LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 0 ISBN

3 FORORD Lønns og sysselsettingsstatistikken for statens embets og tjenestemenn. oktober bygger på Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), som omfatter statstilsatte med lønn etter "Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv." Denne statistikken er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Forbruker og administrasjonsdepartementet, Statens rasjonaliseringsdirektorat og Statistisk Sentralbyrå. En del hovedtall fra lønnsstatistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr., 0. Førstesekretær Asa Kalvaa har ledet arbeidet med lønnsstatistikken. Konsulent Helge M. Næsheim har ledet arbeidet med sysselsettingsstatistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. april 0 Fetter Jakob Bjerve Gunnar FuruholmenJenssen

4 PREFACE Wage statistics and employment statistics for central government employees October have been compiled by the Central Bureau of Statistics in cooperation with the Ministry of Consumer Affairs and Government Administration and the Government Institution of Organization and Management. Some of the main figures from the wage statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics, no., 0. The wage statistics in this publication has been prepared under the supervision of Miss Asa Kalvaa. The employment statistics has been prepared under the supervision of Mr. Helge M. Næsheim. Central Bureau of Statistics, Oslo, April 0 Petter Jakob Bjerve Gunnar FuruholmenJenssen

5 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel. Lønnsstatistikk, tabellene i.. Omfanget av statistikken.. Gruppering av materialet... Etatsgrupper og etater... Stillinger og lønnstrinn... Annen gruppering.. Lønnsbegrepene.. Tariffavtalene 0.. Noen hovedresultater 0. Sysselsettingsstatistikk, tabellene 0.. Omfanget av statistikken 0.. Gruppering av materialet 0 Sammendrag på engelsk Tabelldel Vedlegg. Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv..mai Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Standardtegn i tabeller Null : Tall kan ikke offentliggjøres 0,0 Mindre enn 0,0 av den brukte enhet Tall for lønn som er satt i parentes, er basert på opplysninger for 0 ansatte

6 CONTENTS Page Index of tables Text. Wage statistics, tables.. Coverage.. Classification... Service groups and services... Occupations and salary grade... Other classifications.. Wage concepts.. Wage agreements 0.. Some main results 0. Employment statistics, tables 0.. Coverage 0.. Classification 0 Summary in English Tables Annex. The general scale of wages I May Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Explanation of Symbols in Tables Nil : Not for publication 0.0 Less than 0.0 of unit employed Wage figures in brackets are based on information of wages for 0 employees

7 TABELLREGISTER Side Lønnsstatistikk. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og i enkelte etater. Tilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for kvinner i enkelte etater og stillinger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etatsgrupper. Fylke 0. Deltidstilsatte etter lønnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Deltidstilsatte i enkelte aldersgrupper etter lønnstrinn Sysselsettingsstatistikk. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og næring. og. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Departement og underliggende etater. og. Tilsatte etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylke og utvalgte arbeidsstedskommuner. og. Tilsatte etter kjønn, arbeidstid og alder. og. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder.. Prosent. Tilsatte menn og kvinner med forskjellig arbeidstid, etter alder.. Prosent. Tilsatte etter kjønn og alder i fylte ved utgangen av. og. Tilsatte etter kjønn og utdanning. og 0. Tilsatte etter kjønn og lønnstrinn. og. Tilsatte menn og kvinner /0, etter deres lønnsplassering /0 og / Tilsatte menn og kvinner /0, etter lønnstrinnsgruppe i og endring i lønnstrinn fra til. Absolutte tall og prosent Wage Statistics INDEX OF TABLES. Average monthly earnings in and in certain services. Employees by salary grade. Average monthly earnings. Employees by service group and salary grade. Employees by age, service group and by salary grade. Employees by age, education and by salary grade. Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education. Average monthly earnings by certain services and occupations. Average monthly earnings of females, by certain services and occupations. Average monthly earnings by certain service groups. County 0. Parttime employees by salary grade. Average monthly earnings. Parttime employees by certain age, groups and by salary grade Page Employment statistics. Employees by sex, working hours and industry. and. Employees by sex and working hours. Ministries and subordinate services. and. Employees by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and. Employees by sex, working hours and age. and. Employees, males and females, by working hours and by age.. Per cent. Employees, males and females, by working hours and by age.. Per cent. Employees by sex and age reached at the end of the year. and. Employees by sex and education. and 0. Employees by sex and salary grade. and. Employees, males and females per /0, by salary grade /0 and /0. Employees, males and females per /0, by salary grade in and changes in salary grade from to. Absolute figures and per cent 0

8 . LØNNSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken LOnnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn omfatter alle tilsatte som på registreringstidspunktet. oktober var lont etter lonnsregulativet for offentlige tjenestemenn. Midlertidig fraværende embets og tjenestemenn er tatt med dersom de hadde full lonn på registreringstidspunktet. Det samme gjelder tilsatte stasjonert i utlandet n de er lont etter det offentlige regulativ. Følgende grupper tjenestemenn blir forelopig ikke innrapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister, og omfattes ikke av denne statistikken: a) Tjenestemenn ved Stortingets kontor b) Tjenestemenn lont etter særregulativer i Televerket c) Tjenestemenn i bistillinger d) OverenskomstlOnte Statistikken omfatter 0 heltidstilsatte og deltidstilsatte embets og tjenestemenn. I tabellene er de heltids og deltidstilsatte bearbeidd hver for seg. Tabellene omfatter bare de heltidstilsatte og tabellene 0 bare de deltidstilsatte. I lonsstatistikken er deltidstilsatte definert som tilsatte uten full lonn på det lonnstrinn stillingen er plassert i. I sysselsettingsstatistikken er definisjonen noe annerledes (se definisjonen side 0). Ansatte i skoleverket er ikke tatt med i denne publikasjonen... Gruppering av materialet... Etatsaruuer oa etater Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen utenfor departementene Den sivile ytre etat Utenrikstjenesten Presteskapet SkoledirektOrkontorene Fylkesmannsembetene Domstolene Fengslene mv. Politiet Lensmannsetaten Sivilt beredskap Arbeidsmarkedsetaten Trygdeetaten Fiskeriadministrasjonen Maritime organer (Havnevesenets distriktsadministrasjon, Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet og Losvesenets distriktsadministrasjon) Statens forskningsstasjoner i landbruk Fylkenes Landbruksselskaper Skogoppsynet i fylkene Fylkes og distriktsveterinærtjenesten Jordskifteverket Biltilsynet Norges geografiske oppmåling Drift av statseiendommer Skattevesenet Tollvesenets distriktsadministrasjon Undervisning, forskning mv. Offentlig næringsdrift og anlegg Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Direktoratet for statens skoger Postverket Televerket Norges Statsbaner Vegadministrasjonen i fylkene Luftfartsverket Statsbanker

9 ... Etatsruner oe etater (forts.) Forsvaret Helsevesen Det har vært få organisasjonsmessige endringer fra. I etatsgruppen Sentraladministrasjonen utenfor departementene er det foretatt noen endringer i inndelingen av etater.... Stilliner oe lønnstrinn Fra. mai ble det gjennomfort et nytt lønnssystem i staten med lønnsplaner for hver yrkesgruppe. Det er tre typer av lønnsplaner: ) Gjennomgående stillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse og med sammenlignbar utdanning hos stillingsinnehavere, finnes i flere etater. ) Etatsstillinger, dvs. stillinger som etter sin art og benevnelse er spesifikke for en enkelt etat og hvor utdanningen som regel er spesiell for stillingen. ) Spesielle stillinger, dvs. enkeltstående stillinger, fagspesialister og enkelte lederstillinger. Hver lønnsplan inneholder bestemmelser om opprykksordninger og på hvilke lønnstrinn de respektive stillinger skal plasseres. Det er i alt lønnstrinn. De stillingsbetegnelser og lønnstrinn som er nyttet i statistikken, er i samsvar med lonnsplaner i staten pr. oktober. Avvik fra disse lonnsplaner kan forekomme dersom en tjenestemann er gitt personlig lønn. I tabellene er stillingene angitt med laveste og høyeste lønnstrinnplassering i regulativet. Det er gitt spesifikasjoner bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de enkelte stillinger vil derfor ikke summere seg til de totaltall som er gitt. For enkelte stillinger vil den oppførte månedsfortjeneste ikke gi adekvat uttrykk for det faktiske lønnsforhold. Distriktsleger og distriktsveterinærers inntekter av privat praksis er ikke innrapportert til SST og er derfor ikke tatt med i statistikkgrunnlaget.... Annen ErunerinE Materialet er gruppert etter kjønn, alder og utdanning. I lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn og også for tilsatte i skoleverket er aldersfordelingen basert på de tilsattes alder. oktober for å nytte de samme data som nyttes i forhandlingsstatistikken utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. I all annen lønnsstatistikk er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et. Grupperingen etter utdanning er foretatt på grunnlag av en utdanningskode utarbeidd av Forbruker og administrasjonsdepartementet. Det er tjenestemannens høyeste fullforte utdanning som er oppgitt. Dersom den tilsatte har flere fullførte utdanninger som er likeverdige, er den utdanning som er mest relevant for stillingen innrapportert. Materialet er også gruppert etter institusjonenes beliggenhet (fylke)... LOnnsbegrepene Månedsfortjenesten best av følgende lønnskomponenter:. Brutto regulativlonn pr.. oktober.. Faste tillegg til regulativlønnen, for fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned.. Variable tillegg til regulativlønnen, før fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned men opptjent i september. Eksempler på tillegg som er tatt med i beregningsgrunnlaget er: Nattillegg, sondagstillegg, komitgodtgjørelse, akkordoverskott, stedfortredertillegg, fast overtidsgodtgjorelse, uniformsgodtgjørelsp, polititillegg, militærtillegg mv. For tillegg som ikke er nevnt foran, har en fulgt den hovedregel at en har tatt med i beregningsgrunnlaget de tillegg som er med i trekkgrunnlaget ved beregning av forskottstrekk. Den variable overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, men utbetalt i oktober måned, er ikke tatt med i tallene for månedsfortjenesten, men er gitt opp særskilt.

10 0.. Tariffavtalene Ifolge tariffavtalene ble det fra. mai gitt et generelt lønnstillegg på, prosent i gjennomsnitt. Tillegget ble gitt slik at alle lonnstrinn til og med fikk en Økning på, prosent, mens det ble gradvis nedtrappet fra og med lønnstrinn. Bestemmelser om adgang til å ta opp forhandlinger om eventuell lønnsregulering etter forste avtale ble satt ut av kraft pa grunn av pris og inntektsstoppen. Tariffavtalene har derfor ikke vært revidert siden statistikken pr.. oktober ble utarbeidd... Noen hovedresultater Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for statens embets og tjenestemenn var i oktober kr. Dette var en nedgang i fortjenesten på 0, prosent fra oktober til oktober. Den registrerte nedgangen i gjennomsnittsfortjenesten har sammenheng med den uvanlige sterke tilveksten i tallet på tilsatte som i stor utstrekning befinner seg på begynnerlønnsnivå eller på stillingsnivå lonnet lavere enn gjennomsnittet. Tilsatte i etatsgruppene Departementene og Riksrevisjonen og Undervisning, forskning mv. hadde storst gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober med henholdsvis kr og kr. Lavest gjennomsnittlig månedsfortjeneste hadde gruppene Offentlig næringsdrift og anlegg med kr og Den sivile ytre etat med kr.. SYSSELSETTINGSSTATISTIKK, TABELLENE.. Omfanget av statistikken Sysselsettingsstatistikken omfatter alle som er med i lønnsstatistikken ( 0 heltidstilsatte og deltidstilsatte) og i tillegg også permitterte med redusert lønn pr.. oktober... Gruppering av materialet I sysselsettingsstatistikken er regnet som deltidstilsatt de som har lønn som svarer til mindre enn prosent av full stilling. I tabell, som viser tilsatte etter kjonn, arbeidstid og departement/etat, er det brukt en annen inndeling enn i lonnsstatistikken. De enkelte departementer omfatter alle underliggende etater og institusjoner. Det kongelige hus, Stortinget og Riksrevisjonen, Høyesterett og Statsministerens kontor er med som egne etater. I tabellene som viser tilsatte etter alder, er aldersfordelingen basert på alder ved utgangen av et.

11 SUMMARY IN ENGLISH Wage statistics for central government employees, tables, cover in principle all employees paid according to the general scale of wages for the Central government. The statistics provide figures on monthly earnings defined as fixed gross salary according to scale, at October plus fixed temporary and varying supplementary payments actually received in October. These payments include allowances for fixed overtime, police force allowance, allowance for working on holidays etc. Payments for casual overtime work received in October are not included in the monthly earnings, but are given as separate figures. The statistics furnish data on monthly earnings by sex, age, occupation, education, service and county. Parttime employees are specified in the tables 0 and. The average monthly earnings for central government employees were October N. kroner. From October to October the average monthly earnings changed with 0, per cent. Employment statistics for central government employees, tables. As parttime employees are defined employees working less than per cent of fulltime. Parttime employees are specified in some tables.

12 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og i enkelte etater Average monthly earnings in and in certain services Etat Service Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Endring Change Kr Prosent Kroner Per cent MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES ALLE ETATER ALL SERVICES 0 DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 0 SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTE MENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 0 DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES 0 0 Presteskapet The clergy 00 0 Domstolene The judiciary Fengslene mv. Prison administration.. Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Trygdeetaten Social security administration Skattevesenet Administration of taxes. Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MED REGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES 0 Postverket Postal Service 0 TeleverketTelegraph and Telephone Service Norges Statsbaner State Railways 0 Vegadministrasjonen i fylkene County road administration 0 0 FORSVARET DEFENCE 0 HELSEVESEN HEALTH SERVICES 0, 0, 0, 0, 0,,0 0, 0, , 0,0,0 0,, 00, 0,0 0,, 0 0, 00,

13 Tabell. Tilsatte etter lonnstrinn. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste Employes by salary grade. Average monthly earnings Lonnstrinn Salary grade Tilsatte Tilsatte i med i prosent av tellingen tilsatte i alt Employees EMployees covered as percentage by the of all census employees Prosent Per cent Månedsfortjeneste i alt Monthly earnings, total Kr Kroner I at Total 0 00,0 0, 0 0, 0 0, 0 0,,, 0 00,, 0, 0, 0, 0 0,, 0 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0 0,, 0,0 0,, 0 0, 0 0 0, 0, 0 0 0, , 0, 0, 0

14 Tabell. Tilsatte etter etatsgruppe og lønnstrinn Employees by service group and salary grade Tilsatte med i tellingen Lønnstrinn Employees Salary grade covered by the census Departementene og Riksrevisjonen Ministries and Audit Department Sentraladministrasjonen utenfor departementene Other central' administration departments Undervisning, Den forskning sivile m.v. (ikke ytre medregnet etat skole Other verket) civiluniversiser ties and vices equivalent institutions Offentlig næringsdrift og anlegg Government enterprises Forsvaret Defence Helsevesen Health services TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL

15 Tabell. Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og Under lønnstrinn I alt Service group and Total Under salary grade years years Alder Age og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Lønnstrinn Salary grade Lønnstrinn

16 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn alt Under 0 Alder ar og over DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 Lønnstrinn n n n n It 0 n n n n SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS 00 Lønnstrinn n n n n n n n

17 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Alder Etatsgruppe og I alt Under lønnstrinn ar og over SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE (forts.) OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS (cont.) Lønnstrinn 0 0,, 0 U 0 0,, 0 It.,, U Il U U DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES Lønnstrinn

18 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over DEN SIVILE YTRE ETAT (forts.) OTHER CIVIL SERVICES (cont.) Lonnstrinn If ff UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS 0 0 LOnnstrinn

19 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lonnstrinn Alder I alt Under og over UNDERVISNING, FORSKNING M.V. (KKE MEDREGNET SKOLEVERKET) (forts.) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS (cont ) Lønnstrinn OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG AN LEGGGOVERMENT ENTERPRISES 0 0 Lønnstrinn ' U u 0 0. u U u u 0 U. u

20 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade 0 Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Lønnstrinn 0 v, OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG (forts.) GOVERNMENT ENTERPRISES (cont.) S 0 FORSVARET DEFENCE , Lønnstrinn

21 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, etatsgruppe og lønnstrinn Employees by age, service group and by salary grade Etatsgruppe og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over HELSEVESEN HEALTH SERVICES 0 Lønnstrinn U u u U u 0 U It U U 0 0 u. 0

22 Tabell. Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og Under lønnstrinn I alt Education and Total Under salary grade years years Alder Age og over years and over TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Aktuarembetseksamen Education in actuarial science Farmasøytisk embetseksamen Education for pharmacists 0 Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology 0 0 Lønnstrinn Salary grade 0 Lønnstrinn fl Juridisk embetseksamen Law Lønnstrinn 0 0,

23 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Juridisk embetseksamen (forts.) Law (cont.) Lønnstrinn 0 0 0,, 0 0,, 0,, Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Lønnstrinn,,,, 0 I,,, It 0 0 It ,,,,,, 0 It,, Medisinsk embetseksamen Medicine 0 Lønnstrinn ' 0 0 0,, 0 It 0 0 I,,

24 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Odontologisk embetseksamen Odontology Lønnstrinn ti Pedagogisk embetseksamen Pedagogy 0 Psykologisk embetseksamen Psychology Lønnstrinn n Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i samf.vit. fag Political science and other social sciences Lønnstrinn It,, 0 fl,, It It U , 0 0 0

25 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Sosialøkonomisk embetseksamen Economics Lønnstrinn,.,, 0 I, It It., It 0 Sosiologisk embetseksamen Sociology Teologisk embetseksamen Theology Lønnstrinn IT 0 0 Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education for lecturers Hagebrukskandidateksamen Education for graduates in horticulture Lønnstrinn It I

26 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder o over Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Lønnstrinn 0 0 Landskapsarkitekteksamen Education for landscape gardeners Lønnstrinn,,!I t, 0,, I,,, H It If I, 0 MeieriingeniOreksamen Graduate dairy engineer education Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry Lønnstrinn,, U 0,, I,,,,, 0,,

27 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Arkitektutdanning (NTH/arkitekthøgskolen) Architects. ønnstrinn SivilingeniOreksamen Graduate engineering education Lønnstrinn Veterinæreksamen Veterinary medicine Lønnstrinn 0 ti It ti fl ' 0 0

28 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over LØnnstrinn 0 0 Lønnstrinn 0 0 Lønnstrinn 0 Siviløkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelshogskole Business administration and economics Embetseksamen i idrett Education in physical training Annen utdanning på universitets og høgskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand. mag. in history and phizosophy

29 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag (forts.) Cand. mag. in history and philosophy (cont.) Lønnstrinn 0 Lønnstrinn,, 0 it fl Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand. mag. in science 0 Il 0 Lønnstrinn 0 Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in political science and other social science I 0

30 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Lønnstrinn 0 Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag (forts.) Cand.mag. in political science and other social science (cont.) Examen oecon Economics, lower university degree Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på lærerskoleeksamen Continuing teacher based on teachers' training college Lønnstrinn 0 Utd. som gir adjunktkompetanse, bygd på faglærerskole eller tilsvarende Continuing teacher based on vocational subjects Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade Lønnstrinn s 0 0 0

31 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad (forts.) Other university study, lower grade (cont.) Lonnstrinn Barnehage og forskolelærerutdanning Teacher training for yreschool and kindergarden teachers Lærerskoleeksamen, ig eller ig Ordinary teachers' training college LOnnstrinn 0,, 0 Lærerskoleeksamen, med tilleggsutd. som gir rett til opprykk/ ig lærerskole Ordinary teachers' training college with an extra class/threeyears teachers' training college... Utdanning fra faglærerskoler Teachers of vocational subjects Annen utdanning som gir faglærerkompetanse Other teachers of vocational subjects Arbeids terapeututdanning Education for occupational therapists Barnevernskoler/barnevernspedagogutdanning Schools of child welfare

32 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn EMployees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Barsel, spedbarn og barnepeierskoler Schools of child nursing Lønnstrinn 0 0 fysiokjemikerutdanning Medical laborator technolo LOnnstrinn Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiotherapists Lønnstrinn cl,, I,,, 0 Grunnskole i sykepleie General schools of nursing 0 Lønnstrinn 0 0 0,,,,,, 0,, 0 I, 0 0 0

33 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder og over Grunnskole i vernepleie General schools of welfare nursing Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing Lønnstrinn I!,, 0 If I, Legesekretærutdanning Doctor's receptionists education Laboratorieassistentutdanning Education for laboratory assistants Norges Sykepleierhøgskole eller tilsvarende utenlandsk utd. Specialized school of nursing, highest level Lønnstrinn 0 0 Prot eseteknikerutdanning Artificial limb education.. Røntgenografskoler/radiografskoler Education in medicial Xray technology Sosionomutdanning Schools of social services Lønnstrinn

34 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under u over Sosionomutdanning (forts.) Schools of social services (cont.) Lønnstrinn IT Spesialskoler i psykiatrisk sykepleie, jordmorskoler og helsesøsterskoler Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Lønnstrinn,, 0 Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Other specialized schools of nursing... Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education Lønnstrinn 0 Tannpleierutdanning, ig Education for dental hygienists Lønnstrinn fl,, Annen utd. innen helse og sosialomsorg av min. mndr. varighet Other schools or courses of health services... 0,, 0 T,

35 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Elementærteknisk skole, ig utdanning Technical school, year education Lønnstrinn 0 0 Teknisk fagskole, ig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians Lønnstrinn 0 If,,,, tt Teknisk skole, ig eller ig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers Lønnstrinn,, If,,., 0 n fl,,

36 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn Teknisk skole, ig eller ig ingeniorutdanning (forts.) Technical school, or years education for engineers (cont.) LOnnstrinn 0 0 Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course Lønnstrinn IT 0 U If U If I, If 0 If Lønnstrinn U u u!i If 0 Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools, advanced course If u If U u If u If 0 If Alder I alt Under og over

37 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools Lønnstrinn yy 0 yy ft If 0 yy yy fl yy r 0 Lønnstrinn Fagskole i landbruk og fiske min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing If 0 TT Ty If " It If Ty Ty Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course.. Lønnstrinn

38 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende (forts.) Commercial schools, basic course (cont.) Lønnstrinn Yrkesskole i handels og kontorfag, videregående Commercial schools 0 Lønnstrinn I. 0 0,, 0,, I/ 0 /I Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Lønnstrinn v, 0,,,, 0 0,, 0,, Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools 0 Lønnstrinn 0 0,,,, 0,,

39 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter (forts.). Other art and craft schools (cont.) Lønnstrinn Diplomkandidat BI, bedrifts Økonomisk kandidat, bedrifts ØkonomCommercial and business administration education 0 Lønnstrinn Bibliotekeksamen, min. s utdanning Education for librarians 0 Lonnstrinn 0 0,, ;, 0 It 0 I, I,,,,,

40 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Utdanning og lønnstrinn I alt Under 0 Alder DistriktshOgskoleutdanning, min. s varighet District college Lønnstrinn,, 0,, 0 I, It Husholdshøgskoleeksamen Teacher training for teachers of subjects related to domestic science, hotel and restaurant service Flygelederutdanning, ig Education for air traffic controllers Lønnstrinn,,,, 0,. Journalisteksamen General education for journalists... Kommunalkandidateksamen Special education in municipal administration Revisoreksamen, "registrert revisor" Education in accountancy Lønnstrinn,,,, TI 0!I,,,,,,

41 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lonnstrinn I alt Under og over Revisoreksamen, "statsautorisert revisor" Education in accountancy Kokk og stuertskole, min. 0 mndr. Education for cooks and stewards Lønnstrinn u u it u u 0 u u u u u u 0 u u. Kostholdsøkonom/kjøkkenlederutdanning Education for housekeepers 0 Oldfrueutdanning Education for housekeeping matrons Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdanning), min. 0 mndr. Education for marine engineer officers Lonnstrinn Navigasjonsskole (styrmannsog skipsførerutdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education LOnnstrinn

42 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over LOnnstrinn I, Navigasjonsskole (styrmannsog skipsforerutdanning), min. 0 mndr. (forts.) Maritime navigation education (cont.) 0 J. Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education Lønnstrinn I/ Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration Lønnstrinn tt 0,, 0 0 k Etatsutdanning Public service schools LOnnstrinn

43 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Etatsutdanning (forts.) Public service schools (cont.) Lønnstrinn 0 0 0,I U Høyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Lønnstrinn If Il0 If,, fl t, Befals og offisersutdanning Military education Lønnstrinn 0,,

44 Utdanning og lønnstrinn Befals og offisersutdanning (forts.) Military education (cont.) Lønnstrinn,, U u 0,,,, Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Lønnstrinn I, u U 0 0 Handelsgymnas, ig Commercial secondary schools... Lønnstrinn 0 lo 0 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder I alt Under og over ,

45 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lønnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lønnstrinn I alt Under og over Handelsgymnas, ig (forts.) Commercial secondary schools (cont.) Lønnstrinn TT 0 Middelskole, realskole, ungd. skole, kursplan Secondary schools, lower stage Lønnstrinn Ikke spesifisert utdanning Education not specified Lønnstrinn

46 Tabell (forts.). Tilsatte etter alder, utdanning og lonnstrinn Employees by age, education and by salary grade Alder Utdanning og lonnstrinn I alt Under og over Ikke spesifisert utdanning (forts.) Education not specified (cont.) LOnnstrinn 0 H Ikke oppgitt utdanning Education unknown Lonnstrinn H H H H It 0 H H fl H H H 0 H H H 0 U U

47 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Education Mån Tilsatte edsmed i fortel tjelingen neste Em i alt ployees Mon covered thzy years by the earncensus ings, total Aldersgrupper Age groups og over years and over Kr Kroner TILSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen i hist. fibs. fag Philology Juridisk embetseksamen Law Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/ magistergradeksamen i mat.naturvit. fag Science Medisinsk embetseksamen Medicine Odontologisk embetseksamen Odontology Psykologisk embetseksamen Psychology Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen i samf.vit fag Political science and other social sciences SosialOkonomisk embetseksamen Economics Teologisk embetseksamen Theology Jordskiftekandidateksamen Education in land settlement rights Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture.. Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry SivilingeniOreksamen Graduate engineering education Veterinæreksamen Veterinary medicine SivilOkonomeksamen eller høyere avd.eksamen ved handelshogskole Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade (0 ) ' 0 0 : ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) (0 ) ( ) ( )

48 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Tilsatte med i tellingen Månedsfortjeneste i alt Aldersgrupper Kr og over Cand.mag.utd. i historiskfilosofiske fag Cand.mag. in history and philosophy Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cand.mag. in political science and other social sciences Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade Lærerskoleeksamen, ig eller ig Ordinary teachers' training college Fysiokjemikerutdanning Medical laboratory technology Grunnskole i sykepleie, off. godkjent General schools of nursing Hjelpepleierutdanning, off. godkjent Elementary schools of nuroing Sosionomutdanning Schools of social services Tannklinikkhjelperutdanning, ig Dentist's receptionists education Elementærteknisk skole, ig tekniskass.utd. Technical school, year education Teknisk fagskole, ig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians Teknisk skole, eller ig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. Workshop and vocational schools, basic course Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools.. Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools : 0 ( ) 0 : 0 : 0 ( 0) ( ) ( ) 0 : ( 0) ( ) 0 0 ( ) : ( ) ( ) : ( 0) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0) k

49 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Mån Til Aldersgrupper edssatte formed i tje tellin g neste en i alt Kr og over Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing Yrkesskole i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course. Yrkesskole i handelsog kontorfag, videregående Commercial schools Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Diplomkandidat BI, bedriftsokonomisk kandidat, bedrifts Økonom Commercial and business administration education Bibliotekeksamen, min. Education for librarians DistriktshOgskoleutdanning, min. Education from regional college Flygelederutdanning, ig Education for air traffic controllers Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountancy Kokk og stuertskole, min. 0 mndr. Education for cooks and stewards Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdanning), min 0 mndr. Education for marine engineer officers Navigasjonsskole (styrmanns og skipsførerutdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat Telegraph operator education ( 0) ( ) ( ) : ( ) ( 00) ( ) ( 0) ( ) : ( ) ( ) 0 ( ) ( ) : ( ) ( ) : ( ) 0 ( ) : ( )

50 0 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte alders og utdanningsgrupper Average monthly earnings by certain age groups and by certain categories of education Utdanning Man Til Aldersgrupper edssatte formed i tje telog lingen nes i t e over Kr Statens saksbehandlerkurs, ig Education in public administration Etatsutdanning Public service schools Høyere etatsutdanning Public service schools, higher grade Befals og offisersutdanning Military education Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Handelsgymnas, ig CommerciaZ secondary schools Middelskole, realskole eller ungdomsskole Secondary schools, lower stage Ikke spesifisert utdanning Education not specified Ikke oppgitt utdanning Education unknown ( ) ( ) ( ) :

51 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Service and occupation Lønnstrinn. Salary grade Tilsatte med i tellingen Employees covered by the census Månedsfortjeneste Monthly earnings Faste Regulativ tillegg Variable lonn Fixed tillegg I alt Salaries addi Other Total according tional allowto scale allow ances ances Kr Kroner Variabel overtidsgodtgjoring Payment for casual overtime work MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES DEPARTEMENTENE OG RIKSREVI SJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT 0 Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger Head clerks FOrstekontorfullmektiger Head clerks, special grade 0 0 Administrasjonssekretærer Secretaries 0 Førstesekretærer Secretaries, first grade Konsulenter Officers FOrstekonsulenter Officers.. 0 Førstekonsulenter 0 Byråsjefer Chiefs of divisions 0 Underdirektører Deputy assistant directors Ekspedisjonssjefer Directors, general SENTRALADMINISTRASJONEN UTENFOR DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS... Betjenter Messengers Kontorassistenter TeleekspeditOrer Telegraph office clerks Kontorfullmektiger FOrstekontorfullmektiger 0 Telefullmektiger Senior telegraphists Administrasjonssekretærer 0 FOrstesekretærer Konsulenter FOrstekonsulenter FOrstekonsulenter TeleingeniOrer Telegraph engineers 0 IngeniOrer Engineers 00' AvdelingsingeniOrer Department engineers AvdelingsingeniOrer OveringeniOrer Head engineers OveringeniOrer 0 DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICES 0 Utenrikstjenesten Foreign service Kontorfullmektiger Konsulenter Presteskapet The clergy 0 Kallskapellaner Curates Residerende kapellaner Curates 0 Residerende kapellaner Sokneprester Vicars Sokneprester

52 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr MENN OG KVINNER (forts.) MALES AND FEMALES (cont.) SkoledirektOrkontorene Directors of education Konsulenter 0 Fylkesmannsembetene The administration of the lord lieutenants 0 Kontorassistenter Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer Konsulenter 0 Domstolene The judiciary Lagmannsrettene Court of Appeal Region 0 Herreds og byrettene District and City court 00 Kontorassistenter 0 Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer 0 Dommerfullmektiger Deputy judges 0 Byrettsdommere City court judges 0 0 Sorenskrivere District court judges 0 Fengslene mv. Prison administration Fengselsaspiranter Prison cadets Fengselsbetjenter Guards 0 VerksbetjenterPrison officers. Fengselsforstebetjenter Guards, first grade 0 Politiet Police force Politikamrene Stations 0 Kontorassistenter Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer Politiaspiranter Police cadets 00 Politibetjenter Sergants Politibetjenter ved etterforskningsavdeling Sergeants. 0 PolitifOrstebetjenter Sergeants 0 0 Avdelings og stasjonssjefer Inspectors 0 Politioverbetj entersergeants, first grade 0 Politifullmektiger Superintendents Politiadjutanter Assistant commissioners 0 Politimestere Chiefs of police 0 Lensmannsetaten Rural police force Kontorassistenter Lensmannsbetjentaspiranter Junior officers Lensmannsbetjenter Officers, lower grade 0 LensmannsfOrstebetjenter Officers, special grade 0 Lensmenn Chief officers Lensmenn Lensmenn '

53 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte LOnnstrinn metellingen I alt Månedsfortjeneste Variabel Regulativ Faste Variable overtidslønn tillegg tillegg godtgjøring Kr MENN OG KVINNER (forts.) Sivilt beredskap Civil defence Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Fylkesarbeidskontorene County labour market administration Kontorassistenter Arbeidsformidlere Labour exchange supervisors 0 Arbeidskontorene Labour divisions Kontorassistenter 0 Arbeidsformidlere 0 Sj0mannskontorene Seamen's division Trygdeetaten Social security administration Trygdesekretariatene i fylkene Insurance secretaries in the counties Trygdekontorene Insurance divisions Kontorassistenter 0 Kontorfullmektiger Administrasjonssekretærer 0 Førstesekretærer 0 Trygdeavdelingsledere Managers, insurance departments.. Trygdeavdelingsledere Trygdeavdelingsledere 0 Trygdesjefer Head of insurance divisions 0 0 Trygdesjefer Trygdesjefer Trygdekontorenes revisjon Audit office of insurance divisions Fiskeriadministrasjonen Fishing administration Maritime organer Maritime organizations Havnevesenets distriktsadministrasjon Local administration of harbours Spesialarbeidere Semi skilled workers Maskinførere Engine drivers... Oppsynsmenn Inspectors Distriktstjenesten for fyr og merkevesenet Local administration of lighthouse services Fyrbetjenter Lighthouse men.. Fyrmestere Lighthouse keepers Fyrmestere Losvesenets distriktsadministrasjon Local administration of pilot services Statens forskningsstasjoner i landbruk State agricultural research centres

54 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr MENN OG KVINNER (forts.) Fylkenes Landbruksselskaper County agricultural societies... Herredsagronomer Municipal agronomists Fylkesagronomer County agronomists Fylkesagronomer Skogoppsynet i fylkene County forestry supervision Herredsskogmestere Municipal forestry supervisors Herredsskogmestere Fylkes og distriktsveterinærtjenesten County and district veterinary services Distriktsveterinærer District veterinaries Jordskifteverket Land redistribution Jordskifteteknikere Land redistribution technicans Jordskiftelandmålere Land redistribution surveyors Jordskiftedommere Land redistribution judges Biltilsynet Motorcar control and inspection Kontorassistenter Administrasjonssekretærer Kjøretøykontrollører Motorcar inspectors Inspektører Inspectors Avdelingsingeniører Nor&es geografiske oppmåling National Geographical Survey Drift av statseiendommer Management of State properties Skattevesenet Administration of taxes Fylkesskattekontorene County revenue authorities Kontorassistenter Administrasjonssekretærer Førstesekretærer Konsulenter Revisoraspiranter Auditors (junior grade) Skatterevisorer Tax auditors. Skatterevisorer Skatterevisorer Likningskontorene og folkeregistrene General commissions of taxes, national registration offices Kontorassistenter Kontorfullmektiger Likningssekretærer Secretaires Førstesekretærer Likningssjefer Tax officers.. Likningssjefer 0 ^

55 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations Etat og stilling MENN OG KVINNER (forts.) Skattevesenet (forts.) Administration of taxes (cont.) Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel Lønns med i Regulativ Faste Variable overtidstrinn I alt tellingen lonn tillegg tillegg godtgjøring Kr Særskilt organiserte likningskontorer General commissions of taxes 0 Kontorassistenter 0 0 Kontorfullmektiger 0 0 Likningssekretærer 0 Førstesekretærer 0 0 Konsulenter Særskilt organiserte folkeregistre National registration offices Kontorfullmektiger 0 Skattefogdkontorene County revenue administration Kontorassistenter 0 Administrasjonssekretærer Forstesekretærer Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration 0 Tollaspiranter Custom cadets Tollbetjenter Examining officers, lower grade 0 TollkontrollOrer Examining officers, senior grade 0 0 TollinspektOrer Inspectors of customs 0 ForstetollinspektOrer Inspectors, senior grade 0 00 UNDERVISNING, FORSKNING MV. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVER SITIES AND EQUIVALENT INSTITU TIONS Betjenter Kontorassistenter Kontorfullmektiger 0 FOrstekontorfullmektiger Laboratorieassistenter Laboratory assistants 0 0 Administrasjonssekretærer 0 0 Førstesekretærer Konsulenter IngeniOrer Engineers AvdelingsingeniOrer 0 Laboranter Laboratory assistants, senior grade 0 Preparanter Taxidermists Fagassistenter Assistants 0 Vitenskapelige assistenter Scientific assistants Bibliotekarer Librarians Universitetsbibliotekarer University librarians Stipendiater University fellows Amanuenser Amanuenses 0, Forsteamanuenser Amanuenses, first grade 0 0 Dosenter Assistant professors 0 0 Professorer Professors Meteorologassistenter Meteorological assistants 0 Statsmeteorologer Meteorologists 0 ProgramingeniOrer Programme technicians Programsekretærer Programme controllers

56 Etat og stilling Lønnstrinn Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte etater og stillinger Average monthly earnings by certain services and occupations MENN OG KVINNER (forts.) OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT ENTERPRISES Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Watercourse and Electricity Board Statskraftverkenes drift State power stations Fagarbeidere Skilled workers Fagarbeidere Elektromaskinister EZectrotechnicians Maskinmesterassistenter Assistant chief engineers Statskraftverkenes anlegg State power stations Kjøkkenassistenter Kitchen maids Oppsynsmannsassistenter Inspectors Oppsynsmenn Inspectors Direktoratet for statens skoger Directorate of State Forests Postverket Postal Service Postgirokontoret Post Giro Division Kontorassistenter Kontorfullmektiger Førstekontorfullmektiger Norges Postsparebank Norway's Post Office Savings Bank Kontorassistenter Distriktsadministrasjonen inkl. Oslo distrikt Postal district administration incl. Oslo Unge arbeidstakere Young employees Postbetjenter Post Office clerks, lower grade Førstepostbetjenter Post Office clerks Postekspeditører Postal officers Postkontorene mv. Post offices Postbetjenter Førstepostbetjenter Post office clerks, first grade Forstepostbetjenter Postekspeditører Postkasserere Post office cashiers Poststyrere Post office masters Postsekretærer Forstepostkasserere Post office cashiers, senior grade Vaktledere Department managers Televerket Telegraph and Telephone Service Fjernkabelavdelingen Longdistancecable section Flysikringstj enesten Aeroplane safety service Distriktsadministrasjonen inkl. Olso distrikt Teleekspeditører Telegraph office clerks Tilsatte Månedsfortjeneste Variabel med i Regulativ Faste Variable overtids I alt tellingen lønn tillegg tillegg godtgjøring Kr ,

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER 0 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES I OCTOBER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975

WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 616 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 469 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1983

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1973 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1973

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1973 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER 9 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS OCTOBER 9 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 97 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 696 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 631 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 479 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1983 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000.

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. Utdanningskoder: De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. I Utdanning fra universitet og høgskole,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Moderniseringsdepartementet Oktober 2005

Moderniseringsdepartementet Oktober 2005 TABELL 3.13A GJENNOMSNITTLIG MÅNEDSFORTJENESTE ETTER OG ALDER HELTIDSTILSATTE MENN TIL- 18-24 ÅR 25-29 ÅR SATTE I ALT 30-34 ÅR 35-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-64-ÅR I alt 63 416 29 891 23 125 25 695 27 738

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969 NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 969 STAT I STI S K SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Norsk Engelsk oversettelse Fylkeskommune Fylkestinget Politisk organisering County Authority County Council Fylkesordfører

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Jan Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, lege, specialist i samfunnsmedisin Sjef Forsvarets Sanitet 2018-01-04 Samfunnssikkerhetskonferansen,

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 436 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 970 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools October 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 6 3 5 LØN NSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1973 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 99 EDUCATIONAL STATISTICS Universities Autumn Term of 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 990 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN ISSN

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

Pakistan. Gradsstruktur og dokumenter. Helen Eckersberg, Avdeling for utenlandsk utdanning, NOKUT. Fagkonferanse om utenlandsk utdanning, 2011

Pakistan. Gradsstruktur og dokumenter. Helen Eckersberg, Avdeling for utenlandsk utdanning, NOKUT. Fagkonferanse om utenlandsk utdanning, 2011 Pakistan Gradsstruktur og dokumenter Helen Eckersberg, Avdeling for utenlandsk utdanning, NOKUT Fagkonferanse om utenlandsk utdanning, 2011 Utdanningsstruktur Kilde: UK NARIC November 2011 Grunnutdanningen

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C20 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 LABOUR MARKET STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3659-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft EMNEORD

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer