LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 0 ISBN

3 FORORD Lønns og sysselsettingsstatistikken for statens embets og tjenestemenn. oktober bygger på Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), som omfatter statstilsatte med lønn etter "Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv." Denne statistikken er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Forbruker og administrasjonsdepartementet, Statens rasjonaliseringsdirektorat og Statistisk Sentralbyrå. En del hovedtall fra lønnsstatistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr., 0. Førstesekretær Asa Kalvaa har ledet arbeidet med lønnsstatistikken. Konsulent Helge M. Næsheim har ledet arbeidet med sysselsettingsstatistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. april 0 Fetter Jakob Bjerve Gunnar FuruholmenJenssen

4 PREFACE Wage statistics and employment statistics for central government employees October have been compiled by the Central Bureau of Statistics in cooperation with the Ministry of Consumer Affairs and Government Administration and the Government Institution of Organization and Management. Some of the main figures from the wage statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics, no., 0. The wage statistics in this publication has been prepared under the supervision of Miss Asa Kalvaa. The employment statistics has been prepared under the supervision of Mr. Helge M. Næsheim. Central Bureau of Statistics, Oslo, April 0 Petter Jakob Bjerve Gunnar FuruholmenJenssen

5 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel. Lønnsstatistikk, tabellene i.. Omfanget av statistikken.. Gruppering av materialet... Etatsgrupper og etater... Stillinger og lønnstrinn... Annen gruppering.. Lønnsbegrepene.. Tariffavtalene 0.. Noen hovedresultater 0. Sysselsettingsstatistikk, tabellene 0.. Omfanget av statistikken 0.. Gruppering av materialet 0 Sammendrag på engelsk Tabelldel Vedlegg. Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv..mai Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Standardtegn i tabeller Null : Tall kan ikke offentliggjøres 0,0 Mindre enn 0,0 av den brukte enhet Tall for lønn som er satt i parentes, er basert på opplysninger for 0 ansatte

6 CONTENTS Page Index of tables Text. Wage statistics, tables.. Coverage.. Classification... Service groups and services... Occupations and salary grade... Other classifications.. Wage concepts.. Wage agreements 0.. Some main results 0. Employment statistics, tables 0.. Coverage 0.. Classification 0 Summary in English Tables Annex. The general scale of wages I May Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Explanation of Symbols in Tables Nil : Not for publication 0.0 Less than 0.0 of unit employed Wage figures in brackets are based on information of wages for 0 employees

7 TABELLREGISTER Side Lønnsstatistikk. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og i enkelte etater. Tilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kvinner i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etatsgrupper. Fylke 0. Deltidstilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Deltidstilsatte i enkelte aldersgrupper etter lønnstrinn Sysselsettingsstatistikk. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og næring. og. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Departement og underliggende etater. og. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylke og utvalgte arbeidsstedskommuner. og. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og alder. og. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder.. Prosent. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder.. Prosent. Tilsatte etter kjønn og alder i fylte ved utgangen av. og. Tilsatte etter kjønn og utdanning. og 0. Tilsatte etter kjønn og lønnstrinn. og. Tilsatte menn og kvinner /0, etter deres lønnsplassering /0 og / Tilsatte menn og kvinner /0, etter lønnstrinnsgruppe i og endring i lønnstrinn fra til. Absolutte tall og prosent Wage Statistics INDEX OF TABLES. Average monthly earnings in and in certain services. Employees by salary grade. Average monthly earnings. Employees by service group and salary grade. Employees by age, service group and by salary grade. Employees by age, education and by salary grade. Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education. Average monthly earnings by certain services and occupations. Average monthly earnings of females, by certain services and occupations. Average monthly earnings by certain service groups. County 0. Parttime employees by salary grade. Average monthly earnings. Parttime employees by certain age, groups and by salary grade Page Employment statistics. Employees by sex, working hours and industry. and. Employees by sex and working hours. Ministries and subordinate services. and. Employees by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and. Employees by sex, working hours and age. and. Employees, males and females, by working hours and by age.. Per cent. Employees, males and females, by working hours and by age.. Per cent. Employees by sex and age reached at the end of the year. and. Employees by sex and education. and 0. Employees by sex and salary grade. and. Employees, males and females per /0, by salary grade /0 and /0. Employees, males and females per /0, by salary grade in and changes in salary grade from to. Absolute figures and per cent 0

8 . LØNNSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken LOnnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn omfatter alle tilsatte som på registreringstidspunktet. oktober var lont etter lonnsregulativet for offentlige tjenestemenn. Midlertidig fraværende embets og tjenestemenn er tatt med dersom de hadde full lonn på registreringstidspunktet. Det samme gjelder tilsatte stasjonert i utlandet n de er lont etter det offentlige regulativ. Følgende grupper tjenestemenn blir forelopig ikke innrapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister, og omfattes ikke av denne statistikken: a) Tjenestemenn ved Stortingets kontor b) Tjenestemenn lont etter særregulativer i Televerket c) Tjenestemenn i bistillinger d) OverenskomstlOnte Statistikken omfatter 0 heltidstilsatte og deltidstilsatte embets og tjenestemenn. I tabellene er de heltids og deltidstilsatte bearbeidd hver for seg. Tabellene omfatter bare de heltidstilsatte og tabellene 0 bare de deltidstilsatte. I lonsstatistikken er deltidstilsatte definert som tilsatte uten full lonn på det lonnstrinn stillingen er plassert i. I sysselsettingsstatistikken er definisjonen noe annerledes (se definisjonen side 0). Ansatte i skoleverket er ikke tatt med i denne publikasjonen... Gruppering av materialet... Etatsaruuer oa etater Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen utenfor departementene Den sivile ytre etat Utenrikstjenesten Presteskapet SkoledirektOrkontorene Fylkesmannsembetene Domstolene Fengslene mv. Politiet Lensmannsetaten Sivilt beredskap Arbeidsmarkedsetaten Trygdeetaten Fiskeriadministrasjonen Maritime organer (Havnevesenets distriktsadministrasjon, Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet og Losvesenets distriktsadministrasjon) Statens forskningsstasjoner i landbruk Fylkenes Landbruksselskaper Skogoppsynet i fylkene Fylkes og distriktsveterinærtjenesten Jordskifteverket Biltilsynet Norges geografiske oppmåling Drift av statseiendommer Skattevesenet Tollvesenets distriktsadministrasjon Undervisning, forskning mv. Offentlig næringsdrift og anlegg Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Direktoratet for statens skoger Postverket Televerket Norges Statsbaner Vegadministrasjonen i fylkene Luftfartsverket Statsbanker

9 ... Etatsruner oe etater (forts.) Forsvaret Helsevesen Det har vært få organisasjonsmessige endringer fra. I etatsgruppen Sentraladministrasjonen utenfor departementene er det foretatt noen endringer i inndelingen av etater.... Stilliner oe lønnstrinn Fra. mai ble det gjennomfort et nytt lønnssystem i staten med lønnsplaner for hver yrkesgruppe. Det er tre typer av lønnsplaner: ) Gjennomgående stillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse og med sammenlignbar utdanning hos stillingsinnehavere, finnes i flere etater. ) Etatsstillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse er spesifikke for en enkelt etat og hvor utdanningen som regel er spesiell for stillingen. ) Spesielle stillinger, dvs. enkeltstående stillinger, fagspesialister og enkelte lederstillinger. Hver lønnsplan inneholder bestemmelser om opprykksordninger og på hvilke lønnstrinn de respektive stillinger skal plasseres. Det er i alt lønnstrinn. De stillingsbetegnelser og lønnstrinn som er nyttet i statistikken, er i samsvar med lonnsplaner i staten pr. oktober. Avvik fra disse lonnsplaner kan forekomme dersom en tjenestemann er gitt personlig lønn. I tabellene er stillingene angitt med laveste og høyeste lønnstrinnplassering i regulativet. Det er gitt spesifikasjoner bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de enkelte stillinger vil derfor ikke summere seg til de totaltall som er gitt. For enkelte stillinger vil den oppførte månedsfortjeneste ikke gi adekvat uttrykk for det faktiske lønnsforhold. Distriktsleger og distriktsveterinærers inntekter av privat praksis er ikke innrapportert til SST og er derfor ikke tatt med i statistikkgrunnlaget.... Annen ErunerinE Materialet er gruppert etter kjønn, alder og utdanning. I lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn og også for tilsatte i skoleverket er aldersfordelingen basert på de tilsattes alder. oktober for å nytte de samme data som nyttes i forhandlingsstatistikken utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. I all annen lønnsstatistikk er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et. Grupperingen etter utdanning er foretatt på grunnlag av en utdanningskode utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. Det er tjenestemannens høyeste fullforte utdanning som er oppgitt. Dersom den tilsatte har flere fullførte utdanninger som er likeverdige, er den utdanning som er mest relevant for stillingen innrapportert. Materialet er også gruppert etter institusjonenes beliggenhet (fylke)... LOnnsbegrepene Månedsfortjenesten best av følgende lønnskomponenter:. Brutto regulativlonn pr.. oktober.. Faste tillegg til regulativlønnen, for fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned.. Variable tillegg til regulativlønnen, før fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned men opptjent i september. Eksempler på tillegg som er tatt med i beregningsgrunnlaget er: Nattillegg, sondagstillegg, komitgodtgjørelse, akkordoverskott, stedfortredertillegg, fast overtidsgodtgjorelse, uniformsgodtgjørelsp, polititillegg, militærtillegg mv. For tillegg som ikke er nevnt foran, har en fulgt den hovedregel at en har tatt med i beregningsgrunnlaget de tillegg som er med i trekkgrunnlaget ved beregning av forskottstrekk. Den variable overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, men utbetalt i oktober måned, er ikke tatt med i tallene for månedsfortjenesten, men er gitt opp særskilt.

10 0.. Tariffavtalene Ifolge tariffavtalene ble det fra. mai gitt et generelt lønnstillegg på, prosent i gjennomsnitt. Tillegget ble gitt slik at alle lonnstrinn til og med fikk en Økning på, prosent, mens det ble gradvis nedtrappet fra og med lønnstrinn. Bestemmelser om adgang til å ta opp forhandlinger om eventuell lønnsregulering etter forste avtale ble satt ut av kraft pa grunn av pris og inntektsstoppen. Tariffavtalene har derfor ikke vært revidert siden statistikken pr.. oktober ble utarbeidd... Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for statens embets og tjenestemenn var i oktober kr. Dette var en nedgang i fortjenesten på 0, prosent fra oktober til oktober. Den registrerte nedgangen i gjennomsnittsfortjenesten har sammenheng med den uvanlige sterke tilveksten i tallet på tilsatte som i stor utstrekning befinner seg på begynnerlønnsnivå eller på stillingsnivå lonnet lavere enn gjennomsnittet. Tilsatte i etatsgruppene Departementene og Riksrevisjonen og Undervisning, forskning mv. hadde storst gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober med henholdsvis kr og kr. Lavest gjennomsnittlig månedsfortjeneste hadde gruppene Offentlig næringsdrift og anlegg med kr og Den sivile ytre etat med kr.. SYSSELSETTINGSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken Sysselsettingsstatistikken omfatter alle som er med i lønnsstatistikken ( 0 heltidstilsatte og deltidstilsatte) og i tillegg også permitterte med redusert lønn pr.. oktober... Gruppering av materialet I sysselsettingsstatistikken er regnet som deltidstilsatt de som har lønn som svarer til mindre enn prosent av full stilling. I tabell, som viser tilsatte etter kjonn, arbeidstid og departement/etat, er det brukt en annen inndeling enn i lonnsstatistikken. De enkelte departementer omfatter alle underliggende etater og institusjoner. Det kongelige hus, Stortinget og Riksrevisjonen, Høyesterett og Statsministerens kontor er med som egne etater. I tabellene som viser tilsatte etter alder, er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et.

11 SUMMARY IN ENGLISH Wage statistics for central government employees, tables, cover in principle all employees paid according to the general scale of wages for the Central government. The statistics provide figures on monthly earnings defined as fixed gross salary according to scale, at October plus fixed temporary and varying supplementary payments actually received in October. These payments include allowances for fixed overtime, police force allowance, allowance for working on holidays etc. Payments for casual overtime work received in October are not included in the monthly earnings, but are given as separate figures. The statistics furnish data on monthly earnings by sex, age, occupation, education, service and county. Parttime employees are specified in the tables 0 and. The average monthly earnings for central government employees were October N. kroner. From October to October the average monthly earnings changed with 0, per cent. Employment statistics for central government employees, tables. As parttime employees are defined employees working less than per cent of fulltime. Parttime employees are specified in some tables.

12 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og i enkelte etater Average monthly earnings in and in certain services Etat Service Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Endring Change Kr Prosent Kroner Per cent MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ALLE ETATER ALL SERVICES 0 DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 0 SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTE MENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 0 DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES 0 0 Presteskapet The clergy 00 0 Domstolene The judiciary Fengslene mv. Prison administration.. Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Trygdeetaten Social security administration Skattevesenet Administration of taxes. Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MED REGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES 0 Postverket Postal Service 0 TeleverketTelegraph and Telephone Service Norges Statsbaner State Railways 0 Vegadministrasjonen i fylkene County road administration 0 0 FORSVARET DEFENCE 0 HELSEVESEN HEALTH SERVICES 0, 0, 0, 0, 0,,0 0, 0, , 0,0,0 0,, 00, 0,0 0,, 0 0, 00,

13 Tabell. Tilsatte etter lonnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste Employes by salary grade. Average monthly earnings Lonnstrinn Salary grade Tilsatte Tilsatte i med i prosent av tellingen tilsatte i alt Employees EMployees covered as percentage by the of all census employees Prosent Per cent Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total Kr Kroner I at Total 0 00,0 0, 0 0, 0 0, 0 0,,, 0 00,, 0, 0, 0, 0 0,, 0 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0 0,, 0,0 0,, 0 0, 0 0 0, 0, 0 0 0, , 0, 0, 0

14 Tabell. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn Employees by service group and salary grade Tilsatte med i tellingen Lønnstrinn Employees Salary grade covered by the census Departementene og Riksrevisjonen Ministries and Audit Department Sentraladministrasjonen utenfor departementene Other central' administration departments Undervisning, Den forskning sivile m.v. (ikke ytre medregnet etat skole Other verket) civiluniversiser ties and vices equivalent institutions Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises Forsvaret Defence Helsevesen Health services TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL

15 Tabell. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og Under lønnstrinn I alt Service group and Total Under salary grade years years Alder Age og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Lønnstrinn Salary grade Lønnstrinn

16 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn alt Under 0 Alder ar og over DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 Lønnstrinn n n n n It 0 n n n n SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 00 Lønnstrinn n n n n n n n

17 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og I alt Under lønnstrinn ar og over SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE (forts.) OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS (cont.) Lønnstrinn 0 0,, 0 U 0 0,, 0 It.,, U Il U U DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Lønnstrinn

18 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over DEN SIVILE YTRE ETAT (forts.) OTHER CIVIL SERVICES (cont.) Lonnstrinn If ff UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS 0 0 LOnnstrinn

19 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lonnstrinn Alder I alt Under og over UNDERVISNING, FORSKNING M.V. (KKE MEDREGNET SKOLEVERKET) (forts.) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS (cont ) Lønnstrinn OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG AN LEGGGOVERMENT ENTERPRISES 0 0 Lønnstrinn ' U u 0 0. u U u u 0 U. u

20 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade 0 Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Lønnstrinn 0 v, OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG (forts.) GOVERNMENT ENTERPRISES (cont.) S 0 FORSVARET DEFENCE , Lønnstrinn

21 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over HELSEVESEN HEALTH SERVICES 0 Lønnstrinn U u u U u 0 U It U U 0 0 u. 0

22 Tabell. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og Under lønnstrinn I alt Education and Total Under salary grade years years Alder Age og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Aktuarembetseksamen Education in actuarial science Farmasøytisk embetseksamen Education for pharmacists 0 Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology 0 0 Lønnstrinn Salary grade 0 Lønnstrinn fl Juridisk embetseksamen Law Lønnstrinn 0 0,

23 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Juridisk embetseksamen (forts.) Law (cont.) Lønnstrinn 0 0 0,, 0 0,, 0,, Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Lønnstrinn,,,, 0 I,,, It 0 0 It ,,,,,, 0 It,, Medisinsk embetseksamen Medicine 0 Lønnstrinn ' 0 0 0,, 0 It 0 0 I,,

24 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Odontologisk embetseksamen Odontology Lønnstrinn ti Pedagogisk embetseksamen Pedagogy 0 Psykologisk embetseksamen Psychology Lønnstrinn n Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i samf.vit. fag Political science and other social sciences Lønnstrinn It,, 0 fl,, It It U , 0 0 0

25 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Sosialøkonomisk embetseksamen Economics Lønnstrinn,.,, 0 I, It It., It 0 Sosiologisk embetseksamen Sociology Teologisk embetseksamen Theology Lønnstrinn IT 0 0 Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education for lecturers Hagebrukskandidateksamen Education for graduates in horticulture Lønnstrinn It I

26 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder o over Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Lønnstrinn 0 0 Landskapsarkitekteksamen Education for landscape gardeners Lønnstrinn,,!I t, 0,, I,,, H It If I, 0 MeieriingeniOreksamen Graduate dairy engineer education Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry Lønnstrinn,, U 0,, I,,,,, 0,,

27 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Arkitektutdanning (NTH/arkitekthøgskolen) Architects. ønnstrinn SivilingeniOreksamen Graduate engineering education Lønnstrinn Veterinæreksamen Veterinary medicine Lønnstrinn 0 ti It ti fl ' 0 0

28 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over LØnnstrinn 0 0 Lønnstrinn 0 0 Lønnstrinn 0 Siviløkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelshogskole Business administration and economics Embetseksamen i idrett Education in physical training Annen utdanning på universitets og høgskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand. mag. in history and phizosophy

29 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag (forts.) Cand. mag. in history and philosophy (cont.) Lønnstrinn 0 Lønnstrinn,, 0 it fl Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand. mag. in science 0 Il 0 Lønnstrinn 0 Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in political science and other social science I 0

30 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Lønnstrinn 0 Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag (forts.) Cand.mag. in political science and other social science (cont.) Examen oecon Economics, lower university degree Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på lærerskoleeksamen Continuing teacher based on teachers' training college Lønnstrinn 0 Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på faglærerskole eller tilsvarende Continuing teacher based on vocational subjects Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade Lønnstrinn s 0 0 0

31 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad (forts.) Other university study, lower grade (cont.) Lonnstrinn Barnehage og forskolelærerutdanning Teacher training for yreschool and kindergarden teachers Lærerskoleeksamen, ig eller ig Ordinary teachers' training college LOnnstrinn 0,, 0 Lærerskoleeksamen, med tilleggsutd. som gir rett til opprykk/ ig lærerskole Ordinary teachers' training college with an extra class/threeyears teachers' training college... Utdanning fra faglærerskoler Teachers of vocational subjects Annen utdanning som gir faglærerkompetanse Other teachers of vocational subjects Arbeids terapeututdanning Education for occupational therapists Barnevernskoler/barnevernspedagogutdanning Schools of child welfare

32 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn EMployees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Barsel, spedbarn og barnepeierskoler Schools of child nursing Lønnstrinn 0 0 fysiokjemikerutdanning Medical laborator technolo LOnnstrinn Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiotherapists Lønnstrinn cl,, I,,, 0 Grunnskole i sykepleie General schools of nursing 0 Lønnstrinn 0 0 0,,,,,, 0,, 0 I, 0 0 0

33 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Grunnskole i vernepleie General schools of welfare nursing Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Lønnstrinn I!,, 0 If I, Legesekretærutdanning Doctor's receptionists education Laboratorieassistentutdanning Education for laboratory assistants Norges Sykepleierhøgskole eller tilsvarende utenlandsk utd. Specialized school of nursing, highest level Lønnstrinn 0 0 Prot eseteknikerutdanning Artificial limb education.. Røntgenografskoler/radiografskoler Education in medicial Xray technology Sosionomutdanning Schools of social services Lønnstrinn

34 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under u over Sosionomutdanning (forts.) Schools of social services (cont.) Lønnstrinn IT Spesialskoler i psykiatrisk sykepleie, jordmorskoler og helsesøsterskoler Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Lønnstrinn,, 0 Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Other specialized schools of nursing... Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education Lønnstrinn 0 Tannpleierutdanning, ig Education for dental hygienists Lønnstrinn fl,, Annen utd. innen helse og sosialomsorg av min. mndr. varighet Other schools or courses of health services... 0,, 0 T,

35 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Elementærteknisk skole, ig utdanning Technical school, year education Lønnstrinn 0 0 Teknisk fagskole, ig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians Lønnstrinn 0 If,,,, tt Teknisk skole, ig eller ig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers Lønnstrinn,, If,,., 0 n fl,,

36 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Teknisk skole, ig eller ig ingeniorutdanning (forts.) Technical school, or years education for engineers (cont.) LOnnstrinn 0 0 Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course Lønnstrinn IT 0 U If U If I, If 0 If Lønnstrinn U u u!i If 0 Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools, advanced course If u If U u If u If 0 If Alder I alt Under og over

37 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools Lønnstrinn yy 0 yy ft If 0 yy yy fl yy r 0 Lønnstrinn Fagskole i landbruk og fiske min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing If 0 TT Ty If " It If Ty Ty Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course.. Lønnstrinn

38 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende (forts.) Commercial schools, basic course (cont.) Lønnstrinn Yrkesskole i handels og kontorfag, videregående Commercial schools 0 Lønnstrinn I. 0 0,, 0,, I/ 0 /I Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Lønnstrinn v, 0,,,, 0 0,, 0,, Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools 0 Lønnstrinn 0 0,,,, 0,,

39 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter (forts.). Other art and craft schools (cont.) Lønnstrinn Diplomkandidat BI, bedrifts Økonomisk kandidat, bedrifts ØkonomCommercial and business administration education 0 Lønnstrinn Bibliotekeksamen, min. s utdanning Education for librarians 0 Lonnstrinn 0 0,, ;, 0 It 0 I, I,,,,,

40 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder DistriktshOgskoleutdanning, min. s varighet District college Lønnstrinn,, 0,, 0 I, It Husholdshøgskoleeksamen Teacher training for teachers of subjects related to domestic science, hotel and restaurant service Flygelederutdanning, ig Education for air traffic controllers Lønnstrinn,,,, 0,. Journalisteksamen General education for journalists... Kommunalkandidateksamen Special education in municipal administration Revisoreksamen, "registrert revisor" Education in accountancy Lønnstrinn,,,, TI 0!I,,,,,,

41 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lonnstrinn I alt Under og over Revisoreksamen, "statsautorisert revisor" Education in accountancy Kokk og stuertskole, min. 0 mndr. Education for cooks and stewards Lønnstrinn u u it u u 0 u u u u u u 0 u u. Kostholdsøkonom/kjøkkenlederutdanning Education for housekeepers 0 Oldfrueutdanning Education for housekeeping matrons Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdanning), min. 0 mndr. Education for marine engineer officers Lonnstrinn Navigasjonsskole (styrmannsog skipsførerutdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education LOnnstrinn

42 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over LOnnstrinn I, Navigasjonsskole (styrmannsog skipsforerutdanning), min. 0 mndr. (forts.) Maritime navigation education (cont.) 0 J. Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education Lønnstrinn I/ Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration Lønnstrinn tt 0,, 0 0 k Etatsutdanning Public service schools LOnnstrinn

43 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Etatsutdanning (forts.) Public service schools (cont.) Lønnstrinn 0 0 0,I U Høyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Lønnstrinn If Il0 If,, fl t, Befals og offisersutdanning Military education Lønnstrinn 0,,

44 Utdanning og lønnstrinn Befals og offisersutdanning (forts.) Military education (cont.) Lønnstrinn,, U u 0,,,, Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Lønnstrinn I, u U 0 0 Handelsgymnas, ig Commercial secondary schools... Lønnstrinn 0 lo 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder I alt Under og over ,

45 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Handelsgymnas, ig (forts.) Commercial secondary schools (cont.) Lønnstrinn TT 0 Middelskole, realskole, ungd. skole, kursplan Secondary schools, lower stage Lønnstrinn Ikke spesifisert utdanning Education not specified Lønnstrinn

46 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lonnstrinn I alt Under og over Ikke spesifisert utdanning (forts.) Education not specified (cont.) LOnnstrinn 0 H Ikke oppgitt utdanning Education unknown Lonnstrinn H H H H It 0 H H fl H H H 0 H H H 0 U U

47 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Education Mån Tilsatte edsmed i fortel tjelingen neste Em i alt ployees Mon covered thzy years by the earncensus ings, total Aldersgrupper Age groups og over years and over Kr Kroner TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology Juridisk embetseksamen Law Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/ magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Medisinsk embetseksamen Medicine Odontologisk embetseksamen Odontology Psykologisk embetseksamen Psychology Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i samf.vit fag Political science and other social sciences SosialOkonomisk embetseksamen Economics Teologisk embetseksamen Theology Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture.. Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry SivilingeniOreksamen Graduate engineering education Veterinæreksamen Veterinary medicine SivilOkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelshogskole Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade (0 ) ' 0 0 : ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) (0 ) ( ) ( )

48 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Tilsatte med i tellingen Månedsfortjeneste i alt Aldersgrupper Kr og over Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand.mag. in history and philosophy Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in political science and other social sciences Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade Lærerskoleeksamen, ig eller ig Ordinary teachers' training college Fysiokjemikerutdanning Medical laboratory technology Grunnskole i sykepleie, off. godkjent General schools of nursing Hjelpepleierutdanning, off. godkjent Elementary schools of nuroing Sosionomutdanning Schools of social services Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education Elementærteknisk skole, ig tekniskass.utd. Technical school, year education Teknisk fagskole, ig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians Teknisk skole, eller ig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools.. Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools : 0 ( ) 0 : 0 : 0 ( 0) ( ) ( ) 0 : ( 0) ( ) 0 0 ( ) : ( ) ( ) : ( 0) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0) k

49 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Mån Til Aldersgrupper edssatte formed i tje tellin g neste en i alt Kr og over Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing Yrkesskole i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course. Yrkesskole i handelsog kontorfag, videregående Commercial schools Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Diplomkandidat BI, bedriftsokonomisk kandidat, bedrifts Økonom Commercial and business administration education Bibliotekeksamen, min. Education for librarians DistriktshOgskoleutdanning, min. Education from regional college Flygelederutdanning, ig Education for air traffic controllers Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountancy Kokk og stuertskole, min. 0 mndr. Education for cooks and stewards Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdanning), min 0 mndr. Education for marine engineer officers Navigasjonsskole (styrmanns og skipsførerutdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education ( 0) ( ) ( ) : ( ) ( 00) ( ) ( 0) ( ) : ( ) ( ) 0 ( ) ( ) : ( ) ( ) : ( ) 0 ( ) : ( )

50 0 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Man Til Aldersgrupper edssatte formed i tje telog lingen nes i t e over Kr Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration Etatsutdanning Public service schools Høyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Befals og offisersutdanning Military education Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Handelsgymnas, ig CommerciaZ secondary schools Middelskole, realskole eller ungdomsskole Secondary schools, lower stage Ikke spesifisert utdanning Education not specified Ikke oppgitt utdanning Education unknown ( ) ( ) ( ) :

51 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Service and occupation Lønnstrinn. Salary grade Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Regulativ tillegg Variable lonn Fixed tillegg I alt Salaries addi Other Total according tional allowto scale allow ances ances Kr Kroner Variabel overtidsgodtgjoring Payment for casual overtime work MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES DEPARTEMENTENE OG RIKSREVI SJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger Head clerks FOrstekontorfullmektiger Head clerks, special grade 0 0 Administrasjonssekretærer Secretaries 0 Førstesekretærer Secretaries, first grade Konsulenter Officers FOrstekonsulenter Officers.. 0 Førstekonsulenter 0 Byråsjefer Chiefs of divisions 0 Underdirektører Deputy assistant directors Ekspedisjonssjefer Directors, general SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS... Betjenter Messengers Kontorassistenter TeleekspeditOrer Telegraph office clerks Kontorfullmektiger FOrstekontorfullmektiger 0 Telefullmektiger Senior telegraphists Administrasjonssekretærer 0 FOrstesekretærer Konsulenter FOrstekonsulenter FOrstekonsulenter TeleingeniOrer Telegraph engineers 0 IngeniOrer Engineers 00' AvdelingsingeniOrer Department engineers AvdelingsingeniOrer OveringeniOrer Head engineers OveringeniOrer 0 DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES 0 Utenrikstjenesten Foreign service Kontorfullmektiger Konsulenter Presteskapet The clergy 0 Kallskapellaner Curates Residerende kapellaner Curates 0 Residerende kapellaner Sokneprester Vicars Sokneprester

52 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) SkoledirektOrkontorene Directors of education Konsulenter 0 Fylkesmannsembetene The administration of the lord lieutenants 0 Kontorassistenter Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Konsulenter 0 Domstolene The judiciary Lagmannsrettene Court of Appeal Region 0 Herreds og byrettene District and City court 00 Kontorassistenter 0 Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer 0 Dommerfullmektiger Deputy judges 0 Byrettsdommere City court judges 0 0 Sorenskrivere District court judges 0 Fengslene mv. Prison administration Fengselsaspiranter Prison cadets Fengselsbetjenter Guards 0 VerksbetjenterPrison officers. Fengselsforstebetjenter Guards, first grade 0 Politiet Police force Politikamrene Stations 0 Kontorassistenter Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer Politiaspiranter Police cadets 00 Politibetjenter Sergants Politibetjenter ved etterforskningsavdeling Sergeants. 0 PolitifOrstebetjenter Sergeants 0 0 Avdelings og stasjonssjefer Inspectors 0 Politioverbetj entersergeants, first grade 0 Politifullmektiger Superintendents Politiadjutanter Assistant commissioners 0 Politimestere Chiefs of police 0 Lensmannsetaten Rural police force Kontorassistenter Lensmannsbetjentaspiranter Junior officers Lensmannsbetjenter Officers, lower grade 0 LensmannsfOrstebetjenter Officers, special grade 0 Lensmenn Chief officers Lensmenn Lensmenn '

53 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte LOnnstrinn metellingen I alt Månedsfortjeneste Variabel Regulativ Faste Variable overtidslønn tillegg tillegg godtgjøring Kr MENN OG KVINNER (forts.) Sivilt beredskap Civil defence Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Fylkesarbeidskontorene County labour market administration Kontorassistenter Arbeidsformidlere Labour exchange supervisors 0 Arbeidskontorene Labour divisions Kontorassistenter 0 Arbeidsformidlere 0 Sj0mannskontorene Seamen's division Trygdeetaten Social security administration Trygdesekretariatene i fylkene Insurance secretaries in the counties Trygdekontorene Insurance divisions Kontorassistenter 0 Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer 0 Trygdeavdelingsledere Managers, insurance departments.. Trygdeavdelingsledere Trygdeavdelingsledere 0 Trygdesjefer Head of insurance divisions 0 0 Trygdesjefer Trygdesjefer Trygdekontorenes revisjon Audit office of insurance divisions Fiskeriadministrasjonen Fishing administration Maritime organer Maritime organizations Havnevesenets distriktsadministrasjon Local administration of harbours Spesialarbeidere Semi skilled workers Maskinførere Engine drivers... Oppsynsmenn Inspectors Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet Local administration of lighthouse services Fyrbetjenter Lighthouse men.. Fyrmestere Lighthouse keepers Fyrmestere Losvesenets distriktsadministrasjon Local administration of pilot services Statens forskningsstasjoner i landbruk State agricultural research centres

54 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr MENN OG KVINNER (forts.) Fylkenes Landbruksselskaper County agricultural societies... Herredsagronomer Municipal agronomists Fylkesagronomer County agronomists Fylkesagronomer Skogoppsynet i fylkene County forestry supervision Herredsskogmestere Municipal forestry supervisors Herredsskogmestere Fylkes og distriktsveterinærtjenesten County and district veterinary services Distriktsveterinærer District veterinaries Jordskifteverket Land redistribution Jordskifteteknikere Land redistribution technicans Jordskiftelandmålere Land redistribution surveyors Jordskiftedommere Land redistribution judges Biltilsynet Motorcar control and inspection Kontorassistenter Administrasjonssekretærer Kjøretøykontrollører Motorcar inspectors Inspektører Inspectors Avdelingsingeniører Nor&es geografiske oppmåling National Geographical Survey Drift av statseiendommer Management of State properties Skattevesenet Administration of taxes Fylkesskattekontorene County revenue authorities Kontorassistenter Administrasjonssekretærer Førstesekretærer Konsulenter Revisoraspiranter Auditors (junior grade) Skatterevisorer Tax auditors. Skatterevisorer Skatterevisorer Likningskontorene og folkeregistrene General commissions of taxes, national registration offices Kontorassistenter Kontorfullmektiger Likningssekretærer Secretaires Førstesekretærer Likningssjefer Tax officers.. Likningssjefer 0 ^

55 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling MENN OG KVINNER (forts.) Skattevesenet (forts.) Administration of taxes (cont.) Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lonn tillegg tillegg godtgjøring Kr Særskilt organiserte likningskontorer General commissions of taxes 0 Kontorassistenter 0 0 Kontorfullmektiger 0 0 Likningssekretærer 0 Førstesekretærer 0 0 Konsulenter Særskilt organiserte folkeregistre National registration offices Kontorfullmektiger 0 Skattefogdkontorene County revenue administration Kontorassistenter 0 Administrasjonssekretærer Forstesekretærer Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration 0 Tollaspiranter Custom cadets Tollbetjenter Examining officers, lower grade 0 TollkontrollOrer Examining officers, senior grade 0 0 TollinspektOrer Inspectors of customs 0 ForstetollinspektOrer Inspectors, senior grade 0 00 UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVER SITIES AND EQUIVALENT INSTITU TIONS Betjenter Kontorassistenter Kontorfullmektiger 0 FOrstekontorfullmektiger Laboratorieassistenter Laboratory assistants 0 0 Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer Konsulenter IngeniOrer Engineers AvdelingsingeniOrer 0 Laboranter Laboratory assistants, senior grade 0 Preparanter Taxidermists Fagassistenter Assistants 0 Vitenskapelige assistenter Scientific assistants Bibliotekarer Librarians Universitetsbibliotekarer University librarians Stipendiater University fellows Amanuenser Amanuenses 0, Forsteamanuenser Amanuenses, first grade 0 0 Dosenter Assistant professors 0 0 Professorer Professors Meteorologassistenter Meteorological assistants 0 Statsmeteorologer Meteorologists 0 ProgramingeniOrer Programme technicians Programsekretærer Programme controllers

56 Etat og stilling Lønnstrinn Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations MENN OG KVINNER (forts.) OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Watercourse and Electricity Board Statskraftverkenes drift State power stations Fagarbeidere Skilled workers Fagarbeidere Elektromaskinister EZectrotechnicians Maskinmesterassistenter Assistant chief engineers Statskraftverkenes anlegg State power stations Kjøkkenassistenter Kitchen maids Oppsynsmannsassistenter Inspectors Oppsynsmenn Inspectors Direktoratet for statens skoger Directorate of State Forests Postverket Postal Service Postgirokontoret Post Giro Division Kontorassistenter Kontorfullmektiger Førstekontorfullmektiger Norges Postsparebank Norway's Post Office Savings Bank Kontorassistenter Distriktsadministrasjonen inkl. Oslo distrikt Postal district administration incl. Oslo Unge arbeidstakere Young employees Postbetjenter Post Office clerks, lower grade Førstepostbetjenter Post Office clerks Postekspeditører Postal officers Postkontorene mv. Post offices Postbetjenter Førstepostbetjenter Post office clerks, first grade Forstepostbetjenter Postekspeditører Postkasserere Post office cashiers Poststyrere Post office masters Postsekretærer Forstepostkasserere Post office cashiers, senior grade Vaktledere Department managers Televerket Telegraph and Telephone Service Fjernkabelavdelingen Longdistancecable section Flysikringstj enesten Aeroplane safety service Distriktsadministrasjonen inkl. Olso distrikt Teleekspeditører Telegraph office clerks Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel med i Regulativ Faste Variable overtids I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr ,

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 44 UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 968 EDU C ATIONAL STATISTI CS Universities Autumn Term of 968 STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 VEITRAF1KKULYKKER 1982 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2029-7 ISSN 0468-8198 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A625 SAMFERDSELSSTATISTIKK 972 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer