NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

3 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling Månedslønn Timelønn

4 FORORD Lønnsstatistikk 1985 inneholder en oversikt over all lønnsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå for Her er også tatt med tall fram til 1985 for gjennomsnittlig lønn pr årsverk basert på data fra nasjonalregnskapet. Publikasjonen gir dessuten en oversikt over viktige deler av Norsk Arbeidsgiverforenings lønnsstatistikk. For flere av de større lonnstakergruppene foreligger mer detaljerte tabeller i egne publikasjoner. Arbeidet med publikasjonen har mert ledet av førstekonsulent Grethe Noel. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. juli 1986 Gisle Skancke Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 PREFACE The publication Wage Statistics 1985 contains a summary of all wage statistics compiled by the Central Bureau of Statistics for the year Included are also figures up to 1985 on average wages per man-year based on data in the national accounts. The publication also contains extracts from some of the more important wage statistics prepared by the Norwegian Employers' Confederation. For some of the major groups of wage earners more detailed statistics have been published in separate publications. Ms. Grethe Hoel has been responsible for the editing of this publication. Central Bureau of Statistics, Oslo, 8 July 1986 Gisle Skancke Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 INNHOLD Tabellregister 7 Tekstdel 1. Omfanget av statistikken Nasjonalregnskapstall for lønninger Lønnsstatistikken Begrep og kjennemerker Nasjonalregnskapet Lønnsstatistikken Lønn pr. time eller måned Lønn pr. år Lønnsglidning Tariffendringer Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 17 Tekst på engelsk 18 Nasjonalregnskapstall for lønninger 20 Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn 22 Jordbruk, gartnerier og hagebruk 28 Bergverksdrift og industri 31 Bygge- og anleggsvirksomhet 37 Borefartøyer og verkstedplattformer 41 Utenriks sjøfart 43 Forsyningsskip 46 Innenriks sjøfart 48 Losse- og lastearbeid 51 Privat landtransport 53 Hotell- og restaurantdrift 55 Varehandel 59 Norsk Arbeidsgiverforenings funksjonærstatistikk 62 Bank- og forsikringsvirksomhet 68 Ansatte i skoleverket 72 Kommunale arbeidstakere 77 Statens embets- og tjenestemenn 83 Arbeidstakere innen helsevesen og sosial omsorg 89 Forretningsmessig tjenesteyting mv. 96 Interesseorganisasjoner 100 Deltidsansatte 103 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 106 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. juli Emneinndelt oversikt 109 Standarder for norsk statistikk (SNS) 116 Side Standardtegn i tabeller Foreløpig tall Tall kan ikke offentliggjøres Null Brudd i den vannrette serien

7 CONTENTS Index of tables 10 Text 1, Coverage National accounts Wage statistics Terms and variables National accounts Wage statistics Wages and salaries per hour or month Wages and salaries per year Wage drift Revision of the wage agreements in Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 19 National accounts figures for wages 20 Development in wages for major groups. Estimated yearly earnings 22 Agriculture and horticulture 28 Mining and manufacturing 31 Construction 37 Drilling rigs 41 Ocean transport 43 Supply ships 46 Coastal trade 46 Longshoremen 51 Private land transport 53 Hotels and restaurants 55 Wholesale and retail trade 59 Employees in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation 62 Banking and insurance activity Employees in publicly maintained schools 72 Local government employees 77 Central government employees 83 Employees in health services and social welfare, Business services 96 Business, professional and labour associations 100 Part-time employees 103 Publications Previously issued on the subject......, Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Subject matter arranged survey 109 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 116 Page Explanation of Symbols in Tables * Provisional or preliminary figure : Not for publication - Nil Break in the homogeneity of a horizontal series

8 7 TABELLREGISTER Nasjonalregnskapstall for lønninger 1. Gjennomsnittlig lønn pr. årsverk Gjennomsnittlig kontantlønn og reallønn pr. årsverk. 1979, Lønnsutviklingen for enkelte hovedgrupper. Beregnet årslønn 3. Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og næringsgrupper. Menn og kvinner Beregnet gjennomsnittlig årslønn og lønnsutviklingen for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. 1979, Deflatert årslonnsindeks (reallønn) for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte Jordbruk, gartnerier og hagebruk 6. Lønnsutviklingen i jordbruk for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. 1979, Lønnsutviklingen i gartnerier og hagebruk for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. 1979, Gjennomsnittsfortjeneste i jordbruk for menn og kvinner, etter lønnsmåte og i enkelte stillingsgrupper. September Gjennomsnittsfortjeneste i gartnerier for menn og kvinner, etter lønnsmåte og i enkelte stillingsgrupper. September Bergverksdrift og industri 10. Lønnsutvikling i industri for voksne menn og kvinner. Norsk Arbeidsgiverforenings kvartalsstatistikk Lønnsøkning pr. år i industri for voksne menn, etter tariffbestemte tillegg og lønnsglidning. Prosent Gjennomsnittlig timefortjeneste i verkstedindustrien for voksne menn Gjennomsnittlig timefortjeneste i bergverksdrift og industri for voksne menn og kvinner i næringshovedgrupper. 3. kvartal Bygge- og anleggsvirksomhet 14. Lønnsutviklingen i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn. 1979, Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig timefortjeneste ved håndverksbedrifter for voksne menn i Oslo og landet ellers i enkelte stillingsgrupper og Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet for voksne menn i enkelte stillinger Borefartøyer og verkstedplattformer 18. Lønnsutviklingen for ansatte på borefartøyer og verkstedplattformer i enkelte stillinger. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte på borefartøyer og verkstedplattformer i enkelte stillinger. November Utenriks sjøfart 20. Lønnsutviklingen for sjøfolk på skip i utenriksfart i enkelte stillingsgrupper. 1979, Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i utenriksfart i enkelte stillinger. Mars Side

9 8 Forsyningssii.: P 23. Lonnsutvi1/41ingen for sjøfolk på forsyningsskip i enkelte stillingsgrupper. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip i enkelte stillinger. Mars Anenriks sjøfart 25. Lønnsutviklingen for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillingsgrupper. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i enkelte stillinger. November Losse- og lastearbeid Lonnsutviklingen for losse- og lastearbeidere ? 28. Ujennonsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere i fastlonns- Privat landtransport 29. Lønnsutviklingen i privat landtransport for voksne menn og kvinner. 1979, Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat landtransport for voksne menn og kvinner i enkelte virksomheter Hotell- og restaurantdrift 31. Minedslonte heltidsansatte. Lønnsutviklingen i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1979, , Onedslonte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1985 i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper 57 A. Prosentlont serveringspersonale, heltidsansatte, Lonnsutviklingen 1979, for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Prosentlont serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to seksmånedersperioder i hotell- og restaurantdrift for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Varehandel 35. Lønnsutviklingen i varehandel for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i varehandel for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. 1. september Side Norsk Arbeidsgiverforenings funksjonærstatistikk 37. Lønnsutviklingen i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter for mannlige tekniske funksjonærer i enkelte grupper for utdanning og alder. 1. september Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september Bank- og forsikringsvirksomhet 40. Lønnsutviklingen i bankvirksomhet for menn og kvinner i enkelte banktyper. 1979, Lønnsutviklingen i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner i enkelte forsikringsgrupper. 1979, wow Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i bankvirksomhet for menn og kvinner i enkelte banktyper. Osloog landet ellers. 1. september Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forsikringsvirksomhet for menn og kvinner i enkelte forsikringsgrupper. Oslo og landet ellers. 1. september

10 9 Ansatte i skoleverket 44. Lønnsutviklingen for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag. Menn og kvinner. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket i enkelte skoleslag og stillinger. 1. oktober Kommunale arbeidstakere 46. Lønnsutviklingen for kommunale arbeidstakere i enkelte kommunegrupper. Menn og kvinner Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere i enkelte stillingsgrupper. 1. oktober Statens embets- og tjenestemenn 48. Lønnsutviklingen for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etatsgrupper. Menn og kvinner. 1979, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn i enkelte etater og stillinger. 1. oktober Side Arbeidstakere innen helsevesen og sosial omsorg 50. Lønnsutviklingen for arbeidstakere innen helsevesen og sosial omsorg, etter virksomhetens eierforhold og stillingsgrupper. Menn og kvinner Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for arbeidstakere innen helsevesen og sosial omsorg, etter eierforhold og i enkelte stillingsgrupper. 1. oktober Forretningsmessig tjenesteyting mv. 52. Lønnsutviklingen i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1980, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i forretningsmessig tjenesteyting for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. 1. september Interesseorganisasjoner 54. Lønnsutviklingen i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. 1980, Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i interesseorganisasjoner for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. 1. september Deltidsansatte 56. Deltidsansatte menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste i kroner i enkelte næringsgrupper, og grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke

11 1 0 INDEX OF TABLES Page National accounts figures for wages 1. Average wages per man-year Average wages in cash and real wages per man-year. 1979, Development in wages for major groups. Estiamted yearly earnings 3. Average earnings in certain industries and industry groups. Males and females Estimated average yearly earnings and the development in wages in certain groups of fulltime wage and salary earners. 1979, b, Deflated index of yearly earnings in certain groups of full-time wage and salary earners Agriculture and horticulture 6. Development in wages in agriculture of males and females in certain occupational groups. 1979, , Development in wages in horticulture of males and females in certain occupational groups. 1979, Average earnings in agriculture of males and females, by wage category and in certain occupational groups. September Average earnings in horticulture of males and females, by wage category and in certain occupationalgroups. September Mining and manufacturing 10. Development in wages in manufacturing of adult males and females. Establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation Yearly increase in wages in manufacturing of adult males, by contractual increlse and wage drift. Per cent ** Average hourly earnings in the engineering industry of adult males Average hourly earnings in mining and manufacturing of adult males and females in Industry major groups. 3rd quarter Construction 14. Development in wages in private construction of adult males. 1979, Average hourly earnings in private construction of adult males in certain occupational groups ,..., Average hourly earnings of adult males employed by special trade contractors in Oslo and rest of the country in certain occupational groups and Average hourly earnings in private construction of adutt males in certain occupations Drilling rigs 18. Development in wages of employees on drilling rigs in certain occupations. 1979, Average monthly earnings of employees on drilling rigs in certain occupations. November Ocean transport 20. Development in wages of seamen in ocean transport in certain occupational groups. 1979, Average board expenses per person per day Average monthly earnings of seamen in ocean transport in certain occupations. March

12 11 Supply ships 23. Development in wages of seamen on supply ships in certain occupational groups. 1979, Average monthly earnings of seamen on supply ships in certain occupations. March Page Coastal trade 25. Development in wages of seamen in coastal trade in certain occupational groups. 1979, Average monthly earnings of seamen in coastal trade in certain occupations. November Longshoremen 27. Development in wages of longshoremen Average hourly earnings and hours worked of longshoremen in harbours with fixed wage systems Private land transport 29. Development in wages in private land transport of adult males and females. 1979, Average hourly earnings in private land transport of adult males and females in certain branches Hotels and restaurants 31. Full-time employees paid by the month. Development in wages in hotels and restaurants of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1979, Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1985 in hotels and restaurants of males and females in certain occupational groups Full-time waiters paid on a percentage basis. Development in wages 1979, of males and females. Oslo and rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of six months in hotels and restaurants of males and females. Oslo and rest of the country 58 Wholesale and retail trade 35. Development in wages in wholesale and retail trade of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1979, Average monthly earnings in wholesale and retail trade of males and females in certain occupational groups. 1 September Employees in establishments affiliated to the Norwegian Empl. oyers'confederation 37. Development in wages in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation of males and females in certain occupational groups Average monthly earnings in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation of technical male employees in certain groups of education and age. 1 September Average monthly earnings in establishments affiliated to the Norwegian Emloyers' Confederation of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and rest of the country. 1 September Banking and insurance activity 40. Development in wages in banking of males and females in certain types of banks. 1979, Development in wages in insurance activity of males and females in certain insurance groups. 1979, Average monthly earnings in banking of males and females in certain types of banks. Oslo and rest of the country. 1 September

13 12 Benking and insurance activity (cont.) 43. Average Ponthly earnings in insurance activity of males and females in certain insurance groups. Oslo and rest of the country. 1 September , Page Employees in publicly maintained schools 44. Development in wages of employees in publicly maintained schools in certain types of schools. Males and females. 1979, Average monthly earnings of employees in publicly maintained schools in certain types of schools and occupations. 1 October Local government employees 46. Development in wages of local government employees in certain municipality groups. Males and females Average monthly earnings of local government employees in certain occupational groups. 1 October Central government employees 48. Development in wages of central government employees in certain service groups. Males and females. 1979, , Average monthly earnings of central gnvernment employees in certain services and occupations. 1 October 198E 85 Employees in health services and social welfare 50. Development in wages of employees in health services and social welfare, by ownership of activity and groups of occupations. Males and females, Average monthly earnings of employees in health services and social welfare, by ownership and in certain occupational groups. 1 October , Business services 52. Development in wages in business services of males and females in certain occupational groups. Oslo and rest of the country. 1980, Average monthly earnings in business services of males and females in certain occupational groups. September , Business, professional and labour associations 54. Development in wages in business, professional and labour associations of males and females in certain occupat77onal groups. Oslo and rest cf the country. 1980, Average monthly earnings in business, professional and labour associations of males and females in certain occupational groups, 1 September 198; 102 Part-time employees 56. Part-time employees. The number of males and females and the average monthly earnings in kroncr in certain industrial groups, by groups of average working hours per week

14 13 1. OMFANGET AV STATISTIKKEN Nasjonalregnskapstall for 1 ønnin9er Nasjonalregnskapets lønnstall skal i prinsippet gjelde alle sysselsatte lønnstakere. Det er ikke tatt med noen beregnet limn for arbeidsinnsatsen til selvstendige yrkesutøvere. I alt er det for 1985 regnet med om lag 1,6 millioner utførte årsverk for lønnstakere. Med et årsverk forstår en den tid en fullt sysselsatt i en næring har arbeidd i løpet av et Sr. Sysselsatte i bare en del av året i en wring er regnet a ha utfort en tilsvarende del av et årsverk i næringen Lønnsstatistikken Lønnsstatistikken kan deles opp i en rekke statistikker som utarbeides uavhengig av hverandre og som gjelder forskjellige grupper av lønnstakere. For enkelte mindre grupper av lønnstakere blir det ennå ikke utarbeidd lønnsstatistikk. I de næringsgrupper som er dekket av lønnsstatistikk, er det visse grupper av sysselsatte som er holdt utenfor statistikken. Dette gjelder således eiere og medlemmer av eiernes familier som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid. Dessuten blir arbeidere som på grunn av alder, sykdom eller uførhet tjener mindre enn tariffens satser eller det som er vanlig i bedriften, holdt utenfor statistikken. Oppgaver for deltidsansatte er ikke tatt med i tabellene for de enkelte næringer, men er samlet i siste aysnitt (tabell 56) i denne publikasjonen. I lønnsstatistikk for ansatte i varehandel, i banker, i forsikringsvirksomhet, i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner er direktører og disponenter tatt med, men oppgavene for disse er bearbeidd serskilt og er ikke med i denne publikasjonen. 2. BEGREP OG KJENNEMERKER 2.1. HasjonalrtgaRet Nasjonalregnskapets tall for lønnskostnader i alt omfatter: Lønn Kontantlønn Lorin in natura Andre ytelser til beste for lønnstakerne Arbeidsgiveravgift til folketrygden mv. Kontantlønn omfatter avtalte kontantytelser, medregnet honorarer og tantiemer, gratiale, lønn under sykdom (men ikke ytelser fra syketrygden) og skoleutgifter for læregutter. Kontantytelser som erstatter tariffestede naturalytelser, drikkepenger og andre ekstrabetalinger fra publikum i visse tjenesteytende yrker, er også tatt med her. Kontantlønnen for hver merging er beregnet på grunnlag av foreliggende statistikk og regnskaper. Lønn in natura forekommer i enkelte næringer, og tallene for limn in natura bygger også på beregninger. Byrået innhenter oppgaver over andre ytelser til beste for lønnstakerne for en del wringer, men for enkelte næringer er disse beløpene beregnet. Denne posten består av: Arbeidsgiverens andel av premier til private pensjonsfond og -kasser Arbeidsgiverens andel av kollektiv kapital- og renteforsikring Andre sosiale ytelser som utgifter til velferdsformål

15 Lønnsstatistikken Limn pr. time eller måned I lønnsstatistikken beregnes fortjenesten vanligvis som gjennomsnittlig timefortjeneste eller gjennomsnittlig månedsfortjeneste for de ulike grupper av lønnstakere. Statistisk Sentralbyrå og Norsk Arbeidsgiverforening nytter de samme definisjoner i lønnsstatistikken. Gjennomsnitt14 timefortjeneste er beregnet som all utbetalt lønn inntjent i arbeidstiden dividert med tallet på faktisk arbeidde timer i tellingsperioden. Lønn under fravær, feriepenger (-lønn) og bedriftenes indirekte sosiale kostnader er ikke tatt med. Verktøygodtgjørelse, kostgodtgjørelse og andre tillegg som etter sin art må regnes som dekning av utgifter arbeiderne selv har hatt, er heller ikke med. Lønnstallene er gitt brutto, dvs. for fradrag for skatt, pensjonspremier o.l. I tillegg til den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt beregnes også fortjenesten pr time på tidlont arbeid, akkord- og premielont arbeid og overtidstillegg og forskjellige andre tillegg som skifttillegg, maskintillegg, smusstillegg o.l pr. time. Som akkordarbeid er regnet bare reell akkord, mens arbeid som det er gitt akkordavsavn eller akkordkompensasjon for, er regnet som tidlont arbeid. Overtidstillegg og forskjellige andre tillegg er som regel tatt med i den gjennomsnittlige timefortjeneste i alt. For ansatte i jordbruket er overtidstillegget ikke tatt med i den gjennomsnittlige timefortjeneste. SiennErmittli9 månedsfortjeneste består av følgende lønnskomponenter: a) Gjennomsnittlig brutto kontantlønn pr. maned for fradrag for skatt, pensjonsinnskott o b) Naturallønn og andre faste tillegg pr. måned c) Midlertidige eller variable tillegg pr. måned Brutto kontantlønn pr. måned er for ansatte i privat virksomhet den avtalte kontante mbleds- 'Inn, for offentlig ansatte brutto regulativlønn med alderstillegg. o.l. Naturallønn er verdien av naturalytelser som fritt hus, fri kost, elektrisk strøm, brensel Faste tillegg har noe forskjellig innhold for de ulike lønnstakergrupper. For ansatte i bankog forsikringsvirksomhet er barnetillegg, forsørgertillegg og fast reisegodtgjørelse tatt med her. For ansatte i kommunene og staten er personlige tillegg, polititillegg og brannsjeftillegg regnet som faste tillegg. For alle månedslonte er fast overtidsgodtgjørelse regnet som et fast tillegg til lønnen Midlertidige eller variable tillegg pr. måned blir som regel beregnet som 1/12 av årsverdien. Som midlertidige eller variable tillegg er regnet provisjon, gratiale, søndagstillegg o.l. Variabel overtidsgodtgjørelse er ikke tatt med i månedsfortjenesten, men er beregnet seeekill som regel som 1/12 av samlet utbetalt overtidsgodtgjørelse i foregående år, For sjøfolk i utenriks- og innenriksfart, på forsyningsskip og borefartøyer og verkstedplattformer, vil definisjonen av gjennomsnittlig månedsfortjeneste på grunn av de særegne forhold ikke fatle sammen med den som ellers er nyttet. For sjøfolk innhentes det oppgaver over opptjent lønn i tell!nqsmåneden spesifisert på hyre og en rekke forskjellige tillegg. Overtidsbetaling og fritidskompensasjon er tatt med i månedsfortjenesten i alt. Betaling for bevegelige helge- og høytidsdager og feriepenger er ikke tatt med.

16 Lønn pr. år Statistisk Sentralbyrå har beregnet gjennomsnittlig årslønn for enkelte lønnstakergrupper. Beregningene bygger på den forutsetning at lønnstakerne arbeider på heltid i den normale arbeidstid hele året med unntak av et normalt ferie- og sykefravær. Videre forutsettes at ferie- og sykefravær godtgjøres tilnærmet likt med lønnsinntekten for arbeid av tilsvarende lengde som fraværet, slik at en i beregningene legger til grunn at lønnstakerne arbeider på heltid hele året uten fravær. Lønnsbegrepet er bruttolønn for fradrag for skatt, pensjonsinnskott o.l. Overtidsbetaling er ikke regnet med. Ut fra disse forutsetninger nyttes lønnsstatistikkens tall for gjennomsnittlig time- eller månedsfortjeneste for de ulike grupper til A beregne limn for et fullt normalt årsverk. Timelonte. For de lønnstakergrupper hvor det foreligger kvartalsvise oppgaver over den gjennomsnittlige timefortjeneste, beregnes årslønnen lik timefortjenesten (ikke medregnet overtidsbetaling) i gjennomsnitt for året multiplisert med et beregnet tall for total normal arbeidstid i året. Den normale arbeidstid i året er beregnet normal arbeidstid pr. uke i de ulike wringer multiplisert med 52. Månedslonte. For de fleste grupper av månedslonte foreligger statistikk over månedsfortjenesten en gang årlig. For å beregne en årslønn for disse grupper må det derfor anslås hvor stor den gjennomsnittlige månedsfortjeneste har vært i de 12 måneder mellom statistikkens oppgavemåneder. Byrået har nyttet følgende framgangsmåte: Lønnsøkningen mellom to tellingstidspunkter kan deles i tariffbestemt lønnsøkning og "ukjent lønnsøkning". Den tariffbestemte lønnsøkning kan som regel tidfestes. Likeledes kan en også for enkelte grupper av lønnstakere tidfeste de lokale lønnsjusteringer, mens en for andre grupper får en "ukjent lønnsøkning" som fordeles likt over året. I samråd med organisasjonene har en kommet fram til følgende beregningsmåte for de ulike lønnstakergruppene: 1) For funksjonærer ved Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter, ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner er hele lønnsøkningen mellom to tellingstidspunkter fordelt med en halvpart fra 1. mai og en halvpart fra 1. juli. 2) For ansatte i varehandel, forretnings- og sparebanker og i forsikringsvirksomhet er den totale lønnsøkning mellom to tellingstidspunkter delt i tariffbestemt lønnsøkning og en "ukjent rest". I varehandel er den "ukjente rest" fordelt med en halvpart fra 1. april og en halvpart fra 1. juli. I forretnings- og sparebanker er den "ukjente rest" fordelt med 73 prosent fra 1. januar og 27 prosent fra 1. juli og i forsikringsvirksomhet med 95 prosent fra 1. januar og 5 prosent fra I. juli. 3) For ansatte i staten, skoleverket og kommunene er økningen i månedsfortjenesten mellom to tellingstidspunkter også fordelt på tariffbestemte tillegg og en "ukjent rest". Den ukjente resten er fordelt jevnt over året. På grunn av de forutsetninger som gjøres ved beregningene, må årslonnstallene brukes med forsiktighet. De er imidlertid her nyttet som tilnærmet riktige indikatorer på gjennomsnittlig lønnsnivå for arbeidstakere som utfører et fullt normalt årsverk uten overtidsarbeid. Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Beregningene omfatter foreløpig ikke alle lønnstakergrupper som det foreligger lønnsstatistikk for. 3. LØNNSGLIDNING Lønnsglidningen er definert som den lønnsøkning som finner sted utover de tariffbestemte endringer. Den beregnes som differansen mellom den totale lønnsøkning og den tariffbestemte økning. Lønnsglidningen vil were bestemt av faktorer som f.eks. innføring av og endringer i personlige tillegg i minstelønnsfagene, fastsetting av akkordsatser, gjennomføring av premielønnssystemer, endringer i omfanget av overtidsarbeid o.a. Lønnsglidning beregnes bare for voksne mannlige industriarbeidere.

17 16 4. TARIFFENDRINGER 1985 I 1984 ble det på de fleste tariffområder inngitt toårs-avtaler med bestemmelser som gav adgang til forhandl'nger om eventuelle lønnsreguleringer ved vanlig revisjonstidspunkt i I 1994 ble oppgjørene i områder som dekkes av avtalene mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisasjolen i Norge gjennomført som forbundsvise oppgjør. Annetårsoppgjøret i 1985 ble derimot gjennomfort som fellesoppgjør. Landsorganisasjonen i Norge krevde ikke generelle lønnstillegg i Det ble imidlertid reist krav om særskilte tillegg for arbeidstakergrupper som i 1984 hadde blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Videre ble det reist krav om økte premier fra arbeidsgiverne til opplysnings- og utviklingsfondet og til sluttvederlagsordningen. Den avtalen LO og N.A.F. ble enige om hadde følgende hovedpunkter: 1. Et særskilt lønnstillegg fra 1. april 1985 for bransjer som befant seg på et lonnsnivå mellom prosent av gjennomsnittet i hele N.A.F.-området, og som hadde en lavere lønnsvekst enn 5,9 prosent fra 1983 til Tillegget varierte mellom kr 1,35 og kr 0,90 pr. time og omfattet til sammen ca arbeidstakere. Dette tillegget gav en gjennomsnittlig lønnsvekst på 0,1 prosent fra 1984 til 1985 for samtlige arbeidere i N.A.F.- bedriftene. 2. Satsene i sluttvederlagsordningen ble okt med 25 prosent fra I. juli Opplysnings- og utviklingsfondet ble også styrket med 80 prosent fra 1. juli I tillegg ble det fra 1. oktober 1985 gitt garantitillegg i samsvar med lavlønnsgarantien. Tillegget ble regnet ut på grunnlag av lønnsstatistikken for N.A.F.-bedriftene for 2. kvartal I alt ble det gitt garantitillegg i 28 bransjer. Tilleggene varierte fra kr 3,24 pr. time i innenriks sjøfart til kr 0,11 i gullsmedoverenskomsten. For alle N.A.F.-bedriftene under ett slo garantitillegget 1. oktober ut med gjennomsnittlig kr 0,39 eller 0,2 prosent fra 1984 til I privat sektor utenom LO - N.A.F.-området kom en stort sett fram til avtaler uten å måtte gå til mekling. Det var også få konflikter. I jordbruket fikk de ansatte et tillegg på 3,5 prosent på satsene fra 1. mai 1985 pluss kr 2,00 pr. time til traktorkyndige arbeidere. Fra 1. oktober 1985 ble det gitt et ytterligere tillegg på kr 1,15 pr. time. I oljevirksomhet (ekskl. boremannskap og maritimt mannskap) ble det ikke gitt generelle tillegg pr. 1. april. Fra 1. juli 1985 ble det gitt et generelt tillegg på 4,9 prosent i operatørselskapene. Fra 1. oktober ble det gitt generelle tillegg på 9,0 prosent i matforsyningsbedriftene og 8,7 prosent i oljeboringsbedriftene. I varehandel ble det,i overenskomsten mellom Handelens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge gitt et generelt tillegg på kr 360 pr. måned for arbeidstakere over 18 år og kr 240 pr. måned for arbeidstakere under 18 år. Tillegget ble gjort gjeldende fra 1. april I forretnings- og sparebanker ble det gitt et generelt tillegg på 4,9 prosent fra 1. mai I forsikringsvirksomhet ble det gitt et generelt tillegg på 5,9 prosent og et kronetillegg på 0,2 prosent fra 1. mai I innenriks sjøfart ble det ikke gitt noen generelle tillegg våren Fra 1. oktober 1985 ble det gitt et garantitillegg i samsvar med lavlønnsgarantien på kr 3,24 pr. time eller kr 610 pr. måned. Dette tillegget utgjorde vel 8 prosent i gjennomsnitt.

18 17 For ansatte på borefartøyer og verkstedplattformer ble det i overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer og de forskjellige sjømannsorganisasjonene gitt et generelt tillegg på 5,7 prosent fra 1. april Medlemmene i Rederiansatte Oljearbeideres Forbund fikk tillegget fra 28. juni I utenriks sjøfart og til ansatte på forsyningsskip ble det med virkning fra 1. november 1985 gitt et generelt tillegg på 4 prosent. I hotell- og restaurantdrift ble det ikke gitt tillegg pr. 1. mai Fra 1. oktober 1985 ble det gitt et tillegg på kr 300 pr. måned. For ansatte i staten og skoleverket ble det gitt et generelt tillegg på 4,5 prosent fra 1. mai I tillegg ble det foretatt justeringer og normeringer samt stigeendringer som utgjorde am lag 0,7 prosent. Oppgjøret for kommuneansatte fulgte det samme monster som i statsoppgjøret. Det ble også her gitt et generelt tillegg fra 1. mai 1985 på 4,5 prosent. I tillegg ble det aysatt 1,2 prosent til normeringer og justeringer. 5. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.1. Bruk av tabellene Tabellene i avsnittene om de enkelte næringer gir opplysninger om heltidsansatte unntatt direktører og disponenter. Tabell 56 gir en samlet oversikt over gjennomsnittlig månedsfortjeneste og arbeidstid pr. uke for deltidsansatte i de ulike næringer Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige "Win pr. årsverk, ifølge nasjonalregnskapet (tabell 1), har steget med 7,9 prosent fra 1984 til (Nasjonalregnskapets tall er foreløpige.) For enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte er det beregnet tall for gjennomsnittlig årslønn. Fra 1984 til 1985 varierte lønnsstigningen for disse gruppene fra 5,6 prosent i bergverksdrift til om lag 7-8,5 prosent i industri, for funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter og i forretningsmessig tjenesteyting (tabell 4). Direktører og disponenter er holdt utenfor disse beregninger. enkelte næringer er det relativt mange deltidsansatte arbeidstakere. Mannlige deltidsansatte utgjør i de fleste næringer som vi har statistikk for, under 10 prosent av mannlige ansatte i alt. Antallet kvinnelige deltidsansatte er vesentlig høyere. Både i varehandel, kommunal virksomhet (ikke medregnet helsevesen og skoleverket) og i kommunale og fylkeskommunale helse- og sosialtjenester hadde om lag 60 prosent av kvinnene deltidsarbeid. Lønnen for deltidsansatte avhenger av arbeidstiden. Tabell 56 viser gjenomsnittlig månedsfortjeneste for deltidsansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke i enkelte næringer.

19 18 1. COVERAGE 1.1. National accounts The wage figures in the national accounts include all wage and salary earners. Estimated wages of self-employed are not included Wage statistics The system of wage statistics consists of a number of independent statistics covering different groups of wage and salary earners. For some industry groups, especially in private and personal se-- vices, no wage statistics have been compiled. The wage statistics do not cover owners and members of owners families. The statistics on hourly earnings exclude handicapped workers on special wage conditions. The statistics on monthly earnings do not include part-time employees. 2. TERMS AND VARIABLES 2.1. National accounts The wage figures in the national accounts include: a) Wages and salaries in cash b) Wages and salaries in kind c) Other benefits d) Employers' contributions to social security schemes 2.2. Wage statistics Wages and salaries per hour or month Average hourly earnings are computed as the ratio between wages paid and the number of hours actually worked in the census period. Payment for sick-leave, vacations, and the establishments' indirect wage costs are not included. The wage data refer to payments before deductions for taxes, etc. In addition to data on the total earnings per hour, as defined above, the statistics furnish data per hour on earnings on time-work and piece-work and premium work, overtime allowances and shift and other allowances. Average monthly earnings include: a) Gross monthly salary in cash b) Payment in kind and other constant allowances per month c) Temporary or varying supplements to the wages The temporary or varying supplements to the wages are defined as 1/12 of such supplements actually received during the previous year Wales and salaries per year Estimated average 3T.ArLyeAralligl are based on calculated data on wages and salaries per manyear. These data cannot be found in the ordinary tables in the statistics on wages and salaries. Special calculations have been made, based on the assumption that the wage and salary earners work full-time the whole year, except having a normal absence due to sickness and vacation. Furthermore, overtime payment are excluded. Due to some of the assumptions made, the figures on yearly wages and salaries must be considered as approximations. 3. WAGE DRIFT The wage drift is defined as the difference between the total wage increase and the negotiated tariff increase. The wage drift results from personal increments, change in methods of operation, increased intensity of labour, and increased experience and practice. Data on wage drift are only estimated for adult male workers in mining and manufacturing.

20 19 4. REVISION OF THE WAGE AGREEMENTS IN 1985 In 1984 almost all the wage agreements were revised. The new agreements had a duration of two years, with a clausul which gave room for negotiations in The unions affiliated to the Norwegian Federation of Trade unions achieved compensation for low wages, varying from kroner 1.35 to 0.90 per hour. The unions of salaried employees in private and public services achieved a percentage wage increase varying from 4.9 to 8 per cent. 5. USE OF THE TABLES AND SOME MAIN RESULTS 5.1. Use of the tables The tables in the chapters concerning the respective industry groups give information on fulltime employees, directors and managers not included. Information on average monthly earnings and working hours per week for part-time employees in different industry groups can be found in table Some main results Average wages per man-year according to the national accounts (table 1) increased by 7.9 per cent from 1984 to Estimated yearly earnings for full-time employees in some industry groups show an increase varying from 5.6 per cent for workers in mining to per cent for workers in manufacturing, workers in establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation and workers in business services (table 4). In most of the industry groups for which statistics are being compiled, less than 10 per cent of all male employees are part-time employees. The number of female part-time employees is considerably larger. In wholesale and retail trade, local government (health services and education excepted) and in municipal and county municipal health and social services, about 60 per cent of all females are part-time employees. The wage for part-time employees depends on the number of working hours. Table 56 shows the average monthly earnings for part-time employees in some industry groups by average working hours per week.

21 20 NASJONALREGNSKAPSTALL FOR LØNNINGER Gjennolsnittlig lønn pr. årsverk er regnet ut ved å dividere nasjonalregnskapets tall for lønninger med utforte årsverk. Reallønn pr. årsverk er beregnet som gjennomsnittlig kontantlønn deflatert med konsumprisindeksen. NATIONAL ACCOUNTS FIGURES FOR WAGES Figures on average wages per man-year are computed as the ratio between the wage figures in the national accounts and the estimated number of man-years. Real wages per man-year are defined as the wages in cash deflated with the consumer price index.

22 21 Tabell 1. Gjennomsnittlig lønn pr. årsverk Kr Kroner Average wages per man-year * * 83 Lorin Wages and 672 salaries Kontantlønn Wages in cash Lorin in natura Wages in kind Andre ytelser til beste for lønnstakeren Other benefits Arbeidsgiveravgift til folketrygden mv. Employers' contributions to social 14 security schemes Lønnskostnader i alt Compensation of 97 employees, total Industri Manufacturing Bygge- og anleggsvirksomhet medr. oljeboring Construction incl. oil drilling Offentlig virksomhet og forsvar Government services K i 1 d e: Nasjonalregnskapet. Source: National Accounts. Tabell 2. Gjennomsnittlig kontantlønn og reallonnl pr. årsverk. 1979, Average wages in cash and real wages' per man-year. 1979, Kontantlønn Wages in cash * 1985* Kroner = 100 Konsumprisindeksen Consumer price index Deflatert lønnsindeksdeflated index of wages 100,0 126,0 140,3 152,1 161,6 170, Kontantlønn deflatert med konsumprisindeksen. Wages in cash deflated with the consumer price index.

23 22 LØNNSUTVIKLINGEN FOR ENKELTE HOVEDGRUPPER. BEREGNET ARSLØNN Lønnstallene er hentet fra de respektive lønnsstatistikker, og tallene kan referere seg til ulike tidspunkter i året. Beregnet gjennomsnittlig årslønn for enkelte lønnstakergrupper er utarbeidd første gang for året For å få et uttrykk for reallonnsutviklingen (tabell 5) er Srslonnsindeksen (tabell 4) deflatert med konsumprisindeksen. DEVELOPMENT IN WAGES FOR MAJOR GROUPS. ESTIMATED YEARLY EARNINGS The wage figures are obtained from the wage statistics, and the figures may refer to different time periods in the year. Estimated average yearly earnings for certain groups of wage and salary earners are first time calculated for the year The development in real wages (table 5) is indicated by deflating the index of yearly earnings (table 4) with the consumer price index.

24 23 Tabell 3. Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og næringsgrupper. Menn og kvinner Kr Average earnings in certain industries and industry groups. Males and females Kroner Lønnstakergruppe Group of wage earners MENN MALES Tidsenhet Time period Gjennomsnittsfortjeneste Average earnings Jordbruk Agriculture Månedslonte Paid by the Mined month Month Timelonte Paid by the hour Time Hour 31,63 34,48 37,42 40,39 42,63 46,00 Gartnerier og hagebruk Horticulture Månedslonte Paid by the month Måned Timelonte Paid by the hour Time ' 31,93 34,23 36,96 40,85 43,20 46,26 Industri Manufacturing Voksne arbeidere (medr. offshore) Adult workers (incl. offshore) II 40,97 45,14 49,76 53,96 58,59 63,28 Tekniske funksjonærer Technical employees Maned Kontorfunksjonærer Office employees Privat bygge- og anleggsvirksomhet, voksne arbeidere Private construction, adult workers... Time 48,34 52,80 58,71 61,90 65,90 71,08 Losse- og lastearbeidere Longshoremen 50,07 56,87 61,99 70,33 74,95 78,11 Utenriksfart, voksne sjomenni Ocean transport, adult seameni Måned Innenriksfart, voksne sjelmennl Coastal trade, adult seamen' Privat landtransport, voksne arbeidere Private.land transport, adult workers Time 39,23 43,30 48,74 52,06 54,94 58,56 Forretnings- og sparebanker Commercial and savings banks Måned Forsikringsvirksomhet Insurance Forretningsmessig tjenesteyting Business services Interesseorganisasjoner Business, professional and labour associations Varehandel Wholesale and retail trade Kontorfunksjonærer Office employees Butikkfunksjonærer Shop employees Lagerfunksjonærer Warehouse employees Hotell- og restaurantdrift Hotels and restaurants Statens embets- og tjenestemenn Central government employees Skoleverket Publicly maintained schools Kommunalt ansatte 2Local government employees Bare sjøfolk 'Wit etter ordinere overenskomster. 2 Ikke medregnet helsevesen og skoleverket. Seamen paid by the ordinary agreements. 2 Excluding health services and publicly maintained schools.

25 24 Tabell 3 (forts.). Gjennomsnittsfortjeneste i enkelte næringer og neringsgrupper. Menn og kvinner Kr Average earnings in certain industries and industry groups. Males and females Kroner Lonnstakergrupe Tidsenhet Gjennomsnittsfortjeneste KVINNER FEMALES Jordbruk Timelonte Time 29,53 33,02 35,24 37,71 40,09 43,58 Gartnerier og hagebruk Timelonte ut28,63 31,48 34,69 36,17 39,74 42,29 Industri Voksne arbeidere 33,55 37,29 41,42 45,35 49,15 52,85 Kontorfunksjonærer... Maned Forretnings- og sparebanker Forsikringsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Interesseorganisasjoner Varehandel Kontorfunksjonerer it Butikkfunksjonærer Hotell- og restaurantdrift Statens embets- og tjenestemenn it Skoleverket Kommunalt ansattel I Se note 2, side 23. See note 2, page 23.

26 25 Tabell 4. Beregnet gjennomsnittlig årslønn' og lønnsutviklingen for enkelte grupper av helårs- og heltidsansatte. 1979, Estimated average yearly earnings' and the development in wages in certain groups of full-time wage and salary earners. 1979, Lonnstakergruppe Group of wage and salary earners Beregnet arslonn Estimated yearly earnings rs onnsin e s Index of yearly earnings 1979 = Kroner Arbeidere i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter Workers in establishments affiliated with the Norwegian Employers Confederation Bergverksdrift, voksne menn Mining and quarrying, adult males Industri (utenom offshorevirksomhet) Manufacturing (excluding offshore activity) Menn Males Kvinner Females Byggevirksomhet Building construction Menn Anleggsvirksomhet Other construction Menn Landtransport Land transport Menn Kvinner Funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter 2 Salaried employees in establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation Menn Kvinner Ansatte i varehandel Employees in wholesale and retail trade Menn Kvinner Ansatte i forretnings- og sparebanker Employees in commercial and savings banks Menn Kvinner Ansatte i forsikringsvirksomhet Employees in insurance activity Menn Kvinner Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting Employees in business services : Menn : Kvinner : Ikke medregnet overtidsbetaling. 2 Fra 1981 til 1982 fakte antall funksjonærer med over 5 prosent. Tilgangen skyldes vesentlig Rye medlemsbedrifter i oljevirksomhet og jernindustri. Excluding overtime payment. 2 From 1981 to 1982 member of employees increased more than 5 per cent mainly due to membership of establishments in offshore activity and iron and metal industry.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK 1983 WAGE STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2091-2 ISSN 0078-1916 I, EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1996 Wage Statistics 1996 Statistisk sentralbyrá Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 LØNN S STATISTI KK 1973 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537-0381-3 FORORD LOnnsstatistikk 1973 inneholder

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 LØN NSSTATISTIKK 1972 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-02701 FORORD LOnnsstatistikk 1972 inneholder

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK 1970 WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Lønnsstatistikk 1970 inneholder en oversikt

Detaljer

LØNN SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO ISBN

LØNN SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 LØNN SSTATI STI KK 1976 WAGE STATISTICS 1 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 7 ISBN 82-537-0731-2 FORORD LOnnsstatistikk 1976

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØ N N SSTATI STI KK

LØ N N SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 290 LØ N N SSTATI STI KK 1968 WAGE STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Lønnsstatistikk 1968 inneholder en oversikt

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 623 LØN N SSTATISTI K K FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen?

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? R ar endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? Rapport 2013-02 Proba-rapport nr. 2013-02, Prosjekt nr. 11042 ISSN: 1891-8093 KAL/SK, B, 18. mars 2013 Rapport 2013-02 ar

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk Oslo, l4. juni 1969 IB 69/3 INTERNASJONALE STANDARDER FOR STATISTIKK OVER LØNNINGER, LØNNSKOSTNADER OG LØNNSTAKERNES INNTEKTER. Av Petter Myklebust Innhold Side I. Innledning II. Begreper og definisjoner

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 245 LØN NSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 245 LØN NSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 245 LØN NSSTATISTIKK 1967 WAGE STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK 20 VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå Innhold Tabell 3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer