RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017"

Transkript

1 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 Innhold 1 Innledning og sammendrag Innledning Sammendrag nøkkeltall Sammensetning av utvalget Tariffperioden Nøkkeltall for første avtaleår Hovedtrekk fra hovedtariffoppgjøret pr Lønnsutvikling for det statlige tariffområdet som helhet Lønnsutvikling for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat Lønnsutvikling for gruppene på avtalen med Akademikerne Lønnsmassen i det statlige tariffområdet Vekttabeller for det statlige tariffområdet pr Vekttabell kvinner og menn for LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Vekttabell kvinner og menn for Akademikerne Vekttabell kvinner for LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Vekttabell kvinner for Akademikerne Vekttabell menn for LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Vekttabell menn for Akademikerne Hovedtall for det statlige tariffområdet pr Staten totalt LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte pr Akademikerne pr Beregnet årslønn pr. og etter utdanningsnivå - totalt og for identiske personer, A: Årslønn staten totalt B: Årslønn LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte C: Årslønn Akademikerne A: Brutto regulativlønn staten totalt B: Brutto regulativlønn LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte C: Brutto regulativlønn Akademikerne... 28

2

3 1 Innledning og sammendrag 1.1 Innledning De årlige rapportene fra Statistikk- og beregningsutvalget i staten (SBU) baserte seg fram til og med tariffoppgjøret i 2015 på lønnsopplysninger pr hvert år fra de enkelte statlige lønnssentralene som ble hentet inn til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Fra og med 2016 baserer tallmaterialet seg på lønnsopplysninger som innhentes fra a- ordningen. Tallmaterialet fra a-ordningen overføres fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for bruk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tallmaterialet tar fortsatt utgangspunkt i innrapporterte tall pr Beregningene er foretatt på grunnlag av gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt pr årsverk eller pr heltidsansatt. Overtidsgodtgjørelse inngår ikke i fortjenestetallene. Fram til 2016 har Staten og hovedsammenslutningene inngått fire likelydende hovedtariffavtaler. Ved tariffoppgjøret 2016 ble det inngått en hovedtariffavtale med Akademikerne, og tre likelydende hovedtariffavtaler med LO Stat, Unio og YS Stat. For SBU-arbeidet har dette medført at vi, i tillegg til den vanlige beregningen av årslønnstall for alle ansatte, i år også beregner årslønnstall fordelt på de to avtaleområdene. En inndeling av lønnsmassen etter to avtaler medfører at SBU har gjort enkelte forutsetninger som grunnlag for sine beregninger i årets rapport. Årets beregningsmetode binder ikke partene i framtidige rapporter. Årslønnsberegningene samlet for alle ansatte i det statlige tariffområdet er beregnet på samme måte som tidligere. Forutsetningene som er gjort for deling av lønnsmassen på de to avtaleområdene i forhold til nytilsatte, er ikke gjort for beregningene for det statlige tariffområdet som helhet. De to avtalene forutsetter at partene kan dele lønnsmassen i henhold til hvilke ansatte som konkret hører inn under de respektive avtalene. Dette ble i praksis løst ved å beregne og trekke Akademikernes andel av lønnsmassen fra lønnsmassen til alle øvrige ansatte. Dette innebærer at de uorganiserte inngår i lønnsmassen til LO Stat, Unio og YS Stat. Akademikerne leverte medlemslister pr til SSB som sørget for en anonymisert kobling til lønnsopplysningene i statens lønnsstatistikk pr. De som på denne måten ikke ble markert som Akademikernes medlemmer i statistikken, fulgte de andre hovedsammenslutningenes hovedtariffavtale og deres lønnsmasse. Informasjon om medlemstilknytning for Akademikerne har ikke blitt oppdatert etter , og som altså ble koblet til lønnsstatistikken pr. Denne forskyvningen i tid mellom telletidspunktene medfører at alle arbeidstakere som er ansatt i staten etter oktober 2015 tilfaller lønnsmassen til LO Stat, Unio og YS Stat, uavhengig av om noen av disse egentlig er medlemmer av Akademikerne og derfor skulle tilfalle lønnsmassen til Akademikerne. SBU har derfor lagt til grunn noen forutsetninger om hvor stor andel av de nyansatte som kan antas å være Akademikermedlemmer. Denne beregnede andelen er deretter tilført lønnsmassen til Akademikerne, og lønnsmassen til LO Stat, Unio og YS Stat er justert tilsvarende ned. For å anslå denne andelen nye medlemmer har SBU gjort en forutsetning om at nyansatte Akademikere i hovedsak vil finnes innen yrkesgruppene akademiske yrker eller ledere, dvs. yrkeskoder (STYRK) som starter med hhv "1" og "2" i statistikken. Korrigeringen i 1

4 lønnsmassen er gjort med utgangspunkt i andelen Akademikermedlemmer og gjennomsnittlig månedslønn. Det er ikke gjort korrigeringer for de øvrige yrkeskodene som starter med "0" og "3" "9" og som omfatter andre yrkesgrupper. Dette innebærer at det blant annet ikke er justert for ingeniører som plasseres i STYRK-kode 3. Detaljene i beregningene er gjort likt for begge avtaleområdene: Vi har funnet hva gjennomsnittlig regulativlønn, faste tillegg og variable tillegg er for alle yrkesgrupper unntatt yrkeskode som starter med "1", ledere og "2" akademiske yrker. Deretter har vi funnet gjennomsnittlig regulativlønn, faste tillegg og variable tillegg for de som har yrkeskode som starter med "1", ledere og "2" akademiske yrker og som både er ansatt i 2016 og i 2015 (identiske personer). For disse har vi informasjon om medlemstilhørighet. Deretter har vi funnet de som har yrkeskode som starter med "1", ledere og "2" akademiske yrker i 2016 og som ikke var ansatt i 2015, altså de nyansatte. Av disse vet vi ikke hvem som er Akademikermedlemmer. For å ta hensyn til de nyansatte Akademikerne har vi sett på hvor stor årsverksandel som var Akademiker i yrkeskode som starter med "1" ledere og yrkeskoder som starter med "2" akademiske yrker, i Akademikerne utgjør 32 pst. og LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte utgjør 68 pst. av disse i De nyansatte er fordelt etter disse prosentsatsene for Det antas at lønnen til de nyansatte, som gjennomsnitt, er lik for Akademikerne og LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte. Gjennomsnittlig regulativlønn, faste tillegg og variable tillegg er derfor satt lik i begge utregningene. Regulativlønn, faste og variable tillegg for gruppene nevnt i de tre kulepunktene over blir til slutt vektet etter årsverk. Det er disse summene som brukes videre i årslønnsberegningsmodellene. 1.2 Sammendrag nøkkeltall Statlig tariffområde totalt Pr omfattet statlig tariffområde årsverk og ansatte. Korrigert for virksomheter som senere har gått ut av tariffområdet, omfatter det statlige tariffområdet pr årsverk og ansatte. Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet som helhet er beregnet til 2,4 pst. Lønnsglidningen er beregnet til 0,4 pst. på årsbasis. Overhenget inn i 2017 er beregnet til 1,5 pst. Beregnet brutto årslønnsmasse pr er på omlag 82,8 mrd. kroner Statlig tariffområde LO Stat, Unio og YS Stat Det er lagt til grunn at avtalen omfatter årsverk og ansatte. Årslønnsveksten for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er beregnet til 2,2 pst. Lønnsglidningen er beregnet til 0,4 pst. på årsbasis. Overhenget inn i 2017 er beregnet til 1,4 pst. Beregnet brutto årslønnsmasse pr er på omlag 62,7 mrd. kroner. 2

5 1.2.3 Statlig tariffområde Akademikerne Det er lagt til grunn at avtalen omfatter årsverk og ansatte. Årslønnsveksten for gruppene på avtalen med Akademikerne er beregnet til 2,5 pst. Lønnsglidningen er beregnet til 0,5 pst. på årsbasis. Overhenget inn i 2017 er beregnet til 1,7 pst. Beregnet brutto årslønnsmasse pr er på omlag 20,1 mrd. kroner. 3

6 2 Sammensetning av utvalget Følgende har deltatt på ett eller flere møter i utvalget: Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ragnar Ihle Bøhn Tore Gylver Jørn-Flemming Nordvik Marie Gisetstad Andersen LO Stat: Randi Stensaker Dag Westhrin YS Stat: Odd Jenvin-Steinsvåg Tore Leirfall Akademikerne: Odd Håker Anette Bjørlin Basma Unio: Atle Gullestad Rolf E. Stangeland 4

7 3 Tariffperioden Nøkkeltall for første avtaleår Hovedtrekk fra hovedtariffoppgjøret pr Ved tariffoppgjøret 2016 ble det inngått en hovedtariffavtale med Akademikerne, og tre likelydende hovedtariffavtaler med LO Stat, Unio og YS Stat. Avtalene har samme økonomiske ramme, men ulik profil. De økonomiske hovedtrekkene i avtalen med Akademikerne: Det ble gitt et generelt tillegg på 0,5 pst på hovedlønnstabellen, med virkning fra Det ble avsatt 0,1 pst til fellesbestemmelsene mv pr Det ble avsatt 2,3 pst av lønnsmassen til lokale forhandlinger, med virkning fra De økonomiske hovedtrekkene i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat: Det ble gitt et generelt tillegg på1,15 pst på hovedlønnstabellen, med virkning fra Det ble avsatt 0,1 pst til fellesbestemmelsene mv pr Det ble avsatt 1,5 pst av lønnsmassen til lokale forhandlinger, med virkning fra Lønnsutvikling for det statlige tariffområdet som helhet Lønnsstatistikken viser at månedsfortjenesten pr. årsverk steg fra kr pr til kr pr Dette gir en økning på 1,84 pst Årslønnsvekst Beregningene tar utgangspunkt i korrigert gjennomsnittlig månedsfortjeneste som omfatter brutto regulativlønn pr på kr , lokale forhandlinger pr på kr 0, faste tillegg på kr 828 og variable tillegg på kr (korrigert for beregnet kr 46 gitt i fellesbestemmelsene pr 01.05, tilsvarende kr 26 på årsbasis = kr 1 957), gitt som et månedlig gjennomsnitt for perioden til Korrigert gjennomsnittslønn pr (kr addert med faste og variable tillegg for 2016) Korrigert gjennomsnittslønn pr Telling pr (kr ), korrigert for 1,094 pst i generelle tillegg (vektet 1,15 og 0,5 pst addert med fellesbestemmelsene 0,1 pst) Korrigert gjennomsnittslønn pr Telling pr (kr ), korrigert for glidning og lokale tillegg på 1,69 pst. (vektet 1,5 og 2,3 pst. pr 01.07) Gjennomsnittlig årslønn 2016: kr Gjennomsnittlig årslønn 2015: kr Årslønnsvekst : kr kr kr kr (4 mnd) (2 mnd) (6 mnd) 5

8 Årslønnsvekst fra 2015 til 2016 beregnes til 2,35 pst, avrundet til 2,4 pst Lønnsglidning Lønnsglidning i tariffområdet fremkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsvekst i en periode og lønnsøkning som følger av sentralt fastsatte tarifftillegg. Lønnsglidningen beregnes med utgangspunkt i endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste: Endring fra : kr generelt ( ) 0,99 pst kr fellesbestemmelsene 0,1 pst kr 46 - lokale forhandlinger pst kr 0 - faste og variable tillegg kr 30 Glidning i perioden kr 312 Lønnsglidningen i 2016 legges inn med virkning fra På årsbasis utgjør glidningen 0,34 pst. I tillegg kommer økningen i faste og variable tillegg på 0,07 pst på årsbasis (fra ). Den totale lønnsglidningen i 2016 beregnes til 0,41 pst, avrundet til 0,4 pst på årsbasis Lønnsoverheng inn i 2017 Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av året ligger over gjennomsnittsnivået for året. Årslønn pr (kr x 12 mnd.) kr Gjennomsnittlig årslønn 2016 kr Overhenget inn i 2017 kr Overhenget inn i 2017 beregnes til 1,52 pst., avrundet til 1,5 pst. 6

9 3.3 Lønnsutvikling for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat Lønnsstatistikken viser at månedsfortjenesten pr. årsverk steg fra kr pr til kr pr Dette gir en økning på 1,89 pst Årslønnsvekst LO Stat, Unio og YS Stat Beregningene tar utgangspunkt i korrigert gjennomsnittlig månedsfortjeneste som omfatter brutto regulativlønn pr på kr , lokale forhandlinger pr på kr 0, faste tillegg på kr 918 og variable tillegg på kr (korrigert for beregnet kr 45 gitt i fellesbestemmelsene pr 01.05, tilsvarende kr 25 på årsbasis = kr 2 308), gitt som et månedlig gjennomsnitt for perioden til Korrigert gjennomsnittslønn pr (kr addert med faste og variable tillegg for 2015) Korrigert gjennomsnittslønn pr Telling pr (kr ), korrigert for 1,15 pst i generelle tillegg addert med fellesbestemmelsene 0,1 pst Korrigert gjennomsnittslønn pr Telling pr (kr ), korrigert for glidning og lokale tillegg på 1,5 pst. pr kr kr kr (4 mnd) (2 mnd) (6 mnd) Gjennomsnittlig årslønn 2016: kr Gjennomsnittlig årslønn 2015: kr Årslønnsvekst : kr Årslønnsvekst fra 2015 til 2016 beregnes til 2,16 pst, avrundet til 2,2 pst Lønnsglidning LO Stat, Unio og YS Stat Lønnsglidning i tariffområdet fremkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsvekst i en periode og lønnsøkning som følger av sentralt fastsatte tarifftillegg. Lønnsglidningen beregnes med utgangspunkt i endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste: Endring fra : kr generelt ( ) 1,15 pst kr fellesbestemmelsene 0,1 pst kr 45 - lokale forhandlinger pst kr 0 - faste og variable tillegg kr 28 Glidning i perioden kr 260 Lønnsglidningen i 2016 legges inn med virkning fra På årsbasis utgjør glidningen 0,3 pst. I tillegg kommer økningen i faste og variable tillegg på 0,06 pst. på årsbasis (fra ). Den totale lønnsglidningen i 2016 beregnes til 0,36 pst, avrundet til 0,4 pst. på årsbasis. 7

10 3.3.3 Lønnsoverheng inn i LO Stat, Unio og YS Stat Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av året ligger over gjennomsnittsnivået for året. Årslønn pr (kr x 12 mnd.) kr Gjennomsnittlig årslønn 2016 kr Overhenget inn i 2017 kr Overheng inn i 2017 beregnes til 1,43 pst., avrundet til 1,4 pst. 8

11 3.4 Lønnsutvikling for gruppene på avtalen med Akademikerne Lønnsstatistikken viser at månedsfortjenesten pr. årsverk steg fra kr pr til kr pr Dette gir en økning på 1,54 pst Årslønnsvekst Akademikerne Beregningene tar utgangspunkt i korrigert gjennomsnittlig månedsfortjeneste som omfatter brutto regulativlønn pr på kr , lokale forhandlinger pr på kr 0, faste tillegg på 506 og variable tillegg på kr 743 (korrigert for beregnet kr 50 gitt i fellesbestemmelsene pr 1. mai, tilsvarende kr 28 på årsbasis = kr 715), gitt som et månedlig gjennomsnitt for perioden til Korrigert gjennomsnittslønn pr (kr addert med faste og variable tillegg for 2016) Korrigert gjennomsnittslønn pr Telling pr (kr ), korrigert for 0,50 pst i generelle tillegg addert med fellesbestemmelsene 0,1 pst Korrigert gjennomsnittslønn pr Telling pr (kr ), korrigert for glidning og lokale tillegg på 2,3 pst. pr kr kr kr (4 mnd) (2 mnd) (6 mnd) Gjennomsnittlig årslønn 2016: kr Gjennomsnittlig årslønn 2015: kr Årslønnsvekst : kr Årslønnsvekst fra 2015 til 2016 beregnes til 2,49 pst, avrundet til 2,5 pst Lønnsglidning Akademikerne Lønnsglidning i tariffområdet fremkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsvekst i en periode og lønnsøkning som følger av sentralt fastsatte tarifftillegg. Lønnsglidningen beregnes med utgangspunkt i endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste: Endring fra : kr generelt ( ) 0,5 pst kr fellesbestemmelsene 0,1 pst kr 50 - lokale forhandlinger ,3 pst kr 0 - endring faste og variable tillegg kr 64 Glidning i perioden kr 410 Lønnsglidningen i 2016 legges inn med virkning fra På årsbasis utgjør glidningen 0,41 pst. I tillegg kommer økningen i faste og variable tillegg på 0,13 pst. på årsbasis (fra ). Den totale lønnsglidningen i 2016 beregnes til 0,54 pst, avrundet til 0,5 pst. på årsbasis. 9

12 3.4.3 Lønnsoverheng inn i Akademikerne Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av året ligger over gjennomsnittsnivået for året. Årslønn pr (kr x 12 mnd.) kr Gjennomsnittlig årslønn 2016 kr Overhenget inn i 2017 kr Overheng inn i 2017 beregnes til 1,72 pst, avrundet til 1,7 pst. 10

13 4 Lønnsmassen i det statlige tariffområdet Lønnsmassen i det statlige tariffområdet er beregnet pr årsverk og på årsbasis pr Lønnsmassen er beregnet for det statlige tariffområdet som helhet og for de som tilhører hhv. avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat og avtalen med Akademikerne. Det er gjort et påslag for vakanser på 2 pst, ut fra antall heltidsansatte og deres lønnsmasse. Det er forutsatt ingen lønnsglidning fra og ut året. Samtlige regulativlønte arbeidstakere i det statlige tariffområdet er med i årslønnsmassen. Overenskomstlønte, timelønte eller personer på leder- og dommerlønnssystemet er ikke medregnet. 4.1 Beregningslønnsmassen for det statlige tariffområdet som helhet Bruttolønnsmasse: Regulativlønnsmasse: kroner kroner 4.2 Beregningslønnsmassen for det statlige tariffområdet for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat Bruttolønnsmasse: Regulativlønnsmasse: kroner kroner 4.3 Beregningslønnsmassen for det statlige tariffområdet for gruppene på avtalen med Akademikerne Bruttolønnsmasse: Regulativlønnsmasse: kroner kroner 11

14 5 Vekttabeller for det statlige tariffområdet pr Fordelingen av nyansatte mellom de to avtalene er gjort på samme måte som i beregningene foran. Pga ulike a-tabeller kan dette være noe upresist. Utvalget vurderer likevel at dette er den beste løsningen for denne rapporten. Alle vekttabellene fra 5,1 5.6 viser et høyere antall årsverk enn det som oppgis i pkt 1.2. Sammendrag nøkkeltall. Dette skyldes et påslag for vakanser på 2 pst av heltidsansatte. Overenskomstlønte, timelønte eller personer på leder- og dommerlønnssystemet er ikke med i vekttabellene. 5.1 Vekttabell kvinner og menn for LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Årsverk pr lønnstrinn. Ltr Årsverk Årsverk pst-andel Årsverk pst-andel Ltr Årsverk ,16 304,16 0,25 pst , ,40 66,09 pst 20 56,17 360,33 0,30 pst , ,47 68,64 pst ,69 461,03 0,38 pst , ,99 71,16 pst ,78 687,81 0,57 pst , ,38 73,64 pst ,12 941,92 0,78 pst , ,06 76,26 pst , ,93 0,98 pst , ,14 78,64 pst , ,90 1,15 pst , ,90 80,77 pst , ,88 1,38 pst , ,21 82,84 pst , ,18 1,84 pst , ,06 84,63 pst , ,67 2,15 pst , ,34 86,57 pst , ,74 2,40 pst , ,15 87,96 pst , ,44 2,63 pst , ,60 89,51 pst , ,10 2,84 pst , ,24 90,73 pst , ,25 3,11 pst , ,09 91,81 pst , ,18 3,58 pst , ,02 92,91 pst , ,36 3,92 pst , ,89 93,86 pst , ,26 4,40 pst , ,85 94,69 pst , ,46 4,81 pst , ,04 95,57 pst , ,02 5,36 pst , ,81 96,22 pst , ,38 6,13 pst , ,66 96,96 pst , ,23 7,14 pst , ,92 97,43 pst , ,01 8,33 pst , ,41 97,89 pst , ,14 9,51 pst , ,00 98,29 pst , ,33 10,99 pst , ,68 98,63 pst , ,31 12,52 pst , ,02 98,89 pst , ,07 14,31 pst , ,61 99,11 pst , ,07 15,99 pst , ,35 99,28 pst , ,13 18,22 pst , ,73 99,42 pst , ,30 20,76 pst , ,38 99,54 pst , ,73 23,61 pst , ,77 99,64 pst , ,65 26,73 pst 91 79, ,83 99,71 pst , ,43 30,92 pst 92 79, ,32 99,77 pst , ,27 34,38 pst 93 66, ,79 99,83 pst , ,93 38,57 pst 94 49, ,54 99,87 pst , ,35 42,38 pst 95 37, ,65 99,90 pst , ,48 46,31 pst 96 28, ,25 99,93 pst , ,45 49,91 pst 97 16, ,06 99,94 pst , ,16 52,69 pst 98 16, ,76 99,95 pst , ,05 55,64 pst 99 15, ,77 99,97 pst , ,63 58,50 pst 100 6, ,89 99,97 pst , ,03 60,88 pst , ,65 100,00 pst , ,24 63,96 pst ,65 12

15 5.2 Vekttabell kvinner og menn for Akademikerne Årsverk pr lønnstrinn. Årsverk Ltr Årsverk pst-andel Ltr Årsverk Årsverk pst-andel 19 19,16 19,16 0,06 pst , ,59 34,51 pst 20 2,24 21,40 0,06 pst , ,58 38,24 pst 21 10,57 31,96 0,09 pst , ,37 41,85 pst 22 0,48 32,44 0,10 pst , ,75 45,41 pst 23 1,67 34,12 0,10 pst , ,86 49,39 pst 24 2,10 36,21 0,11 pst , ,68 53,23 pst 25 0,37 36,58 0,11 pst , ,34 56,89 pst 26 1,63 38,21 0,11 pst , ,27 60,47 pst 27 2,29 40,50 0,12 pst , ,40 63,92 pst 28 1,39 41,89 0,12 pst , ,36 67,71 pst 29 0,60 42,49 0,13 pst , ,52 70,77 pst 30 1,62 44,11 0,13 pst , ,42 73,79 pst 31 6,83 50,93 0,15 pst , ,20 76,50 pst 32 4,15 55,08 0,16 pst , ,31 79,00 pst 33 4,53 59,61 0,18 pst , ,79 81,48 pst 34 0,61 60,22 0,18 pst , ,40 83,50 pst 35 30,50 90,72 0,27 pst , ,04 85,33 pst 36 6,51 97,23 0,29 pst , ,25 87,50 pst 37 1,18 98,41 0,29 pst , ,70 88,97 pst 38 7,40 105,81 0,31 pst , ,96 90,73 pst 39 8,41 114,22 0,34 pst , ,41 92,04 pst 40 17,12 131,34 0,39 pst , ,85 93,26 pst 41 18,13 149,47 0,44 pst , ,30 94,50 pst 42 31,82 181,29 0,54 pst , ,63 95,48 pst 43 21,00 202,30 0,60 pst , ,73 96,40 pst 44 28,00 230,30 0,68 pst , ,70 97,11 pst 45 37,54 267,84 0,79 pst , ,95 97,59 pst 46 49,33 317,17 0,94 pst , ,88 98,09 pst ,59 475,76 1,41 pst , ,33 98,44 pst ,16 667,92 1,97 pst , ,30 98,85 pst ,48 891,40 2,63 pst 91 94, ,33 99,13 pst , ,64 4,54 pst 92 68, ,62 99,33 pst , ,09 5,47 pst 93 54, ,48 99,49 pst , ,62 7,45 pst 94 29, ,35 99,58 pst , ,03 9,62 pst 95 47, ,85 99,72 pst , ,17 12,14 pst 96 23, ,94 99,79 pst , ,62 15,37 pst 97 26, ,16 99,87 pst , ,92 18,05 pst 98 11, ,09 99,90 pst , ,76 21,31 pst 99 8, ,04 99,93 pst , ,08 24,52 pst 100 4, ,72 99,94 pst , ,03 27,36 pst , ,97 100,00 pst , ,22 31,74 pst ,97 13

16 5.3 Vekttabell kvinner for LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Årsverk pr lønnstrinn. Årsverk Ltr Årsverk pst-andel Ltr Årsverk Årsverk pst-andel 19 96,56 96,56 0,17 pst , ,15 70,80 pst 20 14,57 111,13 0,19 pst , ,59 73,48 pst 21 47,44 158,57 0,27 pst , ,75 75,98 pst 22 69,99 228,57 0,39 pst , ,75 78,37 pst 23 61,07 289,64 0,50 pst , ,42 80,89 pst 24 52,66 342,30 0,59 pst , ,76 83,08 pst 25 51,33 393,63 0,68 pst , ,01 84,93 pst 26 39,96 433,59 0,75 pst , ,73 86,79 pst ,84 580,43 1,00 pst , ,49 88,32 pst 28 78,47 658,91 1,13 pst , ,12 90,05 pst 29 64,78 723,69 1,25 pst , ,89 91,14 pst 30 68,42 792,11 1,36 pst , ,33 92,29 pst 31 66,38 858,49 1,48 pst , ,11 93,16 pst 32 85,99 944,47 1,63 pst , ,85 93,98 pst , ,01 1,92 pst , ,40 94,84 pst , ,59 2,15 pst , ,21 95,55 pst , ,32 2,47 pst , ,20 96,16 pst , ,82 2,82 pst , ,01 96,83 pst , ,44 3,25 pst , ,66 97,31 pst , ,14 3,95 pst , ,33 97,86 pst , ,89 4,85 pst , ,19 98,17 pst , ,82 5,90 pst , ,57 98,50 pst , ,76 7,08 pst , ,47 98,82 pst , ,41 8,56 pst , ,81 99,02 pst , ,44 10,07 pst , ,37 99,22 pst , ,09 11,62 pst 86 93, ,40 99,38 pst , ,66 13,11 pst 87 61, ,86 99,49 pst , ,13 15,74 pst 88 55, ,74 99,58 pst , ,36 18,75 pst 89 50, ,49 99,67 pst , ,06 22,21 pst 90 37, ,73 99,74 pst , ,31 26,23 pst 91 31, ,39 99,79 pst , ,44 31,45 pst 92 29, ,86 99,84 pst , ,09 36,02 pst 93 22, ,34 99,88 pst , ,11 41,24 pst 94 18, ,41 99,91 pst , ,73 45,89 pst 95 14, ,26 99,94 pst , ,57 50,14 pst 96 14, ,24 99,96 pst , ,27 53,98 pst 97 4, ,09 99,97 pst , ,43 57,03 pst 98 4, ,54 99,98 pst , ,88 60,25 pst 99 4, ,62 99,98 pst , ,44 63,15 pst 100 3, ,68 99,99 pst , ,99 65,42 pst 101 5, ,51 100,00 pst , ,55 68,63 pst ,51 14

17 5.4 Vekttabell kvinner for Akademikerne Årsverk pr lønnstrinn. Årsverk Ltr Årsverk pst-andel Ltr Årsverk Årsverk pst-andel 19 5,62 5,62 0,03 pst , ,54 40,27 pst 20 0,55 6,17 0,04 pst , ,23 44,29 pst 21 3,22 9,39 0,06 pst , ,98 48,12 pst 22 0,33 9,71 0,06 pst , ,45 51,90 pst 23 0,33 10,04 0,06 pst , ,19 56,09 pst 24 1,55 11,59 0,07 pst , ,97 59,88 pst 25 0,16 11,75 0,07 pst , ,48 63,53 pst 26 1,28 13,03 0,08 pst , ,29 67,07 pst 27 2,29 15,32 0,09 pst , ,05 70,31 pst 28 1,39 16,70 0,10 pst , ,47 73,65 pst 29 0,00 16,70 0,10 pst , ,19 76,29 pst 30 0,40 17,10 0,10 pst , ,43 78,92 pst 31 3,61 20,71 0,13 pst , ,27 81,31 pst 32 1,28 22,00 0,13 pst , ,41 83,31 pst 33 1,33 23,33 0,14 pst , ,48 85,57 pst 34 0,22 23,55 0,14 pst , ,60 87,25 pst 35 11,64 35,20 0,21 pst , ,68 88,68 pst 36 3,64 38,83 0,24 pst , ,16 90,38 pst 37 0,16 38,99 0,24 pst , ,24 91,45 pst 38 5,09 44,08 0,27 pst , ,99 92,84 pst 39 1,24 45,33 0,27 pst , ,36 93,72 pst 40 11,09 56,42 0,34 pst , ,70 94,77 pst 41 5,49 61,91 0,37 pst , ,34 95,86 pst 42 16,70 78,61 0,48 pst , ,81 96,64 pst 43 10,40 89,00 0,54 pst , ,60 97,34 pst 44 11,40 100,40 0,61 pst 86 88, ,89 97,88 pst 45 14,93 115,33 0,70 pst 87 55, ,30 98,21 pst 46 26,47 141,80 0,86 pst 88 72, ,76 98,65 pst 47 98,51 240,32 1,45 pst 89 45, ,08 98,93 pst ,31 357,63 2,16 pst 90 63, ,26 99,31 pst ,57 507,20 3,07 pst 91 31, ,62 99,50 pst ,87 875,06 5,30 pst 92 23, ,60 99,64 pst , ,56 6,50 pst 93 12, ,40 99,72 pst , ,24 8,74 pst 94 6, ,80 99,76 pst , ,58 11,56 pst 95 14, ,74 99,85 pst , ,76 14,50 pst 96 11, ,28 99,92 pst , ,38 18,37 pst 97 5, ,81 99,95 pst , ,10 21,66 pst 98 0, ,46 99,96 pst , ,07 25,41 pst 99 2, ,00 99,97 pst , ,03 28,99 pst 100 1, ,02 99,98 pst , ,34 32,23 pst 101 3, ,57 100,00 pst , ,92 37,25 pst ,57 15

18 5.5 Vekttabell menn for LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Årsverk pr lønnstrinn. Årsverk Ltr Årsverk pst-andel Ltr Årsverk Årsverk pst-andel ,60 207,60 0,33 pst , ,25 61,67 pst 20 41,60 249,20 0,40 pst , ,88 64,12 pst 21 53,25 302,46 0,49 pst , ,24 66,65 pst ,79 459,24 0,74 pst , ,63 69,21 pst ,04 652,29 1,05 pst , ,64 71,93 pst ,34 831,63 1,34 pst , ,38 74,48 pst ,64 981,27 1,58 pst , ,89 76,87 pst , ,29 1,96 pst , ,48 79,14 pst , ,75 2,63 pst , ,57 81,17 pst , ,77 3,10 pst , ,22 83,31 pst , ,06 3,49 pst , ,26 84,97 pst , ,34 3,82 pst , ,27 86,91 pst , ,61 4,11 pst , ,13 88,45 pst , ,77 4,49 pst , ,24 89,77 pst , ,17 5,13 pst , ,63 91,11 pst , ,77 5,59 pst , ,68 92,28 pst , ,93 6,21 pst , ,65 93,31 pst , ,65 6,67 pst , ,03 94,40 pst , ,59 7,34 pst , ,16 95,20 pst , ,23 8,17 pst , ,32 96,11 pst , ,34 9,29 pst , ,73 96,73 pst , ,19 10,60 pst , ,84 97,32 pst , ,39 11,79 pst , ,53 97,81 pst , ,91 13,28 pst , ,87 98,26 pst , ,88 14,81 pst , ,64 98,59 pst , ,98 16,83 pst , ,22 98,85 pst , ,41 18,69 pst , ,49 99,08 pst , ,00 20,54 pst , ,99 99,27 pst , ,95 22,64 pst 89 85, ,89 99,41 pst , ,68 24,92 pst 90 91, ,04 99,55 pst , ,35 27,19 pst 91 47, ,44 99,63 pst , ,99 30,43 pst 92 50, ,46 99,71 pst , ,18 32,84 pst 93 44, ,46 99,78 pst , ,82 36,06 pst 94 31, ,13 99,83 pst , ,63 39,10 pst 95 22, ,38 99,87 pst , ,90 42,71 pst 96 13, ,01 99,89 pst , ,18 46,10 pst 97 11, ,96 99,91 pst , ,73 48,63 pst 98 12, ,22 99,93 pst , ,16 51,32 pst 99 10, ,15 99,95 pst , ,19 54,14 pst 100 3, ,21 99,95 pst , ,04 56,63 pst , ,13 100,00 pst , ,69 59,59 pst ,13 16

19 5.6 Vekttabell menn for Akademikerne Årsverk pr lønnstrinn. Årsverk Ltr Årsverk pst-andel Ltr Årsverk Årsverk pst-andel 19 13,54 13,54 0,08 pst , ,04 29,02 pst 20 1,69 15,23 0,09 pst , ,35 32,47 pst 21 7,35 22,57 0,13 pst , ,39 35,86 pst 22 0,15 22,73 0,13 pst , ,30 39,22 pst 23 1,35 24,07 0,14 pst , ,67 42,99 pst 24 0,55 24,62 0,14 pst , ,71 46,90 pst 25 0,21 24,83 0,14 pst , ,86 50,56 pst 26 0,35 25,18 0,15 pst , ,98 54,17 pst 27 0,00 25,18 0,15 pst , ,35 57,82 pst 28 0,00 25,18 0,15 pst , ,89 62,05 pst 29 0,60 25,78 0,15 pst , ,33 65,51 pst 30 1,22 27,00 0,16 pst , ,99 68,90 pst 31 3,22 30,22 0,17 pst , ,93 71,92 pst 32 2,87 33,09 0,19 pst , ,90 74,90 pst 33 3,20 36,28 0,21 pst , ,31 77,58 pst 34 0,39 36,67 0,21 pst , ,80 79,92 pst 35 18,85 55,53 0,32 pst , ,37 82,13 pst 36 2,87 58,39 0,34 pst , ,10 84,75 pst 37 1,02 59,41 0,34 pst , ,46 86,61 pst 38 2,31 61,73 0,36 pst , ,97 88,73 pst 39 7,16 68,89 0,40 pst , ,05 90,43 pst 40 6,03 74,92 0,43 pst , ,15 91,82 pst 41 12,64 87,56 0,51 pst , ,96 93,20 pst 42 15,12 102,69 0,59 pst , ,82 94,38 pst 43 10,61 113,29 0,65 pst , ,13 95,51 pst 44 16,61 129,90 0,75 pst , ,81 96,37 pst 45 22,61 152,51 0,88 pst , ,65 96,99 pst 46 22,85 175,36 1,01 pst 88 97, ,12 97,55 pst 47 60,08 235,44 1,36 pst 89 72, ,25 97,97 pst 48 74,85 310,29 1,79 pst 90 77, ,04 98,42 pst 49 73,91 384,20 2,22 pst 91 62, ,72 98,78 pst ,37 662,58 3,82 pst 92 44, ,02 99,03 pst ,95 777,53 4,49 pst 93 42, ,08 99,28 pst , ,38 6,22 pst 94 23, ,55 99,41 pst , ,45 7,78 pst 95 32, ,11 99,60 pst , ,41 9,89 pst 96 11, ,66 99,67 pst , ,24 12,51 pst 97 20, ,35 99,79 pst , ,81 14,61 pst 98 11, ,63 99,85 pst , ,68 17,40 pst 99 6, ,04 99,89 pst , ,05 20,25 pst 100 3, ,70 99,91 pst , ,69 22,72 pst , ,41 100,00 pst , ,30 26,48 pst ,41 17

20 6 Hovedtall for det statlige tariffområdet pr Staten totalt Heltid. Deltid. Årsverk År Ansatte i alt Heltid Deltid Årsverk Deltidbrøk 1) ,8 pst ,4 pst Alle endr endr ,7 pst 5,0 pst 2,1 pst 4,8 pst ,5 pst ,8 pst Kvinner endr endr ,9 pst 5,5 pst 1,1 pst 5,1 pst ,9 pst ,3 pst Menn endr endr ,4 pst 4,5 pst 3,6 pst 4,5 pst 1) Note til deltidsbrøk: Beregningen er lik (årsverk minus heltid)/deltid Månedsfortjeneste pr årsverk , kroner År Mnd.fortj. i alt Br.reg.lønn Faste tillegg Variable tillegg Overtidsgodt Alle endr ,9 pst 1,8 pst 4,7 pst 1,0 pst 0,8 pst Kvinner endr ,1 pst 1,9 pst 5,3 pst 9,1 pst 4,6 pst Menn endr ,7 pst 1,8 pst 4,7 pst -0,6 pst -0,4 pst Månedsfortjeneste pr heltidsansatt , kroner År Mnd.fortj. i alt Br.reg.lønn Faste tillegg Variable tillegg Overtidsgodt Alle endr ,8 pst 1,8 pst 4,5 pst 0,9 pst 0,7 pst Kvinner endr ,0 pst 1,9 pst 5,0 pst 9,2 pst 4,6 pst Menn endr ,7 pst 1,7 pst 4,7 pst -0,5 pst -0,4 pst Noter til tabellene 2 og 3: Månedsfortjeneste i alt er summen av brutto regulativlønn, faste og variable tillegg. Variabel overtidsgodtgjørelse inngår ikke i månedsfortjenesten Kvinners andel av menns lønn heltidsansatte. Menn = 100 År Mnd.fortj. i alt, alle 90,8 90,8 91,0 91,3 91,7 92,3 90,0 90,3 89,9 90,2 Brutto regulativlønn, alle 93,6 93,7 93,9 94,9 95,5 96,0 96,0 96,3 96,3 96,4 18

21 6.2 LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte pr Heltid. Deltid. Årsverk År Ansatte i alt Heltid Deltid Årsverk Deltidbrøk 1) ,9 pst ,0 pst Alle endr endr ,1 4,8-1,5 4, ,5 pst ,1 pst Kvinner endr endr ,2 5,3-1,7 4, ,6 pst ,5 pst Menn endr , ,16-69, ,97 endr ,9 4,4-1,2 4,3 1) Note til deltidsbrøk: Beregningen er lik (årsverk minus heltid)/deltid Månedsfortjeneste pr årsverk , kroner År Mnd.fortj. i alt Br.reg.lønn Faste tillegg Variable tillegg Overtidsgodt Alle endr ,9 1,9 4,8 0,5 0, Kvinner endr ,1 2,0 6,9 7,6 4, Menn endr ,7 1,9 4,4-1,0-0, Månedsfortjeneste pr heltidsansatt , kroner År Mnd.fortj. i alt Br.reg.lønn Faste tillegg Variable tillegg Overtidsgodt Alle endr ,8 1,9 4,5 0,1 0, Kvinner endr ,1 1,9 6,2 7,6 4, Menn endr ,7 1,9 4,2-1,1-0,1 Noter til tabellene 2 og 3: Månedsfortjeneste i alt er summen av brutto regulativlønn, faste og variable tillegg. Variabel overtidsgodtgjørelse inngår ikke i månedsfortjenesten Kvinners andel av menns lønn - heltidsansatte. Menn = 100 År Månedsfortjeneste i alt, alle 89,0 89,4 Brutto regulativlønn, alle 96,9 97,0 19

22 6.3 Akademikerne pr Heltid. Deltid. Årsverk År Ansatte i alt Heltid Deltid Årsverk Deltidbrøk 1) ,1 pst ,0 pst Alle endr endr ,8 5,5 22,4 5, ,4 pst ,1 pst Kvinner endr endr ,5 6,4 19,1 6, ,2 pst ,6 pst Menn endr endr ,2 4,7 25,9 5,2 1) Note til deltidsbrøk: Beregningen er lik (årsverk minus heltid)/deltid Månedsfortjeneste pr årsverk , kroner År Mnd.fortj. i alt Br.reg.lønn Faste tillegg Variable tillegg Overtidsgodt Alle endr ,5 1,4 4,5 10,4 0, Kvinner endr ,6 1,5-1,0 25,3 4, Menn endr ,5 1,4 7,3 6,5-1, Månedsfortjeneste pr heltidsansatt , kroner År Mnd.fortj. i alt Br.reg.lønn Faste tillegg Variable tillegg Overtidsgodt Alle endr ,6 1,4 5,2 10,7 0, Kvinner endr ,7 1,5-0,3 24,3 4, Menn endr ,6 1,4 8,1 7,3-1,4 Noter til tabellene 2 og 3: Månedsfortjeneste i alt er summen av brutto regulativlønn, faste og variable tillegg. Variabel overtidsgodtgjørelse inngår ikke i månedsfortjenesten Kvinners andel av menns lønn - heltidsansatte. Menn = 100 År Månedsfortjeneste i alt, alle 92,4 92,5 Brutto regulativlønn, alle 94,1 94,3 20

23 7 Beregnet årslønn pr. og etter utdanningsnivå - totalt og for identiske personer, 7.1-A: Årslønn staten totalt Basert på månedsfortjeneste for heltidsansatte, kroner Beregnet årslønn er basert på månedsfortjeneste pr * 12 mnd. Alle Alle pst Vekst Grunnskole ,8 % Videregående ,9 % ,7 % ,2 % Uoppgitt ,5 % Totalt ,8 % Identiske personer alle Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr Alle Kvinner pst Vekst Grunnskole ,8 % Videregående ,9 % ,8 % ,4 % Uoppgitt ,1 % Totalt ,0 % Identiske personer, kvinner Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr 21

24 Alle Menn pst Vekst Grunnskole ,6 % Videregående ,7 % ,7 % ,1 % Uoppgitt ,9 % Totalt ,7 % Identiske personer, menn Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr 22

25 7.1-B: Årslønn LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Basert på månedsfortjeneste for heltidsansatte, kroner Beregnet årslønn er basert på månedsfortjeneste pr * 12 mnd. Identiske personer alle Alle pst Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr Identiske personer, kvinner Kvinner pst Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr Identiske personer, menn Menn pst Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr 23

26 7.1-C: Årslønn Akademikerne Basert på månedsfortjeneste for heltidsansatte, kroner Beregnet årslønn er basert på månedsfortjeneste pr * 12 mnd. Identiske personer alle Alle pst Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr Identiske personer, kvinner Kvinner pst Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr Identiske personer, menn Menn pst Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Kr 24

27 7.2-A: Brutto regulativlønn staten totalt Basert på brutto regulativlønn for heltidsansatte, kroner Beregnet årslønn er basert på brutto regulativlønn pr * 12 mnd. Alle Alle Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Identiske personer alle Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , pst Kr Alle Kvinner Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Identiske personer, kvinner Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt ,

28 Menn Vekst Alle Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Identiske personer, menn Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt ,

29 7.2-B: Brutto regulativlønn LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte Basert på brutto regulativlønn for heltidsansatte, kroner Beregnet årslønn er basert på brutto regulativlønn pr * 12 mnd. Identiske personer alle Alle Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , pst Kr Kvinner Identiske personer, Vekst kvinner Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Menn Identiske personer, Vekst menn Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt ,

30 7.2-C: Brutto regulativlønn Akademikerne Basert på brutto regulativlønn for heltidsansatte, kroner Beregnet årslønn er basert på brutto regulativlønn pr * 12 mnd. Identiske personer alle Alle Vekst Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , pst Kr Kvinner Identiske personer, Vekst kvinner Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt , Menn Identiske personer, Vekst menn Grunnskole , Videregående , , , Uoppgitt , Totalt ,

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet RAPPORT FRA

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet RAPPORT FRA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2012 Mars 2012 Innholdsfortegnelse Side

Detaljer

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2016

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2016 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2016 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag - nøkkeltall...

Detaljer

Protokolltilførsel i Landsoverenskomsten mellom HK - AAF: Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra begge parter.

Protokolltilførsel i Landsoverenskomsten mellom HK - AAF: Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra begge parter. Rapport fra statistikkutvalget i AAF-HK 30. oktober 2017 1 Innledning Utvalget består av følgende representanter: Fra arbeidsgiver: Leder av utvalget Astrid Driva Rødsand, Siv Schau og Helge Sørli. Fra

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 12. juni 2014 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Innhold 1 Innledning... 5 2 Lønnsregulering for

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Dato: Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9,

Dato: Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9, Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 4-8 I Godkjenning av ny hovedtariffavtale for arbeidstakere i det statlige tariffområde 4 - Lønnstabeller gjeldende fra. mai 4 II Særavtale for lærlinger

Detaljer

Lønn og lønnsforhandlinger

Lønn og lønnsforhandlinger Lønn og lønnsforhandlinger Tillitsvalgtkurs KS 13. september 2017 Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Dagens temaer Lønnsdannelsen i Norge Kap 5 lønnssystemet i KS

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef.

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret 2017 Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. Agenda for dagen Kl 10:00 Åpning Kl 10:15 Mellomoppgjøret 2017, samt status

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Tariffinformasjon NO FUNKSJONÆRAVTALEN, NÆRMERE OM DET SENTRALE TARIFFOPPGJØRET, MINSTELØNNSINNPLASSERING OG LOKALE FORHANDLINGER

Tariffinformasjon NO FUNKSJONÆRAVTALEN, NÆRMERE OM DET SENTRALE TARIFFOPPGJØRET, MINSTELØNNSINNPLASSERING OG LOKALE FORHANDLINGER Tariffinformasjon Til alle tillitsvalgte omfattet av HSH Funksjonæravtale - Vennligst send denne til medlemmene Oslo, 21. april 2008 en arbeidstakerorganisasjon i YS P.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf. 21

Detaljer

Lønn og lønnsforhandlinger. Dagens temaer. Den norske lønnsdannelsen. Tillitsvalgtkurs KS 2. november 2016

Lønn og lønnsforhandlinger. Dagens temaer. Den norske lønnsdannelsen. Tillitsvalgtkurs KS 2. november 2016 Lønn og lønnsforhandlinger Tillitsvalgtkurs KS 2. november 2016 Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønnsdannelsen i Norge Hovedtariffavtalen

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Modul I alle tariffområder Hotel Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Synne Bjørvik Staalen Advokat/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox

Detaljer

Del 1. Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAskap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Temaer som bl.a. vil bli berørt

Del 1. Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAskap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Temaer som bl.a. vil bli berørt Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAskap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår 46 KAP 6 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Lønns- og arbeidsvilkår Lønn er en av flere viktige faktorer som har betydning for å beholde og rekruttere medarbeidere. Tall fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Årslønn 2016 Publisert: 28. april 2017 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

9. april 2016 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS)

9. april 2016 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) 9. april 2016 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) Forord Beregningsutvalget for energisektoren legger med dette frem sin rapport. Beregningsutvalget for energiverk i

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

BEREGNINGER MED LØNNSTALL. v/fagsjef Alexander A. Lange, Fagdag HR 22/10-15

BEREGNINGER MED LØNNSTALL. v/fagsjef Alexander A. Lange, Fagdag HR 22/10-15 BEREGNINGER MED LØNNSTALL v/fagsjef Alexander A. Lange, Fagdag HR 22/10-15 Hva er årets ramme? 2 Hva betyr det? Hvordan oppstår den? Hvordan forholde seg til den? Hvordan kan vi sammenligne? Årslønnsveksten

Detaljer

Forhandlingsøkonomi. Dagens temaer. Men først. Modul II 13. Mai Lønnsforhandlinger i Norge

Forhandlingsøkonomi. Dagens temaer. Men først. Modul II 13. Mai Lønnsforhandlinger i Norge Forhandlingsøkonomi Modul II 13. Mai 2016 Henrik Leinonen-Skomedal Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønnsforhandlinger i Norge Lønnsdannelse i

Detaljer

2. mai 2017 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS)

2. mai 2017 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) 2. mai 2017 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) Forord Beregningsutvalget for energisektoren legger med dette frem sin rapport. Beregningsutvalget for energiverk i KS

Detaljer

LØNNOPPGJØRET 2017 I KS-OMRÅDET

LØNNOPPGJØRET 2017 I KS-OMRÅDET LØNNOPPGJØRET 2017 I KS-OMRÅDET Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 nærmer seg, og her gis et sammendrag av de viktigste momentene

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/3574-1 Dato: 20.05.2016 TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2016 URAVSTEMMING Vedlegg: KS rundskriv A/1-2016 med partenes anbefalte forhandlingsløsning:

Detaljer

Statlig tariffområde:

Statlig tariffområde: Tariff 2012: Omfang Statlig tariffområde: Antall årsverk (1.10.11): 135.146 Antall ansatte (1.10.11): 146.128 Høyere akademisk utdanning 58.392 (40 %) 3-årig utdanning mv 31.436 (21,5 %) Øvrige 56.300

Detaljer

Forhandlingsøkonomi, lønnsdannelse og det inntektspolitiske samarbeidet i Norge

Forhandlingsøkonomi, lønnsdannelse og det inntektspolitiske samarbeidet i Norge Forhandlingsøkonomi, lønnsdannelse og det inntektspolitiske samarbeidet i Norge Sandefjord, 12. juni 2014 Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt Stammespråket Ramma Årslønnsvekst Disponibel ramme Lønnsoverheng

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2015 Publisert: 09.05.2016 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten 2017 Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten UTREDNING FRA PARTSSAMMENSATT GRUPPE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET AKADEMIKERNE Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten Utredning

Detaljer

Krav OVEI IPGJ* ET S. N

Krav OVEI IPGJ* ET S. N Fl Krav OVEI IPGJ* ET S. N 1..A 2012 Fra hovedsammenslutningenc LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 12. april 2012 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2012 Norsk økonomi har i løpet av det første tiåret av 2000-tallet

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Rikshospitalet, 13. og 14. januar 2016 Spesialrådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Foreløpig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 16. februar 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK KONFLIKTBEGREPER ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven gjelder for privat sektor, kommunesektoren og Spekterområdet, og Tjenestetvistloven for statlig sektor.

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2010 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2010 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i

Detaljer

Forhandlingsøkonomi. Modul II alle tariffområder. Soria Moria, 12. mai 2017

Forhandlingsøkonomi. Modul II alle tariffområder. Soria Moria, 12. mai 2017 Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Soria Moria, 12. mai 2017 Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønndannelsen i Norge

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 10. juni 2015 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne RAPPORT 2004:3 Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997 2001 ISF 2004 Rapport 2004:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. november 2013 Henrik Skomedal Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Temaer som vil

Detaljer

Tariffoppgjøret per

Tariffoppgjøret per Tariffoppgjøret per 1.5.2017 VIRKE, HUK-området Kravet er fra Unios organisasjoner: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2012 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2012 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2012 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2012 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2011 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2011 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.2014 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481/2117415 eller e-post

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

ET MODERNISERT OG FORENKLET LØNNS- OG FORHANDLINGSSYSTEM I STATEN

ET MODERNISERT OG FORENKLET LØNNS- OG FORHANDLINGSSYSTEM I STATEN ra ET MODERNISERT OG FORENKLET LØNNS- OG FORHANDLINGSSYSTEM I STATEN Rapport fra partssammensatt gruppe KMD LO Stat Unio YS Stat 1 Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten Rapport

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Oppsummering av mellomoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 24. juni 2013 Forord Beregningsutvalget la 18.

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2013 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2013 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2017 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2017 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Til - Styret i Naturviterne Kommune - Fylkeskontakter - Fylkesarbeidsutvalg - Tillitsvalgte i KS-området - Naturviternes medlemmer KS-området - Hovedstyret RUNDSKRIV 2017 Oslo, mai 2017 ÅRLIG LØNNOPPGJØR

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Foreløpig utgave) OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2009 1

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet Kapittel 4 Arbeidsmarkedet 5 4.1 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert 1) 5 1 Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet

Detaljer

Lønn og lønnsdannelse

Lønn og lønnsdannelse Lønn og lønnsdannelse Grunnopplæring 2 Klikk for å skrive dato Agenda Sentral lønnsdannelse; Finansnæringens rolle i den norske frontfagsmodellen Lokale lønnsdannelsen tillitsvalgtes rolle Innflytelse

Detaljer

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-11 I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet II. Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Dato: 15.06.2009

Detaljer

Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste yrker dårligst?

Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste yrker dårligst? Temanotat 2007/06 Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste yrker dårligst? Lønn i forhold til kjønn, utdanning og næring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/06 Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste

Detaljer

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Tariffoppgjøret 2007 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår i staten 1.4.4 b): Partene er enige om at forhandlingene skal

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2015: 6. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

NOU. Norges offentlige utredninger 2015: 6. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 NOU Norges offentlige utredninger 205: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 205 Norges offentlige utredninger 205 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning.

Detaljer

RAPPORT 2004:2. Pål Schøne Lønnsforskjeller i offentlig privat sektor

RAPPORT 2004:2. Pål Schøne Lønnsforskjeller i offentlig privat sektor RAPPORT 2004:2 Pål Schøne Lønnsforskjeller i offentlig privat sektor ISF 2004 Rapport 2004:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2017

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2017 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2017 Oppsummering av lønnsoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 23. juni 2017 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Helse Nord, Bodø 26.-27. oktober 2016 Spesialrådgiver/advokat Bente Kvamme Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv arbeidsrett Sentrale

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer