Lønnsstatistikk for funksjonærer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsstatistikk for funksjonærer"

Transkript

1 Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2012

2 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2012 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold til samarbeidsavtalen mellom SSB og NHO. Statistikken er basert på de samme begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig norsk lønnsstatistikk. Bruk av registre og annen tilleggsinformasjon (yrke, reguleringstidspunkter etc.) er en stadig viktigere del av kvalitetssikringen av statistikkproduksjonen. Til årets statistikk har vi mottatt data for funksjonærer med godkjente stillingskoder. Av disse ble det etablert brukbare data for funksjonærer fordelt på kvinner og menn. Utvalget dekker ca. 89 % av funksjonærmassen i NHOs medlemsbedrifter. Lønnsstatistikk for arbeidere, som i hovedsak er knyttet opp til de sentrale tariffoppgjørene mellom NHO og LO/YS blir ikke presentert i denne publikasjonen. Disse gruppene utgjør om lag årsverk og hovedgruppene er presentert i siste rapport fra Det Tekniske Beregningsutvalget (utvalg som består av de største arbeidsgiver- og arbeidstakerparter i Norge): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, Oslo 25. mars 2013 (Arbeidsdepartementet). I funksjonærundersøkelsen for 2012 er det på samme måte som for 2011 samlet inn funksjonærdata gjennom et utvalg av bedrifter som SSB har trukket ut til sin strukturstatistikk. Ulik struktur i materialene for 2012 og 2011 medfører en viss usikkerhet ved beregning av lønnsvekst m.v. Standardberegning med bruk av vekter fra NHOs medlemsregister reduserer usikkerhetsfaktoren. På de etterfølgende sider kommer vi nærmere inn på slike forhold. I NHOs funksjonærstatistikk for 2012 brukes data for avtalt lønn, bonus/provisjon og uregelmessige tillegg (skift, ubekvemstillegg etc.). Lønnsstatistikken for funksjonærer omfatter både heltids- og deltidsansatte, der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Omregningen baseres på opplysninger om avtalt normalarbeidstid for skiftordninger og dagtidsarbeid og vektes med arbeidede timer for heltids- og deltidsansatte. Næringslivets Hovedorganisasjon Arbeidsmarkedsstatistikk april 2013 Spørsmål knyttet til tallmaterialet kan rettes til: Anita Heggedal: Gerd Kvernes: Oddbjørn Eidem:

3 2. Hovedtall funksjonærer i NHO bedrifter Lønnsutvikling 1. oktober oktober 2012 og årslønnsvekst fra 2011 til 2012 Tabell 1. Lønnsutvikling for hovedgrupper Næringsområde Lønnsutvikling 1. okt 1. okt. Identiske funksjonærer 2) Årslønnsvekst totalt Alle næringer 1) 4,1 5,5 4,2 Industri 1) 4,4 5,3 4,1 1) Tallene er standardberegnet med vekter for næring fra NHOs medlemsregister 2) Identiske funksjonærer er personer som er med i statistikkmaterialet to år på rad Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 4,1 % fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2012, tilsvarende tall for fjoråret var 5,0 %. Beregnet årslønnsvekst er basert på lønnsvekst per 1.oktober og gjennomsnittlig tidspunkt for lønnsregulering. Tidspunktene for lønnsregulering varierer, men gjennomsnittet er juni/juli.

4 3. Lønnsnivå, lønnsutvikling og lønnsspredning etter næringsgrupper Lønnsbegrep: Månedsfortjeneste i alt i lønnsstatistikken omfatter i alt tre grupper av lønnsarter: avtalt lønn (fast avtalt lønn inklusive faste, personlige tillegg) bonus og provisjon m.v. (gjennomsnittsverdi for 12 måneder) uregelmessige tillegg (gjennomsnittsverdi per måned fra 1. januar til 1. oktober) Overtidsbetaling omfattes ikke av månedsfortjeneste i alt i funksjonærstatistikken. I tabell 2 er det benyttet standardberegning med vekter fra NHOs medlemsregister for gruppene: alle næringer, alle næringer eksklusive oljevirksomhet og industri i alt. Kolonnen for årsverk i tabellen viser vektene som blir brukt for å korrigere lønnsnivå og lønnsvekst for ulik næringssammensetning i statistikkmaterialene. Fordelingen av lønnsartene varierer fra område til område. I oljevirksomhet utgjør grunnlønnen 86,8 % av månedsfortjenesten i alt, mens bonuser utgjør 6,3 % og uregelmessige tillegg 6,8 %. I industrien ligger de tilsvarende tall på henholdsvis 95,2 %, 3,1 % og 1,8 %. Tabell 2. Lønnsnivå per 1. oktober 2012 fordelt på lønnsarter etter næringsgrupper Næringsgrupper Antall funksjonærer med i statistikken Årsverk i NHOs medlems register Månedsfortjeneste i alt Kr. Avtalt lønn per mnd. Kr. Bonus per mnd. Kr. Ureg. till. per mnd. Kr. Alle næringer 1) Alle næringer ekskl. oljevirksomhet 1) Oljevirksomhet Industri i alt 1) herav: Nærings- og nytelsesmiddel industri Treindustri Kjemisk industri Verksted/ metallindustri Annen industri Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel Informasjon og kommunikasjon ) Tallene er standardberegnet med vekter for næring fra NHOs medlemsregister

5 Tabell 3 gir en oversikt over gjennomsnittlig generell og identisk lønnsvekst siste år etter næringsgrupper basert på månedsfortjeneste i alt. De tre siste kolonnene viser lønnsspredning for de enkelte grupper ved hjelp av nedre, median og øvre. Tabell 3. Lønnsutvikling og lønnsspredningstall per 1. oktober 2012 etter næringsgrupper Næringsgrupper Antall funksjonærer Mnd.- fortj. i alt Lønnsendring Ident Samtl. funk funk Nedre Månedsfortjeneste i alt Median Øvre Kr. % % Kr. Kr. Kr. Alle næringer ) 5,5 4,1 1) Alle næringer ekskl. oljevirksomhet ) 5,0 3, Oljevirksomhet ,9 5, Industri i alt ) 5,3 4, herav: Nærings- og nytelsesmiddelindustri ,3 5, Treindustri ,8 6, Kjemisk industri ,9 4, Verksted/metall industri ,8 4, Annen industri ,1 2, Bygge- og anleggsvirksomhet ,0 3, Samferdsel ,6 3, Informasjon og kommunikasjon ,8 3, ) Tallene er standardberegnet med vekter for næring fra NHOs medlemsregister Nedre lønn: 25 % av funksjonærene i en gruppe har lavere lønn og 75 % har høyere lønn. Medianlønn: 50 % av funksjonærene i en gruppe har lavere lønn og 50 % har høyere lønn. Øvre lønn: 75 % av funksjonærene i en gruppe har lavere lønn og 25 % har høyere lønn. 90%: 10 % av funksjonærene i en gruppe har høyere lønn (se tabell 7).

6 Tabell 4 viser lønnstall for mannlige og kvinnelige funksjonærer fordelt etter næringsgrupper. Lønnsgapet mellom kvinner og menn henger i stor grad sammen med ulik utdannings- og stillingsfordeling. Ulik fordeling på heltids- og deltidsansatte kan også ha betydning. Vi viser til tabell 8, der lønnsopplysninger for menn og kvinner er fordelt etter yrkesgrupper Tabell 4. Månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 etter næringsgrupper og kjønn Næringsgrupper Kvinner Menn Månedslønn for kvinner i prosent av månedslønn for menn Antall Kr. Antall Kr. % Alle næringer 1) ,5 herav: Naturressurser ,0 Kraft- og vannforsyning ,2 Oljevirksomhet ,1 Bygge- og anleggsvirksomhet ,7 Samferdsel ,0 Faglig og vitenskaplig og teknisk tjenesteyting ,7 Forretningsmessig og personlig tjenesteyting ,1 Informasjon og kommunikasjon ,6 Hoteller og restauranter ,5 Bilbransjen ,4 Industri i alt 1) ,3 herav: Nærings- og nyt.m.industri ,8 Treindustri ,4 Kjemisk industri ,1 Verksted/metall industri ,3 Annen industri ,6 1) Tallene er standardberegnet med vekter for næring fra NHOs medlemsregister

7 Tabell 5 viser lønnstall for heltids- og deltidsansatte funksjonærer fordelt på næringer. Deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter, dvs. hva lønnen gjennomsnittlig ville vært for deltidsansatte, hvis de hadde arbeidet på heltid. Forskjellen i lønnsnivå mellom heltids- og deltidsansatte kan være fordeling av kjønn innen næring. Tabell 5. Månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 for heltids- og deltidsansatte Næringsgrupper Heltidsansatte Deltidsansatte Antall Kr. Antall Kr. Alle næringer 1) herav: Naturressurser Kraft- og vannforsyning Oljevirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig og personlig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Hoteller og restauranter Bilbransjen Industri i alt 1) herav: Nærings- og nyt.m.industri Treindustri Kjemisk industri Verksted/metall industri Annen industri ) Tallene er standardberegnet med vekter for næring fra NHOs medlemsregister

8 Tabell 6 viser lønnstall for Oslo, utenfor Oslo og hele landet fordelt etter næringsgrupper. Tabell 6. Månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 etter geografisk område. Næringsgrupper Oslo Utenfor Oslo Hele landet Antall Kr. Antall Kr. Antall Kr. Alle næringer 1) herav: Naturressurser Kraft- og vannforsyning Oljevirksomhet Bygge- og anleggsvirks Samferdsel Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig og personlig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Hoteller og restauranter Bilbransjen Industri i alt 1) herav: Nærings- og nyt.m.industri Treindustri Kjemisk industri Verksted/metall industri Annen industri ) Tallene er standardberegnet med vekter for næring fra NHOs medlemsregister

9 4. Lønnsnivå etter yrkesgrupper Grunnlaget for Standard for yrkesklassifisering (STYRK) er International Standard Classification of occupations (ISCO-88). Eurostat har utarbeidet en egen versjon til bruk innen EU området. Denne utgaven kalles ISCO-88 (COM), og det er denne som er lagt til grunn for den norske yrkesstandarden (STYRK). Datamaterialet i funksjonærstatistikken er tilpasset norsk standard (STYRK), og NHO brukte frem til og med 2001 sin egen yrkesnomenklatur basert på arbeidets art, arbeidsområde og ansvarsområde. Kriteriene for inndeling av standarden (ISCO) bygger på to prinsipper, kompetansenivå og spesialisering. Det skilles mellom fire kompetansenivåer etter internasjonal standard for utdanning. Spesialisering vurderes ut fra kriterier som hvilke kunnskaper/ferdigheter som kreves, hvilke verktøy/maskiner som brukes, hvilke materialer det arbeides med og hvilke varer som produseres. Standarden er inndelt i ti yrkesfelt etter kompetansenivå: 1. Administrative ledere og politikere 2. Akademiske yrker 3. Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere 4. Kontor- og kundeserviceyrker 5. Salgs-, service- og omsorgsyrker 6. Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske 7. Håndverkere og liknende 8. Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere m.v. 9. Yrker uten krav til utdanning 10. Yrkeskoder som begynner på 0 er militære yrker (ikke sivile stillinger i forsvaret) I tabell 7 presenteres tall for yrkesgrupper, fordelt etter aldersgrupper, der det spesifiseres gjennomsnittlige månedsfortjenester, medianlønninger, stall og 90 % percentiler. Lønnsstatistikk for utdanningsgrupper presenteres i egen publikasjon; Spredningstall for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer. Det avgjørende for innplassering av yrke/stilling er hvilket yrke eller hva den enkelte gjør og ikke hvilken formell utdanning vedkommende har. Den prinsipielle forskjellen mellom oppbyggingen av yrkesgruppestatistikken og utdanningsstatistikken fører til at lønnsnivået for yrker/stillinger med krav til henholdsvis ingeniør- og sivilingeniørkompetanse ligger ca. 13 % lavere enn for ingeniører og sivilingeniører med tilsvarende formell utdanning.

10 Tabell 7. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Lederyrker 1222 Prod.direktører innen industri, kraft- og vannforsyning I alt år år år år år år år år Prod.direktører innen bygge- og anleggsvirksomhet I alt år år år år år år år år Prod.direktører innen transport og kommunikasjon I alt år år år år år år år år

11 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Lederyrker 1231 Finans-, økonomi- og administrasjonsdirektører I alt år år år år år år år år Personaldirektører I alt år år år år år år år år Salgsdirektører I alt år år år år år år år år år

12 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Lederyrker 1234 Markeds- og informasjonsdirektører I alt år år år år år år år år Innkjøps- og distribusjonsdirektører I alt år år år år år år år år IT- direktører I alt år år år år år år år år

13 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober Forskningsdirektører Lederyrker I alt år år år år år år år Andre spesialdirektører I alt år år år år år år år år

14 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Yrker med sivilingeniørkompetanse Akademiske yrker I alt år år år år år år år år år Systemutviklere og programmerere I alt år år år år år år år år år Personal- og organisasjonskonsulenter I alt år år år år år år år år år

15 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Akademiske yrker 2519 Markedsanalytikere og andre forretningsyrker I alt år år år år år år år år år Sosial- og siviløkonomer I alt år år år år år år år år år

16 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Yrker med ingeniørkompetanse Høyskoleyrker I alt år år år år år år år år år Sikkerhetsinspektører/HMS konsulent I alt år år år år år år år år år Reisekonsulenter I alt år år år år år år år år år

17 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Høyskoleyrker 3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter I alt år år år år år år år år år Innkjøpere I alt år år år år år år år år år Markedsførings- og reklamekonsulenter I alt år år år år år år år år år

18 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober Funksjonærer innen administrasjon Høyskoleyrker I alt år år år år år år år år år Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere I alt år år år år år år år år år Informasjonsmedarbeidere og journalister I alt år år år år år år år år år år

19 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober Sekretærer Kontoryrker I alt år år år år år år år år år år Kontormedarbeidere I alt år år år år år år år år år år Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter I alt år år år år år år år år år

20 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober Logistikere Kontoryrker I alt år år år år år år år år år Transportfunksjonærer I alt år år år år år år år år år år

21 Tabell 7 forts. Lønnsnivå etter yrkesgrupper, månedsfortjeneste i alt per 1. oktober 2012 Kontoryrker 4222 Resepsjonister og opplysningsmedarbeidere I alt år år år år år år år år år år Sentralbordoperatører I alt år år år år år år år år år Verter/vertinner på fly, skip og tog I alt år år år år år år år år år

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 12 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 01. september 2011 Kilde: Statistisk sentralbyrå www.virke.no INNHOLD Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 13 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne RAPPORT 2004:3 Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997 2001 ISF 2004 Rapport 2004:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Yrke et viktig kjennemerke i folks liv

Yrke et viktig kjennemerke i folks liv Yrke et viktig kjennemerke i folks liv «Hva jobber du med?» «Hva er ditt yrke?» «Jeg er rådgiver, jeg er dataingeniør, jeg er rørlegger, jeg jobber med regnskap». Dette er noe vi ofte snakker om når vi

Detaljer

Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv

Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule Ressursbruk til etter- og

Detaljer

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports 2005/35 Rapporter Reports Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet 1. Gjennomsnittlig månedslønn 2 per 1. september 2013 for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Menn og

Detaljer

Frøydis Strøm, Harald Lunde og Eiliv Mørk. Inntekt, lønn og forbruk Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

Frøydis Strøm, Harald Lunde og Eiliv Mørk. Inntekt, lønn og forbruk Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden fra 1990 til 2005. Unge aleneboende har imidlertid hatt en dårligere inntektsutvikling.

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Fafo-notat 2009:20 Fafo 2009 ISSN 0804-5135

Detaljer

Espen Michaelsen og Helge Næsheim Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet

Espen Michaelsen og Helge Næsheim Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Espen Michaelsen og Helge Næsheim Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte

Detaljer

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 80 Statistiske analyser Statistical Analyses Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Mads Hansen-Møllerud, Annette Kalvøy, Ole-Petter Kordahl, Geir Martin Pilskog og Anne-Hege Sølverud Statistisk sentralbyrå

Detaljer

2003/79 Notater 2003. Ole Villund. Notater. Yrke i Arbeidstakerregisteret. Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06.01

2003/79 Notater 2003. Ole Villund. Notater. Yrke i Arbeidstakerregisteret. Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06.01 2003/79 Notater 2003 Ole Villund Notater Yrke i Arbeidstakerregisteret Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06.01 Innold 1 INNLEDNING... 2 1.1 MÅLGRUPPE... 2 1.2 HISTORISK BAKGRUNN... 2 1.3

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer