Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen"

Transkript

1 Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

2 Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravprosesser mv. Tallgrunnlag / beregninger / resultater sentralt 2013 Drøftingsmøte Lønnsstatistikk Tekniske hjelpemidler Lokalt akademikersamarbeid Utveksling av erfaringer

3 Hvem er Akademikerne Partenes størrelsesforhold Maktforhold i hovedtariffavtalen Del 1

4 Hvem er Akademikerne? Hovedorganisasjon for langtidsutdannede 13 medlemsforeninger Representerer ca medlemmer Er forhandlingsorganisasjon i de offentlige tariffområdene (Staten, Spekter-helse, KS og Oslo kommune) Er samarbeidsorganisasjon (Akademikerne privat og Akademikerne næringsdrivende)

5 Hvem er Akademikerne kommune? Er forhandlingssammenslutning innenfor KS-området og Oslo kommune Har samarbeidsavtale med NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene Forhandler for omlag medlemmer Opptrer sentralt på vegne av alle foreningene overfor KS og Oslo kommune Kan opptre som forhandlingssammenslutning lokalt i den enkelte kommune dersom foreningene lokalt er enige om det

6 Maktforhold - HTA Akademikerne Unio LO YS Kap. 3 Kap. 5 Kap. 4B Kap. 4C

7 Fordeling av stillinger i kapitlene Akad-K Andre org B 4.C

8 Del 2 Hovedtariffavtalens oppbygging Forhandlingsbestemmelser Retningslinjer for lokale forhandlinger

9 HTA oppbygning/innhold Kapittel 0: Hovedavtalens del A Kapittel 1: Fellesbestemmelser Kapittel 2: Pensjonsforhold Kapittel 3: Generelle lønns- og stillingsbest. Kapittel 4: Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 5: Lokale lønns- og stillingsbest. Kapittel 6: Lærlinger Kapittel 7: Varighet Vedlegg 1: Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelse Vedlegg 3: Retningslinjer for lokale forhandlinger God forhandlingsskikk Vedlegg 6: Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode

10 Parsforholdet i tariffavtalen Den enkelte forening er part i avtaleverket Lønnsforhandlinger etter HTA s kap. 3, 4 og 5 skjer mellom den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift og den enkelte arbeidstakerorganisasjons lokale ledd (jf. HA del A, 4-7)

11 Hovedtariffavtalen kap. 3 Kap. 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Pkt. 3.2 Lokal lønnspolitikk Pkt Lokale drøftinger Pkt Lønnssamtale Pkt Forhandlingsplikt

12 Hovedtariffavtalen kap. 3.4 ledere Lederstrukturen fastsettes lokalt Lønnsfastsettelse skjer lokalt Partene lokalt skal drøfte hvilke lederstillinger som omfattes av pkt (ved uenighet avgjør arbeidsgiver i tråd med valgt organisasjonsstruktur) Ved lønnsfastsettelse skal det tas hensyn til kommunens totale situasjon For ledere som får lønn fastsatt etter kap. 3, pkt. 3.4, har 9 som første siffer i stillingskoden

13 Kap og Lederavlønning Lederavlønning toppledere Avlønning andre ledere Hovedtariffavtalen kap 5 Ansatte med høyere akademisk utdanning skal ha sine lønnsvilkår fastsatt etter kap. 5 (se B-rundskriv nr. 6/2012)

14 Hovedtariffavtalen kap. 5 Lokale lønns- og stillingsbestemmelser Pkt. 5.2 Årlig lønnsforhandling De lokale partene bør gjennomføre de lokale forhandlingene i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober hvert år Det skal tas hensyn til: lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunens/fylkeskommunens/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet

15 Hovedtariffavtalen kap. 5 pkt. 5.2 Årlig lønnsforhandling, fortsettes Det kan avtales både generelle og individuelle tillegg, samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting Anke Lønnstvister behandles i lokal nemnd eller ved pendelvoldgift Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger Anke gjelder ikke når det er avtalt at lønnen fastsettes av arbeidsgiver

16 Hovedtariffavtalen Kap. 5.3 Kap. 5.3 Annen lønnsregulering Skifte av stilling/vesentlig endring Beholde/rekruttere

17 Pkt. 5.4 Hovedtariffavtalen Kap. 5.4 Prinsipper for lønnsfastsettelse Stillingens kompleksitet Kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse Rekruttere/beholde Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter- /videreutdanning skal vektlegges

18 Vedlegg 3 Retningslinjer for lokale forhandlinger Evaluering av de lokale forhandlingene Lønnspolitiske drøftinger Arbeidsgiver innkaller til drøftinger Drøftinger avholdes i god tid før forhandlingene Side 18

19 Del 3 Mellomoppgjøret 2013 kap. 4 (gjelder ikke dere!) Tall Beregninger Forberedelser

20 Sentralt mellomoppgjør 2013 Gjelder ansatte med sentral lønnsdannelse (kap. 4 B og 4 C) (gjelder ikke for kap. 5 og 3.4) Alle i kap 4 får er generelt tillegg på 0,75 %, dog minst kr ,- pr 1. mai 2013 Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende Garantert minstelønn for ansatte med minimum 20 års lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr ,- i 100 % stilling (3,66 % lønnsøkning)

21 Begreper Lønnsvekst Årslønnsvekst Overheng Glidning

22 Lønnsveksten år eller dato? Årslønn, lønn Lønn på årsbasis, 12 månedslønner Lønnsvekst, datolønnsvekst Hvor mye lønnen øker med i % fra et tidspunkt/dato som følge av lønnsendring Årslønnsvekst Lønnsveksten kostnadsberegnet på regnskapsåret/budsjettet, typisk kalenderår

23 Forskjell på årslønnsvekst og datolønnsvekst LØNNSOPPGJØR 6 % pr 1.mai Lønnskostnad for kommunen dette år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Lønn FØR OPPGJØRET: Årslønn: måneder dette år ETTER OPPGJØRET: Årslønn: måneder dette år Lønnsvekst: Lønnen øker fra til = 6 % Årslønnsvekst: Lønn utbetalt dette året øker fra til = 4 % (6 % * 8/12 = 4%)

24 Flere begreper Lønnsglidning (eller glidning) Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir avtalt/forhandlet frem som en del av et tariffoppgjør Lønnsoverheng (eller overheng) Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg i det andre året.

25 Eksempelet - hva skjer året etter? LØNNSOPPGJØR 6 % pr 1.mai Kostnad for kommunen året etter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Lønn FØR OPPGJØRET: Årslønn: måneder dette år ETTER OPPGJØRET: Årslønn: måneder dette år Lønnsutgiftene til kommunen blir altså høyere året etter selv om det ikke blir gitt noen lønnstillegg det året. Dette kalles overheng, og overhenget i eksempelet over til året etter blir 6 % * 4/12 = 2 %

26 Hva koster så oppgjøret i kap 4? Kilde: KS-rundskriv nr.: B/

27 Hvordan skal dere forholde dere? Forhandlingene skal føres på grunnlag av forhandlingsbestemmelsene i HTA Ved sammenligning med kap. 4 skal dere alltid sammenligne med årslønnsveksten Ikke trekk overhengsbetraktninger inn i lokale oppgjør, men vær forberedt hvis kommunen gjør det!

28 Oppgjørenes økonomi tall fra TBSK 2013 (kap. 3, 4 og 5) Kap Kap Kap. 4 Kap. 4B Kap. 4C Kap. 5 Gj.snittlig månedsfortjeneste ( ) Gj.snittlig lønnsvekst Gj.snittlig lønnsvekst identiske personer prosent i Gj.snittlig lønnsoverheng til ,7 % 4,8 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 5,2 % 6,0 % 6,7 % 6,6 % 6,6 % 5,5 % 1,3% 1,4 % 2,7 % 2,8 % 2,6 % 1,5 % TBSK = Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren

29 Hvordan regne seg fram til et resultat (noe dere IKKE skal gjøre) Resultatet skal gi en årslønnsvekst på 3,54 % Virkningsdato er 1. mai Bakgrunnstall: lokalt overheng for kap 5 på 1,5 %, lokal glidning er 2 % Disponibel økonomi, årsbasis: 3,54 % 1,5 % = 2,04 % Tatt ut pr 1. mai: 2,04 % * 12/8 = 3,06 % Altså et tillegg per 1. mai på 3,06 %, glidning holdes utenfor.

30 Overheng i lokale oppgjør Argumenter for at det er unødvendig å trekke inn overhengsbetraktninger i lokale oppgjør Det på virker ikke lønnsutviklingen over tid (så lenge dere har samme virkningsdato) Kan påvirke helt feil på små grupper der sammensetningen endrer seg fra ett år til et annet Kompliserer unødvendig

31 Glidning i lokale oppgjør Glidning skyldes at det er gitt tillegg eller rekruttert inn nye ansatte til høyere lønn Hvis kommunen ønsker å trekke fra en glidning fra en ønsket årslønnsramme for å regne ut oppgjøret betyr det at disse tilleggene skal dekkes inn i det ordinære lønnsoppgjøret

32

33 Lokal lønnsdannelse nytter! 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Industri Statsansatte akademikere Skoleverket KS Kilde: Teknisk beregningsutvalg, lønn for arbeidstakere med 4 år eller mer høyere utdanning

34 Momenter i økonomidiskusjonen Lønnsmasse (summen av lønn for de det skal forhandles for) Lønnsutvikling/lønnsstatistikk Virkningstidspunkt Bruk av kriterier for individuelle tillegg

35 Del 4 Forberede forhandlingene Akademikersamarbeid Drøftinger Forhandlinger Tips Protokoller Brudd/enighet Tvistebehandling erfaringer fra lokal nemnd/pendelvoldgift Side 35

36 Forberede forhandlingene Innhenting av lønnsmassen til medlemmene Relevant lønnsstatistikk Oversikt om lønnsutvikling blant medlemmene (gjennom flere år) Utfordringer (ulik lønnsutvikling i kap. 3.4 og 5 ift. kap. 4) Side 36

37 Akademikersamarbeid Uformelt samarbeid med forberedelser sammen (utforming av krav og strategi) evt. gå i de første møtene sammen, men som egne parter og deretter foreningsvise forhandlinger Formelt samarbeid med felles krav, felles møter hele veien og som en felles part Vurdere samarbeid med andre parter

38 Utforming av krav Prioriteringer og målsetting hvilke krav er viktigst? hvilke krav kan / må vente? hva kan vi akseptere? Strategi hva tror vi arbeidsgiver ønsker å oppnå? hva kan vi tilby?

39 Utforming av krav Kravene kan omfatte generelle tillegg gruppetillegg / minstelønnsnivåer individuelle tillegg Størrelse totalramme/delkrav ikke årslønnsvekst, men nivåheving per dato ikke generelle tillegg som kronetillegg, men som %-tillegg Kostnadsberegning av kravene er viktig å ha god oversikt over tallene vurder effektene

40 Overlevering av krav Alltid skriftlig Part / kravstiller = foreningen bruk gjerne brevark med foreningens logo signere som foreningen ved (navn på virksomheten) Innen avtalt frist

41 Forhandlingsmøtet Innkalling arbeidsgiver innkaller Sted: i arbeidsgivers lokaler Møteledelse: ledes alltid av arbeidsgiver Oppstartmøte Form: formelle og høflige former, pent antrekk presentasjons- og hilsningsrunde fast bordplassering Kjøreregler : forhandlingslederne fører ordet delegasjonen ser, lytter og noterer

42 Forhandlinger Gjennomgå og presisere kravene Gi relativt fyldig begrunnelse Gi forsiktige prioriteringssignaler Kommentere arbeidsgivers tilbud / utspill Spisse kravene Fremlegge resten av argumentasjonen Gi klare prioriteringer Antyde mulige løsningsalternativer

43 Forhandlingsprosess Kommunikasjon i forhandlinger både verbal og ikke-verbal må skille mellom fakta og vurderinger Forhandlingsforløpet krav, tilbud, krav, tilbud, må være bevegelse i krav og tilbud må finne forhandlingsrommet fellesmøte, særmøte, fellesmøte, pause, skal ha nødvendig tid til til forhandlingene

44 Argumenter og motargumenter Egne/motpartens argumentasjon stikkord: rekruttere/beholde kompetanse konkurrerende arbeidsmarked resultatoppnåelse/jobbutførelse kommuneøkonomien har brukt opp all disponibel økonomi til å betjene det man har blitt enig om i det sentrale lønnsoppgjøret

45 Lokale forhandlinger 2013 Utfordringer: - føring i møtebok skal være balanse i lønnsveksten mellom kapitlene - rekruttere/beholde-problematikk - kapittel 4-ramme overføres til lokale forhandlinger - «antatt/beregnet» lokal glidning - kommuneøkonomi - forhandle for seg selv

46 Avslutning av forhandlinger Gi helt klare sluttprioriteringer Bruk gjerne klarspråk (hvis/så-uttrykk) men unngå ultimatum og trusler Viktig å beholde roen Underhåndssamtaler kan være avgjørende Vurdering av det endelige tilbudet

47 Protokollen Sted og dato Grunnlag for forhandlingene (forhandlingshjemmel) Hvem som var til stede, og hvem som ledet møtene Resultatet hva man ble enige om evt. at man er uenige + siste tilbud og krav Partenes underskrift Eventuelle protokolltilførsler Informèr om resultatet

48 Brudd Før brudd: TA KONTAKT MED FORENINGEN SENTRALT Lokal nemnd Hvis ikke annet avtales Nemndsleder tar stilling på fritt grunnlag Pendelvoldgift Må avtales Nemndsleder velger mellom siste krav eller siste tilbud Side 48

49 Forhandlingstips 1. Vær åpen for ulike løsninger 2. Enighet er viktigere enn å vinne 3. Vær tålmodig og saklig. Bli ikke sint 4. Hold oversikt over økonomien 5. Stå ved det du sier. Lyv aldri

50 Tilgjengelige hjelpemidler Se Akademikernes nettsider under Lønnspolitikk, kommune, Verktøyboks (nederst på høyre side) Beregningsskjema for lønnsforhandlinger Ulike skjemaer til bruk i lønnsforhandlingene Eksempler på protokoller og protokolltilførsler Eksempler på prosesskriv ved nemnd og pendelvoldgift (eks. fra foreningene) Partenes anbefalte prosedyrer ved pendelvoldgift

51 Akademikernes nyhetsbrev Akademikernes nyhetsbrev sendes ukentlig pr. e-post For å abonnere på Akademikernes nyhetsbrev må man registrere seg på Akademikernes nettsider Dersom du ikke allerede abonnerer på Akademikernes nyhetsbrev, ber vi deg gå inn og registrere deg for å motta dette

52 Lykke til med forhandlingene!

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. november 2013 Henrik Skomedal Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Temaer som vil

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2008 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 2 21. april 2008 - kl 10.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderer i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/5123 I Arkiv sakid.: 12/1314 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Ingrid K. Altersk;iær I Dato: 21.06.2012

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Oslo kommune KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 14.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet mellom kvinner og menn

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2014 kl. 12.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 og 2 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2012 KLOKKEN 15:00 1. LØNN a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2012, dog minst

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Informasjonskonferanser juni 2014 Buskerud, Vestfold og Telemark, 12. juni Inger Marie Højdahl og Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Agenda Tilbakeblikk Hovedtariffavtalen

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer Veileder 2 Innhold Forord... 3 1. Kort om begrepene «arbeider» og «funksjonær»... 4 2. Tariffavtaler for funksjonærer... 5 2.1 Funksjonæravtaler med LO-forbund...

Detaljer

Dok 4 27.04.12 kl 09.30

Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 1. Innledning LO Kommune viser til framsatte krav i dokument nr 1 pr 29.mars kl 0900, nr 2 pr 17.april kl 1300 og nr 3 pr 23.april kl 1400. Samtlige

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 29. april kl. 10:00 Innledning YS Kommunes målsetting for lønnsutviklingen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2012 kl. 11.30 Dette kravet erstatter i sin helhet Akademikernes tidligere overleverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering av

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer