ,7 Sør Trøndelag , ,0 NordTrøndelag , ,5 Nordland , ,7 Troms , , Finnmark 57 8, , Byer i alt , , Øle landet , ,3 ) Inkl. l.klasse i årige gymnas. ) Inkl..klasse i årige gymnas.

24 Statlige Gymnas Kommunale Stat eller lige fylkeskommunale Elever i alt Tabell XI. Elever etter skoleslag Kom, munale eller Prifylkes vate kommunale Realskoler Realskoler o Kommunale as Stat eller Pri lige fylkes vate kommunale Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark..., AustAgder VestAgder Rogaland Horda and Bergen Sogn cg Fjordane M6re og Romsdal SorTrondelag NordTr6ndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet r r.j_ > /r ^ ,^ ^,: `' ^ ^ ,.' L ^ ) 75 3A

25 Tabell XII. Elever i alt og elever i skoler med eksamensrett Realskoler Alle skoler Realskoler Gymnas og gymnas Skoler med eksamensrett Real Real skoler Gymnas skoler og gymnas Bzdr Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder dogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland , ro s Finnmark Bygder i alt "r ; r Qstfel.d Oslo ?Tera k.., Oppland Buskerud Vestfold Teleark LustAgder VestAgder Rogaland leirgen Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet

26 3 Tabell XIII. Elever etter skoleslag og kjønn Bygder Realskoler Realskoler Gymnas Alle skoler og gymnas Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark _563 Byer i alt Hele landet 3 _

27 Tabell XIV. Elever i realskoler og gymnas Realskoler Realskoler og gymnas Real G asloseskoleklasser Gymnas.klasse Andre årige gymnasgymnas klasser Elever i alt Byder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet n ) Omfatter. og. klasse ved Oslo katedralskole (5årig gymnas).

28 5 Tabell XV. Elever i realskoler og gymnas etter klassetrinn Realskoler Gymnas Klassetrinn_ Klassetrinn A B C D E F Elever i alt Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland o Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark ? Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag o o 37 Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt. i Hele landet

29 6 Tabell XVI. Elever i realskoler etter klassetrinn og kjønn Bygder Klassetrinn A Klassetrinn B Klassetrinn C Alle klassetrinn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder o VestAgder o Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 6o Sør Trøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bygder i alt Byer Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet ( go 58

30 7 Tabell XVII. Elever i gymnas etter klassetrinn og kjønn Klassetrinn D Klassetrinn E Klassetrinn F Alle klassetrinn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Bygder Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 56 3o VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre cg Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag ^ Nordland Troms 'innmark Bygder i alt stf old Oslo IT,, fmark r;pand Buskerud Vestaold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland..., Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark 3_ Byer i alt ,5. Hele landet U

31 Tabell XVIII. Elever i gymnas otter linje, klassetrinn og kjenn Bygder Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Norron linje Okonomisk linje Annen linje _7_ Byer Reallinje 3 58 Engelsklinje 80 Naturfaglinje 30 Latinlinje. Norron linje Okonomisk linje Annen linje 97 3 Hele landet Reallinje 75 Engelsklinje 776 Naturfaglinje 35 Latinlinje 6 Norron linje,. 35 Okonomisk linje Annen linje Klassetrinn D Klassetrinn EKlassetinn F Alle klassetrinn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvi er Ialtmenn Kvinx^er ^ Ø ] / l t,

32 9 Tabell XIX. Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn Klassetrinn Av disses D E F Menn Kvinner Østfold Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Økonomisk linje Akershus Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Oslo Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje o Latinlinje Latinlinje med desk Musikklinje Økonomisk linje iledmark Reallinje Engelsklinje Latinlinje Oppland Reallinje Engelsk linje Naturfaglinje Norrøn linje Økonomisk linje Buskerud Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje

33 30 Tabell XIX (forts.). Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn Klassetrinn Av disse: D E Menn Kvinner Vestfold Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Telemark Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Norrøn linje AustAgder Reallinje Engelsklinje VestAgder Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Rogaland Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Økonomisk linje Hordaland Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje 6 6 Latinlinje Norrøn linje Økonomisk linje Ber en Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Gresk linje Engelsklinje med kunsthistorie og tegning

34 3 Tabell XIX (forts.). Elever i gymnas i de enkelte fylker etter linje, klassetrinn og kjønn Sogn og Fjordane Klassetrinn Av disse: E F Menn Kvinner Reallinje Engelsklinje Møre og Romsdal Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Økonomisk linje SørTrøndelag Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje 9 6 Latinlinje Norrøn linje Latinlinje med gresk Nord Trøndelag Reallinje Engelsklinje Nordland Reallinje Engelsklinje Naturfag linje Økonomisk linje Troms Reallinje Engelsklinje Naturfaglinje Latinlinje Økonomisk linje Finnmark Reallinje Engelsklinje Økonomisk linje

35 Tabell XX. Elever etter alder' ) Bygder Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Nore og Romsdal S6rTrdndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark 3 år år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 0 år år år 3 å r Elever o over i a t / Bygder i alt ) Fylte år pr. 3. desember 963.

36 3 år år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 0 år år år 3 år ca over Elever i alt w Tabell XX (forts.). Elever etter alder Byer Ostfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal, S6rTr6ndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark Byer i alt Hele landet b l ,

37 3 Tabell XXI. Elever fast bosatt i eller utenfor skolekommunen Bygder Byer Hele landet Skole Andre Skole Andre Skole Andre kommune kommuner kommune kommuner kommune kommuner Østfold o 3 5o Akershus Oslo Hedmark o Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark _ ]

38 35 Tabell XXII. Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner Lær Elever erei Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn ost A B C D EF Østfold Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss 55 5o Idd Askim o Eidsberg Rakkestad Tune Glemmen Rygge Våler Akershus Ski As Bærum Asker Aurskog Skedsmo 55 6o Ullensaker Nes Eidsvoll 3/ 7_ Oslo,x,5 _ 775 j Hedmark Hamar Kongsvinger Ringsaker Stange SørOdal Eidskog Grue Isnes Elverum Trysil Amot 6 6o Stor Elvdal Tynset Alvdal Folldal Opp land Lillehammer Gjøvik

39 36 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner ter E leve r ere i Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post A B C D E F Oppland (forts.) 6 Dovre 5 Lom Sel NordFron Ringebu Fåberg 0 8 Østre Toten Vestre Toten Gran Søndre Land Nordre Land NordAurdal 9 6 6o _ Buskerud Hønefoss Drammen Kongsberg Hole Nes Modum Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Ytre Sandsvmr Nore og Uvdal Vestfold Svelvik Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Nøtterøy Lardal Telemark Langesund Brevik Porsgrunn Skien Notodden Kragerø Holla _ _

40 37 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner Tirere i Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse E leve r full ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post A B C D E F Telmark (forts ) Bø Tinn AustAgder Risør Arendal 5o Grimstad Tvedestrand Lillesand Birkenes Øli Evje og Hornnes VestAgder Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Grindheim Lyngdal 9 6 6o Kvinesdal Rogaland Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Time Gjestal 0 0 Høyland Sola Hetland Sauda 3 6o S and _ Hordaland Skånevik Fjelberg 5 5 Ø len BØlo Stord

41 3 8 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner T, r E leve r ere i Kas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post A B C D FF Hordaland (forts.) Tysnes...> 9 Kvinnherad 6 6 Odda Ulvik 9 Voss Kvam Austevoll Sund Fjell Askøy Laksevåg Fana Haus Bruvik Åsane Lindås o Bergen o Sogn cg Fjordene 5 Flora Kyrkjebø 5 7 Balestrand 9 7 Leikanger Sogndal Aurland 8 Urdal 3 6 Askvoll Førde Bremanger Sør Vågsøy 3 Eid 0 8 Gloppen o 6o A 6A Møre og Romsdal Ålesund Molde Kristiansund Syvde Herøy Ulstein Hareid Volda Stranda Ørskog Borgund ^ l0j

42 39 Tabell XXII (forts.). Lærere, klasser og elever i de enkelte kommuner LærE leve r ere i Klas Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klassefull ser trinn trinn trinn trinn trinn trinn post B C D E F Møre og Romsdal (forts.) Haram Vestnes Grytten Nesset NordAukra Fræna Tingvoll Smøla SørTrøndelag Trondheim Oriand Oppdal Meldal Orkdal Røros Ålen 3 Støren Melhus Strinda Malvik Selbu NordTrøndelag Steinkjer Namsos ll Teråker Stjørdal Levanger Verdal Snåsa 9 9 Namsskogan 3 37 Overhalla Vikna Nordland Brønnøysund Mo Bodø Narvik Svolvær Sandnessjøen Vefsn Nesna