LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 964 WAGE STATISTICS 1977 ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 964 WAGE STATISTICS 1977 ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 964 LØNNSSTATISTIKK 1977 WAGE STATISTICS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 ISBN ISSN

3 FORORD Lønnsstatistikk 1977 inneholder en oversikt over all lønnsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå for Her er også tatt med tall fram til 1977 for gjennomsnittlig lonn pr. årsverk basert på data fra nasjonalregnskapet. Publikasjonen gir dessuten en oversikt over viktige deler av Norsk Arbeidsgiverforenings lønnsstatistikk. For flere av de storrelonnstakergruppeneforeligger mer detaljerte tabeller i egne publikasjoner. Arbeidet med publikasjonen har vært ledet av konsulent Grethe Hoel. Statistisk Sentralbyrå,, 19. juni 1978 Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

4 PREFACE The publication Wage Statistics 1977 contains all wage statistics compiled by the Central Bureau of Statistics for the year Included are figures up to 1977 on average wages per manyear based on data in the national accounts. The publication also contains extracts from some of the more important wage statistics prepared by the Norwegian Employers' Confederation. For some of the major groups of wage earners more detailed statistics have been published in separate publications. Mrs. Grethe Hoel has been responsible for the editing of this publication. Central Bureau of Statistics,, 19 June 1978 Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

5 INNHOLD Side PRINSIPPER OG DEFINISJONER Omfanget av statistikken 11 a. Nasjonalregnskapet 11 b. Lønnsstatistikken Lønnsbegrepene 11 a. Nasjonalregnskapet 11 b. Lønnsstatistikken Lønnsglidning 12 Tariffendringer Prinsipper og definisjoner på engelsk 15 NASJONALREGNSKAPSTALL FOR LØNNINGER 16 Tabeller 1. Gjennomsnittlig lønn pr. årsverk Gjennomsnittlig kontantlønn og reallønn pr. årsverk 17 LØNNSUTVIKLINGEN FOR ENKELTE HOVEDGRUPPER 18 Tabel ler 3. Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper av lønnstakere Reallønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper av lønnstakere JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK 21 Tabeller 5 Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kvinner i jordbruk i enkelte stillingsgrupper 22 6 Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kvinner i gartnerier og hagebruk i enkelte stillingsgrupper 22' 7 Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kvinner i jordbruk i enkelte stillings- og aldersgrupper. September Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kvinner i gartnerier i enkelte stillings- og aldersgrupper. September BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI 25 Tabeller 9. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i industri. Norsk Arbeidsgiverforenings kvartalsstatistikk Beregnet årsfortjeneste for voksne menn i industri Lønnsøkning pr. år for voksne menn i industri, etter tariffbestemte tillegg og lønnsglidning Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i verkstedindustrien Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i bergverksdrift og industri i næringshovedgrupper. Lønnstelling 3. kvartal SELVSTENDIGE STATSFORETAK 30 Tabeller 14. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i selvstendige statsforetak i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i selvstendige statsforetak i enkelte stillingsgrupper. 1. september

6 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Side 32 Tabeller 16. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet i enkelte stillingsgrupper 17. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn ved håndverksbedrifter i og landet ellers i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet i enkelte stillinger BOREFARTØYER 35 Tabell 19. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte på borefartøyer i enkelte stillinger. November UTENRIKS SJØFART 37 Tabeller 20. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i utenriksfart i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i utenriksfart i enkelte stillinger. Mars FORSYNINGSSKIP 40 Tabeller 23. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip i enkelte stillinger. Mars INNENRIKS SJØFART 42 Tabel ler 25. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillinger. November LOSSE- OG LASTEARBEID 45 Tabel ler 27. Gjennomsnittlig timefortjeneste for losse- og lastearbeidere i enkelte landsdeler Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere i landsdeler/enkelte byer PRIVAT LANDTRANSPORT 47 Tabel ler 29. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i privat landtransport Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i privat landtransport i enkelte virksomheter HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT 49 Tabeller 31. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i hotell- og restaurantdrift i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i hotell- og restaurantdrift i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to seksmåneders perioder for prosentlønt serveringspersonale, menn og kvinner, i hotell- og restaurantdrift. og landet ellers 52

7 VAREHANDEL Tabeller 34. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i varehandel i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers 35. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i varehandel i enkelte stillingsgrupper. 1. mars 1977 NORSK ARBEIDSGIVERFORENINGS FUNKSJONÆRSTATISTIKK Side Tabel ler 36. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for mannlige tekniske funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte grupper for utdanning og alder. 1. september Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september BANK- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 62 Tabeller 39. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i bankvirksomhet i enkelte banktyper 40. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i forsikringsvirksomhet i enkelte forsikringsgrupper 41. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i bankvirksomhet i enkelte banktyper. og landet ellers. 1. september Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i forsikringsvirksomhet i enkelte forsikringsgrupper. og landet ellers. 1. september 1977 ANSATTE I SKOLEVERKET Tabeller 43. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. 1. oktober KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE 70 Tabeller 45. Gjennomsnittlig Snedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte kommunegrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte stillingsgrupper. 1. oktober STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 75 Tabeller 47. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etatsgrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innenfor emneområdet 81 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 87 Standardtegn i tabeller - Null : Tall kan ikke offentliggjøres H Foreløpig tall

8 CONTENTS Page PRINCIPLES AND DEFINITIONS 11 Collective agreements Principles and definitions in English Coverage 15 a. National accounts 15 b. Wage statistics Wage concepts 15 a. National accounts 15 b. Wage statistics Wage drift 15 NATIONAL ACCOUNT FIGURES FOR WAGES 16 Tables 1. Average wages per man-year Average wages in cash and real wages per man-year 17 DEVELOPMENT IN WAGES FOR MAJOR GROUPS 18 Tables 3. Development in wages for major groups of wage earners Development in real wages for major groups of wage earners 20 AGRICULTURE AND HORTICULTURE 21 Tables 5. Average 6. Average 7. Average groups. 8. Average groups. earnings of males earnings of males earnings of males September 1977 earnings of males September 1977 and females in agriculture in certain occupational groups 22 and females in horticuiture in certain occupational groups 22 and females in agriculture in certain occupational and age 23 and females in horticulture in certain occupational and age 24 MINING AND MANUFACTURING 25 Tables 9. Average hourly earnings of adult males and females in manufacturing. Establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation Estimated average yearly earnings of adult males in manufacturing Yearly increase in wages of adult males in manufacturing, by contractual increase and wage drift Average hourly earnings of adult males in the engineering industries Average hourly earnings of adult males and females in mining and manufacturing in industry major groups. Wage census 3rd quarter CENTRAL GOVERNMENT ENTERPRISES 30 Tables 14. Average monthly earnings of males and females in central government enterprises in certain occupational groups Average monthly earnings of males and females in central government enterprises in certain occupational groups. 1 September

9 CONSTRUCTION 32 Tables 16. Average hourly earnings of adult males in private construction in certain occupational groups Average hourly earnings of adult males employed by special trade contractors in and the rest of the country in certain occupational groups Average hourly earnings of adult males in private construction in certain occupations Page DRILLING RIGS... * d Tabl e 19. Average monthly earnings of employees on drilling rigs in certain occupations. November OCEAN TRANSPORT 37 Tables 20. Average monthly earnings of seamen in ocean transport in certain occupational groups Average board expenses per person per day Average monthly earnings of seamen in ocean transport in certain occupations. March SUPPLY SHIPS 40 Tables 23. Averagemonthly earnings of seamen on supply ships in certain occupational groups Average monthly earnings of seamen on supply ships in certain occupations. March COASTAL TRADE Tables 25. Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupational groups Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupations. November LONGSHOREMEN Tables 27. Average hourly earnings of longshoremen in certain regions Average hourly earnings of longshoremen and hours worked in certain regions PRIVATE LAND TRANSPORT Tables 29. Average hourly earnings of adult males and females in private land transport Average hourly earnings of adult males and females in private land transport in certain branches 1977,48 HOTELS AND RESTAURANTS, Tables 31. Average monthly earnings of males and females in hotels and restaurants in certain occupational groups. and rest of the country Average monthly earnings of males and females in hotels and restaurants in certain occupational groups Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of six months for waiters paid on a percentage basis, males and females, in hotels and restaurants. and rest of the country WHOLESALE AND RETAIL TRADE Tables 34. Average monthly earnings of males and females in wholesale and retail trade in certain occupational groups. and rest of the country Average monthly earnings of males and females in wholesale and retail trade in certain occupational groups. 1 March

10 EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS AFFILIATED TO THE NORWEGIAN EMPLOYERS' CONFEDERATION 56 Ta bles 36. Average monthly earnings of males and females in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain occupational groups Average monthly earnings of technical male employees in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain groups of education and age. 1 September Average monthly earnings of males and females in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain age and occupational groups. 1 September BANKING AND INSURANCE ACTIVITY 62 Tables 39. Average monthly earnings of males and females in banking in certain 40. Average monthly earnings of males and females in insurance activity groups 41. Average monthly earnings of males and females in banking in certain and rest of the country. 1 September 1977 Page types of banks 63 in certain insurance types of banks. 42. Average monthly earnings of males and females in insurance activity in certain insurance groups. and rest of the country. 1 September EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 66 Tables 43. Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of schools Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of schools and occupations. 1 October LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 70 Tables 45. Average monthly earnings of local government employees in certain municipalitigroups Average monthly earnings of local government employees in certain occupational groups. 1 October CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 75 Tables 47. Average monthly earnings of central government employees in certain service groups Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October Publications Previously issued on the subject 81 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 87 Explanation of Symbols in Tables - Nil Not for publication Provisional or preliminary figure

11 11 PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Omfanget av statistikken a. Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapets lønnstall skal i prinsippet gjelde alle sysselsatte lønnstakere. Det er ikke tatt med noen beregnet lønn for arbeidsinnsatsen til selvstendige yrkesutøvere. I alt er det for 1977 regnet med om lag 1,7 millioner utførte årsverk for lønnstakere. Med et årsverk forstår en den tid en fullt sysselsatt i en næring har arbeidd i løpet av et år. Sysselsatte i bare en del av året i en næring er regnet å ha utført en tilsvarende del av et årsverk i næringen. b. Lønnsstatistikken Lønnsstatistikken kan deles opp i en rekke statistikker som utarbeides uavhengig av hverandre og som gjelder forskjellige grupper av lønnstakere. For enkelte grupper blir det utarbeidd lønnsstatistikk hvert år, mens det for andre grupper går et visst antall år mellom hver undersøkelse. For en del mindre grupper av lønnstakere blir det ennå ikke utarbeidd lønnsstatistikk. De næringsgrupper som en har særlig dårlig oversikt over, er privat og personlig tjenesteyting. I de næringsgrupper som er dekket av lønnsstatistikk, er det visse grupper av sysselsatte som er holdt utenfor statistikken. Dette gjelder således eiere og medlemmer av eiernes familier som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid. Dessuten blir arbeidere som på grunn av alder,sykdom eller uførhet tjener mindre enn tariffens satser eller det som er vanlig i bedriften, holdt utenfor statistikken. I lønnsstatistikk for ansatte i varehandel, i Norsk Arbeidsgiverforenings funksjonærstatistikk og i bank- og forsikringsvirksomhet, var direktører og disponenter med i 1977, men oppgavene for disse ble bearbeidd særskilt og er ikke med i denne publikasjonen. Også for deltidsansatte er det innhentet opplysninger, men heller ikke disse funksjonærer er med i denne publikasjonen. 2. Lønnsbegrepene a. Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapets tall for lønnskostnader i alt omfatter: a) Kontantlønn b) Lønn in natura c) Andre ytelser til beste for lønnstakerne d) Arbeidsgiveravgift til folketrygden m.v. Kontantlønn omfatter avtalte kontantytelser, medregnet honorarer og tantibner, gratiale, lønn under sykdom (men ikke ytelser fra sykekassene) og skoleutgifter for læregutter. Kontantytelser som erstatter tariffestede naturalytelser, drikkepenger og andre ekstrabetalinger fra publikum i visse tjenesteytende yrker, er også tatt med her. Kontantlønnen for hver næring er beregnet på grunnlag av foreliggende statistikk og regnskaper. Lønn in natura forekommer i enkelte næringer, og tallene for lønn in natura bygger også på beregninger. Byrået innhenter ikke oppgaver fra post c)(andre ytelser til beste for lønnstakerne). Denne posten består av: Arbeidsgiverens andel av premier til private pensjonsfond og -kasser Arbeidsgiverens andel av kollektiv kapital- og renteforsikring Andre sosiale ytelser som utgifter til velferdsformål

12 12 b. Lønnsstatistikken I lønnsstatistikken beregnes fortjenesten vanligvis som gjennomsnittlig timefortjeneste eller gjennomsnittlig månedsfortjeneste for de ulike grupper av lonnstakere. Statistisk Sentralbyrå og Norsk Arbeidsgiverforening nytter de samme definisjoner i lonnsstatistikken. I enkelte tilfelle er det en gjennomsnittlig ukefortjeneste som blir beregnet. Giennomsnitt14, timefortjeneste er beregnet som all utbetalt lonn inntjent i arbeidstiden dividert med tallet på faktisk arbeidde timer i tellingsperioden. Lønn under fravær, feriepenger (-10nn) og bedriftenes indirekte sosiale kostnader er ikke tatt med. VerktOygodtgjorelse, kostgodtgjørelse og andre tillegg som etter sin art må regnes som dekning av utgifter arbeiderne selv har hatt, er heller ikke med. Lønnstallene er gitt brutto, dvs. for fradrag for skatt, pensjonspremier o.l. I tillegg til den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt beregnes også fortjenesten pr. time på tidlont arbeid, akkord- og premielont arbeid og overtidstillegg og forskjellige andre tillegg som skifttillegg, maskintillegg, smusstillegg o.l. pr. time. Som akkordarbeid er regnet bare reell akkord, mens arbeid som det er gitt akkordaysavn eller akkordkompensasjon for, er regnet som tidlønt arbeid. Overtidstillegg og forskjellige andre tillegg er som regel tatt med i den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt. For ansatte i jordbruket er overtidstillegget ikke tatt med i den gjennomsnittlige timefortjeneste. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste består av folgende lonnskomponenter: a) Gjennomsnittlig brutto kontantlønn pr. måned for fradrag for skatt, pensjonsinnskott o.l. b) NaturallOnn og andre faste tillegg pr. måned c) Midlertidige eller variable tillegg pr. maned Brutto kontantlonn pr. måned er for ansatte i privat virksomhet den avtalte kontante månedslonn, for offentlig ansatte brutto regulativlønn med alderstillegg. o.l. NaturallOnn er verdien av naturalytelser som fritt hus, fri kost, elektrisk strøm, brensel Faste tillegg har noe forskjellig innhold for de ulike lonnstakergrupper. For ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet er barnetillegg, forsorgertillegg og fast reisegodtgjørelse tatt med her. For ansatte i kommunene og staten er personlige tillegg, uniformsgodtgjorelse, polititillegg og brannsjeftillegg regnet som faste tillegg. For alle månedslonte er fast overtidsgodtgjørelse regnet som et fast tillegg til lonnen. Midlertidige eller variable tillegg pr. måned blir beregnet som 1/12 av utbetalt belop i de siste tolv måneder for tellingstidspunktet. Som midlertidige eller variable tillegg er regnet provisjon, gratiale, sondagstillegg o.l. Variabel overtidsgodtgjorelse er ikke tatt med i månedsfortjenesten, men er beregnet særskilt som 1/12 av samlet utbetalt overtidsgodtgjørelse i foregående år. For sjofolk i utenriks- og innenriksfart vil definisjonen av gjennomsnittlig månedsfortjeneste på grunn av de særegne forhold ikke falle sammen med den som ellers er nyttet. For sj0-, folk innhentes det oppgaver over opptjent lønn i tellingsmåneden spesifisert på hyre og en rekke forskjellige tillegg. Overtidsbetaling og fritidskompensasjon er tatt med i månedsfortjenesten i alt. Betaling for bevegelige helge- og hoytidsdager og feriepenger er ikke tatt med. I lonnsstatistikken blir det ikke tatt sikte på å oppgi årslønn. Hvis en skulle beregne årslønnen på grunnlag av lonnsstatistikkens oppgaver,måtte en nytte forskjellige framgangsmåter for de ulike arbeidstakergrupper. Et viktig ledd i denne beregning ville for en eventuell sesongarbeider innen anleggsvirksomhet være å fastslå antall arbeidde timer i året, mens det for en sjomann ville være nodvendig å fastslå antall fartsmåneder i året. 3. Lønnsglidning Lønnsglidningen er definert som den lonnsøkning som finner sted ut over de tariffbestemte endringer. Den beregnes som differansen mellom den totale lønnsøkning og den tariffbestemte økning. Lonnsglidningen vil være bestemt av faktorer som f.eks. innføring av og endringer i personlige

13 13 tillegg i minstelonnsfagene, fastsetting av akkordsatser, gjennomforing av premielønnssystemer, endringer i omfanget av overtidsarbeid o.a. LOnnsglidning beregnes bare for voksne mannlige industriarbeidere. Tariffendringer 1977 De fleste lonnsavtaler ble revidert i 1976 og fikk 2 års varighet. Avtalene.hadde ikke bestemmelser om indeksregulering av lønningene knyttet til konsumprisindeksen, men hadde en spesiell reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. I denne bestemmelsen het det at det Ur utløpet av 1. avtaleår (1/4-77)' skulle opptas forhandlinger mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisasjonen i Norge om eventuell lønnsregulering (generelt tillegg og/eller lavtlønnstillegg) for 2. avtaleår. Partene var enige om at forhandlingene skulle fores på grunnlag av den alminnelige Okonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtale- LO's representantskap reiste krav om lønnsreguleringer og vedtok også at reguleringen skulle søkes gjennomfort i samarbeid med myndighetene, altså som et kombinert oppgjor. "Det lille tariffoppgjoret", som oppgjøret ble kalt, ble lagt til grunn for lønnsreguleringer for lonnstakere utenfor LO. Forhandlingene mellom LO og N.A.F. tok til på nyåret I februar ble saken oversendt til mekling, og i begynnelsen av april satte Riksmeklingsmannen fram et forslag som ble vedtatt av begge parter. Hovedinnholdet i meklingsforslaget var: 1) Det ble gitt et generelt tillegg til alle voksne arbeidere på 66 Ore pr. time med virkning fra 1. april ) Fra samme dato ble det gitt et lavtlønnstillegg varierende fra 6 til 65 Ore pr. time avhengig av fortjenestenivået innenfor det enkelte overenskomstområde snitt. Innen LO - N.A.F.-avtalene slo lavtlonnstillegget ut med om lag 17 Ore pr. time i gjennom-, OppgjOret omfattet flere tiltak fra statens side: 1) Toet ble gitt tilsagn om fradrag i den direkte beskatning for den enkelte på 1 prosent av - inntekten i 1977 opp til en inntekt på kroner og 0,5 prosent av den del av inntekten som ligger over kroner, begrenset oppad til kroner 2) Det ble innfort fradragsrett for kontigent til fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner fra 1. juli Skattefritaket er begrenset oppad til kroner 3) Arbeidsgiveravgiften til folketrygden ble redusert med 0,5 prosentenheter fra 1. mai 1977 i alle soner i forhold til de satser som ble vedtatt med budsjettbehandlingen hosten 1976 I innenriks sjofart fikk voksne sjomenn (inkl. lettmatroser) et tillegg til hyrene på 3,53 prosent pluss 96 kroner pr. måned fra 1. april Arbeidstidsloven for skip trådte i kraft 1. juli 1977 og arbeidstiden ble satt ned fra 40 til 38 timer pr. uke. Arbeidstidsforkortelsen medforee endringer i overtidsbetalingen m.v. som ble antatt å gi en fortjenesteøkning på 5-6 prosent. Oppgjøret for ansatte i staten og i kommunene fikk virkning fra 1. mai 1977 og hadde en klar lavtlonnsprofil. For statsansatte fikk oppgjoret en Økonomisk ramme på 7,7 prosent. Av dette tilsvarer 3,3 prosent den Okonomiske ramme på 2,9 prosent i LO - N.A.F.-oppgjøret. I alt 4,4 prosent ble gitt som kompensasjon for den langt mindre lønnsglidning i offentlig virksomhet i forhold til i privat virksomhet. For ansatte i kommunene ble den Økonomiske ramme 8,1 prosent fordi kommunene har relativt flere ansatte på lavere lonnstrinn enn staten. Ansatte i bankvirksomhet fikk med virkning fra 1. mai en lønnsokning på 9 prosent i gjennomsnitt. Fra samme dato fikk ansatte i forsikringsvirksomhet et generelt tillegg på 8,25 prosent. De lavest lonte fikk et noe høyere tillegg enn 8,25 prosent.

14 14 Ansatte i jordbruket fikk fra 1. mai 1977 et tillegg som samlet utgjør 2,20 kroner pr. time. Avtalene i hotell- og restaurantdrift ble revidert senhostes Med virkning fra 1. november fikk fastlonte et tillegg på 250 kroner pr. måned. ProsentlOnt setveringspersonale fikk fra 1. november Okt kontantdelen av sin lonn med 80 kroner pr. måned, og fikk fra 1. januar 1977 serveringsavgiften Okt fra 11,75 til 12 prosent. Utløpstiden for avtalene ble endret og loper ut 31. mars 1978 sammen med de fleste andre avtalene mellom LO og N.A.F. I tilknytning til "det lille våroppgjøret" fikk fastlonte et tillegg på 226,50 kroner pr. måned med virkning fra 1. april Overenskomstene i utenriks sjøfart. ble revidert med virkning fra 1. november Det ble gitt et tillegg på 3,5 prosent pluss 87 kroner pr. måned på hyresatsene. Det ble også foretatt andre mindre reguleringer i avtalene. Fra 1. juli 1977 ble arbeidstiden satt ned fra 40 til 38 timer pr, uke. Det ble også foretatt andre endringer i avtalen,og samlet medforte dette en lønnsøkning på 6,5-7,0 prosent. Med virkning fra 1. november 1977 ble det gitt et lønnstillegg for 2. avtaleår på om lag 4,5 prosent. Avtalene mellom Handelens Arbeidsgiverforening, Den Kooperative Tarifforening og Norges Handels- og kontorfunksjonærers Forbund ble revidert i I henhold til denne avtalen ble det med virkning fra 1. april 1977 gitt et tillegg på 225 kroner på månedslønnen. Avtalerevisjonen hosten 1977 gav et tillegg pa 150 kroner pr. måned fra 16. oktober. Avtaleperioden ble endret slik at den kommer i takt med vårfagene.

15 15 PRINCIPLES AND DEFINITIONS 1. Coverage a. National accounts The wage figures in the national accounts include all wage and salary earners. Estimated wages of self-employed are not included. b. Wage statistics The system of wage statistics consists of a number of independent statistics covering different groups of wage and salary earners. For some groups of wage and salary earners, wage statistics are being compiled every year while other groups are covered by censuses held at intervals of some years. For some industry groups, especially in private and personal services, no wage statistics have been compiled. The wage statistics do not cover owners and members of owners' families. The statistics on hourly earnings exclude handicapped workers on special wage conditions. The statistics on monthly earnings do not include part-time employees and charwomen. 2. Wage concepts a. National accounts The wage figures in the national accounts include: a) Wages in cash b) Wages in kind c) Other social benefits d) Employers' contributions to social security schemes b. Wage statistics AmaLEJT1IELL2EILIEE are computed as the ratio between wages paid and the number of hours actually worked in the census period. Payment for sick-leave, vacations, and the establishments' indirect wage costs are not included. The wage data refer to payments before deductions for taxes, etc. In addition to data on the total earnings per hour, as defined above, the statistics furnish data per hour on earnings on time-work and piece- and premium work, overtime allowances and shift- and other allowances. Average monthly earnings include: a) Gross monthly salary in cash b) Payment in kind and other constant allowances per month c) Temporary or varying supplements to the wages The temporary or varying supplements to the wages are defined as 1/12 of such supplements actually received during the previous year. 3. Wage drift The wage drift is computed as the difference between the total wage increase and the negotiated tariff increases. The wage drift results from personal increments, change in methods of operation, increased intensity of labour, and increased experience and practice. Data on wage drift is only estimated for adult male workers in mining and manufacturing.

16 16 NASJONALREGNSKAPSTALL FOR LØNNINGER Gjennomsnittlig Limn pr. årsverk er regnet ut ved å dividere nasjonalregnskapets tall for lønninger med utførte årsverk. Reallønn pr. årsverk er beregnet som gjennomsnittlig kon 'tantlønn deflatert med konsumprisindeksen. NATIONAL ACCOUNT FIGURES FOR WAGES Figures on average wages per man-year are computed as the ratio between the wage figures in the national accounts and the estimated number of man-years. Real wages per man-year are defined as the wages in cash deflated with the consumer price index.

17 Tabell 1. Gjennomsnittlig lonn pr. årsverk. Kroner Average wages per man-year. Kroner x 19731( 1974K 1975K 1976N 1977N Utbetalt lonn Wages and salaries Kontantlønn Wages in cash Lonn in natura Wages in kind Andre ytelser til beste for lonnstakeren Other benefits Arbeidsgiveravgift til folketrygden m.v Employers' contributions to social security schemes Lønnskostnader i alt Compensation of employees Industri Manufacturing Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. oljeboringl) Construction incl. oil drilling Varehandel Trade Offentlig administrasjon og forsvar Government services ) Fra ) From Kilde: Nasjonalregnskapet. Source: National Accounts. Tabell 2. Gjennomsnittlig kontantlønn og reallønnl ) pr. årsverk Average wages in cash and real wagesl ) per man-year 1972 N 1973N 19741( 19751( 1976K 1977 Kr Kroner Kontantlønn Wages in cash = 100 Konsumprisindeksen Consumer price index 85,1 91,4 Deflatert lønnsindeks Deflated index of wages ,0 111,7 121,9 133, ) Kontantlønn deflatert med konsumprisindeksen. 1) Wages in cash deflated with the consumer price index.

18 18 LONNSUTVIKLINGEN FOR ENKELTE HOVEDGRUPPER LOnnstallene er hentet fra de respektive lonnsstatistikker, og tallene kan referere seg til ulike tidspunkter i året. For å få et uttrykk for reallonnsutviklingen er lonnsindeksen deflatert med konsumprisindeksen (tabell 4). DEVELOPMENT IN WAGES FOR MAJOR GROUPS The wage figures are obtained from the wage statistics, and the figures may refer to different time periods in the year. The development in real wages is indicated by deflating the wage indices with the consumer price index (table 4).

19 19 Tabell 3. LOnnsutviklingen for enkelte hovedgrupper' av lønnstakere = 100 Development in wages for major groups of wage earners = 100 LOnnstakergruppe Group of wage earners Jordbruk: Agriculture: MENN MALES ManedslOnte Paid by the month TimelOnte Paid by the hour Gartnerier og hagebruk: Horticulture: ManedslOnte Paid by the month TimelOnte Paid by the hour Industri: Manufacturing: Voksne arbeidere Adult workers Tekniske funksjonærer Technical employees. Kontorfunksjonærer Office employees Privat bygge- og anleggsvirksomhet, voksne arbeidere Private construction, adult workers Varehandel: Wholesale and retail trade: Kontorfunksjonærer Office employees Butikkfunksjonærer Shop employees LagerfunLsjonmrer Warehouse employees Utenriksfart, voksne sjomenn Ocean transport, adult seamen Innenriksfart, voksne sjomenn Coastal trade, adult seamen Losse- og lastearbeidere Longshoremen Privat landtransport, voksne arbeidere Private land transport, adult workers Statens embets- og tjenestemenn Central government employees , KVINNER FEMALES Jordbruk: TimelOnte Gartnerier og hagebruk: TimelOnte Industri: Voksne arbeidere Kontorfunksjonærer Varehandel: Kontorfunksjonærer Butikkfunksjonærer Statens embets- og tjenestemenn

20 20 Tabell 4. ReallOnnsutviklingen for enkelte hovedgrupper av lonnstakere. real wages for major groups of wage earners = = 100 Development in LOnnstakergruppe Group of wage earners Jordbruk: Agriculture: MENN MALES ManedslOnte Paid by the month TimelOnte Paid by the hour Gartnerier og hagebruk: Horticulture: ManedslOnte Paid by the month TimelOnte Paid by the hour Industri: Manufacturing: Voksne arbeidere Adult workers Tekniske funksjonærer Technical employees KontorfunksjonærerOffice employees :: Privat bygge- og anleggsvirksomhet, voksne arbeidere Private construction, adult workers Varehandel: Wholesale and retail trade: Kontorfunksjonærer Office employees Butikkfunksjonærer Shop employees Lagerfunksjonærer Warehouse employees Utenriksfart, voksne sjømennocean transport, adult seamen Innenriksfart, voksne sjomenn Coastal trade, adult seamen Losse- og lastearbeidere Longshoremen Privat landtransport, voksne arbeidere Private land transport, adult workers _ Statens embets- og tjenestemenn Central government employees KVINNER FEMALES Jordbruk: TimelOnte Gartnerier og hagebruk: TimelOnte Industri: Voksne arbeidere Kontorfunksjonærer Varehandel: Kontorfunksjonærer Butikkfunksjonærer Statens embets- og tjenestemenn

21 21 JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK Til lønnsstatistikken for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk i september 1977 ble skjema sendt ut til i alt bruk, bruk innen jordbruk og 353 bruk innen gartnerier og hagebruk. Svar ble gitt av bruk eller 86,4 prosent. En del av disse brukene hadde ikke leid arbeidshjelp slik-at tallene i statistikken er basert på lønnsoppgaver fra bruk. Jordbruksskoler, forsoksgårder og gårdsbruk og gartnerier som drives i tilknytning til offentlige institusjoner som f.eks. sykehus, er ikke med i statistikken. Statistikken omfatter all leid hjelp ved brukene i tellingsperioden, unntatt leid hjelp som vesentlig arbeidde med hogst og framdrift av skogsvirke til salg. Tilfeldig arbeidshjelp er tatt med i de tilfelle da opplysningene om den faktiske arbeidstid var nøyaktig oppgitt. Arbeidere med nedsatt arbeidsevne og som lønnes på spesielle vilkår, er ikke tatt med. Den nåværende lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk er utarbeidd for årene fra og med 1968 og er ikke jamforbar med tidligere undersøkelser. Fra 1971 er også gartnerier og hagebruk tatt med i statistikken. De ansatte har enten avtalt månedslønn, ukelønn eller timelønn. Usikre oppgaver over den faktiske arbeidstid gjør det vanskelig a regne om fortjenestetallene til samme tidsenhet for alle lønnstakere. Fortjenestetall er derfor gitt særskilt for de tre lønnsmater. AGRICULTURE AND HORTICULTURE The wage statistics for wage and salary earners in agriculture and horticulture in 1977 are based on returns from holdings and market gardens. Agricultural schools, experimental farms and farms and gardens operated in connection with governmental institutions, e.g. hospitals, are not included. All hired workers employed by the holdings in the census period are included, except workers mainly engaged in logging for sale. Casual workers are included if information on hours actually worked is available. Handicapped workers employed on special wage agreements and family members are not included. The workers are paid by the month, week or hour. Lack of information on hours actually worked makes it difficult to convert the average earnings to a uniform time unit for all workers. The average earnings are shown separately for the three wage categories.

22 22 Tabell 5. Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kvinner i jordbruk i enkelte stillingsgrupper Average earnings of males and females in agriculture in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups MANEDSLONTE PAID BY THE MONTH MENN MALES Gårdsbestyrere Farm managers Agronomer, formenn i alt Agronomists, foremen, total Gårdsarbeidere i alt Farm hands, total ROktere i alt Cattlemen, total Fortjeneste i alt Earnings, total 1974 = Kr. Kroner UKELONTE PAID BY THE WEEK MENN MALES TIMELONTE PAID BY THE HOUR MENN MALES Gårdsarbeidere i alt Farm hands, total Fast hjelp Permanent workers Gårdsarbeidere i alt Farm hands, total. Tilfeldig hjelp Casual workers Gårdsarbeidere i alt Farm hands, total. KVINNER FEMALES Tilfeldig hjelp Casual workers 13,64 16,26 18,76 22,00 24, ,69 16,27 18,65 22,23 24, ,68 16,39 18,93 22,39 25, ,70 16,39 18,78 22,40 24, ,43 15,73 18,12 20,63 23, ,68 15,67 18,10 21,47 24, ,81 14,80 17,13 21,05 23, ,97 14,85 17,18 21,09 23, Tabell 6. Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kvinner i gartnerier og hagebruk i enkelte stillingsgrupper Average earnings of males and females in horticulture in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups Fortjeneste i alt Earnings, total 1974 = Kr Kroner MANEDSLONTE PAID BY THE MONTH MENN MALES Gartnere Gardeners UKELONTE PAID BY THE WEEK MENN MALES Gartnere Gardeners TIMELONTE PAID BY THE HOUR MENN MALES Gartnere Gardeners KVINNER FEMALES Gartneriarbeidere Horticultural workers 13,93 16,82 18,75 22,12 25, ,78 17,88 20,08 24,15 26, ,87 13,99 16,03 19,39 22, ,83 1%8R 16,02 19,31 21,

23 23 Tabell 7. Gjennomsnittsfortjeneste for menn og kviriner i jordbruk i enkelte stillings- og aldersgrupper. September 1977 Average earnings of males and females in agriculture in certain occupational and age groups. September 1977 Stillings- og aldersgrupper Occupational and age groups MENN MALES Ansatte Fortjeneste med iearnings tellingen Kontant Natural- Employees I alt lonn lonn covered by Total Payment Payment the census in cash in kind Kr Kroner Overtids i, betaling Payment for 1) overtime MANEDSLONTE PAID BY THE MONTH år years II " II " II " ft " år og over years and over Gårdsbestyrere Farm managers Agronomer, formenn i alt Agronomists, foremen, total Gårdsarbeidere i alt Farm hands, total ROktere i alt Cattlemen, total UKELONTE PAID BY THE WEEK Gårdsarbeidere i alt TIMELONTE PAID BY THE HOUR ,67 24,36 0,31 0, år 45 22,26 22,12 0,14 0, u 95 25,88 25,53 0,35 0, " 57 25,79 25,34 0,45 0, " 51 26,03 25,67 0,36 0, " ,89 24,63 0,26 0,83 60 år og over 94 24,92 24,60 0,32 0,32 Fast hjelp Permanent workers ,06 24,74-0,32 0,65 Tilfeldig hjelp Casual workers ,27 23,03 0,24 0,26 Gårdsarbeidere i alt Farm hands, total ,73 24,44 0,29 0,58 Fast hjelp Permanent workers ,90 24,61 0,29 0,66 Tilfeldig hjelp Casual workers ,08 23,80 0,28 0,27 KVINNER FEMALES TIMELONTE ,49 23,42 0,07 0, år 38 23,92 23,67 0,25 _ " 86 23,93 23,92 0, " 71 23,23 23,18 0,05 0, " 62 22,81 22,68 0,13 _ 60 år og over 44 22,70 22,58 0,12 - Uoppgitt 52 24,68 24, Tilfeldig hjelp 325, 23,56 23,49 0,07 0,04 1) For timelonte er her tatt med overtidstillegget pr. arbeidde timer i alt. 1) For workers paid by the hour the data refer to overtime allowance per total hours worked.

24 24 Tabell 8. Gjennomsnittfortjeneste for menn og kvinner i gartnerier i enkelte stillings- og aldersgrupper. September 1977 Average earnings of males and females in horticulture in certain occupational and age groups. September 1977 Stillings- og aldersgrupper Occupational and age groups Ansatte Fortjeneste med i Earnings tellingen Kontant Natural- Employees I alt lonn lonn covered by Total Payment Payment the census in cash in kind Kr Kroner OvertidsT, betaline' Payment for. 1) overt-tire MENN MALES MANEDSLONTE PAID BY THE MONTH år years II " ll " II " Gartnerformenn, overgartnere Foremen Gartnere Gardeners Gartneriarbeidere Horticultural workers UKELONTE PAID BY THE WEEK år " " " Gartnere Gartneriarbeidere TIMELONTE PAID BY THE HOUR ,55 25,38 0,17 0, år 57 26,43 26,29 0,14 0, " 43 27,28 27,07 0,21 0, " 34 26,19 25,92 0,27 0,57 Gartnere 79 26,82 26,51 0,31 0,34 Gartneriarbeidere 76-23,67 23,63 0,04 0,21 KVINNER FEMALES MANEDSLONTE UKELONTE TIMELONTE ,06 22,02 0,04 0, år 53 22,20 22,08 0,12 0, " 62 22,83 22,83-0, " ,51 22,47 0,04 0, " ,23 22,20 0,03 0,06 Gartneriarbeidere ,94 21,91 0,03 0,04 1) Se note side 23. 1) See note page 23.

25 25 BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI For arbeidere i bergverksdrift og industri utarbeider Statistisk Sentralbyrå nå følgende statistikker: i) Lønnstelling med noen års mellomrom ii) Nivåundersøkelse 3. kvartal hvert år (men ikke det året lonnstelling holdes) iii) Foreløpig kvartalsvis lønnsindeks Lønnstellingen omfatter alle bedrifter med mer enn 5 sysselsatte. I enkelte industrigrupper med mange må bedrifter er også bedrifter med mindre enn 5 sysselsatte tatt med. Siste telling ble holdt i 3. kvartal Det er for hver arbeider hentet inn oppgaver over arbeidde timer og opptjent lønn i tellingskvartalet. Resultatene blir offentliggjort i en egen publikasjon. Publikasjonen inneholder detaljerte opplysninger for de enkelte tariffområder, og arbeidstakerne er gruppert etter næringsgren, stilling, aldersgrupper, skiftordning, bedriftenes organisasjonsforhold og beliggenhet. Nivåundersøkelsen bygger på summariske oppgaver over arbeidde timer og utbetalt lønn i 3. kvartal hvert år fra et utvalg av bedrifter. Utvalget omfatter alle medlemsbedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening og alle ikke-medlemsbedrifter som ifølge lønnstellingen sysselsetter mer enn et visst antall personer. I 1977 ble det ikke holdt noen nivåundersøkelse. Foreløpig lønnsindekstall beregnes hvert kvartal særskilt for voksne mannlige og kvinnelige arbeidere i industri i alt. Beregningene omfatter et utvalg av medlemsbedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening og bygger på oppgaver over den gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusive betaling for bevegelige helge- og høytidsdager. Det foreløpige indekstall blir korrigert så snart den kvartalsvise lønnsstatistikk fra Norsk Arbeidsgiverforening foreligger. MINING AND MANUFACTURING The Central Bureau of Statistics compiles three types of wage statistics for workers in mining and manufacturing: i) Wage censuses held at intervals of some years ii) Annual wage statistics compiled for the third quarter of each year (except years of wage censuses) iii) Quarterly index numbers of average hourly earnings The wage censuses cover all establishments with more than a certain number of workers. The number of workers required differ between the various industry groups. The latest census was held in 3rd quarter The yearly statistics for the third quarter are based on a sample of the larger establishments in each manufacturing group. The quarterly index numbers are based on a sample from the quarterly statistics compiled by the Norwegian Employers' Confederation.

26 26 Tabell 9. Gjennomsnittlig timefortjeneste l) for voksne menn og kvinner i industri. Norsk Arbeidsgiverforenings kvartalsstatistikk Average hourly earningsl) of adult males and females in manufacturing. Establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation Ar og kvartal Year and quarter Voksne menn Adult males Voksne kvinner Adult females Timefor- Indeks for Indeks for Timefor- Indeks for Indeks for tjeneste gjennom- deflatert tjeneste gjennom- deflatert i alt snittlig timefor- i alt snittligtimefor- Hourly timefor- tjeneste Hourly timefor- tjeneste earnings, tjeneste Index earnings, tjeneste Index total Index numbers total Index numbers numbers of deflated numbers of deflated of average hourly of average hourly hourly earnings hourly earnings earni, ss earnin s Kr 1974 = 100 Kr I 1974 = , , , , , ) 30, , ,65 12,82 14,18 16,75 20,41 24,16 26, kvartal quarter 32, , , , , , , , ) Ikke medregnet betaling for bevegelige helgedager. 2) Fra 1. april 1976 ble den normale arbeidstid satt ned fra 42,5 timer til 40 timer pr. uke. 1) Excluding payment for public holidays. 2) From April 1976 the standard working week have been eliminated from 42.5 hours per week to 40 hours per week. Tabell 10. Beregnet årsfortjeneste 1) for voksne menn i industri Estimated average yearly earnings 1) of adult males in manufacturing Kr Kroner Gjennomsnittlig årsfortjeneste Average yearly earnings = 100 Årsfortjenesteindeks Index numbers of average yearly earnings ) Beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig timefortjeneste og utforte timeverk pr. arbeider pr. år etter Norsk Arbeidsgiverforenings kvartalsstatistikk. Sykepenger er ikke tatt med. 1) Estimated on the basis of average hourly earnings and actual yearly working hours of workers in establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation. Payment for sick-leave is not included.

27 27 Tabell 11. LØnnsOkning pr. ar for voksne menn i indutri, etter tariffbestemte tillegg og lonnsglidning. ' Prosent Yearly increase in wages of adult males in manufacturing, by contractual increase and wage drift. Percentages Ar Year. LOnnsOkning i alt Increase in wa es,total Tariffbestemte tillegg Contractual increase Lønnsglidning Wage drift 1. kvartal quarter kvartal If If If If quarter If ff If fl ff ff If ff If ,2 4, ,4 6,6 2, ,9 3,2 2, ,7 3,1 2, ,5 4,8 3, ,4 3,1 3, ,8 4,6 4, ,6 3,0 3, ,1 8,1 4, ,0-6, ,6 8,7 6, ,3 4,4 4, ,6 3,8 5, ,2 4,9 7, ,2 17,2 8, ,0 8,9 4, ,6 9,4 6, ,7 2,9 6,8 Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i verkstedindustrien Average hourly earnings of adult males in the engineering industries Ar Year Fagarbeidere Skilled workers Ikke-faglærte arbeidere Fortjenesten for ikke- Unskilled workers faglærte arbeidere i prosent av fortjenesten Spesial- Hjelpe- for fagarbeidere I alt arbeidere arbeidere Earnings of unskilled Total Semi-skilled Unskilled workers as percentage workers workers of earnings of skilled workers Kr Kroner Pst. Per cent ,92 9,06 9,34 8,60 91, ,67 9,68 9,97 9,20 90, ,52 10,47 10,77 9,97 90, ,42 11,29 11,57 10,82 90, ,57 12,41 12,70 11,89 91, ,11 13,80 14,09 13,27 91, ,99 15,55 15,88 14,97 91, ,63 17,10 17,42 16,52 91,8 1973' 20,69 19,05 19,36 18,49 92, ,09 22,17 22,52 21,58 92, ,59 26,49 26,81 25,91 92, ,89 30,74 31,08 30,07 93, ,31 34,01 34,35 33,24 93,7

28 28 Tabell 13. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i bergverksdrift og industri i næringshovedgrupper. LOnnstelling 3. kvartal 1977 Average hourly earnings of adult males and females in mining and manufacturing in industry major groups. Wage census 3rd quarter 1977 Næringshovedgruppe Industry major group VOKSNE MENN ADULT MALES 230 Bryting og utvinning av malm Metal ore mining, Timefortjeneste Over- For- Over- Hourly earnings tids- skjel- Akkord-. tidstil- lige timer På timer På legg andre Hours tid- Hours I alt akkord Over- tillegg on lonn Total Piece- time Other. pieceon Time- overwork allow- allow- work work time ance ances Kr Kroner Prosent Per cent 33,95 31,86 33,20 0,63 1,16 22,3 3,1 37,12 32,07 36,39 0,47 2,10 57,6 2,6 290 Bergverksdrift ellers Other mining 34,69 32,36 35,35 0,55 0,75 34,1 3, Produksjon av næringsmidler 312 Food manufacturing 30,74 28,30 33,72 0,83 0,54 19,7 5,2 313 Produksjon av drikkevarer Manufacture of beverages 32,64 29,42 31,54 0,71 1,62 42,3 5,0 314 Produksjon av tobakksvarer Manufacture of tobacco products 30,19 28,71 29,76 0,34 0,18 92,1 2,6 321 Produksjon av tekstilvarer Manufacture of textiles 29, Produksjon av klær, unntatt skotoy Manufacture of wearing apparel, except footwear 28, Produksjon av lær og lær- og skinnvarer, unntatt klær og skoty Manufacture of leather and leather products, except wearing apparel 28, Produksjon av skoty Manufacture of footwear. 2,8, Produksjon av trevarer, unntatt møbler og innredninger Manufacture of wood and wood products, except furniture 30, Produksjon av mobler og innredninger av tre Manufacture of furniture and fixtures 30, Treforedling Manufacture of paper and paper products 33, Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Printing, publishing and allied industries... 40, Produksjon av kjemiske råvarer Manufacture of industrial chemicals 36, Produksjon av kjemisk-tekniske produkter Manufacture of other chemical products 33, Produksjon av jordolje- og kullprodukter Manufacture of products of petroleum and coal. 37, Produksjon og reparasjon av gummiprodukter Manufacture and repair of rubber products 30, Produksjon av plastvarer Manufacture of plastic products 31, Produksjon av keramiske produkter Manufacture of ceramics 32, Produksjon av glass og glassvarer Manufacture of glass and glass products 33, Produksjon av mineralske produkter ellers Manufacture of mineral products not elsewhere classified 33,78 27,45 27,55 0,34 1,77 36,7 27,02 30,54 0,24 0,17 23,4 27,89 29,97 0,11 0,13 36,1 27,31 28,87 0,09 0,06 53,7 29,04 31,61 0,22 0,52 26,5 28,85 32,35 0,13 0,12 33,8 30,52 29,79 0,67 3,00 43,3 36,67 36,71 2,43 1,48 0,5 32,85 33,03 0,39 3,05 2,7 31,35 32,69 0,39 1,04 23,4 33,50 35,29 1,30 1,79 24,1 28,11 30,37 0,21 1,80 31,2 29,12 30,91 0,41 1,21 19,6 30,87 31,45 0,31 1,37 12,2 30,34 29,86 0,50 2,51 59,9 31,27 34,18 0,58 0,73 41,8 2,2 1,7 0,8 0,7 1,6 1,0 2,9 6,0 1,7 2,2 7,5 1,4 2,5 2,5 3,0 3,8

29 29 Tabell 13 (forts.). Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i bergverksdrift og industri i næringshovedgrupper. LOnnstelling 3. kvartal 1977 Average hourly earnings of adult males and females in mining and manufacturing in industry major groups. Wage census 3rd quarter 1977 Næringshovedgruppe Timefortjeneste For- Overskjel- Over- På tids-akkord- På lige tids- I alt tid- til- timer akkord andre timer lonn legg tillegs Prosent VOKSNE MENN (forts.) ADULT MALES (cont.) 371 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer Manufacture - of iron, steel and ferro-alloys 36, Produksjon av ikke -jernholdige metaller Manufacture of non-ferrous metals 35, Produksjon av metallvarer Manufacture of metal products, except machinery and equipment 33, Produksjon av maskiner Manufacture of machinery 35, Produksjon av elektriske apparater og materiell Manufacture of electrical apparatus and supplies 35, Produksjon av transportmidler Manufacture of transport equipment 35, Produksjon av tekniske og vitenskapelige instrumenter, fotoartikler og optiske artikler Manufacture of professional and scientific instruments, photographic and optical goods.. 34, Industriproduksjon ellers Other manufacturing industries 31, Reparasjon av motorkjøretøyer Repair of motor vehicles 32,61 32,68 34,97 0,55 1,98 35,2 2,4 32,80 34,49 0,30 2,32 4,7 1,4 32,21 34,02 0,46 0,53 19,7 2,7 33,59 35,28 0,81 1,00 13,7 4,1 34,49 36,00 0,37 0,77 17,3 2,0 33,17 34,94 0,78 0,91 15,7 3,7 5,02 29,31 0,63 0,02 12,6 3,2 30,10 33,09 0,16 0,22 38,1 1,0 31,01 35,94 0,30 0,56 14,9 1,7 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES 27,31 26,05 27,93 0,16 0,51 31,4 1, Produksjon av næringsmidler , Produksjon av drikkevarer 27, Produksjon av tobakksvarer 26, Produksjon av tekstilvarer 24, Produksjon av klær, unntatt skoty 24, Produksjon av lær og lær- og skinnvarer, unntatt klær og skoty 24, Produksjon av skoty 24, Produksjon av trevarer, unntatt mobler og innredninger 28, Produksjon av mobler og innredninger av tre. 27, Treforedling 28, Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 31, Produksjonav kjemisk-tekniske produkter 28, Produksjon og reparasjon av gummiprodukter 28, Produksjon av plastvarer 26, Produksjon av keramiske produkter... 27, Produksjon av glass og glassvarer 29, Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 29, Produksjon av ikke-jernholdige metaller 31, Produksjon av metallvarer 29, Produksjon av maskiner 31, Produksjon av elektriske apparater og materiell 31, Produksjon av transportmidler 31, Industriproduksjon ellers 27,27 24,31 27,94 0,21 0,29 31,2 1,7 27,06 27,60 0,28 0,40 24,5 2,2 24,01 27,01 0,08 0,02 96,0 0,7 23,10 25,67 0,05 0,75 39,6 0,4 22,70 26,75 0,06 0,10 34,0 0,5 23,71 27,53 0,01 0,08 29,0 0,1 23,58 25,50 0,04 44,1 0,4 27,10 30,22 0,08 0,52 35,8 0,6 26,36 31,57 0, ,8 0,2 26,86 27,53 0,18 1,09 35,5 0,9 30,12 29,50 0,80 0,61 1,3 2,3 27,03 29,43 0,13 0,46 25,0 0,9 25,22 27,44 0,03 2,31 44,2 0,2 25,45 27,01 0,08 0,86 20,0 0,6 26,80 25,98 0,14 0,39 28,6 1,2 27,05 27,59 0,19 2,22 60,5 1,3 28,84 28,42 0,20 0,74 50,3 1,1 30,29 33,21 0,15 1,13 8,7 0,7 28,35 29,77 0,11 0,23 27,6 1,0 31,16 31,28 0,17 0,44 27,1 1,1 30,34 30,15 0,11 0,72 34,7 0,7 30,17 32,13 0,21 0,66 15,1 1,1 26,70 29,13 0,03 0,17 15,4 0,3

30 30 SELVSTENDIGE STATSFORETAK Lohnnsstatistikk for funksjonærer i selvstendige statsforetak ble utarbeidd forste gang 1. september Statistikkenomfatter ikke foretak som går inn i Statens sentrale tjenestemannsregister eller foretak som er medlem i Norsk Arbeidsgiverforening. Statistikken pr. 1. september 1977 bygger på oppgaver fra 11 foretak med i alt heltidsansatte og 280 deltidsansatte funksjonærer. Deltidsansatte er bearbeidd særskilt og er ikke tatt med her. CENTRAL GOVERNMENT ENTERPRISES Wage statistics for employees in central government enterprises have been compiled for the first time in September The statistics do not cover enterprises affiliated to the Norwegian Employers' Confederation. The statistics per 1 September 1977 include 11 enterprises with full-time employees.

31 31 Tabell 14. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i selvstendige statsforetak i enkelte stillingsgrupper Average monthly earnings of males and females in central government enterprises in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Månedsfortjeneste 1. september Monthly earnings 1 September 1975 = Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOY=, TOTAL Tekniske funksjonærer Technical employees Arbeidsledere Supervisors Kontorfunksjonærer Office employees KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Kontorfunksjonærer Tabell 15. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i selvstendige statsforetak i enkelte stillingsgrupper. 1. september 1977 Average monthly earnings of males and females in central government enterprises in certain occupational groups. 1 September 1977 Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Tekniske funksjonærer Technical employees Tekniske funksjonærer i ledende stilling In leading position Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling In group leader position Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid With independent work Tekniske funksjonærer med kvalifisert, rutinepreget arbeid With qualified, routine work Månedsfortjeneste Ansatte 1. september 1977 Overtidstellingen 1 September 1977 godtgjoring pr. måned med i Monthly earnings Employees Faste Kontant. Overtime covered tillegg I alt lonn by the Fixed payment Total Payment per month census additional in cash, allowances Kr Kroner Arbeidsledere Supervisors Kontorfunksjonærer Office employees Kontorfunksjonærer i ledende stilling In leading position Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar With qualified and independent work on own responsibility Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid With qualified work Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid With simple routine work ANSATTE I ALT Kontorfunksjonærer KVINNER FEMALES Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid

32 32 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMBET Privat bygge- og anleggsvirksomhet For arbeidere ved private bygge- og anleggsbedrifter utarbeider Norsk Arbeidsgiverforening en lønnsstatistikk hvert kvartal på grunnlag av summariske oppgaver fra sine medlemsbedrifter. Statistikken omfatter om lag tredjedelen av arbeidere i privat byggevirksomhet og størsteparten av arbeiderne i privat anleggsvirksomhet. CONSTRUCTION Private construction The quarterly statistics on average hourly earnings of workers in private construction are based on data from enterprises which are members of the Norwegian Employers' Confederation. The statistics cover about 1/3 of the workers engaged in private building construction, and the greater part of other workers engaged in private construction,

33 33 Tabell 16. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet i enkelte stillingsgrupper Average hourly earnings of adult males in private construction in certain occupational groups 1976 Fag- Hjelpe- ararbeiderbeidere Skilled Unskilled workers workers Kr Kroner Stillingsgrupper Occupational groups Bygge- og anleggsvirksomhet Construction Håndverksbedrifter Special trade contractors TOmrere, snekkere Carpenters, joiners Blikkenslagere Tinsmiths ROrleggere Plumbers Malere Painters Glassmestere Glaziers Murere Bricklayers Elektromontrer Electr. fitters Entreprenorbedrifter General contractors Timefortjeneste Hourly earnings 1974 = ,62 Hjelpearbeidere Unskilled workers 28,99 25,08 34,06 26,52 24,53 30,86 27,46 31,73 28,73 21,37 34,73 27,94 33,29 25,94 29,84 29,54 28,51 33,12 31,11 25,74 36,14 31,95 35,29 36, Fagarbeidere Skilled workers Fagarbeidere Skilled workers Hjelpearbeidere Unskilled workers 39, Fag- Fag- Hjelpear- ar- Hjelpeararbeidbeidbeidbeidere ere ere ere Skil- Skil- Un- Unskilled Zed Zed skilled work- workworkers workers ers ers 29,11 38,04 32, ,94 34,32 32, , ,06 38,44 29, , , ,01 37,11 36, ,00 40,17 33, , Tabell 17. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn ved håndverksbedrifter i og landet ellers i enkelte stillingsgrupper Average hourly earnings of adult males employed by special trade contractors in and the rest of the country in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups Fagarbeidere Skilled workers TOmrere, snekkere Carpenters, joiners Malere Painters Murere Bricklayers ROrleggere Plumbers Elektromontører Electr. fitters Hjelpearbeidere Unskilled workers TOmrere, snekkere Carpenters, joiners Murere Bricklayers Timefortjeneste Hourly earnings Landet ellers The rest of the country Kr Kroner Timefortjeneste (Landet ellers Hourly earnings = 100) Landet ellers (Rest of the The rest country = 100) of the country Kr Kroner (Landet ellers = 100) (Rest of the country = 100) 36,61 33, ,15 37, ,97 30, ,91 33, ,13 31, ,06 35, ,21 31, ,50 35, ,59 34, ,38 38, ,63 35, ,34 39, ,32 28, ,18 32, ,03 28, ,98 31, ,08 30, ,45 34,93 116

34 34 Tabell 18. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet i enkelte stillinger Average hourly earnings of adult males in private construction in certain occupations Virksomhet og stilling Activity and occupation BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION BYGGEVIRKSOMHET BUILDING CONSTRUCTION Håndverksbedrifter Special trade contractors Fagarbeidere Skilled workers TOmrere,snekkere Carpenters and joiners Blikkenslagere Tinsmiths.. Rørleggere Plumbers Malere Painters Glassmestere Glaziers Murere Bricklayers Elektromontører Electrical fitters Hjelpearbeidere Unskilled workers TOmrerfaget Carpentering ROrleggerfaget Plumbing Murerfaget Bricklaying Elektrikerfaget Electric installation Andre fag Other special trades EntreprenOrbedrifter General contractors TOmrere,snekkere Carpenters and joiners Murere Bricklayers Sementpussere Cement finishers, terrazzo workers etc Dykkere Divers Murarbeidere Bricklayers, unskilled Andre stein-, jord- og sementarbeidere Other stone, clay and cement workers Verkstedarbeidere og reparatører Engineering workers and repairers SjåfOrer Drivers Maskinkjørere Engine drivers Andre voksne arbeidere Adult workers not elsewhere classified ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION OTHER THAN BUILDING CONSTRUCTION Tunnelarbeidere Underground workers Pussere, forskalere, jernbindere, gråsteinsmurere o.l. Cement finishers, terrazzo workers etc Andre jord-, fjell- og sementarbeidere Other stone, clay and cement workers Maskinkjørere Engine drivers Dykkere Divers Skiftarbeidere Shift workers Andre voksne arbeidere Adult workers not elsewhere classified Timefortjeneste Hourly earnings Timeverk Man-hours 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Aret 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter The year t i hours Kr Kroner ,86 39,19 39,91 41,63 39, ,32 37,35 37,93 39,99 37, ,35 37,28 38,74 40,63 38, ,44 33,98 34,65 37,13 34, ,63 35,26 36,07 38,22 35, ,76 37,80 38,33 41,28 38, ,87 36,76 38,42 40,59 37, ,78 32,46 34,33 34,47 33, ,25 37,42 36,89 39,60 37, ,63 38,98 41,45 42,61 40, ,20 32,65 32,90 34,49 32, ,29 32,02 31,63 34,39 32, ,44 28,79 27,68 29,52 29, ,59 36,10 36,26 38,47 36, ,64 33,47 34,22 35,56 33, ,04 28,70 29,31 29,65 28, ,87 37,96 37,98 40,29 38, ,13 38,66 37,65 41,19 38, ,95 38,44 39,30 41,32 38, ,41 39,71 39,84 41,80 39, ,27 51,53 48,51 46,25 51, ,71 38,95 39,10 42,42 39, ,48 36,44 36,82 39,02 36, ,93 36,36 36,60 37,82 36, ,52 33,37 33,51 34,82 33, ,36 36,84 37,68 38,44 37, ,63 32,82 32,26 37,12 33, ,39 48,29 48,69 50,22 48, ,05 61,08 60,87 63,80 60, ,46 46,54 47,28 48,20 46, ,11 42,52 43,09 43,75 42, ,39 43,23 47,93 46,12 44, ,91 51,84 55,08 54,60 52, ,34 55,51 58,73 54,63 55, ,46 40,19 39,86 41,56 39,73

35 35 BOREFARTØYER Lønnsstatistikk for ansatte på borefartøyer ble utarbeidd første gang i Statistikken for 1977 omfatter både boremannskap og maritimt mannskap som lønnes etter overenskomstene mellom Norsk Offshoreforening på den ene side og Norsk SjOmannsforbund, Norges Skibsforerforbund, Norsk Styrmandsforening og Det norske maskinistforbund på den annen side. I alt omfatter statistikken 27 borefartoyer med i alt ansatte. DRILLING RIGS Wage statistics for employees on drilling rigs have been compiled for the first time in The statistics for 1977 cover both drilling and maritime employees paid according to the Norwegian wage agreements. The statistics include 27 drilling rigs with employees.

36 Tabell 19. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte paborefartøyeri enkelte stillinger. November 1977 Average monthly earnings of employees on drilling rigs in certain occupations. November Stilling Occupation ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Ansatte med i tellingen Employees I alt covered Total by the census Månedsfortjeneste Monthly earnivs Ansienni- Overtids- Overtidstets- og betaling, betaling, Andre Grunn- tjeneste- hverdager søndager tillegg lønn tillegg Payment Payment Other Wages Seniority for over- for aver- allowallow- times time, ances ances workdays Sundays Kr Kroner Plattformsjefer Installation managers Tekniske sjefer Technical supervisors Stabilitetssjefer Stability supervisors Tekniske assistenter Technical assistants Kontrollromoperatører Control room operators Maskinromoperatører Engine room operators Boreassistenter Assistant drillers Elektrikere I Electricians I Tårnmenn Derrickmen Radio-operatører Radio operators Sveisere Welders KranfOrere/arbeidsledere Crane operators/supervisors Materialforvaltere Store clerks Boredekksmenn Roughnecks Matroser Able seamen Kokker Cooks Hjelpearbeidere Unskilled workers Hjelpemenn Galley helpers ,

37 37 UTENRIKS SJØFART Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart bygger på oppgaver fra skip på 100 br. res. tonn og mer hvor mannskapet lønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var i opplag i tellingsmåneden. Statistikken utarbeides for mars måned hvert år. Til statistikken for mars 1977 ble det bearbeidd oppgaver fra 692 skip med en besetning på menn og kvinner som hadde stått om bord i samme stilling hele måneden. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det norske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskip og forsyningsskip) i utenriksfart pr. 1. januar Ved utgangen av mars 1977 lå 62 norske skip i opplag i norske eller utenlandske havner. I alt 50 av disse skipene var større tankskip som har det høyeste fortjenestenivå i utenriksfart. Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller kostgodtgjørelse. På alle skip som inngår i statistikken, har besetningen fri kost om bord. Verdien av denne er ikke r.gnet med i fortjenestetallene, men opplysninger om matvareutgiftene om bord er tatt inn i tabell 21. For 1. kvartal 1977 omfattet oppgavene over kostholdsutgiftene 625 skip med en ordinær besetning på sjøfolk. OCEAN TRANSPORT The wage statistics for seamen in ocean transport are based on information from ships of 100 gross tons or more. Fishing and catcher boats, supply ships and passenger vessels are not included. The statistics of March 1977 cover 692 ships with a total crew of men and women.

38 38 Tabell 20. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjofolk på skip i utenriksfart i enkelte stillingsgrupper Average monthly earnings of seamen in ocean transport in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total 1974 = Kr Kroner VOKSNE SJØMENNADULT SEAMEN Befal Officers Skipsførere Ship-masters Styrmenn Mates Maskinister Engineers Radio-offiserer Radio operators Elektrikere Electricians Stuerter Stewards Andre voksne sjomenn Other adult seamen Arbeidsledere Foremen TOmmermenn Carpenters Matroser Able seamen Motormenn Motormen Maskinassistenter Engineer assistants UNGE SJOMENN YOUNG SEAMEN Lettmatroser Ordinaryeamen Jungmenn Deck hands SmOrere Greasers Tabell 21. Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag Average board expenses per person per day Ar Year 1. kvartal st quarter II 1.U 1967 /st II st ll st ll st tt st rr It II /st it ll st ti II st If st tt II st II let Fart mellom Europa og Inter- Ikke- All andre europeisk europeisk utenriksverdensdeler fart fart fart Trades Inter- Trades Ocean between European outside transport, Europe and trades Europe total other continents Kr Kroner Av dette Of which Skip som Skip som anlop ikke an- Norge løp Norge Ships Ships not calling calling at at Norwegian Norwegian sortsorts ,40 9,34 10,15 9,68 8,92 9, ,99 9,68 10,27 9,97 9,48 10, ,76 9,38 10,23 9,80 9,37 9, ,66 9,34 10,34 9,79 9,30 9, ,60 9,59 10,63 9,98 9,33 10, ,42 10,48 11,21 10,72 10,35 10, ,53 11,32 12,12 11,66 11,16 11, ,30 12,32 12,84 12,52 11,97 12, ,32 14,52 14,91 14,65 14,24 14, ,96 16,12 16,76 16,36 15,67 16, ,55 17,15 17,41 17,30 17,20 17, ,90 18,59 19,18 18,96 18,82 18,98

39 39 Tabell 22. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjofolk på skip i utenriksfart i enkelte stillinger. Mars 1977 Average monthly earnings of seamen in ocean transport in certain occupations. March 1977 Månedsfortjeneste Monthly earnings Over- Over- tidstids- betaling, Fri- Sj0- betal- Stoppfolk i ing, son- og tids- Alders- tørn- Stilling med,helge- kompen- Andre i i hvertillegg stand-by- dager sasjon tillegg Occupation tellingen I alt Hyre. dager for Payment Compen- Other SeamenTatalWages=_=Ise Payment sation azzowby the covered for ments Stand-by over- for ancesl) allowance over- time, extra census time, work- Sundays leave and days public holidays Kr Kroner VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Befal Officers Skipsførere Ship-masters Styrmenn Mates Overstyrmenn Chief mates styrmenn 1st mates I, 2. 2nd " Radio-offiserer Radio operators Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers maskinister 1st engineers maskinister 2nd engineers Elektrikere Electricians ' Stuerter Stewards ANDRE VOKSNE SJØMENN OTHER ADULT SEAMEN Arbeidsledere Supervisors TOmmermenn Carpenters Matroser Able seamen ReparatOrer I Repairmen I ReparatOrer Repairmen Maskinassistenter Engineer assistants Pumpemenn Pumpmen Motormenn Motormen Fyrbotere Stokers Kokker Cooks UNGE SJØMENN YOUNG SEAMEN Lettmatroser Ordinary seamen Jungmenn Deck hands SmOrere Greasers Gutter Boys Aspiranter Apprentices PIKER/HJELPEMENN MAIDS/MESSMEN ) Amerikatillegg, Utenom-Skandinavia-tillegg, beredskaps-, kompetanse-, kvalifikasjons- og tovakttillegg etc. 1) American trade allowance, Outside Scandinavia allowance, stand-by allowance, competence allowance, qualification allowance, two-watch allowance etc.

40 40 FORSYNINGSSKIP Lønnsstatistikk for sjofolk på forsyningsskip ble utarbeidd forste gang for mars Statistikken omfatter sjøfolk som lonnes etter norsk tariff. Sjøfolkene har tariffmessig krav på fri kost eller kostgodtgjorelse. På alle skip som inngår i statistikken, har besetningen fri kost am bord. Verdien av denne er ikke regnet med i fortjenestetallene. For mars 1977 ble det bearbeidd lonnsoppgaver for 119 forsyningsskip med en besetning på sjofolk som hadde stått om bord i samme stilling hele måneden. SUPPLY SHIPS The wage statistics for seamen on supply ships are based on information from seamen paid according to the Norwegian wage agreement. The statistics of March 1977 cover 119 ships with a total crew of seamen.

41 41 Tabell 23. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjofolk på forsyningsskip i enkelte stillingsgrupper Average monthly earnings of seamen on supply ships in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total 1975 = Kr Kroner VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Befal Officers Styrmenn Mates Maskinister Engineers Andre voksne sjotenn Other adult seamen Matroser eller motormenn Able seamen, motormen s Tabell 24. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip i enkelte stillinger. Mars 1977 Average monthly earnings of seamen on supply ships in certain occupations. March 1977 Stilling OccupatiOn Månedsfortjeneste Monthly earnings Beredskaps- og Overtids- Alders- Grunn- til1egg. lønn Age -Wages incre- ments farts- betaling, ti dstillegg- Payment' hverdager Stand- for by- and overtime, service work- allow- days. ance Sj0folk med i tellingen Seamen I alt covered Total by the census Overtidsbetaling, søndager Payment for overtime, Sundays Andre tillegg Other allowances Kr Kroner VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Befal Officers Skipsførere Shipmasters Styrmenn Mates Overstyrmenn Chief mates Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers maskinister 1st engineers Andre voksne sjomenn Other adult seamen Matroser eller motormenn Able seamen, motormen Kokker Cooks

42 42 INNpRIKS SJOFART Lønnsstatistikk for sjøfolk i innenriks rutefart bygger på oppgaver fra skip på 100 br. tonn' og mer. Statistikken omfatter ikke skip i innsjofart og heller ikke skip i losfart, fiske- og fangstfartøyer, taubåter og isbrytere. Statistikkeo utarbeides for npvember måned hvert år. Til statistikken for 1977 ble det bearl)eidd oppgaver for 308 skip med en besetning på menn og kvinner, som hadde stått om bord i samme stilling hele måneden. Samlet tonnasje som inngår i statisti4en for november 1977 utgjør br. tonn. Sjøfolkene har etter tariffen krav på enten fri kost eller kostgodtgjorelse. For å få samsvar mellom lonnstallene for sjofolk med og uten fri kost pm bord, er kostgodtgjorelsen holdt utenfor lønnstallene. COASTAL TRADE The wage statistics for seamen in coastal trade cover vessels of 100 gross tons and over, except vessels in lake routes or in tramp trade, fishing and catcher boats, tugs and ice breakers, Tie statistics of November 1977 cover 308 ships with a total crew of men and women.

43 Tabell 25. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjofolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillingsgrupper Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups 4 3 Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total Kr Kroner = ) VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Befal Officers SkipsfOrere Ship-masters Styrmenn Mates Maskinister Engineers Loser Pilots Stuerter Stewards Andre voksne sjomenn Other adult seamen BillettOrer Ticket clerks Båtsmenn Boatswains Matroser Able seamen Motormenn Motormen Kokker Cooks UNGE SJØMENNYOUNG SEAMEN Lettmatroser Ordinary seamen KVINNELIG SJØBETJENINGFEMALE SERVANTS ) Rammeavtalens hyrer som bl.a. har innebygd godtgjørelser for noe overtidsarbeid samt 9,5 prosent feriegodtgjørelse, har ført til at fortjenestetallene for november 1976 og november 1977 ikke er helt sammenliknbare. 1) The figures from 1976 and 1977 are not comparable. Tabell 26. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillinger. November 1977 Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupations. November 1977 Sj0- Månedsfortjeneste Monthly earnings folk Skips- Overtids- Overtids- Stopp- Fritidspost- tørn-, med i betaling, betaling, kompen- Andre tellingen I alt Hyre gjørelse skapsgodt- beredhverdager søndager sasjon tillegg Stilling Occupation Payment Payment Compen- Other Seamen Total Wages Sea tillegg covered post for for over- Stand- sation allowallow - b y allow- overtime, time, for spare ances by the work days Sundays time ance census ance Kr Kroner VOKSNE SJOMENN ADULT SEAMEN Befal Officers Skipsførere Shipmasters Styrmenn Mates Overstyrmenn Chief mates styrmenn 1st mates Enestyrmenn Sole mates

44 Tabell 26 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillinger. November 1977 Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupations. November Stilling Månedsfortjeneste Sjø- Stopp- Skipsfolk Overtids- Overtids- tørn-, Fritidspostmed i I alt Hyre betaling, betaling, bered- kompengodt - tellingen hverdager søndager skaps- sasjon gjorelse tillegg. Kr Kroner Andre tillegg VOKSNE SJØMENN (forts.) ADULT SEAMEN (cont.) Maskinister Engineers. 585 Maskinsjefer Chief engineers 81 Maskinsjefer I Chief engineers I Maskinsjefer II Chief engineers II maskinister let engineers 72 Stuerter Stewards ANDRE VOKSNE SJØMENN OTHER ADULT SEAMEN Billettører Ticket clerks 538 Båtsmenn Boatswains 50 Matroser Able seamen 665 Maskinpassere Engine mechanics 108 Motormenn Motormen 112 Kokker Cooks UNGE SJØMENN YOUNG SEAMEN 309 Lettmatroser Ordinary seamen 170 Jungmenn Deck hands 39 Byssegutter og hjelpegutter Galley boys and assistants KVINNELIG SJØBETJENING FEMALE SERVANTS 243 Diskedamer Caunter staff, females 79 Hjelpepiker Assistants

45 45 LOSSE- OG LASTEARBEID Lønnsstatistikken for losse- og lastearbeidere bygger på summariske oppgaver fra felles- og stuerkontorer, enkeltstående bedrifter i Dampskipsekspeditørenes Arbeidsgiverforening og andre bedrifter med tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund. Statistikken utarbeides hvert kvartal. LONGSHOREMEN Wage Statistics for longshoremen are compiled quarterly and are based on information from private establishments and associations of establishments.

46 Tabell 27. Gjennomsnittlig timefortjeneste for losse- og lastearbeidere i enkelte landsdeler Average hourly earnings of longshoremen in certain regions Landsdeler Region 46 Timefortjeneste i alt Hourly earnings, total Kr Kroner 1974 = 100 Hele landet The whole country 22,26 25,39 30,03 35,29 40, Østlandet 23,39 26,10 31,18 36,14 40, SOrlandet 30,67 36,00 40,57 46,54 51, Vestlandet 20,27 23,35 28,31 33,68 42, TrOndelag 22,22 25,92 30,21 35,93 39, Nord-Norge 18,91 21,68 26,06 31,92 36, Tabell 28. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timerl) for losse- og lastearbeidere i landsdeler/enkelte byer Average hourly earnings of longshoremen and hours worked?) in certain regions Landsdeler/ enkelte byer Region Timefortjeneste ikke medregnet overtidstil- Time- legg og andre tillegg Overfor- Hourly earnings extidstje- eluding overtime neste and other allowances tillegg Over- Hourly Maskintime Tidear- lossing AkkordlOnns- allonings, Unloa- arbeid arbeid wance total ding by Piece- Tim e - machi- work work nery Kr Arbeidde timer Hours worked Gjennomsnittlig arbeidde timer pr. uke 2 ) Average hours worked Ved Natt og maskin- pa helgelossing I alt akkord dager Unloa- Total Piece- Nights ding by work and machiholidays nery per week2) Kroner I Prosent Per cent I Timer Hours 1. kvartal st quarter ,34 34,33 2. kvartal nd quarter ,21 39,18 3. kvartal rd quarter ,61 37,57 4. kvartal th quarter ,06 39,46 Aret 1977 The year ,55 37,65 ØSTLANDET 40,38 29,33 Sarpsborg 42,02 Fredrikstad 51,26 26,95 Moss 38,41 37,15 37,95 28,16 Larvik 50,67 39,35 Skien 38,76 SØRLANDET 51,60 40,79 Kristansand S 54,92 41,08 VESTLANDET 42,19 42,00 Sandnes 53,23 53,23 Stavanger. 54,85 54,85 Bergen 37,51 37,51 Ålesund 41,14 43,51 TRØNDELAG 39,55 39,04 Trondheim. 40,00 40,00 NORD-NORGE 36,69 35,72 39,82 42,52 5, ,0 45,8 24,0 33,9 39,69 43,08 5, ,3 46,8 _24,3 32,0 40,73 43,94 4, ,2 42,8 21,6 33,4 41,19 44,62 5, ,5 43,2 24,5 33,5 40,31 43,50 5, ,5 44,7 23,6 33,2 40,14 42,71 4, ,1 76,2 17,7 34,33 42,85 1, ,7 90,3 12,0 27,30 52,58 10, ,1 94,9 35,9 26,1 38,59 4, ,4 23,6. 29,29 42,66 3, ,3 59,3 16,2 37,7 35,79 52,34 6, ,4 87,3 21,5 28,4 30,94 38,84 2, ,1 98,9 13,3 29,1 53,88 9, ,6 25,4 58,96 9, ,4 27,3 43,68 6, ,9 27,6-9, ,5 33,1 8, ,4 29,2 5, ,8 38,3 39,67 7, ,7 28,5. 43,72 3, _ 10,9 15,0 3, ,3 35,1 43,87 8, ,6 41,3 1) Arbeidde timer omfatter faktisk arbeidde timer, men ikke hviletid. 2) Gjelder bare faste arbeidere ved felles- og stuerkontorer. 1) Actual hours worked, not including resting time. 2) Full-time workers only.

47 47 PRIVAT LANDTRANSPORT Norsk Arbeidsgiverforening utarbeider kvartalsvis lønnsstatistikk på grunnlag av summariske oppgaver fra sine medlemsbedrifter innen transportvirksomhet. Statistikken omfatter transportarbeidere ved engros- og spedisjonsfirmaer, oljeselskaper, bensinstasjoner, rutebilselskaper og hos fisketilvirkere. Oppgavene gjelder vesentlig sjåfører og lagerarbeidere. PRIVATE LAND TRANSPORT The Norwegian Employers' Confederation compiles quarterly wage statistics for workers in private land transport based on information from member establishments.

48 Tabell 29. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i privat landtransport Average hourly earnings of adult males and females in private land transport Timefortjeneste 1 alt Hourly earnings, total 1974 = VOKSNE MENN ADULT MALES 17,11 Kr Kroner - 19,91 24,54 28,35 31, VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES... 13,96 16,53 20,29 23,59 26, Tabell 30. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn og kvinner i privat landtransport i enkelte virksomheter Kroner Average hourly earnings of adult males and females in private land transport in certain branches Kroner Virksomheter Branches Timefortjeneste Hourly earnings Aret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter VOKSNE MENN ADULT MALES 31,19 29,25 31,70 31,84 32,02 Grossister, spedisjons- og transportfirmaer Wholesalers, forwarding agencies and carriers 29,79 Oljeselskaper og bensinstasjoner Oil companies and petrol stations 35,03 Rutebilselskaper Scheduled motor vehicle transport 30,83 27,77 30,06 30,29 31,08 32,09 33,80 36,34 37,82 28,89 31,73 31,45 31,25 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES 26,25 24,78 26,14 26,89 27,01 Grossister, spedisjons- og transportfirmaer 24,70 Rutebilselskaper 28,56 23,17 24,51 24,98 25,87 27,17 28,58 29,05 29,42

49 49 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift utarbeides to ganger i året, i april og i oktober. For bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening bygger statistikken på oppgaver som innhentes gjennom denne forening. For månedslonte ansatte gir statistikken opplysninger om gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt medregnet søndagstillegg og det beløp som eventuelt trekkes for kost og losji i bedriften, i april og oktober måned Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjøring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet. For prosentlønt serveringspersonale gir statistikken opplysninger om gjennomsnittlig dagsfortjeneste i alt i periodene 1. november april 1977 og 1. mai oktober Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i alt omfatter prosentinntekten (12,0 prosent av bruttoomsetningen), verdien av kost i arbeidstiden og eventuelle garantiutbetalinger. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjøring for vasking og rensing av arbeidstøy er ikke medregnet. Statistikken gir opplysninger både forheltids- og deltidsansatte. I de etterfølgende tabeller er ikke deltidsansatte tatt med. ProsentlOnte heltidsansatte med mindre enn 50 arbeidsdager i tellingsperioden og uke-, dag- og timelonte er ikke tatt med i undersøkelsen. Unntatt er også familiemedlemmer uten fast lønn og fast arbeidstid, kontor- og resepsjonsfunksjonærer, personer i overordnede og administrative stillinger og elever og lærlinger. HOTELS AND RESTAURANTS The wage statistics for employees in hotels and restaurants are compiled twice a year, in April and in October. For establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation the statistics are based on information obtained by this confederation. For employees paid by the month the statistics furnish data on average monthly earnings including Sunday allowance and without deduction for board and lodging in the establishment, in the months of April and October Payments for overtime, vacations and work during holidays are not included. For waiters paid on a percentage basis the statistics furnish data on average daily earnings in the periods of 1 November April 1977 and I May - 31 October Average daily earnings include wages paid on a percentage basis (12.0 per cent of gross sales), the value of free board in working hours and guaranteed payments. Overtime allowance and payments for vacations and sick-leave are not included. The statistics provide figures for full-time and part-time employees, but the following tables give no information about part-time employees. Full-time waiters paid on a percentage basis with less than 50 days worked in a reference period and employees paid by the week, by the day and by the hour are not covered by these wage statistics. Family members without fixed wages and fixed working hours, office and reception employees, employees in leading and administrative positions and apprentices are also excluded.

50 Tabell 31. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i hotell- og restaurantdrift i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Average monthly earnings of males and females in hotels and restaurants in certain occupational groups. and rest of the country 50 Månedsfortjeneste i oktober 1974 = 100 Stillingsgrupper Monthly earnings in October Occupational groups HENN MALES Kr Kroner Hele landet The whole country... Landet ellers The rest of the country Kokker i alt Cooks, total Landet ellers øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Landet ellers KVINNER FEMALES Hele landet Landet ellers Kokker i alt Landet ellers øvrige voksne arbeidere i alt Landet ellers

51 51 Tabell 32. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i hotell- og restaurantdrift i enkelte stillingsgrupper Average monthly earnings of males and females in hotels and restaurants in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups april April 31. oktober October Ansatte Ansatte med i med i Månedstellingen tellingen Månedsfortjeneste fortjeneste Employees Employees Monthly Monthly covered earnings earnings by the by the census census Kr Kroner 1 r Kroner MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yardworkers and handymen KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff KVINNER FEMALES ANSATTE 1 ALT EMPLOYEES, TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest o f the adult workers total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsebetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Unge arbeidere Young workers

52 52 Tabell 33. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to seksmåneders perioder for prosentlont serveringspersonale, menn og kvinner, i hotell- og restaurantdrift. og landet ellers Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of six months for waiters paid on a percentage basis, males and females, in hotels and restaurants. and rest of the country November april 1977 November April 1977 Ansatte med i UtfOrte tellingen dagsverk Employees covered Man-days by the worked census Ansatte Dags- -med i for- tellingen tjeneste Employees Daily covered earnings by the census Mai oktober 1977 May - October 1977 UtfOrte dagsverk Man-days worked Dagsfortjeneste Daily earnings Kr Kronen f Kr Kroner VOKSNE MENN ADULT MALES Hele landet The whole country Landet ellers Rest of the country VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES Hele landet Landet ellers

53 53 VAREHANDEL Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel utarbeides pr. 1. mars hvert år, dels som utvalgstellinger og dels som mer omfattende tellinger. De mer omfattende tellinger omfatter i prinsippet alle bedrifter i engros- og detaljhandel som sysselsetter 3 eller flere personer medregnet eiere. Dersom en av filialene innen et foretak har 3 eller flere sysselsatte, bli samtlige filialer tatt med. Agentur- og kommisjonshandel er ikke tatt med. Statistikken omfatter heller ikke bedrifter som er med i Norsk Arbeidsgiverforenings lønnsstatistikk for funksjonærer. Utvalgstellingene bygger på et utvalg av bedrifter fra den sist foretatte totaltelling. Statistikken 1. mars 1977 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra bedrifter med ansatte. Av disse var ansatte direktører og disponenter og deltidsansatte. I de etterfølgende tabeller er direktører og disponenter og deltidsansatte ikke tatt med. WHOLESALE AND RETAIL TRADE The wage statistics for employees in wholesale and retail trade are compiled I March every year, as sample surveys or as more extensive censuses. The more extensive censuses include in principle all establishments in wholesale and retail trade with 3 or more persons employed (inclusive owners). The sample surveys are based on a sample of establishments from the previous census. The census 1 March 1977 included establishments with an employment of employees, of which are directors and managers and are part-time employees. The following tables give no information about directors and managers and part-time employees.

54 Tabell 34. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i varehandel i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Average monthly earnings of males and females in wholesale and retail trade in certain occupational groups. and rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Hele landet The whole country Landet ellers Rest of the country 54 Månedsfortjeneste 1. mars Monthly earnings 1 March 1974 = Kr Kroner Kontorfunksjonærer Office employees Landet ellers Rest of the country Butikkfunksjonærer Shop employees Landet ellers Rest of the country Lagerfunksjonærer Warehouse employees Landet ellers Rest of the country Transportarbeidere Transport workers Landet ellers Rest of the country Salgsfunksjonærer Sales employees. Landet ellers Rest of the country KVINNER FEMALES Hele landet Landet ellers Kontorfunksjonærer Landet ellers Butikkfunksjonærer Landet ellers j ,

55 Tabell 35. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i varehandel i enkelte stillingsgrupper. 1. mars 1977 Average monthly earnings of males and females in wholesale and retail trade in certain occupational groups. 1 March 1977 Stillinggrupper Occupational groups MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Kontorfunksjonærer Office employees Kontorfunksjonærer i ledende stilling In leading positions Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar With qualified and independent work on own responsibility Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid With qualified work Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid With simple routine work Butikkfunksjonærer Shop employees HOyere butikkfunksjonærer Higher shop employees Lavere butikkfunksjonærer Shop assistants Lagerfunksjonærer Warehouse employees HOyere lagerfunksjemærer Higher warehouse employees Lavere lagerfunksjonærer Warehouse assistants Trans ortarbeidere Transport workers Tekniske funksjonærer Technical employees Salgsfunksjonærer Sales employees Ansatte 1. mars 1977 Employees covered by the census 55 Månedsfortjeneste 1. mars 1977 Monthly earnings 1 March 1977 Kontant Natural- I alt lonn 10 nn Total Payment Payment in cash in kind Kr Provisjon, gratiale etc. Gratuity, commission, etc. Kroner OvertidsgodtgjOring pr. måned 1976 Overtime payment per month ANSATTE I ALT Kontorfunksjonærer KVINNER FEMALES Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Butikkfunksjonærer HOyere butikkfunksjonærer Lavere butikkfunksjonærer Lag.erfunksjonarer Transportarbeidere

56 56,NORSK ARBEIDSGIVERFORENINGS FUNKSJONÆRSTATISTIKK Norsk Arbeidsgiverforening utarbeider pr. 1. september hvert år lønnsstatistikk for funksjonærer i sine medlemsbedrifter som sysselsatte 5 eller flere funksjonærer. De langt fleste av disse bedrifter er industribedrifter. Statistikken pr. 1. september 1977 omfattet bedrifter med funksjonærer. EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS AFFILIATED TO THE NORWEGIAN EMPLOYERS' CONFEDERATION The Norwegian Employers' Confederation compiles statistics on monthly salaries in affiliated establishments as at 1 September each year. The statistics cover establishments employing 5 employees or more, mainly in mining and manufacturing. The statistics at 1 September 1977 included establishments with employees.

57 57 Tabell 36. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte stillingsgrupper Average monthly earnings of males and females in es:ablishments affiliated to the Norwegian Employers ' Confederation in certain occupational groups Stillingsgrupper Occupational groups Månedsfortjeneste 1. september Monthly earnings 1 September 1974= Kr Kroner MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Tekniske funksjonærer Technical employees Arbeidsledere Supervisors Kontorfunksjonærer Office employees Butikkfunksjonærer Shop employees Lagerfunksjonærer Warehouse employees KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Kontorfunksjonærer Butikkfunksjonærer

58 Tabell 37. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for mannlige tekniske funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte grupper for utdanning og alder. 1. september 1977 Average monthly earnings of technical male employees in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain groups of education and age. 1 September Alder Age Utdanning Education Teknisk hogskole 2- eller 3-årig tek- I alt Total Technological nisk skole 2 or 3 university years technical school Ansatte med i Måneds-Måneds- Månedsfortjeneste Ansatte fortjeneste Ansatte fortjeneste tellingen Employees covered Monthly Employees Monthly Employees Monthly earnings by the earnings earnings census Kr Kr Ji Kr OveringeniOrer Chief engineers år years " ll " I? " ll Tekniske funksjonærer i ledende stilling Technical employees in leading position år years " " " " II II II II Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling Technical employees in group leader position år years " /I " " " II Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid Technical employees with qualified and independent work år years " " " II II

59 59 Tabell 38. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september 1977 Average monthly earnings of males and females in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain age and occupational groups. 1 September 1977 Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte i alt Employees, total Landet ellers Rest of the country Tekniske funksjonærer Technical employees Landet ellers Rest of the country Tekniske direktører Technical directors.. OveringeniOrer Chief engineers Landet ellers Rest of the country Tekniske funksjonærer ledende stilling In leading position Landet ellers Rest of the country Tekniske funksjonærer i gruppelederstilling In group leader position Landet ellers Rest of the country Tekniske funksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid With qualified and independent work Landet ellers Rest of the country Tekniske funksjonærer med kvalifisert, rutinepreget arbeid With qualified, routine work Landet ellers Rest of the country Tekniske hjelpefunksjonærer Assistant technical employees Ansatte Månedsmed i fortjenteleste lingen i alt Employ- Monthly ees earncovered ings, by the total census Aldersgrupper Age groups år år år år år år år år years years years years years years years years Kr Kroner (3 891) : (14 112) : (12 648) : (6 336) (6 404) (3 782)

60 60 Tabell 38 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september 1977 Average monthly earnings of males and females in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain age and occupational groups. 1 September 1977 An- Månedssatte for- Aldersgrupper Stillingsgrupper med i tjentel- este lingen i alt år år år år år år år år MENN (forts.) MALES (cont.) Kr Arbeidsledere Supervisors Landet ellers Rest of the country Arbeidsledere i sjefsstilling In leading position Arbeidsledere i verksmesterstilling Work managers Landet ellers Rest of the country Arbeidsledere som direkte leder arbeidet Others Landet ellers Rest of the country Kontorfunksjonærer Office employees Landet ellers Rest of the country Assisterende direktorer og disponenter Assistant managers. Kontorfunksjonærer i ledende stilling In leading position Landet ellers Rest of the country Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar With qualified and independent work on own responsibility Landet ellers Rest of the country Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid With qualified work Landet ellers Rest of the country (6 033) : (12 858)

61 61 Tabell 38 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i enkelte alders- og stillingsgrupper. 1. september 1977 Average monthly earnings of males and females in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation in certain age and occupational groups. 1 September 1977 Stillingsgrupper MENN (forta.) MALES (cont.) Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid With simple routine work Landet ellers Rest of the country An- Månedssatte formed i tjentel- este lingen i alt Aldersgrupper år år år år år.år år år Kr Butikkfunksjonærer Shop employees Landet ellers Rest of the country (4 064) (6 201) (6 039) Lagerfunksjonærer Warehouse employees Landet ellers Rest of the country KVINNER FEMALES Ansatte i alt Landet ellers Tekniske funksjonærer (3 813) * 088 (7 006) (5 671) Landet ellers Tekniske hjelpefunksjonærer (5 542) 705 (4 637) (4 753) Kontorfunksjonærer Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert og selvstendig arbeid på eget ansvar : (5 817) : (5 933) Landet ellers Kontorfunksjonærer med kvalifisert arbeid Landet ellers Kontorfunksjonærer med enkelt rutinearbeid Landet ellers But Landet ellers (3 508) ( ) (4 260)

62 62 BANK- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET Lønnsstatistikk for ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet utarbeides hvert år fra og med Lønnsstatistikken for 1977 omfatter i prinsippet alle avdelinger og filialer av Norges Bank, forretningsbankene og sparebankene. I alt er det i 1977 bearbeidd oppgaver for 807 bankavdelinger med heltidsansatte. Lønnsstatistikken for ansatte i forsikringsvirksomhet i 1977 bygger på oppgaver fra 432 forsikringsavdelinger med heltidsansatte. En forsikringsavdeling er her definert som den del av et forsikringsselskap som ligger innen en og samme kommune. Direktører og disponenter og deltidsansatte er ikke med i de etterfølgende tabeller. BANKING AND INSURANCE ACTIVITY The wage statistics of employees in banking and insurance activity are compiled every year from The statistics for 1977 cover i principle all full-time employees in Bank of Norway, in commercial banks and in savings banks. In insurance activity an insurance establishment comprises all parts of an insurance company's administration which is located in the same municipality. The insurance companies are thus being subdivided into several establishments. The statistics of 1977 cover 807 banks and branch-banks with full-time employees and 432 insurance establishments with full-time employees. The following tables give no information about directors and managers and part-time employees.

63 63 Tabell 39. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i bankvirksomhet i enkelte banktyper Average monthly earnings of males and females in banking in certain types of banks Månedsfortjeneste 1. september Banktyper 1973 = 100 Monthly earnings 1 September Type of banks MENN MALES Kr Kroner Kontorfunksjonærer i alt 1) Office employees, totall) Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks KVINNER FEMALES Kontorfunksjonærer i alt 1) Office employees, totall) Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks ) Medregnet Norges Bank. 1) Incl. Bank of Norway. Tabell 40. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i forsikringsvirksomhet i enkelte forsikringsgrupper Average monthly earnings of males and females in insurance activity in certain insurance groups Månedsfortjeneste 1. september 1973 = 100 Forsikringsgrupper Monthly earnings 1 September Insurance groups Kr Kroner MENN MALES Ansatte i alt Employees, total Livsforsikring Life insurance Skadeforsikring Non-life insurance KVINNER FEMALES Ansatte i alt Employees, total Livsforsikring Life insurance Skadeforsikring Non-life insurance

64 Tabell 41. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i bankvirksomhet i enkelte banktyper. og landet ellers. 1. september 1977 Average monthly earnings of males and females in banking in certain types of banks. and rest of the country. 1 September 1977 Banktype Type of banks MENN MALES 64 Månedsfortjeneste 1. september 1977 Variabel Ansatte Monthly earnings 1 September 1977 overtidsmed i godtgjoring tellingen Avtalt Faste Gratiale, pr. måned provisjon Employees L imn tillegg - i 1976 I alt etc. covered pr. Total Fixed Gratuity, Varying overby the maned additional time allowances census Salary allowances commission per month etc. in 1976 Kr Kroner Ansatte i alt Employees, total Norges Bank Bank of Norway Forretningsbanker Commercial banks 6 3 Landet ellers Rest of the country 3 Sparebanker Savings banks 3 Landet ellers Rest of the country Kontorfunksjonærer i alt Office employees, total Forretningsbanker Landet ellers Sparebanker Landet ellers KVINNER FEMALES Ansatte i alt Kontorfunksjonærer i alt Forretningsbanker Landet ellers Sparebanker 3 Landet ellers

65 65 Tabell 42. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i forsikringsvirksomhet i enkelte forsikringsgrupper. og landet ellers. 1. september 1977 Average monthly earnings of males and females in insurance activity in certain insurance groups. and rest of the country. 1 September 1977 Månedsfortjeneste 1. september 1977 Variabel Ansatte Monthly earnings 1 September 1977 overtidsmed i godtgjoring Gratiale, tellingen Avtalt Faste pr. måned Forsikringsgrupper provson ij Employees I alt l Onn tillegg i 1976 Insurance groups etc. covered Total pr. Fixed. Varying by the måned additional Gratuity, overtime commission census Salary allowances allowances per etc. month in 1976 MENN MALES Kr Kroner Ansatte i alt Employees, total Landet ellers Rest of the country Ansatte i livsforsikringsselskaper Employees in life insurance companies Landet ellers Rest of the country Ansatte i skadeforsikringsselskaper Employees in non- life insurance companies.. Landet ellers Rest of the country KVINNER FEMALES Ansatte i alt Landet ellers Ansatte i livsforsikringsselskaper Landet ellers Ansatte i skadeforsikringsselskaper Landet ellers

66 66 ANSATTE I SKOLEVERKET Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket har vært utarbeidd i 1959, 1963, 1967, 1973, 1974,- 1975, 1976 og Statistikken for 1977 omfatter alle tjenestemenn knyttet til undervisningen (skolesjefer, skoleinspektorer, skoleledere og lærerpersonale) og som pr. 1. oktober 1977 lønnes i samsvar med avtaler inngått mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene (lærerlønnsregulativet eller lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn m.v.). Både faste oppsigelige og midlertidig ansatte tjenestemenn og vikarer er med i undersokelsen. Ved statlige skoler er også tjenestemenn som ikke underviser tatt med. Tjenestemenn som lønnes etter kommunale avtaler er ikke tatt med i undersokelsen. I alt omfatter statistikken heltidsansatte i undervisningsstilllinger. EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS Wage statistics for employees in publicly maintained schools have been compiled for the years of 1959, 1963, 1967, 1973, 1974, 1975, 1976 and The statistics for 1977 cover all full-time employees paid according to the general scale of wages for the central government. The statistics for 1977 include full-time teachers.

67 Tabell 43. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of schools Skoleslag Types of schools MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES 67 Månedsfortjeneste 1. oktober Monthly earnings 1 October 1974 = Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Primary schoozs, lower stage Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Primary schools, lower and upper stage Grunnskoler, ungdomstrinnet Primary schools, upper stage Spesialskoler Special schools for handicapped children FolkehOgskoler Folk high schools.. Studieretning for allmenne fag Secondary schools, upper stage Studieretning for håndverks- og industrifag Workshop schools Studieretning for handels- og kontorfag Commercial schools IngeniOrh Ogskoler Technical schools

68 Tabell 44. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. 1. oktober 1977 Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types ofschools and occupations. 1 October 1977 Skoleslag og stillinger Types of schools and occupations MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES 68 Ansatte med i LOnns- tellingen trinn Employees I alt Salary covered Total grade' by the census Månedsfortjeneste 1. oktober 1977 Monthly earnings 1 October 1977 Godtgj øring Faste for Regulativ tillegg Variable faste lonn Fixedtilleggover- Salaries addi- Other timer according tional allow- Payment to scale allow- ances for ances fixed overtime work Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Grunnskoler, barnetrinnet (medregnet 1-7 skoler) Primary schools, lower stage Lærere og faglærere uten opprykk Teachers without an extra class Lærere og faglærere med opprykk Teachers with an extra class Adjunkter Teachers with university degree Grunnskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler Primary schools, lower and upper stage Lærere og faglærere uten opprykk Teachers without an extra class Lærere og faglærere med opprykk Teachers with an extra class Adjunkter Teachers with university degree Grunnskoler, ungdomstrinnet Primary schools, upper stage Lærere og faglærere uten opprykk Teachers without an extra class Lærere og faglærere med opprykk Teachers with an extra class Adjunkter Teachers with university degree Lektorer Teachers with final university degree Spesialskoler Special schools for handicapped children Lærere med opprykk Teachers with an extra class Adjunkter Teachers with university degree Videregående skoler Upper secondary schools

69 69 Tabell 44 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. 1. oktober 1977 Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types ofschools and occupations. 1 October 1977 Skoleslag og stillinger Ansatte med i tellingen I alt Lønnstrinn Månedsfortjeneste 1. oktober 1977 Godtgjøring Regulativ- Faste Variable for lønn tillegg tillegg faste overtimer Kr MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) Studieretning for allmenne fag Secondary schools, upper stage Adjunkter Lektorer Studieretning for fiskeri og sjgart Maritime schools Studieretning for husflids- og estetiske fag Schools for applied art Studieretning for husholdningsfag Housekeeping schools Studieretning for håndverksog industrifag Workshop schools Lærere og faglærere uten opprykk Lærere og faglærere med opprykk Adjunkter Studieretning for handels- og kontorfag Commercial schools Folkehøgskoler Folk high schools Pedagogiske høgskoler Teachers' training colleges. Hogskolelektorer Ingeniørhøgskoler Technical schools Landbruks- og småbruksskoler Agricultural schools

70 70 KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE Lønnsstatistikken for kommunale arbeidstakere utarbeides hvert år fra 1975 og omfatter alle kommunale arbeidstakere som var ansatt i heldagsstilling og som var lont etter det felles offentlige regulativ, etter kommunes regulativ eller etter Bærum kommunes regulativ. Lærere og arbeidstakere ved sykehus, sosiale institusjoner som f.eks. pleiehjem og aldershjem, felleskommunale revisjonsdistrikter og felleskommunale bedrifter er ikke med selv om disse arbeidstakere var regulativlonte. Permitterte arbeidstakere som hadde full lønn på tellingstidspunktet, er tatt med. Statistikken omfatter heltidsansatte. LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES The statistics cover in principle all full-time local government employees paid according to the general scale of wages for the central government and the local governments or according to the special scales of wages for the local governments of and Bærum. Teachers and employees at hospitals, social institutions and joint-municipal establishments are not included. The statistics include full-time employees.

71 Tabell 45. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte kommunegrupper Average monthly earnings of local government employees in certain municipality groups Kommunegruppe Municipality group 71 Månedsfortjeneste Monthly earnings 1973 = Kr Kroner MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Kommuner med færre enn innbyggere Municipalities with less than inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Kommuner med innbyggeremunicipalities with inhabitants Kommuner med innbyggere Municipalities with inhabitants Bergen, Stavanger og Trondheim

72 72 Tabell 46. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte stillingsgrupper. 1. oktober 1976 Average monthly earnings of local government employees in certain occupational groups. 1 October 1976 Stillingsgruppe Occupational group MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Månedsfortjeneste 1. oktober 1976 Variabel Monthly earnings 1 October 1976 Ansatte overtids- Faste med i godt- tellingen gjoring Regulativ- tillegg Variable,. lønn Fixed tillegg Employees I alt Payment addi- Other covered by Total Salaries for casual according tional anothe census overtime to scale allo- wances work wances Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Administrative arbeidstakere i alt Administrative employees, total Ledende administrative arbeidstakere i alt Administrative officers, senior grades, total Rådmenn og kommunaldirektører Chief officers Kommunekontorsjefer Municipal office managers Kontorsjefer Office manager Kommunekasserere Municipal cashiers Sosialsjefer Welfare officers Avdelingsledere Department managers Konsulenter Advisory officers Førstesekretærer First grade secretaries Formannskapssekretærer Secretaries to the board of Alderman Sykepleiesjefer Home nurse officers Sekretærer m.v. i alt Secretaries etc., total Formannskapssekretærer Secretaries to the board of Alderman Sekretærer I Secretaries Sekretærer ( og Bærum) Secretaries Avdelingsledere Department managers Trekkontrollører Tax inspectors Sosialkuratorer Social workers Jordstyreteknikere i særkl. Agricultural technicians Fullmektiger m.v. i alt Head clerks etc., total Fullmektiger i særkl. Head clerks, special grade Fullmektiger Head clerks Fullmektiger ( og Brum) Head clerks Bibliotekarer Librarians Jordstyreteknikere I Agricultural technicians

73 Tabell 46 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte stillingsgrupper. 1. oktober 1976 Average monthly earnings of local government employees in certain occupational groups. 1 October 1976 Stillingsgruppe MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) 73 Variabel Ansatte Månedsfortjeneste 1. oktober 1976 overtidsmed i Regulativ- Faste Variable godttellingen I alt lønn tillegg tillegg gjøring Assistenter m.v. i alt Clerks etc., total Kontorassistenter Clerks Kontorister () Clerks Kontorassistenter ( og Bærum) Clerks Sentralbordbetjenter Switchboard operators Tekniske arbeidstakere i alt Technical employees, total Ledende tekniske arbeidstakere i alt Technical officers, senior grade, total KommuneingeniOrer Municipal engineers OveringeniOrer Head engineers Driftsbestyrere, el. - verksjefer Work managers Underordnede ingeniorer og arkitekter i alt Technical officers, junior grade, total AvdelingsingeniOrer I Department engineers AvdelingsingeniOrer II Department engineers 699 ' IngeniOrer ( og Bærum) Engineers Arkitekter Architects Andre underordnede tekniske arbeidstakere i alt Other technical staff, total Teknikere Technicians Tekniske assistenter Technical assistants IngeniOrer (assistentingeniorer) ( og Bærum) Assistant engineers, technicians IngeniOrer Assistant engineers Tekniske tegnere Draughtsmen Bygningskontrollører Building inspectors Oppsynsmenn Inspectors Formenn Foremen Arbeidere Workers Fagarbeidere Skilled workers Håndverkere Workmen Spesialarbeidere/arbeidere Semiskilled workers/workers Gravere/kirkegårdsarbeidere Church yard workers Havnebetjenter Harbour supervisors Kranførere Crane operators Vaktmestere Caretakers Driftsassistenter Assistant work engineers Kr

74 Tabell 46 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte stillingsgrupper. 1. oktober 1976 Average monthly earnings of *local government employees in certain occupational groups. 1 October 1976 Stillingsgruppe MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) 74 Variabel Ansatte Månedsfortjeneste 1. oktober 1976 overtidsmed i Regulativ- Faste Variable godttellingen I alt lonn tillegg tillegggjøring Kr Elektromaskinister I/maskinmesterassistenter Electrical engineers/ chief engineer assistants InstallasjonsinspektOrer/-kontrollOrer Installation inspectors InstallasjonskontrollOrer Installation inspectors OvermontOrer Chief fitters Montorformenn Fitters, foremen Montører Fitters Sjåforer Drivers Lærlinger/læregutter Apprentices... Arbeidstakere i brannvesenet i alt Fire brigade, total Brannmestere, brannmestere/underbrannmestere Fire fighters, administrative grade Underbrannmestere Fire fighters, administrative grade II Brannformenn Fire fighters, foremen Brannkonstabler Fire fighters Arbeidstakere i feiervesenet i alt Chimney sweeping service, total Feiermestere Chimney sweepers, skilled Feiere Chimney sweepers Arbeidstakere som ikke er administrative eller tekniske i alt Other employees, total Kontrollører Inspectors Landbruksvikarer Farmer substitutes Hjemmesykepleiere Home nurses Husmorvikarer Home helpers Sosialfullmektiger, -assistenter Social assistants Badebetjenter, badehjelpere Bath attendants Kirketjenere Vergers RutebilsjåfOrer Drivers Vognbetjening Tram drivers Konduktører (billettører) Conductors Vaktmenn Guards Tannleger Dentists

75 75 STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn utarbeides årlig fra og med Statistikken for 1977 omfatter alle som var ansatt i heldagsstilling og som var lont etter "Lonnsregulativet for offentlige tjenestemenn m.v.". Embets- og tjenestemenn i Stortinget, skoleverket og enkelte statsbedrifter er ikke med i undersokelsen. Statistikken omfatter i alt embets- og tjenestemenn. CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES Wage statistics for central government employees have been compiled for the years 1959, 1963, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976 and The statistics for 1977 cover all full day employees paid according to the general scale of wages. Employees in the Parliament, in schools and in some state enterprises are not included in the statistics. The statistics for 1977 include central government employees.

76 Tabell 47. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etatsgrupper Average monthly earnings of central government employees in certain service groups Etatsgrupper Service groups 76 Månedsfortjeneste 1. oktober Monthly earnings 1 October 1974 = ) 1975 I) Kr Kroner MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Departementene og,riksrevisjonen Ministries and Audit Department Sentraladministrasjonen under departementene Other central administration departments Den sivile ytre etat Other civil services Undervisning, forskning m.v (ikke medregnet skoleverket) Universities and equivalent institutions Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises Forsvaret Defence Helsevesen Health service ) Ikke medregnet overenskomstlonte arbeidstakere. 1) Excluding workers paid according to collective agreements.

77 Tabell 48. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober 1977 Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. i October 1977 Etater og stillinger Services and occupations MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger Head clerks Førstesekretærer Secretaries, first grade Konsulenter Officers Førstekonsulenter Officers Byråsjefer Chiefs of divisions SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger Head clerks Administrasjonssekretærer Secretaries Førstesekretærer Secretaries, first grade Konsulenter Officers, Førstekonsulenter Officers DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES, PRESTESKAPET THE CLERGY Sogneprester Vicars Ansatte Månedsfortjeneste 1. oktober 1977 med i Monthly earnings 1 October 1977 tellin- Faste Overtids- LOnnsgen Regula- tillegg Variable godttrinn, alt tivlønn Fixed tillegg gjøring Salary- - In I ployees Salaries- addi- Other Overtime grade' overed c Total according tional allo- payment by the to scale azzo- wances census wances Kr Kroner 2 DOMSTOLENE THE JUDICIARY..., Herreds- og byrettene District and city courts Byrettsdommere City court judges Sorenskrivere District court judges FENGSLENE M.V. PRISON ADMINI- 564 STRATION Fenselsbetjenter Guards Verksbetjenter Prison officers... 9, POLITIET POLICE FORCE Politikamrene Stations Politiaspiranter Police cadets Politibetjenter Sergeants Politibetjenter ved etterforskningsavdeling Sergeants Politifullmektiger Superintendants LENSMANNSETATEN RURAL POLICE FORCE Lensmannsbetjenter Officers, lower grade Lensmenn Chief officers, ARBEIDSMARKEDSETATEN LABOUR MARKET ADMINISTRATION Fylkesarbeidskontorene County labour market administration Arbeidskontorene Labour divisions

78 78 Tabell 48 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober 1977 Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October 1977 Etater og stillinger MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) Ansatte Månedsfortjeneste 1. oktober 1977 Overtids- Lonns- med i godttrinn tellin- Regula- Faste Variable I alt gjoring gen tivlonn tillegg tillegg TRYGDEETATEN SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION Trygdekontorene Insurance divisions Kontorassistenter Clerks z, Administrasjonssekretærer Secretaries Trygdeavdelingsledere Managers _ 29 _ Trygdesjefer Head of insurance divisiori.s _ DISTRIKTSTJENESTEN FOR FYR- OG MERKEVESENET LOCAL ADMINISTRATION OF LIGHTHOUSE SERVICES FYLKENES LANDBRUKSSELSKAPER COUNTY AGRICULTURAL SOCIETIES BILKONTROLLEN MOTOR-CAR CONTROL AND INSPECTION SKATTEVESENET ADMINISTRATION OF TAXES Fylkesskattekontorene County revenue authorities Skatterevisorer Tax auditors Likningskontorene og folkeregistrene General commissions of taxes, national rcgistration offices Kontorassistenter Clerks _ Kontorfullmektiger Head clerks LAningssekretmrer Tax secretaries L kningssjefer Tax officers S:attefogdkontorene County r venue administration T)LLVESENETS DISTRIKTSADMINISTRASJON C''STOMS SERVICE, LOCAL ADMINISTRATION Tollbetjenter Examining officers, 7,,r grade Tollkontrollører Examining officers, senior grade Tollinspektører Inspectors of customs UNDERVISNING, FORSKNING M.V. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS Kontorassistenter Clerks IngeniOrer Engineers Laboranter Laboratory assistants, senior grade Vitenskapelige assistenter Scientific assistants Universitetsstipendiater University fellows Amanuenser Amanuenses Førsteamanuenser Amanuenses, first grade Dosenter Assistant professors Professorer Professors Meteorologassistenter Meteorological assistants Statsmeteorologer Meteorologists Programsekretærer Programme controllers Kr

79 79 Tabell 48 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober 1977 Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October 1977 te Månedsfortjeneste 1. oktober 1977 Overtids- Lonns- 11.' n sd ati Etater og stillinger 7 trinn tellin- Regula- Faste Variable godt I alt MOring gen tivlonn tillegg tillegg MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) Kr OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETS- VESEN WATERCOURSE AND ELECTRICITY BOARD POSTVERKET POSTAL SERVICE Postgirokontoret Post giro division Kontorassistenter Clerks Norges Postsparebank Norway's Post Office Savings Bank Distriktsadministrasjonen inkl. distrikt Postal district administration incl. Postbetjenter Post office clerks, lower grade PostekspeditOrer Postal officers... Postkontorene m.v. Post o -1,ces Postbetjenter Post office clerks, lower grade FOrstepostbetjenter Post office clerks Postkasserere Post office cashiers TELEVERKET TELEGRAPH AND TELEPHONE SERVICE , Distriktsadministrasjonen inkl. distrikt District administration incl Lokaladministrasjonen (Teleområdene) Local administration TeleekspeditOrer Telegraph office clerks TelemontOrer Telephone fitters Telefullmektiger Telegraph office head clerks Telefullmektiger Telegraph office head clerks NORGES STATSBANER STATE RAILWAYS Distriktsadministrasjonen NSB District administration Banetjenesten inkl. brumonteringslag Railway track service Spesialarbeidere Semi-skilled workers BanereparatOrer Track repairmen Baneformenn Track foremen Elektrotjenesten Electro service Innvendig stasjonstjeneste inkl. reisebyråvirksomhet Internal station service incl. the travel agency JernbaneekspeditOrer Railway clerks, junior grade Jernbanefullmektiger Railway clerks, senior grade Stasjonsmestere Station masters

80 80 Tabell 48 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober 1977 Average monthly earnings of central government employees in certain services and occupations. 1 October 1977 Etater og stillinger MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) NORGES STATSBANER (forts.) STATE RAILWAYS (cont.) atite sd Månedsfortjeneste 1. oktober 1977 Overtidsgodt- gjøring Lonnstrinn tellin- Regula- Faste Variable I alt gen tivionn tillegg tillegg Utvendig stasjonstjeneste External station service Stasjonsbetjenter. Station personnel SkiftekonduktOrer Shenter guards KonduktOrtjenesten Railway guard service OverkonduktOrer Guards, senior grade Lokomotivtjenesten Engine service LokomotivfOrerassistenter Engine drivers, junior grade LokomotivfOrere Engine drivers Lokomotivstalltjenesten Engine shed service Verkstedtjenesten Workshop service Spesialarbeidere Semi-skilled workers Verkstedarbeidere Workmen Bildriften Motor vehicles service SjåfOrer Drivers VEGADMINISTRASJONEN I FYLKENE COUNTY ROAD ADMINISTRATION Spesialarbeidere Semi-skilled workers Oppsynsmenn Inspectors IngeniOrer Engineers MaskinfOrere Drivers STATSBANKER STATE BANKS LUFTFARTSVERKET CIVIL AIR TRANSPORT FORSVARET DEFENCE Sivile stillinger i forsvaret Civil personnel Militære stillinger i forsvaret Military personnel HELSEVESEN HEALTH SERVICE Klinikkassistenter Nurses' aids Avdelingsbetjenter Ward maids Hjelpepleiere Nurses' helpers Sykepleiere Professional nurses Ledende sykepleiere Chief nurses Avdelingssykepleiere Ward nurses Assistentleger Ward physicians Assisterende overleger Assistant chief physicians Kr

81 81 Tidligere utkommet innenfor emneområdet Previously issued on the subject Arbeidere: Wage Earners: Arbeidslonninger Wages 1875, 1880 og 1885 NOS III 61, 1900 IV 60, 1905 V 60, 1910 V 212, 1915 VI 93 Socialstatistikk III Arbeids- og lonningsforhold ved træsliperier og cellulosefabrikker Social Statistics III Working Conditions and Wages in the Pulp Manufacturing 1892, 1893 NOS III 258 Socialstatistikk IV Arbeids- og lonningsforhold for syersker i Kristiania tillike med opplysninger angaaende lonninger i andre kvindelige erhvery i Norge Social Statistics IV Working Conditions and Wages for Female Sewers in Kristiania and some Information on Wages in other female Professions in Norway NOS V 8 Socialstatistikk VII Arbeids- og lonningsforhold ved sagbruk og hovlerier Social Statistics VII Working Conditions and Wages in Sawmills and Planning Mills NOS V 42 Fabriktellingen i Norge 1909 Andet hefte ArbeidslOnninger i industrien The Factory Census 1909 Second Volume Wages in Mnufactulaing NOS V 202 Haandverkstellingen 1910 Fjerde hefte ArbeidslOnninger Census of Handicraft Establishments 1910 Fourth Volume Wages NOS VI 7 LOnninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen Wages and living Conditions in Norway during the World War NOS VI 141 LOnninger Wages 1919 NOS VI 157, 1920 VII 8, 1922 VII 82, 1923 VII 119, 1924 VII 155, VIII 12, 1927 VIII 51, 1928 VIII 87, 1929 VIII 118, 1930 VIII 147 ArbeidslOnninger i industrien Wages in Manufactviring 1940 og 1941 NOS X 62, 1942 X 79, 1943 og 1944 X 103, 1945 X 128 ArbeidslOnninger Wages 1946 NOS X 159, 1947 X 185, 1948 XI 6, 1949 XI 54 LOnnstellingen Wage Census 1948 XI 10, 1949 XI 26 LOnnstelling Wage Census 1960 NOS A 26, A 27, A 28, A 29, A 36, 1965 A 155, A 160, A 161, 1971 A 483, A 492, 1977 A 959 Lønnsstatistikk Wage Statistics 1950 NOS XI 92, 1951 XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2, 1959 XII 66, 1960 XII 80, 1961 XII 93, 1962 XII 110, 1963 XII 155, 1964 XII 174, 1965 XII 207, 1966 NOS A 198, 1967 A 245, 1968 A 290, 1969 A 350, 1970 A 422, 1971 A 500, 1972 A 566, 1973 A 648, 1974 A 724, 1975 A 803, 1976 A 885 Funksjonærer: Salaried Employees: Handelsfunksjonærenes lonningsforhold m.m. Wage Conditions of Trade EMployees 1909 V 157 Private funksjonærers lonninger Wages of Employees in Private Establishments , LOnninger Wages 1919 VI 157 Private funksjonærers lonningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Mars March 1927, Statistiske Meddelelser Monthly Bulletin of Statistics 1927 nr. 5 og 6 Private funksjonærers lonningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Januar January 1928, Statistiske Meddelelser Monthly Bulletin of Statistics 1928 nr. 7 og 8 Private funksjonærers lonningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Oktober October 1934 IX 54 Private funksjonærers lonningsforhold Wages of Employees in Private Establishments Juli July 1946 X 136 Loins- og personaltelling for statsfunksjonærer for året 1951 Wage Census for Government Employees in the Year 1951 Statistiske meldinger Monthly Bulletin of Statistics nr. 5, 1953

82 82 Årsfortjenesten 1952 og månedsfortjenesten september 1953 for utvalgte funksjonær- og arbeiderstillinger The yearly Earnings in 1952 and the monthly Earnings in September 1953 in a Sample of Occupations of Wage Earners and Salaried Employees Statistiske meldinger Monthly Bulletin of Statistics nr. 7, 1954 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1966 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade November 1966 NOS A 185, 1967 A 223, 1968 A 269, 1969 A 329, 1970 A 394, 1971 A 473, 1972 A 548, 1973 A 618, 1974 A 701, 1975 A 789, 1976 A 876, 1977 A 952 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1966 Wage Statistics for Workers in Public Construction third Quarter 1966 NOS A 192, 1967 A 230, 1969 A 342, 1971 A 486, 1973 A 635, 1975 A 802 Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1967 Salaries of Local Government Employees 1 January 1967 NOS A 206, 1969 A 293, 1971 A 430, 1973 A 574, 1975 A 750, 1976 A 916 Lonnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. March 1967 NOS A 210, 1968 A 243, 1969 A 305, 1970 A 362, 1971 A 447, 1972 A 507, 1973 A 603, 1974 A 657, 1975 A 747, 1976 A 822, 1977 A 909,Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1967 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade 1 March 1967 NOS A 211, 1968 A 248, 1969 A 303, 1970 A 368, 1971 A 442, 1972 A 517, 1973 A 579, 1974 A 663, 1975 A 734, 1976 A 830, 1977 A Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1967 Salaries of Bank Employees 1 September 1967 NOS A 215, 1969 A 314, 1971 A 466, 1973 A 616, 1975 A 760, 1976 A 848, 1977 A 938 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1967 Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1967 NOS A 216, 1969 A 315, 1971 A 465, 1973 A 614, 1975 A 768, 1976 A 846, 1977 A 937 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 1967 NOS A 221, 1973 A 676, 1974 A 756, 1975,A 811, 1976 A 914, 1977 A 961 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1968 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing third Quarter 1968 NOS A 263, 1969 A 324, 1970 A 397, 1972 A 546, 1973 A 624, 1974 A 696, 1975 A 792, 1976 A 868 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket. September 1968 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture. September 1968 NOS A 274, 1969 A 332, 1970 A 390 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk. September 1971 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture. September 1971 NOS A 487, 1972 A 535, 1973 A 623, 1974 A 698, 1975 A 790, 1976 A 869, 1977 A 944 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. mars 1959 Wage Statistics of Central Government Employees 1 March 1959 NOS A 1, 1963 A 86, 1969 A 325, 1973 A 631, 1974 A 716, 1975 A 794, 1976 A 880, 1977 A 947 Lønnsstatistikk for ansatte i helsestellet 1. september 1963 Wage Statistics for Employees in Health Services 1 September 1963 NOS A 114 Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg 1. mai 1969 Wage Statistics of Employees in Health Services and Child Nursing 1 May 1969 NOS A 337, 1973 A 611 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1974 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants April and October 1974 NOS A 715, 1975 A A 883, 1977 A 954

83 83 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1977 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1977 Rekke XII Boktrykk 1977 Nr. 286 Økonomisk utsyn over året 1976 Economic Survey Sidetall 146 Pris kr 20,00 ISBN Statistisk årbok 1977 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 500 Pris kr 20,00 ISBN Fiskeristatistikk Fishery Statistics Sidetall 150 Pris kr 13,00 ISBN Rekke A Offsettrykk 1977 Nr. 840 Elektrisitetsstatistikk 1975 Electricity Statistics Sidetall 95 Pris kr 8,00 ISBN Dødsårsaker 1975 Hovedtabeller Causes of Death Sidetall 99 Pris kr 8,00 ISBN Strukturtall for kommunenes Okonomi 1974 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 123 Pris kr 13,00 ISBN Barneomsorg 1975 Child Welfare Statistics Sidetall 75 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1975 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1975 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1976 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN Industristatistikk 1975 Industrial Statistics Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1976 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 39 Pris kr 9,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Finnmark Sidetall 201 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Troms Sidetall 203 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Nordland Sidetall 271 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Nord-Trøndelag Sidetall 213 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 SOr-Trøndelag Sidetall 213 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 MOre og Romsdal Sidetall 247 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Sogn og Fjordane Sidetall 209 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Hordaland Sidetall 243 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Rogaland Sidetall 223 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Vest-Agder Sidetall 187 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Aust-Agder Sidetall 193 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Telemark Sidetall 197 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Vestfold Sidetall 199 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Buskerud Sidetall 199 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Oppland Sidetall 215 Pris kr 13,00 ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1975 Construction Statistics Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 1976 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1976 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 36 Pris kr 9,00 ISBN Varehandelsstatistikk 1975 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 119 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall 127 Pris kr 13,00 ISBN Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1976 Marine Casualties Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN Helsestatistikk 1975 Health Statistics Sidetall 103 Pris kr 13,00 ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1976 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet Credit Market Statistics Assets and Liabilities on Foreign Countries Sidetall 103 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Primary Schools Sidetall 69 Pris kr 11,00 ISBN Veitrafikkulykker 1976 Road Traffic Accidents Sidetall 73 Pris kr 11,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embeds- og tjenestemenn 1. oktober 1976 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 97 Pris kr 11,00 ISBN

84 84 Rekke A Offsettrykk 1977 (forts.) Nr. 881 Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN Utenrikshandel 1976 I External Trade I Sidetall 271 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1976 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN Arbeidsmarkedstatistikk 1976 Labour Market Statistics Sidetall 133 Pris kr 11,00 ISBN LOnnsstatistikk 1976 Wage Statistics Sidetall 91 Pris kr 11,00 ISBN Helårs- og heltidssysselsattes inntekter 1970 Income of Whole-year and Full-time Employed Persons Sidetall 337 Pris kr 15,00 ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN Bedriftstelling 1974 Varehandel Census of Establishments 1974 Wholesale and Retail Trade Sidetall 113 Pris kr 13,00 ISBN Jaktstatistikk 1976 Hunting Statistics Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN Sivilrettsstatistikk 1976 Civii Judicial Statistics Sidetall 43 Pris kr 9,00 ISBN Hotell- og pensjonatstatistikk Statistics on Hotels and Boarding Houses Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN Inntektsstatistikk 1973 Income Statistics Sidetall 157 Pris kr 13,00 ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1976 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Helseundersøkelse 1975 Health Survey Sidetall 183 Pris kr 13,00 ISBN Bedriftstelling 1974 Tjenesteyting m.v. Census of Establishments 1974 Service Industries etc. Sidetall 105 Pris kr 11,00 ISBN Samferdselsstatistikk 1976 Transport and Communication Statistics Sidetall 251 Pris kr 15,00 ISBN Utenrikshandel 1976 II External Trade II Sidetall 361 Pris kr 15,00 ISBN Flyttestatistikk 1976 Migration Statistics Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1976 Population by Age and Marital Status Sidetall 159 Pris kr 13,00 ISBN BOndenes inntekt og formue 1975 The Holders' Income and Property Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN Sosialhjelpstatistikk 1975 Social Care Statistics Sidetall 47 Pris kr 11,00 ISBN Alkohol og andre rusmidler 1976 Alcohol and Drugs Sidetall 47 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1977 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Folkemengdens bevegelse 1976 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring Educational Statistics Adult Education Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN Skattestatistikk Inntektsåret 1975 Tax Statistics Income Year 1975 Sidetall 141 Pris kr 13,00 ISBN Forretnings- og sparebanker Balanser og resultatregnskaper for de enkelte banker 1975 og 1976 Commercial and Savings Banks Balance Sheets and Working Accounts Sidetall 171 Pris kr 11,00 ISBN Sosial hjemmehjelp 1976 Social Home-Help Services Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart mars 1977 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport March 1977 Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN Laks- og sjoaurefiske 1976 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 57 Pris kr 11,00 ISBN Skogstatistikk 1976 Forestry Statistics Sidetall 121 Pris kr 13,00 ISBN Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1975 Educational Statistics Survey Sidetall 111 Pris kr 13,00 ISBN Jordbruksstatistikk 1976 Agricultural Statistics Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1976 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN Kriminalstatistikk Reaksjoner 1976 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1976 Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Byggearealstatistikk 1976 Building Statistics Sidetall 85 Pris kr 11,00 ISBN Strukturtall for kommunenes Økonomi 1975 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 143 Pris kr 13,00 ISBN Veterinærstatistikk 1976 Veterinary Statistics Sidetall 79 Pris kr 11,00 ISBN Stortingsvalget 1977 Storting Elections 1977 Sidetall 153 Pris kr 13,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 1976 Electricity Statistics Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN Formuesstatistikk 1973 Property Statistics Sidetall 103 Pris kr 13,00 ISBN Rutebilstatistikk 1975 Scheduled Road Transport Sidetall 61 Pris kr 11,00 ISBN

85 85 Rekke A Offsettrykk 1977 (forts.) Nr. 924 Kriminalstatistikk Fanger 1976 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 51 Pris kr 11,00 ISBN Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1973 National Accounts by County Sidetall 341 Pris kr 15,00 'ISBN Rekke XII Boktrykk 1978 Nr. 289 Økonomisk utsyn over året 1977 Economic Survey Sidetall 148 Pris kr 20,00 ISBN Rekke A Offsettrykk 1978 Nr. 926 Dødsårsaker 1976 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures Sidetall 207 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN Psykiatriske sykehus 1976 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN Bedriftstelling 1974 Oversikt Census of Establishments Summary Sidetall 155 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall 165 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall 287 Pris kr 15,00 ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1976 Construction Statistics Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 143 Pris kr 13,00 ISBN Utdanningsstatistikk Utdanningen til personer 16 år og over 1. oktober 1975 Educational Statistics Education of Persons 16 Years and over Sidetall 81 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 63 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1977 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet'1. september 1977 Wage Statistics for Bank EMployees Sidetall 39 Pris kr 9,00 ISBN Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip bruttotonn 1975 Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by Vessel Gross Tons Sidetall 137 Pris kr 13,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1976 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1976 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper m.v Credit Market Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 69 Pris kr 9,00 ISBN Sykehusstatistikk 1976 Hospital Statistics Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1975 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN Varehandelsstatistikk 1976 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 155 Pris kr 13,00 ISBN Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1977 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Dødeligheten i fylkene Mortality in Counties Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN Industristatistikk 1976 Industrial Statistics Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN Sjøulykkesstatistikk 1977 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr 11,00 ISBN Familiestatistikk 1977 Family Statistics Sidetall 93 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1977 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 25 Pris kr 9,00 ISBN Helsestatistikk 1976 Health Statistics Sidetall 113 Pris kr 13,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1977 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN Jaktstatistikk Hunting Statistics Sidetall 195 Pris kr 15,00 ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 107 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall 141 Pris kr 13,00 ISBN

86 86 Rekke A Offsettrykk 1978 (forts.) Nr. 961 Lonns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1977 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 61 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk 1977 Wage Statistics Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN Utenrikshandel 1977 I External Trade I Sidetall 239 Pris kr 15,00 ISBN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1977 Population by Age and Marital Status 31 December 197? Sidetall 163 Pris kr 13,00 ISBN I serien Statistiske analyser (SA): Nr. 28 Beholdning og anskaffelse av varige forbruksvarer i private husholdninger Accounts of Stocks and Purchases of Durable Consumer Goods in Private Households Sidetall 133 Pris kr 13,00 ISBN TOmmerflOtning Timber Floating Sidetall 79 Pris kr 11,00 ISBN Døgnets 24 timer The Day's 24 Hours Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN Sosialt utsyn 1977 Social Survey Sidetall 239 Pris kr 15,00 ISBN Norsk hagebruk Norwegian Horticulture Sidetall 103 Pris kr 11,00 ISBN Inn- og utvandring for Norge Immigration to and Emigration from Norway Sidetall 97 Pris kr 11,00 ISBN Innkjøp og omsetning i engroshandelen Purchases and Sales in the Wholesale Trade Sidetall 87 Pris kr 9,00 ISBN Utviklingen i giftermål og dødsfall The Development in Marriages and Deaths Sidetall 117 Pris kr 13,00 ISBN Folkemengdens bevegelse Oversikt Vital Statistics and Migration Statistics Survey Sidetall 129 Pris kr 13,00 ISBN I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 30 Inntekts- og forbruksbeskatning fra et fordelingssynspunkt - En modell for empirisk analyse Taxation of Income and Consumption from a Distributional Point of View - A Model for Empirical Analysis Sidetall 148 Pris kr 9,00 ISBN Det norske skattesystemet II Indirekte skatter og offentlige trygdeordninger 1976 The Norwegian System of Taxation II Indirect Taxes and Social Security Schemes Sidetall 124 Pris kr 13,00 ISBN Inntekt og forbruk for funksjonshemma Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons Sidetall 166 Pris kr 13,00 ISBN Prinsipper og metoder for Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersokelser Sampling Methods Applied by the Central Bureau of Statistics of Norway Sidetall 105 Pris kr 11,00 ISBN FlyttemotivundersOkelsen 1972 Survey of Migration Motives Sidetall 233 Pris kr 15,00 ISBN I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 90 Utviklingstendensar i 1975 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Population Sidetall 27 Pris kr 7,00 ISBN Aktuelle skattetall 1976 Current Tax Data Sidetall 51 Pris kr 8,00 ISBN Regionale forskjeller i yrkesdeltakingen 1970 Regional Differences in Labour Force Participation 1970 Sidetall 67 Pris kr 9,00 ISBN Pris- og inntektsfordelingsvirkninger av miljøverninvesteringer i norsk bergverk og industri Price and Income Effects of Environmental Protection Investments in Norwegian Mining and Manufacturing Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN En modell for analyse av skatter ved forskjellige definisjoner av inntekt A Model for Analysis of Taxes and Alternative Definitions of Income Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN Energibruk i Norge Energy Use in Norway Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model Inflasjon i en åpen økonomi: En norsk modal Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Allmennlærerutdanning og yrke En analyse av tall fra Folketelling 1970 General Teacher Training and Occupation An Analysis of Data from Population Census 1970 Sidetall 66 Pris kr 11,00 ISBN Pendling i Norge 1970 Commuting in Norway Sidetall 84 Pris kr 11,00 ISBN Aktuelle skattetall 1977 Current Tax Data Sidetall 59 Pris kr 9,00 ISBN Mediabruk som fritidsaktivitet The Use of Mass Media as a Leisure Activitp Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN The Effect on Consumption of Household Size and Composition Konsur7 og husholdningens størrelse og sammensetning Sidetall 37 Pris kr 9,00 ISBN Levestandard for private husholdninger Standard of Living for Priv(7te Households Sidetall 64 Pris kr 11,00 ISBN Prisnivåjusterte regnskaper Bergverksdrift og industri Price-Level Accounting Mining and Manufacturing Sidetall 81 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsforholdene for ansatte i bank, forsikring og statstjeneste Wage Conditions of Employees in Banks, Insurance and Central Government Sidetall 45 Pris kr 9,00 ISBN Husholdningenes ettersporsel etter elektrisitet The Demand for Electricity by Households Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Utviklingstendensar i 1976 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Population in 1976 Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN Den samiske befolkning i Nord-Norge Såmi ål i bmut Davvi-Norgas The Lappish Population in Northern Norway Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN

87 87 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Nr. 4 InnfOring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner 5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi 9 Standard for næringsgruppering ISBN Standard for handelsområder ISBN ti 19 Varenomenklatur for industristatistikken ISBN I t 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk ISBN Norsk-Engelsk ordliste 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering ISBN Konsumprisindeksen ISBN Standard for kommuneklassifisering ISBN Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning ISBN konjunkturindikatorer - En kort oversikt ISBN Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-REV.2) ISBN Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten ISBN Regler for redigering og utstyr i publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå ISBN

88 Pris kr 11,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Unlversitetsforlaget, Co& g er til salgs hos ae b khandlere. ISBN ISSN